Ceza Muhakemesi Hukuku Bahri Öztürk

Ana HatlarıylaCeza Muhakemesi Hukuku


Basım Tarihi
2019-09
Sayfa Sayısı
528
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750256936
Boyut
16x24
Baskı
6Prof. Dr. Dr. H.c. Mult. Bahri ÖZTÜRK

Prof. Dr. Durmuş TEZCAN

Prof. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM

Dr. Öğr. Üyesi Özge SIRMA GEZER

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin F.SAYGILAR KIRIT

Dr. Öğr. Üyesi Esra ALAN AKCAN

Dr. Öğr. Üyesi Efser ERDEN TÜTÜNCÜ

Dr. Öğr. Üyesi Özdem ÖZAYDIN

Arş. Gör. Derya ALTINOK VILLEMIN

Arş. Gör. Mehmet Can TOK

 

Konu Başlıkları
- Ceza Muhakemesi Hukukunun Tanımı, Tarihçesi, Kaynakları
- Ceza Muhakemesi Kurallarının Yorumu, Uygulama Alanı, Ceza Muhakemesinin Yürüyüş Şeması ve Şartları
- Ceza Muhakemesinde İnsan Hakları ve Ceza Muhakemesinin İlkeleri
- Ceza Muhakemesi Teşkilatı
- Ceza Muhakemesine Katılan Kişiler
- Ceza Muhakemesi İşlemleri
- Ceza Muhakemesinde İspat
- Koruma Tedbirleri
- Ceza Muhakemesinin Yürüyüşü
Denetim Muhakemeleri (Kanun Yolları)

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Kısaltmalar 19
1. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN TANIMI,
TARİHÇESİ, KAYNAKLARI
§ 1. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN TANIMI 23
I. Terim, Kavram 23
II. Amacı 24
III. Hukuk Sistematiğindeki Yeri 24
§ 2. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN TARİHÇESİ 24
§ 3. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI 26
2. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ YORUMU, UYGULAMA ALANI, CEZA MUHAKEMESİNİN YÜRÜYÜŞ ŞEMASI VE ŞARTLARI
§ 1. CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ YORUMU 29
§ 2. CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ UYGULAMA ALANI 30
I. Yer Bakımından Uygulama 30
II. Zaman Bakımından Uygulama 31
§ 3. CEZA MUHAKEMESİNİN YÜRÜYÜŞ ŞEMASI 32
§ 4. CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI 35
I. Genel Olarak 35
II. Dava Şartları 37
1. Çeşitleri 37
A. Şikâyet 37
B. Dava Süresi 41
C. İzin 42
D. Talep 42
E. Yargı Bulunmaması 43
F. Açık Dava Bulunmaması 44
G. Önödeme 44
H. Uzlaştırmanın Gerçekleşmemesi 46
2. Dava Şartlarının Gerçekleşmemesinin Sonuçları 53
III. Yargılama Şartları 55
1. Çeşitleri 55
A. Sanığın Hazır Bulunması 55
a. Gaiplik 55
b. Sanığın Yokluğu Halleri 56
aa. Kavram 56
bb. Sanığın Mahkemeden Uzaklaşması 57
cc. Sanığın Yokluğunda Duruşma 57
dd. Sanığın Duruşmadan Bağışık (Vareste) Tutulması 58
ee. Sanığın Duruşmadan Çıkarılabileceği Haller 59
c. Kaçaklık 60
aa. Kavram 60
bb. Kaçaklara Özgü Koruma Tedbirleri 61
aaa. Kaçaklar Hakkında Tutuklama 61
bbb. Güvence (Teminat) Belgesi 62
ccc. Özel Elkoyma 63
ddd. Sanığın Müdafi Gönderme Hakkı 64
d. Eski Hale Getirme 64
B. Sanığın Akıl Hastası Olmaması 64
C. Bekletici Sorunun Çözümü 65
D. Geçici Yasama Dokunulmazlığının Bulunmaması 65
2. Yargılama Şartlarının Gerçekleşmemesinin Sonuçları 66
3. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNDE İNSAN HAKLARI VE
CEZA MUHAKEMESİNİN İLKELERİ
§ 1. CEZA MUHAKEMESİNİN İLKELERİ 67
I. Hukuk Devleti İlkesi 67
1. İnsan Haklarının Gerçekleştirilmesi 67
2. Adaletin Sağlanması 68
3. Güvenliğin Temin Edilmesi 69
II. İnsan Haysiyetinin Korunması (Dokunulmazlığı) İlkesi 70
III. İşkence Yasağı 73
IV. Dürüst İşlem İlkesi (Adil Yargılama Yükümlülüğü, Adil Yargılanma Hakkı) 76
1. Genel Olarak 76
2. CMK’da Adil Yargılama Yükümlülüğü, Adil Yargılanma Hakkı 77
A. CMK’da Adil Yargılamanın Unsurları 78
a. Bağımsızlık ve Tarafsızlık 78
b. Kanunla Kurulmuş Mahkeme 79
c. Makul Sürede Yargılama 79
d. Aleniyet 83
e. Denetim 83
f. Silahların Eşitliği 85
3. İlkeye İlişkin Diğer Düzenlemeler 87
V. Bağımsız ve Tarafsız Hakim İlkesi 88
VI. Meram Anlatma İlkesi 89
VII. Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi 90
VIII. Halka Açıklık İlkesi 91
IX. Özel Hayatın Gizliliği İlkesi 91
X. Maddî Gerçeğin Araştırılması İlkesi 94
XI. Davasız Yargılama Olmaz İlkesi 95
XII. Vasıtasızlık (Doğrudan Doğruyalık) İlkesi 96
XIII. Sözlülük İlkesi–Yazılılık İlkesi 98
XIV. Kovuşturma Mecburiyeti İlkesi – Maksada (Maslahata) Uygunluk İlkesi 99
