Ceza Muhakemesi Hukuku Ders Kitabı Bahri Öztürk

Ana HatlarıylaCeza Muhakemesi Hukuku Ders Kitabı


Basım Tarihi
2020-10
Sayfa Sayısı
536
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750263378
Boyut
16x24
Baskı
769,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 69 puan kazanacaksınız)
   69

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Bahri ÖZTÜRK

 

Konu Başlıkları
- Ceza Muhakemesi Hukukunun Tanımı, Tarihçesi, Kaynakları
- Ceza Muhakemesi Kurallarının Yorumu, Uygulama Alanı, Ceza Muhakemesinin Yürüyüş Şeması ve Şartları
- Ceza Muhakemesinde İnsan Hakları ve Ceza Muhakemesinin İlkeleri
- Ceza Muhakemesi Teşkilatı
- Ceza Muhakemesine Katılan Kişiler
- Ceza Muhakemesi İşlemleri
- Ceza Muhakemesinde İspat
- Koruma Tedbirleri
- Ceza Muhakemesinin Yürüyüşü
Denetim Muhakemeleri (Kanun Yolları)

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Kısaltmalar 19
1. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN TANIMI,
TARİHÇESİ, KAYNAKLARI
§ 1. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN TANIMI 25
I. Terim, Kavram 25
II. Amacı 26
III. Hukuk Sistematiğindeki Yeri 26
§ 2. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN TARİHÇESİ 26
§ 3. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI 28
2. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ YORUMU,
UYGULAMA ALANI, CEZA MUHAKEMESİNİN
YÜRÜYÜŞ ŞEMASI VE ŞARTLARI
§ 1. CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ YORUMU 31
§ 2. CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ UYGULAMA ALANI 32
I. Yer Bakımından Uygulama 32
II. Zaman Bakımından Uygulama 33
§ 3. CEZA MUHAKEMESİNİN YÜRÜYÜŞ ŞEMASI 35
§ 4. CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI 37
I. Genel Olarak 37
II. Dava Şartları 39
1. Çeşitleri 39
A. Şikâyet 39
B. Dava Süresi 43
C. İzin 44
D. Talep 44
E. Yargı Bulunmaması 45
F. Açık Dava Bulunmaması 46
G. Önödeme 46
H. Uzlaştırmanın Gerçekleşmemesi 48
2. Dava Şartlarının Gerçekleşmemesinin Sonuçları 55
III. Yargılama Şartları 57
1. Çeşitleri 57
A. Sanığın Hazır Bulunması 57
a. Gaiplik 57
b. Sanığın Yokluğu Halleri 58
aa. Kavram 58
bb. Sanığın Mahkemeden Uzaklaşması 59
cc. Sanığın Yokluğunda Duruşma 59
dd. Sanığın Duruşmadan Bağışık (Vareste) Tutulması 60
ee. Sanığın Duruşmadan Çıkarılabileceği Haller 61
c. Kaçaklık 62
aa. Kavram 62
bb. Kaçaklara Özgü Koruma Tedbirleri 63
aaa. Kaçaklar Hakkında Tutuklama 63
bbb. Güvence (Teminat) Belgesi 64
ccc. Özel Elkoyma 65
ddd. Sanığın Müdafi Gönderme Hakkı 66
d. Eski Hale Getirme 66
B. Sanığın Akıl Hastası Olmaması 66
C. Bekletici Sorunun Çözümü 67
D. Geçici Yasama Dokunulmazlığının Bulunmaması 67
2. Yargılama Şartlarının Gerçekleşmemesinin Sonuçları 68
3. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNDE
İNSAN HAKLARI VE CEZA MUHAKEMESİNİN İLKELERİ
§ 1. CEZA MUHAKEMESİNİN İLKELERİ 69
I. Hukuk Devleti İlkesi 69
1. İnsan Haklarının Gerçekleştirilmesi 69
2. Adaletin Sağlanması 70
3. Güvenliğin Temin Edilmesi 71
II. İnsan Haysiyetinin Korunması (Dokunulmazlığı) İlkesi 73
III. İşkence Yasağı 75
IV. Dürüst İşlem İlkesi (Adil Yargılama Yükümlülüğü, Adil Yargılanma Hakkı) 78
1. Genel Olarak 78
2. CMK’da Adil Yargılama Yükümlülüğü, Adil Yargılanma Hakkı 79
A. CMK’da Adil Yargılamanın Unsurları 80
a. Bağımsızlık ve Tarafsızlık 80
b. Kanunla Kurulmuş Mahkeme 81
c. Makul Sürede Yargılama 81
d. Aleniyet 85
e. Denetim 85
f. Silahların Eşitliği 87
3. İlkeye İlişkin Diğer Düzenlemeler 89
V. Bağımsız ve Tarafsız Hakim İlkesi 90
VI. Meram Anlatma İlkesi 91
VII. Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi 92
VIII. Halka Açıklık İlkesi 93
IX. Özel Hayatın Gizliliği İlkesi 93
X. Maddî Gerçeğin Araştırılması İlkesi 96
XI. Davasız Yargılama Olmaz İlkesi 97
XII. Vasıtasızlık (Doğrudan Doğruyalık) İlkesi 98
XIII. Sözlülük İlkesi–Yazılılık İlkesi 100
XIV. Kovuşturma Mecburiyeti İlkesi – Maksada (Maslahata) Uygunluk İlkesi 101
XV. Öteki İlkeler 103
§ 2. MUHAKEMENİN YÜRÜYÜŞÜNE İLİŞKİN İNSAN HAKLARI 103
I. Hak Arama Hakkı 103
II. İsnadı ve Hakları Öğrenme Hakkı 104
1. İsnadı Öğrenme Hakkı 104
2. Hakları Öğrenme Hakkı 104
III. Muhakemenin Sonuna Kadar Suçsuz Sayılma Hakkı (Masumluk Karinesi) 105
IV. Kimse Kendisini ve Yakınlarını Suçlandırıcı Beyanlarda Bulunmaya Zorlanamaz İlkesi (Nemo Tenetur İlkesi) 105
V. Kimsenin Başkasının Fiilinden Dolayı Yargılanmaması Hakkı (Ceza Sorumluluğunun Şahsîliği İlkesi) 105
VI. Kanunda Suç Olarak Gösterilmemiş Bir Fiilden Dolayı Takibata Uğramama ve Kanunda Öngörülmemiş Bir Cezaya Çarptırılmama Hakkı (Suçların ve Cezaların Kanunîliği İlkesi) 105
VII. Savunma Hakkı 106
VIII. Kanunî (Olağan) Hâkim Tarafından Yargılanma Hakkı 107
IX. Tercüman Hakkı 107
X. Makul Süre İçinde Yargılanma Hakkı 107
XI. Sağlıklı Bir Ortamda Yargılama Hakkı 110
XII. Denetim Muhakemesine Başvurma Hakkı 110
XIII. Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması Hakkı 111
§ 3. CEZA MUHAKEMESİNDE İNSAN HAKLARININ, TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN İHLÂLİNİN SONUÇLARI 111
§ 4. TEMEL HAK İHLALLERİNİN DENETİM MAHKEMESİ OLARAK ANAYASA MAHKEMESİ VE BU MAHKEMEYE BİREYSEL BAŞVURU 111
4. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLÂTI
§ 1. MAHKEMELER VE HAKİMLİKLER 115
§ 2. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI 117
§ 3. BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ 117
§ 4. YARGITAY 119
§ 5. TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞSAVCILIĞI 120
5. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNE KATILAN KİŞİLER
§ 1. HÂKİM 125
I. Hâkimlerde Bulunması Gereken Nitelikler 125
1. Tarafsızlık 126
A. Hâkimin Davaya Bakamayacağı Durumlar (Ret Sebepleri) 127
a. Görev Yasakları 128
b. Tarafsızlığı Şüpheye Düşüren Durumlar 130
B. Hâkimin Reddi Muhakemesi 130
a. İddia 130
b. Savunma 131
c. Yargılama 131
2. Bağımsızlık 133
II. Hâkimlerin Çeşitleri 136
III. Hâkimlerin Yetkileri 136
1. Madde Bakımından Yetki (Görev) 136
A. Genel Olarak 136
B. İstisnaen Madde Bakımından Yetkili Olma Durumları 139
a. İşin Yanlışlıkla Madde Bakımından Yetkisiz Mahkemeye Gelmesi 139
b. Bağlantı (İrtibat) 139
aa. Anlamı 139
bb. Çeşitleri 139
aaa. Sübjektif Bağlantı – Objektif Bağlantı 140
bbb. Dar ve Geniş Bağlantı 140
ccc. Tek Çeşit ve Karışık Bağlantı 140
ddd. Öteki Bağlantı Çeşitleri 141
cc. Bağlantı Bulunmasının Sonuçları 141
aaa. Birleştirme 141
bbb. Nispi Muhakeme Yapma 143
ccc. Bekletici Sorun (meselei müstehire) Sayma 143
2. Yer Bakımından Yetki (Yetki) 144
A. Genel Olarak 144
B. İstisnaen Yer Bakımından Yetkili Olma Durumları 147
a. Muhakemenin Nakli 147
b. İstinabe 148
c. Bağlantı 148
3. Kişi Bakımından Yetki 149
A. Genel Olarak 149
B. İstisnaen Kişi Bakımından Yetkili Olma Durumu: Bağlantı 149
4. Görev Bakımından Yetki (Fonksiyonel Yetki) 150
§ 2. SAVCI 151
I. Kavram 151
II. CMK’nın Yeni Savcı Modeli 153
1. Genel Olarak 153
2. Savcı–Adli Kolluk İlişkisi 153
3. Dava Açma Tekeli, İddia Görevinin Birliği İlkesi 157
4. Savcı Taraf Değildir 157
5. Savcı Özerktir 157
6. Yer Bakımından Yetki 158
7. Soruşturma Mecburiyeti 158
8. İddianamede Yer Alacak Hususlar 158
9. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararının Denetimi 163
§ 3. MAĞDUR, SUÇTAN ZARAR GÖREN, KATILAN (MÜDAHİL) 165
I. Mağdur, Suçtan Zarar Gören 165
II. Katılan (müdahil) 168
§ 4. ŞÜPHELİ – SANIK 171
§ 5. MÜDAFİ 174
§ 6. ADLİ KOLLUK 193
§ 7. ZABIT KATİBİ VE DİĞER KİŞİLER 195
6. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ
§ 1. TANIMI 197
§ 2. ÇEŞİTLERİ 197
§ 3. SÜRELER 198
I. Çeşitleri 198
II. Eski Hale Getirme 198
§ 4. BİLDİRİLMESİ 199
§ 5. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLAR 203
§ 6. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLARIN GİDERİLMESİ 204
7. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNDE İSPAT
§ 1. ESASLARI 207
§ 2. İSPAT ARAÇLARI (DELİLLER) 209
I. Sanık Açıklamaları, İkrar 209
II. Tanık Açıklamaları 211
III. Sanık ve Tanıktan Başka Kişilerin Açıklamaları 232
IV. Yazılı Açıklamalar (Belgeler) 233
V. Görüntü ve (veya) Ses Kaydeden Araçlarla Açıklama 235
VI. Belirtiler 238
§ 3. DELİLLERİN TOPLANMASI, MUHAFAZASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 240
I. Delillerin Toplanması 240
1. Esasları 240
2. Sorgu (İfade Alma) 242
A. Genel Olarak 242
a. Terim 242
b. Kavram 242
B. Sorgunun Görevi (Amacı) 244
3. Keşif 244
A. Genel Olarak 244
B. Ölü Muayenesi ve Otopsi 246
a. Ölü Muayenesi 246
b. Otopsi 247
II. Delillerin Muhafazası 248
III. Delillerin Değerlendirilmesi 249
1. Esasları 249
2. Bilirkişi 251
3. Delil Yasakları 258
A. Kavram 258
B. Tarihsel Çıkış Noktası ve Bugünkü Durum 260
a. Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi (CMK m. 147) 261
b. Yasak Sorgu Metotları (CMK m. 148) 261
c. Değerlendirme Yasakları (AY m. 38/6; CMK m. 217/2) 262
aa. Genel Olarak 262
bb. CMK m. 217/2’de Öngörülen Mutlak Değerlendirme Yasağının İncelenmesi 262
cc. AY m. 38/6’nın Mutlak Anlaşılmasının Sonuçları 266
C. Delil Yasaklarının Kapsamı 268
D. Özel Kişiler Tarafından Hukuka Aykırı Yollarla Elde Edilen Delillerin Değerlendirilmesi 270
8. Bölüm
KORUMA TEDBİRLERİ
§ 1. KAVRAM 273
I. Terim, Tanım 273
II. Koruma Tedbirlerinin Ortak Özellikleri 273
1. Yasal Dayanak 273
2. Suç Şüphelerinin Belli Bir Yoğunlukta Olması 273
A. Şüphe 273
B. Çeşitleri 274
a. Basit Şüphe (=Başlangıç Şüphesi) 274
b. Yoğun Şüphe 274
aa. Yeterli Şüphe 275
bb. Kuvvetli Şüphe 275
3. Hükümden Önce Temel Bir Hakkı Sınırlaması 275
4. Geçici Olması 275
5. Muhakemenin Yapılabilmesini Sağlamak ve/veya Verilecek Kararın Kâğıt Üzerinde Kalmasını Önlemek ve/veya Delil Temin veya Muhafaza Etmek Amacının Bulunması 275
6. Gecikmede Sakınca Bulunması 276
7. Hakim, Gecikemez Hallerde, Savcı Kararı Bulunması 276
8. Ölçülülük (Oranlılık İlkesi) Bulunması 276
§ 2. ÇEŞİTLERİ 276
I. Yakalama ve Gözaltına Alma 277
1. Tanım 277
2. Amacı ve Hukuksal Niteliği 277
3. Yakalamanın Koşulları 279
A. Herkes Tarafından Yapılan Yakalamanın Koşulları 279
B. Kolluk Görevlileri Tarafından Yapılan Yakalamanın Koşulları 280
4. Şikayete Bağlı Suçlarda Yakalama 282
5. Asker Kişiler Hakkında Yakalama 282
6. Yakalanan Kişi Hakkında Yapılacak İşlemler 283
A. Yakalanan Kişiye Yasal Haklarının Bildirilmesi 283
B. Yakalanan Kişinin Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi 284
C. Yakalanan Kişinin Durumunun C. Savcısına Bildirilmesi 284
D. Yakalanan Kişi ile İlgili Alınacak Önlemler 285
E. Yakalama Tutanağı Düzenlenmesi 286
F. Yakalanan Kişinin Gözaltına Alınması 286
a. Genel Olarak 286
b. Koşulları 287
c. Gözaltı Süresi 287
G. Yakalama ve Gözaltı İşlemlerinin Denetimi 290
H. Yeniden Yakalama Yasağı 290
I. Yakalama Emrine Dayanarak Yakalama 290
II. Tutuklama 291
1. Tanım 291
2. Hukuksal Niteliği 292
3. Amacı 292
4. Koşulları 293
A. Şüpheli veya Sanığın Huzurda Olması 293
B. Somut Delillere Dayalı Kuvvetli Suç Şüphesinin Bulunması 294
C. Tutuklama Nedenlerinden En Az Birinin Var Olması 294
a. Kaçma, Saklanma ve Kaçma Şüphesini Uyandıran Somut Olguların Varlığı 295
b. Delilleri Karartma Tehlikesi 296
c. Tutuklama Nedenlerinin Varsayılması 296
D. Ölçülülük 298
a. Genel Olarak 298
b. Tutuklama Yasakları 298
E. Muhakeme Koşullarının Gerçekleşmesi 299
F. Adli Kontrol Tedbirlerinden Birine Hükmedilmesinin Mümkün Bulunmaması 299
5. Tutuklama Kararı 299
A. Hakim Kararı 299
B. Kararın Gerekçeli Olması 300
6. Tutuklama Süresi 302
7. Tutuklama Usulü 305
8. Tutuklama Kararının Gözden Geçirilmesi 306
9. İtiraz 307
10. Tutuklanan Kişinin Durumu 308
11. Tutuklananın Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi 308
12. Kaçaklar Hakkında Tutuklama ve Güvence (Teminat) Belgesi 309
A. Kaçaklar Hakkında Tutuklama 309
B. Güvence (Teminat) Belgesi 309
13. Tutuklama Kararının Yerine Getirilmesi 310
A. Genel Olarak 310
B. Tutukluların Hakları 311
a. Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı 311
b. Ziyaretçi Kabul Hakkı 311
c. Haberleşme Hakkı 312
d. Çalışma Hakkı 312
C. Tutukluların Yükümlülükleri 312
III. Adli Kontrol 313
1. Tanım 313
2. Amacı 314
3. Adli Kontrolle Bağlantılı Yükümlülükler 315
4. Uygulanma Koşulları 316
A. Tutuklama Koşullarının Gerçekleşmiş Olması 317
B. Bir Suç Dolayısıyla Yürütülen Bir Soruşturma ve Kovuşturma Bulunması 317
5. Adli Kontrol Kararı 318
6. Sona Ermesi 318
7. Adli Kontrol Kararlarına Uyulmaması 319
8. Adli Kontrol Kararına İtiraz 320
9. Adli Kontrole Hukuka Aykırı Olarak Başvurulması 320
IV. Zorla Getirme 321
1. Şüpheli ve Sanığın Zorla Getirilmesi 321
2. Tanık ve Bilirkişilerin Zorla Getirilmesi 322
V. Arama 323
1. Tanım 323
2. Hukuksal Nitelik 324
3. Aramanın Koşulları 325
A. Makul Şüphe 325
B. Hakim Kararı veya Yetkili Merciin Yazılı Emri 326
C. Arama Yapılacak Kişiye İlişkin Koşullar 328
a. Şüpheli veya Sanık Hakkında Yapılan Arama 328
b. Diğer Kişiler Hakkında Yapılan Arama 328
D. Aramanın Zamanına İlişkin Koşullar 328
E. Arama Yapılacak Yere İlişkin Koşullar 329
a. Üstte Arama 329
b. Eşyada Arama 329
c. Konutta Arama 329
d. İşyerinde Arama 330
e. Araçta Arama 333
4. Arama Kararı veya Emri 333
5. Aramanın Yerine Getirilmesi 334
6. Bilgisayarlarda, Program ve Kütüklerinde Arama 336
VI. Elkoyma 337
1. Tanım 337
2. Amaç ve Hukuksal Nitelik 337
3. Koşulları 337
A. Kişi Bakımından Aranan Koşullar 338
B. Madde Bakımından Aranan Koşullar 338
4. Elkoyma Kararı 338
5. Çeşitleri 338
A. Basit Elkoyma 339
B. Özel Elkoyma 340
a. Postada Elkoyma 340
b. Taşınmaz, Hak ve Alacaklara Elkoyma 341
c. Avukat Bürolarında Elkoyma 342
d. Şirket Yönetimine Kayyım Atanması 342
e. Bilgisayarlara Elkoyma 343
f. Kaçaklara İlişkin Elkoyma 344
6. Yargısal Denetim 344
A. Hakim Tarafından Verilen Elkoyma Kararının Denetimi 345
B. Cumhuriyet Savcısı ya da Adli Kolluk Amiri Tarafından Elkoyma Kararı Verilmesi Durumunda Denetim 345
7. Sona Ermesi 345
VII. Yeni Koruma Tedbirleri 345
1. Beden Muayenesi ve Bedenden Örnek Alınması 346
A. Tanım 346
B. Amaç 346
C. Hukuksal Nitelik 347
D. Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi 347
a. Dış Beden Muayenesi 348
b. İç Beden Muayenesi 349
aa. Uygulanma Koşulları 349
bb. Tedbirin Uygulanması 351
cc. Elde Edilen Bilgilerin Değerlendirilmesi 353
dd. Denetim Muhakemesi 353
E. Şüpheli veya Sanık Dışındaki Diğer Kişilerin Beden Muayenesi 353
2. Fizik Kimliğin Tespiti 354
3. Yer Gösterme 357
4. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi 359
5. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi 377
6. Teknik Araçlarla İzleme 381
§ 3. KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT 384
I. Dayanak 384
II. Tazminat Nedenleri 385
III. Tazminatın Kapsamı 386
IV. Yargılama 387
1. Görevli ve Yetkili Mahkeme 387
2. Taraflar 387
3. Süre 388
4. İstem 388
5. İnceleme 388
V. Tazminatın Geri Alınması 389
VI. Rücu 389
9. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNİN YÜRÜYÜŞÜ
§ 1. GENEL OLARAK 391
§ 2. SORUŞTURMA EVRESİ 392
I. Kavram 392
II. Soruşturma Evresinin Başlaması 392
III. Soruşturma Evresinde Yetkili Olanlar 395
1. Genel Olarak 395
2. Savcının Soruşturma Evresinde Görev ve Yetkileri 396
3. Soruşturma Evresinde Adli Kolluğun Görev ve Yetkileri 398
4. Soruşturma Evresinde Sulh Ceza Hakiminin Görev ve Yetkileri 401
5. Soruşturma Evresinde Valinin Görev ve Yetkileri 401
IV. Delillerin Toplanması ve Muhafaza Altına Alınması 402
V. Soruşturma Evresi Gizlidir 402
VI. Soruşturma İşlemleri 403
1. Kovuşturmaya Yer Olmadığı (=Takipsizlik) Kararı 404
2. İddianame Düzenlenmesi 408
§3. ARA MUHAKEME EVRESİ 410
I. Genel Olarak 410
II. İddianame Düzenlenmesi 411
III. İddianamenin İncelenmesi 413
1. Şekli Yönden İnceleme 413
2. Delillerle Olayların İlişkilendirilmesi Yönünden İnceleme 415
IV. İnceleme Süresi 418
V. İtiraz Üzerine Düzenlenen İddianamenin İadesi Mümkün müdür? 418
VI. İade Üzerine C. Savcısının Görevi 419
VII. Denetim Muhakemesi (İtiraz) 419
VIII. İddianamenin Kabulü ve Duruşma Hazırlığı 420
§ 4. KOVUŞTURMA EVRESİ 420
I. Duruşma Hazırlığı Devresi 421
II. Duruşma Devresi 423
III. Son Karar Devresi 433
10. Bölüm
DENETİM MUHAKEMESİ
(KANUN YOLLARI)
§ 1. DENETİM MUHAKEMESİ HAKKINDA GENEL BİLGİ 447
I. Kavram ve Tanım 447
II. Amacı 447
III. Denetim Muhakemesi Yolunun Öngörülmüş Olması 448
IV. Denetim Muhakemesinin Konusu: Karar 448
V. Başvuru Koşulu Olarak Hukuksal Yararın İhlal Edilmesi 449
VI. Denetim Muhakemesi Yollarına Gidebilecekler 450
1. Genel Açıklama 450
2. C. Savcısı 451
3. Şüpheli veya Sanık 452
4. Katılan Sıfatını Almış Olanlar ile Katılma İsteği Karara Bağlanmamış, Reddedilmiş veya Katılan Sıfatını Alabilecek Surette Suçtan Zarar Görmüş Bulunanlar 452
5. Sanık ya da Şüphelinin Yasal Temsilcisi ve Eşi (CMK m. 262) 453
6. Müdafi veya Katılan Vekili Olarak Avukat (CMK m. 261) 454
7. Eşya veya Diğer Malvarlığı Değerleri Üzerinde Hak Sahibi Olan Kişiler (CMK m. 256, m. 257/2) 455
8. Diğer Kişiler 456
VII. Denetim Muhakemesine Başvurmanın Etkileri 456
1. Aktarma Etkisi 456
2. Yayılma Etkisi 456
3. Durdurma Etkisi 457
VIII. Başvuruda Yanılma 458
IX. İstem 459
X. Başvurudan Vazgeçme ve Başvurunun Geri Alınması 461
XI. Aleyhe Değiştirme Yasağı 463
XII. Çeşitleri 465
§ 2. İTİRAZ 465
I. Tanım 465
II. İtirazın Konusu 466
III. İtiraz Nedenleri 466
IV. İtiraz Yoluna Gidebilecek Kişiler 467
V. İtiraz Süresi 467
VI. İtirazı İnceleyecek Merci 467
VII. İtiraz İncelemesi 468
§ 3. İSTİNAF 470
I. Genel Olarak 470
II. İstinafın Konusu: Hüküm 477
III. İstinaf Nedenleri ve İstinaf Başvurusunda İstinaf Nedenlerinin Gösterilmesi 478
IV. İstinafa Başvurma Hakkı Olanlar 480
V. İstinaf İstemi 481
VI. İstinaf Süresi 482
VII. İstinaf İsteminin Biçimi 486
VIII. İstinaf Başvurusunun Etkileri 488
IX. İstinaf Muhakemesi 490
1. İstinaf Koşullarının Hükmü Veren Mahkeme Tarafından Araştırılması 490
2. İstinaf İsteminin Tebliği ve Tarafların Görüşlerinin Alınması 492
A. Öninceleme 494
a. Ön İncelemenin Kapsamı 494
aa. Yetki Bakımından 494
bb. Başvuru Koşulları Bakımından 494
b. Öninceleme Sonucunda Verilebilecek Kararlar 495
aa. İstinaf Başvurusunun Reddi Kararı 495
bb. İstinaf İsteminin Esastan Reddi Kararı 496
cc. Bozma Kararı 498
dd. Düzeltme Kararı 499
3. İlk Derece Mahkemesi Kararının Kaldırılması 500
A. Duruşma Hazırlığı 500
B. Duruşma 501
a. İlk Derece Yargılamasında Duruşma İçin Geçerli Kuralların Uygulanması 501
b. Rapor ve Gerekçeli Kararın Okunması 502
c. Tanıkların İfadesini İçeren Tutanakların Anlatılması 503
C. İstinaf Dilekçesinin Reddi 504
4. Duruşma Sonucu Verilebilecek Kararlar 505
X. BAM Kararına Karşı Yasa Yolları 507
1. İtiraz 507
2. Temyiz 507
3. Olağanüstü Kanun Yolu 509
§ 4. TEMYİZ 510
I. Genel Bilgi 510
II. Temyizin Konusu 510
III. Başvuru Koşulları 512
IV. Ön İnceleme 513
V. Temyiz Nedenleri 514
VI. Temyiz İncelemesi 515
VII. Temyiz İncelemesi Sonunda Verilen Kararlar 516
§ 5. KANUN YARARINA BOZMA 518
§ 6. OLAĞANÜSTÜ İTİRAZ 520
§ 7. YARGILAMANIN YENİLENMESİ 524
§ 8. YARGILAMANIN TEKRARLANMASI 528
§ 9. ANAYASA MAHKEMESİNE VE AİHM’E BİREYSEL BAŞVURU HAKKI VE CEZA MUHAKEMESİNE ETKİSİ 528
Kavramlar Dizini 533

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
69,00   
69,00   
2
34,50   
69,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
69,00   
69,00   
2
34,50   
69,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
69,00   
69,00   
2
34,50   
69,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
69,00   
69,00   
2
34,50   
69,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
69,00   
69,00   
2
34,50   
69,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
69,00   
69,00   
2
   
   
Kapat