İdare Hukuku Ahmet Nohutçu

İdare Hukuku


Basım Tarihi
2022-01
Sayfa Sayısı
962
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786257483513
Boyut
17x25
Baskı
29260,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 260 puan kazanacaksınız)
   260
KARGO BEDAVA

Prof. Dr. Ahmet NOHUTÇU

 

Hâkimlik - Kaymakamlık - Müfettişlik - Uzmanlık - KPSS A ve Tüm Kurum Sınavlarına Hazırlık
Fakülteler İçin Yardımcı Kaynak

13 Kasım 2021 Tarihinde Sonuncusu Çıkarılan 86 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 80 Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

07 Ekim 2021 Tarih ve 7335 Sayılı Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

18 Temmuz 2021 Tarih ve 7333 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

14 Temmuz 2021 Tarih ve 7331 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (4. Yargı Paketi)

30 Haziran 2021 Tarih ve 7330 Sayılı Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun

9 Haziran 2021 Tarih ve 7327 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

En son 10 Temmuz 2021 Tarihinde Yapılan Kaymakamlık Sınavı, 1-7-8 Ağustos 2021-KPSS, 21-22 Kasım 2020 Adli-İdari Hâkimlik Sınavı, 1 Kasım 2020 Sayıştay Sınavlarında Sorulmuş ve Uyarlanarak Eklenmiş YENİ SORULAR
 

Kitabın Tamamında TOPLAM ÇIKMIŞ 1076 GÜNCELLENMİŞ SORU
ve Tüm Diğer Güncel Mevzuat Değişiklikleri Çerçevesinde
Yenilenerek ve Güncellenerek Hazırlanmış
 

İçindekiler
 
Birinci Bölüm
İdare Hukukunun Genel Esasları

 1. İdare Kavramı
 2. Anayasada İdareye İlişkin Hüküm Ve İlkeler
  3. İdare Hukukunun Özellikleri, Kaynakları Ve Kapsamı
  4. Kamu Tüzel Kişiliği
   
  İkinci Bölüm
  Türkiye’nin İdari Yapısı (T.C. Devlet Teşkilatı)
   1. Anayasal Kuvvetler Ayrımı
  2. Yürütme Organ
  3. Merkezden Yönetim (Merkezi Teşkilat)
  4. Merkeze Yardımcı Kuruluşlar
  V. Merkezi Yönetimin Taşra (Çevre) Örgütü (Mülki Teşkilat)
   
  Üçüncü Bölüm
  Yerinden Yönetimler Ve Türkiye’de Mahalli İdareler
  1. Yerinden Yönetimler (Yerel Ve Hizmetsel Yerinden Yönetimler)
  2.  Bağımsız İdari Otoriteler (Bio’lar) (Düzenleyici VeDenetleyici Kamu Kurumları) (Üst Kurullar)
   
  Dördüncü Bölüm
  İdari İşlemler
  1. Tanım Ve Kapsam Ve Özellikler
  2. İdari Karar Türleri
  3. İdari İşlemlerin Unsurları
  4. İdari İşlemlerdeki Hukuka Aykırılıkları Ve Müeyyideleri: Yokluk Ve Hükümsüz Kılma
  5. İdari İşlemlerin Sona Ermesi
   
  Beşinci Bölüm
  İdari İşlemlerin İcrası, İdarenin Re’sen İcra Ve Re’sen Tahsil Yetkisi 
  1. İdari İşlemlerin İcrası (Yürütülmesi)
  2. İdarenin Re’sen Tahsil Yetkisi
   
  Altncı Bölüm
  İdarenin Sözleşmeleri: İdari Sözleşmeler Ve İhaleler
  1. İdari Sözleşmeler
  2. İdarenin Özel Hukuk Sözleşmeleri (Kamu İhaleleri)
   
  Yedinci Bölüm
  Kamu Hizmetleri 
  1. Tanım Ve Kapsam
  2. Kamu Hizmetlerinin Özellikleri
  3. Kamu Hizmetlerinin Özel Kişilerin Etkinliklerinin Farkları
  4. Kamu Hizmetlerine Egemen Olan İlkeler
  5. Kamu Hizmetlerinin Türleri
  6. Kamu Hizmetlerinin Kurulması
  7. Kamu Hizmetlerinin Kaldırılması
  8. Kamu Hizmetlerinin İşletilme Usulleri
   
  Sekizinci Bölüm
  Kamulaştırma
  1. Kamulaştırmanın Tanımı Ve Kapsamı
  2. Kamulaştırma İşleminin Unsurları
  3. Kamulaştırma İşleminin Sonuçları
  4. Kamulaştırma Bedelinin Ödenmesi
  5. Kamulaştırmadan Vazgeçme
  6. Mal Sahibinin Geri Alma Hakkı
 3. Hasar, Doğacak Hak Ve Borçlar
 4. Kamu Kurumları Ve Tüzel Kişileri Arasında Taşınmaz Mal Devri
  9. Kamulaştırmada Yargı Yolu
  10. İrtifak Hakkının Kurulması
  11. İstimval (Rekizisyon)
  12. Kamulaştırmasız El Atma
  13. Geçici İşgal
  14. Devletleştirme Ve Özelleştirme
   
  Dokuzuncu Bölüm
  Kolluk Hizmetleri
  1. Genel Olarak Kolluk Hizmeti
  2. Kolluk Faaliyetlerinin Amacı: Kamu Düzeni
  3. Kolluk Türleri
  4. Kolluk Makamları, Amirleri Ve Kolluk Personeli
  5. Kolluk İşlemleri
  6. Kolluk Usulleri
  7. Kolluk Yetkilerinin Çatışması Ve Yarışması
  8. Kolluk Yetkisinin Sınırları Ve Hukuka Uygunluğu
  9. Kolluk Yetkilerinin Genişlemesi
  10. Kolluk Gözetim Komisyonu
   
  Onuncu Bölüm
  İdarenin Mali Sorumluluğu 
  1. Genel Olarak Sorumluluk Ve İdarenin Sorumluluğu
  2. İdarenin Özel Hukuk Ve Kamu Hukukunda Sorumluluğu
  3. İdari Sorumluluktan Bahsedilebilmesi İçin Gereken Durumlar
  4. İdarenin Kusurlu Sorumluluğu (Hizmet Kusuru)
  5. Hizmet Sorumluluğu Kapsamındaki Durumlar
  6. Kusursuz Sorumluluk
  7. İdari Sorumluluğu Kaldıran Ya Da Azaltabilen Durumlar
   
  Onbirinci Bölüm
  Kamu Malları
  1. Mal Kavramı
  2. Kavram Olarak Kamu Malları
  3. Kamu Malı Türleri
  4. Kamu Mallarının Hukuki Rejimi
  5. Kamu Mallarından Yararlanma
  6. İdarenin Özel Malları
   
  Onikinci Bölüm
  Memurlar Ve Diğer Kamu Personeli
  1. Personel Yönetiminin Tanımı
  2. Türk Kamu Personel Rejimi Ve Devlet Memurları Kanunu
   
  Onüçüncü Bölüm
  İdare Hukukuyla İlgili Önemli Ve Güncel Kanunlar
  Ekler
  Kitap Eki -1
  5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Kapsamındaki Kamu İdareleri
  Kitap Eki -2
  Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı
  Kitap Eki -3
  Kurumların Bağlı/İlgili/İlişkili Oldukları Bakanlıklar
  Kitap Eki -4
  3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine Göre I Ve II Sayılı Cetvellerde Yer Alan Üst Düzey Kamu Görevlileri
  Kitap Eki -5
  3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine Cumhurbaşkanı Tarafından Atanan Üst Düzey Kamu Görevlilerinin Görev Süreleri
  Kitap Eki -6
  3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine Cumhurbaşkanı Tarafından Atanan Üst Düzey Kamu Görevlilerinin Görev Süreleri
   
 5. BASKI İÇİN ÖNSÖZ
   

İdare Hukuku kitabımızın 2021 Nisan başındaki bir önceki 28. Baskısından sonra, başta Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ve kanunlar olmak üzere özellikle idari teşkilat yapımızda hayli önemli, ciddi ve kaymakamlık, hakimlik ve diğer kariyer sınavlarda sorulması kuvvetle muhtemel değişiklik ve yenilikler meydana gelmiştir.
Bu minvalde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ikiye bölünmesinden Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nun iktisadi devlet teşekkülü statüsünden çıkarılıp şirket olmasına; Türkiye İstatistik Kurumu’na kamu tüzel kişiliği verilip Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ilişkili kurumu kılınmasından Fiyat İstikrarı Komitesi ile Ekonomi Koordinasyon Kurulu kurulmasına; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndaki isim değişikliğinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bağlı olduğu bakanlığın değişmesine, hatta Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı’nın görev süresinin 4 yıla çıkarılmasına varıncaya kadar onlarca değişiklik ve yenilikler ortaya çıkmıştır.
Binaenaleyh, İdare Hukuku kitabımızın 29. Baskısı, bir önceki 28. Baskıdan sonra ortaya çıkan aşağıdaki mevzuat değişiklikleri ve yenilikleri çerçevesinde güncellenerek, genişletilerek ve baştan sona kadar dikkatle gözden geçirilerek hazırlanmıştır:

13 Kasım 2021 Tarihinde Sonuncusu Çıkarılan 86 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi,

6 Kasım 2021 Tarihinde Sonuncusu Çıkarılan 80 Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

07 Ekim 2021 Tarih ve 7335 Sayılı Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

18 Temmuz 2021 Tarih ve 7333 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

14 Temmuz 2021 Tarih ve 7331 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (4. Yargı Paketi)

30 Haziran 2021 Tarih ve 7330 Sayılı Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun

24 Haziran 2021 Tarih ve 7329 sayılı Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

9 Haziran 2021 Tarih ve 7327 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

En son 10 Temmuz 2021 Tarihinde Yapılan Kaymakamlık Sınavı, 1-7-8 Ağustos 2021-KPSS, 21-22 Kasım 2020 Adli-İdari Hâkimlik Sınavı, 1 Kasım 2020 Sayıştay Sınavlarında Sorulmuş ve Uyarlanarak Eklenmiş YENİ SORULAR
 

Kitabımızın başta Kaymakamlık, Adli ve İdari Hâkimlik ve Savcılık sınavlarına ile kariyer sınavlarına hazırlanan adaylar olmak üzere, tüm okuyucularıma ve öğrencilerime yararlı olmasını, başarılarına katkı sağlamasını temenni eder; kalbi selam, sevgi ve iyi dileklerimi sunarım.
Çengelköy / 26 Kasım 2021
Prof. Dr. Ahmet Nohutçu
E-mail: anohutcu@yahoo.com

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
260,00   
260,00   
2
130,00   
260,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
260,00   
260,00   
2
130,00   
260,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
260,00   
260,00   
2
130,00   
260,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
260,00   
260,00   
2
130,00   
260,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
260,00   
260,00   
2
   
   
Kapat