XV. Öteki İlkeler 101
§ 2. MUHAKEMENİN YÜRÜYÜŞÜNE İLİŞKİN İNSAN HAKLARI 102
I. Hak Arama Hakkı 102
II. İsnadı ve Hakları Öğrenme Hakkı 102
1. İsnadı Öğrenme Hakkı 102
2. Hakları Öğrenme Hakkı 102
III. Muhakemenin Sonuna Kadar Suçsuz Sayılma Hakkı (Masumluk Karinesi) 103
IV. Kimse Kendisini ve Yakınlarını Suçlandırıcı Beyanlarda Bulunmaya Zorlanamaz İlkesi (Nemo Tenetur İlkesi) 103
V. Kimsenin Başkasının Fiilinden Dolayı Yargılanmaması Hakkı (Ceza Sorumluluğunun Şahsîliği İlkesi) 103
VI. Kanunda Suç Olarak Gösterilmemiş Bir Fiilden Dolayı Takibata Uğramama ve Kanunda Öngörülmemiş Bir Cezaya Çarptırılmama Hakkı (Suçların ve Cezaların Kanunîliği İlkesi) 103
VII. Savunma Hakkı 104
VIII. Kanunî (Olağan) Hâkim Tarafından Yargılanma Hakkı 105
IX. Tercüman Hakkı 105
X. Makul Süre İçinde Yargılanma Hakkı 106
XI. Sağlıklı Bir Ortamda Yargılama Hakkı 108
XII. Denetim Muhakemesine Başvurma Hakkı 108
XIII. Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması Hakkı 109
§ 3. CEZA MUHAKEMESİNDE İNSAN HAKLARININ, TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN İHLÂLİNİN SONUÇLARI 109
§ 4. TEMEL HAK İHLALLERİNİN DENETİM MAHKEMESİ OLARAK ANAYASA MAHKEMESİ VE BU MAHKEMEYE BİREYSEL BAŞVURU 109
4. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLÂTI
§ 1. MAHKEMELER VE HAKİMLİKLER 113
§ 2. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI 115
§ 3. BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ 115
§ 4. YARGITAY 117
§ 5. TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞSAVCILIĞI 118
5. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNE KATILAN KİŞİLER
§ 1. HÂKİM 123
I. Hâkimlerde Bulunması Gereken Nitelikler 123
1. Tarafsızlık 124
A. Hâkimin Davaya Bakamayacağı Durumlar (Ret Sebepleri) 125
a. Görev Yasakları 125
b. Tarafsızlığı Şüpheye Düşüren Durumlar 127
B. Hâkimin Reddi Muhakemesi 128
a. İddia 128
b. Savunma 129
c. Yargılama 129
2. Bağımsızlık 131
II. Hâkimlerin Çeşitleri 134
III. Hâkimlerin Yetkileri 134
1. Madde Bakımından Yetki (Görev) 134
A. Genel Olarak 134
B. İstisnaen Madde Bakımından Yetkili Olma Durumları 137
a. İşin Yanlışlıkla Madde Bakımından Yetkisiz Mahkemeye Gelmesi 137
b. Bağlantı (İrtibat) 137
aa. Anlamı 137
bb. Çeşitleri 137
aaa. Sübjektif Bağlantı – Objektif Bağlantı 137
bbb. Dar ve Geniş Bağlantı 138
ccc. Tek Çeşit ve Karışık Bağlantı 138
ddd. Öteki Bağlantı Çeşitleri 138
cc. Bağlantı Bulunmasının Sonuçları 139
aaa. Birleştirme 139
bbb. Nispi Muhakeme Yapma 141
ccc. Bekletici Sorun (meselei müstehire) Sayma 141
2. Yer Bakımından Yetki (Yetki) 142
A. Genel Olarak 142
B. İstisnaen Yer Bakımından Yetkili Olma Durumları 145
a. Muhakemenin Nakli 145
b. İstinabe 146
c. Bağlantı 146
3. Kişi Bakımından Yetki 147
A. Genel Olarak 147
B. İstisnaen Kişi Bakımından Yetkili Olma Durumu: Bağlantı 147
4. Görev Bakımından Yetki (Fonksiyonel Yetki) 147
§ 2. SAVCI 149
I. Kavram 149
II. CMK’nın Yeni Savcı Modeli 151
1. Genel Olarak 151
2. Savcı–Adli Kolluk İlişkisi 151
3. Dava Açma Tekeli, İddia Görevinin Birliği İlkesi 155
4. Savcı Taraf Değildir 155
5. Savcı Özerktir 155
6. Yer Bakımından Yetki 156
7. Soruşturma Mecburiyeti 156
8. İddianamede Yer Alacak Hususlar 156
9. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararının Denetimi 160
§ 3. MAĞDUR, SUÇTAN ZARAR GÖREN, KATILAN (MÜDAHİL) 163
I. Mağdur, Suçtan Zarar Gören 163
II. Katılan (müdahil) 165
§ 4. ŞÜPHELİ – SANIK 168
§ 5. MÜDAFİ 172
§ 6. ADLİ KOLLUK 190
§ 7. ZABIT KATİBİ VE DİĞER KİŞİLER 192
6. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ
§ 1. TANIMI 195
§ 2. ÇEŞİTLERİ 195
§ 3. SÜRELER 196
I. Çeşitleri 196
II. Eski Hale Getirme 196
§ 4. BİLDİRİLMESİ 197
§ 5. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLAR 201
§ 6. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLARIN GİDERİLMESİ 202
7. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNDE İSPAT
§ 1. ESASLARI 203
§ 2. İSPAT ARAÇLARI (DELİLLER) 205
I. Sanık Açıklamaları, İkrar 205
II. Tanık Açıklamaları 207
III. Sanık ve Tanıktan Başka Kişilerin Açıklamaları 228
IV. Yazılı Açıklamalar (Belgeler) 229
V. Görüntü ve (veya) Ses Kaydeden Araçlarla Açıklama 231
VI. Belirtiler 234
§ 3. DELİLLERİN TOPLANMASI, MUHAFAZASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 236
I. Delillerin Toplanması 236
1. Esasları 236
2. Sorgu (İfade Alma) 238
A. Genel Olarak 238
a. Terim 238
b. Kavram 238
B. Sorgunun Görevi (Amacı) 240
3. Keşif 240
A. Genel Olarak 240
B. Ölü Muayenesi ve Otopsi 242
a. Ölü Muayenesi 242
b. Otopsi 243
II. Delillerin Muhafazası 244
III. Delillerin Değerlendirilmesi 245
1. Esasları 245
2. Bilirkişi 247
3. Delil Yasakları 254
A. Kavram 254
B. Tarihsel Çıkış Noktası ve Bugünkü Durum 256
a. Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi (CMK m. 147) 257
b. Yasak Sorgu Metodları (CMK m. 148) 257
c. Değerlendirme Yasakları (AY m. 38/6; CMK m. 217/2) 258
aa. Genel Olarak 258
bb. CMK m. 217/2’de Öngörülen Mutlak Değerlendirme Yasağının İncelenmesi 258
cc. AY m. 38/6’nın Mutlak Anlaşılmasının Sonuçları 262
C. Delil Yasaklarının Kapsamı 264
D. Özel Kişiler Tarafından Hukuka Aykırı Yollarla Elde Edilen Delillerin Değerlendirilmesi 266
8. Bölüm
KORUMA TEDBİRLERİ
§ 1. KAVRAM 267
I. Terim, Tanım 267
II. Koruma Tedbirlerinin Ortak Özellikleri 267
1. Yasal Dayanak 267
2. Suç Şüphelerinin Belli Bir Yoğunlukta Olması 267
A. Şüphe 267
B. Çeşitleri 268
a. Basit Şüphe (=Başlangıç Şüphesi) 268
b. Yoğun Şüphe 268
aa. Yeterli Şüphe 269
bb. Kuvvetli Şüphe 269
3. Hükümden Önce Temel Bir Hakkı Sınırlaması 269
4. Geçici Olması 269
5. Muhakemenin Yapılabilmesini Sağlamak ve/veya Verilecek Kararın Kâğıt Üzerinde Kalmasını Önlemek ve/veya Delil Temin veya Muhafaza Etmek Amacının Bulunması 269
6. Gecikmede Sakınca Bulunması 270
7. Hakim, Gecikemez Hallerde, Savcı Kararı Bulunması 270
8. Ölçülülük (Oranlılık İlkesi) Bulunması 270
§ 2. ÇEŞİTLERİ 270
I. Yakalama ve Gözaltına Alma 271
1. Tanım 271
2. Amacı ve Hukuksal Niteliği 271
3. Yakalamanın Koşulları 273
A. Herkes Tarafından Yapılan Yakalamanın Koşulları 273
B. Kolluk Görevlileri Tarafından Yapılan Yakalamanın Koşulları 274
4. Şikayete Bağlı Suçlarda Yakalama 276
5. Asker Kişiler Hakkında Yakalama 276
6. Yakalanan Kişi Hakkında Yapılacak İşlemler 277
A. Yakalanan Kişiye Yasal Haklarının Bildirilmesi 277
B. Yakalanan Kişinin Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi 278
C. Yakalanan Kişinin Durumunun C. Savcısına Bildirilmesi 278
D. Yakalanan Kişi ile İlgili Alınacak Önlemler 279
E. Yakalama Tutanağı Düzenlenmesi 280
F. Yakalanan Kişinin Gözaltına Alınması 280
a. Genel Olarak 280
b. Koşulları 281
c. Gözaltı Süresi 281
G. Yakalama ve Gözaltı İşlemlerinin Denetimi 284
H. Yeniden Yakalama Yasağı 284
I. Yakalama Emrine Dayanarak Yakalama 284
II. Tutuklama 285
1. Tanım 285
2. Hukuksal Niteliği 286
3. Amacı 287
4. Koşulları 287
A. Şüpheli veya Sanığın Huzurda Olması 287
B. Somut Delillere Dayalı Kuvvetli Suç Şüphesinin Bulunması 288
C. Tutuklama Nedenlerinden En Az Birinin Var Olması 289
a. Kaçma, Saklanma ve Kaçma Şüphesini Uyandıran Somut Olguların Varlığı 289
b. Delilleri Karartma Tehlikesi 290
c. Tutuklama Nedenlerinin Varsayılması 291
D. Ölçülülük 292
a. Genel Olarak 292
b. Tutuklama Yasakları 292
E. Muhakeme Koşullarının Gerçekleşmesi 293
F. Adli Kontrol Tedbirlerinden Birine Hükmedilmesinin Mümkün Bulunmaması 293
5. Tutuklama Kararı 293
A. Hakim Kararı 293
B. Kararın Gerekçeli Olması 294
6. Tutuklama Süresi 296
7. Tutuklama Usulü 299
8. Tutuklama Kararının Gözden Geçirilmesi 300
9. İtiraz 300
10. Tutuklanan Kişinin Durumu 302
11. Tutuklananın Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi 302
12. Kaçaklar Hakkında Tutuklama ve Güvence (Teminat) Belgesi 303
A. Kaçaklar Hakkında Tutuklama 303
B. Güvence (Teminat) Belgesi 303
13. Tutuklama Kararının Yerine Getirilmesi 304
A. Genel Olarak 304
B. Tutukluların Hakları 305
a. Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı 305
b. Ziyaretçi Kabul Hakkı 305
c. Haberleşme Hakkı 305
d. Çalışma Hakkı 306
C. Tutukluların Yükümlülükleri 306
III. Adli Kontrol 307
1. Tanım 307
2. Amacı 308
3. Adli Kontrolle Bağlantılı Yükümlülükler 309
4. Uygulanma Koşulları 310
A. Tutuklama Koşullarının Gerçekleşmiş Olması 310
B. Bir Suç Dolayısıyla Yürütülen Bir Soruşturma ve Kovuşturma Bulunması 311
5. Adli Kontrol Kararı 311
6. Sona Ermesi 312
7. Adli Kontrol Kararlarına Uyulmaması 313
8. Adli Kontrol Kararına İtiraz 314
9. Adli Kontrole Hukuka Aykırı Olarak Başvurulması 314
IV. Zorla Getirme 314
1. Şüpheli ve Sanığın Zorla Getirilmesi 314
2. Tanık ve Bilirkişilerin Zorla Getirilmesi 315
V. Arama 317
1. Tanım 317
2. Hukuksal Nitelik 317
3. Aramanın Koşulları 318
A. Makul Şüphe 319
B. Hakim Kararı veya Yetkili Merciin Yazılı Emri 319
C. Arama Yapılacak Kişiye İlişkin Koşullar 321
a. Şüpheli veya Sanık Hakkında Yapılan Arama 321
b. Diğer Kişiler Hakkında Yapılan Arama 322
D. Aramanın Zamanına İlişkin Koşullar 322
E. Arama Yapılacak Yere İlişkin Koşullar 322
a. Üstte Arama 322
b. Eşyada Arama 323
c. Konutta Arama 323
d. İşyerinde Arama 323
e. Araçta Arama 327
4. Arama Kararı veya Emri 327
5. Aramanın Yerine Getirilmesi 328
6. Bilgisayarlarda, Program ve Kütüklerinde Arama 330
VI. Elkoyma 331
1. Tanım 331
2. Amaç ve Hukuksal Nitelik 331
3. Koşulları 331
A. Kişi Bakımından Aranan Koşullar 331
B. Madde Bakımından Aranan Koşullar 332
4. Elkoyma Kararı 332
5. Çeşitleri 332
A. Basit Elkoyma 333
B. Özel Elkoyma 334
a. Postada Elkoyma 334
b. Taşınmaz, Hak ve Alacaklara Elkoyma 335
c. Avukat Bürolarında Elkoyma 336
d. Şirket Yönetimine Kayyım Atanması 336
e. Bilgisayarlara Elkoyma 338
f. Kaçaklara İlişkin Elkoyma 338
6. Yargısal Denetim 339
A. Hakim Tarafından Verilen Elkoyma Kararının Denetimi 339
B. Cumhuriyet Savcısı ya da Adli Kolluk Amiri Tarafından Elkoyma Kararı Verilmesi Durumunda Denetim 339
7. Sona Ermesi 339
VII. Yeni Koruma Tedbirleri 339
1. Beden Muayenesi ve Bedenden Örnek Alınması 340
A. Tanım 340
B. Amaç 340
C. Hukuksal Nitelik 341
D. Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi 341
a. Dış Beden Muayenesi 342
b. İç Beden Muayenesi 343
aa. Uygulanma Koşulları 343
bb. Tedbirin Uygulanması 345
cc. Elde Edilen Bilgilerin Değerlendirilmesi 347
dd. Denetim Muhakemesi 347
E. Şüpheli veya Sanık Dışındaki Diğer Kişilerin Beden Muayenesi 347
2. Fizik Kimliğin Tespiti* 348
3. Yer Gösterme 351
4. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi 353
5. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi 371
6. Teknik Araçlarla İzleme 376
§ 3. KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT 379
I. Dayanak 379
II. Tazminat Nedenleri 380
III. Tazminatın Kapsamı 381
IV. Yargılama 381
1. Görevli ve Yetkili Mahkeme 381
2. Taraflar 381
3. Süre 382
4. İstem 383
5. İnceleme 383
V. Tazminatın Geri Alınması 383
VI. Rücu 384
9. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNİN YÜRÜYÜŞÜ
§ 1. GENEL OLARAK 385
§ 2. SORUŞTURMA EVRESİ 386
I. Kavram 386
II. Soruşturma Evresinin Başlaması 386
III. Soruşturma Evresinde Yetkili Olanlar 389
1. Genel Olarak 389
2. Savcının Soruşturma Evresinde Görev ve Yetkileri 390
3. Soruşturma Evresinde Adli Kolluğun Görev ve Yetkileri 392
4. Soruşturma Evresinde Sulh Ceza Hakiminin Görev ve Yetkileri 395
5. Soruşturma Evresinde Valinin Görev ve Yetkileri 396
IV. Delillerin Toplanması ve Muhafaza Altına Alınması 396
V. Soruşturma Evresi Gizlidir 396
VI. Soruşturma İşlemleri 397
1. Kovuşturmaya Yer Olmadığı (=Takipsizlik) Kararı 398
2. İddianame Düzenlenmesi 402
§ 3. ARA MUHAKEME EVRESİ 404
I. Genel Olarak 404
II. İddianame Düzenlenmesi 405
III. İddianamenin İncelenmesi 407
1. Şekli Yönden İnceleme 407
2. Delillerle Olayların İlişkilendirilmesi Yönünden İnceleme 409
IV. İnceleme Süresi 412
V. İtiraz Üzerine Düzenlenen İddianamenin İadesi Mümkün müdür? 412
VI. İade Üzerine C. Savcısının Görevi 413
VII. Denetim Muhakemesi (İtiraz) 413
VIII. İddianamenin Kabulü ve Duruşma Hazırlığı 414
§ 4. KOVUŞTURMA EVRESİ 414
I. Duruşma Hazırlığı Devresi 415
II. Duruşma Devresi 417
III. Son Karar Devresi 427
10. Bölüm
DENETİM MUHAKEMESİ (KANUN YOLLARI)
§ 1. DENETİM MUHAKEMESİ HAKKINDA GENEL BİLGİ 441
I. Kavram ve Tanım 441
II. Amacı 441
III. Denetim Muhakemesi Yolunun Öngörülmüş Olması 441
IV. Denetim Muhakemesinin Konusu: Karar 442
V. Başvuru Koşulu Olarak Hukuksal Yararın İhlal Edilmesi 442
VI. Denetim Muhakemesi Yollarına Gidebilecekler 444
1. Genel Açıklama 444
2. C. Savcısı 444
3. Şüpheli veya Sanık 445
4. Katılan Sıfatını Almış Olanlar İle Katılma İsteği Karara Bağlanmamış, Reddedilmiş veya Katılan Sıfatını Alabilecek Surette Suçtan Zarar Görmüş Bulunanlar 446
5. Sanık ya da Şüphelinin Yasal Temsilcisi ve Eşi (CMK m. 262) 447
6. Müdafi veya Katılan Vekili Olarak Avukat (CMK m. 261) 448
7. Eşya veya Diğer Malvarlığı Değerleri Üzerinde Hak Sahibi Olan Kişiler (CMK m. 256, m. 257/2) 449
8. Diğer Kişiler 449
VII. Denetim Muhakemesine Başvurmanın Etkileri 450
1. Aktarma Etkisi 450
2. Yayılma Etkisi 450
3. Durdurma Etkisi 451
VIII. Başvuruda Yanılma 452
IX. İstem 453
X. Başvurudan Vazgeçme ve Başvurunun Geri Alınması 454
XI. Aleyhe Değiştirme Yasağı 457
XII. Çeşitleri 459
§ 2. İTİRAZ 459
I. Tanım 459
II. İtirazın Konusu 460
III. İtiraz Nedenleri 460
IV. İtiraz Yoluna Gidebilecek Kişiler 461
V. İtiraz Süresi 461
VI. İtirazı İnceleyecek Merci 461
VII. İtiraz İncelemesi 462
§ 3. İSTİNAF 464
I. Genel Olarak 464
II. İstinafın Konusu: Hüküm 470
III. İstinaf Nedenleri ve İstinaf Başvurusunda İstinaf Nedenlerinin Gösterilmesi 472
IV. İstinafa Başvurma Hakkı Olanlar 474
V. İstinaf İstemi 474
VI. İstinaf Süresi 476
VII. İstinaf İsteminin Biçimi 479
VIII. İstinaf Başvurusunun Etkileri 481
IX. İstinaf Muhakemesi 483
1. İstinaf Koşullarının Hükmü Veren Mahkeme Tarafından Araştırılması 483
2. İstinaf İsteminin Tebliği ve Tarafların Görüşlerinin Alınması 485
A. Öninceleme 487
a. Ön İncelemenin Kapsamı 487
aa. Yetki Bakımından 487
bb. Başvuru Koşulları Bakımından 488
b. Öninceleme Sonucunda Verilebilecek Kararlar 489
aa. İstinaf Başvurusunun Reddi Kararı 489
bb. İstinaf İsteminin Esastan Reddi Kararı 489
cc. Bozma Kararı 490
dd. Düzeltme Kararı 492
3. İlk Derece Mahkemesi Kararının Kaldırılması 492
A. Duruşma Hazırlığı 492
B. Duruşma 493
a. İlk Derece Yargılamasında Duruşma İçin Geçerli Kuralların Uygulanması 493
b. Rapor ve Gerekçeli Kararın Okunması 494
c. Tanıkların İfadesini İçeren Tutanakların Anlatılması 495
C. İstinaf Dilekçesinin Reddi 496
4. Duruşma Sonucu Verilebilecek Kararlar 497
X. BAM Kararına Karşı Yasa Yolları 499
1. İtiraz 499
2. Temyiz 499
3. Olağanüstü Kanun Yolu 501
§ 4. TEMYİZ 502
I. Genel Bilgi 502
II. Temyizin Konusu 502
III. Başvuru Koşulları 504
IV. Ön İnceleme 505
V. Temyiz Nedenleri 506
VI. Temyiz İncelemesi 507
VII. Temyiz İncelemesi Sonunda Verilen Kararlar 508
§ 5. KANUN YARARINA BOZMA 510
§ 6. OLAĞANÜSTÜ İTİRAZ 512
§ 7. YARGILAMANIN YENİLENMESİ 515
§ 8. YARGILAMANIN TEKRARLANMASI 519
§ 9. ANAYASA MAHKEMESİNE VE AİHM’E BİREYSEL BAŞVURU HAKKI VE CEZA MUHAKEMESİNE ETKİSİ 520
Kavramlar Dizini 525

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat