Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Bahar Oral
Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni
Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni


Basım Tarihi
2019-01
Sayfa Sayısı
164
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053006046
Boyut
16x24
Baskı
142,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 42 puan kazanacaksınız)
   42

Konu Başlıkları
- Geçmişten Günümüze Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni ve Hukuki Niteliği, Taşınır Rehni
- Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Sözleşmesi, Hükümleri Ve Sona Ermesi
Ticari İşlemlerde Taşınır Rehninde Temerrüt Hali

 

İÇİNDEKİLER
SUNUŞ 5
ÖNSÖZ 7
İÇİNDEKİLER 9
KISALTMALAR 15
GİRİŞ 17

BİRİNCİ BÖLÜM
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ VE HUKUKİ NİTELİĞİ, TAŞINIR REHNİ ÇEŞİTLERİ
VE HAKİM OLAN İLKELER
I. GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİNİN
HUKUKİ NİTELİĞİ VE EKONOMİK ÖNEMİ 21
II. TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİNİN POZİTİF HUKUKTAKİ GELİŞİMİ 23
III. GENEL OLARAK REHİN VE TAŞINIR REHNİ KAVRAMI 24
A. Rehin Kavramı 24
B. Taşınır Rehni Kavramı 25
IV. TAŞINIR REHNİNİN ÇEŞİTLERİ 27
A. Türk Medeni Kanunu Kapsamında Taşınır Rehninin Türleri. 27
1. Teslim Şartına Bağlı Taşınır Rehni 28
2. Alacaklar ve Diğer Haklar Üzerinde Rehin 31
3. Rehin Karşılığı Ödünç Para Verme İşi İle Meşgul Olanların
Rehin Hakkı 33
4. Hapis Hakkı. 34
5. Hayvan Rehni 37
6. Rehinli Tahviller 39
B. Diğer Kanunlar Kapsamında Taşınır Rehni Türleri 39
1. Gemi İpoteği. 40
2. Maden Rehni 41
3. Hava Aracı İpoteği 42

10 İçindekiler

V. TAŞINIR REHNİNE HAKİM OLAN İLKELER 44
A. Alacağa Bağlılık İlkesi 44
B. Teminatın Bölünmezliği İlkesi 46
C. Aleniyet İlkesi 46
D. Öncelik İlkesi 48
E. Belirlilik İlkesi 49
F. Güvenin Korunması İlkesi 50
İKİNCİ BÖLÜM
TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ SÖZLEŞMESİ, HÜKÜMLERİ VE SONA ERMESİ
I. TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 53
II. TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ SÖZLEŞMESİNİN KURULUŞU 54
A. Sözleşmenin Şekli ve İçeriği 54
1. Sözleşmenin Şekli 55
a. Rehin Sözleşmesinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi. 56
b. Rehin Sözleşmesinin Yazılı Şekilde Düzenlenmesi 57
2. Sözleşmenin İçeriği 58
B. Rehinli Taşınır Sicili ve Tescil 61
1. Rehinli Taşınır Sicili ve Özellikleri 61
a. Sabit Derece Sistemi 63
b. İlerleme Sistemi 64
2. Tescil 64
III. TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ SÖZLEŞMESİNİN KONUSU VE KAPSAMI 66
A. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehninin Konusu 66
B. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehninin Kapsamı 68
1. Münferit Taşınır Varlıklar 69
a. Alacaklar 70
b. Çok Yıllık Ürün Veren Ağaçlar 71
c. Fikri ve Sınai Mülkiyete Konu Haklar 72
d. Hammadde 74
e. Hayvan 75
f. Her Türlü Kazanç ve İratlar 75

İçindekiler 11
g. Başka Bir Sicile Kaydı Öngörülmeyen ve İdari İzin Belgesi Niteliğinde Olmayan Her Türlü Lisans ve Ruhsatlar 76
h. Kiracılık Hakkı ve Kira Gelirleri 76
i. Makine ve Teçhizat, Araç, Ekipman, Alet, İş Makinaları, Elektronik Haberleşme Cihazları Şeklindeki Menkul İşletme
Tesisatı 78
j. Sarf Malzemesi 80
k. Stoklar 80
l. Tarımsal Ürün 81
m. Ticaret Ünvanı ve/veya İşletme Adı. 81
n. Ticari Plaka veya Ticari Hat 83
o. Ticari Proje 84
p. Vagon 84
r. Bütünleyici Parça ve Eklentiler Meselesi 85
s. Birleşen veya Karışan Taşınırların Rehnedilmesi 86
2. Ticari veya Esnaf İşletmesi Bütünü 88
IV. REHİN SÖZLEŞMESİNE KONU TAŞINIRIN DEĞER TESPİTİ MESELESİ 91
V. TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ 93
A. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehninin Tarafları 93
1. Rehin Alacaklısı 93
a. Kredi Kuruluşları 94
aa. Bankacılık Kanununa Göre Faaliyet Gösteren Bankalar
ve Finansal Kuruluşlar 94
bb. 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Uyarınca Faaliyet Gösteren Finansal Kuruluşlar 95
cc. Kredi ve Kefalet Sağlayan Kamu veya Özel Kurum ve Kuruluşlar 96
b. Tacir 97
c. Esnaf 99
2. Rehin Borçlusu 100
a. Tacir 100
b. Esnaf 100
c. Çiftçi 101
d. Üretici Örgütü. 102

12 İçindekiler


e. Serbest Meslek Erbabı Gerçek ve Tüzel Kişiler 104
f. Üçüncü Kişinin Başkası Lehine Rehin Vermesi Durumu 105
B. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri 107
1. Rehin Alacaklısı Bakımından Hak ve Yükümlülükler 107
a. Rehnin Paraya Çevrilmesini Talep Hakkı 107
b. Temerrüt Sonrası Hakları Talep 107
c. Önlem Alma Hakkı. 107
d. Ayni Hakları Koruyan Davaları Açabilme Yetkisi 108
e. Denetleme Hakkı 109
f. Tazminat Talep Edebilme Hakkı 110
g. Terkin Yükümlülüğü 112
2. Rehin Borçlusu Bakımından Hak ve Yükümlülükler 112
a. Rehne Karşın Zilyetliğin Devam Etmesi Hali 112
b. Taşınırı Kullanma Hakkı 113
c. Tasarrufta Bulunabilme Hakkı 114
d. Taşınırın Değerini Koruyucu Tedbirler Alma Yükümlülüğü 116
e. Giderleri Tazmin Yükümlülüğü 116
f. Değer Düşürücü Tasarruf Halinde Tazminat Yükümlülüğü 116
g. Sicile Bildirme Yükümlülüğü 117
VI. TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 117
A. Borcun İfa İle Sona Ermesi 117
B. Belirlenen Sürenin Sona Ermesi. 118
C. Terkin 119
D. Rehinli Taşınırın Yok Olması 119
E. Borçlunun Temerrüt Hali 120
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİNDE TEMERRÜT HALİ
I. TEMERRÜT SONRASI HAKLAR VE ÖNCE REHNE BAŞVURU İLKESİ 121
A. Önce Rehne Başvurma İlkesi 121
B. Temerrüt Sonrası Haklar 123
1. Rehinli Taşınır Mülkiyetinin Devri 124
a. Genel Olarak İİK m. 24 Kapsamında Devir. 126
İçindekiler 13
b. İİK m. 24 Kapsamında Devir İçin Yapılan Usul İşlemleri 128
c. Sıra Cetveli 129
d. Sıra Cetveline Şikayet Yolu 130
e. Sıra Cetveline İtiraz Yolu 132
f. Ödeme Emri 134
g. Ödeme Emrine İtiraz 134
h. İcra Emri 136
i. Rehin Açığı Belgesi. 137
j. Mülkiyetin Devri Sonrası 138
2. Alacağın Varlık Yönetim Şirketlerine Devredilmesi 139
3. Kiralama ve Lisans Hakkı 140
a. Kiralama 142
b. Genel Olarak SMK ve FSEK Kapsamında Lisans 142
aa. İnhisari Olmayan (Basit) Lisans 143
bb. İnhisari Lisans 144
4. İcra İflas Kanunu Genel Hükümler Çerçevesinde Takip 145
II. TİCARİ İŞLETME REHNİNDEN KAYNAKLI UYUŞMAZLIKLARDA GÖREVLİ
VE YETKİLİ MAHKEME 146
A. Görevli Mahkeme 146
1. Ticari İşletme Rehni Kanunu Hükümlerinde Belirtilen Hususlar Kapsamında 146
2. Genel Hükümler Kapsamında 148
B. Yetkili Mahkeme 149
1. Ticari İşletme Rehni Kanunu Hükümlerinde Belirtilen Hususlar Kapsamında 149
2. Genel Hükümler Kapsamında 150
SONUÇ 153
KAYNAKÇA 157

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
42,00   
42,00   
2
21,00   
42,00   
3
14,00   
42,00   
4
10,50   
42,00   
5
8,82   
44,10   
6
7,42   
44,52   
7
6,42   
44,94   
8
5,67   
45,36   
9
5,09   
45,78   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
42,00   
42,00   
2
21,00   
42,00   
3
14,00   
42,00   
4
10,50   
42,00   
5
8,82   
44,10   
6
7,42   
44,52   
7
6,42   
44,94   
8
5,67   
45,36   
9
5,09   
45,78   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
42,00   
42,00   
2
21,00   
42,00   
3
14,00   
42,00   
4
10,50   
42,00   
5
8,82   
44,10   
6
7,42   
44,52   
7
6,42   
44,94   
8
5,67   
45,36   
9
5,09   
45,78   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
42,00   
42,00   
2
21,00   
42,00   
3
14,00   
42,00   
4
10,50   
42,00   
5
8,82   
44,10   
6
7,42   
44,52   
7
6,42   
44,94   
8
5,67   
45,36   
9
5,09   
45,78   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
42,00   
42,00   
2
21,00   
42,00   
3
14,00   
42,00   
4
10,50   
42,00   
5
8,82   
44,10   
6
7,42   
44,52   
7
6,42   
44,94   
8
5,67   
45,36   
9
5,09   
45,78   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
42,00   
42,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat