Ceza Muhakemesi Hukuku Bahri Öztürk

Nazari ve UygulamalıCeza Muhakemesi Hukuku


Basım Tarihi
2020-10
Sayfa Sayısı
912
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750263347
Boyut
16x24
Baskı
14Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Bahri ÖZTÜRK

 

Konu Başlıkları
- Ceza Muhakemesi Hukukunun Tanımı, Tarihçesi, Kaynakları
- Ceza Muhakemesi Kurallarının Yorumu, Uygulama Alanı, Ceza Muhakemesinin Yürüyüş Şeması ve Şartları
- Ceza Muhakemesinde İnsan Hakları ve Ceza Muhakemesinin İlkeleri
- Ceza Muhakemesi Teşkilâtı
- Ceza Muhakemesine Katılan Kişiler
- Ceza Muhakemesi İşlemleri
- Ceza Muhakemesinde İspat
- Koruma Tedbirleri
- Ceza Muhakemesinin Yürüyüşü
- Denetim Muhakemeleri (Kanun Yolları)
- Muhakeme Masrafları Muhakemesi, Müsadere Muhakemesi, İnfaz Muhakemesi ve Yasak Hakların Geri Verilmesi Muhakemesi
- Özel Ceza Muhakemeleri
- Emniyet Tedbirleri Muhakemesi
Ceza Hakiminin Hukuki Sorumluluğu

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Kısaltmalar 23
1. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN TANIMI,
TARİHÇESİ, KAYNAKLARI
§ 1. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN TANIMI 29
I. Terim, Kavram 29
II. Amacı 31
III. Hukuk Sistematiğindeki Yeri 31
§ 2. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN TARİHÇESİ 32
§ 3. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI 34
2. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ YORUMU,
UYGULAMA ALANI, CEZA MUHAKEMESİNİN
YÜRÜYÜŞ ŞEMASI VE ŞARTLARI
§ 1. CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ YORUMU 37
§ 2. CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ UYGULAMA ALANI 39
I. Yer Bakımından Uygulama 39
II. Zaman Bakımından Uygulama 40
§ 3. CEZA MUHAKEMESİNİN YÜRÜYÜŞ ŞEMASI 42
§ 4. CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI 44
I. Genel Olarak 44
II. Dava Şartları 46
1. Çeşitleri 46
A. Şikâyet 46
B. Dava Süresi 52
C. İzin 53
D. Talep 55
E. Yargı Bulunmaması 57
F. Açık Dava Bulunmaması 57
G. Önödeme 57
H. Uzlaştırmanın Gerçekleşmemesi 59
2. Dava Şartlarının Gerçekleşmemesinin Sonuçları 70
III. Yargılama Şartları 70
1. Çeşitleri 70
A. Sanığın Hazır Bulunması 70
a. Gaiplik 70
b. Sanığın Yokluğu Halleri 72
aa. Kavram 72
bb. Sanığın Mahkemeden Uzaklaşması 73
cc. Sanığın Yokluğunda Duruşma 74
dd. Sanığın Duruşmadan Bağışık (Vareste) Tutulması 75
ee. Sanığın Duruşmadan Çıkarılabileceği Haller 77
c. Kaçaklık 78
aa. Kavram 78
bb. Kaçaklara Özgü Koruma Tedbirleri 79
aaa. Kaçaklar Hakkında Tutuklama 79
bbb. Güvence (Teminat) Belgesi 80
ccc. Özel Elkoyma 82
ddd. Sanığın Müdafi Gönderme Hakkı 82
d. Eski Hale Getirme 83
B. Sanığın Akıl Hastası Olmaması 83
C. Bekletici Sorunun Çözümü 83
D. Geçici Yasama Dokunulmazlığının Bulunmaması 84
2. Yargılama Şartlarının Gerçekleşmemesinin Sonuçları 85
3. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNDE
İNSAN HAKLARI VE CEZA MUHAKEMESİNİN İLKELERİ
§ 1. KAVRAM 87
I. İnsan Hakları 87
II. İnsan Hakları Düşüncesinin Gelişimi 89
1. Batı’da 89
2. Türkiye’de 91
3. Yirminci Yüzyılda İnsan Haklarının Gelişimi 93
A. Birleşmiş Milletler Teşkilatı Tarafından Yapılan Çalışmalar 93
a. Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 93
b. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (Beyannamesi) 94
c. Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi 95
d. İşkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 97
B. Avrupa Konseyi Tarafından Yapılan Çalışmalar 97
a. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi 97
b. İşkenceye Karşı Avrupa Sözleşmesi (İKAS) 102
C. AGİK Süreci 102
§ 2. GENEL İNSAN HAKLARI 103
I. Kişi Dokunulmazlığı 103
1. Kavram 103
2. Kişi Dokunulmazlığına İlişkin Bazı Sorunlar 106
A. Ölüm Oruçları 106
B. Göz Altında Ölümler 107
C. Silah Kullanma ve Silahlı Çatışma 108
D. Kayıp Kişiler 111
E. Faili Meçhul Öldürme ve Öldürmeye Teşebbüs Olayları 112
II. Kişi Hürriyeti ve Güvenliği 112
III. Kanun Önünde Eşitlik 113
IV. Din ve Vicdan Hürriyeti 114
V. Düşünce ve Kanaat Hürriyeti 114
VI. Mülkiyet Hakkı 115
§ 3. CEZA MUHAKEMESİNİN İLKELERİ 115
I. Hukuk Devleti İlkesi 115
1. İnsan Haklarının Gerçekleştirilmesi 116
2. Adaletin Sağlanması 116
3. Güvenliğin Temin Edilmesi 117
II. İnsan Haysiyetinin Korunması (Dokunulmazlığı) İlkesi 119
III. İşkence Yasağı 121
IV. Dürüst İşlem İlkesi (Adil Yargılama Yükümlülüğü, Adil Yargılanma Hakkı) 125
1. Genel Olarak 125
2. CMK’da Adil Yargılama Yükümlülüğü, Adil Yargılanma Hakkı 127
A. CMK’da Adil Yargılamanın Unsurları 127
a. Bağımsızlık ve Tarafsızlık 127
b. Kanunla Kurulmuş Mahkeme 128
c. Makul Sürede Yargılama 128
d. Aleniyet 133
e. Denetim 133
f. Silahların Eşitliği 135
3. İlkeye İlişkin Diğer Düzenlemeler 138
V. Bağımsız ve Tarafsız Hakim İlkesi 139
VI. Meram Anlatma İlkesi 140
VII. Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi 141
VIII. Halka Açıklık İlkesi 142
IX. Özel Hayatın Gizliliği İlkesi 143
X. Maddî Gerçeğin Araştırılması İlkesi 147
XI. Davasız Yargılama Olmaz İlkesi 149
XII. Vasıtasızlık (Doğrudan Doğruyalık) İlkesi 149
XIII. Sözlülük İlkesi–Yazılılık İlkesi 153
XIV. Kovuşturma Mecburiyeti İlkesi – Maksada (Maslahata) Uygunluk İlkesi 154
XV. Öteki İlkeler 157
§ 4. MUHAKEMENİN YÜRÜYÜŞÜNE İLİŞKİN İNSAN HAKLARI 157
I. Hak Arama Hakkı 157
II. İsnadı ve Hakları Öğrenme Hakkı 157
1. İsnadı Öğrenme Hakkı 157
2. Hakları Öğrenme Hakkı 158
III. Muhakemenin Sonuna Kadar Suçsuz Sayılma Hakkı (Masumluk Karinesi) 158
IV. Kimse Kendisini ve Yakınlarını Suçlandırıcı Beyanlarda Bulunmaya Zorlanamaz İlkesi (Nemo Tenetur İlkesi) 158
V. Kimsenin Başkasının Fiilinden Dolayı Yargılanmaması Hakkı (Ceza Sorumluluğunun Şahsîliği İlkesi) 159
VI. Kanunda Suç Olarak Gösterilmemiş Bir Fiilden Dolayı Takibata Uğramama ve Kanunda Öngörülmemiş Bir Cezaya Çarptırılmama Hakkı (Suçların ve Cezaların Kanunîliği İlkesi) 159
VII. Savunma Hakkı 159
VIII. Kanunî (Olağan) Hâkim Tarafından Yargılanma Hakkı 160
IX. Tercüman Hakkı 161
X. Makul Süre İçinde Yargılanma Hakkı 161
XI. Sağlıklı Bir Ortamda Yargılama Hakkı 164
XII. Denetim Muhakemesine Başvurma Hakkı 164
XIII. Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması Hakkı 165
§ 5. CEZA MUHAKEMESİNDE İNSAN HAKLARININ, TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN İHLÂLİNİN SONUÇLARI 165
§ 6. TEMEL HAK İHLALLERİNİN DENETİM MAHKEMESİ OLARAK ANAYASA MAHKEMESİ VE BU MAHKEMEYE BİREYSEL BAŞVURU 165
4. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLÂTI
§ 1. MAHKEMELER VE HAKİMLİKLER 169
§ 2. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI 171
§ 3. BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ 171
§ 4. YARGITAY 173
§ 5. TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞSAVCILIĞI 174
5. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNE KATILAN KİŞİLER
§ 1. HÂKİM 179
I. Hâkimlerde Bulunması Gereken Nitelikler 179
1. Tarafsızlık 180
A. Hâkimin Davaya Bakamayacağı Durumlar (Ret Sebepleri) 183
a. Görev Yasakları 183
b. Tarafsızlığı Şüpheye Düşüren Durumlar 186
B. Hâkimin Reddi Muhakemesi 187
a. İddia 187
b. Savunma 187
c. Yargılama 187
2. Bağımsızlık 189
II. Hâkimlerin Çeşitleri 203
III. Hâkimlerin Yetkileri 204
1. Madde Bakımından Yetki (Görev) 204
A. Genel Olarak 204
B. İstisnaen Madde Bakımından Yetkili Olma Durumları 207
a. İşin Yanlışlıkla Madde Bakımından Yetkisiz Mahkemeye Gelmesi 207
b. Bağlantı (İrtibat) 208
aa. Anlamı 208
bb. Çeşitleri 208
aaa. Sübjektif Bağlantı – Objektif Bağlantı 208
bbb. Dar ve Geniş Bağlantı 209
ccc. Tek Çeşit ve Karışık Bağlantı 209
ddd. Öteki Bağlantı Çeşitleri 209
cc. Bağlantı Bulunmasının Sonuçları 209
aaa. Birleştirme 209
bbb. Nispi Muhakeme Yapma 211
ccc. Bekletici Sorun (meselei müstehire) Sayma 213
2. Yer Bakımından Yetki (Yetki) 214
A. Genel Olarak 214
B. İstisnaen Yer Bakımından Yetkili Olma Durumları 217
a. Muhakemenin Nakli 217
b. İstinabe 218
c. Bağlantı 219
3. Kişi Bakımından Yetki 219
A. Genel Olarak 219
B. İstisnaen Kişi Bakımından Yetkili Olma Durumu: Bağlantı 220
4. Görev Bakımından Yetki (Fonksiyonel Yetki) 220
§ 2. SAVCI 221
I. Kavram 221
II. CMK’nın Yeni Savcı Modeli 224
1. Genel Olarak 224
2. Savcı–Adli Kolluk İlişkisi 225
3. Dava Açma Tekeli, İddia Görevinin Birliği İlkesi 228
4. Savcı Taraf Değildir 229
5. Savcı Özerktir 230
6. Yer Bakımından Yetki 230
7. Soruşturma Mecburiyeti 230
8. İddianamede Yer Alacak Hususlar 231
9. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararının Denetimi 236
§ 3. MAĞDUR, SUÇTAN ZARAR GÖREN, KATILAN (MÜDAHİL) 239
I. Mağdur, Suçtan Zarar Gören 239
II. Katılan (müdahil) 243
§ 4. ŞÜPHELİ – SANIK 247
§ 5. MÜDAFİ 252
§ 6. ADLİ KOLLUK* 278
§ 7. ZABIT KATİBİ VE DİĞER KİŞİLER 286
6. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ
§ 1. TANIMI 289
§ 2. ÇEŞİTLERİ 289
§ 3. SÜRELER 290
I. Çeşitleri 290
II. Eski Hale Getirme 291
§ 4. BİLDİRİLMESİ 292
§ 5. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLAR 295
§ 6. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLARIN GİDERİLMESİ 297
7. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNDE İSPAT
§ 1. ESASLARI 299
§ 2. İSPAT ARAÇLARI (DELİLLER) 302
I. Sanık Açıklamaları, İkrar 303
II. Tanık Açıklamaları 304
III. Sanık ve Tanıktan Başka Kişilerin Açıklamaları 331
IV. Yazılı Açıklamalar (Belgeler) 332
V. Görüntü ve (veya) Ses Kaydeden Araçlarla Açıklama 334
VI. Belirtiler 338
§ 3. DELİLLERİN TOPLANMASI, MUHAFAZASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 340
I. Delillerin Toplanması 340
1. Esasları 340
2. Kriminalistik (İz Bilimi) 342
A. Genel Olarak 342
B. İz Çeşitleri 343
a. Materyal İzleri 343
b. Şekil (Form) İzleri 344
c. Baskı İzleri 344
d. Durum İzleri 344
C. İzlerin Aranması 344
D. İzlerin Muhafaza Altına Alınması 345
E. Kan, Parmak İzi, Silâh, Zehir, Koku, Ses (CMK m. 75–81) 346
a. Kan 346
b. Parmak İzi (Daktiloskopi, Daktyloskopi) 348
c. Ateşli Silâh, Zehir 349
d. Koku (CMK m. 81) 351
e. Ses 353
F. Olay Yeri İncelemesi 354
a. Balistik Bölümü 360
b. Sahtecilik Bölümü 360
c. Patlayıcı Maddeler Bölümü 361
d. Kimya Bölümü 361
e. Teknik Fotoğraf Bölümü 362
f. Araştırma ve Geliştirme (AR–GE) Bölümü 362
3. Sorgu (İfade Alma) Teknik ve Taktikleri 365
A. Genel Olarak 365
a. Terim 365
b. Kavram 366
B. Sorgunun Görevi (Amacı) 368
C. Sorgunun Çeşitleri 368
D. Sorgunun Esasları 369
E. Beyanın Psikolojisi 371
F. Sorgunun Psikolojisi 373
G. Hazırlık Çalışmaları 375
a. Dosyadaki Bilgilerin Öğrenilmesi 375
b. Sanığın Karakteri, Suçtan Önceki Hayatı ve Çevresi Hakkında Bilgiler Toplanması 376
H. Sorgunun Yapılacağı Yer 377
I. Sorguya Çekilenin Tutumu 379
İ. Sorgu Taktikleri (Stratejileri) 380
J. Sorguda Dikkate Edilecek Diğer Hususlar 382
4. Keşif 385
A. Genel Olarak 385
B. Ölü Muayenesi ve Otopsi 387
a. Ölü Muayenesi 387
b. Otopsi 388
II. Delillerin Muhafazası 389
III. Delillerin Değerlendirilmesi 391
1. Esasları 391
2. Bilirkişi 393
3. Delil Yasakları 401
A. Kavram 401
B. Tarihsel Çıkış Noktası ve Bugünkü Durum 404
a. Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi (CMK m. 147) 405
b. Yasak Sorgu Metotları (CMK m. 148) 405
c. Değerlendirme Yasakları (AY m. 38/6; CMK m. 217/2) 406
aa. Genel Olarak 406
bb. CMK m. 217/2’de Öngörülen Mutlak Değerlendirme Yasağının İncelenmesi 406
cc. AY m. 38/6’nın Mutlak Anlaşılmasının Sonuçları 410
C. Delil Yasağı Teorileri 413
a. Hak Alanı Teorisi 413
b. Koruma Amacı Teorisi 414
c. Değerler Tartımı Teorisi 414
D. Yargı Kararları Işığında Değerlendirme Yasakları 415
a. Faktörlerin Çokluğu Görüşü 415
b. Delil Yasağının İleri Sürülmesi ve İspat Yükü 417
c. Varsayıma Dayalı Nedensellik 417
E. Delil Yasaklarının Kapsamı 418
F. Bilirkişilik ve Delil Yasakları 427
G. Askerî Ceza Mahkemeleri ve Delil Yasakları 427
H. Yüce Divan ve Delil Yasakları 427
I. Özel Kişiler Tarafından Hukuka Aykırı Yollarla Elde Edilen Delillerin Değerlendirilmesi 428
İ. AİHM ve Anayasa Mahkemesi Kararlarında Delil Yasağı 429
8. Bölüm
KORUMA TEDBİRLERİ
§ 1. KAVRAM 445
I. Terim, Tanım 445
II. Koruma Tedbirlerinin Ortak Özellikleri 446
1. Yasal Dayanak 446
2. Suç Şüphelerinin Belli Bir Yoğunlukta Olması 446
A. Şüphe 446
B. Çeşitleri 447
a. Basit Şüphe (=Başlangıç Şüphesi) 447
b. Yoğun Şüphe 447
aa. Yeterli Şüphe 447
bb. Kuvvetli Şüphe 447
3. Hükümden Önce Temel Bir Hakkı Sınırlaması 448
4. Geçici Olması 448
5. Muhakemenin Yapılabilmesini Sağlamak ve/veya Verilecek Kararın Kâğıt Üzerinde Kalmasını Önlemek ve/veya Delil Temin veya Muhafaza Etmek Amacının Bulunması 448
6. Gecikmede Sakınca Bulunması 448
7. Hakim, Gecikemez Hallerde, Savcı Kararı Bulunması 449
8. Ölçülülük (Oranlılık İlkesi) Bulunması 449
§ 2. ÇEŞİTLERİ 449
I. Yakalama ve Gözaltına Alma 450
1. Tanım 450
2. Amacı ve Hukuksal Niteliği 451
3. Yakalamanın Koşulları 452
A. Herkes Tarafından Yapılan Yakalamanın Koşulları 452
B. Kolluk Görevlileri Tarafından Yapılan Yakalamanın Koşulları 455
4. Şikayete Bağlı Suçlarda Yakalama 456
5. Asker Kişiler Hakkında Yakalama 457
6. Yakalanan Kişi Hakkında Yapılacak İşlemler 457
A. Yakalanan Kişiye Yasal Haklarının Bildirilmesi 457
B. Yakalanan Kişinin Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi 459
C. Yakalanan Kişinin Durumunun C. Savcısına Bildirilmesi 460
D. Yakalanan Kişi ile İlgili Alınacak Önlemler 460
E. Yakalama Tutanağı Düzenlenmesi 461
F. Yakalanan Kişinin Gözaltına Alınması 461
a. Genel Olarak 461
b. Koşulları 463
c. Gözaltı Süresi 463
G. Yakalama ve Gözaltı İşlemlerinin Denetimi 466
H. Yeniden Yakalama Yasağı 467
I. Yakalama Emrine Dayanarak Yakalama 467
II. Tutuklama 467
1. Tanım 467
2. Hukuksal Niteliği 470
3. Amacı 470
4. Koşulları 471
A. Şüpheli veya Sanığın Huzurda Olması 471
B. Somut Delillere Dayalı Kuvvetli Suç Şüphesinin Bulunması 472
C. Tutuklama Nedenlerinden En Az Birinin Var Olması 473
a. Kaçma, Saklanma ve Kaçma Şüphesini Uyandıran Somut Olguların Varlığı 473
b. Delilleri Karartma Tehlikesi 475
c. Tutuklama Nedenlerinin Varsayılması 475
D. Ölçülülük 477
a. Genel Olarak 477
b. Tutuklama Yasakları 478
E. Muhakeme Koşullarının Gerçekleşmesi 478
F. Adli Kontrol Tedbirlerinden Birine Hükmedilmesinin Mümkün Bulunmaması 479
5. Tutuklama Kararı 479
A. Hakim Kararı 479
B. Kararın Gerekçeli Olması 480
6. Tutuklama Süresi 481
7. Tutuklama Usulü 486
8. Tutuklama Kararının Gözden Geçirilmesi 487
9. İtiraz 488
10. Tutuklanan Kişinin Durumu 489
11. Tutuklananın Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi 489
12. Kaçaklar Hakkında Tutuklama ve Güvence (Teminat) Belgesi 490
A. Kaçaklar Hakkında Tutuklama 490
B. Güvence (Teminat) Belgesi 491
13. Tutuklama Kararının Yerine Getirilmesi 491
A. Genel Olarak 491
B. Tutukluların Hakları 492
a. Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı 492
b. Ziyaretçi Kabul Hakkı 493
c. Haberleşme Hakkı 493
d. Çalışma Hakkı 493
C. Tutukluların Yükümlülükleri 493
III. Adli Kontrol 495
1. Tanım 495
2. Amacı 496
3. Adli Kontrolle Bağlantılı Yükümlülükler 496
4. Uygulanma Koşulları 498
A. Tutuklama Koşullarının Gerçekleşmiş Olması 499
B. Bir Suç Dolayısıyla Yürütülen Bir Soruşturma ve Kovuşturma Bulunması 499
5. Adli Kontrol Kararı 500
6. Sona Ermesi 501
7. Adli Kontrol Kararlarına Uyulmaması 502
8. Adli Kontrol Kararına İtiraz 503
9. Adli Kontrole Hukuka Aykırı Olarak Başvurulması 503
IV. Zorla Getirme 503
1. Şüpheli ve Sanığın Zorla Getirilmesi 504
2. Tanık ve Bilirkişilerin Zorla Getirilmesi 505
V. Arama 506
1. Tanım 506
2. Hukuksal Nitelik 507
3. Aramanın Koşulları 508
A. Makul Şüphe 509
B. Hakim Kararı veya Yetkili Merciin Yazılı Emri 509
C. Arama Yapılacak Kişiye İlişkin Koşullar 512
a. Şüpheli veya Sanık Hakkında Yapılan Arama 512
b. Diğer Kişiler Hakkında Yapılan Arama 512
D. Aramanın Zamanına İlişkin Koşullar 513
E. Arama Yapılacak Yere İlişkin Koşullar 513
a. Üstte Arama 513
b. Eşyada Arama 514
c. Konutta Arama 514
d. İşyerinde Arama 514
e. Araçta Arama 520
4. Arama Kararı veya Emri 520
5. Aramanın Yerine Getirilmesi 521
6. Bilgisayarlarda, Program ve Kütüklerinde Arama 522
VI. Elkoyma 523
1. Tanım 523
2. Amaç ve Hukuksal Nitelik 524
3. Koşulları 524
A. Kişi Bakımından Aranan Koşullar 524
B. Madde Bakımından Aranan Koşullar 525
4. Elkoyma Kararı 525
5. Çeşitleri 526
A. Basit Elkoyma 527
B. Özel Elkoyma 528
a. Postada Elkoyma 528
b. Taşınmaz, Hak ve Alacaklara Elkoyma 529
c. Avukat Bürolarında Elkoyma 531
d. Şirket Yönetimine Kayyım Atanması 532
e. Bilgisayarlara Elkoyma 533
f. Kaçaklara İlişkin Elkoyma 533
6. Yargısal Denetim 534
A. Hakim Tarafından Verilen Elkoyma Kararının Denetimi 534
B. Cumhuriyet Savcısı ya da Adli Kolluk Amiri Tarafından Elkoyma Kararı Verilmesi Durumunda Denetim 534
7. Sona Ermesi 535
VII. Yeni Koruma Tedbirleri 535
1. Beden Muayenesi ve Bedenden Örnek Alınması 536
A. Tanım 536
B. Amaç 536
C. Hukuksal Nitelik 537
D. Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi 537
a. Dış Beden Muayenesi 538
b. İç Beden Muayenesi 539
aa. Uygulanma Koşulları 539
bb. Tedbirin Uygulanması 542
cc. Elde Edilen Bilgilerin Değerlendirilmesi 544
dd. Denetim Muhakemesi 544
E. Şüpheli veya Sanık Dışındaki Diğer Kişilerin Beden Muayenesi 544
2. Fizik Kimliğin Tespiti 546
3. Yer Gösterme 548
4. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi 551
5. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi 573
6. Teknik Araçlarla İzleme 580
§ 3. KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT 584
I. Dayanak 584
II. Tazminat Nedenleri 585
1. Koşulları Gerçekleşmeden Yakalama, Tutuklama veya Tutukluluğunun Devamına Karar Vermek 586
A. Koşulları Gerçekleşmeden Yakalama Kararı Vermek 586
B. Koşulları Gerçekleşmeden Tutuklamaya veya Tutukluluğunun Devamına Karar Vermek 586
2. Gözaltı Süresi İçinde Şüpheliyi Hakim Önüne Çıkarmamak 586
3. Yasal Hakları Hatırlatmamak veya Hatırlatılmasına Rağmen Bu Haklardan Yararlandırmadan Tutuklamak 587
4. Kanuna Uygun Olarak Tutuklandığı Halde Makul Sürede Hakim Önüne Çıkarmamak veya Bu Süre İçinde Hüküm Vermemek 587
5. Yakalama veya Tutuklama Nedenleri ve Suçlamalar Hakkında Açıklama Yapmamak 589
6. Yakalamayı veya Tutuklamayı Kişinin Yakınlarına Bildirmemek 590
7. Arama Kararını Ölçüsüz Biçimde Gerçekleştirmek 591
8. Koşulları Oluşmadığı Halde Bir Başkasının Eşyasına veya Diğer Malvarlığı Değerlerine Elkoymak veya Korunması İçin Gerekli Tedbirleri Almamak ya da Elkonulan Eşyayı veya Diğer Malvarlığı Değerlerini Amaç Dışı Kullanmak veya Zamanında Geri Vermemek 591
A. Koşulları Gerçekleşmediği Halde Eşya veya Malvarlığı Değerlerine Elkoymak 592
B. Elkonulan Eşya veya Malvarlığı Değerlerinin Korunması İçin Gerekli Tedbirleri Almamak ya da Bunları Amaç Dışı Kullanmak 592
C. El Konulan Eşyayı veya Malvarlığı Değerlerini Zamanında Geri Vermemek 592
9. Yakalama veya Tutuklama İşlemine Karşı Başvuru Olanaklarından Yararlandırmamak 592
10. Gözaltında ve Tutuklulukta Geçen Sürenin Hükümlülük Süresinden Fazla Olması 593
11. Kanuna Uygun Olarak Yakalandıktan ve Tutuklandıktan Sonra Kovuşturmaya Yer Olmadığı veya Beraat Kararı Verilmesi 593
12. Yargılamanın Yenilenmesi Sonucunda Beraat veya Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı Verilmesi 594
III. Tazminatın Kapsamı 594
IV. Yargılama 594
1. Görevli ve Yetkili Mahkeme 594
2. Taraflar 594
3. Süre 595
4. İstem 598
5. İnceleme 599
V. Tazminatın Geri Alınması 599
VI. Rücu 599
9. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNİN YÜRÜYÜŞÜ
§ 1. GENEL OLARAK 601
§ 2. SORUŞTURMA EVRESİ 602
I. Kavram 602
II. Soruşturma Evresinin Başlaması 602
III. Soruşturma Evresinde Yetkili Olanlar 605
1. Genel Olarak 605
2. Savcının Soruşturma Evresinde Görev ve Yetkileri 607
3. Soruşturma Evresinde Adli Kolluğun Görev ve Yetkileri 609
4. Soruşturma Evresinde Sulh Ceza Hakiminin Görev ve Yetkileri 611
5. Soruşturma Evresinde Valinin Görev ve Yetkileri 612
IV. Delillerin Toplanması ve Muhafaza Altına Alınması 612
V. Soruşturma Evresi Gizlidir 613
VI. Soruşturma İşlemleri 613
1. Kovuşturmaya Yer Olmadığı (=Takipsizlik) Kararı 614
2. İddianame Düzenlenmesi 619
§ 3. ARA MUHAKEME EVRESİ 621
I. Genel Olarak 621
II. İddianame Düzenlenmesi 622
III. İddianamenin İncelenmesi 624
1. Şekli Yönden İnceleme 624
2. Delillerle Olayların İlişkilendirilmesi Yönünden İnceleme 626
IV. İnceleme Süresi 629
V. İtiraz Üzerine Düzenlenen İddianamenin İadesi Mümkün müdür? 630
VI. İade Üzerine C. Savcısının Görevi 631
VII. Denetim Muhakemesi (İtiraz) 631
VIII. İddianamenin Kabulü ve Duruşma Hazırlığı 632
§ 4. KOVUŞTURMA EVRESİ 632
I. Duruşma Hazırlığı Devresi 632
II. Duruşma Devresi 634
III. Son Karar Devresi 645
10. Bölüm
DENETİM MUHAKEMESİ
(KANUN YOLLARI)
§ 1. DENETİM MUHAKEMESİ HAKKINDA GENEL BİLGİ 663
I. Kavram ve Tanım 663
II. Amacı 664
III. Denetim Muhakemesi Yolunun Öngörülmüş Olması 664
IV. Denetim Muhakemesinin Konusu: Karar 665
V. Başvuru Koşulu Olarak Hukuksal Yararın İhlal Edilmesi 666
VI. Denetim Muhakemesi Yollarına Gidebilecekler 669
1. Genel Açıklama 669
2. C. Savcısı 670
3. Şüpheli veya Sanık 671
4. Katılan Sıfatını Almış Olanlar ile Katılma İsteği Karara Bağlanmamış, Reddedilmiş veya Katılan Sıfatını Alabilecek Surette Suçtan Zarar Görmüş Bulunanlar 672
5. Sanık ya da Şüphelinin Yasal Temsilcisi ve Eşi (CMK m. 262) 673
6. Müdafi veya Katılan Vekili Olarak Avukat (CMK m. 261) 675
7. Eşya veya Diğer Malvarlığı Değerleri Üzerinde Hak Sahibi Olan Kişiler (CMK m. 256, m. 257/2) 676
8. Diğer Kişiler 676
VII. Denetim Muhakemesine Başvurmanın Etkileri 677
1. Aktarma Etkisi 677
2. Yayılma Etkisi 677
3. Durdurma Etkisi 678
VIII. Başvuruda Yanılma 679
IX. İstem 682
X. Başvurudan Vazgeçme ve Başvurunun Geri Alınması 684
XI. Aleyhe Değiştirme Yasağı 689
XII. Çeşitleri 691
§ 2. İTİRAZ 692
I. Tanım 692
II. İtirazın Konusu 693
III. İtiraz Nedenleri 694
IV. İtiraz Yoluna Gidebilecek Kişiler 694
V. İtiraz Süresi 694
VI. İtirazı İnceleyecek Merci 695
VII. İtiraz İncelemesi 695
§ 3. İSTİNAF 698
I. Genel Olarak 698
II. İstinafın Konusu: Hüküm 706
III. İstinaf Nedenleri ve İstinaf Başvurusunda İstinaf Nedenlerinin Gösterilmesi 708
IV. İstinafa Başvurma Hakkı Olanlar 710
V. İstinaf İstemi 710
VI. İstinaf Süresi 713
VII. İstinaf İsteminin Biçimi 717
VIII. İstinaf Başvurusunun Etkileri 720
IX. İstinaf Muhakemesi 722
1. İstinaf Koşullarının Hükmü Veren Mahkeme Tarafından Araştırılması 722
2. İstinaf İsteminin Tebliği ve Tarafların Görüşlerinin Alınması 725
A. Öninceleme 727
a. Ön İncelemenin Kapsamı 727
aa. Yetki Bakımından 727
bb. Başvuru Koşulları Bakımından 728
b. Öninceleme Sonucunda Verilebilecek Kararlar 729
aa. İstinaf Başvurusunun Reddi Kararı 729
bb. İstinaf İsteminin Esastan Reddi Kararı 730
cc. Bozma Kararı 732
dd. Düzeltme Kararı 734
3. İlk Derece Mahkemesi Kararının Kaldırılması 734
A. Duruşma Hazırlığı 735
B. Duruşma 736
a. İlk Derece Yargılamasında Duruşma İçin Geçerli Kuralların Uygulanması 736
b. Rapor ve Gerekçeli Kararın Okunması 737
c. Tanıkların İfadesini İçeren Tutanakların Anlatılması 738
C. İstinaf Dilekçesinin Reddi 740
4. Duruşma Sonucu Verilebilecek Kararlar 741
X. BAM Kararına Karşı Yasa Yolları 743
1. İtiraz 743
2. Temyiz 744
3. Olağanüstü Kanun Yolu 747
§ 4. TEMYİZ 747
I. Genel Bilgi 747
II. Temyizin Konusu 748
III. Başvuru Koşulları 749
IV. Ön İnceleme 750
V. Temyiz Nedenleri 752
VI. Temyiz İncelemesi 754
VII. Temyiz İncelemesi Sonunda Verilen Kararlar 755
§ 5. KANUN YARARINA BOZMA 757
§ 6. OLAĞANÜSTÜ İTİRAZ 760
§ 7. YARGILAMANIN YENİLENMESİ 765
§ 8. YARGILAMANIN TEKRARLANMASI 769
§ 9. ANAYASA MAHKEMESİNE VE AİHM’E BİREYSEL BAŞVURU HAKKI VE CEZA MUHAKEMESİNE ETKİSİ 770
11. Bölüm
MUHAKEME MASRAFLARI MUHAKEMESİ,
MÜSADERE MUHAKEMESİ, İNFAZ MUHAKEMESİ VE
YASAK HAKLARIN GERİ VERİLMESİ MUHAKEMESİ
§ 1. YARGILAMA GİDERLERİ (MUHAKEME MASRAFLARI) MUHAKEMESİ 775
§ 2. MÜSADERE MUHAKEMESİ 777
I. Genel Olarak 777
II. Denetim Muhakemesi (Kanun Yolu) 778
§ 3. İNFAZ MUHAKEMESİ 778
§ 4. YASAK HAKLARIN GERİ VERİLMESİ MUHAKEMESİ 779
12. Bölüm
ÖZEL CEZA MUHAKEMELERİ
§ 1. SERİ MUHAKEME USULÜ 781
§ 2. BASİT YARGILAMA USULÜ 783
§ 3. MEMURLARIN CEZA MUHAKEMESİ (SORUŞTURMASI) 785
I. Genel Olarak 785
II. Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (MvDGKYK) 786
1. MvDKGYK Hakkında Genel Bilgi 786
2. MvDGKYK’nın Uygulanma Koşulları 789
3. MvDKGYK’ye Göre Yapılacak Soruşturma 790
4. Yetkili Mahkeme 795
5. MvDKGYK’nın İstisnaları 796
§ 4. YÜCE DİVANDA YAPILAN CEZA MUHAKEMESİ 797
I. Genel Olarak 797
II. Ceza Muhakemesi Teşkilâtı İçindeki Yeri 802
III. Yüce Divanda Yapılan Ceza Muhakemesine Katılan Kişiler 802
1. İddia 802
2. Savunma 802
3. Yargılama 802
A. Hâkimlerin Nitelikleri ve Tabii Hakim İlkesi 802
B. Yetki 804
a. Madde Bakımından 804
aa. Görev Suçu 804
bb. Kişisel Suç 805
b. Yer Bakımından 805
c. Kişi Bakımından 805
aa. Cumhurbaşkanı 806
bb. Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanlar 809
cc. Yüksek Mahkeme Başkan ve Üyeleri 809
aaa. Genel Olarak 809
bbb. Yargıtay 810
ccc. Danıştay 811
ddd. Anayasa Mahkemesi 812
dd. Diğer Üst Kamu Görevlileri 813
ee. Bağlantı 815
ff. Kişi Bakımından Yetki Uyuşmazlıkları 815
IV. Yüce Divan’da Yapılan Ceza Muhakemesinin Yürüyüşü 815
1. Soruşturma 815
2. Ara Muhakeme 816
3. Denetim Muhakemesi 820
§ 5. SIKIYÖNETİM MAHKEMELERİNDE YAPILAN CEZA MUHAKEMESİ 821
§ 6. ASKERÎ CEZA MUHAKEMESİ 824
§ 7. ÖTEKİ ÖZEL CEZA MUHAKEMELERİ 835
I. Ceza Kararnameleri 835
1. Sulh Hakiminin Ceza Kararnamesi 835
2. İdarenin Ceza Kararnamesi 836
A. Genel Olarak 836
B. Usul 837
a. İdarî Yaptırım Kararı Verme Yetkisi 837
b. İdarî Ceza Kararnamesi 838
c. Tebliği 838
d. Sulh Ceza Hakimine Başvuru Yolu 838
e. İtiraz Yolu 840
II. İcra Ceza Mahkemesinde Yapılan Muhakeme 840
1. Genel Olarak 840
2. Şikayet 841
3. Tedbir 841
4. Duruşma 842
5. Denetim Muhakemesi 843
13. Bölüm
EMNİYET TEDBİRLERİ MUHAKEMESİ
§ 1. GENEL OLARAK 845
§ 2. AKIL HASTASI VE UYUŞTURUCU VE/VEYA ALKOL BAĞIMLISI (MÜPTELASI) OLANLARIN MUHAKEMESİ 850
I. Akıl Hastalarının Muhakemesi 850
II. Çocuk Akıl Hastalarının Muhakemesi 852
III. Uyuşturucu ve Alkol Bağımlısı (Müptelâsı) Olanların Muhakemesi 852
§ 3. ÇOCUKLARIN MUHAKEMESİ 854
I. Genel Olarak 854
II. Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler 857
III. Çocuk Ceza Muhakemesinin İlkeleri (ON EMİR) 861
IV. Çocuk Kolluğu, Çocuk Savcılığı ve Çocuk Mahkemeleri, Görevlilerin Eğitimi ve Yardımcı Personel 862
1. Çocuk Kolluğu 862
2. Çocuk Savcılığı 862
3. Çocuk İhtisas Mahkemeleri 863
A. Çocuk Mahkemeleri 863
a. Madde Bakımından Yetki 863
b. Yer Bakımından Yetki 863
B. Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri 864
a. Genel Olarak 864
b. Madde Bakımından Yetki (Görev) 864
c. Yer Bakımından Yetki 864
4. Hakimlerde Aranacak Nitelikler 864
5. Görevlilerin Eğitimleri 864
6. Yardımcı Personel 865
A. Genel Olarak 865
B. Sosyal Çalışma Görevlilerinin Görevleri 866
C. Çocuğun Giderleri 866
V. Savunma 867
VI. Çocuklar Hakkında Özel Koruma Tedbirleri 867
1. Yakalama 867
A. Genel Olarak 867
B. Kelepçe Yasağı 867
2. Tutuklama ve Adli Kontrol 867
A. Tutuklama 867
B. Adli Kontrol 867
VII. Soruşturma 868
VIII. Kovuşturma 868
IX. Kanun Yolu 870
X. Uzlaşma 870
XI. Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı 871
XII. Yeni Çocuk Ceza Muhakemesi Sistemi Ne Zaman Çalışmaya Başlayacak? 871
14. Bölüm: CEZA HAKİMİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU 873
Yararlanılan Kaynaklar 877
Kavramlar Dizini 908

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat