Ceza Muhakemesi Hukuku Ahmet Gökcen

Ceza Muhakemesi Hukuku


Basım Tarihi
2018-10
Sayfa Sayısı
751
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053005919
Boyut
16x24
Baskı
375,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 75 puan kazanacaksınız)
   75

Prof. Dr. Ahmet GÖKCEN

Doç. Dr. Murat BALCI

Doç. Dr. M. Emin ALŞAHİN

Doç. Dr. Kerim ÇAKIR

 

İÇİNDEKİLER
ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ.ϱ
ÖNSÖZϳ
İÇİNDEKİLERϵ
BİRİNCİ BÖLÜM
CEZA MUHAKEMESİNE GİRİŞ,
CEZA MUHAKEMESİNİN TARİHÇESİ VE KAYNAKLARI
§ϭ- CEZA MUHAKEMESİNE GİRİŞ .Ϯϵ
I- TaŶıŵ, Teriŵ .Ϯϵ
II- Ceza MuhakeŵesiŶiŶ AŵaĐı .ϯϬ
III- Hukuk SisteŵatiğiŶdeki Yeriϯϭ
§Ϯ- CEZA MUHAKEMESİNİN TARİHÇESİ .ϯϭ
I- GeŶel Açıklaŵalarϯϭ
II- Aǀrupa’daki Tarihi Gelişiŵ.ϯϭ
III- Türk Ceza Muhakeŵesi HukukuŶuŶ Tarihi Gelişiŵi ϯϱ
ϭ- GeŶel Açıklaŵalar ǀe TürkleriŶ MüslüŵaŶ OlŵalarıŶdaŶ ÖŶĐeki
DöŶeŵ .ϯϱ
Ϯ- TürkleriŶ MüslüŵaŶ Olŵası, İslaŵ Ceza Muhakeŵesi Hukuku.ϯϲ
ϯ- OsŵaŶlı Deǀleti Mahkeŵe Teşkilatı ǀe Sisteŵi .ϯϵ
A- GeŶel Açıklaŵalar ǀe TaŶziŵat’ıŶ İlaŶıŶa Kadar OlaŶ DöŶeŵ .ϯϵ
B- Şer’iLJe Mahkeŵeleri ǀe Diğer Yargılaŵa OrgaŶları .ϰϬ
a- Şer’iLJe Mahkeŵeleri ǀe KadıϰϬ
ď- Adli Teşkilatta Kadı’lardaŶ Başka Göreǀli OlaŶ Şahıslar .ϰϭ
aa- Nâip ϰϭ
ďď- Suďaşı, Ases ǀe Diğer Kişiler .ϰϭ
Đ- Diğer Yargı OrgaŶları ϰϮ
aa- DiǀaŶ-ı HüŵaLJuŶ ϰϮ
ďď- Paşa DiǀaŶları .ϰϯ
ĐĐ- Muhtesiplik.ϰϯ
dd- Kazaskerlik ϰϯ
10 İçindekiler
C- Ziŵŵilere Ait Ceŵaat Mahkeŵeleriϰϰ
D- KoŶsolosluk Mahkeŵeleri .ϰϱ
E- TaŶziŵat’ıŶ İlaŶıŶdaŶ CuŵhuriLJet’iŶ KuruluşuŶa Kadar OlaŶ
DöŶeŵ .ϰϲ
a- Mehakiŵ-i NizaŵiLJeŶiŶ Teşkilatı KaŶuŶu ile Usul-ı Muhakeŵatı
CezaiLJe KaŶuŶu’ŶuŶ Yürürlüğe GirŵesiŶe Kadar OlaŶ
Gelişŵelerϰϲ
ď- Mehakiŵ-i NizaŵiLJeŶiŶ Teşkilatı KaŶuŶu ile Usul-ı Muhakeŵat-ı
CezaiLJe KaŶuŶu’ŶuŶ Yürürlüğe Girŵesi.ϰϴ
aa- Mehakiŵ-i NizaŵiLJeŶiŶ Teşkilatı KaŶuŶu’ŶuŶ Yürürlüğe
Girŵesi .ϰϴ
ďď- Usul-ı Muhakeŵat-ı CezaiLJe KaŶuŶu’ŶuŶ Yürürlüğe
Girŵesi .ϱϮ
ϰ- CuŵhuriLJet DöŶeŵi.ϱϯ
§ϯ- CEZA MUHAKEMESİNİN KAYNAKLARI . ϱϱ
İKİNCİ BÖLÜM
CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ YORUMU,
UYGULAMA ALANLARI, YÜRÜYÜŞÜ VE ŞARTLARI
§ϭ- CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ YORUMU ϱϵ
I- GeŶel Açıklaŵalar .ϱϵ
II- KıLJas ϲϬ
§Ϯ- CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ UYGULANMASI . ϲϮ
I- Ceza Muhakeŵesi KurallarıŶıŶ Yer BakıŵıŶdaŶ ULJgulaŶŵası.ϲϮ
II- Ceza Muhakeŵesi KurallarıŶıŶ ZaŵaŶ BakıŵıŶdaŶ ULJgulaŶŵası ϲϯ
§ϯ- CEZA MUHAKEMESİNİN YÜRÜYÜŞÜ . ϲϳ
§ϰ- CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI ϳϬ
I- GeŶel Açıklaŵalar .ϳϬ
II- Daǀa ŞartlarıϳϬ
ϭ- GeŶel AçıklaŵalarϳϬ
A- ŞikâLJetϳϭ
B- Daǀa Süresi ϳϱ
C- İziŶ .ϳϳ
D- Talep ϳϴ
E- Yargı BuluŶŵaŵası ϳϵ
F- Açık Daǀa BuluŶŵaŵası.ϳϵ
G- ÖŶödeŵe .ϴϬ
H- Uzlaştırŵaϴϲ
Ϯ- Daǀa ŞartlarıŶıŶ GerçekleşŵeŵesiŶiŶ SoŶuçları .ϵϭ
İçindekiler 11
III- Yargılaŵa Şartları ϵϮ
ϭ- GeŶel Açıklaŵalar ϵϮ
A- SaŶığıŶ Hazır BuluŶŵası.ϵϮ
a- Gaiplik ;ŵ.Ϯϰϰ, ϮϰϲͿ .ϵϮ
ď- SaŶığıŶ Yokluğu Halleri.ϵϯ
aa- GeŶel Açıklaŵalar.ϵϯ
ďď- SaŶığıŶ MahkeŵedeŶ Uzaklaşŵası ;ŵ.ϭϵϰͿ.ϵϰ
ĐĐ- SaŶık Gelŵese Bile Duruşŵa YapılaďileŶ Haller ;ŵ.ϭϵϱͿϵϱ
dd- SaŶığıŶ DuruşŵadaŶ Vareste ;BağışıkͿ Tutulŵası ;ŵ.ϭϵϲͿ.ϵϱ
ee- SaŶığıŶ DuruşŵadaŶ ÇıkarılaďileĐeği Haller ;ŵ.ϮϬϬ, ϮϬϯ, ϮϬϰͿ.ϵϳ
Đ- Kaçaklık ϵϴ
aa- GeŶel Açıklaŵalar.ϵϴ
ďď- Kaçaklara Özgü Koruŵa Tedďirleri .ϵϵ
aaa- Kaçaklar HakkıŶda Tutuklaŵaϵϵ
ďďď- GüǀeŶĐe ;TeŵiŶatͿ Belgesi ϭϬϬ
ĐĐĐ- Özel ElkoLJŵaϭϬϭ
ĐĐ- SaŶığıŶ Müdafii GöŶderŵe Hakkı.ϭϬϮ
d- Eski Hale Getirŵe.ϭϬϮ
B- SaŶığıŶ Akıl Hastası Olŵaŵası .ϭϬϯ
C- BekletiĐi MeseleŶiŶ Çözüŵü ϭϬϯ
D- GeçiĐi Yasaŵa DokuŶulŵazlığıŶıŶ BuluŶŵaŵası .ϭϬϰ
Ϯ- Yargılaŵa ŞartlarıŶıŶ GerçekleşŵeŵesiŶiŶ SoŶuçlarıϭϬϱ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
CEZA MUHAKEMESİNİN İLKELERİ
§ϭ- CEZA MUHAKEMESİNDE İLKELER.ϭϬϳ
I- Hukuk Deǀleti İlkesi - OraŶlılık İlkesiϭϬϳ
II- İŶsaŶ HaLJsiLJetiŶiŶ DokuŶulŵazlığı İlkesi.ϭϭϬ
III- Adil YargılaŶŵa İlkesi.ϭϭϭ
IV- Hakiŵ ÖŶüŶde MeraŵıŶı AŶlataďilŵe İlkesi.ϭϭϲ
V- Maddî GerçeğiŶ Araştırılŵası İlkesi .ϭϭϲ
VI- ŞüphedeŶ SaŶık YararlaŶır ;İŶ Duďio Pro ReoͿ İlkesi .ϭϭϴ
VII- Bağıŵsız ǀe Tarafsız Hâkiŵ İlkesi.ϭϮϬ
VIII- Daǀasız Yargılaŵa Olŵaz İlkesiϭϮϮ
IX- Özel HaLJatıŶ Gizliliği İlkesi.ϭϮϰ
X- Halka Açıklık ;AleŶiLJetͿ İlkesi.ϭϮϲ
12 İçindekiler
XI- Vasıtasızlık İlkesiϭϮϴ
XII- Sözlülük-Yazılılık İlkesi .ϭϮϵ
XIII- Koǀuşturŵa MeĐďuriLJeti İlkesi- Maslahata ULJguŶluk İlkesi .ϭϮϵ
XIV- MasuŵiLJet İlkesi .ϭϯϭ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI
§ϭ- MAHKEMELER VE HÂKİMLİKLER . ϭϯϯ
§Ϯ- CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI . ϭϯϳ
§ϯ- BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ ϭϯϳ
§ϰ- YARGITAY. ϭϯϴ
BEŞİNCİ BÖLÜM
CEZA MUHAKEMESİNE KATILAN KİŞİLER
§ϭ- HÂKİM ϭϰϭ
I- Kaǀraŵ ϭϰϭ
ϭ- KaŶuŶi Hâkiŵ İlkesiϭϰϮ
Ϯ- Taďiî Hâkiŵ İlkesi .ϭϰϮ
II- Hâkiŵde BuluŶŵası GerekeŶ Nitelikler ϭϰϰ
ϭ- Tarafsızlık .ϭϰϵ
A- GeŶel Açıklaŵalar ϭϰϵ
B- Hâkiŵ TarafsızlığıŶıŶ GüǀeŶĐeleriϭϱϭ
a- HâkiŵiŶ DaǀaLJa BakaŵaLJaĐağı Haller .ϭϱϭ
ď- HâkiŵiŶ Reddi ǀe Ret Muhakeŵesi .ϭϱϱ
Đ- HâkiŵiŶ ÇekiŶŵesi ǀe İŶĐeleŵe MerĐii .ϭϱϳ
Ϯ- Bağıŵsızlık .ϭϱϴ
A- GeŶel Açıklaŵalar ϭϱϴ
B- Uluslararası Sözleşŵelerde Hâkiŵ Bağıŵsızlığı .ϭϱϵ
C- Hâkiŵ BağıŵsızlığıŶıŶ GüǀeŶĐeleri ϭϱϵ
a- Yasaŵa OrgaŶıŶa Karşı BağıŵsızlığıŶ GüǀeŶĐeleri.ϭϱϵ
ď- Yürütŵe OrgaŶıŶa Karşı BağıŵsızlığıŶ GüǀeŶĐeleri .ϭϲϬ
Đ- Diğer OrgaŶlara Karşı BağıŵsızlığıŶ GüǀeŶĐeleri .ϭϲϯ
III- Hâkiŵ Çeşitleri ϭϲϱ
IV- HâkiŵiŶ ;MahkeŵeŶiŶͿ Yetkileri ϭϲϱ
ϭ- Madde ;GöreǀͿ BakıŵıŶdaŶ Yetkiϭϲϱ
A- AsliLJe ǀe Ağır Ceza Mahkeŵeleri.ϭϲϲ
B- Sulh Ceza Hâkiŵliği ϭϲϳ
İçindekiler 13
C- Madde BakıŵıŶdaŶ Yetkisizlik İddiası ǀe Yetki ULJuşŵazlığı.ϭϲϵ
D- Madde BakıŵıŶdaŶ Yetkide İstisŶai Haller.ϭϳϭ
a- İşiŶ YaŶlışlıkla Madde BakıŵıŶdaŶ Yetkisiz MahkeŵeLJe Gelŵesi .ϭϳϭ
ď- BağlaŶtı ϭϳϭ
aa- GeŶel Olarak.ϭϳϭ
ďď- BağlaŶtıŶıŶ Çeşitleriϭϳϭ
aaa- Süďjektif-Oďjektif BağlaŶtı.ϭϳϭ
ďďď- Dar-GeŶiş BağlaŶtı .ϭϳϮ
ĐĐ- BağlaŶtıŶıŶ SoŶuçlarıϭϳϮ
aaa- Birleştirŵe .ϭϳϮ
ďďď- Nisďi Muhakeŵeϭϳϳ
ĐĐĐ- BekletiĐi Mesele.ϭϳϴ
Ϯ- Yer BakıŵıŶdaŶ Yetki .ϭϴϬ
A- GeŶel Olarak ϭϴϬ
B- Yetki ULJuşŵazlığı ǀe YetkiLJe İtiraz .ϭϴϭ
C- Yer BakıŵıŶdaŶ Yetkide İstisŶai Haller.ϭϴϯ
a- İstiŶaďe.ϭϴϯ
ď- DaǀaŶıŶ Nakli .ϭϴϰ
Đ- BağlaŶtı ϭϴϲ
ϯ- Kişi BakıŵıŶdaŶ Yetki .ϭϴϲ
A- GeŶel Olarak ϭϴϲ
B- Kişi BakıŵıŶdaŶ Yetkide İstisŶa: BağlaŶtı .ϭϴϲ
§Ϯ- SAVCIϭϴϳ
I- Kaǀraŵ
14 İçindekiler
E- Özel Hukuktaki Göreǀleri .ϮϬϭ
III- SaǀĐılık MakaŵıŶıŶ Hukuki Niteliği .ϮϬϯ
ϭ- GeŶel AçıklaŵalarϮϬϯ
Ϯ- İdari Makaŵ Olduğu GörüşüϮϬϯ
ϯ- Adli Makaŵ Olduğu Görüşü.ϮϬϰ
ϰ- Karŵa Görüş ϮϬϰ
ϱ- KaŶaatiŵiz .ϮϬϰ
IV- SaǀĐı Bağıŵsızlığı.ϮϬϱ
V- SaǀĐıŶıŶ Tarafsızlığı .ϮϬϲ
VI- SaǀĐıŶıŶ YetkisiϮϬϳ
VII- SaǀĐılar ArasıŶda Yetki ULJuşŵazlığı ϮϬϵ
VIII- SaǀĐıŶıŶ Reddi ǀeLJa ÇekiŶŵesi .Ϯϭϯ
§ϯ- MÜDAFİ . Ϯϭϱ
I- Kaǀraŵ Ϯϭϱ
II- MüdafiiŶ Hukuki KoŶuŵu .Ϯϭϲ
ϭ- GeŶel AçıklaŵalarϮϭϲ
Ϯ- MüdafiiŶ Hukuki KoŶuŵuŶa İlişkiŶ Görüşler .Ϯϭϲ
A- MüdafiiŶ ŞüpheliŶiŶ/SaŶığıŶ TeŵsilĐisi Olduğu Görüşü Ϯϭϲ
B- MüdafiiŶ ŞüpheliŶiŶ/SaŶığıŶ YardıŵĐısı Olduğu Görüşü .Ϯϭϳ
C- MüdafiiŶ Heŵ MahkeŵeŶiŶ Heŵ de ŞüpheliŶiŶ/SaŶığıŶ YardıŵĐısı
Olduğu Görüşü.Ϯϭϴ
D- MüdafiiŶ Bağıŵsız Bir Adli OrgaŶ Olduğu Görüşü .Ϯϭϴ
E- KaŶaatiŵiz .Ϯϭϴ
III- Müdafi Olaďilŵe Şartları.Ϯϭϵ
IV- Müdafilik YapılaŵaLJaĐak Haller ile MüdafiiŶ GöreǀdeŶ YasaklaŶŵası.Ϯϭϵ
V- ZoruŶlu MüdafilikϮϮϭ
VI- Müdafi SaLJısı.ϮϮϮ
VII- MüdafiiŶ YetkileriϮϮϯ
ϭ- DosLJaLJı İŶĐeleŵe YetkisiϮϮϯ
A- GeŶel Açıklaŵalar ϮϮϯ
B- İŶĐeleŶeĐek DosLJaŶıŶ İçeriğiϮϮϱ
C- İŶĐeleŵeŶiŶ SerďestliğiϮϮϲ
D- DosLJaLJı İŶĐeleŵe YetkisiŶiŶ SıŶırlaŶdırılŵası ϮϮϴ
E- İŶĐeleŶŵesi SıŶırlaŶdırılaŵaLJaŶ Belgeler Ϯϯϭ
F- DosLJaŶıŶ İŶĐeleŶeĐeği Yer ǀe Süre ϮϯϮ
G- Koǀuşturŵa EǀresiŶde DosLJa İŶĐeleŵe YetkisiϮϯϯ
İçindekiler 15
Ϯ- DosLJadaŶ ÖrŶek Alŵa Yetkisi Ϯϯϰ
ϯ- Hazır BuluŶŵa Yetkisi Ϯϯϱ
ϰ- DoğrudaŶ Soru Sorŵa Yetkisi.Ϯϯϲ
ϱ- Şüpheli ǀe SaŶıkla Haďerleşŵe Yetkisi .Ϯϯϳ
ϲ- KaŶuŶ YoluŶa Başǀurŵa Yetkisi .Ϯϯϴ
VIII- MüdafiiŶ Ödeǀleri .Ϯϯϴ
§ϰ- ŞÜPHELİ-SANIK .Ϯϯϵ
§ϱ- MAĞDUR, SUÇTAN ZARAR GÖREN, KATILAN .ϮϰϬ
§ϲ- ADLİ KOLLUK.Ϯϰϱ
§ϳ- ZABIT KATİBİ .Ϯϰϵ
ALTINCI BÖLÜM
CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ
§ϭ- TANIM Ϯϱϭ
§Ϯ- İŞLEM ÇEŞİTLERİϮϱϭ
§ϯ- İŞLEMLERİN SÜRELERİ .Ϯϱϰ
I- GeŶel OlarakϮϱϰ
II- SüreleriŶ HesaplaŶŵası.Ϯϱϰ
III- Eski Hale Getirŵe Ϯϱϱ
§ϰ- İŞLEMLERİN BİLDİRİLMESİ .Ϯϱϳ
§ϱ- İŞLEMLERDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLAR.Ϯϱϵ
§ϲ- İŞLEMLERDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLARIN GİDERİLMESİ Ϯϲϭ
YEDİNCİ BÖLÜM
CEZA MUHAKEMESİNDE İSPAT
§ϭ- CEZA MUHAKEMESİNDE İSPAT VE ESASLARIϮϲϯ
§Ϯ- İSPAT ARAÇLARI: DELİLLER, ÖZELLİKLERİ VE ÇEŞİTLERİ .Ϯϲϰ
I- SaŶık Açıklaŵaları ǀe İkrar.Ϯϲϴ
ϭ- GeŶel Açıklaŵalar Ϯϲϴ
Ϯ- İfade ǀe SorguŶuŶ Tarzı .Ϯϲϴ
ϯ- İfade Alŵa ǀe Sorguda Yasak Usuller .ϮϳϬ
II- TaŶık Açıklaŵaları .Ϯϳϱ
ϭ- GeŶel Açıklaŵalar Ϯϳϱ
Ϯ- TaŶıklarıŶ Çağrılŵası Ϯϳϳ
ϯ- TaŶıklıktaŶ ÇekiŶŵe.Ϯϳϴ
ϰ- Meslek ǀe Sürekli Uğraşıları SeďeďiLJle TaŶıklıktaŶ ÇekiŶŵe .ϮϴϬ
16 İçindekiler
ϱ- Deǀlet Sırrı NiteliğiŶdeki Bilgilerde TaŶıklık .Ϯϴϭ
ϲ- KeŶdisi ǀeLJa YakıŶları AleLJhiŶe TaŶıklıktaŶ ÇekiŶŵe Ϯϴϭ
ϳ- TaŶığıŶ YeŵiŶi ǀe DiŶleŶŵesiϮϴϮ
III- SaŶık ǀe TaŶıktaŶ Başka KişileriŶ Açıklaŵaları Ϯϴϵ
IV- Yazılı Açıklaŵalar ;BelgelerͿ Ϯϴϵ
V- GörüŶtü ǀe Ses KaLJdedeŶ Araçlarla Açıklaŵalar Ϯϵϯ
VI- Belirti DelilleriϮϵϰ
§ϯ- DELİLLERİN MUHAFAZA VE TOPLANMASINDA YETKİLİ MAKAM Ϯϵϱ
§ϰ- MADDİ DELİLLER; MUHAFAZASI, TOPLANMASI, AMBALAJLANMASI . Ϯϵϴ
I- Maddi Deliller ;İzͿ ǀe Çeşitleri .Ϯϵϴ
II- Maddi DelilleriŶ Muhafaza AltıŶa AlıŶŵası, ToplaŶŵası, AŵďalajlaŶŵası .Ϯϵϵ
ϭ- OlaLJ Yeri İŶĐeleŵesi, Muhafaza AltıŶa Alŵa .Ϯϵϵ
Ϯ- Maddi DelilleriŶ ;İzͿ ToplaŶŵası ϯϬϭ
ϯ- Maddi DelilleriŶ AŵďalajlaŶŵası.ϯϬϮ
ϰ- DelilleriŶ GöŶderileĐeği Yerler, KriŵiŶal Polis Laďaratuǀarı ǀe Bölüŵleri .ϯϬϯ
A- Balistik Bölüŵü ϯϬϰ
B- SahteĐilik Bölüŵü ϯϬϱ
C- PatlaLJıĐı Maddeler BölüŵüϯϬϱ
D- KiŵLJa BölüŵüϯϬϲ
E- TekŶik Fotoğraf Bölüŵü.ϯϬϳ
F- Araştırŵa ǀe Geliştirŵe BölüŵüϯϬϳ
§ϱ- DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ϯϬϳ
§ϲ- DELİL DEĞERLENDİRME YASAKLARI ϯϭϮ
I- Mutlak DeğerleŶdirŵe Yasağı .ϯϭϳ
II- Nisďi DeğerleŶdirŵe Yasağı ϯϮϱ
§ϳ- BİLİRKİŞİ . ϯϮϲ
I- Kaǀraŵ ϯϮϲ
II- BilirkişiŶiŶ Hukuki NiteliğiϯϮϴ
III- UzŵaŶ Mütalaası-TekŶik Müşaǀir.ϯϯϬ
IV- BilirkişiŶiŶ GöreǀleŶdirilŵesi ϯϯϭ
V- BilirkişiŶiŶ Göreǀ ǀe Yetkileri.ϯϯϯ
VI- BilirkişiŶiŶ GöreǀiŶi YeriŶe Getirŵeŵesi ϯϯϱ
VII- BilirkişiŶiŶ Reddi ǀe ÇekiŶŵesiϯϯϲ
VIII- BilirkişiLJe Başǀurulŵası Gerekli Haller ϯϯϳ
ϭ- BilirkişiLJe BaşǀurulaďileĐek Haller .ϯϯϳ
İçindekiler 17
Ϯ- BilirkişiLJe Başǀurulŵası ZoruŶlu Haller ϯϯϵ
A- Sahte Para ǀe Değerler ÜzeriŶde YapılaĐak İŶĐeleŵeler ;ŵ. ϳϯͿ.ϯϰϬ
B- Şüpheli ǀeLJa SaŶığıŶ BiliŶĐiŶiŶ İŶĐeleŶŵesi ;Müşahade-Gözleŵ
AltıŶa Alŵa, ŵ.ϳϰͿ .ϯϰϬ
C- Şüpheli ǀeLJa SaŶığıŶ BedeŶ MuaLJeŶesi ǀe VüĐuduŶdaŶ ÖrŶek
AlıŶŵasıϯϰϭ
a- GeŶel Olarak.ϯϰϭ
ď- Hukuki Niteliği ǀe AŵaĐı.ϯϰϮ
Đ- Dış BedeŶ MuaLJeŶesi.ϯϰϯ
d- İç BedeŶ MuaLJeŶesi ǀe VüĐuttaŶ ÖrŶek Alŵa.ϯϰϰ
e- Diğer KişileriŶ BedeŶ MuaLJeŶesi ǀe VüĐuttaŶ ÖrŶek AlıŶŵası ϯϰϲ
D- Moleküler GeŶetik İŶĐeleŵeler .ϯϰϳ
E- Fizik KiŵliğiŶ Tespiti .ϯϰϳ
F- Ölü MuaLJeŶesi ǀe Otopsi .ϯϱϬ
a- Ölü MuaLJeŶesi .ϯϱϬ
ď- Otopsi.ϯϱϭ
ϯ- BilirkişiLJe BaşǀurulaďileĐek Diğer Bazı Haller.ϯϱϮ
§ϴ- KEŞİF.ϯϱϮ
SEKİZİNCİ BÖLÜM
KORUMA TEDBİRLERİ
§ϭ- KAVRAM.ϯϱϱ
I- Teriŵ, TaŶıŵ, ÖŶleLJiĐi TeriŵlerdeŶ Farkı .ϯϱϱ
II- Koruŵa TedďirleriŶiŶ Ortak Özellikleriϯϱϳ
ϭ- GeŶel Açıklaŵalar ϯϱϳ
Ϯ- Yasal DaLJaŶak BuluŶŵası.ϯϱϴ
ϯ- Suç ŞüphesiŶiŶ Belirli Bir YoğuŶlukta Olŵası.ϯϱϴ
A- Şüphe Kaǀraŵı .ϯϱϴ
B- Basit Şüphe ;BaşlaŶgıç ŞüphesiͿ .ϯϲϬ
C- Makul Şüphe ϯϲϭ
D- Yeterli Şüphe ϯϲϮ
E- Kuǀǀetli ŞüpheϯϲϮ
ϰ- HüküŵdeŶ ÖŶĐe Teŵel Bir Hakkı SıŶırlaŵası ϯϲϯ
ϱ- GeçiĐi Olŵasıϯϲϰ
ϲ- GeĐikŵede Tehlike BuluŶŵası .ϯϲϰ
ϳ- GeĐikŵede Tehlike Varsa SaǀĐı Kararı BuluŶŵasıϯϲϰ
ϴ- OraŶlılık ;ÖlçülülükͿ BuluŶŵasıϯϲϱ
18 İçindekiler
§Ϯ- KORUMA TEDBİRLERİNİN ÇEŞİTLERİ ϯϲϳ
I- Yakalaŵa ;ŵ.ϵϬͿ .ϯϲϳ
ϭ- GeŶel Açıklaŵalar, ÖŶleŵe Yakalaŵası, Koruŵa AltıŶa Alŵa,
Durdurŵa, Kiŵlik Sorŵaϯϲϳ
Ϯ- Hukuki NiteliğiϯϳϬ
ϯ- YakalaŵaŶıŶ Şartları ϯϳϮ
A- Herkes TarafıŶdaŶ YapılaŶ Yakalaŵa.ϯϳϮ
a- Suçüstü HaliŶiŶ BuluŶŵası.ϯϳϯ
ď- FailiŶ Kaçŵa TehlikesiŶiŶ BuluŶŵası ǀeLJa HeŵeŶ KiŵliğiŶiŶ
BelirleŶeŵeŵesi ϯϳϰ
B- Kolluk Göreǀlileri TarafıŶdaŶ YapılaŶ Yakalaŵa ϯϳϱ
ϰ- ŞikâLJete Bağlı Suçlarda Yakalaŵaϯϳϱ
ϱ- Yakalaŵa Eŵri ÜzeriŶe Yakalaŵa ;Müzekkereli YakalaŵaͿ ϯϳϲ
ϲ- YeŶideŶ Yakalaŵa Yasağı.ϯϳϳ
ϳ- YakalaŶaŶ Kişi HakkıŶda YapılaĐak İşleŵler.ϯϳϴ
A- YakalaŶaŶ KişiLJe Yasal HaklarıŶıŶ Bildirilŵesiϯϳϴ
B- YakalaŶaŶ KişiŶiŶ DuruŵuŶuŶ CuŵhuriLJet SaǀĐısıŶa Bildirilŵesi .ϯϳϵ
C- YakalaŶaŶ KişiŶiŶ DuruŵuŶuŶ YakıŶlarıŶa BildirilŵesiϯϴϬ
D- YakalaŶaŶ Kişi İle İlgili AlıŶaĐak ÖŶleŵlerϯϴϭ
II- Gözaltı ;ŵ. ϵϭͿ.ϯϴϮ
ϭ- GeŶel AçıklaŵalarϯϴϮ
Ϯ- Şartları .ϯϴϯ
ϯ- Gözaltı Süresi .ϯϴϰ
ϰ- Gözaltı Kararı ÜzeriŶe YapılaĐak İşleŵler ϯϴϲ
ϱ- İtiraz ǀe DeŶetiŵ .ϯϴϳ
III- Tutuklaŵa ;ŵ. ϭϬϬͿ.ϯϴϴ
ϭ- GeŶel Açıklaŵalarϯϴϴ
Ϯ- TutuklaŵaŶıŶ Şartları ϯϵϭ
A- Kuǀǀetli Suç ŞüphesiŶi GöstereŶ Soŵut DelilleriŶ Varlığı ϯϵϮ
B- Tutuklaŵa NedeŶleriŶiŶ Varlığı .ϯϵϯ
C- TedďiriŶ OraŶtılı Olŵası.ϯϵϱ
D- Tutuklaŵa Yasağı BuluŶaŶ Haller ϯϵϲ
ϯ- Tutuklaŵa Kararı .ϯϵϴ
ϰ- Tutuklaŵa KararıŶa İtiraz.ϯϵϵ
ϱ- Tutuklaŵada GeçeĐek Süre .ϰϬϬ
ϲ- Tutuklaŵa KararıŶıŶ Geri AlıŶŵası ǀe Salıǀerilŵe Talepleri ϰϬϱ
İçindekiler 19
ϳ- SalıǀerileŶiŶ Yüküŵlülükleri.ϰϬϳ
ϴ- TutuklaŵaŶıŶ YakıŶlara Bildirilŵesi.ϰϬϳ
ϵ- TutukluluğuŶ İŶĐeleŶŵesiϰϬϳ
ϭϬ- Tutuklaŵa NedeŶiLJle TazŵiŶat .ϰϬϳ
IV- Adli KoŶtrol ;ŵ. ϭϬϵͿ .ϰϬϵ
ϭ- GeŶel Açıklaŵalar ϰϬϵ
Ϯ- Kaǀraŵ ǀe TaŶıŵϰϬϵ
ϯ- Adli KoŶtrol Yüküŵlülükleri .ϰϭϭ
ϰ- Adli KoŶtrolüŶ ULJgulaŶŵa Şartları.ϰϭϱ
A- Tutuklaŵa KoşullarıŶıŶ Gerçekleşŵiş Olŵası ϰϭϱ
B- Bir Suç DolaLJısıLJla YürütüleŶ Soruşturŵa ǀeLJa KoǀuşturŵaŶıŶ
BuluŶŵası ϰϭϱ
ϱ- Karar VereĐek MerĐi ϰϭϲ
ϲ- Adlî KoŶtrol KararıŶıŶ Kaldırılŵası .ϰϭϴ
ϳ- Adli KoŶtrol TedďirleriŶe ULJŵaŵa ϰϮϬ
ϴ- GüǀeŶĐe Gösterilŵesi ϰϮϭ
V- Zorla Getirŵe ;ŵ. ϭϰϲͿ ϰϮϯ
ϭ- GeŶel Açıklaŵalar ϰϮϯ
Ϯ- Şüpheli ǀe SaŶığıŶ Zorla Getirilŵesi.ϰϮϯ
ϯ- TaŶık ǀe BilirkişileriŶ Zorla Getirilŵesi .ϰϮϰ
ϰ- Mağdur ǀe ŞikâLJetçileriŶ Zorla Getirilŵesi ϰϮϱ
ϱ- Karar VereĐek MerĐi ϰϮϱ
ϲ- SüresiϰϮϲ
ϳ- TedďiriŶ İĐrası.ϰϮϲ
VI- Araŵa ;ŵ. ϭϭϲͿϰϮϳ
ϭ- GeŶel Açıklaŵalar, Adli–ÖŶleŵe Araŵası ALJrıŵı ϰϮϳ
Ϯ- Hukuki NiteliğiϰϯϬ
ϯ- AraŵaŶıŶ Şartları .ϰϯϬ
A- GeŶel Olarak, İlgiliŶiŶ Rızası .ϰϯϬ
B- Makul Şüphe ϰϯϭ
C- Hakiŵ Kararı ǀeLJa Yetkili MerĐiiŶ Yazılı Eŵri .ϰϯϮ
D- AraŵaLJa Maruz KalaŶ KişiLJe İlişkiŶ Şartlar ϰϯϱ
a- GeŶel Olarak.ϰϯϱ
ď- Şüpheli ǀeLJa SaŶık NezdiŶde YapılaĐak Araŵa ϰϯϱ
Đ- Diğer Kişiler NezdiŶde YapılaĐak Araŵa.ϰϯϲ
E- AraŵaŶıŶ YapılaĐağı ZaŵaŶa İlişkiŶ Şartlarϰϯϲ
20 İçindekiler
F- Araŵa YapılaĐak Yere İlişkiŶ Şartlar.ϰϯϳ
a- Üstte Araŵa.ϰϯϳ
ď- EşLJada Araŵa ϰϯϳ
Đ- KoŶutta Araŵa.ϰϯϴ
d- İşLJeriŶde Araŵa.ϰϰϬ
e- Aǀukat BürolarıŶda Araŵa.ϰϰϬ
f- Araçta Araŵa .ϰϰϭ
ϰ- Araŵa Kararı ǀeLJa Eŵri .ϰϰϮ
ϱ- AraŵaŶıŶ İĐrasıϰϰϮ
ϲ- BilgisaLJarlarda, Prograŵ ǀe KütükleriŶde Araŵa ϰϰϰ
VII- ElkoLJŵa ;ŵ. ϭϮϯͿ ϰϰϲ
ϭ- GeŶel Açıklaŵalarϰϰϲ
Ϯ- ElkoLJŵaŶıŶ AŵaĐı, Hukuki Niteliği ǀe MüsaderedeŶ Farkıϰϰϳ
ϯ- ElkoLJŵa İçiŶ AraŶaŶ Şartlar.ϰϰϵ
A- ElkoLJŵaLJa MüraĐaat Edeďilŵek İçiŶ AraŶaŶ Şüpheϰϰϵ
B- Kişi BakıŵıŶdaŶ Şartlar ϰϰϵ
C- Madde BakıŵıŶdaŶ Şartlar ϰϱϬ
ϰ- ElkoŶulaŵaLJaĐak EşLJa .ϰϱϮ
A- İçeriği Deǀlet Sırrı NiteliğiŶdeki BelgelerϰϱϮ
B- ElkoŶulaŵaLJaĐak Mektuplar ǀe Belgeler.ϰϱϮ
C- BasıŶ Araçları .ϰϱϰ
ϱ- ElkoLJŵa KararıŶı Verŵe Yetkisi .ϰϱϰ
ϲ- ElkoLJŵa KararıŶıŶ YeriŶe Getirilŵesi ϰϱϱ
ϳ- ElkoŶulaŶ EşLJaŶıŶ İadesiϰϱϳ
ϴ- ElkoŶulaŶ EşLJaŶıŶ Muhafazası ǀeLJa EldeŶ Çıkarılŵası ϰϱϳ
ϵ- ElkoLJŵa SırasıŶda TesadüfeŶ Elde EdileŶ Deliller .ϰϱϵ
ϭϬ- Özel ElkoLJŵa Çeşitleri .ϰϱϵ
A- TaşıŶŵazlara, Hak ǀe AlaĐaklara ElkoLJŵa ;ŵ. ϭϮϴͿ .ϰϱϵ
B- Postada ElkoLJŵa ;ŵ. ϭϮϵͿ .ϰϲϮ
C- Aǀukat BürolarıŶda ElkoLJŵa ;ŵ. ϭϯϬͿ .ϰϲϰ
D- BilgisaLJarlarda ElkoLJŵa ;ŵ. ϭϯϰͿ.ϰϲϱ
E- Kaçaklarla İlgili ElkoLJŵa ;ŵ. ϮϰϴͿ ϰϲϲ
F- Basılŵış Eserlere ElkoLJŵa ;BasıŶ K. ŵ.ϮϱͿ.ϰϲϳ
ϭϭ- İtiraz ǀe DeŶetiŵ .ϰϲϳ
ϭϮ- SoŶa Erŵesi .ϰϲϳ
İçindekiler 21
VIII- Şirket YöŶetiŵiŶe KaLJLJıŵ TaLJiŶi ;ŵ. ϭϯϯͿ.ϰϲϴ
ϭ- GeŶel Açıklaŵalar ϰϲϴ
Ϯ- TedďiriŶ AŵaĐı ǀe Hukuki Niteliği ϰϲϵ
ϯ- Tedďire Karar Verŵe Yetkisi ϰϳϬ
ϰ- TedďiriŶ ULJgulaŶŵa Şartları ϰϳϭ
A- TedďiriŶ Gerekli Olŵasıϰϳϭ
B- Kuǀǀetli Suç ŞüphesiŶiŶ Varlığı.ϰϳϭ
C- Katalog Suç Olŵası.ϰϳϮ
D- TedďiriŶ ULJgulaŶŵasıŶıŶ Ölçülü Olŵası ϰϳϯ
IX- TelekoŵüŶikasLJoŶ YoluLJla YapılaŶ İletişiŵiŶ DeŶetleŶŵesi ;ŵ. ϭϯϱͿ.ϰϳϱ
ϭ- GeŶel Açıklaŵalar ϰϳϱ
Ϯ- TedďiriŶ Hukuki Niteliğiϰϳϲ
ϯ- TedďiriŶ ULJgulaŶŵa Şekilleri .ϰϳϲ
ϰ- TedďiriŶ ULJgulaŶaďileĐeği Suçlar .ϰϳϴ
ϱ- TedďiriŶ ULJgulaŶaďilŵe Şartları.ϰϴϮ
ϲ- TedďiriŶ ULJgulaŶŵa Süresi ϰϴϯ
ϳ- TedďiriŶ ULJgulaŶaďileĐeği Kişiler .ϰϴϰ
ϴ- Tedďire Karar VereĐek MerĐii ϰϴϲ
ϵ- İletişiŵiŶ DeŶetleŶŵesi Yasağı ϰϴϴ
A- TaŶıklıktaŶ ÇekiŶŵe YöŶüŶdeŶϰϴϴ
B- Müdafi YöŶüŶdeŶ ϰϴϵ
a- SoruŶuŶ OrtaLJa KoŶulŵası ϰϴϵ
ď- Çözüŵ ÖŶerileri .ϰϵϬ
ϭϬ- İletişiŵiŶ DeŶetleŶŵesi Tedďiri İçiŶ TazŵiŶat TaleďiŶiŶ
DeğerleŶdirilŵesi.ϰϵϱ
ϭϭ- Tedďir SoŶuĐuŶda Elde EdileŶ BilgileriŶ İŵha Edilŵesi .ϰϵϲ
ϭϮ- Şüpheli ǀeLJa SaŶığıŶ ÜçüŶĐü Kişilerle Yaptığı GörüşŵeleriŶ Delil Değeri ϰϵϳ
ϭϯ- İletişiŵiŶ ÖŶleŵe Aŵaçlı DeŶetleŶŵesiŶiŶ ULJgulaŶaďileĐeği Suç Tipleri.ϰϵϴ
ϭϰ- İletişiŵiŶ ÖŶleŵe Aŵaçlı Olarak DeŶetleŶŵesi KoŶusuŶda VerileŶ
Yazılı EŵriŶ HâkiŵiŶ OŶaLJıŶa SuŶulŵası SırasıŶda Gerekli İşleŵlerϰϵϵ
ϭϱ- ÖŶleŵe Aŵaçlı GerçekleştirileŶ İletişiŵiŶ TespitiŶiŶ Delil Değeri .ϱϬϬ
ϭϲ- ÖŶleŵe Aŵaçlı GerçekleştirileŶ İletişiŵiŶ Tespiti SoŶuĐu Elde EdileŶ
BilgileriŶ MahkûŵiLJet HükŵüŶde KullaŶılŵası .ϱϬϮ
X- Gizli SoruşturŵaĐı GöreǀleŶdirilŵesi ;ŵ. ϭϯϵͿϱϬϯ
ϭ- GeŶel Açıklaŵalar ǀe KışkırtıĐı AjaŶ Kaǀraŵı .ϱϬϯ
Ϯ- TedďiriŶ ULJgulaŶŵa Şartları ϱϬϲ
22 İçindekiler
ϯ- Gizli SoruşturŵaĐıŶıŶ Göreǀ ǀe YetkileriϱϬϴ
ϰ- Tedďire Karar VereĐek MerĐi ǀe TedďiriŶ Süresiϱϭϯ
ϱ- TesadüfeŶ Elde EdileŶ Deliller .ϱϭϯ
XI- TekŶik Araçlarla İzleŵe ;ŵ.ϭϰϬͿϱϭϰ
ϭ- GeŶel Açıklaŵalarϱϭϰ
Ϯ- TedďiriŶ ULJgulaŶŵa Şartları ǀe Kapsaŵı .ϱϭϱ
ϯ- Tedďire Karar VereĐek MerĐi ǀe TedďiriŶ Süresiϱϭϲ
ϰ- TesadüfeŶ Elde EdileŶ Deliller .ϱϭϳ
XII- Koruŵa Tedďirleri NedeŶiLJle TazŵiŶat ;ŵ. ϭϰϭͿ ϱϭϴ
ϭ- GeŶel Açıklaŵalarϱϭϴ
Ϯ- TazŵiŶat NedeŶleri .ϱϭϵ
ϯ- TazŵiŶatıŶ Kapsaŵı.ϱϯϬ
ϰ- TazŵiŶat İsteŵiŶiŶ Kaďulü ǀe Karar VereĐek MerĐi ϱϯϮ
ϱ- TazŵiŶatıŶ Geri AlıŶŵası.ϱϯϰ
ϲ- TazŵiŶat İsteŶeŵeLJeĐek Haller.ϱϯϱ
DOKUZUNCU BÖLÜM
CEZA MUHAKEMESİNİN YÜRÜYÜŞÜ
§ϭ- GENEL AÇIKLAMALAR . ϱϯϳ
§Ϯ- SORUŞTURMA EVRESİ ϱϯϳ
I- Kaǀraŵ, Soruşturŵa EǀresiŶde Yetkili OlaŶlarϱϯϳ
II- DelilleriŶ ToplaŶŵası ǀe Muhafaza AltıŶa AlıŶŵası ϱϰϯ
III- SoruşturŵaŶıŶ Gizliliği ϱϰϯ
IV- SoruşturŵaŶıŶ SoŶa Erŵesiϱϰϰ
ϭ- İddiaŶaŵeŶiŶ DüzeŶleŶŵesi .ϱϰϱ
Ϯ- SoruşturŵaLJa Yer OlŵadığıŶa Dair Karar ϱϰϳ
ϯ- KoǀuşturŵaLJa Yer OlŵadığıŶa Dair Karar ;Takipsizlik KararıͿ ǀe
DeŶetiŵi ϱϰϵ
§ϯ- ARA MUHAKEME EVRESİ ϱϱϮ
I- GeŶel Açıklaŵalar .ϱϱϮ
II- İddiaŶaŵeŶiŶ DeğerleŶdirilŵesi.ϱϱϮ
ϭ- İddiaŶaŵeŶiŶ Kaďulü.ϱϱϮ
Ϯ- İddiaŶaŵeŶiŶ İadesi.ϱϱϯ
§ϰ- KOVUŞTURMA EVRESİ ϱϱϳ
I- Duruşŵa Hazırlığı Deǀresi .ϱϱϳ
II- Duruşŵa Deǀresi.ϱϱϵ
İçindekiler 23
ϭ- GeŶel Açıklaŵalar ϱϱϵ
Ϯ- Duruşŵada YapılaĐak İşleŵler .ϱϲϭ
ϯ- Duruşŵada BuluŶŵası ZoruŶlu OlaŶ Kiŵseler ϱϲϯ
ϰ- SaŶığıŶ DuruşŵadaŶ Bağışık Tutulŵası .ϱϲϯ
ϱ- DelilleriŶ OrtaLJa KoŶulŵası ǀe Tartışılŵasıϱϲϰ
A- Duruşŵada AŶlatılŵası ZoruŶlu Belge ǀe TutaŶaklar ϱϲϳ
B- Duruşŵa TutaŶağıϱϲϳ
ϲ- DoğrudaŶ Soru YöŶeltŵe.ϱϲϴ
ϳ- TerĐüŵaŶ BuluŶdurulŵası.ϱϲϵ
III- Hüküŵ Deǀresi ϱϳϬ
ϭ- GeŶel Açıklaŵalar ϱϳϬ
A- Hüküŵ - KesiŶ Hüküŵ - KesiŶleşŵiş HüküŵϱϳϬ
B- Karar.ϱϳϯ
Ϯ- HükŵüŶ Oluşuŵu ϱϳϯ
A- MüzakereLJe KatılaĐak Hâkiŵler.ϱϳϰ
B- Müzakerede GörüşüleĐek KoŶular ǀe Müzakere YöŶetiŵi ϱϳϲ
C- Gerekli OLJ SaLJısı ǀe OLJlarıŶ ToplaŶŵası ϱϳϵ
ϯ- HükŵüŶ UŶsurlarıϱϴϯ
A- GeŶel Açıklaŵalar ϱϴϯ
B- HükŵüŶ Şekli UŶsurlarıϱϴϰ
a- HükŵüŶ Türk Milleti AdıŶa Verilŵesi ϱϴϰ
ď- MuhakeŵeLJe KatılaŶlarıŶ Kiŵlikleri ϱϴϱ
Đ- SuçuŶ İşleŶdiği Yer ǀe ZaŵaŶ.ϱϴϳ
d- HürriLJeti KısıtlaLJıĐı Haller .ϱϴϴ
e- Gerekçe ϱϵϬ
f- İŵzaϱϵϭ
C- HükŵüŶ Esasa İlişkiŶ UŶsurları ϱϵϯ
a- VerileŶ HükŵüŶ Çeşidi.ϱϵϯ
ď- ULJgulaŶaŶ KaŶuŶ Maddeleriϱϵϰ
Đ- Ceza Miktarı .ϱϵϲ
d- KaŶuŶ Yolları ϱϵϳ
e- TazŵiŶat İsteŵe İŵkaŶı .ϲϬϬ
ϰ- Hüküŵ FıkrasıŶıŶ Değiştirilŵesi ǀe DüzeltilŵesiϲϬϭ
ϱ- GerekçeϲϬϮ
ϲ- HükŵüŶ KoŶusu.ϲϬϰ
A- GeŶel Açıklaŵalar ϲϬϰ
24 İçindekiler
B- Fiil ǀe FailiŶ İddiaŶaŵede Gösterilŵesi .ϲϬϲ
a- FiiliŶ ;Maddi OlaLJıŶͿ İddiaŶaŵede AçıklaŶŵası.ϲϬϴ
ď- FailiŶ İddiaŶaŵede AçıklaŶŵası.ϲϭϬ
ϳ- HükŵüŶ AçıklaŶŵası .ϲϭϬ
A- HükŵüŶ Tefhiŵi ϲϭϬ
B- HükŵüŶ TeďliğiϲϭϮ
ϴ- Hüküŵ Çeşitleri .ϲϭϯ
A- GeŶel Açıklaŵalar ϲϭϯ
B- Beraat ϲϭϱ
a- SuçuŶ UŶsurlarıŶa İlişkiŶ Beraat ϲϭϲ
ď- Süďuta İlişkiŶ Beraat ϲϭϳ
C- Ceza VerilŵesiŶe Yer Olŵadığı Kararıϲϭϳ
a- KusuruŶ BuluŶŵaŵası DolaLJısıLJla Ceza VerilŵesiŶe Yer
Olŵadığı Hükŵü ϲϭϴ
ď- Faile Ceza Verileŵeŵesi SeďeďiLJle Ceza VerilŵesiŶe Yer
Olŵadığı Hükŵü ϲϭϴ
D- MahkuŵiLJet.ϲϭϴ
E- GüǀeŶlik TedďirleriŶe Hükŵedilŵesi.ϲϭϵ
F- DaǀaŶıŶ Reddiϲϭϵ
G- DaǀaŶıŶ Düşŵesi .ϲϮϬ
H- Adli Yargı DışıŶdaki Bir Yargı MerĐiiŶe YöŶelik Göreǀsizlik KararıϲϮϭ
ϵ- HükŵüŶ AçıklaŶŵasıŶıŶ Geri Bırakılŵası ϲϮϯ
A- GeŶel Olarak ϲϮϯ
B- HükŵüŶ AçıklaŶŵasıŶıŶ Geri BırakılŵasıŶıŶ Şartları.ϲϮϱ
a- Suça İlişkiŶ Şartlar ;Oďjektif ŞartlarͿ ϲϮϱ
ď- Faile İlişkiŶ Şartlar ;Süďjektif ŞartlarͿ .ϲϮϱ
C- HükŵüŶ AçıklaŶŵasıŶıŶ Geri BırakılŵasıŶıŶ Yasak Olduğu Haller ϲϮϴ
D- HükŵüŶ AçıklaŶŵasıŶıŶ Geri Bırakılŵası KararıŶıŶ ULJgulaŶŵası .ϲϮϴ
E- HükŵüŶ AçıklaŶŵasıŶıŶ Geri BırakılŵasıŶıŶ SoŶuçlarıϲϮϵ
F- HükŵüŶ AçıklaŶŵasıŶıŶ Geri Bırakılŵası KararıŶıŶ KaŶuŶ Yolu
DeŶetiŵi ϲϮϵ
ONUNCU BÖLÜM
KANUN YOLLARI
§ϭ- GENEL AÇIKLAMALAR . ϲϯϭ
I- Teriŵ, TaŶıŵ .ϲϯϭ
II- AŵaĐı ϲϯϮ
III- KaŶuŶ YoluŶuŶ ÖŶgörülŵüş Olŵası .ϲϯϮ
İçindekiler 25
IV- KaŶuŶ YollarıŶıŶ KoŶusuϲϯϮ
V- Başǀuru Şartı Olarak Hukuki YararıŶ İhlal Edilŵesiϲϯϯ
VI- KaŶuŶ YollarıŶa GideďileĐeklerϲϯϯ
ϭ- GeŶel Açıklaŵalar ϲϯϯ
Ϯ- CuŵhuriLJet SaǀĐısı.ϲϯϰ
ϯ- Şüpheli ǀeLJa SaŶıkϲϯϱ
ϰ- KatılaŶ ;MüdahilͿϲϯϲ
ϱ- Yasal TeŵsilĐi ǀe Eş ϲϯϲ
ϲ- Müdafi ǀeLJa KatılaŶ Vekili Olarak Aǀukat ϲϯϳ
ϳ- Diğer Kişiler ϲϯϴ
VII- KaŶuŶ YoluŶa BaşǀurŵaŶıŶ Etkisi .ϲϯϵ
ϭ- Aktarŵa .ϲϯϵ
Ϯ- YaLJılŵa.ϲϯϵ
ϯ- Durdurŵa.ϲϰϬ
VIII- Başǀuruda YaŶılŵa ϲϰϬ
IX- İsteŵϲϰϭ
X- BaşǀurudaŶ Vazgeçŵe ǀe BaşǀuruŶuŶ Geri AlıŶŵası .ϲϰϮ
XI- AleLJhe Değiştirŵe Yasağı ϲϰϯ
XII- Çeşitleriϲϰϰ
§Ϯ- İTİRAZ .ϲϰϱ
I- TaŶıŵ.ϲϰϱ
II- İtirazıŶ KoŶusu.ϲϰϲ
III- İtiraz Seďepleri ϲϰϲ
IV- İtiraz KaŶuŶ YoluŶa BaşǀuraďileĐek Kişiler ϲϰϲ
V- İtiraz Süresiϲϰϳ
VI- İtirazı İŶĐeleLJeĐek MerĐiϲϰϳ
VII- İtiraz İŶĐeleŵesi ϲϰϵ
§ϯ- İSTİNAF .ϲϱϭ
I- GeŶel Açıklaŵalarϲϱϭ
II- İstiŶafa Taďi Kararlar .ϲϱϯ
ϭ- ReseŶ İstiŶafa Taďi Kararlar .ϲϱϯ
Ϯ- Talep ÜzeriŶe İstiŶafa Taďi Kararlar .ϲϱϰ
III- İstiŶafa Taďi OlŵaLJaŶ Kararlar ϲϱϱ
IV- DoğrudaŶ TeŵLJize Taďi Kararlar .ϲϱϲ
V- İstiŶaf SoŶrası KesiŶleşeŶ Kararlar ϲϱϲ
VI- Başǀuru Hakkı OlaŶlar .ϲϱϳ
26 İçindekiler
VII- Başǀuru Süresi.ϲϱϴ
VIII- Başǀuru Şekli .ϲϱϴ
IX- İstiŶaf BaşǀurusuŶuŶ Hükŵü VereŶ Mahkeŵe TarafıŶdaŶ Reddi ϲϲϬ
X- İstiŶaf TaleďiŶiŶ Teďliği ǀe Ceǀaďı.ϲϲϬ
XI- Bölge AdliLJe Mahkeŵesi CuŵhuriLJet BaşsaǀĐılığıŶıŶ Göreǀleri .ϲϲϭ
XII- Bölge AdliLJe Mahkeŵesi Ceza DairesiŶiŶ Göreǀiϲϲϭ
ϭ- DosLJa ÜzeriŶde ÖŶ İŶĐeleŵe.ϲϲϭ
Ϯ- İŶĐeleŵe ϲϲϮ
ϯ- Duruşŵa Hazırlığı.ϲϲϯ
ϰ- İstiŶaf Duruşŵası .ϲϲϯ
ϱ- Göreǀsizlik KararlarıŶı İŶĐeleŵe ϲϲϰ
ϲ- Koruŵa TedďirleriŶe MüraĐaat .ϲϲϰ
XIII- BaşǀuruŶuŶ Etkisi ϲϲϰ
XIV- AleLJhe Bozŵa ǀe DireŶŵe Yasağı .ϲϲϱ
XV- Bölge AdliLJe Mahkeŵesi Ceza DaireleriŶiŶ Verdikleri Kararlar ArasıŶdaki
ULJuşŵazlığıŶ Giderilŵesiϲϲϲ
XVI- İstiŶaf SoŶrası KaŶuŶ Yolu.ϲϲϲ
§ϰ- TEMYİZ. ϲϲϲ
I- GeŶel Açıklaŵalar .ϲϲϲ
II- TeŵLJiz MerĐii Olarak YargıtaLJ.ϲϲϳ
ϭ- Ceza MuhakeŵesiŶde OlaLJ ǀe Hüküŵ Mahkeŵesi ALJrıŵı ϲϲϵ
Ϯ- YargıtaLJ’ıŶ Göreǀ AlaŶı ϲϳϯ
A- YargıtaLJ’ıŶ Göreǀ AlaŶıŶıŶ Ceza Muhakeŵesi İlkeleriLJle
SıŶırlaŶdırılŵası .ϲϳϲ
B- YargıtaLJ’ıŶ Göreǀ AlaŶıŶıŶ Hukuki TaŶıŵlaŵa İle SıŶırlaŶdırılŵası .ϲϳϵ
III- TeŵLJiz KaŶuŶ Yolu ϲϴϭ
IV- TeŵLJiz İŶĐeleŵesiŶiŶ KoŶusu .ϲϴϯ
V- TeŵLJiz İŶĐeleŵesiŶiŶ Kapsaŵı .ϲϴϰ
VI- TeŵLJiz Seďepleri.ϲϴϱ
ϭ- Hukuk KuralıŶıŶ ULJgulaŶŵaŵası ǀeLJa YaŶlış ULJgulaŶŵası.ϲϴϳ
Ϯ- Hukuka KesiŶ ALJkırılık Hâlleri ϲϴϵ
A- MahkeŵeŶiŶ kaŶuŶa uLJguŶ olarak teşekkül etŵeŵiş olŵası ;ŵ.
Ϯϴϵ/ϭ-aͿ .ϲϴϵ
B- Hâkiŵlik göreǀiŶi LJapŵaktaŶ kaŶuŶ gereğiŶĐe LJasaklaŶŵış hâkiŵiŶ
hükŵe katılŵası ;ŵ. Ϯϴϵ/ϭ-ďͿ .ϲϵϬ
C- Geçerli şüphe ŶedeŶiLJle hakkıŶda ret isteŵi öŶe sürülŵüş olup da
ďu isteŵ kaďul oluŶduğu hâlde hâkiŵiŶ hükŵe katılŵası ǀeLJa ďu
isteŵiŶ kaŶuŶa aLJkırı olarak reddedilip hâkiŵiŶ hükŵe katılŵası
;ŵ. Ϯϴϵ/ϭ-ĐͿ .ϲϵϭ
İçindekiler 27
D- MahkeŵeŶiŶ kaŶuŶa aLJkırı olarak daǀaLJa ďakŵaLJa keŶdiŶi göreǀli
ǀeLJa LJetkili görŵesi ;ŵ. Ϯϴϵ/ϭ-dͿ ϲϵϭ
E- CuŵhuriLJet saǀĐısı ǀeLJa duruşŵada kaŶuŶeŶ ŵutlaka hazır
ďuluŶŵası gerekeŶ diğer kişileriŶ LJokluğuŶda duruşŵa LJapılŵası
;ŵ. Ϯϴϵ/ϭ-eͿ .ϲϵϮ
F- Duruşŵalı olarak ǀerileŶ hüküŵde aleŶiLJet kuralıŶıŶ ihlâl edilŵesi
;ŵ. Ϯϴϵ/ϭ-fͿϲϵϯ
G- HükŵüŶ ϮϯϬ uŶĐu ŵaddede gösterileŶ şekilde gerekçeLJi
içerŵeŵesi ;ŵ. Ϯϴϵ/ϭ-gͿϲϵϯ
H- Hüküŵ içiŶ öŶeŵli olaŶ hususlarda ŵahkeŵe kararı ile saǀuŶŵa
hakkıŶıŶ sıŶırlaŶdırılŵış olŵası ;ŵ. Ϯϴϵ/ϭ-hͿ.ϲϵϰ
İ- HükŵüŶ hukuka aLJkırı LJöŶteŵlerle elde edileŶ delile daLJaŶŵası
;ŵ. Ϯϴϵ/ϭ-iͿ ϲϵϱ
VII- TeŵLJiz İsteŵi ǀe Süresi .ϲϵϱ
VIII- TeŵLJiz Gerekçesi .ϲϵϲ
IX- YargıtaLJ CuŵhuriLJet BaşsaǀĐılığıŶıŶ Göreǀi ϲϵϲ
X- TeŵLJiz İŶĐeleŵesi SoŶuŶda VerileŶ Kararlar ϲϵϲ
XI- TeŵLJiz İsteŵiŶiŶ EsastaŶ Reddi ǀeLJa HükŵüŶ Bozulŵası ϳϬϮ
XII- YargıtaLJ KararıŶıŶ GöŶderileĐeği MerĐi.ϳϬϯ
XIII- HükŵüŶ BozulŵasıŶıŶ Diğer SaŶıklara SiraLJeti.ϳϬϯ
§ϱ- KANUN YARARINA BOZMA .ϳϬϯ
I- GeŶel AçıklaŵalarϳϬϯ
II- BaşǀuraĐak MerĐi ϳϬϲ
III- Bozŵa NedeŶleri ǀe Karar Çeşitleri.ϳϬϳ
§ϲ- CUMHURİYET BAŞSAVCISININ OLAĞANÜSTÜ İTİRAZI ϳϬϵ
I- YargıtaLJ CuŵhuriLJet BaşsaǀĐısıŶıŶ İtiraz YetkisiϳϬϵ
ϭ. GeŶel Açıklaŵalar ϳϬϵ
Ϯ. İtiraz ÜzeriŶe YapılaĐak İŶĐeleŵe ϳϭϬ
ϯ. Başǀuru Usulü ϳϭϭ
II- Bölge AdliLJe Mahkeŵesi CuŵhuriLJet BaşsaǀĐısıŶıŶ İtiraz Yetkisi .ϳϭϯ
§ϳ- YARGILAMANIN YENİLENMESİ ϳϭϯ
I- GeŶel Açıklaŵalarϳϭϯ
II- YargılaŵaŶıŶ YeŶileŶŵesi İsteŵiŶde BulaŶaďileĐekler.ϳϭϱ
III- YargılaŵaŶıŶ YeŶileŶŵesiŶde Süre .ϳϭϱ
IV- YargılaŵaŶıŶ YeŶileŶŵesiŶiŶ Kaďul EdilŵeLJeĐeği Hâl ϳϭϱ
V- YargılaŵaŶıŶ YeŶileŶŵesi Seďepleri .ϳϭϱ
ϭ- YargılaŵaŶıŶ Hüküŵlü LehiŶe YeŶileŶŵesi Seďepleri.ϳϭϲ
Ϯ- YargılaŵaŶıŶ Hüküŵlü AleLJhiŶe YeŶileŶŵesi SeďepleriϳϮϰ
VI- YeŶileŵe İsteŵiŶiŶ Kaďule Değer Olup Olŵadığı Kararı .ϳϮϱ
28 İçindekiler
§ϴ- ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU . ϳϮϳ
I- GeŶel Açıklaŵalar .ϳϮϳ
II- BireLJsel Başǀuru HakkıŶıŶ KoŶusu ϳϮϴ
III- BireLJsel Başǀuru HakkıŶıŶ AŵaĐı ϳϮϵ
IV- BireLJsel BaşǀuruŶuŶ Kaďul Edileďilirlik Şartları.ϳϯϬ
ϭ- Kişi BakıŵıŶdaŶ Yetki.ϳϯϬ
Ϯ- Yer BakıŵıŶdaŶ Yetki .ϳϯϭ
ϯ- ZaŵaŶ BakıŵıŶdaŶ Yetki .ϳϯϭ
ϰ- KoŶu BakıŵıŶdaŶ Yetkiϳϯϭ
A- BaşǀuruLJa KoŶu OlaďileĐek ELJleŵ ǀe İşleŵler.ϳϯϭ
B- BaşǀuruLJa KoŶu OlaŵaLJaĐak ELJleŵ ǀe İşleŵlerϳϯϮ
V- OlağaŶ KaŶuŶ YollarıŶıŶ Tüketilŵesi.ϳϯϯ
VI- Başǀuru Süresi.ϳϯϯ
VII- Hukuki Yarar BuluŶŵası ϳϯϰ
VIII- İhlal İddiasıŶıŶ Açıkça DaLJaŶaktaŶ YoksuŶ Olŵaŵası.ϳϯϰ
IX- BaşǀuruŶuŶ İŶĐeleŶŵesi.ϳϯϱ
ϭ- ÖŶiŶĐeleŵeϳϯϱ
Ϯ- Kaďul Edileďilirlik İŶĐeleŵesi .ϳϯϱ
ϯ- Esas HakkıŶda İŶĐeleŵe.ϳϯϱ
KAYNAKÇA . ϳϯϳ

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
3
25,00   
75,00   
4
18,75   
75,00   
5
15,75   
78,75   
6
13,25   
79,50   
7
11,46   
80,25   
8
10,13   
81,00   
9
9,08   
81,75   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
3
25,00   
75,00   
4
18,75   
75,00   
5
15,00   
75,00   
6
12,50   
75,00   
7
11,46   
80,25   
8
10,13   
81,00   
9
9,08   
81,75   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
3
25,00   
75,00   
4
18,75   
75,00   
5
15,75   
78,75   
6
13,25   
79,50   
7
11,46   
80,25   
8
10,13   
81,00   
9
9,08   
81,75   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
3
25,00   
75,00   
4
18,75   
75,00   
5
15,00   
75,00   
6
12,50   
75,00   
7
11,46   
80,25   
8
10,13   
81,00   
9
9,08   
81,75   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
3
25,00   
75,00   
4
18,75   
75,00   
5
15,75   
78,75   
6
13,25   
79,50   
7
11,46   
80,25   
8
10,13   
81,00   
9
9,08   
81,75   
Kapat