Ceza Hukuku Genel Hükümler Berrin Akbulut

Ceza Hukuku Genel Hükümler


Basım Tarihi
2022-09
Sayfa Sayısı
1200
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786258209372
Boyut
16x24
Baskı
9360,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 360 puan kazanacaksınız)
   360

Berrin AKBULUT

 

İÇİNDEKİLER

 

DOKUZUNCU BASKIYA ÖNSÖZ .5

İÇİNDEKİLER.7

KISALTMALAR23

 

Birinci Bölüm

 

GENEL ESASLAR VE CEZA KANUNUNUN UYGULAMA ALANI

 

1. GİRİŞ 29

CEZA HUKUKUNDA GÖREV 29

CEZA HUKUKUNDA AMAÇ . 33

III. CEZA HUKUKUNUN HUKUK DÜZENİ İÇİNDEKİ YERİ . 37

CEZA HUKUKUNUN ALT DİSİPLİNLERİ 39

CEZA HUKUKUNUN DİĞER BİLİM DALLARIYLA İLİŞKİSİ 41

Anayasa Hukuku. 41

İdare Hukuku 43

Devletler Hukuku . 46

Medeni Hukuk 47

Kriminoloji ve Diğer Yakın Disiplinler . 47

2. CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI VE YORUM.49

CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI 49

Doğrudan Kaynaklar. 49

Anayasa 49

Uluslararası Sözleşmeler 50

Kanun . 51

a) Türk Ceza Kanunu 51

b) Diğer Kanunlar. 52

c) Genel Kanun-Özel Kanun İlişkisi 53

Dolayısıyla Kaynaklar . 56

YORUM 57

Genel Olarak 57

Yorum Araçları . 58

Yorum Çeşitleri. 59

Yapan Organa Göre Yorum çeşitleri. 59

Niteliğine Göre Yorum Çeşitleri . 59

 

8 İÇİNDEKİLER

3. CEZA HUKUKUNUN TARİHİ GELİŞİMİ VE SUÇ-KABAHAT AYRIMI .60

CEZA HUKUKUNUN TARİHİ GELİŞİMİ . 60

Genel Olarak.60

Türk Ceza Hukukunun Gelişimi.64

Cumhuriyet Öncesi Dönemde Yaşanan Gelişmeler64

Cumhuriyet Sonrası Yaşanan Gelişmeler68

SUÇ-KABAHAT AYRIMI 73

Genel Olarak.73

Suç Kabahat Ayrımında İleri Sürülen Görüşler ve Değerlendirme78

Suç Kabahat Ayrımında İleri Sürülen Görüşler .78

Değerlendirme83

Suç-Kabahat Ayrımında Suç Politikası 91

Kabahatler Hukukunun Ceza Hukuku İçindeki Yeri.96

4. KANUNİLİK İLKESİ.101

GENEL OLARAK 101

KANUNİLİK İLKESİNİN ANLAMI VE KAPSAMI. 102

III. KANUNİLİK İLKESİNİN SONUÇLARI 111

Örf ve Âdet Hukukuyla Ceza Uygulama Yasağı.111

Belirlilik İlkesi113

Kıyas Yasağı 119

Geriye Yürüme Yasağı.126

5. TÜRK CEZA KANUNUNUN UYGULAMA ALANI .127

ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI. 127

Genel Olarak.127

Geriye Yürüme Yasağı.129

Lehe Kanunun Geriye Yürümesi .133

Lehe Kanunun Belirlenmesi141

Süreli veya Geçici Kanunlarda Zaman Bakımından Uygulama152

Suçun İşlendiği Zaman154

YER BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI 161

Genel Olarak.161

Mülkilik İlkesi166

Ülke Kavramı 166

Suçun İşlendiği Yerin Belirlenmesi171

a) Genel Olarak. 171

b) Suçun İşlendiği Yer 172

 

İÇİNDEKİLER 9

c) İnternet Suçlarında Suçun İşlendiği Yer. 180

Türkiye'de Yeniden Yargılama Yapılması . 183

Şahsilik İlkesi 185

Genel Olarak 185

Faile Göre Şahsilik İlkesi . 185

a) Görev suçları 185

b) Vatandaş Tarafından İşlenen Suçlar. 187

Mağdura Göre Şahsilik İlkesi 192

Koruma (Gerçeklik) İlkesi . 193

TCK m. 12/1 kapsamında Devleti Koruma İlkesi 193

13/1-b Kapsamında Devleti Koruma İlkesi. 194

İkame Yargı İlkesi . 195

Evrensellik İlkesi. 197

Mahsup 198

Yabancı Ülkede Verilmiş Mahkûmiyete BağlıHak Yoksunlukları 201

Yabancı Ülke Kanununun Göz Önünde Bulundurulması 205

III. KİŞİ BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI 206

Genel Olarak 206

Cumhurbaşkanı 207

Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanlar 213

Milletvekilleri . 215

Genel Olarak 215

Yasama Sorumsuzluğu . 215

Yasama Dokunulmazlığı . 217

Diplomasi Temsilcileri 219

Asker Kişiler 223

6. GERİ VERME.225

GENEL OLARAK 225

ŞARTLARI. 229

Fiile İlişkin Şartlar . 229

Faile İlişkin Şartlar 237

III. GERİ VERME USULÜ 239

GERİ VERMEDE ÖZELLİK KURALI . 244

 

10 İÇİNDEKİLER

 

İKİNCİ BÖLÜM

SUÇTA SORUMLULUĞUN ESASLARI

 

7. SUÇ249

TANIM. 249

SUÇUN YAPISINI AÇIKLAYAN TEORİLER . 251

Klasik Suç Teorisi 251

Neoklasik (Teleolojik) Suç Teorisi .251

Gai (Final) Suç Teorisi .252

Negatif Suç Unsuru Teorisi (Bütüncül Haksızlık Teorisi) .253

III. HAKSIZLIK OLUŞTURAN BİR FİİL OLARAK SUÇUN HUKUKA AYKIRILIK VE

KUSURLA İLİŞKİSİ . 253

FİİLİN SOSYAL UYGUNLUĞU 255

SUÇUN UNSURLARI. 259

Tipiklik 259

Hukuka Aykırılık265

CEZALANDIRILABİLİRLİĞİN DİĞER ŞARTLARI. 265

Objektif Cezalandırılabilme Şartları266

Şahsi Cezasızlık Sebepleri veya Cezayı Kaldıran Şahsi Sebepler .270

8. TİPİKLİĞİN MADDİ UNSURLARI .274

MADDİ UNSURUN FONKSİYONLARI VE ÖGELERİ . 274

Fonksiyonları 274

Ögeleri 280

FİİL (HAREKET) . 280

Genel Olarak.280

Hareket Teorileri 285

Doğal (Nedensel) Hareket Teorisi.285

Gai (Final-Amaççı) Hareket Teorisi .286

Sosyal Hareket Teorisi 288

Olumsuz Hareket Teorisi 290

Kişisel Hareket Teorisi 291

Hukuken Korunan Değerlere Riayetsizliğin İfadesi.292

Değerlendirme293

Hareket Olmayan Hususlar.295

Hareketin Tipiklikte Düzenlenişine Göre Suçlar .303

Genel Olarak.303

Tek Hareketli Suçlar303

 

