Ceza Muhakemesi Hukuku Bahri Öztürk

Nazari ve UygulamalıCeza Muhakemesi Hukuku


Basım Tarihi
2021-09
Sayfa Sayısı
911
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750272264
Boyut
16x24
Baskı
15Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Bahri ÖZTÜRK

Prof. Dr. Durmuş TEZCAN

Prof. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM

 

Konu Başlıkları
- Ceza Muhakemesi Hukukunun Tanımı, Tarihçesi, Kaynakları
- Ceza Muhakemesi Kurallarının Yorumu, Uygulama Alanı, Ceza Muhakemesinin Yürüyüş Şeması ve Şartları
- Ceza Muhakemesinde İnsan Hakları ve Ceza Muhakemesinin İlkeleri
- Ceza Muhakemesi Teşkilâtı
- Ceza Muhakemesine Katılan Kişiler
- Ceza Muhakemesi İşlemleri
- Ceza Muhakemesinde İspat
- Koruma Tedbirleri
- Ceza Muhakemesinin Yürüyüşü
- Denetim Muhakemeleri (Kanun Yolları)
- Muhakeme Masrafları Muhakemesi, Müsadere Muhakemesi, İnfaz Muhakemesi ve Yasak Hakların Geri Verilmesi Muhakemesi
- Özel Ceza Muhakemeleri
Emniyet Tedbirleri Muhakemesi
- Ceza Hakiminin Hukuki Sorumluluğu

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Kısaltmalar 23
1. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN TANIMI,
TARİHÇESİ, KAYNAKLARI
§ 1. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN TANIMI 29
I. Terim, Kavram 29
II. Amacı 31
III. Hukuk Sistematiğindeki Yeri 31
§ 2. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN TARİHÇESİ 32
§ 3. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI 34
2. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ YORUMU,
UYGULAMA ALANI, CEZA MUHAKEMESİNİN
YÜRÜYÜŞ ŞEMASI VE ŞARTLARI
§ 1. CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ YORUMU 37
§ 2. CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ UYGULAMA ALANI 39
I. Yer Bakımından Uygulama 39
II. Zaman Bakımından Uygulama 40
§ 3. CEZA MUHAKEMESİNİN YÜRÜYÜŞ ŞEMASI 42
§ 4. CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI 44
I. Genel Olarak 44
II. Dava Şartları 46
1. Çeşitleri 46
A. Şikâyet 46
B. Dava Süresi 52
C. İzin 53
D. Talep 55
E. Yargı Bulunmaması 57
F. Açık Dava Bulunmaması 57
G. Önödeme 57
H. Uzlaştırmanın Gerçekleşmemesi 59
2. Dava Şartlarının Gerçekleşmemesinin Sonuçları 70
III. Yargılama Şartları 70
1. Çeşitleri 70
A. Sanığın Hazır Bulunması 70
a. Gaiplik 70
b. Sanığın Yokluğu Halleri 72
aa. Kavram 72
bb. Sanığın Mahkemeden Uzaklaşması 73
cc. Sanığın Yokluğunda Duruşma 74
dd. Sanığın Duruşmadan Bağışık (Vareste) Tutulması 75
ee. Sanığın Duruşmadan Çıkarılabileceği Haller 76
c. Kaçaklık 77
aa. Kavram 77
bb. Kaçaklara Özgü Koruma Tedbirleri 79
aaa. Kaçaklar Hakkında Tutuklama 79
bbb. Güvence (Teminat) Belgesi 79
ccc. Özel Elkoyma 81
ddd. Sanığın Müdafi Gönderme Hakkı 82
d. Eski Hale Getirme 82
B. Sanığın Akıl Hastası Olmaması 82
C. Bekletici Sorunun Çözümü 83
D. Geçici Yasama Dokunulmazlığının Bulunmaması 83
2. Yargılama Şartlarının Gerçekleşmemesinin Sonuçları 84
3. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNDE
İNSAN HAKLARI VE CEZA MUHAKEMESİNİN İLKELERİ
§ 1. KAVRAM 85
I. İnsan Hakları 85
II. İnsan Hakları Düşüncesinin Gelişimi 87
1. Batı’da 87
2. Türkiye’de 89
3. Yirminci Yüzyılda İnsan Haklarının Gelişimi 91
A. Birleşmiş Milletler Teşkilatı Tarafından Yapılan Çalışmalar 91
a. Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 91
b. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (Beyannamesi) 92
c. Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi 93
d. İşkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 95
B. Avrupa Konseyi Tarafından Yapılan Çalışmalar 95
a. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi 95
b. İşkenceye Karşı Avrupa Sözleşmesi (İKAS) 99
C. AGİK Süreci 100
§ 2. GENEL İNSAN HAKLARI 101
I. Kişi Dokunulmazlığı 101
1. Kavram 101
2. Kişi Dokunulmazlığına İlişkin Bazı Sorunlar 104
A. Ölüm Oruçları 104
B. Göz Altında Ölümler 105
C. Silah Kullanma ve Silahlı Çatışma 106
D. Kayıp Kişiler 109
E. Faili Meçhul Öldürme ve Öldürmeye Teşebbüs Olayları 110
II. Kişi Hürriyeti ve Güvenliği 110
III. Kanun Önünde Eşitlik 111
IV. Din ve Vicdan Hürriyeti 111
V. Düşünce ve Kanaat Hürriyeti 112
VI. Mülkiyet Hakkı 112
§ 3. CEZA MUHAKEMESİNİN İLKELERİ 112
I. Hukuk Devleti İlkesi 113
1. İnsan Haklarının Gerçekleştirilmesi 113
2. Adaletin Sağlanması 114
3. Güvenliğin Temin Edilmesi 115
II. İnsan Haysiyetinin Korunması (Dokunulmazlığı) İlkesi 116
III. İşkence Yasağı 119
IV. Dürüst İşlem İlkesi (Adil Yargılama Yükümlülüğü, Adil Yargılanma Hakkı) 122
1. Genel Olarak 122
2. CMK’da Adil Yargılama Yükümlülüğü, Adil Yargılanma Hakkı 124
A. CMK’da Adil Yargılamanın Unsurları 125
a. Bağımsızlık ve Tarafsızlık 125
b. Kanunla Kurulmuş Mahkeme 126
c. Makul Sürede Yargılama 126
d. Aleniyet 130
e. Denetim 130
f. Silahların Eşitliği 133
3. İlkeye İlişkin Diğer Düzenlemeler 136
V. Bağımsız ve Tarafsız Hakim İlkesi 136
VI. Meram Anlatma İlkesi 138
VII. Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi 139
VIII. Halka Açıklık İlkesi 140
IX. Özel Hayatın Gizliliği İlkesi 141
X. Maddî Gerçeğin Araştırılması İlkesi 145
XI. Davasız Yargılama Olmaz İlkesi 147
XII. Vasıtasızlık (Doğrudan Doğruyalık) İlkesi 147
XIII. Sözlülük İlkesi–Yazılılık İlkesi 151
XIV. Kovuşturma Mecburiyeti İlkesi – Maksada (Maslahata) Uygunluk İlkesi 151
XV. Öteki İlkeler 154
§ 4. MUHAKEMENİN YÜRÜYÜŞÜNE İLİŞKİN İNSAN HAKLARI 154
I. Hak Arama Hakkı 154
II. İsnadı ve Hakları Öğrenme Hakkı 155
1. İsnadı Öğrenme Hakkı 155
2. Hakları Öğrenme Hakkı 155
III. Muhakemenin Sonuna Kadar Suçsuz Sayılma Hakkı (Masumluk Karinesi) 156
IV. Kimse Kendisini ve Yakınlarını Suçlandırıcı Beyanlarda Bulunmaya Zorlanamaz İlkesi (Nemo Tenetur İlkesi) 156
V. Kimsenin Başkasının Fiilinden Dolayı Yargılanmaması Hakkı (Ceza Sorumluluğunun Şahsîliği İlkesi) 156
VI. Kanunda Suç Olarak Gösterilmemiş Bir Fiilden Dolayı Takibata Uğramama ve Kanunda Öngörülmemiş Bir Cezaya Çarptırılmama Hakkı (Suçların ve Cezaların Kanunîliği İlkesi) 156
VII. Savunma Hakkı 157
VIII. Kanunî (Olağan) Hâkim Tarafından Yargılanma Hakkı 158
IX. Tercüman Hakkı 158
X. Makul Süre İçinde Yargılanma Hakkı 158
XI. Sağlıklı Bir Ortamda Yargılama Hakkı 161
XII. Denetim Muhakemesine Başvurma Hakkı 161
XIII. Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması Hakkı 162
§ 5. CEZA MUHAKEMESİNDE İNSAN HAKLARININ, TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN İHLÂLİNİN SONUÇLARI 162
§ 6. TEMEL HAK İHLALLERİNİN DENETİM MAHKEMESİ OLARAK ANAYASA MAHKEMESİ VE BU MAHKEMEYE BİREYSEL BAŞVURU 162
4. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLÂTI
§ 1. MAHKEMELER VE HAKİMLİKLER 165
§ 2. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI 167
§ 3. BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ 167
§ 4. YARGITAY 169
§ 5. TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞSAVCILIĞI 170
5. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNE KATILAN KİŞİLER
§ 1. HÂKİM 175
I. Hâkimlerde Bulunması Gereken Nitelikler 175
1. Tarafsızlık 176
A. Hâkimin Davaya Bakamayacağı Durumlar (Ret Sebepleri) 179
a. Görev Yasakları 179
b. Tarafsızlığı Şüpheye Düşüren Durumlar 182
B. Hâkimin Reddi Muhakemesi 183
a. İddia 183
b. Savunma 183
c. Yargılama 183
2. Bağımsızlık 185
II. Hâkimlerin Çeşitleri 199
III. Hâkimlerin Yetkileri 199
1. Madde Bakımından Yetki (Görev) 200
A. Genel Olarak 200
B. İstisnaen Madde Bakımından Yetkili Olma Durumları 203
a. İşin Yanlışlıkla Madde Bakımından Yetkisiz Mahkemeye Gelmesi 203
b. Bağlantı (İrtibat) 204
aa. Anlamı 204
bb. Çeşitleri 204
aaa. Sübjektif Bağlantı – Objektif Bağlantı 204
bbb. Dar ve Geniş Bağlantı 205
ccc. Tek Çeşit ve Karışık Bağlantı 205
ddd. Öteki Bağlantı Çeşitleri 205
cc. Bağlantı Bulunmasının Sonuçları 205
aaa. Birleştirme 205
bbb. Nispi Muhakeme Yapma 207
ccc. Bekletici Sorun (Meselei Müstehire) Sayma 209
2. Yer Bakımından Yetki (Yetki) 210
A. Genel Olarak 210
B. İstisnaen Yer Bakımından Yetkili Olma Durumları 213
a. Muhakemenin Nakli 213
b. İstinabe 214
c. Bağlantı 215
3. Kişi Bakımından Yetki 215
A. Genel Olarak 215
B. İstisnaen Kişi Bakımından Yetkili Olma Durumu: Bağlantı 216
4. Görev Bakımından Yetki (Fonksiyonel Yetki) 216
§ 2. SAVCI 217
I. Kavram 217
II. CMK’nın Yeni Savcı Modeli 221
1. Genel Olarak 221
2. Savcı–Adli Kolluk İlişkisi 221
3. Dava Açma Tekeli, İddia Görevinin Birliği İlkesi 224
4. Savcı Taraf Değildir 226
5. Savcı Özerktir 226
6. Yer Bakımından Yetki 226
7. Soruşturma Mecburiyeti 227
8. İddianamede Yer Alacak Hususlar 227
9. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararının Denetimi 232
§ 3. MAĞDUR, SUÇTAN ZARAR GÖREN, KATILAN (MÜDAHİL) 235
I. Mağdur, Suçtan Zarar Gören 235
II. Katılan (müdahil) 239
§ 4. ŞÜPHELİ – SANIK 243
§ 5. MÜDAFİ 248
§ 6. ADLİ KOLLUK* 274
§ 7. ZABIT KATİBİ VE DİĞER KİŞİLER 282
6. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ
§ 1. TANIMI 285
§ 2. ÇEŞİTLERİ 285
§ 3. SÜRELER 287
I. Çeşitleri 287
II. Eski Hale Getirme 287
§ 4. BİLDİRİLMESİ 288
§ 5. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLAR 292
§ 6. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLARIN GİDERİLMESİ 293
7. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNDE İSPAT
§ 1. ESASLARI 295
§ 2. İSPAT ARAÇLARI (DELİLLER) 298
I. Sanık Açıklamaları, İkrar 299
II. Tanık Açıklamaları 300
III. Sanık ve Tanıktan Başka Kişilerin Açıklamaları 327
IV. Yazılı Açıklamalar (Belgeler) 328
V. Görüntü ve (veya) Ses Kaydeden Araçlarla Açıklama 330
VI. Belirtiler 334
§ 3. DELİLLERİN TOPLANMASI, MUHAFAZASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 336
I. Delillerin Toplanması 336
1. Esasları 336
2. Kriminalistik (İz Bilimi) 338
A. Genel Olarak 338
B. İz Çeşitleri 339
a. Materyal İzleri 339
b. Şekil (Form) İzleri 340
c. Baskı İzleri 340
d. Durum İzleri 340
C. İzlerin Aranması 340
D. İzlerin Muhafaza Altına Alınması 341
E. Kan, Parmak İzi, Silâh, Zehir, Koku, Ses (CMK m. 75–81) 342
a. Kan 342
b. Parmak İzi (Daktiloskopi, Daktyloskopi) 344
c. Ateşli Silâh, Zehir 345
d. Koku (CMK m. 81) 347
e. Ses 349
F. Olay Yeri İncelemesi 350
a. Balistik Bölümü 356
b. Sahtecilik Bölümü 356
c. Patlayıcı Maddeler Bölümü 357
d. Kimya Bölümü 358
e. Teknik Fotoğraf Bölümü 358
f. Araştırma ve Geliştirme (AR–GE) Bölümü 358
3. Sorgu (İfade Alma) Teknik ve Taktikleri 362
A. Genel Olarak 362
a. Terim 362
b. Kavram 362
B. Sorgunun Görevi (Amacı) 365
C. Sorgunun Çeşitleri 365
D. Sorgunun Esasları 365
E. Beyanın Psikolojisi 367
F. Sorgunun Psikolojisi 369
G. Hazırlık Çalışmaları 371
a. Dosyadaki Bilgilerin Öğrenilmesi 371
b. Sanığın Karakteri, Suçtan Önceki Hayatı ve Çevresi Hakkında Bilgiler Toplanması 372
H. Sorgunun Yapılacağı Yer 373
I. Sorguya Çekilenin Tutumu 375
İ. Sorgu Taktikleri (Stratejileri) 376
J. Sorguda Dikkate Edilecek Diğer Hususlar 378
4. Keşif 381
A. Genel Olarak 381
B. Ölü Muayenesi ve Otopsi 383
a. Ölü Muayenesi 383
b. Otopsi 384
II. Delillerin Muhafazası 386
III. Delillerin Değerlendirilmesi 387
1. Esasları 387
2. Bilirkişi 389
3. Delil Yasakları 397
A. Kavram 397
B. Tarihsel Çıkış Noktası ve Bugünkü Durum 400
a. Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi (CMK m. 147) 401
b. Yasak Sorgu Metotları (CMK m. 148) 401
c. Değerlendirme Yasakları (AY m. 38/6; CMK m. 217/2) 403
aa. Genel Olarak 403
bb. CMK m. 217/2’de Öngörülen Mutlak Değerlendirme Yasağının İncelenmesi 403
cc. AY m. 38/6’nın Mutlak Anlaşılmasının Sonuçları 407
C. Delil Yasağı Teorileri 409
a. Hak Alanı Teorisi 409
b. Koruma Amacı Teorisi 410
c. Değerler Tartımı Teorisi 411
D. Yargı Kararları Işığında Değerlendirme Yasakları 412
a. Faktörlerin Çokluğu Görüşü 412
b. Delil Yasağının İleri Sürülmesi ve İspat Yükü 413
c. Varsayıma Dayalı Nedensellik 414
E. Delil Yasaklarının Kapsamı 415
F. Bilirkişilik ve Delil Yasakları 423
G. Askerî Ceza Mahkemeleri ve Delil Yasakları 423
H. Yüce Divan ve Delil Yasakları 424
I. Özel Kişiler Tarafından Hukuka Aykırı Yollarla Elde Edilen Delillerin Değerlendirilmesi 424
İ. AİHM ve Anayasa Mahkemesi Kararlarında Delil Yasağı 426
8. Bölüm
KORUMA TEDBİRLERİ
§ 1. KAVRAM 441
I. Terim, Tanım 441
II. Koruma Tedbirlerinin Ortak Özellikleri 442
1. Yasal Dayanak 442
2. Suç Şüphelerinin Belli Bir Yoğunlukta Olması 442
A. Şüphe 442
B. Çeşitleri 443
a. Basit Şüphe (=Başlangıç Şüphesi) 443
b. Yoğun Şüphe 443
aa. Yeterli Şüphe 443
bb. Kuvvetli Şüphe 443
3. Hükümden Önce Temel Bir Hakkı Sınırlaması 444
4. Geçici Olması 444
5. Muhakemenin Yapılabilmesini Sağlamak ve/veya Verilecek Kararın Kâğıt Üzerinde Kalmasını Önlemek ve/veya Delil Temin veya Muhafaza Etmek Amacının Bulunması 444
6. Gecikmede Sakınca Bulunması 444
7. Hakim, Gecikemez Hallerde, Savcı Kararı Bulunması 445
8. Ölçülülük (Oranlılık İlkesi) Bulunması 445
§ 2. ÇEŞİTLERİ 445
I. Yakalama ve Gözaltına Alma 446
1. Tanım 446
2. Amacı ve Hukuksal Niteliği 447
3. Yakalamanın Koşulları 448
A. Herkes Tarafından Yapılan Yakalamanın Koşulları 448
B. Kolluk Görevlileri Tarafından Yapılan Yakalamanın Koşulları 451
4. Şikayete Bağlı Suçlarda Yakalama 452
5. Asker Kişiler Hakkında Yakalama 453
6. Yakalanan Kişi Hakkında Yapılacak İşlemler 453
A. Yakalanan Kişiye Yasal Haklarının Bildirilmesi 453
B. Yakalanan Kişinin Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi 455
C. Yakalanan Kişinin Durumunun C. Savcısına Bildirilmesi 456
D. Yakalanan Kişi ile İlgili Alınacak Önlemler 456
E. Yakalama Tutanağı Düzenlenmesi 457
F. Yakalanan Kişinin Gözaltına Alınması 457
a. Genel Olarak 457
b. Koşulları 459
c. Gözaltı Süresi 459
G. Yakalama ve Gözaltı İşlemlerinin Denetimi 462
H. Yeniden Yakalama Yasağı 462
I. Yakalama Emrine Dayanarak Yakalama 463
II. Tutuklama 463
1. Tanım 463
2. Hukuksal Niteliği 466
3. Amacı 466
4. Koşulları 467
A. Şüpheli veya Sanığın Huzurda Olması 467
B. Somut Delillere Dayalı Kuvvetli Suç Şüphesinin Bulunması 468
C. Tutuklama Nedenlerinden En Az Birinin Var Olması 469
a. Kaçma, Saklanma ve Kaçma Şüphesini Uyandıran Somut Olguların Varlığı 469
b. Delilleri Karartma Tehlikesi 471
c. Tutuklama Nedenlerinin Varsayılması 471
D. Ölçülülük 473
a. Genel Olarak 473
b. Tutuklama Yasakları 474
E. Muhakeme Koşullarının Gerçekleşmesi 474
F. Adli Kontrol Tedbirlerinden Birine Hükmedilmesinin Mümkün Bulunmaması 475
5. Tutuklama Kararı 475
A. Hakim Kararı 475
B. Kararın Gerekçeli Olması 476
6. Tutuklama Süresi 478
7. Tutuklama Usulü 482
8. Tutuklama Kararının Gözden Geçirilmesi 483
9. İtiraz 484
10. Tutuklanan Kişinin Durumu 485
11. Tutuklananın Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi 486
12. Kaçaklar Hakkında Tutuklama ve Güvence (Teminat) Belgesi 486
A. Kaçaklar Hakkında Tutuklama 486
B. Güvence (Teminat) Belgesi 487
13. Tutuklama Kararının Yerine Getirilmesi 487
A. Genel Olarak 487
B. Tutukluların Hakları 488
a. Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı 488
b. Ziyaretçi Kabul Hakkı 489
c. Haberleşme Hakkı 489
d. Çalışma Hakkı 489
C. Tutukluların Yükümlülükleri 489
III. Adli Kontrol 491
1. Tanım 491
2. Amacı 492
3. Adli Kontrolle Bağlantılı Yükümlülükler 492
4. Uygulanma Koşulları 495
A. Tutuklama Koşullarının Gerçekleşmiş Olması 495
B. Bir Suç Dolayısıyla Yürütülen Bir Soruşturma ve Kovuşturma Bulunması 495
5. Adli Kontrol Kararı 496
6. Sona Ermesi 497
7. Adli Kontrol Kararlarına Uyulmaması 499
8. Adli Kontrol Kararına İtiraz 500
9. Adli Kontrole Hukuka Aykırı Olarak Başvurulması 500
IV. Zorla Getirme 500
1. Şüpheli ve Sanığın Zorla Getirilmesi 501
2. Tanık ve Bilirkişilerin Zorla Getirilmesi 502
V. Arama 503
1. Tanım 503
2. Hukuksal Nitelik 504
3. Aramanın Koşulları 505
A. Makul Şüphe 506
B. Hakim Kararı veya Yetkili Merciin Yazılı Emri 506
C. Arama Yapılacak Kişiye İlişkin Koşullar 509
a. Şüpheli veya Sanık Hakkında Yapılan Arama 509
b. Diğer Kişiler Hakkında Yapılan Arama 509
D. Aramanın Zamanına İlişkin Koşullar 510
E. Arama Yapılacak Yere İlişkin Koşullar 510
a. Üstte Arama 510
b. Eşyada Arama 511
c. Konutta Arama 511
d. İşyerinde Arama 511
e. Araçta Arama 517
4. Arama Kararı veya Emri 517
5. Aramanın Yerine Getirilmesi 518
6. Bilgisayarlarda, Program ve Kütüklerinde Arama 519
VI. Elkoyma 520
1. Tanım 520
2. Amaç ve Hukuksal Nitelik 521
3. Koşulları 521
A. Kişi Bakımından Aranan Koşullar 521
B. Madde Bakımından Aranan Koşullar 522
4. Elkoyma Kararı 522
5. Çeşitleri 523
A. Basit Elkoyma 524
B. Özel Elkoyma 525
a. Postada Elkoyma 525
b. Taşınmaz, Hak ve Alacaklara Elkoyma 526
c. Avukat Bürolarında Elkoyma 529
d. Şirket Yönetimine Kayyım Atanması 529
e. Bilgisayarlara Elkoyma 530
f. Kaçaklara İlişkin Elkoyma 531
6. Yargısal Denetim 531
A. Hakim Tarafından Verilen Elkoyma Kararının Denetimi 531
B. Cumhuriyet Savcısı ya da Adli Kolluk Amiri Tarafından Elkoyma Kararı Verilmesi Durumunda Denetim 532
7. Sona Ermesi 532
VII. Yeni Koruma Tedbirleri 532
1. Beden Muayenesi ve Bedenden Örnek Alınması 533
A. Tanım 533
B. Amaç 533
C. Hukuksal Nitelik 534
D. Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi 535
a. Dış Beden Muayenesi 535
b. İç Beden Muayenesi 536
aa. Uygulanma Koşulları 536
bb. Tedbirin Uygulanması 540
cc. Elde Edilen Bilgilerin Değerlendirilmesi 541
dd. Denetim Muhakemesi 541
E. Şüpheli veya Sanık Dışındaki Diğer Kişilerin Beden Muayenesi 541
2. Fizik Kimliğin Tespiti 543
3. Yer Gösterme 546
4. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi 548
5. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi 571
6. Teknik Araçlarla İzleme 577
§ 3. KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT 581
I. Dayanak 581
II. Tazminat Nedenleri 582
1. Koşulları Gerçekleşmeden Yakalama, Tutuklama veya Tutukluluğunun Devamına Karar Vermek 583
A. Koşulları Gerçekleşmeden Yakalama Kararı Vermek 583
B. Koşulları Gerçekleşmeden Tutuklamaya veya Tutukluluğunun Devamına Karar Vermek 583
2. Gözaltı Süresi İçinde Şüpheliyi Hakim Önüne Çıkarmamak 584
3. Yasal Hakları Hatırlatmamak veya Hatırlatılmasına Rağmen Bu Haklardan Yararlandırmadan Tutuklamak 584
4. Kanuna Uygun Olarak Tutuklandığı Halde Makul Sürede Hakim Önüne Çıkarmamak veya Bu Süre İçinde Hüküm Vermemek 585
5. Yakalama veya Tutuklama Nedenleri ve Suçlamalar Hakkında Açıklama Yapmamak 587
6. Yakalamayı veya Tutuklamayı Kişinin Yakınlarına Bildirmemek 588
7. Arama Kararını Ölçüsüz Biçimde Gerçekleştirmek 589
8. Koşulları Oluşmadığı Halde Bir Başkasının Eşyasına veya Diğer Malvarlığı Değerlerine Elkoymak veya Korunması İçin Gerekli Tedbirleri Almamak ya da Elkonulan Eşyayı veya Diğer Malvarlığı Değerlerini Amaç Dışı Kullanmak veya Zamanında Geri Vermemek 589
A. Koşulları Gerçekleşmediği Halde Eşya veya Malvarlığı Değerlerine Elkoymak 589
B. Elkonulan Eşya veya Malvarlığı Değerlerinin Korunması İçin Gerekli Tedbirleri Almamak ya da Bunları Amaç Dışı Kullanmak 589
C. El Konulan Eşyayı veya Malvarlığı Değerlerini Zamanında Geri Vermemek 590
9. Yakalama veya Tutuklama İşlemine Karşı Başvuru Olanaklarından Yararlandırmamak 590
10. Gözaltında ve Tutuklulukta Geçen Sürenin Hükümlülük Süresinden Fazla Olması 590
11. Kanuna Uygun Olarak Yakalandıktan ve Tutuklandıktan Sonra Kovuşturmaya Yer Olmadığı veya Beraat Kararı Verilmesi 590
12. Yargılamanın Yenilenmesi Sonucunda Beraat veya Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı Verilmesi 591
III. Tazminatın Kapsamı 591
IV. Yargılama 592
1. Görevli ve Yetkili Mahkeme 592
2. Taraflar 592
3. Süre 593
4. İstem 596
5. İnceleme 596
V. Tazminatın Geri Alınması 597
VI. Rücu 597
9. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNİN YÜRÜYÜŞÜ
§ 1. GENEL OLARAK 599
§ 2. SORUŞTURMA EVRESİ 600
I. Kavram 600
II. Soruşturma Evresinin Başlaması 600
III. Soruşturma Evresinde Yetkili Olanlar 603
1. Genel Olarak 603
2. Savcının Soruşturma Evresinde Görev ve Yetkileri 605
3. Soruşturma Evresinde Adli Kolluğun Görev ve Yetkileri 607
4. Soruşturma Evresinde Sulh Ceza Hakiminin Görev ve Yetkileri 609
5. Soruşturma Evresinde Valinin Görev ve Yetkileri 610
IV. Delillerin Toplanması ve Muhafaza Altına Alınması 611
V. Soruşturma Evresi Gizlidir 611
VI. Soruşturma İşlemleri 611
1. Kovuşturmaya Yer Olmadığı (=Takipsizlik) Kararı 612
2. İddianame Düzenlenmesi 617
§ 3. ARA MUHAKEME EVRESİ 619
I. Genel Olarak 619
II. İddianame Düzenlenmesi 620
III. İddianamenin İncelenmesi 622
1. Şekli Yönden İnceleme 622
2. Delillerle Olayların İlişkilendirilmesi Yönünden İnceleme 624
IV. İnceleme Süresi 628
V. İtiraz Üzerine Düzenlenen İddianamenin İadesi Mümkün müdür? 628
VI. İade Üzerine C. Savcısının Görevi 629
VII. Denetim Muhakemesi (İtiraz) 629
VIII. İddianamenin Kabulü ve Duruşma Hazırlığı 630
§ 4. KOVUŞTURMA EVRESİ 630
I. Duruşma Hazırlığı Devresi 630
II. Duruşma Devresi 632
III. Son Karar Devresi 643
10. Bölüm
DENETİM MUHAKEMESİ
(KANUN YOLLARI)
§ 1. DENETİM MUHAKEMESİ HAKKINDA GENEL BİLGİ 661
I. Kavram ve Tanım 661
II. Amacı 661
III. Denetim Muhakemesi Yolunun Öngörülmüş Olması 662
IV. Denetim Muhakemesinin Konusu: Karar 663
V. Başvuru Koşulu Olarak Hukuksal Yararın İhlal Edilmesi 664
VI. Denetim Muhakemesi Yollarına Gidebilecekler 667
1. Genel Açıklama 667
2. C. Savcısı 668
3. Şüpheli veya Sanık 669
4. Katılan Sıfatını Almış Olanlar ile Katılma İsteği Karara Bağlanmamış, Reddedilmiş veya Katılan Sıfatını Alabilecek Surette Suçtan Zarar Görmüş Bulunanlar 670
5. Sanık ya da Şüphelinin Yasal Temsilcisi ve Eşi (CMK m. 262) 671
6. Müdafi veya Katılan Vekili Olarak Avukat (CMK m. 261) 673
7. Eşya veya Diğer Malvarlığı Değerleri Üzerinde Hak Sahibi Olan Kişiler (CMK m. 256, m. 257/2) 674
8. Diğer Kişiler 674
VII. Denetim Muhakemesine Başvurmanın Etkileri 675
1. Aktarma Etkisi 675
2. Yayılma Etkisi 675
3. Durdurma Etkisi 676
VIII. Başvuruda Yanılma 677
IX. İstem 680
X. Başvurudan Vazgeçme ve Başvurunun Geri Alınması 682
XI. Aleyhe Değiştirme Yasağı 687
XII. Çeşitleri 689
§ 2. İTİRAZ 690
I. Tanım 690
II. İtirazın Konusu 691
III. İtiraz Nedenleri 692
IV. İtiraz Yoluna Gidebilecek Kişiler 692
V. İtiraz Süresi 692
VI. İtirazı İnceleyecek Merci 692
VII. İtiraz İncelemesi 693
§ 3. İSTİNAF 695
I. Genel Olarak 695
II. İstinafın Konusu: Hüküm 703
III. İstinaf Nedenleri ve İstinaf Başvurusunda İstinaf Nedenlerinin Gösterilmesi 706
IV. İstinafa Başvurma Hakkı Olanlar 708
V. İstinaf İstemi 708
VI. İstinaf Süresi 710
VII. İstinaf İsteminin Biçimi 715
VIII. İstinaf Başvurusunun Etkileri 717
IX. İstinaf Muhakemesi 720
1. İstinaf Koşullarının Hükmü Veren Mahkeme Tarafından Araştırılması 720
2. İstinaf İsteminin Tebliği ve Tarafların Görüşlerinin Alınması 723
A. Öninceleme 725
a. Ön İncelemenin Kapsamı 725
aa. Yetki Bakımından 725
bb. Başvuru Koşulları Bakımından 726
b. Öninceleme Sonucunda Verilebilecek Kararlar 727
aa. İstinaf Başvurusunun Reddi Kararı 727
bb. İstinaf İsteminin Esastan Reddi Kararı 727
cc. Bozma Kararı 730
dd. Düzeltme Kararı 731
3. İlk Derece Mahkemesi Kararının Kaldırılması 732
A. Duruşma Hazırlığı 732
B. Duruşma 734
a. İlk Derece Yargılamasında Duruşma İçin Geçerli Kuralların Uygulanması 734
b. Rapor ve Gerekçeli Kararın Okunması 734
c. Tanıkların İfadesini İçeren Tutanakların Anlatılması 736
C. İstinaf Dilekçesinin Reddi 738
4. Duruşma Sonucu Verilebilecek Kararlar 739
X. BAM Kararına Karşı Yasa Yolları 741
1. İtiraz 741
2. Temyiz 741
3. Olağanüstü Kanun Yolu 744
§ 4. TEMYİZ 745
I. Genel Bilgi 745
II. Temyizin Konusu 745
III. Başvuru Koşulları 747
IV. Ön İnceleme 748
V. Temyiz Nedenleri 749
VI. Temyiz İncelemesi 751
VII. Temyiz İncelemesi Sonunda Verilen Kararlar 752
§ 5. KANUN YARARINA BOZMA 755
§ 6. OLAĞANÜSTÜ İTİRAZ 757
§ 7. YARGILAMANIN YENİLENMESİ 763
§ 8. YARGILAMANIN TEKRARLANMASI 767
§ 9. ANAYASA MAHKEMESİNE VE AİHM’E BİREYSEL BAŞVURU HAKKI VE CEZA MUHAKEMESİNE ETKİSİ 768
11. Bölüm
MUHAKEME MASRAFLARI MUHAKEMESİ,
MÜSADERE MUHAKEMESİ, İNFAZ MUHAKEMESİ VE
YASAK HAKLARIN GERİ VERİLMESİ MUHAKEMESİ
§ 1. YARGILAMA GİDERLERİ (MUHAKEME MASRAFLARI) MUHAKEMESİ 773
§ 2. MÜSADERE MUHAKEMESİ 775
I. Genel Olarak 775
II. Denetim Muhakemesi (Kanun Yolu) 776
§ 3. İNFAZ MUHAKEMESİ 776
§ 4. YASAK HAKLARIN GERİ VERİLMESİ MUHAKEMESİ 777
12. Bölüm
ÖZEL CEZA MUHAKEMELERİ
§ 1. SERİ MUHAKEME USULÜ 779
§ 2. BASİT YARGILAMA USULÜ 781
§ 3. MEMURLARIN CEZA MUHAKEMESİ (SORUŞTURMASI) 783
I. Genel Olarak 783
II. Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (MvDGKYK) 784
1. MvDKGYK Hakkında Genel Bilgi 784
2. MvDGKYK’nın Uygulanma Koşulları 787
3. MvDKGYK’ye Göre Yapılacak Soruşturma 789
4. Yetkili Mahkeme 794
5. MvDKGYK’nın İstisnaları 794
§ 4. YÜCE DİVANDA YAPILAN CEZA MUHAKEMESİ 796
I. Genel Olarak 796
II. Ceza Muhakemesi Teşkilâtı İçindeki Yeri 800
III. Yüce Divanda Yapılan Ceza Muhakemesine Katılan Kişiler 800
1. İddia 800
2. Savunma 801
3. Yargılama 801
A. Hâkimlerin Nitelikleri ve Tabii Hakim İlkesi 801
B. Yetki 802
a. Madde Bakımından 802
aa. Görev Suçu 803
bb. Kişisel Suç 803
b. Yer Bakımından 803
c. Kişi Bakımından 804
aa. Cumhurbaşkanı 804
bb. Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanlar 808
cc. Yüksek Mahkeme Başkan ve Üyeleri 808
aaa. Genel Olarak 808
bbb. Yargıtay 808
ccc. Danıştay 809
ddd. Anayasa Mahkemesi 810
dd. Diğer Üst Kamu Görevlileri 812
ee. Bağlantı 813
ff. Kişi Bakımından Yetki Uyuşmazlıkları 814
IV. Yüce Divan’da Yapılan Ceza Muhakemesinin Yürüyüşü 814
1. Soruşturma 814
2. Ara Muhakeme 815
3. Denetim Muhakemesi 819
§ 5. SIKIYÖNETİM MAHKEMELERİNDE YAPILAN CEZA MUHAKEMESİ 819
§ 6. ASKERÎ CEZA MUHAKEMESİ 823
§ 7. ÖTEKİ ÖZEL CEZA MUHAKEMELERİ 834
I. Ceza Kararnameleri 834
1. Sulh Hakiminin Ceza Kararnamesi 834
2. İdarenin Ceza Kararnamesi 834
A. Genel Olarak 834
B. Usul 836
a. İdarî Yaptırım Kararı Verme Yetkisi 836
b. İdarî Ceza Kararnamesi 836
c. Tebliği 837
d. Sulh Ceza Hakimine Başvuru Yolu 837
e. İtiraz Yolu 838
II. İcra Ceza Mahkemesinde Yapılan Muhakeme 839
1. Genel Olarak 839
2. Şikayet 839
3. Tedbir 840
4. Duruşma 840
5. Denetim Muhakemesi 841
13. Bölüm
EMNİYET TEDBİRLERİ MUHAKEMESİ
§ 1. GENEL OLARAK 843
§ 2. AKIL HASTASI VE UYUŞTURUCU VE/VEYA ALKOL BAĞIMLISI (MÜPTELASI) OLANLARIN MUHAKEMESİ 848
I. Akıl Hastalarının Muhakemesi 848
II. Çocuk Akıl Hastalarının Muhakemesi 850
III. Uyuşturucu ve Alkol Bağımlısı (Müptelâsı) Olanların Muhakemesi 850
§ 3. ÇOCUKLARIN MUHAKEMESİ 852
I. Genel Olarak 852
II. Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler 855
III. Çocuk Ceza Muhakemesinin İlkeleri (ON EMİR) 859
IV. Çocuk Kolluğu, Çocuk Savcılığı ve Çocuk Mahkemeleri, Görevlilerin Eğitimi ve Yardımcı Personel 860
1. Çocuk Kolluğu 860
2. Çocuk Savcılığı 860
3. Çocuk İhtisas Mahkemeleri 861
A. Çocuk Mahkemeleri 861
a. Madde Bakımından Yetki 861
b. Yer Bakımından Yetki 862
B. Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri 862
a. Genel Olarak 862
b. Madde Bakımından Yetki (Görev) 862
c. Yer Bakımından Yetki 862
4. Hakimlerde Aranacak Nitelikler 862
5. Görevlilerin Eğitimleri 862
6. Yardımcı Personel 863
A. Genel Olarak 863
B. Sosyal Çalışma Görevlilerinin Görevleri 864
C. Çocuğun Giderleri 864
V. Savunma 865
VI. Çocuklar Hakkında Özel Koruma Tedbirleri 865
1. Yakalama 865
A. Genel Olarak 865
B. Kelepçe Yasağı 865
2. Tutuklama ve Adli Kontrol 865
A. Tutuklama 865
B. Adli Kontrol 865
VII. Soruşturma 866
VIII. Kovuşturma 866
IX. Kanun Yolu 868
X. Uzlaşma 868
XI. Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı 869
XII. Yeni Çocuk Ceza Muhakemesi Sistemi Ne Zaman Çalışmaya Başlayacak? 869
14. Bölüm
CEZA HAKİMİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU
CEZA HAKİMİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU 871
Yararlanılan Kaynaklar 875
Kavramlar Dizini 907

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat