Muris muvazaası Nedeniyle Açılan Tapu İptali ve Tescil Davaları Aydın

Muris muvazaası Nedeniyle Açılan Tapu İptali ve Tescil DavalarıDava ve Cevap Dilekçesi Örnekleri Ekli


Basım Tarihi
2021-01
Sayfa Sayısı
584
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750264412
Boyut
16x24
Baskı
4Konu Başlıkları
İlgili Konu ve Kavramlar
- Muris Muvazaası
- Dava ve Cevap Dilekçesi Örnekleri

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 7
Kısaltmalar 17
Birinci Bölüm
İLGİLİ KONU VE KAVRAMLAR
1. BORÇLAR HUKUKUNA İLİŞKİN KONU VE KAVRAMLAR 19
1.1. Sözleşme Özgürlüğü İlkesi 19
1.2. Ahde Vefa İlkesi 21
1.3. Sözleşmelerin Yorumu 22
1.4. Muvazaa 22
1.4.1. Genel Olarak 22
1.4.2. Muvazaanın Unsurları 25
a. Görünüşteki İşlem 25
aa. Yazılı Borç İkrarı 26
bb. Tapu Kütüğüne Güvenin Korunması (TMK 1023.) 26
cc. Dürüstlük Kuralı 26
b. Muvazaa Anlaşması 26
c. Aldatma Kastı 27
d. Gizli İşlem 28
1.4.3. Muvazaa Çeşitleri 30
a. Mutlak (Adi) Muvazaa 30
b. Nisbi (Nitelikli) Muvazaa 31
aa. Genel Olarak 31
bb. Nisbi Muvazaa Çeşitleri 31
1.4.4. Muvazaanın Sonuçları 33
1.4.5. Muvazaaya Rağmen Geçerli Sayılan İşlemler 36
a. Bedelde Muvazaa 36
b. Dürüstlük Kuralı 37
1.4.6. Muvazaa Halinde Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süre 38
1.4.7. Muvazaa İddiasının İspatı 39
a. İşleme Taraf Olmayanlar Yönünden 39
b. İşleme Taraf Olanlar Yönünden 40
c. Mirasbırakana Teb’an Açılması Halinde 41
2. MİRAS HUKUKUNA İLİŞKİN KONU VE KAVRAMLAR 42
2.1. Mirasın Açılması 42
2.2. Mirasçı 43
2.2.1. Genel Olarak 43
2.2.2. Kanuni Mirasçılar ve Miras Payları 44
a. Birinci Zümre Mirasçılar 46
b. İkinci Zümre Mirasçılar 48
c. Üçüncü Zümre Mirasçılar 49
d. Evlatlığın Mirasçılığı 51
e. Devletin Mirasçılığı 51
f. Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı 52
aa. Genel Olarak 52
bb. İntifa Hakkı 53
2.2.3. Atanmış (İradi) Mirasçı 54
2.3. Mirasçılık Sıfatını Sona Erdiren Nedenler 54
2.3.1. Mirastan (Iskat) Çıkarma 54
a. Genel Olarak 54
b. Iskat Çeşitleri 58
aa. Cezai (Olağan) Iskat 58
aaa. Genel Olarak 58
bbb. Cezai Iskatın Nedenleri (TMK. 510.) 59
ccc. Cezai Iskatın Sonuçları (TMK. 511.) 60
bb. Koruyucu (Borç Ödemeden Aciz Nedeniyle) Iskat (TMK. 513.) 61
2.3.2. Mirastan Yoksunluk 62
a. Genel Olarak 62
b. Mirastan Yoksunluk Nedenleri 62
c. Iskat (Çıkarma) İle Benzerlikleri ve Farkları 63
2.3.3. Mirasın Reddi 64
a. Mirasın Gerçek Reddi 64
b. Terekenin Borca Batık Olması Nedeniyle Mirasın Hükmen Reddi 68
c. Mirasın Reddinin Sonuçları 71
d. Mirasın Reddi Halinde Mirasçıların Tereke Borçlarından Sorumluluğu 73
e. Mirası Ret Hakkının Düşmesi Nedeniyle Reddin İptali (TMK 610) 75
f. Alacaklılarına Zarar Vermek Amacıyla Yapılan Mirası Reddinin İptali (TMK 617/1) 78
g. Mirasın Reddinin İptali Halinde Mirasçıların Tereke Borçlarından Sorumluluğu (TMK 617/2–3) 80
h. Mirasın Reddinin Murisin Borcundan Dolayı İptali (TMK 618) 81
2.3.4. Mirastan Feragat 82
a. Genel Olarak 82
b. Feragat Eden Mirasçının Mirasbırakanın Borçlarından Sorumluluğu 84
2.4. Mirasın Kazanılması 84
2.4.1 Külli Halefiyet 84
2.4.2. Miras Ortaklığı 89
2.5. Tereke Temsilcisi 93
2.6. Mirasçıların Sorumluluğu 96
2.7. Mirasın Taksimi (Paylaştırılması) 98
2.7.1. Genel Olarak 98
2.7.2. Anlaşmaya Dayalı Paylaşma (İradi Taksim) 100
2.7.3. Miras Ortaklığının Giderilmesi (Taksimi) Davası 101
İkinci Bölüm
MURİS MUVAZAASI
1. GENEL OLARAK 105
2. MURİS MUVAZAASININ UNSURLARI 108
2.1. Genel Olarak 108
2.2. Görünüşteki İşlem 109
2.3. Muvazaa Anlaşması 110
2.4. Mirasçılarını Aldatma Kastı 111
2.5. Gizli Sözleşme 124
2.5.1. Gizli Sözleşenin Şekle Aykırılığı 124
2.5.2. Gizli Sözleşmenin Şekle Aykırılığı İleri Sürülemeyen Haller 125
a. Dürüstlük Kuralı 125
b. 3402 Sayılı Kadastro Kanunu’nun 13/B Maddesinin Uygulanması Halinde 126
3. TALEP VE HUKUKİ NİTELENDİRME 127
4. BENZER HUKUKİ KURUMLAR 131
4.1. Ehliyetsizlik ve Muris Muvazaasının Birlikte İleri Sürülmesi 131
4.2. İrade Bozuklukları 133
4.3. Vekâletin Kötüye Kullanılması 136
4.3. İnanç Sözleşmesi 137
5. TAPU KAYDININ İPTALİ İLE BİRLİKTE TESCİL İSTENİLMEMİŞSE 139
6. TAZMİNAT İSTEMİ İLE BİRLİKTE KADEMELİ AÇILABİLME ÖZELLİĞİ 141
7. TENKİS DAVASI İLE BİRLİKTE KADEMELİ AÇILABİLME ÖZELLİĞİ 145
7.1. Genel Olarak Tenkis Davası 145
7.2. Tenkis Davası İle Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptali–Tescil Davasının Kademeli Açılabilme Özelliği 155
8. MURİS MUVAZAASI ŞEKİLLERİ 165
8.1. Gizli İşlem Bağışlama, Görünüşteki İşlem Satış 166
8.2. Gizli İşlem Bağışlama, Görünüşteki İşlem Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi 168
8.2.1. Genel Olarak Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeleri 168
8.2.2. Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmelerinde Muris Muvazaası 187
8.3. Gizli İşlem Bağış, Görünüşteki İşlem Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Sözleşmesi 198
8.4. Diğer Şekiller 201
9. MURİS MUVAZAASI NEDENİYLE İPTAL EDİLEMEYEN İŞLEMLER 201
9.1. Tapusuz Taşınmazların Devri İşlemleri 202
9.2. Taşınırların Devri İşlemleri 206
9.3. Vasiyetname Yolu İle Yapılan Kazandırmalar 207
9.4. Bağışlama Yolu İle Yapılan Kazandırmalar 208
9.5. Gizli Bağış Yoluyla Yapılan Kazandırmalar 211
9.6. Kooperatif Ortaklık Payı Devri 215
9.7. Şirket Ortaklık Payının Devri 217
9.8. Harici Satış Sözleşmesinin Muris Tarafından Mahkemede Kabulü Nedeniyle Mahkemece Yapılan Tescil İşlemi 219
9.9. Noterde Düzenlenen Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Mahkemece Yapılan Tescil İşlemi 220
9.10. 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 12. Maddesindeki Hak Düşürücü Süreye Tabi İşlemler 221
9.11. 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 13/B. ve 14. Maddeleri Gereği Yapılan Tespitler Sonucu Oluşan Tapu Kayıtları 223
9.12. Araç Satışına İlişkin İşlemler 228
9.13. İyiniyetli Üçüncü Kişilere Yapılan Devirler (TMK 1023) 234
9.13.1. Genel Olarak 234
9.13.2. Tapu Kütüğüne Güven İlkesinden Yararlanma Koşulları 240
a. Üçüncü Şahısların Kazandığı Hakkın Bir Ayni Bir Hak Olması Gerekir 240
b. Bu İktisap Tapu Sicilindeki Yolsuz Bir Tescile Dayanmalıdır 243
c. Ayni Hak Edinimi Geçerli ve Tapu Sicilinin Yansıttığı Görüntüye Dayanmalıdır 250
d. Ayni Hak Edinen Üçüncü Kişi Olmalıdır 251
e. Ayni Hak Edinen Üçüncü Kişi İyiniyetli Olmalıdır 252
aa. Genel Olarak 252
bb. Karineler 260
9.13.3. Tapuya Güven İlkesinin İstisnaları 270
a. Üçüncü Şahsın Ayni Hakkı Edinmesi İçin Gerekli Kurucu Unsurlarda Eksiklik 270
b. Özel Mülkiyete Konu Olamayacak Taşınmazlarda 274
c. Çifte Tapu Halinde 274
d. Yardımcı Sicillere Dayalı Mülk Edinmelerde 275
9.13.4. Tapuya Güven İlkesinin Sonuçları 275
10. MURİS MUVAZAASINI İLERİ SÜRMEDE KÖTÜNİYET 277
11. MURİS MUVAZAASINDA ZAMANAŞIMI VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE 280
11.1. Genel Olarak 280
11.2. 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 12/3. Maddesinde Düzenlenen Hak Düşürücü Sürenin Uygulaması 283
11.3. Sürelerin Tespitinde Dikkate Alınacak Hükümler 289
12. MURİS MUVAZAASININ İSPATI 290
12.1. Genel Olarak 290
12.2. Mirasçının Miras Hakkına Dayalı Davalarda İspat 298
12.3. Mirasbırakanın Halefi (Ardılı) Sıfatıyla Açılan Davalarda İspat 312
12.4. Görünüşteki Satış Sözleşmesinin Muvazaalı Olduğunun İspatı 314
12.4.1. Genel Olarak 314
12.4.2. Satış Bedelinin İspat Açısından Önemi 320
12.4.3. Satış Bedelinin Hizmet veya Emek Olmasının Önemi 323
12.4.4. Satış Bedelinin Mirasbırakanın Malvarlığına Dâhil Olmasının Önemi 324
12.4.5. Satılanın Alıcıya Devri ile Fiili Hakimiyetinde Olmasının Önemi 325
12.4.6. Alıcının Satış Tarihindeki Mali ve Ekonomik Durumunun Önemi 326
12.4.7. Mirasbırakanın Başka Malvarlığının Bulunmasının Önemi 326
12.4.8. Mirasbırakanın Mal Satmasını Gerektirir Makul Bir Nedeninin Bulunmasının Önemi 329
12.4.9. Aynı İşlemle Satış Halinde İradenin Bölünemeyeceği İlkesinin Önemi 331
12.4.10. Mirasbırakanın Gerçek İrade ve Amacının Ortaya Çıkarılmasının Önemi 332
12.5. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmelerinde Muvazaa İddiasının İspatı 359
12.6. Belirli Bir Hizmet ve Emek Karşılığı Yapılan Devirlerde İspat 386
12.7. Adil Paylaştırma Yapıldığı İddiasının İspatı 406
13. DAVANIN TARAFLARI 426
13.1. Genel Olarak Taraf ve Dava Ehliyeti 426
13.2. Davacı 435
13.2.1. Miras Payı Oranında İptal İstemi Halinde Davacı 435
a. Miras Payı Zedelenen Her Mirasçı Davacı Olabilir 435
b. Mirasçılar Bağımsız veya Birlikte Dava Açabilirler 441
c. Mirasçılık Sıfatını Kaybedenler Davacı Olamazlar 446
d. Ara Mirasbırakan Dava Açmadan Ölürse Mirasçıları Dava Açabilir 448
e. Lehine Muayyen Mal Vasiyetinde Bulunulanın (musaleh) Dava Hakkı 450
f. Hazinenin Dava Hakkı 452
13.2.2. Tereke Adına Açılmışsa 452
a. Taşınmazın Terekeye Döndürülmesi veya Tüm Mirasçılar Adına Tescili İstenilmişse 452
b. Yargılama Esnasında İstem Miras Payı Oranında Tescil Şeklinde Daraltılırsa 464
c. Davada Tereke Temsilcisi Atanması Halinde 468
13.3. Davalı 468
13.3.1. Dava Açılırken Kayıt Sahibi Kimse Ona Karşı Açılmalıdır 468
13.3.2. Birlikte Mülkiyet Halinde Davalı 474
13.3.3. Dava Devam Ederken Taşınmaz Devredilirse 476
14. YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ 479
14.1. Yargılama Gideri 479
14.1.1. Genel Olarak 479
14.1.2. Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali–Tescil Davalarında Yargılama Giderlerinden Sorumluluk 486
a. Yargılama Giderlerinden Ayrı Ayrı Sorumluluk Halleri 488
b. Yargılama Giderlerinden Müteselsilen Sorumluluk Halleri 490
14.2. Harç 492
14.2.1. Genel Olarak 492
14.2.2. Başvurma Harcı 492
14.2.3. Karar ve İlam Harcı 492
14.2.4. Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali–Tescil Davasında Harç 498
14.3. Vekâlet Ücreti 507
14.3.1. Genel Olarak 507
14.3.2. Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptali–Tescil Davalarında Vekâlet Ücreti 512
15. GÖREVLİ MAHKEME 520
15.1. Genel Olarak 520
15.2. Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptali–Tescil Davasında Görevli Mahkeme 528
16. YETKİLİ MAHKEME 530
16.1. Genel Olarak 530
16.2. Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptali–Tescil Davasında Yetkili Mahkeme 537
17. HÜKÜM KURULURKEN DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR 542
Üçüncü Bölüm
DAVA VE CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ
1. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ 563
1.1. Tapu İptali ile Tescil İstemi 563
1.2. Üçüncü Kişiye Devir Halinde Tapu İptali ile Tescil İstemi 564
1.3. Üçüncü Kişiye Devir Halinde Tazminat İstemi 566
2. CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ 567
2.1. Gerçek Satış Olduğu Savunması 567
2.2. Denkleştirme Savunması 568
2.3. Minnet Duygularıyla Yapıldığı Savunması 569
Yararlanılan Kaynaklar 571
Kavramlar Dizini 573

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat