Ceza Muhakemesi Hukuku Bahri Öztürk

Ana HatlarıylaCeza Muhakemesi Hukuku


Basım Tarihi
2021-09
Sayfa Sayısı
544
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750272301
Boyut
16x24
Baskı
8Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Bahri ÖZTÜRK

Prof. Dr. Durmuş TEZCAN

Prof. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM

 

Konu Başlıkları
- Ceza Muhakemesi Hukukunun Tanımı, Tarihçesi, Kaynakları
- Ceza Muhakemesi Kurallarının Yorumu, Uygulama Alanı, Ceza Muhakemesinin Yürüyüş Şeması ve Şartları
- Ceza Muhakemesinde İnsan Hakları ve Ceza Muhakemesinin İlkeleri
- Ceza Muhakemesi Teşkilatı
- Ceza Muhakemesine Katılan Kişiler
- Ceza Muhakemesi İşlemleri
- Ceza Muhakemesinde İspat
- Koruma Tedbirleri
Ceza Muhakemesinin Yürüyüşü
- Denetim Muhakemeleri (Kanun Yolları)

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Kısaltmalar 19
1. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN
TANIMI, TARİHÇESİ, KAYNAKLARI
§ 1. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN TANIMI 23
I. Terim, Kavram 23
II. Amacı 24
III. Hukuk Sistematiğindeki Yeri 24
§ 2. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN TARİHÇESİ 24
§ 3. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI 26
2. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ YORUMU,
UYGULAMA ALANI, CEZA MUHAKEMESİNİN
YÜRÜYÜŞ ŞEMASI VE ŞARTLARI
§ 1. CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ YORUMU 29
§ 2. CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ UYGULAMA ALANI 30
I. Yer Bakımından Uygulama 30
II. Zaman Bakımından Uygulama 31
§ 3. CEZA MUHAKEMESİNİN YÜRÜYÜŞ ŞEMASI 33
§ 4. CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI 35
I. Genel Olarak 35
II. Dava Şartları 37
1. Çeşitleri 37
A. Şikâyet 37
B. Dava Süresi 41
C. İzin 42
D. Talep 42
E. Yargı Bulunmaması 43
F. Açık Dava Bulunmaması 44
G. Önödeme 44
H. Uzlaştırmanın Gerçekleşmemesi 46
2. Dava Şartlarının Gerçekleşmemesinin Sonuçları 55
III. Yargılama Şartları 55
1. Çeşitleri 55
A. Sanığın Hazır Bulunması 55
a. Gaiplik 55
b. Sanığın Yokluğu Halleri 56
aa. Kavram 56
bb. Sanığın Mahkemeden Uzaklaşması 57
cc. Sanığın Yokluğunda Duruşma 58
dd. Sanığın Duruşmadan Bağışık (Vareste) Tutulması 58
ee. Sanığın Duruşmadan Çıkarılabileceği Haller 59
c. Kaçaklık 60
aa. Kavram 60
bb. Kaçaklara Özgü Koruma Tedbirleri 61
aaa. Kaçaklar Hakkında Tutuklama 61
bbb. Güvence (Teminat) Belgesi 62
ccc. Özel Elkoyma 63
ddd. Sanığın Müdafi Gönderme Hakkı 64
d. Eski Hale Getirme 64
B. Sanığın Akıl Hastası Olmaması 64
C. Bekletici Sorunun Çözümü 65
D. Geçici Yasama Dokunulmazlığının Bulunmaması 65
2. Yargılama Şartlarının Gerçekleşmemesinin Sonuçları 66
3. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNDE
İNSAN HAKLARI VE CEZA MUHAKEMESİNİN İLKELERİ
§ 1. CEZA MUHAKEMESİNİN İLKELERİ 67
I. Hukuk Devleti İlkesi 67
1. İnsan Haklarının Gerçekleştirilmesi 67
2. Adaletin Sağlanması 68
3. Güvenliğin Temin Edilmesi 69