İÇİNDEKİLER 11

Çok Hareketli Suçlar (Birden Fazla Hareketli Suçlar) 304

Serbest Hareketli Suçlar. 305

Bağlı Hareketli Suçlar . 305

Seçimlik Hareketli Suçlar 306

Kesintisiz (Mütemadi) Suçlar 308

III. İCRAİ-İHMALİ SUÇLAR. 313

Genel Olarak 313

İhmali Suçların Çeşitleri 321

Gerçek İhmali Suçlar 321

Gerçek Olmayan İhmali Suçlar . 322

a) Genel Olarak. 322

b) Görünüşte İhmali Suçun Unsurları 325

c) Belli Bir İcrai Davranışta Bulunma Hususunda Hukuki

Yükümlülük. 326

aa) Garantörlük. 326

bb) Garantörlük Durumları 327

aaa) Maddi Unsur Kapsamında Garantörlük Durumları327

bbb) Garantörlük Durumunun Hukuki Nedenleri  328

aaaa) Koruma Garantörlüğü. 329

bbbb) Gözetim Garantörlüğü . 337

d) Denklik Kaydı 353

Beklenebilirlik 355

İhmali Suçlarla İlgili Diğer Konular . 357

NETİCE. 358

Genel Olarak 358

Tipiklikte Neticenin Aranıp Aranmamasına Göre Suçlar 360

Sırf Hareket Suçları- Neticeli Suçlar 360

a) Sırf Hareket Suçları 360

b) Neticeli Suçlar 360

Tipiklikte Neticenin Sayısına Göre Suçlar. 361

NEDENSELLİK BAĞI VE OBJEKTİF İSNADİYET . 362

Nedensellik Bağı. 362

İcrai Şekilde Gerçekleştirilen Neticeli Suçlarda 362

a) Genel Olarak. 362

b) Şart Teorisi 365

aa) Şartların Eşitliği Formülü (condicio sine qua non) 366

bb) Kanuna Uygun Şart Formülü. 368

 

12 İÇİNDEKİLER

cc) Formüllere Göre Nedensellik Bağının Kesilmesi369

c) Uygun Sebep Teorisi . 371

İhmali Suçlarda Nedensellik Bağı373

Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suçlarda Nedensellik Bağı .378

Somut Tehlike Suçlarında Nedensellik Bağı380

Objektif İsnadiyet .381

Genel Olarak.381

Fiilin Objektif İsnat Edilebilirliğini Ortadan Kaldıran Nedenler.384

a) İzin Verilen Risk 384

b) Yükümlülüğe Aykırılık İlişkisinin Bulunmaması . 387

c) Riskin Artırılması Teorisi. 390

d) Neticenin Normun Koruma Amacı Dışında Kalması Nedeniyle

Fiilin Objektif İsnad Edilebilirliğinin Ortadan Kalkması 392

e) Riskin Azaltılması Nedeniyle Fiilin Objektif İsnad

Edilebilirliğinin Ortadan Kalkması . 393

f) Hukuken Önemli Herhangi Bir Tehlikenin Yaratılmaması

Nedeniyle Fiilin Objektif İsnad Edilebilirliğinin Kalkması. 395

g) İzin Verilmeyen Riskin Gerçekleştirilmesine Rağmen, Neticenin

Failin Fiilinin Etkisiyle Gerçekleşmemesi 396

h) Bir Kimsenin İsteyerek Kendini Zarara veya Tehlikeye

Sokmasının Etkisi . 399

ı) Yabancı Tehlikenin Bilinçli Olarak Üstlenilmesi  403

j) Başka Birinin Sorumluluk Alanına Geçen Neticelerin İsnadiyeti

(Yabancı Birinin Sorumluluk Alanına Dâhil Etme). 405

k) Güven İlkesi 409

l) Temel Suç Tipinin İçerdiği Tipik Tehlikeliliğin Ağır veya Başka

Neticede Gerçekleşmesi. 413

FAİL 420

Genel Suçlar ve Özgü Suçlar .420

Bizzat İşlenebilen Suçlar .422

Tüzel Kişilerin Fail Olabilmesi Sorunu.424

Tüzel Kişilerin Sorumluluğu 424

Tüzel Kişilerin Cezalandırılması.428

VII. MAĞDUR. 431

VIII. KONU  434

NİTELİKLİ UNSURLAR 438

9. TİPİKLİĞİN MANEVİ (SÜBJEKTİF) UNSURLARI 442

GENEL OLARAK 442

 

İÇİNDEKİLER 13

MANEVİ UNSUR ŞEKİLLERİ. 443

Kast ve Taksir . 444

Kanuni Tanımda Yer Alan Diğer Sübjektif Unsurlar 445

III. KAST. 447

Kastın Tanımı ve Unsurları . 447

Kastın Konusu 450

Kastın Bulunması Gereken Zaman . 455

Kast Şekilleri. 456

Doğrudan Kast 457

Olası (Muhtemel) Kast . 462

Alternatif Kast-Kümülatif Kast 472

Kastı Ortadan Kaldıran Hata. 473

Genel Olarak 473

Maddi Unsurlarda Hata (Unsur Yanılgısı). 476

Nitelikli Unsurlarda Hata 483

TAKSİR. 486

Genel Olarak 486

Ceza Hukukunda Taksirin Önemi . 487

Taksir Şekilleri 492

Bilinçli Taksir 494

Bilinçsiz Taksir 497

Taksirin Unsurları . 498

Taksirli Suçlarda Kusur . 506

Taksirli Suçlarda Şahsi Cezasızlık Sebebi veya Cezada İndirim

Yapılmasını Gerektiren Şahsi Sebep. 511

NETİCE SEBEBİYLE AĞIRLAŞAN SUÇLAR. 516

Tanım ve Sorumluluk Şartları. 516

Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suçlarda Hata . 523

İHMALİ SUÇLARDA MANEVİ UNSUR. 525

Kast 525

Taksir 527

10. HUKUKA AYKIRILIK.528

HAKSIZLIĞIN UNSURU OLARAK HUKUKA AYKIRILIK. 528

HUKUKA UYGUNLUĞUN GENEL ESASLARI 530

Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Kaynakları 530

Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Yapısı. 534

III. HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ 537

 

14 İÇİNDEKİLER

Genel Olarak.537

Kanun Hükmünün Yerine Getirilmesi .543

Meşru Savunma548

Genel Olarak.548

Şartları 549

Malın Korunması Amacıyla Kurulan Önleyici ve Koruyucu

Mekanizmalar.562

İlgilinin Rızası 564

Genel Olarak.564

Hukuki Esası569

Şartları 570

Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluğu 579

Hakkın Kullanılması.586

Şartları 586

Bazı Hakkın Kullanılması Hukuka Uygunluk Nedenleri .587

a) Haber Verme Hakkı . 587

b) İfade Özgürlüğü . 591

c) Resmi İzin 598

Yükümlülüklerin Çatışması .600

NETİCE SEBEBİYLE AĞIRLAŞAN SUÇLARDA HUKUKA AYKIRILIK 604

HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİNDE SINIRIN AŞILMASI 606

HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİNİN MADDİ ŞARTLARINDA HATA 612

11. KUSURLULUK .620

GENEL OLARAK 620

KUSURLULUĞUN ŞARTLARI . 624

Genel Olarak.624

Kusur Yeteneği626

Kusur Yeteneği Kavramı626

Kusur Yeteneğinin Bulunması Gereken Zaman 628

Kusurluluğu Etkileyen Nedenler .632

Yaş Küçüklüğü.632

a) Genel olarak . 632

b) 12 Yaşını Tamamlamamış Çocuklar 637

c) 12-15 Yaş Grubu Çocuklar 640

d) 15-18 Yaş Grubu Arası Çocuklar 649

Akıl Hastalığı .650

Sağır ve Dilsizlik 655

 

İÇİNDEKİLER 15

 

Geçici Nedenler, Alkol veya Uyuşturucu Madde

Etkisinde Bulunma . 657

Zorunluluk Hali. 663

a) Genel Olarak. 663

b) Şartları. 665

Hukuka Aykırı ve Fakat Bağlayıcı Emrin Yerine Getirilmesi 670

Meşru Savunmada Sınırın Heyecan, Korku veya Telaş

Nedeniyle Aşılması. 673

Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdit Etkisiyle İrade

Yeteneğinin Etkilenmesi. 681

Haksız Tahrik 684

a) Genel Olarak. 684

b) Şartları. 687

c) Özel Durumlar 695

aa) Tasarlama ve Haksız Tahrik. 695

bb) Haksız Tahrik ve Meşru Savunma . 698

cc) Haksız Tahrik ve Töre Saiki-Kan Gütme Saiki 698

dd) Hata veya Sapmada Haksız Tahrik 699

Haksızlık Bilinci. 700

Genel Olarak 700

Haksızlık Yanılgısı . 703

Taksirli Suçlarda Haksızlık Yanılgısı. 711

III. KUSURLULUĞU KALDIRAN VEYA AZALTAN NEDENLERİN MADDİ

ŞARTLARINDA HATA 712

12. TEŞEBBÜS 714

GENEL OLARAK 714

TEŞEBBÜSÜN CEZALANDIRILMASI NEDENİNİ AÇIKLAYAN TEORİLER 717

Objektif Teori . 717

Sübjektif Teori 718

Karma Teoriler . 719

Kanunumuzun Düzenlemesi 719

III. TEŞEBBÜSÜN ŞARTLARI 720

Genel Olarak 720

Suç İşleme Kastının Varlığı . 721

İcra Hareketlerinin Başlaması 724

Objektif Teoriler. 725

a) Şekli Objektif Teori 725

b) Maddi Objektif Teori. 725

 

16 İÇİNDEKİLER

Sübjektif Teoriler 726

Karma Teoriler727

Kanunumuzun Düzenlemesi.727

Hareketin Elverişli Olması.732

Elinde Olmayan Nedenlerle Suçun Tamamlanamaması.734

TEŞEBBÜSTE CEZA. 737

ÖZEL DURUMLAR VE TEŞEBBÜS 737

İştirak Halinde İşlenen Suçlar ve Teşebbüs.737

İhmali Suçlar ve Teşebbüs 739

Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suçlar ve Teşebbüs740

GÖNÜLLÜ VAZGEÇME 744

Genel Olarak.744

Şartları 745

TCK m. 36’nın Şartları .745

TCK m. 41’in Şartları .758

İhmali Suçlarda ve Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suçlarda Gönüllü

Vazgeçme .766

Sonucu767

VII. ETKİN PİŞMANLIK  767

13. İŞTİRAK 770

GENEL OLARAK 770

DAR FAİL KAVRAMI-GENİŞ FAİL KAVRAMI. 771

III. AYIRT ETME PRENSİBİ VE TEKLİK PRENSİBİ . 773

Ayırt Etme Prensibi.773

Teklik Prensibi 776

DOLAYLI FAİLLİK VE YAN FAİLLİK. 778

Dolaylı Faillik.778

Tanım ve niteliği .778

Özgü Suçlarda ve Bizzat İşlenebilen Suçlarda Dolaylı Faillik .781

Dolaylı Faillik Durumları784

Dolaylı Failin Hata İçinde Olması 788

İhmali Suçlarda Dolaylı Faillik .789

Dolaylı Faillikte Teşebbüs .789

Dolaylı Faillikle İlgili Diğer Konular .790

Yan Faillik790

CEZA KANUNUMUZDA DÜZENLENEN İŞTİRAK ŞEKİLLERİ 792

Genel Olarak.792

 

İÇİNDEKİLER 17

Müşterek Faillik 793

Fiilin İcrası Üzerinde Müşterek Hâkimiyet . 794

Birlikte Suç işleme Kararı 803

Özgü Suçlarda Müşterek Faillik 806

Müşterek Faillikle İlgili Diğer Konular 811

Şeriklik 813

Şeriklerin Cezalandırılmasının Esası . 813

Bağlılık Kuralı 816

a) Bağlılık Kuralı Şekilleri. 816

b) Sınırlı Bağlılık Kuralı. 819

aa) Genel Olarak . 819

bb) Şartları. 821

Azmettirme 827

Yardım Etme. 841

Nitelikli Unsurların Ortaklara Uygulanması 848

İştirakte Suç-Kabahat İlişkisi. 857

14. İÇTİMA 858

GENEL OLARAK 858

Kavram. 858

İçtimanın Önemi 859

Fiil Tekliği-Fiil Çokluğu 861

Fiil Tekliği . 861

a) Doğal Anlamda Hareket Tekliği . 862

b) Doğal Hareket Tekliği 862

aa) Tipikliğin Tekrarlayan Aynı Tarz Hareketlerle

Gerçekleştirilmesi . 867

bb) Birbirini Takip Eden Hareketlerle Tipikliğin

Gerçekleştirilmesi . 876

c) Tipik Hareket Tekliği 878

d) İhmali Suçlarda Fiil Tekliği 886

Fiil Çokluğu. 889

İÇTİMA ŞEKİLLERİ. 889

Normların İçtimaı . 889

Tanım ve Hukuki Önemi. 889

Normların İçtimaı Şekilleri 891

a) Özel Normun Önceliği İlkesi. 891

b) Yardımcı Normun Sonralığı İlkesi 892

c) Bir Normun Diğeri Tarafından Tüketilmesi İlkesi 893

 

18 İÇİNDEKİLER

Suçların İçtimaı .895

Zincirleme Suç 895

a) Genel Olarak. 895

b) Hukuki Niteliği 898

c) Şartları. 900

aa) Birden Çok Fiilin Bulunması.901

bb) Fiillerin Aynı Suçları Oluşturması.906

cc) Suçların Aynı Kişiye Karşı İşlenmesi .909

dd) Bir (Aynı) Suç İşleme Kararı .912

Zincirleme Suçun Uygulanmayacağı Suçlar. 917

Zincirleme Suçun Sonuçları 918

Fikri İçtima 920

a) Genel Olarak. 920

b) Şartları. 921

aa) Tek Fiil Olması .921

bb) Birden Fazla Suçun Gerçekleşmesi 927

aaa) Genel Olarak.927

bbb) Aynı Suçların İşlenmesi.927

ccc) Farklı Suçların İşlenmesi .929

c) Sonuçları . 933

d) Fikri İçtimada Özel Durumlar. 936

aa) Kesintisiz Suçlar ile Ani Suçlar Arasında Fikri İçtima936

bb) Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suçlar ve Fikri İçtima 937

III. SUÇLAR İLE KABAHATLER ARASINDA İÇTİMA . 938

Şartları 938

Sonuçları.941

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YAPTIRIMIN ESASLARI

 

15. CEZA HUKUKU YAPTIRIMLARI.945

YAPTIRIM 945

Genel Olarak.945

Yaptırım Kavramı 945

YAPTIRIM TÜRLERİ 946

Ceza 947

Cezanın nitelikleri .947

Cezanın Türleri .947

a) Genel Olarak. 947

 

İÇİNDEKİLER 19

b) Hapis Cezası 949

aa) Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası 949

bb) Müebbet Hapis Cezası 952

cc) Süreli Hapis Cezası 953

aaa) Kısa Süreli Hapis Cezalarının Seçenek

Yaptırımlara Çevrilmesi 954

aaaa) Genel Olarak . 954

bbbb) Şartları  956

cccc) Seçenek Yaptırımlar 959

1) Adlî Para Cezası 960

2) Aynen İade, Suçtan Önceki Hâle Getirme

veya Tazmin Suretiyle Tamamen

Giderilmesi. 961

3) Bir Eğitim Kurumuna Devam Etme  962

4) Belirli Yerlere Gitmekten veya Belirli

Etkinlikleri Yapmaktan Yasaklanma . 964

5) Ehliyet ve Ruhsat Belgelerinin Geri

Alınması, Belli Bir Meslek ve Sanatı

Yapmaktan Yasaklanma . 965

6) Kamuya Yararlı İşte Çalıştırma . 965

dddd) Seçenek Yaptırımların Gereklerinin Yerine

Getirilmemesi . 967

bbb) Hapis Cezasının Özel İnfaz Usulleri  970

dd) Hapis Cezasının Ertelenmesi . 971

aaa) Genel Olarak  971

bbb) Şartları . 974

aaaa) İki Yıl veya Daha Az Hapis Cezasına

Mahkûm Olmak  974

bbbb) Daha Önce Kasıtlı Bir Suçtan Dolayı Üç Aydan

Fazla Hapis Cezasına Mahkûm Edilmemiş

Olmak . 975

cccc) Yargılama Sürecinde Gösterdiği Pişmanlık

Dolayısıyla Tekrar Suç İşlemeyeceği

Konusunda Mahkemede Bir Kanaatin

Oluşması . 976

ccc) Erteleme Kararı 978

ddd) Ertelemenin Sonuçları . 979

ee) Koşullu Salıverilme 983

aaa) Genel Olarak  983

bbb) Koşullu Salıvermenin Şartları. 984

 

20 İÇİNDEKİLER

aaaa) Cezanın Belli Bir Bölümünün Çekilmiş

Olması .984

bbbb) İyi Halli Olması.994

ccc) Koşullu Salıverme Kararı.995

ddd) Koşullu Salıvermenin Sonuçları 996

ff) Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak

Cezanın İnfazı 999

c) Adlî Para Cezası 1005

aa) Genel Olarak1005

bb) Adlî Para Cezasının Tespiti.1007

cc) Adlî Para Cezasının İnfazı.1008

Güvenlik Tedbiri .1013

Genel Olarak.1013

Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma .1017

a) Genel Olarak. 1017

b) Ceza Mahkûmiyetinin Kanuni Sonucu Olan Belli Hakları

Kullanmaktan Yoksun Bırakılma 1019

c) Hak ve Yetkilerden Birinin Kötüye Kullanılması Suretiyle İşlenen

Suçlar Dolayısıyla Karar Verilmesi Zorunlu Olan Yasaklılık 1028

d) Taksirli Suçlardan Mahkûmiyet Halinde Karar Verilebilen

Hak Yoksunluğu . 1032

Müsadere .1033

a) Genel Olarak. 1033

b) Eşya Müsaderesi 1034

c) Kazanç Müsaderesi . 1040

Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri .1042

Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri 1046

Alkol ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bağımlısı Kişilere

İlişkin Güvenlik Tedbiri .1052

a) TCK’nın 57/7. fıkrası Gereğince Bağımlılara İlişkin

Güvenlik Tedbirinin İnfazı  1052

b) TCK m. 191 Kapsamında Bağımlıların Tedavisi . 1054

Suçta Tekerrür ve Özel Tehlikeli Suçlular .1056

a) Tekerrürün Hukuki Niteliği. 1056

b) Tekerrürün Şartları 1057

aa) Önceden İşlenen Suçtan Dolayı Verilen Hüküm

Kesinleştikten Sonra Yeni Bir Suçun İşlenmesi 1057

bb) Yeni Bir Suçun İşlenmiş Olması1058

cc) Yeni Suçun Belirli Sürede İşlenmesi.1059

c) Tekerrürün Sonuçları 1061

d) Özel Tehlikeli Suçlular. 1065

 

İÇİNDEKİLER 21

Sınır Dışı Edilme . 1067

Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri . 1067

Denetimli Serbestlik Tedbiri. 1074

16. CEZANIN BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİLMESİ 1075

GENEL OLARAK 1075

HAPİS CEZASININ BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİ 1076

III. ADLİ PARA CEZASININ BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİ 1088

CEZA SÜRELERİNİN HESAPLANMASI. 1089

TAKDİRİ İNDİRİM NEDENLERİ 1090

Genel Olarak 1090

Failin Geçmişi . 1092

Failin Sosyal İlişkileri 1093

Fiilden Sonraki ve Yargılama Sürecindeki Pişmanlığını Gösteren

Davranışları  1093

Cezanın Failin Geleceği Üzerinde Olası Etkileri 1094

MAHSUP . 1095

17. DAVA VE CEZA İLİŞKİSİNİ DÜŞÜREN SEBEPLER 1098

GENEL OLARAK 1098

SANIĞIN VEYA HÜKÜMLÜNÜN ÖLÜMÜ 1099

Sanığın Ölümü 1099

Hükümlünün Ölümü. 1100

III. AF. 1101

Genel Olarak 1101

Ceza Kanunumuzda Düzenlenen Af Çeşitleri . 1103

Genel Af . 1103

Özel Af 1104

DAVA VE CEZA ZAMANAŞIMI 1105

Genel Olarak 1105

Dava Zamanaşımı. 1107

Dava Zamanaşımı Sürelerinin Uygulanmayacağı Suçlar. 1110

Dava Zamanaşımı Süreleri ve Belirlenmesi 1111

Dava Zamanaşımı Sürelerinin İşlemeye Başlaması 1116

a) Genel Olarak. 1116

b) Aynı Fiilden Dolayı Yeniden Yargılama Halinde Dava

Zamanaşımı Süresinin İşlemeye Başlaması . 1118

c) Dava Zamanaşımı Sürelerinin İşlemeye Başlaması. 1122

aa) Tamamlanmış Suçlarda. 1122

aaa) Sırf Hareket Suçlarında  1123

 

22 İÇİNDEKİLER

bbb) Neticeli Suçlarda.1124

ccc) Tehlike Suçlarında 1127

ddd) Taksirli Suçlarda .1128

eee) İhmali Suçlarda.1129

fff) Kesintisiz Suçlarda1130

bb) