Ceza Muhakemesi Hukuku Ahmet Gökcen

Ceza Muhakemesi Hukuku


Basım Tarihi
2021-03
Sayfa Sayısı
780
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786257656481
Boyut
16x24
Baskı
592,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 92 puan kazanacaksınız)
   92

Prof. Dr. Ahmet GÖKCEN

Prof. Dr. Murat BALCI

Doç. Dr. M. Emin ALŞAHİN

 

 

İÇİNDEKİLER
5. BASKIYA ÖNSÖZ 5
4. BASKIYA ÖNSÖZ 6
ÖNSÖZ 7
İÇİNDEKİLER 9

BİRİNCİ BÖLÜM
CEZA MUHAKEMESİNE GİRİŞ,
CEZA MUHAKEMESİNİN TARİHÇESİ VE KAYNAKLARI
§1- CEZA MUHAKEMESİNE GİRİŞ 29
I- Tanım, Terim 29
II- Ceza Muhakemesinin Amacı 30
III- Hukuk Sistematiğindeki Yeri 31
§2- CEZA MUHAKEMESİNİN TARİHÇESİ 31
I- Genel Açıklamalar. 31
II- Avrupa’daki Tarihi Gelişim 31
III- Türk Ceza Muhakemesi Hukukunun Tarihi Gelişimi 35
1- Genel Açıklamalar ve Türklerin Müslüman Olmalarından Önceki
Dönem 35
2- Türklerin Müslüman Olması, İslam Ceza Muhakemesi Hukuku 36
3- Osmanlı Devleti Mahkeme Teşkilatı ve Sistemi 39
A- Genel Açıklamalar ve Tanzimat’ın İlanına Kadar Olan Dönem 39
B- Şer’iye Mahkemeleri ve Diğer Yargılama Organları 40
a- Şer’iye Mahkemeleri ve Kadı 40
b- Adli Teşkilatta Kadı’lardan Başka Görevli Olan Şahıslar 41
aa- Nâip 41
bb- Subaşı, Ases ve Diğer Kişiler 41
c- Diğer Yargı Organları 42
aa- Divan-ı Hümayun 42
bb- Paşa Divanları 43
cc- Muhtesiplik 43
dd- Kazaskerlik 43
C- Zimmilere Ait Cemaat Mahkemeleri 44

D- Konsolosluk Mahkemeleri 45
E- Tanzimat’ın İlanından Cumhuriyet’in Kuruluşuna Kadar Olan
Dönem 46
a- Mehakim-i Nizamiyenin Teşkilatı Kanunu ile Usul-ı Muhakemat-ı Cezaiye Kanunu’nun Yürürlüğe Girmesine Kadar Olan
Gelişmeler 46
b- Mehakim-i Nizamiyenin Teşkilatı Kanunu ile Usul-ı Muhakemat-ı
Cezaiye Kanunu’nun Yürürlüğe Girmesi 48
aa- Mehakim-i Nizamiyenin Teşkilatı Kanunu’nun Yürürlüğe
Girmesi 48
bb- Usul-ı Muhakemat-ı Cezaiye Kanunu’nun Yürürlüğe
Girmesi 52
4- Cumhuriyet Dönemi. 53
§3- CEZA MUHAKEMESİNİN KAYNAKLARI 55
İKİNCİ BÖLÜM
CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ YORUMU, UYGULAMA ALANLARI, YÜRÜYÜŞÜ VE ŞARTLARI
§1- CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ YORUMU 59
I- Genel Açıklamalar 59
II- Kıyas 60
§2- CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ UYGULANMASI 62
I- Ceza Muhakemesi Kurallarının Yer Bakımından Uygulanması. 62
II- Ceza Muhakemesi Kurallarının Zaman Bakımından Uygulanması 63
§3- CEZA MUHAKEMESİNİN YÜRÜYÜŞÜ 67
§4- CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI 70
I- Genel Açıklamalar 70
II- Dava Şartları 70
1- Genel Açıklamalar 70
A- Şikâyet 70
B- Dava Süresi 75
C- İzin 77
D- Talep 77
E- Yargı Bulunmaması 79
F- Açık Dava Bulunmaması 79
G- Önödemenin Yerine Getirilmemesi 80
H- Uzlaştırmanın Sonuçsuz Kalması 86
İ- Seri Muhakeme Usulünün Kabul Edilmemesi 91

2- Dava Şartlarının Gerçekleşmemesinin Sonuçları 95
III- Yargılama Şartları 95
1- Genel Açıklamalar 95
A- Sanığın Hazır Bulunması 95
a- Gaiplik (m.244, 246) 96
b- Sanığın Yokluğu Halleri 97
aa- Genel Açıklamalar 97
bb- Sanığın Mahkemeden Uzaklaşması (m.194) 98
cc- Sanık Gelmese Bile Duruşma Yapılabilen Haller (m.195) 98
dd- Sanığın Duruşmadan Vareste (Bağışık) Tutulması (m.196) 99
ee- Sanığın Duruşmadan Çıkarılabileceği Haller
(m.200, 203, 204) 100
c- Kaçaklık 101
aa- Genel Açıklamalar 101
bb- Kaçaklara Özgü Koruma Tedbirleri 102
aaa- Kaçaklar Hakkında Tutuklama 103
bbb- Güvence (Teminat) Belgesi 103
ccc- Özel Elkoyma 104
cc- Sanığın Müdafii Gönderme Hakkı 106
d- Eski Hale Getirme 106
B- Sanığın Akıl Hastası Olmaması 106
C- Bekletici Meselenin Çözümü 107
D- Geçici Yasama Dokunulmazlığının Bulunmaması 107
2- Yargılama Şartlarının Gerçekleşmemesinin Sonuçları 109
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
CEZA MUHAKEMESİNİN İLKELERİ
§1- CEZA MUHAKEMESİNDE İLKELER 111
I- Genel Açıklamalar. 111
II- Hukuk Devleti İlkesi - Oranlılık İlkesi 112
III- İnsan Haysiyetinin Dokunulmazlığı İlkesi 115
IV- Adil Yargılanma İlkesi. 116
V- Hakim Önünde Meramını Anlatabilme İlkesi 121
VI- Maddî Gerçeğin Araştırılması İlkesi 121
VII- Şüpheden Sanık Yararlanır (İn Dubio Pro Reo) İlkesi 122
VIII- Bağımsız ve Tarafsız Hâkim İlkesi. 125

IX- Davasız Yargılama Olmaz İlkesi 127
X- Özel Hayatın Gizliliği İlkesi 129
XI- Halka Açıklık (Aleniyet) İlkesi. 131
XII- Vasıtasızlık İlkesi 132
XIII- Sözlülük-Yazılılık İlkesi 134
XIV- Kovuşturma Mecburiyeti İlkesi-Maslahata Uygunluk İlkesi 134
XV- Masumiyet İlkesi 135
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI
§1- MAHKEMELER VE HÂKİMLİKLER 139
I- Mahkemeler 139
II- Hakimlikler 141
III- Adalet Komisyonu 142
§2- CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI 143
§3- BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ 143
§4- YARGITAY 145
BEŞİNCİ BÖLÜM
CEZA MUHAKEMESİNE KATILAN KİŞİLER
§1- HÂKİM 147
I- Kavram 147
1- Kanuni Hâkim İlkesi 148
2- Tabiî Hâkim İlkesi 148
II- Hâkimde Bulunması Gereken Nitelikler 150
1- Tarafsızlık 154
A- Genel Açıklamalar 154
B- Hâkim Tarafsızlığının Güvenceleri 156
a- Hâkimin Davaya Bakamayacağı Haller 156
b- Hâkimin Reddi ve Ret Muhakemesi 161
c- Hâkimin Çekinmesi ve İnceleme Mercii 163
2- Bağımsızlık 163
A- Genel Açıklamalar 163
B- Uluslararası Sözleşmelerde Hâkim Bağımsızlığı 164
C- Hâkim Bağımsızlığının Güvenceleri 165

a- Yasama Organına Karşı Bağımsızlığın Güvenceleri 165
b- Yürütme Organına Karşı Bağımsızlığın Güvenceleri 165
c- Diğer Organlara Karşı Bağımsızlığın Güvenceleri 168
III- Hâkim Çeşitleri 170
IV- Hâkimin (Mahkemenin) Yetkileri 170
1- Madde (Görev) Bakımından Yetki 171
A- Asliye ve Ağır Ceza Mahkemeleri 172
B- Sulh Ceza Hâkimliği 173
C- Madde Bakımından Yetkisizlik İddiası ve Yetki Uyuşmazlığı 174
D- Madde Bakımından Yetkide İstisnai Haller 176
a- İşin Yanlışlıkla Madde Bakımından Yetkisiz Mahkemeye Gelmesi 176
b- Bağlantı 176
aa- Genel Olarak 176
bb- Bağlantının Çeşitleri 177
aaa- Sübjektif-Objektif Bağlantı 177
bbb- Dar-Geniş Bağlantı 177
cc- Bağlantının Sonuçları 178
aaa- Birleştirme 178
bbb- Nisbi Muhakeme 182
ccc- Bekletici Mesele 184
2- Yer Bakımından Yetki 185
A- Genel Olarak 185
B- Yetki Uyuşmazlığı ve Yetkiye İtiraz 187
C- Yer Bakımından Yetkide İstisnai Haller 189
a- İstinabe 189
b- Davanın Nakli 190
c- Bağlantı 191
3- Kişi Bakımından Yetki 192
A- Genel Olarak 192
B- Kişi Bakımından Yetkide İstisna: Bağlantı 192
§2- SAVCI 193
I- Kavram 193
II- Savcılık Teşkilatı 195
1- Genel Açıklamalar 195
2- Cumhuriyet Başsavcılığı 196
3- Cumhuriyet Başsavcısı 196

4- Cumhuriyet Başsavcı Vekili 197
5- Cumhuriyet Savcısı 197
A- 5235 sayılı Teşkilat Kanunundaki Görevleri 198
B- 5271 sayılı CMK’daki Görevleri 198
a- Soruşturma Aşamasındaki Görevleri 198
b- Kovuşturma Aşamasındaki Görevleri 205
C- 5275 sayılı CGTİHK’daki Görevleri 207
D- İdari Görevleri 207
E- Özel Hukuktaki Görevleri 207
III- Savcılık Makamının Hukuki Niteliği 209
1- Genel Açıklamalar 209
2- İdari Makam Olduğu Görüşü 209
3- Adli Makam Olduğu Görüşü 210
4- Karma Görüş 210
5- Kanaatimiz 211
IV- Savcı Bağımsızlığı 211
V- Savcının Tarafsızlığı 213
VI- Savcının Yetkisi 214
VII- Savcılar Arasında Yetki Uyuşmazlığı 216
VIII- Savcının Reddi veya Çekinmesi 219
§3- MÜDAFİ 221
I- Kavram 221
II- Müdafiin Hukuki Konumu 222
1- Genel Açıklamalar 222
2- Müdafiin Hukuki Konumuna İlişkin Görüşler 223
A- Müdafiin Şüphelinin/Sanığın Temsilcisi Olduğu Görüşü 223
B- Müdafiin Şüphelinin/Sanığın Yardımcısı Olduğu Görüşü 224
C- Müdafiin Hem Mahkemenin Hem de Şüphelinin/Sanığın Yardımcısı
Olduğu Görüşü 225
D- Müdafiin Bağımsız Bir Adli Organ Olduğu Görüşü 225
E- Kanaatimiz 225
III- Müdafi Olabilme Şartları 226
IV- Müdafilik Yapılamayacak Haller ile Müdafiin Görevden Yasaklanması 226
V- Zorunlu Müdafilik, İhtiyari Müdafilik 228
VI- Müdafi Sayısı 229
VII- Müdafiin Yetkileri 230

1- Dosyayı İnceleme Yetkisi 230
A- Genel Açıklamalar 230
B- İncelenecek Dosyanın İçeriği 232
C- İncelemenin Serbestliği 233
D- Dosyayı İnceleme Yetkisinin Sınırlandırılması 235
E- İncelenmesi Sınırlandırılamayan Belgeler 238
F- Dosyanın İnceleneceği Yer ve Süre 240
G- Kovuşturma Evresinde Dosya İnceleme Yetkisi 240
2- Dosyadan Örnek Alma Yetkisi 241
3- Hazır Bulunma Yetkisi 242
4- Doğrudan Soru Sorma Yetkisi 243
5- Şüpheli ve Sanıkla Haberleşme Yetkisi 244
6- Kanun Yoluna Başvurma Yetkisi 245
VIII- Müdafiin Ödevleri 245
§4- ŞÜPHELİ-SANIK 246
§5- MAĞDUR, SUÇTAN ZARAR GÖREN, KATILAN 250
§6- ADLİ KOLLUK 256
§7- ZABIT KATİBİ 259
ALTINCI BÖLÜM
CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ
§1- TANIM 261
§2- İŞLEM ÇEŞİTLERİ 261
§3- İŞLEMLERİN SÜRELERİ 264
I- Genel Olarak 264
II- Sürelerin Hesaplanması 264
III- Eski Hale Getirme 265
§4- İŞLEMLERİN BİLDİRİLMESİ 267
§5- İŞLEMLERDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLAR 269
§6- İŞLEMLERDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLARIN GİDERİLMESİ 271
YEDİNCİ BÖLÜM
CEZA MUHAKEMESİNDE İSPAT
§1- CEZA MUHAKEMESİNDE İSPAT VE ESASLARI 273
§2- İSPAT ARACI OLARAK DELİLLER: ÖZELLİKLERİ VE ÇEŞİTLERİ 274
I- Genel Açıklamalar, Delilin Özellikleri ve Çeşitleri 274
II- Sanık Açıklamaları ve İkrar. 278
1- Genel Açıklamalar 278

2- İfade ve Sorgunun Tarzı 278
3- İfade Alma ve Sorguda Yasak Usuller 280
III- Tanık Açıklamaları 285
1- Genel Açıklamalar 285
2- Tanıkların Çağrılması 287
3- Tanıklıktan Çekinme 288
4- Meslek ve Sürekli Uğraşıları Sebebiyle Tanıklıktan Çekinme 290
5- Devlet Sırrı Niteliğindeki Bilgilerde Tanıklık 291
6- Kendisi veya Yakınları Aleyhine Tanıklıktan Çekinme 293
7- Tanığın Yemini ve Dinlenmesi 293
IV- Sanık ve Tanıktan Başka Kişilerin Açıklamaları (m.50/1-c) 300
V- Yazılı Açıklamalar (Belgeler) 301
VI- Görüntü ve Ses Kaydeden Araçlarla Açıklamalar 305
VII- Belirti Delilleri (Maddi Deliller = İz) 305
§3- DELİLLERİN MUHAFAZA VE TOPLANMASINDA YETKİLİ MAKAM 306
§4- MADDİ DELİLLER; MUHAFAZASI, TOPLANMASI, AMBALAJLANMASI 310
I- Maddi Deliller (İz) ve Çeşitleri 310
II- Maddi Delillerin Muhafaza Altına Alınması, Toplanması, Ambalajlanması 311
1- Olay Yeri İncelemesi, Muhafaza Altına Alma 311
2- Maddi Delillerin (İz) Toplanması 313
3- Maddi Delillerin Ambalajlanması 314
4- Delillerin Gönderileceği Yerler, Kriminal Polis Labaratuvarı ve Bölümleri 315
A- Balistik Bölümü 316
B- Sahtecilik Bölümü 317
C- Patlayıcı Maddeler Bölümü 317
D- Kimya Bölümü 318
E- Teknik Fotoğraf Bölümü 319
F- Araştırma ve Geliştirme Bölümü 319
§5- DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 319
§6- DELİL YASAKLARI (DELİL ELDE ETME VE DEĞERLENDİRME YASAKLARI) 324
I- Mutlak Değerlendirme Yasağı 329
II- Nisbi Değerlendirme Yasağı 337
§7- BİLİRKİŞİ 338
I- Kavram 338
II- Bilirkişinin Hukuki Niteliği 340
III- Uzman Mütalaası-Teknik Müşavir 342

IV- Bilirkişinin Görevlendirilmesi 344
V- Bilirkişinin Görev ve Yetkileri 345
VI- Bilirkişinin Görevini Yerine Getirmemesi 348
VII- Bilirkişinin Reddi ve Çekinmesi 349
VIII- Bilirkişiye Başvurulması Gerekli Haller 349
1- Bilirkişiye Başvurulabilecek Haller 349
2- Bilirkişiye Başvurulması Zorunlu Haller 352
A- Sahte Para ve Değerler Üzerinde Yapılacak İncelemeler (m. 73) 352
B- Şüpheli veya Sanığın Bilincinin İncelenmesi (Müşahade-Gözlem
Altına Alma, m.74) 353
C- Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi ve Vücudundan
Örnek Alınması 354
a- Genel Olarak 354
b- Hukuki Niteliği ve Amacı. 355
c- Dış Beden Muayenesi 356
d- İç Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alma 356
e- Diğer Kişilerin Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması 358
D- Moleküler Genetik İncelemeler 359
E- Fizik Kimliğin Tespiti 360
F- Ölü Muayenesi ve Otopsi 363
a- Ölü Muayenesi 363
b- Otopsi 363
3- Bilirkişiye Başvurulabilecek Diğer Bazı Haller 365
§8- KEŞİF 366
§9- TEŞHİS 368
I- Teşhisin Aşamaları 369
II- Teşhisin Şekilleri 370
III- Teşhise Katılacak Olan Kişiler 371
IV- Teşhise Hazırlık İşlemleri ve İcrası 371
V- Teşhiste Müdafiin Konumu 373
§10- YÜZLEŞTİRME 375
SEKİZİNCİ BÖLÜM KORUMA TEDBİRLERİ
§1- KAVRAM 377
I- Terim, Tanım, Önleyici Tedbirlerden Farkı 377
II- Koruma Tedbirlerinin Ortak Özellikleri 379

1- Genel Açıklamalar 379
2- Hükümden Önce Temel Bir Hakkı Sınırlama 380
3- Geçici Olma 381
4- Kanuni Dayanak Bulunması 381
5- Gecikmede Tehlike (Sakınca) Bulunması 382
6- Oranlılık (Ölçülülük) Bulunması 382
7- Suç Şüphesinin Belirli Bir Yoğunlukta Olması 384
A- Şüphe Kavramı 384
B- Basit Şüphe (Başlangıç Şüphesi) 385
C- Makul Şüphe 386
D- Yeterli Şüphe 388
E- Kuvvetli Şüphe 388
§2- KORUMA TEDBİRLERİNİN ÇEŞİTLERİ 388
I- Yakalama (m.90) 388
1- Genel Açıklamalar, Önleme Yakalaması, Koruma Altına Alma,
Durdurma, Kimlik Sorma 388
2- Hukuki Niteliği 391
3- Yakalamanın Şartları 393
A- Herkes Tarafından Yapılan Yakalama 393
a- Suçüstü Halinin Bulunması 394
b- Failin Kaçma Tehlikesinin Bulunması veya Hemen Kimliğinin Belirlenememesi 395
B- Kolluk Görevlileri Tarafından Yapılan Yakalama 396
4- Şikâyete Bağlı Suçlarda Yakalama 396
5- Yakalama Emri Üzerine Yakalama (Müzekkereli Yakalama) 397
6- Yeniden Yakalama Yasağı 398
7- Yakalanan Kişi Hakkında Yapılacak İşlemler 399
A- Yakalanan Kişiye Yasal Haklarının Bildirilmesi 399
B- Yakalanan Kişinin Durumunun Cumhuriyet Savcısına Bildirilmesi 400
C- Yakalanan Kişinin Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi 401
D- Yakalanan Kişi İle İlgili Alınacak Önlemler 402
II- Gözaltı (m. 91) 403
1- Genel Açıklamalar 403
2- Şartları 404
3- Gözaltı Süresi 405
4- Gözaltı Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler 407

5- İtiraz ve Denetim 409
III- Tutuklama (m. 100) 410
1- Genel Açıklamalar 410
2- Tutuklamanın Şartları 413
A- Kuvvetli Suç Şüphesini Gösteren Somut Delillerin Varlığı 414
B- Tutuklama Nedenlerinin Varlığı 415
C- Tedbirin Orantılı Olması 417
D- Tutuklama Yasağı Bulunan Haller 417
3- Tutuklama Kararı 419
4- Tutuklama Kararına İtiraz 421
5- Tutuklamada Geçecek Süre 422
6- Tutuklama Kararının Geri Alınması ve Salıverilme Talepleri 426
7- Salıverilenin Yükümlülükleri 427
8- Tutuklamanın Yakınlara Bildirilmesi 428
9- Tutukluluğun İncelenmesi 428
10- Tutuklama Nedeniyle Tazminat 428
IV- Adli Kontrol (m. 109) 429
1- Genel Açıklamalar 429
2- Kavram ve Tanım. 430
3- Adli Kontrol Yükümlülükleri 432
4- Adli Kontrolün Uygulanma Şartları 436
A- Tutuklama Koşullarının Gerçekleşmiş Olması 436
B- Bir Suç Dolayısıyla Yürütülen Soruşturma veya Kovuşturmanın
Bulunması 436
5- Karar Verecek Merci 437
6- Adlî Kontrol Kararının Kaldırılması 439
7- Adli Kontrol Tedbirlerine Uymama 441
8- Güvence Gösterilmesi 442
V- Zorla Getirme (m. 146) 444
1- Genel Açıklamalar 444
2- Şüpheli ve Sanığın Zorla Getirilmesi 444
3- Tanık ve Bilirkişilerin Zorla Getirilmesi 445
4- Mağdur ve Şikâyetçilerin Zorla Getirilmesi 446
5- Karar Verecek Merci 446
6- Süresi. 447
7- Tedbirin İcrası 447

VI- Arama (m. 116) 448
1- Genel Açıklamalar, Adli–Önleme Araması Ayrımı 448
2- Hukuki Niteliği 451
3- Aramanın Şartları 452
A- Genel Olarak, İlgilinin Rızası 452
B- Makul Şüphe 453
C- Hakim Kararı veya Yetkili Merciin Yazılı Emri 453
D- Aramaya Maruz Kalan Kişiye İlişkin Şartlar 456
a- Genel Olarak 456
b- Şüpheli veya Sanık Nezdinde Yapılacak Arama 457
c- Diğer Kişiler Nezdinde Yapılacak Arama 457
E- Aramanın Yapılacağı Zamana İlişkin Şartlar 457
F- Arama Yapılacak Yere İlişkin Şartlar 458
a- Üstte Arama 458
b- Eşyada Arama 459
c- Konutta Arama 459
d- İşyerinde Arama 461
e- Avukat Bürolarında Arama 461
f- Araçta Arama 462
4- Arama Kararı veya Emri 463
5- Aramanın İcrası 464
6- Bilgisayarlarda, Program ve Kütüklerinde Arama 465
VII- Elkoyma (m. 123) 467
1- Genel Açıklamalar 467
2- Elkoymanın Amacı, Hukuki Niteliği ve Müsadereden Farkı. 468
3- Elkoyma İçin Aranan Şartlar 470
A- Elkoymaya Müracaat Edebilmek İçin Aranan Şüphe 470
B- Kişi Bakımından Şartlar 471
C- Madde Bakımından Şartlar 471
4- Elkonulamayacak Eşya 473
A- İçeriği Devlet Sırrı Niteliğindeki Belgeler 473
B- Elkonulamayacak Mektuplar ve Belgeler 473
C- Basın Araçları 475
5- Elkoyma Kararını Verme Yetkisi 475
6- Elkoyma Kararının Yerine Getirilmesi 476

7- Elkonulan Eşyanın İadesi 478
8- Elkonulan Eşyanın Muhafazası veya Elden Çıkarılması 479
9- Elkoyma Sırasında Tesadüfen Elde Edilen Deliller 480
10- Özel Elkoyma Çeşitleri 480
A- Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma (m. 128) 481
B- Postada Elkoyma (m. 129) 483
C- Avukat Bürolarında Elkoyma (m. 130) 485
D- Bilgisayarlarda Elkoyma (m. 134) 486
E- Kaçaklarla İlgili Elkoyma (m. 248) 488
F- Basılmış Eserlere Elkoyma (Basın K. m.25) 489
11- İtiraz ve Denetim 489
12- Sona Ermesi 490
VIII- Şirket Yönetimine Kayyım Tayini (m. 133) 490
1- Genel Açıklamalar 490
2- Tedbirin Amacı ve Hukuki Niteliği 491
3- Tedbire Karar Verme Yetkisi 492
4- Tedbirin Uygulanma Şartları 493
A- Tedbirin Gerekli Olması 493
B- Kuvvetli Suç Şüphesinin Varlığı 494
C- Katalog Suç Olması 494
D- Tedbirin Uygulanmasının Ölçülü Olması 495
IX- Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi (m. 135) 497
1- Genel Açıklamalar 497
2- Tedbirin Hukuki Niteliği 498
3- Tedbirin Uygulanma Şekilleri 499
4- Tedbirin Uygulanabileceği Suçlar 500
5- Tedbirin Uygulanabilme Şartları. 504
6- Tedbirin Uygulanma Süresi 505
7- Tedbirin Uygulanabileceği Kişiler 506
8- Tedbire Karar Verecek Mercii 508
9- İletişimin Denetlenmesi Yasağı 510
A- Tanıklıktan Çekinme Yönünden 510
B- Müdafi Yönünden 511
a- Sorunun Ortaya Konulması 511
b- Çözüm Önerileri 512
10- İletişimin Denetlenmesi Tedbiri İçin Tazminat Talebinin Değerlendirilmesi 517
11- Tedbir Sonucunda Elde Edilen Bilgilerin İmha Edilmesi 518

12- Şüpheli veya Sanığın Üçüncü Kişilerle Yaptığı Görüşmelerin
Delil Değeri 519
13- İletişimin Önleme Amaçlı Denetlenmesinin Uygulanabileceği
Suç Tipleri 521
14- İletişimin Önleme Amaçlı Olarak Denetlenmesi Konusunda Verilen
Yazılı Emrin Hâkimin Onayına Sunulması Sırasında Gerekli İşlemler 521
15- Önleme Amaçlı Gerçekleştirilen İletişimin Tespitinin Delil Değeri 523
16- Önleme Amaçlı Gerçekleştirilen İletişimin Tespiti Sonucu Elde Edilen
Bilgilerin Mahkûmiyet Hükmünde Kullanılması 524
X- Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi (m. 139) 525
1- Genel Açıklamalar ve Kışkırtıcı Ajan Kavramı 525
2- Tedbirin Uygulanma Şartları 528
3- Gizli Soruşturmacının Görev ve Yetkileri 530
4- Tedbire Karar Verecek Merci ve Tedbirin Süresi. 534
5- Tesadüfen Elde Edilen Deliller 534
XI- Teknik Araçlarla İzleme (m.140) 535
1- Genel Açıklamalar 535
2- Tedbirin Uygulanma Şartları ve Kapsamı 536
3- Tedbire Karar Verecek Merci ve Tedbirin Süresi. 537
4- Tesadüfen Elde Edilen Deliller 538
XII- Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat (m. 141) 539
1- Genel Açıklamalar 539
2- Tazminat Nedenleri 541
DOKUZUNCU BÖLÜM
CEZA MUHAKEMESİNİN YÜRÜYÜŞÜ
§1- GENEL AÇIKLAMALAR 551
§2- SORUŞTURMA EVRESİ 551
I- Kavram, Soruşturma Evresinde Yetkili Olanlar 551
II- Delillerin Toplanması ve Muhafaza Altına Alınması 558
III- Soruşturmanın Gizliliği, Lekelenmeme Hakkı 558
IV- Soruşturmanın Sona Ermesi 559
1- İddianamenin Düzenlenmesi 560
2- Soruşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar 562
3- Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar (Takipsizlik Kararı) ve
Denetimi 564
§3- ARA MUHAKEME EVRESİ 567
I- Genel Açıklamalar 567
II- İddianamenin Değerlendirilmesi 567

1- İddianamenin Kabulü 567
2- İddianamenin İadesi 568
§4- KOVUŞTURMA EVRESİ 572
I- Duruşma Hazırlığı Evresi 572
II- Duruşma Devresi 574
1- Genel Açıklamalar 574
2- Duruşmada Yapılacak İşlemler 576
3- Duruşmada Bulunması Zorunlu Olan Kimseler 578
4- Sanığın Duruşmadan Bağışık Tutulması 578
5- Delillerin Ortaya Konulması ve Tartışılması 579
A- Duruşmada Anlatılması Zorunlu Belge ve Tutanaklar 581
B- Duruşma Tutanağı 582
6- Doğrudan Soru Yöneltme, Çapraz Sorgu 583
7- Tercüman Bulundurulması 584
III- Hüküm Devresi 585
1- Genel Açıklamalar 585
A- Hüküm - Kesin Hüküm - Kesinleşmiş Hüküm 585
B- Karar 588
2- Hükmün Oluşumu 588
A- Müzakereye Katılacak Hâkimler 589
B- Müzakerede Görüşülecek Konular ve Müzakere Yönetimi 591
C- Gerekli Oy Sayısı ve Oyların Toplanması 594
3- Hükmün Unsurları 598
A- Genel Açıklamalar 598
B- Hükmün Şekli Unsurları 599
a- Hükmün Türk Milleti Adına Verilmesi 599
b- Muhakemeye Katılanların Kimlikleri 600
c- Suçun İşlendiği Yer ve Zaman 602
d- Hürriyeti Kısıtlayıcı Haller 603
e- Gerekçe 605
f- İmza 606
C- Hükmün Esasa İlişkin Unsurları 608
a- Verilen Hükmün Çeşidi 608
b- Uygulanan Kanun Maddeleri 609
c- Ceza Miktarı 610
d- Kanun Yolları 611
e- Tazminat İsteme İmkanı 615
4- Hüküm Fıkrasının Değiştirilmesi ve Düzeltilmesi. 615

5- Gerekçe 616
6- Hükmün Konusu 619
A- Genel Açıklamalar 619
B- Fiil ve Failin İddianamede Gösterilmesi 620
a- Fiilin (Maddi Olayın) İddianamede Açıklanması 622
b- Failin İddianamede Açıklanması 624
7- Hükmün Açıklanması 625
A- Hükmün Tefhimi 625
B- Hükmün Tebliği 626
8- Hüküm Çeşitleri 627
A- Genel Açıklamalar 627
B- Beraat 630
a- Suçun Unsurlarına İlişkin Beraat 631
b- Sübuta İlişkin Beraat 631
C- Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı 632
a- Kusurun Bulunmaması Dolayısıyla Ceza Verilmesine Yer
Olmadığı Hükmü 632
b- Faile Ceza Verilememesi Sebebiyle Ceza Verilmesine Yer
Olmadığı Hükmü 632
D- Mahkumiyet 633
E- Güvenlik Tedbirlerine Hükmedilmesi 633
F- Davanın Reddi 634
G- Davanın Düşmesi 635
H- Adli Yargı Dışındaki Bir Yargı Merciine Yönelik Görevsizlik Kararı 635
9- Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 637
A- Genel Olarak 637
B- Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Şartları 639
a- Suça İlişkin Şartlar (Objektif Şartlar) 639
b- Faile İlişkin Şartlar (Sübjektif Şartlar) 639
C- Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Yasak Olduğu Haller 642
D- Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının Uygulanması 642
E- Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Sonuçları 643
F- Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının Kanun Yolu
Denetimi 644
10- Basit Yargılama Usulü 645

ONUNCU BÖLÜM KANUN YOLLARI
§1- GENEL AÇIKLAMALAR. 649
I- Terim, Tanım 649
II- Amacı 650
III- Kanun Yolunun Öngörülmüş Olması 650
IV- Kanun Yollarının Konusu 650
V- Başvuru Şartı Olarak Hukuki Yararın İhlal Edilmesi 651
VI- Kanun Yollarına Gidebilecekler 651
1- Genel Açıklamalar 651
2- Cumhuriyet Savcısı 652
3- Şüpheli veya Sanık 653
4- Katılan (Müdahil) 654
5- Yasal Temsilci ve Eş 654
6- Müdafi veya Katılan Vekili Olarak Avukat 655
7- Diğer Kişiler 656
VII- Kanun Yoluna Başvurmanın Etkisi 657
1- Aktarma 657
2- Yayılma 657
3- Durdurma 658
VIII- Başvuruda Yanılma 658
IX- İstem. 659
X- Başvurudan Vazgeçme ve Başvurunun Geri Alınması 660
XI- Aleyhe Değiştirme Yasağı 661
XII- Çeşitleri. 662
§2- İTİRAZ 663
I- Tanım 663
II- İtirazın Konusu 664
III- İtiraz Sebepleri 664
IV- İtiraz Kanun Yoluna Başvurabilecek Kişiler 664
V- İtiraz Süresi 665
VI- İtirazı İnceleyecek Merci 665
VII- İtiraz İncelemesi 667
§3- İSTİNAF 669
I- Genel Açıklamalar. 669
II- İstinafa Tabi Kararlar 671
1- Resen İstinafa Tabi Kararlar 671

2- Talep Üzerine İstinafa Tabi Kararlar 672
III- İstinafa Tabi Olmayan Kararlar 672
IV- Doğrudan Temyize Tabi Kararlar 674
V- İstinaf Sonrası Kesinleşen Kararlar 674
VI- Başvuru Hakkı Olanlar 676
VII- Başvuru Süresi 676
VIII- Başvuru Şekli 677
IX- İstinaf Başvurusunun Hükmü Veren Mahkeme Tarafından Reddi 678
X- İstinaf Talebinin Tebliği ve Cevabı 678
XI- Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının Görevleri 679
XII- Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesinin Görevi 680
1- Dosya Üzerinde Ön İnceleme 680
2- İnceleme 680
3- Duruşma Hazırlığı 682
4- İstinaf Duruşması 682
5- Görevsizlik Kararlarını İnceleme 683
6- Koruma Tedbirlerine Müracaat 684
XIII- Başvurunun Etkisi 684
XIV- Aleyhe Bozma ve Direnme Yasağı 685
XV- Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairelerinin Verdikleri Kararlar Arasındaki Uyuşmazlığın Giderilmesi 685
XVI- İstinaf Sonrası Kanun Yolu 686
§4- TEMYİZ 686
I- Genel Açıklamalar 686
II- Temyiz Mercii Olarak Yargıtay 687
1- Ceza Muhakemesinde Olay ve Hüküm Mahkemesi Ayrımı 689
2- Yargıtay’ın Görev Alanı 693
A- Yargıtay’ın Görev Alanının Ceza Muhakemesi İlkeleriyle
Sınırlandırılması 696
B- Yargıtay’ın Görev Alanının Hukuki Tanımlama İle Sınırlandırılması 699
III- Temyiz Kanun Yolu 701
IV- Temyiz İncelemesinin Konusu 703
1- Genel Bilgiler 703
2- 24 Ekim 2019 tarihinde Yürürlüğe Giren 7188 sayılı Kanunla Getirilen istisnalar 706
V- Temyiz İncelemesinin Kapsamı 707
VI- Temyiz Sebepleri 709
1- Hukuk Kuralının Uygulanmaması veya Yanlış Uygulanması 711
2- Hukuka Kesin Aykırılık Hâlleri 713

A- Mahkemenin kanuna uygun olarak teşekkül etmemiş olması
(m. 289/1-a) 713
B- Hâkimlik görevini yapmaktan kanun gereğince yasaklanmış hâkimin hükme katılması (m. 289/1-b) 714
C- Geçerli şüphe nedeniyle hakkında ret istemi öne sürülmüş olup da bu istem kabul olunduğu hâlde hâkimin hükme katılması veya bu istemin kanuna aykırı olarak reddedilip hâkimin hükme katılması
(m. 289/1-c) 715
D- Mahkemenin kanuna aykırı olarak davaya bakmaya kendini görevli
veya yetkili görmesi (m. 289/1-d) 715
E- Cumhuriyet savcısı veya duruşmada kanunen mutlaka hazır bulunması gereken diğer kişilerin yokluğunda duruşma yapılması
(m. 289/1-e) 716
F- Duruşmalı olarak verilen hükümde aleniyet kuralının ihlâl edilmesi
(m. 289/1-f) 717
G- Hükmün 230 uncu maddede gösterilen şekilde gerekçeyi
içermemesi (m. 289/1-g) 717
H- Hüküm için önemli olan hususlarda mahkeme kararı ile savunma
hakkının sınırlandırılmış olması (m. 289/1-h) 718
İ- Hükmün hukuka aykırı yöntemlerle elde edilen delile dayanması
(m. 289/1-i) 719
VII- Temyiz İstemi ve Süresi 719
VIII- Temyiz Gerekçesi 720
IX- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Görevi 720
X- Temyiz İncelemesi Sonunda Verilen Kararlar 720
XI- Temyiz İsteminin Esastan Reddi veya Hükmün Bozulması 726
XII- Yargıtay Kararının Gönderileceği Merci 727
XIII- Hükmün Bozulmasının Diğer Sanıklara Sirayeti 727
§5- KANUN YARARINA BOZMA 727
I- Genel Açıklamalar. 727
II- Başvuracak Merci 730
III- Bozma Nedenleri ve Karar Çeşitleri 731
§6- CUMHURİYET BAŞSAVCISININ OLAĞANÜSTÜ İTİRAZI 732
I- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi 732
1. Genel Açıklamalar 732
2. İtiraz Üzerine Yapılacak İnceleme 734
3. Başvuru Usulü 735
II. Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi 737
§7- YARGILAMANIN YENİLENMESİ 737
I- Genel Açıklamalar. 737
II- Yargılamanın Yenilenmesi İsteminde Bulanabilecekler 738

III- Yargılamanın Yenilenmesinde Süre 739
IV- Yargılamanın Yenilenmesinin Kabul Edilmeyeceği Hâl 739
V- Yargılamanın Yenilenmesi Sebepleri 739
1- Yargılamanın Hükümlü Lehine Yenilenmesi Sebepleri 740
2- Yargılamanın Hükümlü Aleyhine Yenilenmesi Sebepleri 748
VI- Yenileme İsteminin Kabule Değer Olup Olmadığı Kararı 749
§8- ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU 751
I- Genel Açıklamalar 751
II- Bireysel Başvuru Hakkının Konusu 752
III- Bireysel Başvuru Hakkının Amacı 753
IV- Bireysel Başvurunun Kabul Edilebilirlik Şartları 754
1- Kişi Bakımından Yetki 754
2- Yer Bakımından Yetki 755
3- Zaman Bakımından Yetki 755
4- Konu Bakımından Yetki 756
A- Başvuruya Konu Olabilecek Eylem ve İşlemler 756
B- Başvuruya Konu Olamayacak Eylem ve İşlemler 756
V- Olağan Kanun Yollarının Tüketilmesi. 757
VI- Başvuru Süresi 758
VII- Hukuki Yarar Bulunması 758
VIII- İhlal İddiasının Açıkça Dayanaktan Yoksun Olmaması 758
IX- Başvurunun İncelenmesi 759
1- Öninceleme 759
2- Kabul Edilebilirlik İncelemesi 759
3- Esas Hakkında İnceleme 760
KAYNAKÇA 763

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
92,00   
92,00   
2
46,00   
92,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
92,00   
92,00   
2
46,00   
92,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
92,00   
92,00   
2
46,00   
92,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
92,00   
92,00   
2
46,00   
92,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
92,00   
92,00   
2
46,00   
92,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
92,00   
92,00   
2
   
   
Kapat