İspat Gerekçe ve Hüküm Ali Parlar

Ceza Yargılamasında İstinaf Sistemine Göreİspat Gerekçe ve Hüküm


Basım Tarihi
2017-09
Sayfa Sayısı
1568
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786056743887
Boyut
16x24
Baskı
1243,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 243 puan kazanacaksınız)
   243

Ali PARLAR, Reyhan YAMAN, Erdal ŞENSOY
 
 
Konu Başlıkları
- Delillerin Değerlendirilmesi
- Hukuka Aykırı Deliller
- Hükümler ve Gerekli Oy Sayısı
- Hüküm Kurma Esasları
- Gerekçe Gösterme Zorunluluğu
- Cezaların Bireyselleştirilmesi – Lehe Olan Yasanın Tespiti
- Cezanın Belirlenmesi – Takdiri İndirim – Erteleme –Tedbire Çevirme – Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması – Yargılama Giderleri
- Hukuka Kesin Aykırılık Halleri

 

Açıklama
Ceza muhakemesinin amacı, usul kurallarının öngördüğü ilkeler nazara alınarak, somut gerçeğin her türlü şüpheden uzak biçimde kesin olarak ortaya çıkarılmasıdır. Bu bağlamda 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu; adil, etkin ve hukuka uygun bir yargılama yapılarak maddi gerçeğe varmayı amaç edinmiştir. Bu nedenle ispat denilen bu faaliyette, ulaşılma imkanı bulunan bütün delillerin ele alınıp değerlendirilmesi gerekmektedir. Diğer bir deyişle adaletin tam olarak tecelli edebilmesi için bu ispat faaliyetinde maddi gerçeğe ulaşma amacına hizmet edecek tüm kanuni delillerin toplanması ve tartışılmasında zorunluluk bulunmaktadır.

Bir ekip çalışması ürünü olan bu kitapta öncelikle ispat faaliyeti ile ilgili olarak CMK’nun hükümleri, delillerin değerlendirilmesi ve hukuka aykırı deliller, sonraki bölümlerde ise gerekçe gösterme zorunluluğu, hukuka kesin aykırılık halleri hüküm kurma faaliyeti sırasında gözetilecek olan cezaların bireyselleştirilmesi ve hükmün ihtiva edeceği diğer konular hakkında okuyucuya dipnotlu anlatım sistemiyle açıklama, emsal Yargıtay ve İstinaf Kararları bir sistematik dahilinde sunulmuştur.

1.BÖLÜM

DELİLLERİN ORTAYA KONULMASI VE
TARTIŞILMASI

 

Delillerin ortaya konulması ve reddi
CMK. Madde 206.. 37

AÇIKLAMA 37

1) İSTİNAF KARARI.. 38

2) YARGITAY KARARLARI 40

Delil ve olayın geç bildirilmesi
CMK. Madde 207.. 49

AÇIKLAMA 49

YARGITAY KARARI. 50

Tanığın duruşma salonundan ayrılması
CMK. Madde 208.. 50

AÇIKLAMA 50

Duruşmada okunması zorunlu belge ve tutanaklar
cmk. Madde 209.. 51

AÇIKLAMA 51

A- Belgeler 52

B- Belge delillerinin sınıflandırılmaları.. 52

a) Yazılı belgeler.. 53
b) Şekil tespit eden belgeler 54
c) Ses ve/veya görüntü kayıtları.. 54
YARGITAY KARARLARI. 56

Duruşmada okunmayacak belgeler
cmk. Madde 210.. 58

AÇIKLAMA 59

YARGITAY KARARLARI. 59

Duruşmada okunmasıyla yetinilebilecek belgeler
CMK. Madde 211.. 62

AÇIKLAMA 62

YARGITAY KARARLARI. 63

Tanığın önceki ifadesinin okunması
CMK. Madde 212.. 65

AÇIKLAMA 65

YARGITAY KARARLARI. 66

Sanığın önceki ifadesinin okunması
CMK. Madde 213.. 73

AÇIKLAMA 73

YARGITAY KARARLARI. 73

Rapor, belge ve diğer yazıların okunması
CMK. Madde 214.. 74

AÇIKLAMA 74

YARGITAY KARARLARI. 75

Dinleme ve okumadan sonra diyeceğin sorulması
CMK. Madde 215.. 80

AÇIKLAMA 80

YARGITAY KARARLARI. 82

Delillerin tartışılması
CMK. Madde 216.. 84

AÇIKLAMA 84

YARGITAY KARARLARI. 86

Delilleri takdir yetkisi
CMK. Madde 217 106

AÇIKLAMA. 106

A- Ceza muhakemesi hukukunun amacı. 106

B- İspat hukukuna ilişkin ilkeler. 107

Maddi gerçeğin araştırılması ilkesi. 107
Delillerin doğrudan doğruyalığı (vasıtasızlık) ilkesi.. 109
Delillerin serbestçe değerlendirilmesi (vicdani delil sistemi) ilkesi 111
Şüpheden sanık yararlanır ilkesi.. 113
C- İspatın esasları ve kapsamı.. 116

a) İspat kavramı. 116
b) İspatın ilkeleri 117
c) İspatın kapsamı. 118
D- Delil çeşitleri.. 120

a) Delil araçlarının değerlendirilmesinde izlenecek yöntemler 121
b) Belirti delillerinin değerlendirilmesi.. 121
c) Şüpheli ve sanık açıklamaları ve ikrarın delil olarak değerlendirilmesi 122
d) Tanık açıklamalarının delil olarak değerlendirilmesi. 123
e) Mağdurun ve suçtan zarar görenin açıklamalarının değerlendirilmesi 124
f) Bilirkişi görüşünün (raporunun) değerlendirilmesi. 124
g) Keşif delilinin değerlendirilmesi. 124
h) Belge delillerinin değerlendirilmesi 125
E- Hukuka aykırı delillerin değerlendirilmesi yasağı (delil yasakları) 126

Genel olarak hukuka aykırılık kavramı. 126
Hukuka aykırı deliller kavramı. 127
Delil yasaklarının çeşitleri 129
a) Delil elde etme yasağı.. 130
aa) İfade alma ve sorguda yasak usuller 130
bb) Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi 131
cc) Delil aracı yasakları.. 133
dd) Delil konusu yasakları. 134
b) Delil değerlendirme yasağı 134
c) Delil yasaklarının uzak etkisi 136
d) Karşılaştırmalı hukukta doktrin ve uygulamamızda değerlendirme yasağı 136
e) Hukuka aykırı işlem yapan kişilerin cezai sorumluluğu 139
f) Özel kişiler tarafından hukuka aykırı olarak elde edilen deliller 140
g) Tesadüfen elde edilen delillerin hukuka aykırılığı sorunu 140
1) İSTİNAF KARARLARI. 140

2) YARGITAY KARARLARI. 146

 

2.BÖLÜM

KARARLAR VE HÜKÜMLERDE
GEREKÇE GÖSTERME ZORUNLULUĞU

 

Duruşmanın sona ermesi ve hüküm
CMK. Madde 223 293

AÇIKLAMA. 294

a) Beraat kararı 296
b) Ceza verilmesine yer olmadığı kararı. 297
c) Mahkumiyet kararı.. 299
d) Güvenlik tedbirine hükmedilmesi 299
e) Davanın reddi kararı.. 299
f) Davanın düşmesi kararı. 300
g) Görevsizlik kararı. 300
1) İSTİNAF KARARLARI. 300

2) YARGITAY KARARLARI. 305

Karar ve hükümlerde gerekli oy sayısı
CMK. MADDE 224 365

AÇIKLAMA. 365

Kararların gerekçeli olması
CMK. MADDE 34.. 365

AÇIKLAMA. 365

Gerekçe gösterme zorunluluğu.. 365
Gerekçenin yazımında göz önünde bulundurulacak hususlar 366
III. Kararda kanun yolu, süresi, mercii ve şekillerinin gösterilmesi zorunluluğu 367

1) İSTİNAF KARARLARI. 367

2) YARGITAY KARARLARI. 374

Hükmün gerekçesinde gösterilmesi gereken hususlar
CMK. Madde 230 397

AÇIKLAMA. 398

a) Mesele (sorun) 399
b) Gerekçe 399
Mahkumiyet hükmünün gerekçesi.. 401
Beraat hükmünün gerekçesi.. 403
Diğer hükümlerde gerekçe. 403
1) İSTİNAF KARARLARI. 404

2) YARGITAY KARARLARI. 409

Hükmün açıklanması ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması
CMK. MADDE 231 432

AÇIKLAMA. 435

A) Hükmün açıklanması.. 435
B) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması.. 436
a) Genel olarak.. 436
b) Koşulları.. 438
aa) Objektif koşullar. 438
Suça ilişkin koşul 438
Cezaya ilişkin koşul.. 439
bb) Sübjektif koşullar 439
Sanığın geçmişteki haline ilişkin koşul 439
Liyakat koşulu. 440
Zararın giderilmesi koşulu. 440
Sanığın kabul etmesi koşulu. 440
c) Uygulanması.. 440
d) Kanun yolu. 441
e) Sonuçları.. 441
1) İSTİNAF KARARLARI. 442

2) YARGITAY KARARLARI. 444

HÜKMÜN GEREKÇESİ VE HÜKÜM FIKRASININ İÇERECEĞİ HUSUSLAR
CMK. MADDE 232 486

AÇIKLAMA. 487

1) İSTİNAF KARARI 488

2) YARGITAY KARARLARI. 492

Yargılama giderleri
CMK. MADDE 324 504

AÇIKLAMA. 505

1) İSTİNAF KARARI 507

2) YARGITAY KARARLARI. 508

Sanığın yükümlülüğü
CMK. MADDE 325 515

AÇIKLAMA. 516

YARGITAY KARARI.. 517

Bağlantılı davalarda giderler
CMK. MADDE 326 518

AÇIKLAMA. 518

YARGITAY KARARI.. 519

Beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmesi hâlinde gider
CMK. MADDE 327 520

AÇIKLAMA. 520

YARGITAY KARARLARI.. 521

Karşılıklı hakaret hâllerinde gider
CMK. MADDE 328 521

AÇIKLAMA. 521

YARGITAY KARARLARI.. 522

Suç uydurma ve iftira gibi hâllerde gider
CMK. MADDE 329 523

AÇIKLAMA. 523

Kanun yollarına başvuru sonucunda gider
CMK. MADDE 330 524

AÇIKLAMA. 524

 

 

3. BÖLÜM

CEZALAR VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ

 

CEZALAR
TCK. MADDE 45 527

AÇIKLAMA. 527

HAPİS CEZALARI
TCK. MADDE 46 528

AÇIKLAMA. 528

1) İSTİNAF KARARI 528

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI
TCK. MADDE 47 532

AÇIKLAMA. 532

a) Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasının İnfaz Rejimi. 532
b) Koşullu Salıverilme. 533
MÜEBBET HAPİS CEZASI
TCK. MADDE 48 535

AÇIKLAMA. 535

SÜRELİ HAPİS CEZASI
TCK. MADDE 49 536

AÇIKLAMA. 536

a) Süreli Hapis Cezası. 536
b) Kısa Süreli Hapis Cezası (49/2.f.) 537
c) Kısa Süreli Hapis Cezalarının Özel İnfaz Şekilleri.. 537
aa) Özel infaz usulü hakkında karar verecek olan mahkeme. 537

bb) Özel infaz şekilleri.. 538
1- Hafta sonu infaz. 538

2- Geceleri infaz 538

3- Konutta infazın yerine getirilmesi.. 538

cc) Özel infaz usulüne göre çektirilen cezalarda koşullu salıverilme 539
dd) Özel infaz usulünün gereklerine uyulmaması 539
YARGITAY KARARLARI.. 539

KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIMLAR
TCK. MADDE 50 542

AÇIKLAMA. 544

I- Kısa Süreli Hapis Cezalarının İnfaz Kurumunda Çektirilmesinin Doğurduğu Sakıncalar 544

II- Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar. 547

1- Seçenek Yaptırımlara Çevrilebilme Konusunda Ölçü Olarak Alınması Gereken Hususlar 547

2- Uygulanabilecek Olan Seçenek Yaptırımlar.. 548

a) Adli Para Cezası. 549
b) Zararın Tamamen Giderilmesi.. 549
c) Bir Eğitim Kurumuna Devam Etmek.. 551
d) Belirli Yerlere Gitmekten veya Belirli Etkinlikleri Yapmaktan Yasaklanma 551
e) İlgili Ehliyet ve Ruhsat Belgelerinin Geri Alınması, Belli Bir Meslek ve Sanatı Yapmaktan Yasaklanma 552
f) Gönüllü Olmak Koşuluyla Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırma 553
III- Seçenek Yaptırımlardan Birine Çevrilme Zorunluluğu Bulunan Haller 554

IV- Seçenek Yaptırıma Çevrilme Halinde Asıl Mahkumiyet. 555

V- Adli Para Cezasının veya Tedbirin Gereklerinin Yerine Getirilmemesinin Hukuki Sonuçları 555

1) İSTİNAF KARARLARI. 555

2) YARGITAY KARARLARI. 571

HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ
TCK. MADDE 51 673

AÇIKLAMA. 675

I- ERTELEMENİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ.. 675

II- HAPİS CEZASININ ERTELENMESİNİN KOŞULLARI 677

1- Mahkum Olunan Suça İlişkin Koşullar 677

2- Önceki Mahkumiyete İlişkin Koşullar.. 678

3- Ertelemenin Ehliyet Koşulu ve Gerekçe. 678

4- Koşullu Erteleme. 680

III- DENETİM ALTINDA BULUNDURULMA. 680

IV- DENETİM GÖREVLİSİ 681

V- ERTELENEN CEZANIN İNFAZI.. 682

VI- DENETİM SÜRESİNİN KANUNİ KOŞULLARA UYGUN GEÇİRİLMESİ 682

1) İSTİNAF KARARLARI. 682

2) YARGITAY KARARLARI. 685

ADLÎ PARA CEZASI
TCK. MADDE 52 735

 

AÇIKLAMA. 735

I- ADLİ (GÜN) PARA CEZASI SİSTEMİNİN TARİHÇESİ VE HUKUKİ NİTELİĞİ 735

II- ADLİ PARA CEZASI SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ. 737

III- ADLİ PARA CEZASININ HESAPLANMASI 737

a) 52/1.Fıkra 737
b) 52/2.Fıkra 739
c) 52/3.Fıkra 739
d) 52/4.Fıkra 740
IV- ADLİ PARA CEZASININ İNFAZI 740

1) İSTİNAF KARARLARI. 741

2) YARGITAY KARARLARI. 749

BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA
TCK. MADDE 53 786

AÇIKLAMA. 787

1- BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YASAKLANMANIN KOŞULLARI 787

a) Kasıtlı bir suç işlenmesi koşulu. 788
b) Suçun karşılığı olarak hapis cezasına mahkum olma koşulu 788
2- KASITLI BİR SUÇTAN HAPİS CEZASINA MAHKUMİYETİN DOĞAL SONUCU OLAN YASAKLILIKLAR.. 788

3- HAK YOKSUNLUKLARININ UYGULANMAYACAĞI HALLER 789

 

4- İNFAZDAN SONRA DA UYGULANACAK HAK YOKSUNLUKLARI 790

a) Maddenin 5.Fıkrası. 791
b) Maddenin 6.Fıkrası. 792
1) İSTİNAF KARARLARI. 794

2) YARGITAY KARARLARI. 797

EŞYA MÜSADERESİ
TCK. MADDE 54 809

AÇIKLAMA. 810

I- GETİRİLEN YENİLİKLERİN ANA HATLARI 810

II- MÜSADERE KAVRAMI, TANIMI VE ÇEŞİTLERİ. 811

III- MÜSADERENİN HUKUKİ NİTELİĞİ.. 814

IV- KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA MÜSADERE. 814

V- KORUMA TEDBİRİ OLARAK MÜSADEREYE KONU EŞYAYA ELKOYMA 816

VI- EŞYA MÜSADERESİNİN KOŞULLARI
(TCK.54.MD.).. 817

1- 54.MADDENİN 1.FIKRASI.. 817

a) Bir Eşyanın Bulunması Koşulu 818
aa) Suçun işlenmesinde kullanılan eşya. 818
bb) Suçun işlenmesine tahsis edilen eşya.. 819
cc) Suçtan meydana gelen eşya. 819
dd) Suçun işlenmesinde kullanılmak üzere hazırlanan eşya 820
b) Kasıtlı Bir Suçun İşlenmesi Koşulu.. 821
c) Eşyanın İyiniyetli Üçüncü Kişilere Ait Olmaması Koşulu 821
d) Dava ve Cezanın Düşürülmesinin Müsadereye Etkisi 824
aa) Sanığın veya hükümlünün ölümü.. 824
bb) Genel ve özel af ve şikayetten vazgeçme.. 824
cc) Ceza zamanaşımı 824
dd) Dava zamanaşımı.. 825
ee) Önödeme 825
e) Hukuka Uygunluk Nedenleri ve Sınırın Aşılması Halinin Müsadereye Etkisi 825
f) Yaş Küçüklüğü, Akıl Hastalığı, Sağır ve Dilsizlik Hallerinin Müsadereye Etkisi 826
2- 54.MADDENİN 2.FIKRASI (MÜSADERENİN İMKANSIZ KILINMASI HALİNDE, BUNUN DEĞERİ KADAR PARA TUTARININ MÜSADERESİNE HÜKMOLUNMASI) 826

3- 54.MADDENİN 3.FIKRASI (MÜSADEREDE ORANTILILIK KURALI) 827

4- 54.MADDENİN 4.FIKRASI (SUÇ OLUŞTURAN EŞYANIN MÜSADERESİ) 827

5- 54.MADDENİN 5.FIKRASI (KISMİ MÜSADERE).. 828

6- 54.MADDENİN 6.FIKRASI (MÜŞTEREK VEYA İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYETE KONU OLAN EŞYANIN MÜSADERESİ).. 828

VII- MÜSADERE USULÜ (CMK.256-259.MD.) 829

a) Başvuru (CMK.256.md.) 829
b) Duruşma ve Karar (CMK.257.md.).. 829
c) Kanun Yolu (CMK.258.md.) 829
d) Suç Konusu Olmayan Eşyanın Müsaderesi (CMK.259.md.) 829
1) İSTİNAF KARARLARI. 830

2) YARGITAY KARARLARI. 833

KAZANÇ MÜSADERESİ
TCK. MADDE 55 883

AÇIKLAMA. 884

I- KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA KAZANÇ MÜSADERESİ 884

1- Amerikan Ceza Hukukunda.. 884

2- Danimarka Ceza Hukukunda 884

3- Belçika Ceza Hukukunda 884

4- Fransız Ceza Hukukunda 885

5- İspanyol Ceza Hukukunda. 885

6- İsveç Ceza Hukukunda 886

7- İzlanda Ceza Hukukunda.. 886

8- Alman Ceza Hukukunda. 887

9- İsviçre Ceza Hukukunda. 888

10- İtalyan Ceza Hukukunda 889

II- TCK.NUN 55.MADDESİNİN YORUMU.. 890

a) Hukuki Niteliği. 890
b) Kazanç Müsaderesi (55/1.Fıkra).. 892
c) Kaim Değer Müsaderesi (55/2.Fıkra) 894
YARGITAY KARARLARI.. 894

ÇOCUKLARA ÖZGÜ GÜVENLİK TEDBİRLERİ
TCK. MADDE 56 905

AÇIKLAMA. 905

a- Genel Olarak.. 905

b- Ceza Sorumluluğu Olmayan Çocuklar (0-12 Yaş Arası Çocuklar) 906

c- 12-15 Yaş Grubunda Olup Ceza Sorumluluğu Olmayan Çocuklar 906

d- Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirlerinin Hukuki Niteliği 907

e) Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler.. 910
1) İSTİNAF KARARLARI. 912

2) YARGITAY KARARLARI. 918

AKIL HASTALARINA ÖZGÜ GÜVENLİK TEDBİRLERİ
TCK. MADDE 57 939

AÇIKLAMA. 940

I- Akıl Hastalığının Kusur Yeteneğine Etkisi (TCK.32.md.). 940

II- Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri (TCK.57.md.). 941

a) Güvenlik Tedbirine Hükmedilmesi ve Tedbirin Sona Ermesi 941
b) Güvenlik Bakımından Akıl Hastasının Tıbbi Kontrol ve Takibi 942
c) Azaltılmış Sorumluluk Halinde Hükmolunan Hapis Cezasının Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirine Çevrilmesi. 943
d) Alkol yada Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bağımlısı Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri 943
III- Hapis Cezasının İnfazının Akıl Hastalığı Nedeni ile Ertelenmesi (CGTİK 16.md.) 945

1) İSTİNAF KARARLARI. 946

2) YARGITAY KARARLARI. 954

SUÇTA TEKERRÜR VE ÖZEL TEHLİKELİ SUÇLULAR
TCK. MADDE 58 968

AÇIKLAMA. 969

I- GETİRİLEN YENİLİKLERİN ANA HATLARI 969

II- TEKERRÜR VE ÖZEL TEHLİKE HALLERİNİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ 970

III- TEKERRÜRÜN ŞARTLARI.. 975

1- Önceden İşlenen Suçtan Dolayı Kesinleşmiş Bir Mahkumiyetin Olması 975

2- Yeni Bir Suç İşlenmesi. 976

3- Belirli Bir Sürenin Geçmemesi. 976

IV- TEKERRÜR HÜKÜMLERİNİN UYGULANAMAYACAĞI HALLER 977

V- TEKERRÜRÜN SONUÇLARI. 978

a) Hapis cezası ile adli para cezasının seçimlik olarak öngörülmesi 978
b) Cezanın mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesi ve denetimli serbestlik tedbirinin uygulanması 979
VI- ÖZEL TEHLİKELİ SUÇLULAR HAKKINDA UYGULAMA 980

1) İSTİNAF KARARLARI. 980

2) YARGITAY KARARLARI. 985

SINIR DIŞI EDİLME
TCK. MADDE 59. 1032

AÇIKLAMA.. 1032

İSTİNAF KARARI 1033

TÜZEL KİŞİLER HAKKINDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ
TCK. MADDE 60. 1034

AÇIKLAMA.. 1035

I- TÜZEL KİŞİ VE ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ KAVRAMLARI VE UNSURLARI 1035

II- ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ HAKKINDA CEZA YAPTIRIMI UYGULANAMAMASI (TCK. 20/2.F.) 1036

III- TÜZEL KİŞİLER HAKKINDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ (TCK. 60.MD.) 1038

4.BÖLÜM

CEZANIN BELİRLENMESİ VE
BİREYSELLEŞTİRİLMESİ

 

ADALET VE KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK İLKESİ
TCK. MADDE 3 1043

AÇIKLAMA.. 1043

a) ADALET VE ORANLILIK İLKELERİ (3/1.F.).. 1043
b) KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK İLKESİ (3/2.F.). 1044
c) DOKTRİN YORUMU.. 1045
d) GÖRÜŞÜMÜZ. 1049
1) İSTİNAF KARARI. 1049

2) YARGITAY KARARLARI.. 1050

ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA
TCK. MADDE 7 1062

 

AÇIKLAMA.. 1063
I- KANUN KAVRAMI. 1063

aa) Kanunların Yürürlüğe Girmesi.. 1063
bb) Kanunların Yürürlükten Kalkması.. 1064
cc) Genel-Özel Hüküm İlişkisi.. 1064
II- GEÇMİŞE UYGULAMA YASAĞI VE LEHE KANUNUN GEÇMİŞE YÜRÜRLÜĞÜ (7/1.F.) 1065

aa) Geçmişe Uygulama Yasağı. 1065
bb) Failin Lehine Olan Kanunun Geçmişe Yürürlüğü 1067
III- LEHE OLAN KANUNUN BELİRLENMESİ (7/2.F.).. 1067

IV- İNFAZ REJİMİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER 1069

V- SÜRELİ VE GEÇİCİ KANUNLAR AÇISINDAN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA (7/4.F.) 1070

YARGITAY KARARLARI 1072

CEZANIN BELİRLENMESİ
TCK. MADDE 61. 1107

AÇIKLAMA.. 1109

1- Temel Cezanın Belirlenmesinde Gözönünde Bulundurulacak Hususlar 1109

a) Suçun İşleniş Biçimi 1110
b) Suçun İşlenmesinde Kullanılan Araçlar 1110
c) Suçun İşlendiği Zaman ve Yer.. 1110
d) Suçun Konusunun Önem ve Değeri 1111
e) Meydana Gelen Zarar veya Tehlikenin Ağırlığı 1111
f) Failin Kast veya Taksire Dayalı Kusurunun Ağırlığı.. 1111
g) Failin Güttüğü Amaç ve Saik. 1111
2- Temel Cezanın Belirlenmesi. 1111

3- Suçun Olası Kastla yada Bilinçli Taksirle İşlenmesi Nedeniyle İndirim ve Artırımın Yapılması 1112

4- Birden Fazla Nitelikli Hallerin Gerçekleşmesi Durumunda Artırma ve İndirmenin Yapılması 1113

5- Sonuç Ceza Belirlenirken Sırasıyla En Son Nazara Alınacak Hususlar 1113

6- Cezanın Hesaplanması 1113

1) İSTİNAF KARARLARI.. 1113

2) YARGITAY KARARLARI.. 1126

TAKDİRİ İNDİRİM NEDENLERİ
TCK. MADDE 62. 1199

AÇIKLAMA.. 1200

I- TAKDİRİ İNDİRİM NEDENLERİ KURUMU VE HUKUKİ NİTELİĞİ 1200

II- BELİRLİ VE SINIRSIZ SERBEST TAKDİR SİSTEMİ. 1202

III- GEREKÇE GÖSTERME ZORUNLULUĞU. 1203

IV- TAKDİRİ İNDİRİM NEDENLERİNİN VARLIĞI HALİNDE İNDİRİM ORANLARI 1203

1) İSTİNAF KARARLARI.. 1203

2) YARGITAY KARARLARI.. 1206

MAHSUP
TCK. MADDE 63. 1265

AÇIKLAMA.. 1265

a) Kanunun Benimsediği Sistem ve Mahsup Kurumunun Hukuki Niteliği 1265
b) Mahsubun Şartları. 1266
1- Şahsi hürriyeti sınırlama sonucunu doğuran bir halin bulunması 1267

2- Hürriyeti sınırlayan halin hüküm kesinleşmeden önce gerçekleşmesi 1267

3- Bir ceza mahkumiyetinin bulunması 1268

1) İSTİNAF KARARLARI.. 1269

2) YARGITAY KARARLARI.. 1271

5.BÖLÜM

HUKUKA KESİN AYKIRILIK HALLERİ

 

Hukuka kesin aykırılık hâlleri
CMK. MADDE 289. 1279

AÇIKLAMA.. 1280

A- Genel olarak temyiz nedenlerinin sınıflandırılması.. 1280

B- Hukuka kesin aykırılık halleri.. 1281

a) Mahkemenin kanuna uygun olarak teşekkül etmemiş olması 1281
b) Hakimlik görevini yapmaktan kanun gereğince yasaklanmış hakimin hükme katılması 1282
c) Geçerli şüphe nedeniyle hakkında ret istemi öne sürülmüş olup da bu istem kabul olunduğu halde hakimin hükme katılması veya bu istemin kanuna aykırı olarak reddedilip hakimin hükme katılması 1283
d) Mahkemenin kanuna aykırı olarak davaya bakmaya kendini görevli veya yetkili görmesi 1284
e) Cumhuriyet savcısı veya duruşmada kanunen mutlaka hazır bulunması gereken diğer kişilerin yokluğunda duruşma yapılması. 1284
f) Duruşmalı olarak verilen hükümde açıklık kuralının ihlal edilmesi 1284
g) Hükmün 230’uncu madde gereğince gerekçeyi içermemesi 1285
h) Hüküm için önemli olan hususlarda mahkeme kararı ile savunma hakkının sınırlandırılmış olması 1285
i) Hükmün hukuka aykırı yöntemlerle elde edilen delile dayanması 1286
C- Nispi temyiz nedenleri 1286

1) İSTİNAF KARARLARI.. 1287

2) YARGITAY KARARLARI.. 1311

A) SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI İLE İLGİLİ KARARLAR 1311
B) HUKUKA AYKIRI YÖNTEMLERLE ELDE EDİLEN DELİLE DAYALI OLARAK HÜKÜM KURULMASI İLE İLGİLİ KARARLAR 1367
C) HÜKMÜN YASAL GEREKÇEYİ İÇERMEMESİ İLE İLGİLİ KARARLAR 1520
D) ALENİYET (AÇIKLIK) İLKESİNİN İHLALİ İLE İLGİLİ KARARLAR 1546
E) MAHKEMENİN KANUNA AYKIRI OLARAK KENDİSİNİ DAVAYA BAKMAYA GÖREVLİ VEYA YETKİLİ GÖRMESİ İLE İLGİLİ KARARLAR 1546
F) HAKİMLİK GÖREVİNİ YAPMAKTAN KANUN GEREĞİNCE YASAKLANMIŞ HAKİMİN HÜKME KATILMASI İLE İLGİLİ KARARLAR 1552
G) CUMHURİYET SAVCISI VEYA DURUŞMADA KANUNE MUTLAKA HAZIR BULUNMASI GEREKEN DİĞER KİŞİLERİN YOKLUĞUNDA DURUŞMA YAPILMASI İLE İLGİLİ KARARLAR. 1552
H) MAHKEMENİN KANUNA UYGUN OLARAK TEŞEKKÜL ETMEMESİ İLE İLGİLİ KARARLAR 1557

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
243,00   
243,00   
2
121,50   
243,00   
3
81,00   
243,00   
4
60,75   
243,00   
5
51,03   
255,15   
6
42,93   
257,58   
7
37,14   
260,01   
8
32,81   
262,44   
9
29,43   
264,87   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
243,00   
243,00   
2
121,50   
243,00   
3
81,00   
243,00   
4
60,75   
243,00   
5
48,60   
243,00   
6
40,50   
243,00   
7
37,14   
260,01   
8
32,81   
262,44   
9
29,43   
264,87   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
243,00   
243,00   
2
121,50   
243,00   
3
81,00   
243,00   
4
60,75   
243,00   
5
51,03   
255,15   
6
42,93   
257,58   
7
37,14   
260,01   
8
32,81   
262,44   
9
29,43   
264,87   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
243,00   
243,00   
2
121,50   
243,00   
3
81,00   
243,00   
4
60,75   
243,00   
5
48,60   
243,00   
6
40,50   
243,00   
7
37,14   
260,01   
8
32,81   
262,44   
9
29,43   
264,87   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
243,00   
243,00   
2
121,50   
243,00   
3
81,00   
243,00   
4
60,75   
243,00   
5
51,03   
255,15   
6
42,93   
257,58   
7
37,14   
260,01   
8
32,81   
262,44   
9
29,43   
264,87   
Kapat