Ceza Muhakemesi Hukuku Ahmet Gökcen
Ceza Muhakemesi Hukuku
Ceza Muhakemesi Hukuku

Ceza Muhakemesi Hukuku


Basım Tarihi
2018-10
Sayfa Sayısı
751
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053005919
Boyut
16x24
Baskı
375,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 75 puan kazanacaksınız)
   75

Prof. Dr. Ahmet GÖKCEN

Doç. Dr. Murat BALCI

Doç. Dr. M. Emin ALŞAHİN

Doç. Dr. Kerim ÇAKIR

 

İÇİNDEKİLER
ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ 5
ÖNSÖZ 7
İÇİNDEKİLER 9

BİRİNCİ BÖLÜM
CEZA MUHAKEMESİNE GİRİŞ,
CEZA MUHAKEMESİNİN TARİHÇESİ VE KAYNAKLARI
§1- CEZA MUHAKEMESİNE GİRİŞ 29
I- Tanım, Terim 29
II- Ceza Muhakemesinin Amacı 30
III- Hukuk Sistematiğindeki Yeri 31
§2- CEZA MUHAKEMESİNİN TARİHÇESİ 31
I- Genel Açıklamalar. 31
II- Avrupa’daki Tarihi Gelişim 31
III- Türk Ceza Muhakemesi Hukukunun Tarihi Gelişimi 35
1- Genel Açıklamalar ve Türklerin Müslüman Olmalarından Önceki
Dönem 35
2- Türklerin Müslüman Olması, İslam Ceza Muhakemesi Hukuku 36
3- Osmanlı Devleti Mahkeme Teşkilatı ve Sistemi 39
A- Genel Açıklamalar ve Tanzimat’ın İlanına Kadar Olan Dönem 39
B- Şer’iye Mahkemeleri ve Diğer Yargılama Organları 40
a- Şer’iye Mahkemeleri ve Kadı 40
b- Adli Teşkilatta Kadı’lardan Başka Görevli Olan Şahıslar 41
aa- Nâip 41
bb- Subaşı, Ases ve Diğer Kişiler 41
c- Diğer Yargı Organları 42
aa- Divan-ı Hümayun 42
bb- Paşa Divanları 43
cc- Muhtesiplik 43
dd- Kazaskerlik 43

C- Zimmilere Ait Cemaat Mahkemeleri 44
D- Konsolosluk Mahkemeleri 45
E- Tanzimat’ın İlanından Cumhuriyet’in Kuruluşuna Kadar Olan
Dönem 46
a- Mehakim-i Nizamiyenin Teşkilatı Kanunu ile Usul-ı Muhakemat- ı Cezaiye Kanunu’nun Yürürlüğe Girmesine Kadar Olan
Gelişmeler 46
b- Mehakim-i Nizamiyenin Teşkilatı Kanunu ile Usul-ı Muhakemat-ı
Cezaiye Kanunu’nun Yürürlüğe Girmesi 48
aa- Mehakim-i Nizamiyenin Teşkilatı Kanunu’nun Yürürlüğe
Girmesi 48
bb- Usul-ı Muhakemat-ı Cezaiye Kanunu’nun Yürürlüğe
Girmesi 52
4- Cumhuriyet Dönemi. 53
§3- CEZA MUHAKEMESİNİN KAYNAKLARI 55
İKİNCİ BÖLÜM
CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ YORUMU, UYGULAMA ALANLARI, YÜRÜYÜŞÜ VE ŞARTLARI
§1- CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ YORUMU 59
I- Genel Açıklamalar 59
II- Kıyas 60
§2- CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ UYGULANMASI 62
I- Ceza Muhakemesi Kurallarının Yer Bakımından Uygulanması. 62
II- Ceza Muhakemesi Kurallarının Zaman Bakımından Uygulanması 63
§3- CEZA MUHAKEMESİNİN YÜRÜYÜŞÜ 67
§4- CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI 70
I- Genel Açıklamalar 70
II- Dava Şartları 70
1- Genel Açıklamalar 70
A- Şikâyet 71
B- Dava Süresi 75
C- İzin 77
D- Talep 78
E- Yargı Bulunmaması 79
F- Açık Dava Bulunmaması 79
G- Önödeme 80
H- Uzlaştırma 86
2- Dava Şartlarının Gerçekleşmemesinin Sonuçları 91

III- Yargılama Şartları 92
1- Genel Açıklamalar 92
A- Sanığın Hazır Bulunması 92
a- Gaiplik (m.244, 246) 92
b- Sanığın Yokluğu Halleri 93
aa- Genel Açıklamalar 93
bb- Sanığın Mahkemeden Uzaklaşması (m.194) 94
cc- Sanık Gelmese Bile Duruşma Yapılabilen Haller (m.195) 95
dd- Sanığın Duruşmadan Vareste (Bağışık) Tutulması (m.196) 95
ee- Sanığın Duruşmadan Çıkarılabileceği Haller (m.200, 203, 204) 97
c- Kaçaklık 98
aa- Genel Açıklamalar 98
bb- Kaçaklara Özgü Koruma Tedbirleri 99
aaa- Kaçaklar Hakkında Tutuklama 99
bbb- Güvence (Teminat) Belgesi 100
ccc- Özel Elkoyma 101
cc- Sanığın Müdafii Gönderme Hakkı 102
d- Eski Hale Getirme 102
B- Sanığın Akıl Hastası Olmaması 103
C- Bekletici Meselenin Çözümü 103
D- Geçici Yasama Dokunulmazlığının Bulunmaması 104
2- Yargılama Şartlarının Gerçekleşmemesinin Sonuçları 105
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
CEZA MUHAKEMESİNİN İLKELERİ
§1- CEZA MUHAKEMESİNDE İLKELER 107
I- Hukuk Devleti İlkesi - Oranlılık İlkesi 107
II- İnsan Haysiyetinin Dokunulmazlığı İlkesi 110
III- Adil Yargılanma İlkesi. 111
IV- Hakim Önünde Meramını Anlatabilme İlkesi 116
V- Maddî Gerçeğin Araştırılması İlkesi 116
VI- Şüpheden Sanık Yararlanır (İn Dubio Pro Reo) İlkesi 118
VII- Bağımsız ve Tarafsız Hâkim İlkesi. 120
VIII- Davasız Yargılama Olmaz İlkesi 122
IX- Özel Hayatın Gizliliği İlkesi 124
X- Halka Açıklık (Aleniyet) İlkesi 126

XI- Vasıtasızlık İlkesi 128
XII- Sözlülük-Yazılılık İlkesi 129
XIII- Kovuşturma Mecburiyeti İlkesi- Maslahata Uygunluk İlkesi 129
XIV- Masumiyet İlkesi 131
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI
§1- MAHKEMELER VE HÂKİMLİKLER 133
§2- CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI 137
§3- BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ 137
§4- YARGITAY 138
BEŞİNCİ BÖLÜM
CEZA MUHAKEMESİNE KATILAN KİŞİLER
§1- HÂKİM 141
I- Kavram 141
1- Kanuni Hâkim İlkesi 142
2- Tabiî Hâkim İlkesi 142
II- Hâkimde Bulunması Gereken Nitelikler 144
1- Tarafsızlık 149
A- Genel Açıklamalar 149
B- Hâkim Tarafsızlığının Güvenceleri 151
a- Hâkimin Davaya Bakamayacağı Haller 151
b- Hâkimin Reddi ve Ret Muhakemesi 155
c- Hâkimin Çekinmesi ve İnceleme Mercii 157
2- Bağımsızlık 158
A- Genel Açıklamalar 158
B- Uluslararası Sözleşmelerde Hâkim Bağımsızlığı 159
C- Hâkim Bağımsızlığının Güvenceleri 159
a- Yasama Organına Karşı Bağımsızlığın Güvenceleri 159
b- Yürütme Organına Karşı Bağımsızlığın Güvenceleri 160
c- Diğer Organlara Karşı Bağımsızlığın Güvenceleri 163
III- Hâkim Çeşitleri 165
IV- Hâkimin (Mahkemenin) Yetkileri 165
1- Madde (Görev) Bakımından Yetki 165
A- Asliye ve Ağır Ceza Mahkemeleri 166
B- Sulh Ceza Hâkimliği 167

C- Madde Bakımından Yetkisizlik İddiası ve Yetki Uyuşmazlığı 169
D- Madde Bakımından Yetkide İstisnai Haller 171
a- İşin Yanlışlıkla Madde Bakımından Yetkisiz Mahkemeye Gelmesi 171
b- Bağlantı 171
aa- Genel Olarak 171
bb- Bağlantının Çeşitleri 171
aaa- Sübjektif-Objektif Bağlantı 171
bbb- Dar-Geniş Bağlantı 172
cc- Bağlantının Sonuçları 172
aaa- Birleştirme 172
bbb- Nisbi Muhakeme 177
ccc- Bekletici Mesele 178
2- Yer Bakımından Yetki 180
A- Genel Olarak 180
B- Yetki Uyuşmazlığı ve Yetkiye İtiraz 181
C- Yer Bakımından Yetkide İstisnai Haller 183
a- İstinabe 183
b- Davanın Nakli 184
c- Bağlantı 186
3- Kişi Bakımından Yetki 186
A- Genel Olarak 186
B- Kişi Bakımından Yetkide İstisna: Bağlantı 186
§2- SAVCI 187
I- Kavram 187
II- Savcılık Teşkilatı 190
1- Genel Açıklamalar 190
2- Cumhuriyet Başsavcılığı 190
3- Cumhuriyet Başsavcısı 191
4- Cumhuriyet Başsavcı Vekili 191
5- Cumhuriyet Savcısı 192
A- 5235 sayılı Teşkilat Kanunundaki Görevleri 192
B- 5271 sayılı CMK’daki Görevleri 192
a- Soruşturma Aşamasındaki Görevleri 192
b- Kovuşturma Aşamasındaki Görevleri 199
C- 5275 sayılı CGTİHK’daki Görevleri 200
D- İdari Görevleri 201

E- Özel Hukuktaki Görevleri 201
III- Savcılık Makamının Hukuki Niteliği 203
1- Genel Açıklamalar 203
2- İdari Makam Olduğu Görüşü 203
3- Adli Makam Olduğu Görüşü 204
4- Karma Görüş 204
5- Kanaatimiz 204
IV- Savcı Bağımsızlığı 205
V- Savcının Tarafsızlığı 206
VI- Savcının Yetkisi 207
VII- Savcılar Arasında Yetki Uyuşmazlığı 209
VIII- Savcının Reddi veya Çekinmesi 213
§3- MÜDAFİ 215
I- Kavram 215
II- Müdafiin Hukuki Konumu 216
1- Genel Açıklamalar 216
2- Müdafiin Hukuki Konumuna İlişkin Görüşler 216
A- Müdafiin Şüphelinin/Sanığın Temsilcisi Olduğu Görüşü 216
B- Müdafiin Şüphelinin/Sanığın Yardımcısı Olduğu Görüşü 217
C- Müdafiin Hem Mahkemenin Hem de Şüphelinin/Sanığın Yardımcısı
Olduğu Görüşü 218
D- Müdafiin Bağımsız Bir Adli Organ Olduğu Görüşü 218
E- Kanaatimiz 218
III- Müdafi Olabilme Şartları 219
IV- Müdafilik Yapılamayacak Haller ile Müdafiin Görevden Yasaklanması 219
V- Zorunlu Müdafilik 221
VI- Müdafi Sayısı 222
VII- Müdafiin Yetkileri 223
1- Dosyayı İnceleme Yetkisi 223
A- Genel Açıklamalar 223
B- İncelenecek Dosyanın İçeriği 225
C- İncelemenin Serbestliği 226
D- Dosyayı İnceleme Yetkisinin Sınırlandırılması 228
E- İncelenmesi Sınırlandırılamayan Belgeler 231
F- Dosyanın İnceleneceği Yer ve Süre 232
G- Kovuşturma Evresinde Dosya İnceleme Yetkisi. 233

2- Dosyadan Örnek Alma Yetkisi 234
3- Hazır Bulunma Yetkisi 235
4- Doğrudan Soru Sorma Yetkisi 236
5- Şüpheli ve Sanıkla Haberleşme Yetkisi 237
6- Kanun Yoluna Başvurma Yetkisi 238
VIII- Müdafiin Ödevleri 238
§4- ŞÜPHELİ-SANIK 239
§5- MAĞDUR, SUÇTAN ZARAR GÖREN, KATILAN 240
§6- ADLİ KOLLUK 245
§7- ZABIT KATİBİ 249
ALTINCI BÖLÜM
CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ
§1- TANIM 251
§2- İŞLEM ÇEŞİTLERİ 251
§3- İŞLEMLERİN SÜRELERİ 254
I- Genel Olarak 254
II- Sürelerin Hesaplanması 254
III- Eski Hale Getirme 255
§4- İŞLEMLERİN BİLDİRİLMESİ 257
§5- İŞLEMLERDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLAR 259
§6- İŞLEMLERDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLARIN GİDERİLMESİ 261
YEDİNCİ BÖLÜM
CEZA MUHAKEMESİNDE İSPAT
§1- CEZA MUHAKEMESİNDE İSPAT VE ESASLARI 263
§2- İSPAT ARAÇLARI: DELİLLER, ÖZELLİKLERİ VE ÇEŞİTLERİ 264
I- Sanık Açıklamaları ve İkrar. 268
1- Genel Açıklamalar 268
2- İfade ve Sorgunun Tarzı 268
3- İfade Alma ve Sorguda Yasak Usuller 270
II- Tanık Açıklamaları 275
1- Genel Açıklamalar 275
2- Tanıkların Çağrılması 277
3- Tanıklıktan Çekinme 278
4- Meslek ve Sürekli Uğraşıları Sebebiyle Tanıklıktan Çekinme 280

5- Devlet Sırrı Niteliğindeki Bilgilerde Tanıklık 281
6- Kendisi veya Yakınları Aleyhine Tanıklıktan Çekinme 281
7- Tanığın Yemini ve Dinlenmesi 282
III- Sanık ve Tanıktan Başka Kişilerin Açıklamaları 289
IV- Yazılı Açıklamalar (Belgeler) 289
V- Görüntü ve Ses Kaydeden Araçlarla Açıklamalar 293
VI- Belirti Delilleri 294
§3- DELİLLERİN MUHAFAZA VE TOPLANMASINDA YETKİLİ MAKAM 295
§4- MADDİ DELİLLER; MUHAFAZASI, TOPLANMASI, AMBALAJLANMASI 298
I- Maddi Deliller (İz) ve Çeşitleri 298
II- Maddi Delillerin Muhafaza Altına Alınması, Toplanması, Ambalajlanması 299
1- Olay Yeri İncelemesi, Muhafaza Altına Alma 299
2- Maddi Delillerin (İz) Toplanması 301
3- Maddi Delillerin Ambalajlanması 302
4- Delillerin Gönderileceği Yerler, Kriminal Polis Labaratuvarı ve Bölümleri 303
A- Balistik Bölümü 304
B- Sahtecilik Bölümü 305
C- Patlayıcı Maddeler Bölümü 305
D- Kimya Bölümü 306
E- Teknik Fotoğraf Bölümü 307
F- Araştırma ve Geliştirme Bölümü 307
§5- DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 307
§6- DELİL DEĞERLENDİRME YASAKLARI 312
I- Mutlak Değerlendirme Yasağı 317
II- Nisbi Değerlendirme Yasağı 325
§7- BİLİRKİŞİ 326
I- Kavram 326
II- Bilirkişinin Hukuki Niteliği 328
III- Uzman Mütalaası-Teknik Müşavir 330
IV- Bilirkişinin Görevlendirilmesi 331
V- Bilirkişinin Görev ve Yetkileri 333
VI- Bilirkişinin Görevini Yerine Getirmemesi 335
VII- Bilirkişinin Reddi ve Çekinmesi 336
VIII- Bilirkişiye Başvurulması Gerekli Haller 337
1- Bilirkişiye Başvurulabilecek Haller 337

2- Bilirkişiye Başvurulması Zorunlu Haller 339
A- Sahte Para ve Değerler Üzerinde Yapılacak İncelemeler (m. 73) 340
B- Şüpheli veya Sanığın Bilincinin İncelenmesi (Müşahade-Gözlem
Altına Alma, m.74) 340
C- Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi ve Vücudundan Örnek Alınması 341
a- Genel Olarak 341
b- Hukuki Niteliği ve Amacı. 342
c- Dış Beden Muayenesi 343
d- İç Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alma 344
e- Diğer Kişilerin Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması 346
D- Moleküler Genetik İncelemeler 347
E- Fizik Kimliğin Tespiti 347
F- Ölü Muayenesi ve Otopsi 350
a- Ölü Muayenesi 350
b- Otopsi 351
3- Bilirkişiye Başvurulabilecek Diğer Bazı Haller 352
§8- KEŞİF 352
SEKİZİNCİ BÖLÜM KORUMA TEDBİRLERİ
§1- KAVRAM 355
I- Terim, Tanım, Önleyici Terimlerden Farkı 355
II- Koruma Tedbirlerinin Ortak Özellikleri 357
1- Genel Açıklamalar 357
2- Yasal Dayanak Bulunması 358
3- Suç Şüphesinin Belirli Bir Yoğunlukta Olması 358
A- Şüphe Kavramı 358
B- Basit Şüphe (Başlangıç Şüphesi) 360
C- Makul Şüphe 361
D- Yeterli Şüphe 362
E- Kuvvetli Şüphe 362
4- Hükümden Önce Temel Bir Hakkı Sınırlaması 363
5- Geçici Olması 364
6- Gecikmede Tehlike Bulunması 364
7- Gecikmede Tehlike Varsa Savcı Kararı Bulunması 364
8- Oranlılık (Ölçülülük) Bulunması 365

§2- KORUMA TEDBİRLERİNİN ÇEŞİTLERİ 367
I- Yakalama (m.90) 367
1- Genel Açıklamalar, Önleme Yakalaması, Koruma Altına Alma,
Durdurma, Kimlik Sorma 367
2- Hukuki Niteliği 370
3- Yakalamanın Şartları 372
A- Herkes Tarafından Yapılan Yakalama 372
a- Suçüstü Halinin Bulunması 373
b- Failin Kaçma Tehlikesinin Bulunması veya Hemen Kimliğinin Belirlenememesi 374
B- Kolluk Görevlileri Tarafından Yapılan Yakalama 375
4- Şikâyete Bağlı Suçlarda Yakalama 375
5- Yakalama Emri Üzerine Yakalama (Müzekkereli Yakalama) 376
6- Yeniden Yakalama Yasağı 377
7- Yakalanan Kişi Hakkında Yapılacak İşlemler 378
A- Yakalanan Kişiye Yasal Haklarının Bildirilmesi 378
B- Yakalanan Kişinin Durumunun Cumhuriyet Savcısına Bildirilmesi 379
C- Yakalanan Kişinin Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi 380
D- Yakalanan Kişi İle İlgili Alınacak Önlemler 381
II- Gözaltı (m. 91) 382
1- Genel Açıklamalar 382
2- Şartları 383
3- Gözaltı Süresi 384
4- Gözaltı Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler 386
5- İtiraz ve Denetim 387
III- Tutuklama (m. 100) 388
1- Genel Açıklamalar 388
2- Tutuklamanın Şartları 391
A- Kuvvetli Suç Şüphesini Gösteren Somut Delillerin Varlığı 392
B- Tutuklama Nedenlerinin Varlığı 393
C- Tedbirin Orantılı Olması 395
D- Tutuklama Yasağı Bulunan Haller 396
3- Tutuklama Kararı 398
4- Tutuklama Kararına İtiraz. 399
5- Tutuklamada Geçecek Süre 400
6- Tutuklama Kararının Geri Alınması ve Salıverilme Talepleri 405

7- Salıverilenin Yükümlülükleri 407
8- Tutuklamanın Yakınlara Bildirilmesi 407
9- Tutukluluğun İncelenmesi 407
10- Tutuklama Nedeniyle Tazminat 407
IV- Adli Kontrol (m. 109) 409
1- Genel Açıklamalar 409
2- Kavram ve Tanım. 409
3- Adli Kontrol Yükümlülükleri 411
4- Adli Kontrolün Uygulanma Şartları 415
A- Tutuklama Koşullarının Gerçekleşmiş Olması 415
B- Bir Suç Dolayısıyla Yürütülen Soruşturma veya Kovuşturmanın
Bulunması 415
5- Karar Verecek Merci 416
6- Adlî Kontrol Kararının Kaldırılması 418
7- Adli Kontrol Tedbirlerine Uymama 420
8- Güvence Gösterilmesi 421
V- Zorla Getirme (m. 146) 423
1- Genel Açıklamalar 423
2- Şüpheli ve Sanığın Zorla Getirilmesi 423
3- Tanık ve Bilirkişilerin Zorla Getirilmesi 424
4- Mağdur ve Şikâyetçilerin Zorla Getirilmesi 425
5- Karar Verecek Merci 425
6- Süresi. 426
7- Tedbirin İcrası 426
VI- Arama (m. 116) 427
1- Genel Açıklamalar, Adli–Önleme Araması Ayrımı 427
2- Hukuki Niteliği 430
3- Aramanın Şartları 430
A- Genel Olarak, İlgilinin Rızası 430
B- Makul Şüphe 431
C- Hakim Kararı veya Yetkili Merciin Yazılı Emri 432
D- Aramaya Maruz Kalan Kişiye İlişkin Şartlar 435
a- Genel Olarak 435
b- Şüpheli veya Sanık Nezdinde Yapılacak Arama 435
c- Diğer Kişiler Nezdinde Yapılacak Arama 436
E- Aramanın Yapılacağı Zamana İlişkin Şartlar 436

F- Arama Yapılacak Yere İlişkin Şartlar 437
a- Üstte Arama 437
b- Eşyada Arama 437
c- Konutta Arama 438
d- İşyerinde Arama 440
e- Avukat Bürolarında Arama 440
f- Araçta Arama 441
4- Arama Kararı veya Emri 442
5- Aramanın İcrası 442
6- Bilgisayarlarda, Program ve Kütüklerinde Arama 444
VII- Elkoyma (m. 123) 446
1- Genel Açıklamalar 446
2- Elkoymanın Amacı, Hukuki Niteliği ve Müsadereden Farkı. 447
3- Elkoyma İçin Aranan Şartlar 449
A- Elkoymaya Müracaat Edebilmek İçin Aranan Şüphe 449
B- Kişi Bakımından Şartlar 449
C- Madde Bakımından Şartlar 450
4- Elkonulamayacak Eşya 452
A- İçeriği Devlet Sırrı Niteliğindeki Belgeler 452
B- Elkonulamayacak Mektuplar ve Belgeler 452
C- Basın Araçları 454
5- Elkoyma Kararını Verme Yetkisi 454
6- Elkoyma Kararının Yerine Getirilmesi 455
7- Elkonulan Eşyanın İadesi 457
8- Elkonulan Eşyanın Muhafazası veya Elden Çıkarılması 457
9- Elkoyma Sırasında Tesadüfen Elde Edilen Deliller 459
10- Özel Elkoyma Çeşitleri 459
A- Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma (m. 128) 459
B- Postada Elkoyma (m. 129) 462
C- Avukat Bürolarında Elkoyma (m. 130) 464
D- Bilgisayarlarda Elkoyma (m. 134) 465
E- Kaçaklarla İlgili Elkoyma (m. 248) 466
F- Basılmış Eserlere Elkoyma (Basın K. m.25) 467
11- İtiraz ve Denetim 467
12- Sona Ermesi 467

VIII- Şirket Yönetimine Kayyım Tayini (m. 133) 468
1- Genel Açıklamalar 468
2- Tedbirin Amacı ve Hukuki Niteliği 469
3- Tedbire Karar Verme Yetkisi 470
4- Tedbirin Uygulanma Şartları 471
A- Tedbirin Gerekli Olması 471
B- Kuvvetli Suç Şüphesinin Varlığı 471
C- Katalog Suç Olması 472
D- Tedbirin Uygulanmasının Ölçülü Olması 473
IX- Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi (m. 135) 475
1- Genel Açıklamalar 475
2- Tedbirin Hukuki Niteliği 476
3- Tedbirin Uygulanma Şekilleri 476
4- Tedbirin Uygulanabileceği Suçlar 478
5- Tedbirin Uygulanabilme Şartları. 482
6- Tedbirin Uygulanma Süresi 483
7- Tedbirin Uygulanabileceği Kişiler 484
8- Tedbire Karar Verecek Mercii 486
9- İletişimin Denetlenmesi Yasağı 488
A- Tanıklıktan Çekinme Yönünden 488
B- Müdafi Yönünden 489
a- Sorunun Ortaya Konulması 489
b- Çözüm Önerileri 490
10- İletişimin Denetlenmesi Tedbiri İçin Tazminat Talebinin Değerlendirilmesi 495
11- Tedbir Sonucunda Elde Edilen Bilgilerin İmha Edilmesi 496
12- Şüpheli veya Sanığın Üçüncü Kişilerle Yaptığı Görüşmelerin Delil Değeri 497
13- İletişimin Önleme Amaçlı Denetlenmesinin Uygulanabileceği Suç Tipleri 498
14- İletişimin Önleme Amaçlı Olarak Denetlenmesi Konusunda Verilen
Yazılı Emrin Hâkimin Onayına Sunulması Sırasında Gerekli İşlemler 499
15- Önleme Amaçlı Gerçekleştirilen İletişimin Tespitinin Delil Değeri 500
16- Önleme Amaçlı Gerçekleştirilen İletişimin Tespiti Sonucu Elde Edilen
Bilgilerin Mahkûmiyet Hükmünde Kullanılması 502
X- Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi (m. 139) 503
1- Genel Açıklamalar ve Kışkırtıcı Ajan Kavramı 503
2- Tedbirin Uygulanma Şartları 506

3- Gizli Soruşturmacının Görev ve Yetkileri 508
4- Tedbire Karar Verecek Merci ve Tedbirin Süresi. 513
5- Tesadüfen Elde Edilen Deliller 513
XI- Teknik Araçlarla İzleme (m.140) 514
1- Genel Açıklamalar 514
2- Tedbirin Uygulanma Şartları ve Kapsamı 515
3- Tedbire Karar Verecek Merci ve Tedbirin Süresi. 516
4- Tesadüfen Elde Edilen Deliller 517
XII- Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat (m. 141) 518
1- Genel Açıklamalar 518
2- Tazminat Nedenleri 519
3- Tazminatın Kapsamı 530
4- Tazminat İsteminin Kabulü ve Karar Verecek Merci 532
5- Tazminatın Geri Alınması 534
6- Tazminat İstenemeyecek Haller 535
DOKUZUNCU BÖLÜM
CEZA MUHAKEMESİNİN YÜRÜYÜŞÜ
§1- GENEL AÇIKLAMALAR 537
§2- SORUŞTURMA EVRESİ 537
I- Kavram, Soruşturma Evresinde Yetkili Olanlar 537
II- Delillerin Toplanması ve Muhafaza Altına Alınması 543
III- Soruşturmanın Gizliliği 543
IV- Soruşturmanın Sona Ermesi 544
1- İddianamenin Düzenlenmesi 545
2- Soruşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar 547
3- Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar (Takipsizlik Kararı) ve
Denetimi 549
§3- ARA MUHAKEME EVRESİ 552
I- Genel Açıklamalar 552
II- İddianamenin Değerlendirilmesi 552
1- İddianamenin Kabulü 552
2- İddianamenin İadesi. 553
§4- KOVUŞTURMA EVRESİ 557
I- Duruşma Hazırlığı Devresi 557
II- Duruşma Devresi 559

1- Genel Açıklamalar 559
2- Duruşmada Yapılacak İşlemler 561
3- Duruşmada Bulunması Zorunlu Olan Kimseler 563
4- Sanığın Duruşmadan Bağışık Tutulması 563
5- Delillerin Ortaya Konulması ve Tartışılması 564
A- Duruşmada Anlatılması Zorunlu Belge ve Tutanaklar 567
B- Duruşma Tutanağı 567
6- Doğrudan Soru Yöneltme 568
7- Tercüman Bulundurulması 569
III- Hüküm Devresi 570
1- Genel Açıklamalar 570
A- Hüküm - Kesin Hüküm - Kesinleşmiş Hüküm 570
B- Karar 573
2- Hükmün Oluşumu 573
A- Müzakereye Katılacak Hâkimler 574
B- Müzakerede Görüşülecek Konular ve Müzakere Yönetimi 576
C- Gerekli Oy Sayısı ve Oyların Toplanması 579
3- Hükmün Unsurları 583
A- Genel Açıklamalar 583
B- Hükmün Şekli Unsurları 584
a- Hükmün Türk Milleti Adına Verilmesi 584
b- Muhakemeye Katılanların Kimlikleri 585
c- Suçun İşlendiği Yer ve Zaman 587
d- Hürriyeti Kısıtlayıcı Haller 588
e- Gerekçe 590
f- İmza 591
C- Hükmün Esasa İlişkin Unsurları 593
a- Verilen Hükmün Çeşidi 593
b- Uygulanan Kanun Maddeleri 594
c- Ceza Miktarı 596
d- Kanun Yolları 597
e- Tazminat İsteme İmkanı 600
4- Hüküm Fıkrasının Değiştirilmesi ve Düzeltilmesi. 601
5- Gerekçe 602
6- Hükmün Konusu 604
A- Genel Açıklamalar 604

B- Fiil ve Failin İddianamede Gösterilmesi 606
a- Fiilin (Maddi Olayın) İddianamede Açıklanması 608
b- Failin İddianamede Açıklanması 610
7- Hükmün Açıklanması 610
A- Hükmün Tefhimi 610
B- Hükmün Tebliği 612
8- Hüküm Çeşitleri 613
A- Genel Açıklamalar 613
B- Beraat 615
a- Suçun Unsurlarına İlişkin Beraat 616
b- Sübuta İlişkin Beraat 617
C- Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı 617
a- Kusurun Bulunmaması Dolayısıyla Ceza Verilmesine Yer
Olmadığı Hükmü 618
b- Faile Ceza Verilememesi Sebebiyle Ceza Verilmesine Yer
Olmadığı Hükmü 618
D- Mahkumiyet 618
E- Güvenlik Tedbirlerine Hükmedilmesi 619
F- Davanın Reddi 619
G- Davanın Düşmesi 620
H- Adli Yargı Dışındaki Bir Yargı Merciine Yönelik Görevsizlik Kararı 621
9- Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 623
A- Genel Olarak 623
B- Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Şartları 625
a- Suça İlişkin Şartlar (Objektif Şartlar) 625
b- Faile İlişkin Şartlar (Sübjektif Şartlar) 625
C- Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Yasak Olduğu Haller 628
D- Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının Uygulanması 628
E- Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Sonuçları 629
F- Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının Kanun Yolu
Denetimi 629
ONUNCU BÖLÜM KANUN YOLLARI
§1- GENEL AÇIKLAMALAR 631
I- Terim, Tanım 631
II- Amacı 632
III- Kanun Yolunun Öngörülmüş Olması 632

IV- Kanun Yollarının Konusu 632
V- Başvuru Şartı Olarak Hukuki Yararın İhlal Edilmesi 633
VI- Kanun Yollarına Gidebilecekler 633
1- Genel Açıklamalar 633
2- Cumhuriyet Savcısı 634
3- Şüpheli veya Sanık 635
4- Katılan (Müdahil) 636
5- Yasal Temsilci ve Eş 636
6- Müdafi veya Katılan Vekili Olarak Avukat 637
7- Diğer Kişiler 638
VII- Kanun Yoluna Başvurmanın Etkisi 639
1- Aktarma 639
2- Yayılma 639
3- Durdurma 640
VIII- Başvuruda Yanılma 640
IX- İstem. 641
X- Başvurudan Vazgeçme ve Başvurunun Geri Alınması 642
XI- Aleyhe Değiştirme Yasağı 643
XII- Çeşitleri. 644
§2- İTİRAZ 645
I- Tanım 645
II- İtirazın Konusu 646
III- İtiraz Sebepleri 646
IV- İtiraz Kanun Yoluna Başvurabilecek Kişiler 646
V- İtiraz Süresi 647
VI- İtirazı İnceleyecek Merci 647
VII- İtiraz İncelemesi 649
§3- İSTİNAF 651
I- Genel Açıklamalar. 651
II- İstinafa Tabi Kararlar 653
1- Resen İstinafa Tabi Kararlar 653
2- Talep Üzerine İstinafa Tabi Kararlar 654
III- İstinafa Tabi Olmayan Kararlar 655
IV- Doğrudan Temyize Tabi Kararlar 656
V- İstinaf Sonrası Kesinleşen Kararlar 656
VI- Başvuru Hakkı Olanlar 657

VII- Başvuru Süresi 658
VIII- Başvuru Şekli 658
IX- İstinaf Başvurusunun Hükmü Veren Mahkeme Tarafından Reddi 660
X- İstinaf Talebinin Tebliği ve Cevabı 660
XI- Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının Görevleri 661
XII- Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesinin Görevi 661
1- Dosya Üzerinde Ön İnceleme 661
2- İnceleme 662
3- Duruşma Hazırlığı 663
4- İstinaf Duruşması 663
5- Görevsizlik Kararlarını İnceleme 664
6- Koruma Tedbirlerine Müracaat 664
XIII- Başvurunun Etkisi 664
XIV- Aleyhe Bozma ve Direnme Yasağı 665
XV- Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairelerinin Verdikleri Kararlar Arasındaki Uyuşmazlığın Giderilmesi 666
XVI- İstinaf Sonrası Kanun Yolu 666
§4- TEMYİZ 666
I- Genel Açıklamalar 666
II- Temyiz Mercii Olarak Yargıtay 667
1- Ceza Muhakemesinde Olay ve Hüküm Mahkemesi Ayrımı 669
2- Yargıtay’ın Görev Alanı 673
A- Yargıtay’ın Görev Alanının Ceza Muhakemesi İlkeleriyle
Sınırlandırılması 676
B- Yargıtay’ın Görev Alanının Hukuki Tanımlama İle Sınırlandırılması 679
III- Temyiz Kanun Yolu 681
IV- Temyiz İncelemesinin Konusu 683
V- Temyiz İncelemesinin Kapsamı 684
VI- Temyiz Sebepleri 685
1- Hukuk Kuralının Uygulanmaması veya Yanlış Uygulanması 687
2- Hukuka Kesin Aykırılık Hâlleri 689
A- Mahkemenin kanuna uygun olarak teşekkül etmemiş olması (m.
289/1-a) 689
B- Hâkimlik görevini yapmaktan kanun gereğince yasaklanmış hâkimin hükme katılması (m. 289/1-b) 690
C- Geçerli şüphe nedeniyle hakkında ret istemi öne sürülmüş olup da bu istem kabul olunduğu hâlde hâkimin hükme katılması veya bu istemin kanuna aykırı olarak reddedilip hâkimin hükme katılması
(m. 289/1-c) 691

D- Mahkemenin kanuna aykırı olarak davaya bakmaya kendini görevli
veya yetkili görmesi (m. 289/1-d) 691
E- Cumhuriyet savcısı veya duruşmada kanunen mutlaka hazır bulunması gereken diğer kişilerin yokluğunda duruşma yapılması
(m. 289/1-e) 692
F- Duruşmalı olarak verilen hükümde aleniyet kuralının ihlâl edilmesi
(m. 289/1-f) 693
G- Hükmün 230 uncu maddede gösterilen şekilde gerekçeyi
içermemesi (m. 289/1-g) 693
H- Hüküm için önemli olan hususlarda mahkeme kararı ile savunma
hakkının sınırlandırılmış olması (m. 289/1-h) 694
İ- Hükmün hukuka aykırı yöntemlerle elde edilen delile dayanması
(m. 289/1-i) 695
VII- Temyiz İstemi ve Süresi 695
VIII- Temyiz Gerekçesi 696
IX- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Görevi 696
X- Temyiz İncelemesi Sonunda Verilen Kararlar 696
XI- Temyiz İsteminin Esastan Reddi veya Hükmün Bozulması 702
XII- Yargıtay Kararının Gönderileceği Merci 703
XIII- Hükmün Bozulmasının Diğer Sanıklara Sirayeti 703
§5- KANUN YARARINA BOZMA 703
I- Genel Açıklamalar. 703
II- Başvuracak Merci 706
III- Bozma Nedenleri ve Karar Çeşitleri 707
§6- CUMHURİYET BAŞSAVCISININ OLAĞANÜSTÜ İTİRAZI 709
I- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi 709
1. Genel Açıklamalar 709
2. İtiraz Üzerine Yapılacak İnceleme 710
3. Başvuru Usulü 711
II- Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi 713
§7- YARGILAMANIN YENİLENMESİ 713
I- Genel Açıklamalar. 713
II- Yargılamanın Yenilenmesi İsteminde Bulanabilecekler 715
III- Yargılamanın Yenilenmesinde Süre 715
IV- Yargılamanın Yenilenmesinin Kabul Edilmeyeceği Hâl 715
V- Yargılamanın Yenilenmesi Sebepleri 715
1- Yargılamanın Hükümlü Lehine Yenilenmesi Sebepleri 716
2- Yargılamanın Hükümlü Aleyhine Yenilenmesi Sebepleri 724
VI- Yenileme İsteminin Kabule Değer Olup Olmadığı Kararı 725

§8- ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU 727
I- Genel Açıklamalar 727
II- Bireysel Başvuru Hakkının Konusu 728
III- Bireysel Başvuru Hakkının Amacı 729
IV- Bireysel Başvurunun Kabul Edilebilirlik Şartları 730
1- Kişi Bakımından Yetki 730
2- Yer Bakımından Yetki 731
3- Zaman Bakımından Yetki 731
4- Konu Bakımından Yetki 731
A- Başvuruya Konu Olabilecek Eylem ve İşlemler 731
B- Başvuruya Konu Olamayacak Eylem ve İşlemler 732
V- Olağan Kanun Yollarının Tüketilmesi. 733
VI- Başvuru Süresi 733
VII- Hukuki Yarar Bulunması 734
VIII- İhlal İddiasının Açıkça Dayanaktan Yoksun Olmaması 734
IX- Başvurunun İncelenmesi 735
1- Öninceleme 735
2- Kabul Edilebilirlik İncelemesi 735
3- Esas Hakkında İnceleme 735
KAYNAKÇA 737

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
3
25,00   
75,00   
4
18,75   
75,00   
5
15,75   
78,75   
6
13,25   
79,50   
7
11,46   
80,25   
8
10,13   
81,00   
9
9,08   
81,75   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
3
25,00   
75,00   
4
18,75   
75,00   
5
15,00   
75,00   
6
12,50   
75,00   
7
11,46   
80,25   
8
10,13   
81,00   
9
9,08   
81,75   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
3
25,00   
75,00   
4
18,75   
75,00   
5
15,75   
78,75   
6
13,25   
79,50   
7
11,46   
80,25   
8
10,13   
81,00   
9
9,08   
81,75   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
3
25,00   
75,00   
4
18,75   
75,00   
5
15,00   
75,00   
6
12,50   
75,00   
7
11,46   
80,25   
8
10,13   
81,00   
9
9,08   
81,75   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
3
25,00   
75,00   
4
18,75   
75,00   
5
15,75   
78,75   
6
13,25   
79,50   
7
11,46   
80,25   
8
10,13   
81,00   
9
9,08   
81,75   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat