Ticaret Hukuku Ders Kitabı Ayşe Sumer
Ticaret Hukuku Ders Kitabı
Ticaret Hukuku Ders Kitabı

Ticaret Hukuku Ders Kitabı


Basım Tarihi
2018-03
Sayfa Sayısı
332
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1. Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786052421260
Boyut
16x24
Baskı
227,31 TL
(Bu ürünü aldığınızda 27 puan kazanacaksınız)
   27

Prof. Dr. Ayşe SUMER

 

Konu Başlıkları
- Ticaret Hukukuna Giriş
- Ticaret Hukukunun Uygulama Alanına İlişkin Sistemler
- Ticari Hükümler ve Sonuçları
- Yargı ve Ticari Davalar
- Ticari İşletme
- Markalar
- Haksız Rekabet
- Rekabetin Korunması Hakkındaki Düzenlemeler
- Ticari İşletmenin Mali Yönü
- Ortaklıklara Giriş
- Ticaret Ortaklıkları
Kıymetli Evraka Genel Bakış

 

İÇİNDEKİLER
BİRİNCİ BÖLÜM
TİCARET HUKUKUNUN GENEL ESASLARI
§1 TİCARET HUKUKUNA GİRİŞ 1
I Ticaret Hukuku Kavramı ve Gelişimi 1
II Ticaret Hukukunun Diğer Hukuk Dallarıyla İlişkisi 3
§2 TİCARET HUKUKUNUN UYGULAMA
ALANINA İLİŞKİN SİSTEMLER 6
§3 TİCARİ İŞ 7
I Ticari İş Kavramı 7
II Ticari İşin Sonuçları 8
1 Ticari İşlerde Müteselsil Sorumluluk (Teselsül Karinesi) 8
2 Ticari İşlerde Faiz 9
A Ticari İşlerde Önceden Öngörülmemiş Olsa da Faize
Hak Kazanılması 9
B Ticari İşlerde Faize Faiz Yürütülmesi (Bileşik Faiz) 9
C Daha Yüksek Oranda Temerrüt Faizi İstenebilmesi 10
D Ticari İşlerde Faiz Oranları 10
3 Ticari İşlerde Zamanaşımı 11
4 En Yüksek Sınırı Aşan Ticari İşlemler 12
§4 TİCARİ HÜKÜMLER VE SONUÇLARI 12
I Ticari Hüküm Kavramı 12
II Ticari Hükümlerin Uygulama Sırası 13
1 Emredici Hükümler 13
2 Sözleşme Hükümleri 13
3 Ticari Hükümler 13
4 Ticari Örf ve Adet 13
5 Genel Hükümler 14
§ 5 TİCARİ YARGI VE TİCARİ DAVALAR 14
I Ticari Yargı 14
II Ticari Davalar 15
VIII Sumer / Ticaret Hukuku Ders Kitabı
1 Mutlak Ticari Davalar 15
2 Nisbi Ticari Davalar 16
§ 6 TİCARİ İŞLETME 16
I Ticari İşletme Kavramı 16
1 Gelir Sağlama Amacı (İktisadi Amaç) 17
2 Devamlılık 17
3 Bağımsızlık 17
4 Esnaf Sınırının Aşılması 18
II Ticari İşletmenin Bütünlüğü 18
1 Ticari İşletmenin Ekonomik Kapsamı 18
A Ticari İşletmenin Maddi Unsurları 19
B Ticari İşletmenin Gayrimaddi Unsurları 19
2 Ticari İşletmede Merkez ve Şube 19
III Ticari İşletmenin Hukuki İşlemlere Konu Olması 21
1 Ticari İşletmenin Devri 21
A Kavram 21
B Devir Sözleşmesinin Kurulması ve Kapsamı 21
C Devrin Sonuçları 22
2 Ticari İşletmenin Rehni 23
A Kavram 23
B Rehnin Kuruluşu ve Kapsamı 24
C Hükümleri 25
a Rehin Veren Açısından 25
b Rehin Alan Açısından 25
D Rehnin Sona Ermesi 26
§ 7 TACİR 26
I Gerçek Kişi Tacir 26
1 Ticari İşletmenin Varlığı 26
2 Ticari İşletmenin Faaliyete Başlaması 27
3 Ticari İşletmenin Kısmen Dahi Olsa Kendi Adına İşletilmesi 27
4 Küçük ve Kısıtlıların Tacir Sıfatı 28
5 Ticaretten Men Edilenler 28
II Tüzel Kişi Tacirler 28
1 Ticaret Ortaklıkları 29
2 Dernek ve Vakıfların Tacir Sıfatı 29
3 Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Kurulan Kurum ve Kuruluşlar 30
4 Donatma İştiraki 30
5 Ortaklıklar Topluluğunda Hakim Teşebbüs 30
III Tacir Olmanın Sonuçları 31
1 İflasa Tabi Olma 31
İçindekiler IX
2 Ticaret Siciline Kaydolma 32
3 Ticaret ve Sanayi Odalarına Kayıt Olma 32
4 Ticaret Unvanı Seçme ve Kullanma 32
5 Ticari İş Karinesine Tabi Olma 32
6 Ticari Örf ve Adetin Uygulanması 33
7 Ticari Defter Tutma Yükümü 33
8 Basiretli İş Adamı Gibi Davranma Yükümü 34
9 Ücret ve Faiz İsteme 34
10 Ücret ve Cezanın İndirimini İsteyememe 35
11 Fatura Düzenleme Yükümü 35
12 Fatura ve Teyid Mektubuna İlişkin Özel Hükümler 35
13 İhtar ve İhbarlarda Şekle Uyma Zorunluluğu 36
14 Hapis Hakkı 37
15 Ticari Satışlarla İlgili Özel Hükümler 37
A Kısım Kısım İfa 37
B Alıcının Temerrüdü 38
C Satılanın Ayıplı Olması 38
D TK m 1530’a Göre Mal ve Hizmet Tedariklerindeki Durum 38
§ 8 TİCARET SİCİLİ 39
I Ticaret Sicili Teşkilatı 39
II Ticaret Siciline Kayıt İşlemleri 40
1 Kaydı Gereken Hususlar 40
2 Tescil İşlemleri 41
A Tescil Talebinde Bulunacak Kişiler 41
B Tescilin Şekli 41
C Tescil Süresi 42
D Sicil Müdürünün İnceleme Görevi ve Sonuçları 42
E İtiraz Yolları 43
3 Tescil ve İlanın Üçüncü Kişilere Etkisi 43
4 Tescil ve İlanın Sonuçları 43
§ 9 ESNAF 44
§ 10 TİCARET UNVANI 44
I Ticaret Unvanını Belirleyen Sistemler 44
II Ticaret Unvanının Oluşturulması 45
1 Gerçek Kişi Tacirlerde Ticaret Unvanı 45
2 Adi Ortaklıklarda Ticaret Unvanı 45
3 Tüzel Kişi Tacirlerde Ticaret Unvanı 46
A Ticaret Ortaklıklarında Ticaret Unvanı 46
B Ticaret Ortaklıkları Dışında Kalan Diğer Tüzel Kişi
Tacirlerde Ticaret Unvanı 48
III Ticaret Unvanının Ekleri 48
IV Ticaret Unvanı ile İlgili Yükümlülükler 49
X Sumer / Ticaret Hukuku Ders Kitabı
1 Tescil ve İlan 50
2 Kullanma 50
V Tacirin Ticaret Unvanı İle İlgili Hakları 50
VI Ticaret Unvanının Hukuki İşlemlere Konu Olması 51
1 Devir 51
2 Rehin 51
VII Ticaret Unvanının Devamı 51
§ 11 İŞLETME ADI 52
I Genel Olarak 52
II İşletme Adının Ticaret Unvanından Farkları 52
§ 12 MARKALAR 53
I Tanım 53
II Marka Hukukunun Gelişimi 53
III Markanın Fonksiyonları 54
IV Marka Türleri 55
1 Ticaret Markaları 55
2 Hizmet Markaları 56
3 Garanti Markaları 56
4 Ortak Markalar 56
5 Tanınmış Markalar 57
V Markanın Tescili 58
1 Tescile Engel Mutlak Red Nedenleri (MarKHK m 7) 58
2 Tescile Engel Nisbi Red Nedenleri (MarKHK m 8) 60
3 Tescil İşlemleri 62
A Başvuru Yapacak Kişiler 62
B Başvurunun İncelenmesi 62
C İncelemenin Sonuçları ve İtirazlar 63
VI Marka Sahibinin Hakları ve Yükümlülükleri 64
VII Markanın Hükümsüzlüğü 65
VIII Marka Üzerindeki Hukuki İşlemler 66
1 Markanın Devri 66
2 Markanın Rehni 66
3 Markanın Haczi 67
4 Markanın Lisans Sözleşmesine Konu Olması 67
IX Marka Hakkının Korunması 68
X Marka Üzerindeki Hakların Sona Ermesi 70
§ 13 HAKSIZ REKABET 71
I Türk Hukukunda Haksız Rekabetin Düzenlenişi 71
II Haksız Rekabet Tanımı ve Şartları 71
III Başlıca Haksız Rekabet Halleri 72
İçindekiler XI
1 Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklamlar ve Satış
Yöntemleri ile Diğer Hukuka Aykırı Davranışlar 73
2 Sözleşmeyi İhlale veya Sona Erdirmeye Yöneltmek 75
3 Başkalarının İş Ürünlerinden Yetkisiz Yararlanma 76
4 Üretim ve İş Sırlarını Hukuka Aykırı Olarak İfşa Etmek 76
5 İş Şartlarına Uymamak 77
6 Dürüstlük Kuralına Aykırı İşlem Şartları Kullanmak 77
IV Haksız Rekabetin Sonuçları 78
1 Hukuki Sorumluluk 78
A Davalar ve İhtiyati Tedbirler 78
B Davacı ve Davalılar 79
a Haksız Rekabet Davalarında Davacılar 79
b Haksız Rekabet Davalarında Davalılar 80
2 Cezai Sorumluluk 80
3 Zamanaşımı 81
§ 14 REKABETİN KORUNMASI HAKKINDAKİ DÜZENLEMELER 81
I Kavram 81
II Rekabet Hukuku ve Amacı 82
III Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanunun Kapsamı 82
IV Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanunda Düzenlenen
Rekabete Aykırılık Halleri 83
1 Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma Uyumlu Eylem ve Kararlar 83
2 Hakim Durumun Kötüye Kullanılması 86
3 Birleşme ve Devralmalar 86
§ 15 TACİR YARDIMCILARI 87
I Ticari Temsilci 87
1 Ticari Temsilcinin Tanımı, Atanması 87
2 Temsil Yetkisi 88
A Temsil Yetkisinin Kapsamı 88
B Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması 89
C Temsil Yetkisinin Sona Ermesi 90
II Ticari Vekil 91
1 Ticari Vekilin Tanımı ve Atanması 91
2 Ticari Vekilin Temsil Yetkisi 92
A Ticari Vekilin Temsil Yetkisinin Kapsamı 92
B Ticari Vekilin Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması 92
C Ticari Vekilin Temsil Yetkisinin Sona Ermesi 93
III Pazarlamacı 93
1 Pazarlamacı Tanımı ve Atanması 93
2 Pazarlamacının Görev ve Yetkileri 94
3 Pazarlamacılığın Sona Ermesi 94
XII Sumer / Ticaret Hukuku Ders Kitabı
IV Acente 95
1 Acentenin Tanımı ve Unsurları 95
2 Acentenin Borçları 97
A Müvekkilin İşini Görme Menfaatlerini Koruma 97
B Müvekkile Bilgi Verme 98
C Rekabet Yapmama 98
D Talimatlara Uyma 99
E Tahsil Ettiği Parayı Zamanında Ödeme 99
F Gerekli Tedbirleri Alma 99
3 Acentenin Hakları 100
A Ücret Hakkı 100
B Hapis Hakkı 101
C Tekel Hakkı 101
D Masrafları Talep Hakkı 102
E Bilgi Alma Hakkı 102
4 Acenteliğin Sona Ermesi ve Zamanaşımı 102
V Simsar 103
1 Simsarın Tanımı ve Unsurları 103
2 Simsarın Hakları 104
3 Simsarın Borçları 105
4 Simsarlığın Sona Ermesi ve Zamanaşımı 105
VI Alım Satım Komisyoncusu 105
1 Alım Satım Komisyoncusunun Tanımı ve Unsurları 105
2 Alım Satım Komisyoncusunun Borçları 107
3 Alım Satım Komisyoncusunun Hakları 107
4 Alım Satım Komisyonculuğunun Sona Ermesi ve Zamanaşımı 109
§16 TİCARİ İŞLETMENİN MALİ YÖNÜ 109
I Ticari Defterler 109
1 Defter Tutma Yükümlülüğü 110
2 Tutulması Gereken Ticari Defterler 110
3 Ticari Defterlerin Açılış ve Kapanış Onayları 111
4 Ticari Defterlerin İbrazı ve Teslimi 111
5 Ticari Defter ve Belgelerin Saklanması 112
6 Ticari Defterlerin Delil Niteliği 113
A Ticari Defterlerin Tacir Lehine Delil Olması 113
B Ticari Defterlerin Tacir Aleyhine Delil Olması 113
II Cari Hesap 114
1 Tanımı 114
2 Cari Hesap Sözleşmesinin Hükümleri 115
A Alacakların Hesaba Geçirilmesi 115
B Alacakların Takası 116
İçindekiler XIII
3 Cari Hesabın Bütünlüğü 116
4 Hesap Bakiyesinin Tespiti ve Kabulü 116
5 Cari Hesabın Sona Ermesi 117
İKİNCİ BÖLÜM
ORTAKLIKLAR HUKUKU
§ 17 ORTAKLIKLARA GİRİŞ 119
I Ortaklık Kavramı 119
II Türk Hukukunda Ortaklıklar ve Sınıflandırılması 119
§ 18 ADİ ORTAKLIK 121
I Adi Ortaklık Kavramı 121
II Adi Ortaklığın Tanımı ve Unsurları 121
1 Kişi Unsuru 121
2 Sözleşme Unsuru 122
3 Sermaye Unsuru 122
4 Müşterek Amaç Unsuru 123
5 Sınırsız Sorumluluk 123
III Adi Ortaklığın Kuruluşu 124
IV Adi Ortaklık Hükümlerinin Uygulama Alanı 124
1 Adi Ortaklık Hükümlerinin Tamamlayıcı Fonksiyonu 124
2 Adi Ortaklık Hükümlerinin İş Ortaklıkları (Joint Venture)’nda
Uygulanması 125
V Adi Ortaklıkta Ortaklar Arasındaki İlişkiler 126
1 İç İlişkiler, Ortakların Hak ve Borçları 126
A Denetleme Hakkı 126
B Kar Payı Hakkı 127
C Ücret ve Masrafları İsteme Hakkı 127
D Sermaye Koyma Borcu 128
E Özen ve Sadakat Borcu 128
F Rekabet Yasağı 129
G Yönetim Hakkı (Borcu) ve Yönetici Ortağın İtiraz Hakkı 129
2 Dış İlişkiler, Ortakların Üçüncü Kişilerle İlişkileri 130
3 Ortaklar Arası Değişiklikler 130
4 Adi Ortaklığın Sona Ermesi ve Tasfiyesi 131
§ 19 TİCARET ORTAKLIKLARI 132
I Ticaret Ortaklıklarının Genel Özellikleri: 132
1 Tüzel Kişilik ve Sonuçları 132
2 Ticaret Ortaklıklarının Ehliyeti 133
3 Bağımsız Malvarlığı 133
4 Bağımsız İkametgah 134
5 Tabiiyet 134
6 Tacir Olmanın Hak ve Yükümlülüklerine Tabi Olma 134
XIV Sumer / Ticaret Hukuku Ders Kitabı
II Ticaret Ortaklıklarında Sermaye 135
§ 20 TİCARET ORTAKLIKLARININ BİRLEŞME,
BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRMESİ 136
I Ticaret Ortaklıklarında Birleşme 136
1 Temel Esaslar ve Birleşme Çeşitleri 136
2 Birleşme İşlemleri 138
3 Kolaylaştırılmış Birleşme 139
II Ticaret Ortaklıklarının Bölünmesi 140
1 Temel Esaslar ve Bölünme Çeşitleri 140
2 Bölünme İşlemleri 141
III Ticaret Ortaklıklarının Tür Değiştirmesi 142
1 Tür Değiştirme Temel Esasları 142
2 Tür Değiştirme İşlemleri 142
IV Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirmede Ortak Hükümler 143
1 Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirmede Denkleştirme Davası 143
2 Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme Kararlarında
Eksiklikler ve İptal Davası 144
3 Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirmede Sorumluluk Davası 145
4 Ticari İşletmenin Konu Olduğu Birleşme ve Tür Değiştirmeler 145
§ 21 ORTAKLIKLAR TOPLULUĞU 145
I Hakim Ortaklik - Hakimiyet Kavramı 145
II Hakim Ortaklığın Durumu 148
§ 22 KOLLEKTİF ORTAKLIKLAR 149
I Tanımı ve Unsurları 149
1 Tüzel Kişilik 149
2 Ticari İşletme İşletmek Amacı 149
3 Ticaret Unvanı 149
4 Gerçek Kişi Ortaklar 150
5 Sınırsız Sorumluluk 150
II Kollektif Ortaklığın Kuruluşu 151
1 Ortaklık Sözleşmesinin Hazırlanması 151
2 İmzaların Noterce Tasdiki 152
3 Tescil ve İlan 152
III Kollektif Ortaklıkta İç İlişkiler 153
1 Ortaklığın Yönetimi 153
A Yönetim Hakkı 153
B İtiraz Hakkı 154
C Sermaye Payının Ödenmesi 154
D Kar ve Zarara Katılma 155
E Rekabet Yasağı 155
İçindekiler XV
a Kapsamı 156
b Yaptırımı 156
c Zamanaşımı 156
F Sadakat ve Özen Borcu 157
2 Kollektif Ortaklıkta Ortakların Hakları 157
A Tasfiye Payına Katılma 157
B Ücret, Faiz ve Masrafları İsteme 157
C Oy ve Karar Hakkı 158
D Denetleme Hakkı 158
IV Kollektif Ortaklıkta Dış İlişkiler 158
1 Ortaklığın Temsili 158
A Temsil Yetkisinin Kapsamı ve Sınırlandırılması 159
B Temsil Yetkisinin Sona Ermesi 159
2 Kollektif Ortaklıkta Ortakların Sorumluluğunun Şartları 159
V Kollektif Ortaklıkta Ortaklar Arasındaki Değişiklikler 160
1 Yeni Ortak Girmesi 160
2 Ortaklıktan Çıkma ve Çıkarılma 160
A Çıkma 160
B Çıkarılma 162
VI Kollektif Ortaklığın Sona Ermesi 162
1 Kollektif Ortaklıkta Fesih Nedenleri 163
2 Kollektif Ortaklıkta İnfisah Nedenleri 163
3 Kollektif Ortaklıkta Tasfiye 164
§ 23 KOMANDİT ORTAKLIKLAR 165
I Adi Komandit Ortaklık 165
1 Tanımı ve Unsurları 165
A Tüzel Kişilik 165
B Ticari İşletme İşletmek Amacı 165
C Ticaret Unvanı 166
D Bir Komandite ve Bir Komanditer Ortağın Varlığı 166
2 Kuruluşu 166
A Sözleşmenin Hazırlanması 166
B İmzaların Noterce Tasdik Edilmesi 167
C Tescil ve İlan 167
II Komandit Ortaklıkta Ortaklar Arasındaki İlişkiler 168
1 İç İlişkiler 168
A Ortakların Mali Hak ve Borçları: 168
a Sermaye Borcu 168
XVI Sumer / Ticaret Hukuku Ders Kitabı
b Kar ve Zarara Katılma 168
c Tasfiye Payına Katılma 169
B Ortakların Kişisel Hak ve Borçları 169
a Yönetim Hakkı 169
b İtiraz Hakkı 169
c Denetleme Hakkı 169
e Rekabet Yasağı 170
f Sadakat ve Özen Gösterme Borcu 170
2 Komandit Ortaklıkta Dış İlişkiler 170
A Komandit Ortaklığın Temsili 170
B Ortakların Sorumluluğu 170
a Komanditer Ortağın Sorumluluğunun Genişlediği
Durumlar 171
b Komanditer Ortağın Sorumluluğunun Sınırsız Olduğu
Durumlar 171
3 Komandit Ortaklıkta Ortaklar Arasındaki Değişiklikler 172
A Komanditer Ortağın Payının Devri 172
B Komanditer Ortağın Ölümü 173
4 Komandit Ortaklığın Sona Ermesi 173
§ 24 SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ORTAKLIK 173
I Tanımı ve Unsurları 173
1 Sermaye 174
2 Konu 174
3 Ortakların Niteliği ve Sorumluluğu 174
II Kuruluşu 174
III İşleyişi 175
IV Komandit Ortaklık ile Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit
Ortaklık Arasındaki Farklar 175
§ 25 ANONİM ORTAKLIK 176
I Tanımı 176
II Unsurları 176
1 Ortaklar 176
2 Amaç ve Konu 177
3 Sermaye 177
A Sermaye Sistemleri 178
B Sermaye Olarak Getirilebilecek Değerler 179
4 Unvan 180
5 Sınırlı Sorumluluk 180
6 Tüzel Kişilik 181
III Türleri 181
İçindekiler XVII
1 Özel Kanunla Düzenlenen Anonim Ortaklıklar 181
2 Halka Açık Anonim Ortaklıklar 181
3 Tek Kişilik Anonim Ortaklıklar 182
IV Anonim Ortaklığın Kuruluşu 183
1 Kuruluş Türleri 183
2 Kurucular 184
3 Kuruluş İşlemleri 185
A Esas Sözleşmenin (Tek Kişilik Anonim Ortaklıklarda
Esas Taahhütnamenin) Hazırlanması İmzalanması 185
B İmzaların Noterde Tasdiki 187
C Kurucular Beyanı 187
D Pay Bedellerinin Ödenmesi 188
E Ayni Sermayeye Değer Biçilmesi 189
F İzne Tabi Ortaklıklarda Bakanlık İzni 189
G Tescil ve İlan 190
3 Kuruluşta Payların Halka Arzı 190
4 Kuruluşta Hukuka Aykırılıklar ve Sonuçları 191
A Fesih Davası 191
B Kanuna Karşı Hile 191
VI Anonim Ortaklığın Organları 192
1 Yönetim Kurulu 193
A Görev ve Yetkileri 193
a Yönetim Görev ve Yetkisi 193
b Temsil Yetkisi 196
B Oluşumu 197
a Yönetim Kurulu Üyeliğinin Şartları 197
b Yönetim Kurulu Üyeliğinin Kazanılması ve Kaybedilmesi 198
C Hakları ve Yükümlülükleri 199
a Hakları 199
b Yükümlülükleri 200
D Yönetim Kurulu Toplantıları ve Kararları 204
a Yönetim Kurulu Toplantıları 204
b Yönetim Kurulu Kararlarının Geçersizliği 206
2 Genel Kurul 207
A Genel Kurulun Görev ve Yetkileri 208
B Genel Kurul Toplantıları 210
a Olağan Genel Kurul Toplantısı 210
b Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 210
c Tek Kişilik Anonim Ortaklıkta Genel Kurul 210
d Elektronik Genel Kurul 211
C Genel Kurul Toplantısına Davet 211
XVIII Sumer / Ticaret Hukuku Ders Kitabı
a Davete Yetkili Kişiler 211
b Davet Zamanı ve Usulü 212
c Toplantı Gündemi ve Gündeme Bağlılık 213
D Genel Kurul Toplantısına Katılacak Kişiler 215
E Genel Kurulda Oy Hakkı 217
F Genel Kurulda Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı 218
G Genel Kurulda Temsil 218
H Toplantı ve Karar Yetersayıları 221
a Toplantı Yetersayıları 221
b Karar Yetersayıları 222
I Genel Kurul Kararlarının Geçersizliği 222
a Yokluk 222
b Butlan 223
c İptal 223
3 Anonim Ortaklıklarda Denetim 225
A Genel Olarak 225
B Denetimin Konusu ve Kapsamı 226
C Denetçi Olabilecek Kişiler 226
a Denetçinin Seçimi 228
b Denetçinin Görevinin Sona Ermesi 229
D Denetçinin Sorumluluğu 230
a Denetçinin Sır Saklamadan Doğan Sorumluluğu 230
b Denetçinin Görev Sorumluluğu 231
E Denetim Raporları 231
F Denetçinin Görüş Yazıları 232
G Ortaklık ile Denetçi Arasındaki Görüş Ayrılığı 233
VII Anonim Ortaklıkta Esas Sözleşme Değişiklikleri 233
1 Genel Olarak 233
2 Sermaye Artırımı 234
A Kavram 234
B Sermaye Artırım Türleri 235
C Sermaye Artırımı İşlemleri 236
a Sermaye Taahhüdü Yoluyla Sermaye Artırımı 236
b İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 237
c Şarta Bağlı Sermaye Artırımı 237
D Sermaye Azaltılması 238
VIII Anonim Ortaklıkta Pay ve Pay Sahipliği 239
1 Anonim Ortaklıklarda Payın Türleri 239
A Adi Pay - İmtiyazlı Pay 239
B Bedelli - Bedelsiz Paylar 240
C Oydan Yoksun Paylar 240
İçindekiler XIX
2 Pay Sahibinin Hakları 240
A Mali Haklar 240
a Kar Payı Alma Hakkı 240
b Tasfiye Payı Hakkı 241
c Hazırlık Dönemi Faizi Hakkı 241
d Rüçhan (Önalım) Hakkı 241
e Ayrılma Akçesi Hakkı 242
B Yönetsel Haklar 242
a Genel Kurula Katılma ve Toplantıya Çağırma Hakkı 242
b Oy Verme Hakkı 242
c Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı 243
d Sorumluluk Davası Açma Hakkı 244
e Yönetim ve Temsil Hakkı 244
f Denetleme ve Özel Denetçi İsteme Hakkı 244
g İptal ve Butlanın Tespiti Davası Açma Hakkı 245
h Yapısal Değişikliklerde Kullanılan Dava Hakları 246
C Azlık Hakları 246
3 Pay Sahibinin Borçları 250
A Sermaye Koyma Borcu 250
B İkincil Yükümlülükler 251
C Sadakat ve Sır Saklama Borcu 251
IX Anonim Ortaklıkların Sona Ermesi ve Tasfiyesi 252
X Anonim Ortaklıklarda Hukuki Sorumluluk 255
1 Sorumluluk Halleri 255
A Belge ve Beyanların Kanuna Aykırı Olmasından
Dolayı Sorumluluk (TK m 549) 255
B Sermaye Hakkında Yanlış Beyanlar ve Ödeme Yetersizliğinin
Bilinmesinden Dolayı Sorumluluk (TK m 550) 256
C Ayni Sermayeye Değer Biçilmesinde Yolsuzluk
Yapılmasından Dolayı Sorumluluk (TK m 551) 257
D Halktan Para Toplanmasından Dolayı Sorumluluk
(TK m 552) 257
2 Kurucular, Yönetim Kurulu Üyeleri, Yöneticiler ve Tasfiye
Memurlarının Sorumluluğu (TK m 553) 257
3 Denetçinin Sorumluluğu (TK m 554) 258
4 Sorumluluk Davası 258
5 Sorumluluğun Sona Ermesi ve İbra 259
§ 26 LİMİTED ORTAKLIKLAR 260
I Tanımı 260
II Unsurları 260
1 Ortaklar 260
2 Ticaret Unvanı 261
XX Sumer / Ticaret Hukuku Ders Kitabı
3 Sermaye 261
4 Tüzel Kişilik 262
5 Sınırlı Sorumluluk 262
6 Amaç ve Konu 263
III Limited Ortaklığın Kuruluş İşlemleri 264
1 Ortaklık Sözleşmesinin Hazırlanması 264
A Ortaklık Sözleşmesinde Bulunması Gereken Zorunlu
Unsurlar 264
B Ortaklık Sözleşmesinde Öngörülmeleri Şartıyla
Bağlayıcı Olan Kayıtlar 264
2 Pay Bedellerinin Ödenmesi 266
3 Ortaklık Sözleşmesinin Onaylanması 266
4 Kurucular Beyanının Hazırlanması 266
5 Ortaklığın Tescili 267
IV Limited Ortaklığın Organları 267
1 Müdürler 267
A Müdürlerin Atanması ve Görevden Alınması 268
a Müdürlerin Atanması 268
b Müdürlerin Görevden Alınması 268
B Müdürlerin Yönetim ve Temsil Yetkisi 269
a Müdürlerin Yönetim ve Temsil Yetkisi,
Sınırlandırılması ve Geri Alınması 269
b Tek Ortaklı Limited Ortaklığın Temsili 270
c Limited Ortaklıklarda Ticari Mümessiller ve
Ticari Vekiller 271
C Müdürlerin Görev ve Yetkileri 271
D Müdürlerin Özen ve Bağlılık Yükümü ile Rekabet Yasağı 273
E Müdürlerin Toplantıları 273
a Fiziki Müdürler Kurulu Toplantıları 273
b Elektronik Müdürler Kurulu Toplantısı 274
F Müdürlerin Batıl Kararları 274
2 Genel Kurul 275
A Genel Kurulun Görev ve Yetkileri 275
a Genel Kurulun Devredilemez Görev ve Yetkileri 275
b Tek Kişilik Limited Ortaklıklarda Genel
Kurulun Yetkileri 277
B Genel Kurul Toplantısı 277
a Genel Kurul Toplantısına Davet 277
b Genel Kurul Toplantısına Katılacaklar 278
c Genel Kurul Toplantısında Gündem 278
C Genel Kurul Toplantı Türleri 279
İçindekiler XXI
a Olağan - Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları 279
b Çağrılı - Çağrısız GK Toplantıları 279
c Elektronik Ortamda (Online) Genel Kurul Toplantısı 280
D Genel Kurul Karar Yetersayıları 280
a Olağan Genel Kurul Karar Yetersayıları 280
b Önemli Genel Kurul Karar Yetersayıları 280
c Diğer Genel Kurul Kararları 281
d Genel Kurul Toplantısı Yapılmaksızın Karar Alınması 282
E Genel Kurul Toplantı Tutanağı 282
F Genel Kurul Kararlarının İptali ve Butlanı 283
V Ortakların Hakları ve Borçları 283
1 Ortakların Hakları 283
A Mali Hakları 283
B Yönetimsel Hakları 284
2 Ortakların Borç ve Yükümlülükleri 285
VI Limited Ortaklıkta Payın Devri 286
VII Ortaklıktan Çıkma, Çıkmaya Katılma ve Çıkarılma 287
1 Ortaklıktan Çıkma 287
2 Ortaklıktan Çıkarılma 288
VIII Limited Ortaklığın Sona Ermesi ve Tasfiyesi 289
1 Sona Erme 289
2 Tasfiye 290
IX Limited Ortaklığa Uygulanacak Anonim Ortaklık Hükümleri 291
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KIYMETLİ EVRAK HUKUKU
§ 27 KIYMETLİ EVRAKA GENEL BAKIŞ 293
I Kıymetli Evrakın Tanımı ve Unsurları 293
II Kıymetli Evrakın Sınıflandırılması 294
1 Temsil Ettikleri Hakkın Türü Bakımından 294
2 Hakkın Senede Bağlı Olup Olmaması Bakımından 295
3 Devir Şekilleri Bakımından 295
A Nama Yazılı Senetler 295
B Emre Yazılı Senetler 296
C Hamiline Yazılı Senetler 296
III Kıymetli Evrakın Tahvili (Nev’i Değiştirmesi) 297
IV Kıymetli Evraka Giren Senetlerin Ziyaı ve İptali 297
V Kıymetli Evrakta Borçlunun Savunmaları 298
1 Senedin Hükümsüzlüğüne İlişkin Def’iler 299
2 Senet Metninden Doğan Def’iler 299
XXII Sumer / Ticaret Hukuku Ders Kitabı
3 Şahsi Def’iler 300
§ 28 KAMBİYO SENETLERİ 300
I Poliçe 300
1 Poliçenin Tarafları ve Hukuki Niteliği 300
2 Poliçenin Şekil Şartları 301
A Mecburi Şekil Şartları 301
B İkame Edilebilen Şekil Şartları 303
C İhtiyari (Seçimlik Şartlar) 303
3 Poliçede Kabul 304
4 Poliçenin Cirosu 306
A Cironun Hukuki Niteliği ve Şartları 306
B Cironun Türleri 307
5 Poliçede Aval 310
6 Poliçede Ödeme 311
7 Poliçede Müracaat Hakkı 312
8 Poliçede Zamanaşımı 314
II Bono veya Emre Muharrer Senet 315
1 Bononun Hukuki Niteliği ve Tarafları 315
2 Bononun Şekil Şartları 315
A Mecburi Şekil Şartları 315
B İkame Edilebilen Mecburi Şart 316
C Seçimlik Şart 316
III Çek 316
1 Çekin Hukuki Niteliği 316
2 Çekin Unsurları 316
3 Çekin Geçerliliği 317
4 Devir Şekline Göre Çek 318
5 Çekte Şekil Şartları 318
A Mecburi Şekil Şartları: 319
B İkame Edilebilen Mecburi Şart: 320
C İhtiyari (Seçimlik) Şart 320
6 Çek Çeşitleri 320
A Çizgili Çek 320
B Hesaba Geçirilecek Çek 320
C Teyitli Çek 321
7 Çekte Ödeme İçin İbraz Zamanları 321
8 Çekden Cayma 321
9 Çek Karşılığının Ödenmemesinin Sonuçları 322
A Bankaların Yükümlülükleri 322
B Hamilin Müracaat Hakkı 325
KAYNAKÇA 327

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
27,31   
27,31   
2
13,66   
27,31   
3
9,10   
27,31   
4
6,83   
27,31   
5
5,74   
28,68   
6
4,82   
28,95   
7
4,17   
29,22   
8
3,69   
29,49   
9
3,31   
29,77   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
27,31   
27,31   
2
13,66   
27,31   
3
9,10   
27,31   
4
6,83   
27,31   
5
5,74   
28,68   
6
4,82   
28,95   
7
4,17   
29,22   
8
3,69   
29,49   
9
3,31   
29,77   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
27,31   
27,31   
2
13,66   
27,31   
3
9,10   
27,31   
4
6,83   
27,31   
5
5,74   
28,68   
6
4,82   
28,95   
7
4,17   
29,22   
8
3,69   
29,49   
9
3,31   
29,77   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
27,31   
27,31   
2
13,66   
27,31   
3
9,10   
27,31   
4
6,83   
27,31   
5
5,74   
28,68   
6
4,82   
28,95   
7
4,17   
29,22   
8
3,69   
29,49   
9
3,31   
29,77   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
27,31   
27,31   
2
13,66   
27,31   
3
9,10   
27,31   
4
6,83   
27,31   
5
5,74   
28,68   
6
4,82   
28,95   
7
4,17   
29,22   
8
3,69   
29,49   
9
3,31   
29,77   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
27,31   
27,31   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat