Ticaret Hukuku Aytekin Çelik

Ticaret Hukuku


Basım Tarihi
2019-09
Sayfa Sayısı
466
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750256653
Boyut
13,5x19,5
Baskı
949,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 49 puan kazanacaksınız)
   49

Dr. Öğr. Üyesi Aytekin ÇELİK

 

Konu Başlıkları
- Ticari İşletme Hukuku
- Şirketler Hukuku
Kıymetli Evrak Hukuku

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz VII
Kısaltmalar XXXVII
Birinci Bölüm
TİCARİ İŞLETME HUKUKU
§1. TİCARÎ İŞLETME 1
I. TİCARİ İŞLETMENİN UNSURLARI 1
A. İktisadî Faaliyet 2
B. Süreklilik 2
C. Bağımsızlık 2
D. Kapasite 2
II. TİCARİ İŞLETMENİN MALVARLIĞI 3
III. TİCARÎ İŞLETMELERDE MERKEZ VE ŞUBE 3
IV. TİCARÎ İŞLETMEYE İLİŞKİN HUKUKİ İŞLEMLER 5
A. Ticarî İşletmenin Devri 5
B. Ticarî İşletme Rehni 7
1. Genel Açıklama 7
2. Rehnin Tarafları 7
3. Rehin Sözleşmesinin Şekli ve Rehnin Kuruluşu 8
4. Rehnin Kapsamı 8
5. Rehnin Hükümleri 10
6. Rehnin Sona Ermesi 11
§2. TİCARÎ İŞ 12
I. GENEL AÇIKLAMA 12
A. Ticaret Kanunu’nda Düzenlenmiş İşler 12
B. Bir Ticarî İşletmeyle İlgili Olan İşlem ve Fiiller 12
C. Bir Taraf İçin Ticarî İş Niteliğine Haiz Olan Sözleşmeler (Yayma Kriteri) 13
II. TİCARÎ İŞ KARİNESİ 13
III. BİR İŞİN TİCARÎ OLMASININ SONUÇLARI 14
A. Teselsül Karinesi 14
B. Ticarî İşlerde Faiz 15
1. Faizin Tanımı ve Türleri 15
2. Ticari İşlerde Faizin Özellikleri 16
C. Ticarî İşlerde Zamanaşımı 17
§3. TİCARÎ HÜKÜMLER 17
§4. TİCARÎ YARGI 18
I. MUTLAK TİCARÎ DAVALAR 18
II. NİSPÎ TİCARÎ DAVALAR 20
III. BİR TİCARÎ İŞLETMEYLE İLGİLİ OLAN BAZI DAVALAR 21
IV. TİCARÎ DAVALARIN GÖRÜLECEĞİ MAHKEMELER 21
§5. TACİR 22
I. GERÇEK KİŞİLERİN TACİR SIFATI 22
A. Gerçek Kişi Tacir Sıfatının Şartları 22
B. Gerçek Kişi Tacir Sıfatının Kazanılması ve Kaybedilmesi 24
II. TÜZEL KİŞİLERİN TACİR SIFATI 24
A. Ticaret Şirketleri 24
B. Amacına Varmak İçin Ticarî İşletme İşleten Dernek ve Vakıflar 25
C. Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Kurulan Kurum ve Kuruluşların Tacir Olabilme Şartları 26
III. DONATMA İŞTİRAKİ 27
IV. HAKİM TEŞEBBÜS 27
V. TACİR GİBİ SORUMLU OLANLAR 27
VI. TACİR SIFATININ SONUÇLARI 28
A. Tacirin Kendi Sıfatına Bağlı Olarak Tabi Olduğu Hükümler 28
1. İflâsa Tabi Olma 28
2. Ticaret Unvanı Seçme ve Kullanma 29
3. Ticari İşletmesini Ticaret Siciline Kaydettirme 29
4. Ticarî Defter Tutma ve Envanter Çıkarma 29
5. Ticaret ve Sanayi Odalarına Kaydolma 30
6. Basiretli Bir İşadamı Gibi Hareket Etme 30
7. Ticarî Örf ve Adetlere Tabi Olma 30
8. Ticarî İş Karinesine Tabi Olma 31
9. Ücret ve Faiz İsteme 31
10. Ücret ve Cezaların İndirilmesini İsteyememe 31
11. Tacir Çeki Kullanma 31
12. Ticarî İşletmeyle İlgili Bazı Belgeleri Kanuna Uygun Bir Şekilde Düzenleme 32
13. Ticarî İşletmeyle İlgili Belgelerin Kopyasını Saklama 32
B. Her İki Tarafı Tacir Olan Ticarî İşlere Uygulanacak Hükümler 32
1. Kanunî İhtar ve İhbar Şekillerine Uyma 33
2. Fatura Verme ve Faturaya İtiraz 33
3. Teyit Mektubu ve Teyit Mektubuna İtiraz 34
4. Ticarî Defterlerle İspatlama 35
5. İhtilafların Ticarî Dava Konusu Olması 35
6. Ticari Satış ve Mal değişimlerinde Özel Hükümlere Tabi Olma 36
a. Kısmî İfa 36
b. Alacaklının Temerrüdü 36
c. Satılan Malın Ayıplı Olması 37
7. Hapis Hakkının Kullanılması Konusunda Özel Hükümlere Tabi Olma 37
VII. ESNAF 37
§6. TİCARET SİCİLİ 38
§7. TİCARET UNVANI 40
I. TİCARET UNVANININ YAPISI 41
II. TİCARET UNVANININ OLUŞTURULMASI 42
A. Gerçek Kişilerin Ticaret Unvanı 42
B. Tüzel Kişilerin Ticaret Unvanı 42
1. Ticaret Şirketlerinin Ticaret Unvanı 42
a. Kollektif ve Komandit Şirketlerin Ticaret Unvanı 42
b. Anonim Şirketler, Limited Şirketler ve Kooperatiflerin Ticaret Unvanı 43
2. Diğer Tüzel Kişi Tacirlerin Ticaret Unvanı 44
3. Donatma İştirakinin Ticaret Unvanı 44
4. Şubelerin Ticaret Unvanı 44
5. Adi Şirketlerin Ticaret Unvanı 44
III. TİCARET UNVANININ DEVAMLILIĞI 45
IV. TİCARET UNVANININ KORUNMASI 46
§8. İŞLETME ADI 47
§9. MARKA 47
I. MARKANIN TANIMI 47
II. MARKA TÜRLERİ 49
III. MARKANIN TESCİLİ 50
A. Marka Olarak Tescil Edilemeyecek İşaretler 50
1. Mutlak Red Nedenleri 50
2. Nispi Red Nedenleri 52
B. Tescil Başvurusu ve Başvuruya İtiraz 53
C. Tescil 54
IV. MARKAYLA İLGİLİ HUKUKİ İŞLEMLER 55
V. MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ 56
VI. MARKANIN İPTALİ 57
VII. MARKANIN SONA ERMESİ 58
VIII. MARKA HAKKININ KORUNMASI 59
§10. HAKSIZ REKABET 61
I. HAKSIZ REKABETE İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN AMACI VE TEMEL İLKELERİ 61
II. HAKSIZ REKABET TEŞKİL EDEN BAŞLICA HALLER 62
A. Dürüstlük Kuralına Aykırı Davranışlar ve Ticarî Uygulamalar 63
B. Sözleşmeyi İhlale veya Sona Erdirmeye Yöneltme 64
C. Başkalarının İş Ürünlerinden Yetkisiz Yararlanma 64
D. Ticaret Sırlarını Hukuka Aykırı Olarak İfşa Etmek ve Yararlanmak 64
E. İş Şartlarına Uymamak 65
F. Dürüstlük Kuralına Aykırı İşlem Şartları Kullanmak 65
III. HAKSIZ REKABETİN SONUÇLARI 65
A. Hukukî Sorumluluk 65
B. Cezaî Sorumluluk 68
§11. REKABET SINIRLAMALARI HUKUKU 68
I. GENEL AÇIKLAMA 68
II. YASAKLANAN FAALİYETLER 69
A. Rekabeti Kısıtlayıcı Anlaşma, Karar ve Uyumlu Eylemler 69
B. Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması 69
C. Birleşme ve Devralmalar 69
III. REKABET KURULU’NUN İNCELEME VE ARAŞTIRMA USULÜ 70
§12. TİCARÎ DEFTERLER 72
I. TUTULMASI ZORUNLU DEFTERLER 72
A. Yevmiye Defteri 74
B. Defteri Kebir 74
C. Envanter Defteri 74
D. Pay Defteri 74
E. Yönetim Kurulu Karar Defteri 75
F. Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri 75
II. DEFTERLERİN TUTULMASI USULÜ 75
III. DEFTER VE BELGELERİN SAKLANMASI 79
IV. DEFTERLERİN İNCELENMESİ 79
V. TİCARÎ DEFTERLERİN İSPAT FONKSİYONU 80
A. Aleyhe Delil Olma 80
B. Lehe Delil Olma 81
§13. CARİ HESAP 81
I. CARİ HESABIN KAPSAMI 82
II. ANLAŞMA SÜRESİ VE HESAP DEVRESİ 83
III. CARİ HESAP SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ 84
IV. BAKİYENİN HACZİ 85
V. CARİ HESABIN SONA ERMESİ 85
§14. TACİR YARDIMCILARI 86
I. BAĞIMLI TACİR YARDIMCILARI 88
A. Ticarî Temsilci 88
1. Yetkilerinin Kapsamı 89
2. Yetkilerinin Sınırlandırılması 91
3. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi 92
a. Azil ve İstifa 92
b. Ölüm, Fiil Ehliyetinin Kaybı ve İflas 92
c. İşletmenin Devri ve Tasfiyesi 92
B. Ticarî Vekil 93
C. Pazarlamacı 94
II. BAĞIMSIZ TACİR YARDIMCILARI 96
A. Simsar 96
B. Acente 97
1. Tanımı ve Unsurları 97
2. Temsil Yetkisi 98
3. Sözleşmenin Sona Ermesi ve Denkleştirme Tazminatı 99
C. Komisyoncu 100
D. Taşıma İşleri Komisyoncusu 101
İkinci Bölüm
ŞİRKETLER HUKUKU
§1. GENEL BİLGİLER 103
I. ŞİRKET KAVRAMI 103
II. ŞİRKETİN UNSURLARI 104
A. Sözleşme Unsuru 104
B. Kişi Unsuru 105
C. Sermaye Unsuru 105
D. Ortak Amaç Unsuru 106
E. Aktif İşbirliği Unsuru (Affectio Societatis) 106
III. ŞİRKETLERİN SINIFLANDIRILMASI 107
A. Tüzel Kişiliğe Sahip Olup Olmamalarına Göre Şirketler 107
B. Düzenlendikleri Kanun Açısından Şirketler 107
1. Borçlar Kanunu’nda Düzenlenen Şirket 107
2. Türk Ticaret Kanunu’nda Düzenlenen Şirketler 108
a. Kollektif Şirketler 108
b. Komandit Şirketler 108
c. Anonim Şirketler 109
d. Limited Şirketler 109
3. Kooperatifler Kanunu’nda Düzenlenen Şirket 109
4. Özel Kanunlarda Düzenlenen Şirketler 109
C. Şahıs ve Sermaye Unsurunun Ağırlığı Açısından Şirketler 110
1. Şahıs Şirketleri 110
2. Sermaye Şirketleri 110
D. Sermaye Yapılarına Göre Şirketler 111
E. Ortakların Sorumluluğu Açısından Şirketler 113
1. Doğrudan–Dolaylı Sorumluluk 113
2. Sınırlı–Sınırsız Sorumluluk 114
3. Adi–Müteselsil Sorumluluk 115
§2. ADİ ŞİRKET 117
I. ADİ ŞİRKETİN TANIMI VE UNSURLARI 117
II. ADİ ŞİRKET VE TÜZEL KİŞİLİK 117
III. ADİ ŞİRKETLERE UYGULANACAK HÜKÜMLER 118
IV. HUSUSİ (GİZLİ) ŞİRKET 118
V. ADİ ŞİRKETİN KURULUŞU 119
VI. ADİ ŞİRKETTE ORTAKLAR ARASI İLİŞKİLER 120
A. Sermaye Koyma Borcu 120
B. Kâr ve Zararın Paylaşımı 121
C. Adi Şirket Kararları 121
D. Adi Şirketin Yönetimi 122
1. İtiraz Hakkı 123
2. Yöneticilerin Hak ve Yükümlülükleri 124
3. Yönetim Yetkisinin Kaldırılması ve Sınırlanması 124
E. Adi Şirketin Denetimi 125
F. Rekabet Yasağı 125
G. Ortaklar Arasındaki Değişiklikler 125
VII. ADİ ŞİRKETİN TEMSİLİ 126
VIII. ADİ ŞİRKETLERDE ORTAKLARIN SORUMLULUĞU 127
IX. ADİ ŞİRKETİN SONA ERMESİ 127
A. Kendiliğinden Sona Erme Sebepleri (İnfisah Sebepleri) 128
1. Amacın Gerçekleşmesi veya Gerçekleşmesinin İmkânsız Hale Gelmesi 128
2. Sürenin Dolması 128
3. Ortaklardan Birinin Ölümü, İflası, Kısıtlanması veya Tasfiye Payının Haczedilmesi 128
B. İradi Sona Erme Sebepleri (Fesih Sebepleri) 129
1. Ortakların İradesiyle Şirketin Sona Ermesi 129
2. Hâkimin İradesiyle Şirketin Sona Ermesi 129
X. ADİ ŞİRKETİN TASFİYESİ 130
XI. ZAMANAŞIMI 131
§3. TİCARET ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER 131
I. GENEL OLARAK 131
II. TÜZEL KİŞİLİK, YERLEŞİM YERİ VE EHLİYET 132
III. SERMAYE KOYMA BORCU 132
IV. ORTAKLARIN KİŞİSEL ALACAKLILARI 134
V. ZAMANAŞIMI VE YARGILAMA USULÜ 135
VI. TİCARET ŞİRKETLERİNİN BİRLEŞMESİ 135
VII. TİCARET ŞİRKETLERİNİN BÖLÜNMESİ 139
VIII. TİCARET ŞİRKETLERİNİN TÜR DEĞİŞTİRMESİ 140
IX. BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRMEYE İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER 142
X. ŞİRKETLER TOPLULUĞU 144
XI. İNTERNET SİTESİ AÇMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 148
XII. KURULLARIN ELEKTRONİK ORTAMDA TOPLANMASI 149
XIII. TİCARET BAKANLIĞI’NIN TİCARET ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEME VE DENETLEME YETKİSİ 150
§4. KOLLEKTİF ŞİRKET 151
I. KOLLEKTİF ŞİRKETİN TANIMI VE UNSURLARI 151
A. Ticarî İşletme İşletmek Amacı 151
B. Ticaret Unvanı 151
C. Kişi Unsuru 151
D. Tüzel Kişilik 152
E. Sınırsız Sorumluluk 152
II. KOLLEKTİF ŞİRKETİN KURULUŞU 152
III. KOLLEKTİF ŞİRKETTE ORTAKLAR ARASI İLİŞKİLER 154
A. Sermaye Koyma Borcu 154
B. Kâr ve Zararın Paylaşımı 155
C. Ortaklık Kararları 156
D. Şirketin Yönetimi 156
E. Şirketin Denetimi 158
F. Rekabet Yasağı 158
G. Ortaklar Arasındaki Değişiklikler 159
IV. KOLLEKTİF ŞİRKETİN TEMSİLİ 161
A. Temsil Yetkisinin Kapsamı ve Sınırlandırılması 162
B. Temsil Yetkisinin Kaldırılması 162
V. KOLLEKTİF ŞİRKETTE ORTAKLARIN SORUMLULUĞU 163
VI. KOLLEKTİF ŞİRKETİN SONA ERMESİ 163
A. İnfisah Sebepleri 163
1. Amacın Gerçekleşmesi veya İmkânsız Hale Gelmesi 163
2. Ortaklardan Birinin Ölümü, İflası, Kısıtlanması veya Tasfiye Payının Paraya Çevrilmesi 164
3. Şirket Sözleşmesinde Yazılı Sürenin Dolması 164
4. Şirketin İflasına Karar Verilmesi 164
5. Şirket Sermayesinin Tamamen veya Kısmen Kaybedilmesine Rağmen Gerekli Tedbirlerin Alınmaması 165
6. Şirketin Diğer Bir Şirketle Birleşmesi 165
B. Fesih Sebepleri 165
1. Ortakların Oybirliğiyle Şirketin Feshine Karar Vermeleri 165
2. Ortaklardan Birisinin Şirket Sözleşmesinde Kendisine Tanınan Fesih Hakkını Kullanması 165
3. Belirsiz Süreli Şirket Sözleşmesinin Ortaklar Tarafından Feshedilmesi 165
4. Ortaklardan Birinin Şahsi Alacaklısının Şirketin Feshini İhbar Etmesi 166
5. Haklı Sebeplerin Varlığı Halinde Mahkemenin Haklı Sebeple Şirketin Feshine Karar Vermesi 166
6. Ortakların Şirketin Tescili Konusunda Talepte Bulunmamaları 166
7. Bir Ortağın Sermaye Koyma Borcunu Yerine Getirmemesi 167
8. Ticaret Bakanlığı Tarafından Fesih Davası Açılması 167
VII. KOLLEKTİF ŞİRKETİN TASFİYESİ 167
§5. KOMANDİT ŞİRKET 168
I. GENEL OLARAK 168
II. KOMANDİT ŞİRKETİN TANIMI VE UNSURLARI 168
III. KOMANDİT ŞİRKETİN KURULUŞU 170
IV. KOMANDİT ŞİRKETTE ORTAKLAR ARASI İLİŞKİLER 172
A. Sermaye Koyma Borcu 172
B. Kâr ve Zararın Paylaşımı 172
C. Ortaklık Kararları 173
D. Şirketin Yönetimi 174
E. Şirketin Denetimi 175
F. Ortaklar Arasındaki Değişiklikler 175
G. Rekabet Yasağı 176
V. KOMANDİT ŞİRKETİN TEMSİLİ 176
VI. KOMANDİT ŞİRKETTE ORTAKLARIN SORUMLULUĞU 177
VII. KOMANDİT ŞİRKETİN SONA ERMESİ 179
A. İnfisah Sebepleri (Kendiliğinden Sona Erme Sebepleri) 179
B. Fesih Sebepleri (İradi Sona Erme Sebepleri) 180
VIII. KOMANDİT ŞİRKETİN TASFİYESİ 181
§6. ANONİM ŞİRKET 181
I. GENEL OLARAK 181
II. ANONİM ŞİRKETLERİN TÜRLERİ 182
III. ANONİM ŞİRKETİN TANIMI VE UNSURLARI 183
A. Tanımı 183
B. Unsurları 183
1. Ortakların Sayısı ve Nitelikleri 183
2. Amaç ve Konu 183
3. Sermaye 184
a. Asgari Sermaye Miktarı 185
b. Sermayenin Paylara Bölünmesi 185
4. Tüzel Kişilik ve Ehliyet 186
5. Şirketin Sorumluluğu 186
6. Ortakların Sorumluluğu 187
IV. ANONİM ŞİRKETİN KURULUŞU VE TÜZEL KİŞİLİK KAZANMASI 187
A. Esas Sözleşmenin Hazırlanması 187
1. Kurucular 188
2. Esas Sözleşmenin Şekli ve Zorunlu Kayıtlar 188
3. Ön–şirket 190
B. Sözleşmedeki İmzaların Noter Tarafından Onaylanması veya Sözleşmenin Ticaret Sicili Müdürü veya Yardımcısının Huzurunda İmzalanması 190
C. Bazı Durumlarda Ticaret Bakanlığı’ndan İzin Alınması 190
D. Sözleşmenin Ticaret Siciline Tescil Edilmesi ve Şirketin Tüzel Kişilik Kazanması 191
E. Kuruluş Belgeleri 192
1. Esas Sözleşme 193
2. Değerleme Raporları 193
3. Kuruluşla İlgili Sözleşmeler 193
F. Payların Kuruluşta Halka Arz Edilmesi 193
G. Kuruluştan Dolayı Fesih Davası 194
H. Tescilden Önce Yapılan İşlem ve Taahhütlerden Dolayı Sorumluluk 195
I. Kanuna Karşı Hile 195
V. ANONİM ŞİRKETİN ORGANLARI 197
A. Genel Olarak 197
B. Yönetim Kurulu 197
1. Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 198
a. Yönetim Hakkının Kullanılması 199
aa. Yönetim Kurulu Toplantıları 200
aaa. Toplantı ve Karar Yeter Sayıları 201
bbb. Kararların Geçerliliği 201
bb. Yönetim Yetkisinin Devri 203
b. Temsil Yetkisinin Kullanılması 203
aa. Temsil Yetkisinin Kapsamı 204
bb. Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması 205
cc. Temsil Yetkisinin Devri 206
2. Yönetim Kurulu Üyeliği 207
a. Yönetim Kurulu Üyeliğinin Kazanılması 207
aa. Genel Kurul Tarafından Seçilme 207
bb. İlk Esas Sözleşme ile Atanma 208
cc. Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Atanma 208
dd. Yönetim Kurulu Tarafından Seçilme 208
b. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri 209
aa. Gerçek veya Tüzel Kişi Olmak 209
bb. Fiil Ehliyetine Sahip Olmak 210
cc. Seçilme Engellerinin Bulunmaması 210
dd. Tescil ve İlân 210
c. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süresi 210
d. Yönetim Kurulu Üyelerinin Hakları 211
aa. Kişisel Nitelikteki Haklar 211
bb. Malî Nitelikteki Haklar 212
aaa. Huzur Hakkı 212
bbb. Ücret 213
ccc. İkramiye 213
ddd. Prim 213
eee. Kazanç Payı 213
e. Yönetim Kurulu Üyelerinin Yükümlülükleri 214
aa. Özen ve Bağlılık Yükümlülüğü 214
bb. Rekabet Yasağı 215
cc. Bazı Görüşmelere Katılma Yasağı 215
dd. Şirketle İşlem Yapma Yasağı 216
ee. Şirkete Borçlanma Yasağı 216
ff. Sermayenin Kaybı ve Borca Batık Olma Durumuna İlişkin Yükümlülükler 217
gg. Riskin Erken Saptanması ve Yönetimine İlişkin Yükümlülükler 218
f. Yönetim Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi 218
C. Genel Kurul 219
1. Genel Kurulun Yetkileri 220
2. Genel Kurul Toplantıları 221
a. Olağan Genel Kurul Toplantıları 221
b. Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları 222
3. Genel Kurul Toplantılarına Katılma Hakkı Bulunan Kişiler 222
4. Pay Sahiplerinin Genel Kurulda Temsil Edilmesi 223
5. Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması 224
a. Toplantıya Çağırmaya Yetkili Kişiler 224
aa. Yönetim Kurulu 224
bb. Tasfiye Memurları 225
cc. Pay Sahipleri 225
dd. Azınlık 225
b. Toplantı Gündemi 226
c. Çağrının Şekli 227
6. Toplantı ve Karar Yeter Sayıları 227
a. Olağan (Basit) Nisap 228
b. Ağırlaştırılmış Nisap 228
aa. Şirket Sermayesinin En Az %50’sini Oluşturan Pay Sahiplerinin Hazır Bulunması 228
bb. Şirket Sermayesinin En Az %75’ini Oluşturan Pay Sahiplerinin Olumlu Oy Vermesi 229
cc. Şirket Sermayesinin Tamamını Oluşturan Pay Sahiplerinin Olumlu Oy Vermesi 230
c. Halka Açık Anonim Şirketlerde Toplantı ve Karar Nisapları 230
d. Pay Senetleri Menkul Kıymet Borsalarında İşlem Gören Anonim Şirketlerde Toplantı ve Karar Nisapları 232
7. Genel Kurul Toplantılarının Yürütülmesi 232
8. Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü 233
a. Yokluk 233
b. Butlan 234
c. İptal 235
aa. İptal Sebepleri 235
aaa. Kanuna Aykırılık 235
bbb. Esas Sözleşmeye Aykırılık 235
ccc. Dürüstlük Kuralına Aykırılık 235
bb. İptal Davası Açmaya Yetkili Kişiler 236
aaa. Pay Sahipleri 236
bbb. Yönetim Kurulu 237
ccc. Yönetim Kurulu Üyeleri 237
cc. Dava Açma Süresi ve Yetkili Mahkeme 238
dd. İptal Davası Açılmasının Sonuçları 238
VI. ANONİM ŞİRKETLERİN DENETİMİ 238
A. Bağımsız Denetime Tâbi Olmayan Anonim Şirketlerin Denetimi 239
B. Bağımsız Denetime Tâbi Anonim Şirketlerin Denetimi 240
1. Denetimin Konusu 240
2. Denetim Yaptırmak Zorunda Olan Şirketler 241
3. Denetimi Yapacak Kişi ve Kuruluşlar 242
4. Denetçi Olamayacak Kişiler 242
5. Denetçilerin Seçilmesi 244
6. Denetçilerin Görevden Alınması 245
7. Denetçinin Denetim Sözleşmesini Feshetmesi 245
8. Denetim Faaliyetinin Gerçekleştirilmesi ve Denetim Raporunun Hazırlanması 246
a. Olumlu Görüş Yazısı 248
b. Sınırlandırılmış Olumlu Görüş Yazısı 248
c. Olumsuz Görüş Yazısı 249
d. Kaçınma Yazısı 249
VII. ANONİM ŞİRKETLERDE HUKUKİ SORUMLULUK 250
A. Sorumluluk Hâlleri 250
1. Belgelerin ve Beyanların Kanuna Aykırı Olması 250
2. Sermaye Hakkında Yanlış Beyanlar ve Ödeme Yetersizliğinin Bilinmesi 251
3. Değer Biçilmesinde Yolsuzluk 253
4. Halktan Para Toplamak 253
5. Kurucuların, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Yöneticilerin ve Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu 254
6. Denetçilerin Sorumluluğu 254
a. Denetçilerin Genel Olarak Sorumluluğu 255
b. Denetçilerin Sır Saklamadan Doğan Sorumluluğu 255
B. Sorumluluk Davasının Tarafları 256
1. Davacılar 256
2. Davalılar 257
C. Sorumluluk Davalarında Yetkili ve Görevli Mahkeme 257
D. Sorumluluktan Kurtulma 258
1. İbra 258
2. Zamanaşımı 259
VIII. ANONİM ŞİRKETLERDE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 259
A. Sermayenin Artırılması 260
1. Sermayenin Artırılmasına İlişkin Aşamalar 261
2. Sermayenin Artırılması Türleri 262
a. Yeni Sermaye Taahhüdü Suretiyle Sermaye Artırımı 262
b. İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 263
c. Şarta Bağlı Sermaye Artırımı 264
aa. Tanımı 264
bb. Şartları 265
aaa. Esas Sözleşmede Hüküm Bulunması 265
bbb. Değiştirme ve Alım Hakkına Sahip Olan Kişilerin Yazılı Beyanda Bulunmaları 265
ccc. Artırılacak Sermayeye İlişkin Olarak İhraç Edilen Pay Senetlerinin Öncelikli Olarak Pay Sahiplerine Önerilmesi 266
ddd. Yönetim Kurulu Tarafından Beyanname Düzenlenmesi 267
eee. Esas Sözleşmenin Uygun Duruma Getirilmesi ve Tescil 267
3. Sermaye Artırımlarında Rüçhan Hakkının Kullanılması 268
B. Sermayenin Azaltılması 269
IX. ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE PAY SAHİPLİĞİ 272
A. Pay kavramı 272
1. Pay Çeşitleri 273
a. Pay Senedine Bağlanıp Bağlanmamasına Göre Pay Çeşitleri 273
aa. Çıplak Paylar 273
bb. Pay Senedine Bağlanmış Paylar 273
aaa. Nama Yazılı Pay Senetleri 274
bbb. Hamiline Yazılı Pay Senetleri 275
b. İmtiyazlı Olup Olmamasına Göre Pay Çeşitleri 275
c. Oy Hakkına Sahip Olup Olmamasına Göre Pay Çeşitleri 277
2. Payın Devrinin Sınırlandırılması 278
a. Bedelleri Tamamen Ödenmemiş Nama Yazılı Pay Senetlerinin Devrinin Sınırlandırılması 278
b. Borsada Kote Edilmemiş Nama Yazılı Payların Devrinin Sınırlandırılması 278
c. Borsada Kote Edilmiş Nama Yazılı Payların Devrinin Sınırlandırılması 280
c. Sınırlamaların Etkisiz Hale Geldiği Durumlar 281
B. Pay Sahipliği 282
1. Pay Sahipliğinin Kazanılması ve Kaybedilmesi 284
a. Pay Sahipliğinin Kazanılması 284
b. Pay Sahipliğinin Kaybedilmesi 284
aa. Payın Ortadan Kalkması 285
bb. Payın Devri 285
cc. Ortaklıktan Çıkma 285
dd. Ortaklıktan Çıkarılma 286
ee. Pay Sahipliğini Sona Erdiren Diğer Haller 288
c. Anonim Şirketlerin Kendi Paylarını İktisap Etmesi 288
aa. İvazsız İktisap 289
bb. İvazlı İktisap 289
aaa. İvazlı Bir Şekilde İktisap Edilebilecek Pay Miktarının Esas veya Çıkarılmış Sermayenin %10’unu Aşmaması 290
bbb. Payların İktisabı Konusunda Genel Kurulun Yönetim Kurulunu Yetkilendirmesi 290
ccc. Payların İktisabından Sonra Kalan Şirket Net Aktifinin Belirli Bir Miktarın Üzerinde Olması 290
ddd. Payların Bedellerinin Tamamen Ödenmiş Olması 291
cc. Anonim Şirketin Kendi Paylarını Yakın ve Ciddi Bir Kaybın Önlenmesi Amacıyla İktisap Etmesi 291
dd. Anonim Şirketin Kendi Paylarını İktisap Edebilmesine İlişkin İstisnalar 291
ee. Anonim Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Hakların Kullanılması 292
2. Pay Sahiplerinin Hakları 293
a. Niteliklerine Göre Pay Sahiplerinin Hakları 293
aa. Malvarlıksal Haklar 293
aaa. Kâr Payı Hakkı 293
bbb. Hazırlık Dönemi Faizi 294
ccc. Tasfiye Payı Hakkı 294
bb. Kişisel Haklar 295
aaa. Genel Kurula Katılma Hakkı 295
bbb. Oy Hakkı 295
ccc. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı 296
ddd. Özel Denetim İsteme Hakkı 297
eee. Eşit İşlemi Talep Etme Hakkı 298
b. Kullanılış Şekillerine Göre Pay Sahiplerinin Hakları 299
aa. Bireysel Haklar 299
bb. Azınlık Hakları 300
aaa. Olumlu Azınlık Hakları 302
bbb. Olumsuz Azınlık Hakları 302
cc. Çoğunluk Hakları 303
3. Pay Sahiplerinin Yükümlülükleri 303
a. Sermaye Koyma Borcu 304
aa. Sermaye Taahhütlerinin Yerine Getirilmesi 304
aaa. Ayni Sermaye Taahhütlerinin Yerine Getirilmesi 304
bbb. Nakdi Sermaye Taahhütlerinin Yerine Getirilmesi 305
bb. Sermaye Taahhütlerinin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları 306
b. İkincil Yükümlülükler 307
c. Şirkete Borçlanmaya İlişkin Sınırlamalar 307
X. ANONİM ŞİRKETİN SONA ERMESİ 308
A. İnfisah Sebepleri 308
1. İşletme Konusunun Gerçekleşmesi veya Gerçekleşmesinin İmkânsız Hale Gelmesi 308
2. Sürenin Dolması 309
3. Şirket Sermayesinin 2/3’ü Yitirilmesine Rağmen Kanunda Öngörülen Tedbirlerin Alınmaması 309
4. Anonim Şirketin Bir Başka Şirketle Birleşmesi 309
5. Anonim Şirketin İflası 309
6. Esas Sözleşmede Öngörülmüş Herhangi Bir İnfisah Sebebinin Gerçekleşmesi 310
B. Fesih Sebepleri 310
1. Genel Kurul Tarafından Fesih Kararı Alınması 310
2. Kanunen Zorunlu Organların Mevcut Olmaması veya Genel Kurulun Sürekli Olarak Toplanamaması 310
3. Azınlık Tarafından Haklı Sebeple Fesih Davası Açılması 311
4. Ticaret Bakanlığı Tarafından Fesih Davası Açılması 311
5. Kanunlarda Öngörülen Diğer Sebeplerin Gerçekleşmesi 311
XI. ANONİM ŞİRKETİN TASFİYESİ 311
§7. SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKET 313
I. GENEL OLARAK 313
II. SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETİN TANIMI VE UNSURLARI 314
III. SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETİN KURULUŞU 315
IV. SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETTE ORTAKLAR ARASI İLİŞKİLER 316
A. Sermaye Koyma Borcu 316
B. Şirketin Yönetimi ve Temsili 316
C. Şirketin Denetimi 317
D. Ortaklar Arasındaki Değişiklikler 317
E. Rekabet Yasağı 317
V. SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETTE ORTAKLARIN SORUMLULUĞU 318
VI. SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ 318
§8. LİMİTED ŞİRKET 319
I. GENEL OLARAK 319
II. LİMİTED ŞİRKETİN TANIMI 319
III. LİMİTED ŞİRKETİN UNSURLARI 320
A. Ortakların Sayısı ve Nitelikleri 320
B. Sermaye 320
1. Asgari Sermaye Miktarı 320
2. Sermaye Taahhütlerinin Yerine Getirilmesi 321
3. Esas Sermaye Payı 321
C. Ticaret Unvanı 322
D. Konu ve Amaç 322
E. Tüzel Kişilik ve Ehliyet 322
F. Ortakların Sınırlı Sorumluluğu 323
IV. LİMİTED ŞİRKETİN KURULUŞU 323
A. Sözleşmenin Hazırlanması 324
B. Ön–şirket 325
C. Sözleşmedeki İmzaların Noter Tarafından Onaylanması veya Sözleşmenin Ticaret Sicili Müdürlüğünde Yetkilendirilmiş Personelin Huzurunda İmzalanması 325
D. Sözleşmenin Ticaret Siciline Tescil ve İlan Edilmesi 325
E. Kuruluş Aşamasındaki Masraf ve Taahhütlerden Dolayı Sorumluluk 326
V. LİMİTED ŞİRKETİN ORGANLARI 326
A. Genel Kurul 326
1. Genel Kurulun Yetkileri 327
2. Genel Kurul Toplantıları 328
a. Olağan Karar Nisabı 329
b. Ağırlaştırılmış Karar Nisabı 329
3. Genel Kurul Kararların Butlanı ve İptali 331
B. Müdürler 331
1. Müdürlerin Nitelikleri 332
2. Müdürlerin Yönetime İlişkin Görev ve Yetkileri 332
3. Müdürlerin Temsile İlişkin Görev ve Yetkileri 333
4. Müdürlerin Yükümlülükleri 333
a. Özen Yükümlülüğü 333
b. Bağlılık Yükümlülüğü 333
c. Rekabet Yasağı 334
d. Şirkete Borçlanma Yasağı 334
e. Ortaklara Eşit Şartlar Altında İşlem Yapma Yükümlülüğü 334
f. Sermayenin Kaybı ve Borca Batık Olma Durumuna İlişkin Yükümlülükler 335
5. Müdürlerin Görevden Alınması ve Yetkilerinin Sınırlandırılması 335
6. Müdürlerin Sorumluluğu 336
VI. LİMİTED ŞİRKETLERİN DENETİMİ 336
VII. LİMİTED ŞİRKETLERDE SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 337
A. Genel Nitelikteki Sözleşme Değişiklikleri 337
1. Genel Nisap 338
2. Özel Nisap 338
B. Özel Nitelikteki Sözleşme Değişiklikleri 339
1. Esas Sermayenin Artırılması 339
2. Esas Sermayenin Azaltılması 340
VIII. ORTAKLIK SIFATININ KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ 340
A. Ortaklık Sıfatının Kazanılması 340
1. Esas Sermaye Payının Devri 340
a. Devir Sözleşmesi 341
b. Devrin Onaylanması 341
2. Esas Sermaye Payının Miras, Mal Rejimi ve İcra Yoluyla Kazanılması 341
3. Esas Sermaye Paylarının Geçişinin Tescil Edilmesi 342
4. Limited Şirketin Kendi Esas Sermaye Paylarını İktisap Etmesi 342
B. Ortaklık Sıfatının Kaybedilmesi 343
1. Ortaklıktan Çıkma 343
2. Ortaklıktan Çıkmaya Katılma 344
3. Ortaklıktan Çıkarılma 344
4. Ayrılma Akçesi 345
IX. ORTAKLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 345
A. Ortakların Hakları 345
1. Katılma Hakları 345
2. Koruyucu Haklar 346
3. Malvarlıksal Haklar 347
a. Kâr Payı Hakkı 347
b. Tasfiye Payı Hakkı 348
c. Rüçhan Hakkı 348
d. Sorumluluğun ve Edimlerin Genişletilmesi Halinde Veto Hakkı 349
B. Ortakların Yükümlülükleri 349
1. Sermaye Borcunu Ödeme Yükümlülüğü 349
2. Ek Ödeme Yükümlülüğü 350
3. Yan Edim Yükümlülüğü 351
4. Bağlılık Yükümlülüğü 351
5. Rekabet Yasağı 352
6. Şirkete Borçlanma Yasağı 352
X. ORTAKLARIN SORUMLULUĞU 352
A. Ortakların Şirkete Karşı Sorumluluğu 352
B. Ortakların Limited Şirketin Kamu Borçlarından Dolayı Sorumluluğu 353
XI. LİMİTED ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ 353
A. Sona Erme Sebepleri 353
1. Şirket Sözleşmesinde Yazılı Sebeplerin Gerçekleşmesi 353
2. Genel Kurulun Fesih Kararı Alması 354
3. Şirketin İflasının Açılması 354
4. Kanunda Öngörülen Diğer Sona Erme Sebeplerinin Gerçekleşmesi 354
5. Zorunlu Organların Uzunca Bir Süredir Mevcut Olmaması veya Genel Kurulun Toplanamaması 354
6. Şirketin Feshi Açısından Haklı Sebeplerin Bulunması 355
7. Ticaret Bakanlığı Tarafından Fesih Davası Açılması 355
B. Limited Şirketin Tasfiyesi 355
XII. LİMİTED ŞİRKETLERE UYGULANACAK HÜKÜMLER 355
Üçüncü Bölüm
KIYMETLİ EVRAK HUKUKU
§1. KIYMETLİ EVRAK KAVRAMI 357
§2. ÇEŞİTLİ AÇILARDAN KIYMETLİ EVRAKIN TASNİFİ 358
I. SEBEBE BAĞLI OLUP OLMAMASINA GÖRE KIYMETLİ EVRAK 358
II. KURUCU VEYA AÇIKLAYICI OLMALARINA GÖRE KIYMETLİ EVRAK 359
III. SENET İÇERİSİNDE BULUNAN HAK YÖNÜNDEN KIYMETLİ EVRAK 360
A. Alacak (Para) Senetleri 360
B. Eşya Hukuku Senetleri 360
C. Ortaklık Hukuku Senetleri 361
IV. YATIRIM AMACI TAŞIYIP TAŞIMAMALARINA GÖRE KIYMETLİ EVRAK 361
A. Pay Senetleri 362
B. İntifa Senetleri 362
C. Tahviller 363
D. Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgeleri 363
V. KAMU GÜVENLİĞİNİN OLUP OLMAMASINA GÖRE KIYMETLİ EVRAK 363
VI. DEVİR ŞEKİLLERİ BAKIMINDAN KIYMETLİ EVRAK 364
A. Nama Yazılı Senetler 364
1. Nama Yazılı Senetlerin Devri 365
2. Nama Yazılı Senetlerde Def’iler 366
3. Eksik Nama Yazılı Senetler 366
B. Emre Yazılı Senetler 367
1. Emre Yazılı Senetlerin Devri 368
2. Emre Yazılı Senetlerde Def’iler 368
a. Geçersizlik Def’ileri (Senedin Hükümsüzlüğüne İlişkin Def’iler) 368
aa. Ticaret Kanunu’nda Yer Alan İradeye İlişkin Geçersizlik Def’ileri 369
aaa. Ehliyetsizlik 369
bbb. Sahte İmza 369
ccc. Yetkisiz Temsil 369
ddd. Tahrifat 370
bb. Kambiyo Sözleşmesinin Bulunmadığı Def’isi 370
cc. İsnat Def’ileri 370
b. Senet Metninden Anlaşılan Def’iler 371
c. Kıymetli Evraka Özgü Olmayan Devirlerde Söz Konusu Olan Def’iler 371
d. Şahsi Def’iler 372
C. Hamiline Yazılı Senetler 373
1. Hamiline Yazılı Senetlerin Devri 373
2. Hamiline Yazılı Senetlerde Def’iler 373
§3. SENEDİN TÜRÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ (TAHVİL) 374
§4. İBRAZ VE TEŞHİS SENETLERİ 375
§5. KIYMETLİ EVRAKIN ZIYAI VE İPTALİ 376
I. NAMA VE HAMİLİNE YAZILI SENETLERİN ZIYAI VE İPTALİ 376
II. EMRE YAZILI SENETLERİN ZIYAI VE İPTALİ 378
§6. KAMBİYO SENETLERİ 379
I. KAMBİYO SENETLERİYLE İLGİLİ KAVRAMLAR 380
A. Kambiyo Sözleşmesi 380
B. Kambiyo Taahhüdü 380
C. Kambiyo Ehliyeti 380
D. Kambiyo Senetlerinde İmza ve Temsil 382
E. İmzaların Bağımsızlığı İlkesi 382
F. Hatır Senedi 382
II. POLİÇE 383
A. Poliçenin Şekil Şartları 383
1. Zorunlu Şekil Şartları 383
a. Poliçe Kelimesi 383
b. Belirli Bir Meblağın Kayıtsız Şartsız Ödenmesi Emri 383
c. Muhatabın Adı ve Soyadı 384
d. Lehdarın Adı ve Soyadı 385
e. Düzenleme Tarihi 385
f. Düzenleme Yeri 385
g. Ödeme Yeri 386
h. Düzenleyenin İmzası 386
2. İhtiyari Kayıtlar 386
a. Vade 387
b. Diğer Kayıtlar 388
3. Poliçe Üzerine Konulamayacak Kayıtlar 388
a. Yazılmamış Sayılan Kayıtlar 388
b. Poliçeyi Geçersiz Hale Getiren Kayıtlar 388
B. Açık Poliçe ve Eksik Poliçe 388
C. Poliçede Nüsha ve Suretler 389
D. Senet Metninde Değişiklikler 390
E. Poliçenin Kabulü 390
1. Kabul İçin İbrazın Mümkün Olmadığı Haller 393
a. Görüldüğünde Vadeli Poliçelerde 393
b. Düzenleyenin Kabule Arzı Yasakladığı Hallerde 393
2. Kabul İçin İbrazın Zorunlu Olduğu Haller 393
a. Görüldüğünden Belirli Bir Süre Sonra Ödenecek Poliçelerde 393
b. Düzenleyen veya Cirantaların Kabul İçin İbrazı Zorunlu Tuttukları Hallerde 394
c. Adresli ve Yerleşim Yerli Poliçelerde 394
F. Yerleşim Yerli ve Adresli Poliçe 396
G. Poliçenin Cirosu 396
1. Cironun Fonksiyonları 397
a. Temlik Fonksiyonu 397
b. Teşhis Fonksiyonu 398
c. Teminat Fonksiyonu 398
2. Şekil Açısından Ciro Çeşitleri 398
3. Konusu Bakımından Ciro Çeşitleri 399
a. Temlik Cirosu 399
b. Tahsil Cirosu 400
c. Rehin Cirosu 400
4. Ciro Zinciri 401
H. Aval 402
I. Poliçede Ödeme 404
İ. Kabul Etmeme ve Ödememe Hallerinde Müracaat Haklarının Kullanılması 407
1. Poliçenin Borçluları 407
2. Kabul Etmemeden Dolayı Sorumluluk 408
3. Ödememeden Dolayı Sorumluluk 408
4. Müracaat Hakkının Doğumu İçin Gerekli Olan Şartlar 409
a. Muhatabın Kabulden Kaçınması 410
b. Ödemenin Tehlikeye Düşmesi 410
c. Ödememe 411
5. Kabul Etmeme Protestosu 411
6. Ödememe Protestosu 412
7. Protesto Düzenlenmesi Gerekmeyen Haller 413
a. Kanuni Muafiyet 413
aa. İflas Kararı 413
bb. Mücbir Sebep 414
b. İradi Muafiyet 414
8. İhbar 415
9. Müracaat Hakkının Kapsamı 416
a. Hamilin Müracaat Hakkının Kapsamı 416
b. Ödeyen Kişinin Müracaat Hakkının Kapsamı 417
10. Retret 417
11. Müracaat Hakkının Kaybedilmesi 417
12. Araya Girme 419
a. Araya Girme Suretiyle Kabul 419
b. Araya Girme Suretiyle Ödeme 420
J. Zamanaşımı 420
K. Sebepsiz Zenginleşme 422
L. Poliçe Karşılığının Devri 424
M. Emre Yazılı Havale 425
III. BONO 425
A. Bononun Şekil Şartları 426
1. Zorunlu Şekil Şartları 426
a. Bono veya Emre Yazılı Senet Kelimesi 426
b. Belirli Bir Meblağı Kayıtsız ve Şartsız Ödeme Vaadi 426
c. Lehdarın Adı ve Soyadı 426
d. Düzenleme Tarihi 426
e. Düzenleme Yeri 427
f. Ödeme Yeri 427
g. Senedi Düzenleyenin İmzası 427
2. İhtiyari Kayıtlar 427
a. Vade 427
b. Diğer Kayıtlar 428
3. Bono Üzerine Konulamayacak Kayıtlar 428
a. Yazılmamış Sayılan Kayıtlar 428
b. Bonoyu Geçersiz Hale Getiren Kayıtlar 429
B. Bonoya Uygulanacak Poliçe Hükümleri 429
C. Emre Yazılı Ödeme Vaadi 430
IV. ÇEK 430
A. Çek Düzenlenebilmesi İçin Gerekli Olan Şartlar 431
1. Anlaşma 431
2. Karşılık 432
B. Çekin Şekil Şartları 432
1. Zorunlu Şekil Şartları 432
a. Çek Kelimesi 433
b. Belirli Bir Meblağın Ödenmesi Konusunda Kayıtsız Şartsız Havale 433
c. Çeki Ödeyecek Bankanın Ticaret Unvanı 433
d. Ödeme Yeri 433
e. Düzenleme Tarihi 434
f. Düzenleme Yeri 434
g. Düzenleyenin İmzası 435
h. Banka Tarafından Verilen Seri Numarası 435
ı. Karekod 435
2. Çek Kanunu'nda Düzenlenen Şekil Şartları 436
3. İhtiyari Kayıtlar 437
4. Çek Üzerine Konulamayacak Kayıtlar 437
a. Yazılmamış Sayılan Kayıtlar 438
b. Çeki Geçersiz Hale Getiren Kayıtlar 438
C. Çeklerde Nüsha ve Suretler 438
D. Çekin Devri 439
E. İbraz Süreleri 440
F. Ödeme 442
G. Çekten Cayma 443
H. Çekte Başvuru Hakkının Kullanılması 443
1. Ödenmeme Durumunun Tespiti 444
2. Başvuru Hakkının Kapsamı 446
I. Zamanaşımı 446
İ. Sahte veya Tahrif Edilmiş Çek 447
J. Çek Türleri 447
1. Çizgili Çek 447
2. Teyitli Çek 448
3. Çekin Vize Edilmesi 448
4. Garantili Çek (Çek Kartı) 448
5. Nakden Ödenmesi Yasaklanan Çek (Mahsup Çeki) 448
6. Banka Çeki 449
7. Seyahat Çekleri ve Posta Çekleri 449
K. Karşılıksız Çek 449
1. Unsurları 450
2. Bankanın Sorumluluğu 451
3. Karşılıksız Çek Düzenlenmesinin Sonuçları 451
EK 1: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı’nın Ekinde Yer Alan (I) ve (II) Sayılı Listeler 455
Yararlanılan Kaynaklar 459
Kavram Dizini 463

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
49,00   
49,00   
2
24,50   
49,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
49,00   
49,00   
2
24,50   
49,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
49,00   
49,00   
2
24,50   
49,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
49,00   
49,00   
2
24,50   
49,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
49,00   
49,00   
2
24,50   
49,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
49,00   
49,00   
2
   
   
Kapat