%3
Çaplı ve Komşu Taşınmaza Elatmanın Önlenmesi Temliken Tescil ve Tazmin

Çaplı ve Komşu Taşınmaza Elatmanın Önlenmesi Temliken Tescil ve Tazminat DavalarıDava ve Cevap Dilekçesi Örnekleri Ekli


Basım Tarihi
2023-09
Sayfa Sayısı
1104
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750287848
Boyut
16x24
Baskı
2925,00 TL 897,25 TL
(Bu ürünü aldığınızda 897 puan kazanacaksınız)
   897

Aydın TEKDOĞAN ( Avukat )

 

İÇİNDEKİLER
 
Önsöz 
 
5
Kısaltmalar 
 
21
BİRİNCİ KISIM
 
 
AYNİ HAK VE ZİLYETLİK KAVRAMLARI
 
 
Birinci Bölüm
 
 
AYNİ HAK
 
 
§1. GENEL OLARAK 
 
25
§2. SINIRSIZ AYNİ HAK (MÜLKİYET HAKKI) 
 
26
I. Genel Olarak 
 
26
II. Mülkiyetin Kapsamı 
 
30
A. Bütünleyici Parça (mütemmim cüz) 
 
30
1. Bütünleyici Parça Kavramı 
 
30
2. Bütünleyici Parça Sayılabilmesi İçin Gerekli Koşullar 
 
31
3. Bütünleyici Parça Olmanın Sonuçları 
 
33
4. Ürün (Semere) 
 
35
B. Eklenti 
 
36
1. Eklenti Kavramı 
 
36
2. Eklenti Sayılabilmesi İçin Gereken Koşullar 
 
36
3. Eklenti Olmanın Sonuçları 
 
37
III. Mülkiyetin Çeşitleri 
 
38
A. Ferdi Mülkiyet 
 
38
B. Birlikte Mülkiyet 
 
38
1. Paylı (Müşterek) Mülkiyet (TMK 688–700) 
 
38
a. Paylı Mülkiyetin Niteliği 
 
38
b. Paylı Mülkiyette Yönetim 
 
42
aa. Olağan Yönetim İşlerinde 
 
42
bb. Önemli Yönetim İşlerinde 
 
42
cc. Olağanüstü Yönetim İşlerinde 
 
44
c. Eşyadan Yararlanma ve Kullanma 
 
46
d. Paydaşların Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluğu 
 
48
e. Eşyaya Yapılan Gider ve Yükümlülüklere Katılma 
 
49
f. Eşyanın Korunması Konusundaki Yetkileri 
 
50
g. Hâkim Müdahalesi 
 
52
h. Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi 
 
53
aa. Payın Devri 
 
53
bb. Paydaşlıktan Çıkarma 
 
54
cc. Paylaşma (Taksim, İzale–i Şüyu) 
 
55
ı. Paylaşmanın İstenemeyeceği Haller 
 
56
aa. Paydaşlar Arasında Bu Yönde Bir Anlaşma (İdame–i Şüyu) Varsa 
 
56
bb. Eşya Devamlı Bir Amaca Özgülenmişse 
 
56
cc. Paylaşma Zamanı Uygun Değilse 
 
57
dd. Paylaşmayı Yasaklayan Bir Kanun Hükmü Varsa 
 
57
2. Elbirliği (İştirak Halinde) Mülkiyet (TMK. 701–703) 
 
58
a. Elbirliği Mülkiyetinin Niteliği 
 
58
b. Elbirliği Mülkiyetinin Kurulması 
 
59
c. Elbirliği Mülkiyetinde Ortakların Hak ve Yetkileri 
 
60
d. Elbirliği Mülkiyetinin Sona Ermesi 
 
67
IV. Taşınmaz Mülkiyeti 
 
68
A. Taşınmaz Mülkiyetinin Kapsamı 
 
68
B. Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması 
 
77
1. Aslen Kazanılması 
 
77
2. Devren Kazanılması 
 
78
a. Genel Olarak 
 
78
b. Devren Kazanmayı Engelleyen Yasal Düzenlemeler 
 
80
3. Tescille Kazanılması (TMK 705/1) 
 
86
a. Tescil ve Terkin Kavramları 
 
86
b. Tescil İlkesi 
 
88
c. Tescille Kazanmanın Koşulları (TMK 1013) 
 
92
aa. Geçerli Bir Hukuki Nedenin Bulunması 
 
94
bb. Yetkili Kişinin Tescil Talebinde Bulunması (Tasarruf Yetkisi ve Temsili) 
 
94
4. Tescilsiz Kazanılması Halleri (TMK 705/2) 
 
97
a. Genel Olarak 
 
97
b. Miras (TMK 599) 
 
100
c. Mahkeme Kararı 
 
104
d. Cebri İcra 
 
111
e. İşgal 
 
114
f. Kamulaştırma 
 
114
§3. SINIRLI AYNİ HAKLAR 
 
114
İkinci Bölüm
 
 
ZİLYETLİK
 
 
§1. GENEL OLARAK 
 
117
§2. İYİNİYETLİ ZİLYEDİN GERİ VERME SORUMLULUĞU 
 
119
§3. KÖTÜNİYETLİ ZİLYEDİN GERİ VERME SORUMLULUĞU 
 
124
I. Eşyayı İade Borcu 
 
124
II. Ürünleri İade Borcu 
 
125
§4. İYİNİYETLİ ZİLYEDİN ZORUNLU VE YARARLI GİDERLERİ TALEP HAKKI 
 
126
I. Genel Olarak 
 
126
II. Hapis Hakkı 
 
132
A. Genel Olarak 
 
132
B. Taşınmazın Haricen Satın Alınması Halinde 
 
139
C. Depo Kararı 
 
150
D. Hapis Hakkı Halinde Yargılama Gideri ve Vekâlet Ücreti 
 
152
§5. KÖTÜNİYETLİ ZİLYEDİN ZORUNLU GİDERLERİ İSTEYEBİLME HAKKI 
 
153
İKİNCİ KISIM
 
 
ÇAPLI TAŞINMAZA ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARI
 
 
Birinci Bölüm
 
 
ELATMANIN ÖNLENMESİNİN KOŞULLARI
 
 
§1. ELATMANIN ÖNLENMESİNE KARAR VERİLEBİLMESİ İÇİN GEREKEN KOŞULLAR 
 
159
I. Genel Olarak 
 
159
II. Taşınmaza Fiilen Elatılması Koşulu 
 
176
A. Elatma Kavramı 
 
176
B. Tapu Kaydının Yerinde Uygulanması Suretiyle Kapsamının Belirlenmesi 
 
191
1. Tapu Kaydının Kapsamı 
 
191
2. Kat İrtifaklı Veya Kat Mülkiyetli Taşınmazlarda Esas Alınacak Proje 
 
206
III. Fiili Elatmanın Haksız Olması (Malikin Elatmaya Katlanma Yükümlülüğünün Bulunmaması) Koşulu 
 
208
A. Genel Olarak 
 
208
B. Elatmayı Haksız Olmaktan Çıkaran (Malikin Katlanma Yükümlülüğü Bulunan) Haller 
 
218
1. Mülkiyet Hakkına Sınırlama Getiren Kanunlardan Kaynaklanan Haller 
 
218
a. Genel Olarak 
 
218
b. Haksız Yapıdan Kaynaklanan Elatma Halinde 
 
223
c. Taşkın Yapıdan Kaynaklanan Elatma Halinde 
 
227
d. Komşuluk Hukukundan Kaynaklanan Elatma Halinde 
 
233
e. İmar Uygulamasından Kaynaklanan Elatma Halinde 
 
236
2. Malikin Onayı 
 
238
3. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Elatma 
 
244
a. Genel Olarak 
 
244
b. Yükleniciden Satış Vaadi Sözleşmesi ile Satın Alan Yönünden 
 
250
4. Tapulu Taşınmazların Haricen Satın Alınmasına Dayalı Elatma 
 
257
a. Genel Olarak 
 
257
b. Birlikte Mülkiyette Harici Satış Halinde 
 
276
c. Haricen Satın Alma Savunmasının İspatı 
 
280
5. Kira Sözleşmesine Dayalı Elatma 
 
281
a. Genel Olarak 
 
281
b. Paylı (Müşterek) Mülkiyete Tabi Taşınmaz İçin Yapılan Kira Sözleşmesinin Geçerlilik Koşulu 
 
303
c. Elbirliği (İştirak) Halinde Mülkiyete Tabi Taşınmaz İçin Yapılan Kira Sözleşmesinin Geçerlilik Koşulu 
 
311
d. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'na Tabi Taşınmaz İçin Yapılan Kira Sözleşmesinin Geçerlilik Koşulu 
 
312
6. Tapu Tahsis Belgesine Dayalı Elatma 
 
315
İkinci Bölüm
 
 
BİRLİKTE MÜLKİYET HALİNDE ELATMANIN ÖNLENMESİ
 
 
§1. PAYDAŞIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI AÇTIĞI ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI 
 
325
I. Paydaşın Diğer Paydaşları Temsil Yetkisi 
 
325
II. Hükmün Taşınmazın Tamamına İlişkin Olması Zorunluluğu 
 
330
III. Davalı Üçüncü Kişinin Yargılama Esnasında Paydaş Olması Halinde Davanın Niteliği 
 
331
§2. PAYDAŞIN PAYDAŞA KARŞI AÇTIĞI ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI 
 
332
I. Genel Olarak 
 
332
II. Fiili Kullanım Biçimi Oluşmuşsa 
 
343
A. Genel Olarak 
 
343
B. Fiili Kullanım Durumu Oluşan Taşınmazda Pay Satışı 
 
363
III. Paydaşın Kullandığı Veya Kullanabileceği Bir Kısım Varsa 
 
365
IV. Paylı Mülkiyetli Taşınmaz Bir Kısım Paydaşlarca Kiraya Verilmişse 
 
373
A. Kira Sözleşmesi Paylı Mülkiyet Hükümlerine Göre Geçerliyse 
 
373
B. Kira Sözleşmesi Paylı Mülkiyet Hükümlerine Göre Geçerli Değilse 
 
374
C. Elbirliği Mülkiyetli Taşınmaz Ortağın Katılımı Veya Onayı Olmadan Kiraya Verilmişse 
 
375
V. Hükmün Pay Oranında Kurulması Zorunluluğu 
 
376
Üçüncü Bölüm
 
 
ELATMANIN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN ÖZEL HALLER
 
 
§1. İMAR UYGULAMASI SONUCU OLUŞAN ELATMA 
 
383
I. İmar Uygulaması 
 
383
II. Taşkın Hale Gelen Yapı Açısından 
 
386
§2. KORUNMASI GEREKLİ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINDAN KAYNAKLANAN ELATMA 
 
405
§3. BOŞANMA İLE AİLE KONUTU NİTELİĞİ SONA EREN TAŞINMAZA ELATMA 
 
407
I. Aile Konutu 
 
407
II. Aile Konutu Niteliği Sona Eren Taşınmaza Elatma 
 
408
§4. ZİLYETLİĞE DAYALI ELATMA 
 
415
§5. MUHDESAT ŞERHİNE DAYALI ELATMA VE ŞERHİN TERKİNİ 
 
424
§6. İRTİFAK HAKLARINA DAYALI ELATMANIN ÖNLENMESİ 
 
431
I. İrtifak Hakkı 
 
431
II. İrtifak Hakkı Çeşitleri 
 
437
A. Şahıs Lehine Tesis Olunan İrtifak Hakları 
 
437
B. İntifa Hakkı 
 
438
1. Genel Olarak 
 
438
2. İntifa Hakkının Kurulması Şekli 
 
440
3. İntifa Hakkı Sahibinin Hakları (Elatamanın Önlenmesini İsteme Hakkı) 
 
441
4. İntifa Hakkı Sahibinin Yükümlülükleri 
 
446
5. İntifa Konusu Eşya Malikinin Hakları (Elatamanın Önlenmesini İsteme Hakkı) 
 
447
6. İntifa Konusu Eşya Malikinin Yükümlülükleri 
 
449
7. İntifa Hakkının Sona Ermesi 
 
449
C. Sükna (Oturma) Hakkı 
 
450
D. Taşınmaz Lehine İrtifak Hakları 
 
452
E. Diğer İrtifak Hakları 
 
455
1. Üst Hakkı 
 
455
2. Kaynak Hakkı 
 
459
§7. NİSBİ HAKKA (ŞAHSİ HAKKA) DAYALI ELATMANIN ÖNLENMESİ 
 
459
§8. KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA HALİNDE 
 
470
Dördüncü Bölüm
 
 
DAVA VE CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ
 
 
§1. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ 
 
473
I. Satın Alınan Taşınmazın Eski Malikince İşgali Nedeniyle Elatmanın Önlenmesi İstemi 
 
473
II. Haksız Yapı Sahibince İşgali Nedeniyle Elatmanın Önlenmesi İstemi 
 
474
III. Taşkın Yapı Sahibince İşgali Nedeniyle Elatmanın Önlenmesi İstemi 
 
475
IV. Boşanmanın Kesinleşmesine Rağmen Taşınmazın İşgali Nedeniyle Elatmanın Önlenmesi İstemi 
 
477
V. İhtarname ile Kullanım Onayı Geri Alınan Taşınmazın İşgali Nedeniyle Elatmanın Önlenmesi İstemi 
 
478
VI. Kamulaştırmasız El Atma Suretiyle Taşınmazın İşgali Nedeniyle Elatmanın Önlenmesi İstemi 
 
479
VII. Muris Muvazaası Nedeniyle Tescilin Yolsuz Olduğu Mahkeme Kararı ile Kesinleşen Taşınmazın Paydaşça İşgali Nedeniyle Elatmanın Önlenmesi İstemi 
 
480
VIII. İrade Bozukluğu Nedeniyle Tescilin Yolsuz Olduğu Mahkeme Kararı ile Kesinleşen Taşınmazın İşgali Nedeniyle Elatmanın Önlenmesi İstemi 
 
481
IX. Elbirliği (Paylı) Mülkiyette Ortağın (Paydaşın) Taşınmazı İşgali Nedeniyle Elatmanın Önlenmesi İstemi 
 
482
X. Paylı Mülkiyette Davalı Paydaş ile Davalı İşgalci Arasındaki Kira İlişkisi Sonucu Taşınmazın İşgali Nedeniyle Elatmanın Önlenmesi İstemi (Müteselsil Sorumluluk Hali) 
 
483
XI. Elbirliği Mülkiyetinde Davalı Ortak ile Davalı İşgalci Arasındaki Kira İlişkisi Sonucu Taşınmazın İşgali Elatmanın Önlenmesi İstemi (Müteselsil Sorumluluk Hali) 
 
485
XII. Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil İstemi 
 
486
§2. CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ 
 
487
I. Haksız İşgalin Bulunmadığı Savunması 
 
487
II. Harici Satışa Dayalı Kullanma Savunması ve Hapis Hakkı Tanınması İstemi 
 
488
III. İmar Uygulamasından Kaynaklanan Kullanma Savunması 
 
489
IV. Mülkiyetin Uyuşmazlık Konusu Olduğu Savunması 
 
490
V. Birlikte Mülkiyette Fiili Kullanıma Uygun Kullanıldığı Savunması 
 
491
VI. Tapuya Dayalı Kullanma Savunması 
 
492
VII. Kira Akdine Dayalı Kullanma Savunması 
 
493
VIII. Haksız Yapı Sahibinin İyiniyet Savunması ve Temliken Tescil İstemi 
 
493
IX. Taşkın Yapı Sahibinin İyiniyet Savunması ve Temliken Tescil İstemi 
 
494
ÜÇÜNCÜ KISIM
 
 
KOMŞU TAŞINMAZA ELATMANIN ÖNLENMESİ İLE
 
 
TEMLİKEN TESCİL VE TAZMİNAT DAVALARI
 
 
Birinci Bölüm
 
 
HAKSIZ YAPI HALİNDE ELATMANIN ÖNLENMESİ İLE TEMLİKEN TESCİL
 
 
§1. GENEL OLARAK 
 
499
§2. HAKSIZ YAPI KAVRAMI 
 
504
I. Yapılar Yönünden 
 
504
II. Ağaç ve Benzeri Muhdesatlar Yönünden 
 
509
§3. TEMLİKEN TESCİL İSTEME HAKKININ NİTELİĞİ 
 
517
§4. BİRLİKTE MÜLKİYETTE HAKSIZ YAPI 
 
520
§5. HAKSIZ YAPI YAPILMASININ SONUÇLARI 
 
522
I. Taşınmaz Malikinin Hakları 
 
524
A. Rızası Olmaksızın Arazisine Yapılan Yapının Kaldırılmasını İsteme Hakkı (TMK 722/3) 
 
524
B. Arazi Malikinin Mülkiyetin Malzeme Malikine Devrini İsteyebilme Hakkı 
 
534
II. Malzeme Sahibinin (Yapı Malikinin) Hakları 
 
535
A. Malzeme Sahibinin (Yapı Yalikinin) Yapının Kaldırılmasını İsteme Hakkı (TMK 722/2–3) 
 
536
B. Malzeme Sahibinin (Yapı Malikinin) Tazminat İsteme Hakkı (TMK 723) 
 
537
C. Arazinin Mülkiyetinin Malzeme Sahibine Geçirilmesi (Malzeme MalikininTemliken Tescil İsteme Hakkı) (TMK 724) 
 
553
1. Genel Olarak 
 
553
2. TMK’nin 724. Maddesine Dayanan Temliken Tescil İsteme Hakkının Niteliği 
 
564
3. Temliken Tescilin Koşulları 
 
568
a. Malzeme Sahibinin İyiniyetli Olması Koşulu (Subjektif Koşul) 
 
568
aa. Genel Olarak 
 
568
bb. Çaplı Taşınmazlarda İyiniyet 
 
579
cc. Tapulu Taşınmazların Harici Satışlarında ve Kesin Hükümsüzlüğe Neden Olan Diğer Hallerde İyiniyet 
 
583
b. Yapı Değerinin Açıkça Arazi Değerinden Fazla Olması Koşulu (Objektif Koşul) 
 
586
c. Yapıyı Yapanın Taşınmaz Malikine Uygun Bir Bedel Ödemesi Koşulu (Depo Kararı) 
 
587
d. Taşınmazın Bir Kısmının Devri Halinde İfraz İmkanının Bulunması Koşulu 
 
589
§6. AŞIRI ZARAR VE ASGARİ LEVAZIM BEDELİ KAVRAMLARI 
 
591
§7. HAKSIZ YAPI İMAR UYGULAMASINDAN KAYNAKLANMIŞSA 
 
596
§8. DAVA VE CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ 
 
598
I. Dava Dilekçesi Örnekleri 
 
598
A. Taşınmaz Malikince Haksız Yapı Sahibine Karşı Elatmanın Önlenmesi İstemi 
 
598
B. Yapı Sahibinin TMK’nın 722. Maddesine Dayalı Malzemenin Sökülüp Kendisine Verilmesi İstemi 
 
599
C. İyiniyetli Yapı Sahibinin TMK’nın 723. Maddesine Dayalı Tazminat İstemi 
 
600
D. İyiniyetli Yapı Sahibinin TMK’nın 724. Maddesine Dayalı Temliken Tescil İstemi 
 
601
E. İyiniyetli Yapı Malikinin Temliken Tescil Olmazsa Tazminat İstemi 
 
602
F. İyiniyetli Ağaç Sahibinin Temliken Tescil İstemi 
 
603
II. Cevap Dilekçesi Örnekleri 
 
605
A. Yapının Vasfının Temliken Tescile Uygun Olmadığı Savunması 
 
605
B. Dikilen Ağaçların Vasfının Temliken Tescile Uygun Olmadığı Savunması 
 
606
C. Davalının İnşaat Yapılırken Taşınmazın Maliki veya Külli Halefi Olmadığı Savunması 
 
607
D. Yapının Çaplı Taşınmaza Yapılması Nedeniyle İyiniyetli Olamayacağı Savunması 
 
608
E. Haksız Yapının İmar Uygulamasından Kaynaklandığı Savunması 
 
609
İkinci Bölüm
 
 
TAŞKIN YAPI HALİNDE ELATMANIN ÖNLENMESİ İLE TEMLİKEN TESCİL
 
 
§1. GENEL OLARAK 
 
611
§2. TAŞKIN YAPI KAVRAMI 
 
621
§3. TEMLİKEN TESCİL İSTEME HAKKININ NİTELİĞİ 
 
627
§4. TEMLİKEN TESCİLİN DAVA VEYA SAVUNMA YOLU İLE İSTENEBİLMESİ 
 
631
§5. TAŞKINLIK İMAR UYGULAMASINDAN KAYNAKLANMIŞSA 
 
634
§6. BİRLİKTE MÜLKİYETTE TEMLİKEN TESCİL İSTEMİ 
 
637
§7. TEMLİKEN TESCİL İÇİN ARANAN KOŞULLAR 
 
638
I. Genel Olarak 
 
638
II. Taşkın Yapı Sahibinin İyiniyetli Olması Koşulu (Sübjektif Koşul) 
 
641
A. Genel Olarak 
 
641
B. İyiniyet Savunmasının Niteliği ve İspatı 
 
648
C. Taşkınlığın Öğrenilmesinden İtibaren Yapılması Gereken İtiraz 
 
650
D. Çaplı Taşınmaza Taşkınlık Halinde 
 
654
III. Yıkımın Aşırı Zarara Yol Açmış Olması Koşulu (Objektif Koşul) 
 
665
IV. Ana Taşınmazdan İfrazı İmkânının Bulunması Koşulu 
 
672
V. Yapı Malikinin Taşınmaz Malikine Uygun Bedel Ödemesi Koşulu (Depo Kararı) 
 
678
§8. TEMLİKEN TESCİLİN KOŞULLARI OLUŞMUŞSA 
 
682
§9. DAVA VE CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ 
 
687
I. Dava Dilekçesi Örnekleri 
 
687
A. Taşınmaz Malikinin Taşkın Yapı Sahibine Karşı Elatmanın Önlenmesi İstemi 
 
687
B. Taşkın Yapı Sahibinin Temliken Tescil İstemi 
 
688
II. Cevap Dilekçesi Örnekleri 
 
689
A. Yapının Vasfının Temliken Tescile Uygun Olmadığı Savunması 
 
689
C. Yapının Çaplı Taşınmaza Yapılması Nedeniyle İyiniyetli Olamayacağı Savunması 
 
691
D. Taşkın Yapının İmar Uygulamasından Kaynaklandığı Savunması 
 
692
Üçüncü Bölüm
 
 
TAŞINMAZ MALİKİNİN SORUMLULUĞU
 
 
§1. GENEL OLARAK 
 
695
§2. TAŞINMAZ MALİKİNİN SORUMLULUĞUNUN KOŞULLARI 
 
710
I. Taşkın Bir Kullanımın Bulunması 
 
710
II. Taşkın Kullanımın Taşınmaz Maldan Kaynaklanması 
 
714
III. Bir Zararın Doğmuş Olması veya Zarar Tehlikesinin Bulunması 
 
715
IV. Zarar ile Taşkın Kullanma Arasında Uygun Nedensellik Bağının Bulunması 
 
718
V. Taşkın Kullanımın Hukuka Aykırı Olması 
 
718
§3. TAŞKIN KULLANMA HALİNDE AÇILABİLECEK DAVALAR 
 
719
I. Önleme Davası 
 
720
II. Tazminat Davası 
 
720
A. Açıklama ve İçtihatlar 
 
720
B. Dava Dilekçesi Örneği 
 
726
III. Eski Hale İade Davası 
 
727
Dördüncü Bölüm
 
 
KOMŞULUK HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN ELATMANIN ÖNLENMESİ
 
 
§1. GENEL OLARAK 
 
729
§2. ZARAR KOŞULU 
 
751
§3. KUSUR KOŞULU 
 
759
§4. KOMŞU KAVRAMI 
 
760
§5. TAŞKINLIK KAVRAMI 
 
762
I. Genel Olarak 
 
762
II. Olumlu Nitelikte Taşkınlıklar 
 
778
III. Olumsuz Nitelikte Taşkınlıklar 
 
795
IV. Taşkınlık Sayılmayan Kullanımlar 
 
807
V. Yağmur ve Kar Sularından Kaynaklanan Taşkınlıklar 
 
816
VI. Ağaç Dal ve Köklerinden Kaynaklanan Müdahaleler 
 
822
§6. TAŞKIN KULLANIMIN YAPTIRIMLARI 
 
834
§7. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 
 
869
DÖRDÜNCÜ KISIM
 
 
USULE İLİŞKİN KONULAR
 
 
Birinci Bölüm
 
 
DAVALARIN HUKUKİ NİTELİKLERİ
 
 
§1. ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASININ AMACI VE HUKUKİ NİTELİĞİ 
 
873
§2. TEMLİKEN TESCİL DAVASININ HUKUKİ NİTELİĞİ 
 
878
I. Haksız Yapı Sahibince Açılan Dava 
 
878
II. Taşkın Yapı Sahibince Açılan Dava 
 
879
İkinci Bölüm
 
 
GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME
 
 
§1. ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARINDA GÖREVLİ YARGI YOLU 
 
881
§2. GÖREVLİ MAHKEME 
 
883
I. Genel Olarak 
 
883
II. Elatmanın Önlenmesi ve Temliken Tescil Davalarında Görevli Mahkeme 
 
889
A. Mülkiyet Hakkına Dayalı Davalarda 
 
889
B. Tüketici ile Satıcı Arasındaki Elatmanın Önlenmesi Davalarında 
 
897
C. Tacirler Arasındaki Elatmanın Önlenmesi Davalarında 
 
898
D. Boşanma Sonrası Aile Konutu Hakkında Açılan Elatmanın Önlenmesi Davalarında 
 
900
E. Kira İlişkisinin Varlığı Halinde 
 
902
F. Kat Mülkiyeti Kanunu'na Tabi Taşınmazlar Hakkında Açılan Elatmanın Önlenmesi Davalarında 
 
906
III. Tazminat İstemli Davalarda Görevli Mahkeme 
 
910
§3. YETKİLİ MAHKEME 
 
911
I. Genel Olarak 
 
911
II. Elatmanın Önlenmesi ve Temliken Tescil Davalarında Yetkili Mahkeme 
 
917
III. Tazminat İstemli Davalarda Yetkili Mahkeme 
 
920
Üçüncü Bölüm
 
 
DAVANIN TARAFLARI (DAVACI VE DAVALI SIFATI)
 
 
§1. TARAF VE DAVA EHLİYETİ 
 
921
§2. DAVACI 
 
926
I. Elatmanın Önlenmesi Davalarında 
 
926
A. Ferdi Mülkiyette 
 
926
B. Paylı ve Elbirliği Mülkiyetinde 
 
933
1. Paydaşlar Arasında Açılan Elatmanın Önlenmesi Davalarında 
 
933
2. Üçüncü Kişilere Karşı Açılan Elatmanın Önlenmesi Davalarında 
 
935
a. Paylı Mülkiyette 
 
935
b. Elbirliği (İştirak) Halinde Mülkiyette 
 
948
c. Kat Mülkiyetine Tabi Taşınmazlarda 
 
951
C. Sınırlı ayni hak sahipleri 
 
957
D. Kişisel Hak Sahipleri 
 
958
E. Zilyetler 
 
958
F. Hazine 
 
960
G. Belediye 
 
961
H. Köy Tüzel Kişiliği 
 
962
II. Temliken Tescil Davalarında 
 
962
A. Haksız Yapı Halinde 
 
962
B. Taşkın Yapı Halinde 
 
964
C. Komşuluk Hukukundan Kaynaklanan Davalarda 
 
966
§3. DAVALI 
 
968
I. Elatmanın Önlenmesi Davalarında 
 
968
A. Genel Olarak 
 
968
B. Yıkım İstemi Varsa 
 
981
II. Temliken Tescil Davalarında 
 
991
A. Haksız Yapı Halinde 
 
991
B. Taşkın Yapı Halinde 
 
994
III. Komşuluk Hukukundan Kaynaklanan Davalarda 
 
996
IV. Dava Devam Ederken Taşınmaz Devredilirse 
 
1000
Dördüncü Bölüm
 
 
YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ
 
 
§1. YARGILAMA GİDERLERİ 
 
1003
§2. HARÇ 
 
1010
I. Genel Olarak 
 
1010
II. Elatmanın Önlenmesi Davalarında 
 
1014
III. Temliken Tescil Davalarında 
 
1024
§3. VEKÂLET ÜCRETİ 
 
1028
I. Genel Olarak 
 
1028
II. Elatmanın Önlenmesi Davalarında 
 
1031
A. Müstakilen Açılması Halinde 
 
1031
B. Ecrimisil ile Birlikte Açılması Halinde 
 
1037
III. Temliken Tescil Davalarında 
 
1038
Beşinci Bölüm
 
 
ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARINDA İSPAT
 
 
§1. GENEL OLARAK İSPAT 
 
1043
§2. ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARINDA 
 
1053
§3. TEMLİKEN TESCİL DAVALARINDA 
 
1062
Altıncı Bölüm
 
 
DİĞER HUSUSLAR
 
 
§1. ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARINDA BEKLETİCİ MESELE 
 
1069
§2. ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARINDA KESİN HÜKÜM 
 
1081
§3. HÜKÜM KURULURKEN DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR 
 
1089
Kaynakça 
 
1098
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
897,25   
897,25   
2
448,63   
897,25   
3
299,08   
897,25   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
897,25   
897,25   
2
448,63   
897,25   
3
299,08   
897,25   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
897,25   
897,25   
2
448,63   
897,25   
3
299,08   
897,25   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
897,25   
897,25   
2
448,63   
897,25   
3
299,08   
897,25   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
897,25   
897,25   
2
448,63   
897,25   
3
299,08   
897,25   
Kapat