II. İnsan Haysiyetinin Korunması (Dokunulmazlığı) İlkesi 71
III. İşkence Yasağı 73
IV. Dürüst İşlem İlkesi (Adil Yargılama Yükümlülüğü, Adil Yargılanma Hakkı) 76
1. Genel Olarak 76
2. CMK’da Adil Yargılama Yükümlülüğü, Adil Yargılanma Hakkı 77
A. CMK’da Adil Yargılamanın Unsurları 78
a. Bağımsızlık ve Tarafsızlık 78
b. Kanunla Kurulmuş Mahkeme 79
c. Makul Sürede Yargılama 79
d. Aleniyet 83
e. Denetim 83
f. Silahların Eşitliği 85
3. İlkeye İlişkin Diğer Düzenlemeler 88
V. Bağımsız ve Tarafsız Hakim İlkesi 88
VI. Meram Anlatma İlkesi 89
VII. Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi 90
VIII. Halka Açıklık İlkesi 91
IX. Özel Hayatın Gizliliği İlkesi 91
X. Maddî Gerçeğin Araştırılması İlkesi 94
XI. Davasız Yargılama Olmaz İlkesi 95
XII. Vasıtasızlık (Doğrudan Doğruyalık) İlkesi 96
XIII. Sözlülük İlkesi–Yazılılık İlkesi 98
XIV. Kovuşturma Mecburiyeti İlkesi – Maksada (Maslahata) Uygunluk İlkesi 99
XV. Öteki İlkeler 101
§ 2. MUHAKEMENİN YÜRÜYÜŞÜNE İLİŞKİN İNSAN HAKLARI 101
I. Hak Arama Hakkı 101
II. İsnadı ve Hakları Öğrenme Hakkı 102
1. İsnadı Öğrenme Hakkı 102
2. Hakları Öğrenme Hakkı 102
III. Muhakemenin Sonuna Kadar Suçsuz Sayılma Hakkı (Masumluk Karinesi) 103
IV. Kimse Kendisini ve Yakınlarını Suçlandırıcı Beyanlarda Bulunmaya Zorlanamaz İlkesi (Nemo Tenetur İlkesi) 103
V. Kimsenin Başkasının Fiilinden Dolayı Yargılanmaması Hakkı (Ceza Sorumluluğunun Şahsîliği İlkesi) 103
VI. Kanunda Suç Olarak Gösterilmemiş Bir Fiilden Dolayı Takibata Uğramama ve Kanunda Öngörülmemiş Bir Cezaya Çarptırılmama Hakkı (Suçların ve Cezaların Kanunîliği İlkesi) 103
VII. Savunma Hakkı 104
VIII. Kanunî (Olağan) Hâkim Tarafından Yargılanma Hakkı 105
IX. Tercüman Hakkı 105
X. Makul Süre İçinde Yargılanma Hakkı 105
XI. Sağlıklı Bir Ortamda Yargılama Hakkı 108
XII. Denetim Muhakemesine Başvurma Hakkı 108
XIII. Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması Hakkı 109
§ 3. CEZA MUHAKEMESİNDE İNSAN HAKLARININ, TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN İHLÂLİNİN SONUÇLARI 109
§ 4. TEMEL HAK İHLALLERİNİN DENETİM MAHKEMESİ OLARAK ANAYASA MAHKEMESİ VE BU MAHKEMEYE BİREYSEL BAŞVURU 109
4. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLÂTI
§ 1. MAHKEMELER VE HAKİMLİKLER 113
§ 2. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI 115
§ 3. BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ 115
§ 4. YARGITAY 117
§ 5. TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞSAVCILIĞI 118
5. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNE KATILAN KİŞİLER
§ 1. HÂKİM 123
I. Hâkimlerde Bulunması Gereken Nitelikler 123
1. Tarafsızlık 124
A. Hâkimin Davaya Bakamayacağı Durumlar (Ret Sebepleri) 125
a. Görev Yasakları 126
b. Tarafsızlığı Şüpheye Düşüren Durumlar 128
B. Hâkimin Reddi Muhakemesi 128
a. İddia 128
b. Savunma 129
c. Yargılama 129
2. Bağımsızlık 131
II. Hâkimlerin Çeşitleri 134
III. Hâkimlerin Yetkileri 134
1. Madde Bakımından Yetki (Görev) 134
A. Genel Olarak 134
B. İstisnaen Madde Bakımından Yetkili Olma Durumları 137
a. İşin Yanlışlıkla Madde Bakımından Yetkisiz Mahkemeye Gelmesi 137
b. Bağlantı (İrtibat) 137
aa. Anlamı 137
bb. Çeşitleri 137
aaa. Sübjektif Bağlantı – Objektif Bağlantı 138
bbb. Dar ve Geniş Bağlantı 138
ccc. Tek Çeşit ve Karışık Bağlantı 138
ddd. Öteki Bağlantı Çeşitleri 139
cc. Bağlantı Bulunmasının Sonuçları 139
aaa. Birleştirme 139
bbb. Nispi Muhakeme Yapma 141
ccc. Bekletici Sorun (meselei müstehire) Sayma 141
2. Yer Bakımından Yetki (Yetki) 142
A. Genel Olarak 142
B. İstisnaen Yer Bakımından Yetkili Olma Durumları 145
a. Muhakemenin Nakli 145
b. İstinabe 146
c. Bağlantı 146
3. Kişi Bakımından Yetki 147
A. Genel Olarak 147
B. İstisnaen Kişi Bakımından Yetkili Olma Durumu: Bağlantı 147
4. Görev Bakımından Yetki (Fonksiyonel Yetki) 147
§ 2. SAVCI 149
I. Kavram 149
II. CMK’nın Yeni Savcı Modeli 151
1. Genel Olarak 151
2. Savcı–Adli Kolluk İlişkisi 151
3. Dava Açma Tekeli, İddia Görevinin Birliği İlkesi 155
4. Savcı Taraf Değildir 155
5. Savcı Özerktir 156
6. Yer Bakımından Yetki 156
7. Soruşturma Mecburiyeti 156
8. İddianamede Yer Alacak Hususlar 156
9. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararının Denetimi 161
§ 3. MAĞDUR, SUÇTAN ZARAR GÖREN, KATILAN (MÜDAHİL) 163
I. Mağdur, Suçtan Zarar Gören 163
II. Katılan (müdahil) 166
§ 4. ŞÜPHELİ – SANIK 169
§ 5. MÜDAFİ 172
§ 6. ADLİ KOLLUK 191
§ 7. ZABIT KATİBİ VE DİĞER KİŞİLER 193
6. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ
§ 1. TANIMI 195
§ 2. ÇEŞİTLERİ 195
§ 3. SÜRELER 196
I. Çeşitleri 196
II. Eski Hale Getirme 197
§ 4. BİLDİRİLMESİ 198
§ 5. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLAR 201
§ 6. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLARIN GİDERİLMESİ 202
7. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNDE İSPAT
§ 1. ESASLARI 205
§ 2. İSPAT ARAÇLARI (DELİLLER) 207
I. Sanık Açıklamaları, İkrar 207
II. Tanık Açıklamaları 209
III. Sanık ve Tanıktan Başka Kişilerin Açıklamaları 230
IV. Yazılı Açıklamalar (Belgeler) 231
V. Görüntü ve (veya) Ses Kaydeden Araçlarla Açıklama 233
VI. Belirtiler 236
§ 3. DELİLLERİN TOPLANMASI, MUHAFAZASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 238
I. Delillerin Toplanması 238
1. Esasları 238
2. Sorgu (İfade Alma) 240
A. Genel Olarak 240
a. Terim 240
b. Kavram 240
B. Sorgunun Görevi (Amacı) 242
3. Keşif 242
A. Genel Olarak 242
B. Ölü Muayenesi ve Otopsi 244
a. Ölü Muayenesi 244
b. Otopsi 245
II. Delillerin Muhafazası 246
III. Delillerin Değerlendirilmesi 247
1. Esasları 247
2. Bilirkişi 249
3. Delil Yasakları 256
A. Kavram 256
B. Tarihsel Çıkış Noktası ve Bugünkü Durum 258
a. Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi (CMK m. 147) 258
b. Yasak Sorgu Metotları (CMK m. 148) 259
c. Değerlendirme Yasakları (AY m. 38/6; CMK m. 217/2) 260
aa. Genel Olarak 260
bb. CMK m. 217/2’de Öngörülen Mutlak Değerlendirme Yasağının İncelenmesi 260
cc. AY m. 38/6’nın Mutlak Anlaşılmasının Sonuçları 264
C. Delil Yasaklarının Kapsamı 266
D. Özel Kişiler Tarafından Hukuka Aykırı Yollarla Elde Edilen Delillerin Değerlendirilmesi 268
8. Bölüm
KORUMA TEDBİRLERİ
§ 1. KAVRAM 269
I. Terim, Tanım 269
II. Koruma Tedbirlerinin Ortak Özellikleri 269
1. Yasal Dayanak 269
2. Suç Şüphelerinin Belli Bir Yoğunlukta Olması 269
A. Şüphe 269
B. Çeşitleri 270
a. Basit Şüphe (=Başlangıç Şüphesi) 270
b. Yoğun Şüphe 270
aa. Yeterli Şüphe 271
bb. Kuvvetli Şüphe 271
3. Hükümden Önce Temel Bir Hakkı Sınırlaması 271
4. Geçici Olması 271
5. Muhakemenin Yapılabilmesini Sağlamak ve/veya Verilecek Kararın Kâğıt Üzerinde Kalmasını Önlemek ve/veya Delil Temin veya Muhafaza Etmek Amacının Bulunması 271
6. Gecikmede Sakınca Bulunması 272
7. Hakim, Gecikemez Hallerde, Savcı Kararı Bulunması 272
8. Ölçülülük (Oranlılık İlkesi) Bulunması 272
§ 2. ÇEŞİTLERİ 272
I. Yakalama ve Gözaltına Alma 273
1. Tanım 273
2. Amacı ve Hukuksal Niteliği 273
3. Yakalamanın Koşulları 275
A. Herkes Tarafından Yapılan Yakalamanın Koşulları 275
B. Kolluk Görevlileri Tarafından Yapılan Yakalamanın Koşulları 276
4. Şikayete Bağlı Suçlarda Yakalama 278
5. Asker Kişiler Hakkında Yakalama 278
6. Yakalanan Kişi Hakkında Yapılacak İşlemler 279
A. Yakalanan Kişiye Yasal Haklarının Bildirilmesi 279
B. Yakalanan Kişinin Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi 280
C. Yakalanan Kişinin Durumunun C. Savcısına Bildirilmesi 280
D. Yakalanan Kişi ile İlgili Alınacak Önlemler 281
E. Yakalama Tutanağı Düzenlenmesi 282
F. Yakalanan Kişinin Gözaltına Alınması 282
a. Genel Olarak 282
b. Koşulları 283
c. Gözaltı Süresi 283
G. Yakalama ve Gözaltı İşlemlerinin Denetimi 286
H. Yeniden Yakalama Yasağı 286
I. Yakalama Emrine Dayanarak Yakalama 286
II. Tutuklama 287
1. Tanım 287
2. Hukuksal Niteliği 288
3. Amacı 288
4. Koşulları 289
A. Şüpheli veya Sanığın Huzurda Olması 289
B. Somut Delillere Dayalı Kuvvetli Suç Şüphesinin Bulunması 290
C. Tutuklama Nedenlerinden En Az Birinin Var Olması 290
a. Kaçma, Saklanma ve Kaçma Şüphesini Uyandıran Somut Olguların Varlığı 291
b. Delilleri Karartma Tehlikesi 292
c. Tutuklama Nedenlerinin Varsayılması 292
D. Ölçülülük 294
a. Genel Olarak 294
b. Tutuklama Yasakları 294
E. Muhakeme Koşullarının Gerçekleşmesi 295
F. Adli Kontrol Tedbirlerinden Birine Hükmedilmesinin Mümkün Bulunmaması 295
5. Tutuklama Kararı 295
A. Hakim Kararı 295
B. Kararın Gerekçeli Olması 296
6. Tutuklama Süresi 298
7. Tutuklama Usulü 301
8. Tutuklama Kararının Gözden Geçirilmesi 302
9. İtiraz 303
10. Tutuklanan Kişinin Durumu 304
11. Tutuklananın Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi 304
12. Kaçaklar Hakkında Tutuklama ve Güvence (Teminat) Belgesi 305
A. Kaçaklar Hakkında Tutuklama 305
B. Güvence (Teminat) Belgesi 305
13. Tutuklama Kararının Yerine Getirilmesi 306
A. Genel Olarak 306
B. Tutukluların Hakları 307
a. Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı 307
b. Ziyaretçi Kabul Hakkı 308
c. Haberleşme Hakkı 308
d. Çalışma Hakkı 308
C. Tutukluların Yükümlülükleri 308
III. Adli Kontrol 309
1. Tanım 309
2. Amacı 311
3. Adli Kontrolle Bağlantılı Yükümlülükler 311
4. Uygulanma Koşulları 313
A. Tutuklama Koşullarının Gerçekleşmiş Olması 313
B. Bir Suç Dolayısıyla Yürütülen Bir Soruşturma ve Kovuşturma Bulunması 313
5. Adli Kontrol Kararı 314
6. Sona Ermesi 315
7. Adli Kontrol Kararlarına Uyulmaması 316
8. Adli Kontrol Kararına İtiraz 317
9. Adli Kontrole Hukuka Aykırı Olarak Başvurulması 317
IV. Zorla Getirme 318
1. Şüpheli ve Sanığın Zorla Getirilmesi 318
2. Tanık ve Bilirkişilerin Zorla Getirilmesi 319
V. Arama 320
1. Tanım 320
2. Hukuksal Nitelik 321
3. Aramanın Koşulları 322
A. Makul Şüphe 322
B. Hakim Kararı veya Yetkili Merciin Yazılı Emri 322
C. Arama Yapılacak Kişiye İlişkin Koşullar 324
a. Şüpheli veya Sanık Hakkında Yapılan Arama 325
b. Diğer Kişiler Hakkında Yapılan Arama 325
D. Aramanın Zamanına İlişkin Koşullar 325
E. Arama Yapılacak Yere İlişkin Koşullar 326
a. Üstte Arama 326
b. Eşyada Arama 326
c. Konutta Arama 326
d. İşyerinde Arama 327
e. Araçta Arama 330
4. Arama Kararı veya Emri 330
5. Aramanın Yerine Getirilmesi 331
6. Bilgisayarlarda, Program ve Kütüklerinde Arama 333
VI. Elkoyma 334
1. Tanım 334
2. Amaç ve Hukuksal Nitelik 334
3. Koşulları 334
A. Kişi Bakımından Aranan Koşullar 334
B. Madde Bakımından Aranan Koşullar 335
4. Elkoyma Kararı 335
5. Çeşitleri 335
A. Basit Elkoyma 335
B. Özel Elkoyma 337
a. Postada Elkoyma 337
b. Taşınmaz, Hak ve Alacaklara Elkoyma 338
c. Avukat Bürolarında Elkoyma 339
d. Şirket Yönetimine Kayyım Atanması 339
e. Bilgisayarlara Elkoyma 341
f. Kaçaklara İlişkin Elkoyma 341
6. Yargısal Denetim 342
A. Hakim Tarafından Verilen Elkoyma Kararının Denetimi 342
B. Cumhuriyet Savcısı ya da Adli Kolluk Amiri Tarafından Elkoyma Kararı Verilmesi Durumunda Denetim 342
7. Sona Ermesi 342
VII. Yeni Koruma Tedbirleri 342
1. Beden Muayenesi ve Bedenden Örnek Alınması 343
A. Tanım 343
B. Amaç 343
C. Hukuksal Nitelik 344
D. Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi 344
a. Dış Beden Muayenesi 345
b. İç Beden Muayenesi 346
aa. Uygulanma Koşulları 346
bb. Tedbirin Uygulanması 348
cc. Elde Edilen Bilgilerin Değerlendirilmesi 350
dd. Denetim Muhakemesi 350
E. Şüpheli veya Sanık Dışındaki Diğer Kişilerin Beden Muayenesi 350
2. Fizik Kimliğin Tespiti 351
3. Yer Gösterme 354
4. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi 356
5. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi 374
6. Teknik Araçlarla İzleme 379
§ 3. KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT 382
I. Dayanak 382
II. Tazminat Nedenleri 383
1. Koşulları Gerçekleşmeden Yakalama, Tutuklama veya Tutukluluğunun Devamına Karar Vermek 384
A. Koşulları Gerçekleşmeden Yakalama Kararı Vermek 384
B. Koşulları Gerçekleşmeden Tutuklamaya veya Tutukluluğunun Devamına Karar Vermek 384
2. Gözaltı Süresi İçinde Şüpheliyi Hakim Önüne Çıkarmamak 385
3. Yasal Hakları Hatırlatmamak veya Hatırlatılmasına Rağmen Bu Haklardan Yararlandırmadan Tutuklamak 385
4. Kanuna Uygun Olarak Tutuklandığı Halde Makul Sürede Hakim Önüne Çıkarmamak veya Bu Süre İçinde Hüküm Vermemek 386
5. Yakalama veya Tutuklama Nedenleri ve Suçlamalar Hakkında Açıklama Yapmamak 387
6. Yakalamayı veya Tutuklamayı Kişinin Yakınlarına Bildirmemek 388
7. Arama Kararını Ölçüsüz Biçimde Gerçekleştirmek 389
8. Koşulları Oluşmadığı Halde Bir Başkasının Eşyasına veya Diğer Malvarlığı Değerlerine Elkoymak veya Korunması İçin Gerekli Tedbirleri Almamak ya da Elkonulan Eşyayı veya Diğer Malvarlığı Değerlerini Amaç Dışı Kullanmak veya Zamanında Geri Vermemek 389
A. Koşulları Gerçekleşmediği Halde Eşya veya Malvarlığı Değerlerine Elkoymak 389
B. Elkonulan Eşya veya Malvarlığı Değerlerinin Korunması İçin Gerekli Tedbirleri Almamak ya da Bunları Amaç Dışı Kullanmak 389
C. El Konulan Eşyayı veya Malvarlığı Değerlerini Zamanında Geri Vermemek 390
9. Yakalama veya Tutuklama İşlemine Karşı Başvuru Olanaklarından Yararlandırmamak 390
10. Gözaltında ve Tutuklulukta Geçen Sürenin Hükümlülük Süresinden Fazla Olması 390
11. Kanuna Uygun Olarak Yakalandıktan ve Tutuklandıktan Sonra Kovuşturmaya Yer Olmadığı veya Beraat Kararı Verilmesi 390
12. Yargılamanın Yenilenmesi Sonucunda Beraat veya Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı Verilmesi 391
III. Tazminatın Kapsamı 391
IV. Yargılama 392
1. Görevli ve Yetkili Mahkeme 392
2. Taraflar 392
3. Süre 393
4. İstem 393
5. İnceleme 393
V. Tazminatın Geri Alınması 394
VI. Rücu 394
9. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNİN YÜRÜYÜŞÜ
§ 1. GENEL OLARAK 397
§ 2. SORUŞTURMA EVRESİ 398
I. Kavram 398
II. Soruşturma Evresinin Başlaması 398
III. Soruşturma Evresinde Yetkili Olanlar 401
1. Genel Olarak 401
2. Savcının Soruşturma Evresinde Görev ve Yetkileri 402
3. Soruşturma Evresinde Adli Kolluğun Görev ve Yetkileri 405
4. Soruşturma Evresinde Sulh Ceza Hakiminin Görev ve Yetkileri 407
5. Soruşturma Evresinde Valinin Görev ve Yetkileri 408
IV. Delillerin Toplanması ve Muhafaza Altına Alınması 408
V. Soruşturma Evresi Gizlidir 409
VI. Soruşturma İşlemleri 409
1. Kovuşturmaya Yer Olmadığı (=Takipsizlik) Kararı 410
2. İddianame Düzenlenmesi 415
§ 3. ARA MUHAKEME EVRESİ 417
I. Genel Olarak 417
II. İddianame Düzenlenmesi 418
III. İddianamenin İncelenmesi 420
1. Şekli Yönden İnceleme 420
2. Delillerle Olayların İlişkilendirilmesi Yönünden İnceleme 422
IV. İnceleme Süresi 425
V. İtiraz Üzerine Düzenlenen İddianamenin İadesi Mümkün müdür? 425
VI. İade Üzerine C. Savcısının Görevi 426
VII. Denetim Muhakemesi (İtiraz) 426
VIII. İddianamenin Kabulü ve Duruşma Hazırlığı 427
§ 4. KOVUŞTURMA EVRESİ 427
I. Duruşma Hazırlığı Devresi 428
II. Duruşma Devresi 430
III. Son Karar Devresi 440
10. Bölüm
DENETİM MUHAKEMESİ
(KANUN YOLLARI)
§ 1. DENETİM MUHAKEMESİ HAKKINDA GENEL BİLGİ 453
I. Kavram ve Tanım 453
II. Amacı 453
III. Denetim Muhakemesi Yolunun Öngörülmüş Olması 454
IV. Denetim Muhakemesinin Konusu: Karar 454
V. Başvuru Koşulu Olarak Hukuksal Yararın İhlal Edilmesi 455
VI. Denetim Muhakemesi Yollarına Gidebilecekler 456
1. Genel Açıklama 456
2. C. Savcısı 457
3. Şüpheli veya Sanık 458
4. Katılan Sıfatını Almış Olanlar ile Katılma İsteği Karara Bağlanmamış, Reddedilmiş veya Katılan Sıfatını Alabilecek Surette Suçtan Zarar Görmüş Bulunanlar 458
5. Sanık ya da Şüphelinin Yasal Temsilcisi ve Eşi (CMK m. 262) 459
6. Müdafi veya Katılan Vekili Olarak Avukat (CMK m. 261) 460
7. Eşya veya Diğer Malvarlığı Değerleri Üzerinde Hak Sahibi Olan Kişiler (CMK m. 256, m. 257/2) 461
8. Diğer Kişiler 462
VII. Denetim Muhakemesine Başvurmanın Etkileri 462
1. Aktarma Etkisi 462
2. Yayılma Etkisi 462
3. Durdurma Etkisi 463
VIII. Başvuruda Yanılma 464
IX. İstem 465
X. Başvurudan Vazgeçme ve Başvurunun Geri Alınması 467
XI. Aleyhe Değiştirme Yasağı 469
XII. Çeşitleri 471
§ 2. İTİRAZ 471
I. Tanım 471
II. İtirazın Konusu 472
III. İtiraz Nedenleri 472
IV. İtiraz Yoluna Gidebilecek Kişiler 473
V. İtiraz Süresi 473
VI. İtirazı İnceleyecek Merci 473
VII. İtiraz İncelemesi 474
§ 3. İSTİNAF 476
I. Genel Olarak 476
II. İstinafın Konusu: Hüküm 483
III. İstinaf Nedenleri ve İstinaf Başvurusunda İstinaf Nedenlerinin Gösterilmesi 485
IV. İstinafa Başvurma Hakkı Olanlar 487
V. İstinaf İstemi 487
VI. İstinaf Süresi 488
VII. İstinaf İsteminin Biçimi 492
VIII. İstinaf Başvurusunun Etkileri 494
IX. İstinaf Muhakemesi 496
1. İstinaf Koşullarının Hükmü Veren Mahkeme Tarafından Araştırılması 496
2. İstinaf İsteminin Tebliği ve Tarafların Görüşlerinin Alınması 498
A. Öninceleme 500
a. Ön İncelemenin Kapsamı 500
aa. Yetki Bakımından 500
bb. Başvuru Koşulları Bakımından 501
b. Öninceleme Sonucunda Verilebilecek Kararlar 502
aa. İstinaf Başvurusunun Reddi Kararı 502
bb. İstinaf İsteminin Esastan Reddi Kararı 502
cc. Bozma Kararı 504
dd. Düzeltme Kararı 506
3. İlk Derece Mahkemesi Kararının Kaldırılması 506
A. Duruşma Hazırlığı 507
B. Duruşma 508
a. İlk Derece Yargılamasında Duruşma İçin Geçerli Kuralların Uygulanması 508
b. Rapor ve Gerekçeli Kararın Okunması 508
c. Tanıkların İfadesini İçeren Tutanakların Anlatılması 509
C. İstinaf Dilekçesinin Reddi 511
4. Duruşma Sonucu Verilebilecek Kararlar 511
X. BAM Kararına Karşı Yasa Yolları 513
1. İtiraz 513
2. Temyiz 514
3. Olağanüstü Kanun Yolu 516
§ 4. TEMYİZ 516
I. Genel Bilgi 516
II. Temyizin Konusu 517
III. Başvuru Koşulları 519
IV. Ön İnceleme 519
V. Temyiz Nedenleri 521
VI. Temyiz İncelemesi 522
VII. Temyiz İncelemesi Sonunda Verilen Kararlar 523
§ 5. KANUN YARARINA BOZMA 525
§ 6. OLAĞANÜSTÜ İTİRAZ 527
§ 7. YARGILAMANIN YENİLENMESİ 530
§ 8. YARGILAMANIN TEKRARLANMASI 535
§ 9. ANAYASA MAHKEMESİNE VE AİHM’E BİREYSEL BAŞVURU HAKKI VE CEZA MUHAKEMESİNE ETKİSİ 535
Kavramlar Dizini 541

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat