Uygulamalı Ceza Hukuku Ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku Bahri Öztürk

Uygulamalı Ceza Hukuku Ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku


Basım Tarihi
2019-09
Sayfa Sayısı
639
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750257407
Boyut
16x24
Baskı
1975,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 75 puan kazanacaksınız)
   75

Prof. Dr. Dr. H.c Mult. Bahri ÖZTÜRK

Prof. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM

 

Konu Başlıkları
- Hukukuna Egemen Olan İlkeler
- Kanunlarının Uygulama Alanı
- Suç Genel Teorisi
- Suçun Özel Görünüş Biçimleri (Teşebbüs, İçtima, İştirak, İhmal, Taksir, Yanılma)
- Cezalar ve Güvenlik Tedbirleri
İlişkisini Ortadan Kaldıran Nedenler

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Ondokuzuncu Baskıya Önsöz 7
Kısaltmalar 23
CEZA HUKUKU
§ 1. KAVRAM
I. TANIM, TERİM 27
A. Tanım 27
B. Terim 29
C. Ceza Hukukunun Görevi 29
D. Suç Politikası, Kriminoloji, Kriminalistik, Ceza Hukuku Dogmatigi 33
E. Hukuk Düzenin Bir Parçası Olarak Ceza Hukuku 34
F. Ceza Hukukunun Alt Bölümleri 35
1. Maddi Ceza Hukuku 35
2. Şekli Ceza Hukuku (Ceza Muhakemesi Hukuku) 36
3. İnfaz Hukuku 37
II. CEZA HUKUKUNA EGEMEN OLAN İLKELER 37
A. Hukuk Devleti İlkesi 37
1. İnsan Haklarının Gerçekleştirilmesi 38
2. Adaletin Sağlanması 38
3. Güvenliğin Temin Edilmesi 39
B. İnsan Onurunun Korunması (Dokunulmazlığı) İlkesi (Ümanizm) 39
C. Kanunilik İlkesi 41
1. Kavram 41
2. Dayanak 41
3. Uygulama Alanı 43
4. Tarihçe 44
5. İçerdiği Güvenceler 45
a. Belirlilik (lex certa) 45
b. Aleyhe Kanunun Geçmişe Yürümesi Yasağı (lex praevia) 47
c. Kıyas (Benzetme) Yasağı (lex stricta) 48
d. Örf ve Adete Dayanarak Suç ve Ceza Yaratılması Yasağı (lex a) 49
6. İdarenin Düzenleyici İşlemleriyle Suç Yaratılması 50
D. Kusur İlkesi 51
1. Kavram 51
2. İki Şeritli Yaptırım Sistemi 55
§ 2. TARİHÇE
I. İLKEL (DEVLET ÖNCESİ) CEZA HUKUKU DÖNEMİ 57
II. CERMEN VE FRANKLAR DÖNEMİ 58
III. ROMA HUKUKU 59
IV. İSLAM CEZA HUKUKU 59
V. KANONİK HUKUK 60
VI. MÜŞTEREK CEZA HUKUKU 60
VII. AYDINLANMA DÖNEMİ 61
§ 3. CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI VE YORUM
I. CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI 67
A. Doğrudan Kaynaklar 67
1. Genel Olarak 67
2. TCK ile Yan Ceza Kanunları Arasındaki İlişki 67
3. Sürekli ve Süreli Ceza Kanunları 68
4. Ceza Kanunlarının Yürürlüğe Girmeleri 68
5. Ceza Kanunlarının Yürürlükten Kaldırılması (İlgası) 69
6. Metrûkiyet (Kullanılmazlık) 69
B. Dolaylı Kaynaklar 69
II. YORUM 70
A. Ceza Hukukunda Yorum 70
B. Yorum Türleri 71
C. Yorum Yöntemleri 72
D. Yorumda Kullanılan Araçlar 73
§ 4. CEZA HUKUKUNUN UYGULAMA ALANI
I. YER BAKIMINDAN UYGULAMA –ULUSLARARASI CEZA HUKUKU 75
A. Genel Olarak 75
B. Sistemler 76
1. Mülkilik (Ülkesellik) Sistemi 76
a. Anlamı 76
b. Ülke 79
c. Suçun İşlendiği Yer 81
2. Şahsilik (Kişisellik) İlkesi 94
a. Faile Göre Kişisellik İlkesi 94
b. Mağdura Göre Kişisellik 98
3. Koruma (Gerçeklik) İlkesi 101
4. Evrensellik (Adalet) Sistemi 103
5. Temsile Dayalı Evrensel Yetki (İkame Yetki) 108
C. Yabancı Ülke Ceza Kanununun Değeri 109
D. İnfazın Aktarılması 111
E. Soruşturma ve Kovuşturmanın Aktarılması 112
F. Geri Verme 115
G. Devletler Ceza Hukuku 140
II. ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA 141
A. Genel Kural 141
B. Zaman Bakımından Uygulama Açısından Özellik Gösteren Durumlar 142
1. Ceza Muhakemesi Kurallarının Zaman Bakımından Uygulanması 142
2. Güvenlik Tedbirlerine İlişkin Kuralların Zaman Bakımından Uygulanması 143
3. İnfaza İlişkin Kuralların Zaman Bakımından Uygulanması 143
4. Zamanaşımına İlişkin Kuralların Zaman Bakımından Uygulanması 144
C. Lehe Kanunun Geçmişe Yürümesi Kuralı 144
1. Genel Olarak 144
2. Lehe Kanunun Geçmişe Etkisinin Geçerli Olmadığı Durumlar 148
a. Geçici ve Süreli Ceza Kanunları Açısından 148
b. Anayasa Mahkemesinin İptal Kararlarının Geriye Yürümesi Yasağı 148
c. Lehe Olan İçtihadı Birleştirme Kararının Etkisi 149
3. Lehe Kanunun Belirlenmesi 150
III. KİŞİ BAKIMINDAN UYGULAMA 151
A. Kural 151
B. İstisnalar 151
1. Cumhurbaşkanının Ceza Sorumluluğu 151
2. Mutlak Yasama Dokunulmazlığından Yararlananlar 153
a. Kavram 153
b. Kapsam 154
ba. Madde Bakımından 154
bb. Yer Bakımından 154
bc. Kişi Bakımından 154
bd. Zaman Bakımından 155
c. Mutlak Yasama Dokunulmazlığının İstisnası 155
d. Sonuçları 155
3. Diplomatlık Dokunulmazlığından (Yargı Bağışıklığından) Yararlananlar 156
4. Dokunulmazlığı (Yargı Bağışıklığı) Bulunan Bazı Yabancı Asker Kişiler 159
§ 5. SUÇ GENEL TEORİSİ
I. GENEL OLARAK 163
A. Suç Genel Teorisinin Konusu ve İşlevi 163
B. Suç Oluşturan Hukuka Aykırılıklar– Suç Oluşturmayan Hukuka Aykırılıklar 163
C. Hukuka Aykırı Oldukları Halde Suç Oluşturmayan Fiiller 164
1. Haksız Fiiller 164
2. Güvenlik Tedbirini Gerektiren Fiiller 165
3. İdari Yaptırımı Gerektiren Fiiller 166
a. Disiplin Cezası Gerektiren Fiiller 166
b. Kabahatler 168
II. SUÇUN UNSURLARI 169
A. Genel Olarak 169
B. Sistemler 169
1. Klasik Sistem 169
2. Neo–klasik Sistem 170
3. Finalist Sistem 172
4. Teleolojik Sistem 172
C. Tipiklik Dışında Kalan Cezalandırmaya Etkili Koşullar 173
1. Objektif Cezalandırılabilme Koşulları 174
2. Kişisel Cezasızlık Nedenleri 176
3. Ceza Muhakemesi Koşulları 177
a. Dava Koşulları 178
aa. Şikayet 178
ab. Dava Süresi 185
ac. İzin 187
ad. Talep 188
ae. Yabancı Hükümetin İstemi (Şikayeti) 188
af. Önödemenin Yerine Getirilmemesi 189
ad. Uzlaştırmanın Gerçekleşmemesi 190
b. Yargılama Koşulları 192
ba. Sanığın Hazır Bulunması 192
bb. Sanığın Akıl Hastası Olmaması 192
bc. Öteki Yargılama koşulları 193
D. Tipiklik 193
1. Kavram 193
2. Tipiklik–Hareket İlişkisi 197
3. Tipiklik–Hukuka Aykırılık İlişkisi 197
4. Tipikliğin Unsurları 198
a. Tipikliğin Objektif Nitelikteki (Maddi) Unsurları 199
aa. Fail 199
ab. Mağdur 200
ac. Suçun Konusu 202
ad. Hareket 202
ada. Terim 202
adb. Kavram 203
adc. Hareketin İşlevi 205
add. Hareket Teorileri 205
adda. Nedensel (Doğal) Hareket Teorisi 206
addb. Amaçcı (Final) Hareket Teorisi 206
addc. Sosyal ve Kişisel Hareket Teorisi 207
add. Hareketin Sayısı 208
adf. Hareket Yeteneği 209
ade. Hareketin Şekli Bakımından Suçlar 210
adea. Serbest Hareketli Suç – Bağlı Hareketli Suç 210
adeb. İcra Suçu–İhmal Suçu 211
adg. Hareketin Sayısı Bakımından Suçlar 211
adga. Seçimlik Hareketli Suçlar 211
adgb. Tek Hareketli Suç– Birden Fazla Hareketli (=Çok Hareketli) Suç 212
ae. Netice 212
aea. Kavram 212
aeb. Netice Bakımından Suçlar 212
aeba. Neticeli Suçlar – Salt Hareket Suçları 212
aebb. Ani Suçlar–Kesintisiz Suçlar 214
aebc. Zarar Suçu–Tehlike Suçu 216
aebd. Kalkışma Suçları (= Unternehmensdelikte) 218
aec. Netice Yüzünden Ağırlaşan Suçlar 219
aeca. Genel Olarak 219
aecb. Ağır Netice Bakımından En Azından Taksir Düzeyinde Kusur Bulunması 221
aecba. Taksir 221
aecbb. “En Azından” Taksirle Hareket Etme 222
aecc. Nedensellik ve Objektif İsnadiyet 223
aecd. İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Suç Ortaklarının Ağır Neticeden Sorumluluğu 224
aece. Netice Yüzünden Ağırlaşan Suçlara Teşebbüs 225
aecf. Gönüllü Vazgeçme 226
af. Nedensellik ve Objektif İsnadiyet 226
afa. Genel Açıklama 226
afb. Nedensellik Bağlantısı 227
afba. Nedensellik Bağlantısının Saptanması 227
afbb. Özel Sorunlar 231
afbba. Alternatif (Çifte) Nedensellik 231
afbbb. Kümülatif Nedensellik 231
afbbc. Nedenselliğin Atipik Gelişimi 232
afbbd. Varsayılan Nedensellik 232
afbbe. Öne Geçen Nedensellik 232
afbf. Şart Teorisine Göre Nedensellik Bağlantısı Kesilmez 233
afc. Objektif İsnadiyet 233
afca. Genel Olarak 233
afcb. Objektif İsnadiyet Kriterleri 235
afcd. Tipiklik Açısından Önemli Riziko 236
afcd. Riziko Bağlantısı 236
afce. Sorumluluk Prensibi 237
afcf. Yükümlülüğe Aykırılık Bağının Bulunmaması (Yükümlülüğe Uygun Alternatif Davranışın da Neticeyi Gerçekleştirecek Olması) 238
b. Tipikliğin Sübjektif Nitelikteki (Manevi) Unsurları 239
ba. Kast 239
baa. Genel Olarak 239
bab. Tanım 241
bac. Kastın Bulunması Gereken Zaman 242
bad. Unsurları 243
bada. Bilme 243
badb. İsteme 244
bac. Çeşitleri 245
baca. Birinci Derecede Doğrudan Kast (=Maksat) 245
bacb. İkinci Derece Doğrudan Kast 247
bacc. Olası (Dolaylı) Kast (=dolus eventualis) 249
bacd. Alternatif Kast–Kümülatif Kast (dolus alternativus–dolus cumulativus) 253
bacf. Yoğun Kast (Düşünce Kastı, Tasarlama, Taammüd) – Ani Kast 255
bc. Tipikliğin Diğer Sübjektif Unsurları 257
E. Hukuka Aykırılık 257
1. Kavram 257
2. Hukuka Uygunluk Nedenleri 260
a. TCK’da Düzenlenen Hukuka Uygunluk Nedenleri 263
aa. Kanun Hükmünün Yerine Getirilmesi (TCK m. 24/1) 264
ab. Yetkili Merciin Emrini Yerine Getirme (TCK m. 24/2–4) 266
ac. Meşru Savunma (TCK m. 25/1) 270
aca. Saldırıya İlişkin Koşullar 270
acaa. Haksız Saldırı 271
acab. Saldırının Hakka Yönelik Olması 273
acac. Saldırının Halen Var Olması 274
acb. Savunmaya İlişkin Koşullar 276
acba. Savunmada Zorunluluk Bulunması 276
acbb. Savunma ile Saldırı Arasında Oran Bulunması 278
acbc. Savunma İradesi 280
acc. Tazminat 281
ad. Zorunluluk (Iztırar, Çaresizlik) Hali (TCK m.25/2) 281
ada. Tehlikeye İlişkin Koşullar 283
adaa. Ağır ve Muhakkak Bir Tehlikenin Bulunması 283
adab. Tehlikenin Hakka Yönelik Olması 284
adac. Tehlikeye Bilerek (Kasten) Sebebiyet Verilmemesi 285
adad. Tehlikeye Karşı Koyma Yükümlülüğünün Bulunmaması 285
adb. Korunmaya İlişkin Koşullar 285
adba. Tehlikeden Başka Türlü Korunma Olanağının Bulunmaması 285
adbb. Tehlike ile Korunma Arasında Oran Bulunması 286
adbc. Korunma İradesi 287
adc. Tazminat 287
ae. Hakkın Kullanılması (TCK m. 26/1) 287
aea. Koşulları 287
aeb. Hakkın Kullanılması Durumları 288
aeba. Mal İçin Meşru Savunma, Zilyetliğin Korunması 288
aebaa. Mal İçin Meşru Savunma 288
aebab. Zilyetliğin Korunması 289
aebb. Bir İş, Meslek, Sanat, Bilim veya Spor Faaliyetinin İcrası 290
aebba. Genel Olarak 290
aebbb. Ticarî ve/veya Sınaî Faaliyette Bulunma Hakkının İcrası 291
aebbc. Gazetecilik Mesleğinin İcrası 292
aebbd. Hekimlik Mesleğinin İcrası 292
aebbe. Öteki İş ve Mesleklerin İcrası 293
aebbf. Sanatın İcrası 294
aebbg. Bilimin İcrası 294
aebbh. Spor Faaliyetlerinin İcrası 295
af. İlgilinin (Mağdurun) Rızası (TCK m. 26/2) 295
afa. Kavram 295
afb. Koşulları 297
afba. Mağdurun Üzerinde Mutlak Surette Tasarrufta Bulunabileceği Bir Hakkın Varlığı 297
afbaa. Genel Olarak 297
afbbb. Ötanazi 297
afbb. Rızayı Açıklayan Kişinin Buna Yetkili Olması 299
afbc. Rızanın Açıklanması 300
afbd. Fiilin Rızaya Dayalı Olması 303
b. TCK’da Düzenlenmeyen Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak İzin Verilen Risk 303
ba. Genel Olarak 303
bb. Riziko İçeren Kurtarma Faaliyetleri 303
bc. Fiilin Sosyal Uygunluğu 303
c. Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak Yükümlülükler Çatışması 305
3. Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Sınırın Aşılması 306
F. Kusur 308
1. Genel Açıklama 308
2. Kusur Yeteneği (İsnad Kabiliyeti) 311
a. Kavram 311
b. Kusur Yeteneğinin Bulunması Gereken Zaman 312
c. Kusur Yeteneğini Etkileyen Durumlar 317
ca. Yaş Küçüklüğü 317
cb. Sağır ve Dilsizlik 320
cc. Akıl Hastalığı 320
cd. Geçici Neden 321
3. Kusuru Ortadan Kaldıran Nedenler 321
a. Kusuru Ortadan Kaldıran Nedenler ve Mazeret Nedenleri 321
b. Cebir, Şiddet, Korkutma Tehdit 322
ba. Cebir ve Şiddet 323
bb. Korkutma 323
bc. Tehdit 323
c. Meşru Savunma Sınırının Aşılması 324
d. Haksızlık Yanılması 327
4. Kusuru Azaltan Neden Olarak Haksız Tahrik 329
a. Kavram 329
b. Hukuksal Niteliği 335
c. Koşulları 336
ca. Haksız Fiil 336
cb. Hiddet (Öfke) veya Şiddetli Elem (Üzüntü) 340
cd. Suçun Hiddet veya Şiddetli Elemin Etkisi Altında İşlenmesi 340
d. Haksız Tahrikin Bazı Kurumlarla Birlikte Uygulanabilmesi Olanağı 343
da. Haksız Tahrik ve Tasarlama 343
db. Haksız Tahrik ve Suçun Konusunda Yanılma ve Sapma 343
dc. Haksız Tahrik ve Takdiri İndirim Nedenleri 344
dd. Haksız Tahrik ve Kan Gütme Saiki 344
de. Haksız Tahrik ve Töre Saiki 344
§ 6. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ
I. TEŞEBBÜS 347
A. Kavram 347
B. Teşebbüsün Cezalandırılma Nedeni 350
C. Hukuksal Niteliği 352
D. Koşulları 353
1. Kast 353
2. Hareketin Tipikliği Gerçekleştirmeye Elverişli Olması 357
3. Doğrudan Doğruya İcraya Başlama 357
4. Fiilin Failin Elinde Olmayan Nedenler Yüzünden Suçun Tamamlanmaması 363
E. Teşebbüsün Cezası 364
F. Gönüllü Vazgeçme 365
1. Tanım 365
2. Cezalandırılmama Nedeni ve Hukuksal Niteliği 365
3. Koşulları 367
a. Tek Başına Faillik Durumunda 367
b. İştirak Durumunda 373
c. İhmali Suçlarda 379
4. Gönüllü Vazgeçmenin Sonucu 379
G. Elverişsiz Teşebbüs (İşlenemez Suç) 380
1. Tanımı ve Cezalandırılmama Nedeni 380
2. Aracın Elverişsizliği 382
3. Suçun Konusunun Bulunmaması 383
4. Sözde Suç (Kuruntu Suç) ve İşlenemez Suçtan Farkı 384
5. Elverişsiz Teşebbüsün (İşlenemez Suçun) Cezası 385
II. SUÇLARIN İÇTİMAI 385
A. Suç Çokluğu–Suç Tekliği Kavramı 385
B. Fiil Tekliği–Fiil Çokluğu 386
C. Hukuksal Anlamda Fiil Tekliği 387
C. Zincirleme Suçlar 387
1. Genel Açıklama 387
2. Koşulları 388
a. Aynı Suçun Birden Fazla İşlenmesi 388
b. Suçların Değişik Zamanlarda İşlenmesi 390
c. Suçların “Aynı Kişiye” Karşı İşlenmesi 392
d. İşlenen Birden Fazla Suçun TCK m. 43/3’te Sayılan Suçlardan Birisi Olmaması 393
e. Birden Fazla Suçun Tek Suç İşleme Kararına Dayanması 393
3. Sonucu 393
D. Bileşik (Mürekkep) Suçlar 394
E. Fikrî İçtima 395
1. Genel Açıklama 395
2. Koşulları 395
3. Sonucu 397
F. Kanunların Tekliği (Görünüşte İçtima) 397
1. Özel–Genel Norm İlişkisi 398
2. Asıl–Yardımcı Norm İlişkisi 399
3. Tüketen–Tüketilen Norm İlişkisi 400
III. SUÇA İŞTİRAK 401
A. Genel Olarak 401
B. Fail – Yardım Eden Ayırımı 403
1. Biçimsel Objektif Teori 403
2. Maddi Objektif Teori 404
3. Sübjektif Teoriler 404
4. Fiile Egemenlik Teorisi 405
C. Faillik Türleri 406
1. Doğrudan (Tek Başına) Faillik 407
2. Birlikte (Müşterek) Faillik 410
a. Genel Olarak 410
b. Koşulları 410
ba. Aynı Fiile İşlemeye Yönelik Ortak Karar 411
bb. Fiilin Birlikte İşlenmesi 413
3. Dolaylı Faillik 415
a. Genel Olarak 415
b. Dolaylı Faillik Durumları 417
aa. Bilmenin Baskın Olması Nedeniyle Dolaylı Faillik 417
aaa. Araç Kişinin Davranışının Tipik Olmaması 417
bbb. Araç Kişinin Davranışının Hukuka Uygun Olması 418
ccc. Araç Olarak Kullanılan Kişinin Kusurlu Olmaması 419
bb. Araç Kişinin Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Gerçekleşme Koşullarında Yanılması 421
4. Yan Faillik 421
D. Suç Ortaklığı (Şeriklik) 422
1. Genel Olarak 422
2. Cezalandırılma Nedeni 422
3. İştirakte Bağlılık Kuralı 423
4. Suç Ortaklığı (Şeriklik) Türleri 425
a. Azmettirme 425
aa. Genel Olarak 425
ab. Kast 428
ac. Failin Azmettirenin İradesi Dışına Çıkması 429
ad. Yanılma ve Sapma 430
ae. Sonuçsuz Kalan Azmettirme 431
af. Azmettiren İçin Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren Hal 431
ag. Azmettirmeye Azmettirme, Birlikte Azmettirme, Dolaylı Azmettirme 432
b. Yardım Etme 432
ba. Genel Olarak 432
bb. Yardımın Nedenselliği 434
bc. Kast 435
bd. Yardım Türleri 436
E. Nitelikli Hallerin Suç Ortaklarına Geçişi 437
IV. İHMAL 439
A. İcra–İhmal Ayırımı 439
B. İhmal–Taksir Ayırımı 441
C. Gerçek İhmal Suçları 442
D. Görünüşte İhmal Suçları (İhmal Suretiyle İcra Suçları) 442
1. Kavram 442
2. İhmali Davranışın İcrai Davranışa Eşdeğer Sayılması 443
V. TAKSİR 451
A. Tanım 451
B. Unsurları 455
1. Kanunda Fiilin Taksirle İşlenebileceğinin Gösterilmiş Olması 455
2. Kastın Bulunmaması 455
3. Objektif Dikkat ve Özen Yükümlülüğüne Aykırılık 456
4. Neticenin Öngörülebilir Olması 458
5. Taksirli Suçlarda Nedensellik ve Objektif İsnadiyet 459
6. Taksirli Suçlarda Kusur 460
7. Taksirli Suçlarda Özellik Gösteren Durumlar 462
VI. YANILMA 463
A. Genel Olarak 463
B. Tipiklikte Yanılma 464
1. Tipiklikte Yanılmanın Konusu 464
2. Suçun Konusunda Yanılma (=error in persona vel objecto) 466
3. Sapma (aberratio ictus) 468
4. Nedensellik Bağlantısında Yanılma 475
5. Suçun Nitelikli Hallerinde Yanılma 476
C. Hukuka Uygunluk Nedenleri ile Kusurluluğu Ortadan Kaldıran veya Azaltan Nedenlerde Yanılma 477
D. Tipiklik Dışında Kalan Cezalandırmaya Etkili Koşullarda Yanılma 480
§ 7. CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ
I. CEZA 482
A. Tanım 482
B. Cezanın Özellikleri, Amacı, İyi Bir Cezada Bulunması Gereken Nitelikler 483
1. Cezanın Özellikleri 483
2. Cezanın Amacı 483
a. Mutlak Ceza Teorileri 483
b. Nisbi Ceza Teorileri 485
c. Birleştirici Teoriler 487
3. İyi Bir Cezada Bulunması Gereken Nitelikler 488
C. Türleri 488
1. Hapis Cezası 490
a. Tarihçe 490
b. TCK’nın Sistemi 493
aa. Ağırlaştırılmış Ömür Boyu Hapis Cezası 493
bb. Ömür Boyu Hapis Cezası 494
cc. Süreli Hapis Cezası 494
cca. Uzun Süreli Hapis Cezası 495
ccb. Kısa Süreli Hapis Cezası 497
ccba. Kavram 497
ccbb. Kısa Süreli Hapis Cezalarının Sakıncaları 498
ccbc. Kısa Süreli Hapis Cezalarının İnfazı 498
ccbca. Karşılaştırmalı Hukuk 498
ccbcb. Türk Hukuku 499
ccbd. Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar 500
ccbda. Karşılaştırmalı Hukukta 500
ccbdb. Türk Hukukunda 504
c. Erteleme 512
aa. Hapis Cezasının Ertelenmesi 513
aaa. Kavram 513
aab. Tarihçe 513
aac. Hukuksal Niteliği 515
aad. Amacı 516
aae. Koşulları 517
aaea. Ertelemeye Konu Hapis Cezasının Belirli Bir Tür ve Ağırlıkta Olması 517
aaeb. Hükümlünün Geçmişine İlişkin Koşul: Daha Önce Kasıtlı Bir Suçtan Dolayı Üç Aydan Fazla Hapis Cezasına Mahkûm Edilmemiş Olmak 519
aaec. Sübjektif Koşul: Yeniden Suç İşlenmeyeceği Konusunda Mahkemeye Kanaat Gelmiş Olması 522
aaf. Erteleme Kararı 524
aag. Sonuçları 525
bb. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 527
bba. Kavram ve Hukuksal Nitelik 527
bbb. Koşulları 528
bbc. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı 532
bbd. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının Sonuçları 533
d. Hapis Cezalarının İnfazının Geri Bırakılması 534
aa. Hastalık Nedeniyle İnfazın Geri Bırakılması 534
bb. Hükümlünün İstemiyle İnfazın Geri Bırakılması 535
e. Koşullu Salıverme 536
aa. Tanım 536
bb. Koşulları 536
bba. Cezanın Belirli Bir Kısmının İnfaz Kurumunda Çekilmiş Olması 537
bbb. İyi Hal 539
cc. Koşullu Salıvermeden Yararlanmayacak Olanlar 539
dd. Koşullu Salıverme Kararı 542
ee. Sonuçları 542
ff. Koşullu Salıverme Kararının Geri Alınması 547
f. İzin 548
aa. Mazeret izni 548
bb. Özel izin 549
cc. İş arama izni 549
2. Adli Para Cezası 550
a. Tanım 550
b. Belirlenmesi 552
d. Ödenmesi 553
3. Cezanın Saptanması 555
a. Somut Cezanın Belirlenmesi 555
b. Cezaların Hesaplanması 558
c. Takdiri İndirim Nedeni 559
d. Cezaların Toplanması 563
e. Özgürlüğün Sınırlandırıldığı Sürenin Ceza Mahkûmiyetinden İndirilmesi 564
aa. Genel Bilgi 564
bb. Koşulları 564
bba. Kişi Özgürlüğünü Sınırlama Sonucunu Doğuran Bir Tedbire Başvurulması 564
bbb. Ceza Mahkumiyeti 565
cc. İndirimin Gerçekleştirilmesi ve İndirim Oranı 566
III. GÜVENLİK TEDBİRLERİ 568
A. Genel Olarak 568
B. Hak Yoksunluğu 569
C. Müsadere 574
1. Genel Olarak 574
2. Koşulları 576
a. Eşya Müsaderesinin Koşulları (TCK m. 54/1) 576
aa. Bir Eşya Mevcut Olmalıdır 576
ab. Eşya İyi Niyetli Üçüncü Kişilere Ait Olmamalıdır 577
ac. Kasten İşlenmiş Bir Suç Olmalıdır 577
ad. Eşya 578
ae. Oranlılık 579
af. Mahkumiyet 579
b. Üretimi, Bulundurulması, Kullanılması, Taşınması, Alım ve Satımı Suç Oluşturan Eşyanın Müsaderesinin Koşulları (TCK m. 54/4) 580
ba. Bir Eşya Söz Konusu Olmalıdır 580
bb. Eşyanın Üretimi, Bulundurulması, Kullanılması, Taşınması, Alım ve Satımı Suç Oluşturmalıdır 580
c. Kazanç Müsaderesinin Koşulları (TCK m. 55) 580
3. Müsadere ve Elkoyma Arasındaki Farklar 581
D. Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri 581
E. Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri 582
F. Tekerrür 583
1. Kavram 583
2. Çeşitleri 586
a. Gerçek Tekerrür–Varsayılan Tekerrür 586
b. Genel Tekerrür–Özel Tekerrür 586
c. Süreli Tekerrür–Süresiz Tekerrür 586
d. Ulusal Tekerrür – Uluslararası Tekerrür 587
3. Koşulları 587
a. Önceden İşlenen Bir Suç Nedeniyle Kesin Olarak Mahkûm Edilmiş Olmak 587
b. Yeni Bir Suç İşlenmesi 590
c. Yeni Suçun Belirli Bir Süre İçerisinde İşlenmesi 591
4. Sonuçları 592
5. Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin İtiyadi Suçlu ve Suçu Meslek Edinen Kişi veya Örgüt Mensubu Hakkında da Uygulanması 595
6. Zaman Bakımından Uygulama 597
G. Tüzel Kişilere Yönelik Güvenlik Tedbirleri 598
H. Sınır Dışı Edilme 598
§ 8. HÜKÜMLÜLÜK KAYDININ ADLİ SİCİLDEN ÇIKARILMASI 601
§ 9. CEZA İLİŞKİSİNİ ORTADAN KALDIRAN NEDENLER
I. SANIĞIN VEYA HÜKÜMLÜNÜN ÖLÜMÜ 603
A. Sanığın Ölümü 603
B. Hükümlünün Ölümü 603
II. AF 604
A. Genel Af (AY m.87, TCK m. 65/1) 605
B. Özel Af 606
III. ZAMANAŞIMI 607
A. Dava Zamanaşımı 607
1. İşlemeye Başlaması 611
2. Kesilmesi 612
3. Durması 614
4. Sonucu 615
5. Dava Zamanaşımı ile Şikayetin Karşılaştırılması 615
B. Ceza Zamanaşımı 616
1. İşlemeye Başlaması 616
2. Kesilmesi 617
3. Sonucu 617
C. Zamanaşımı Kabul Edilmeyen Durumlar 618
Kavramlara Göre Arama Cetveli 619

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
3
25,00   
75,00   
4
18,75   
75,00   
5
15,75   
78,75   
6
13,25   
79,50   
7
11,46   
80,25   
8
10,13   
81,00   
9
9,08   
81,75   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
3
25,00   
75,00   
4
18,75   
75,00   
5
15,75   
78,75   
6
13,25   
79,50   
7
11,46   
80,25   
8
10,13   
81,00   
9
9,08   
81,75   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
3
25,00   
75,00   
4
18,75   
75,00   
5
15,75   
78,75   
6
13,25   
79,50   
7
11,46   
80,25   
8
10,13   
81,00   
9
9,08   
81,75   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
3
25,00   
75,00   
4
18,75   
75,00   
5
15,75   
78,75   
6
13,25   
79,50   
7
11,46   
80,25   
8
10,13   
81,00   
9
9,08   
81,75   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
3
25,00   
75,00   
4
18,75   
75,00   
5
15,75   
78,75   
6
13,25   
79,50   
7
11,46   
80,25   
8
10,13   
81,00   
9
9,08   
81,75   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat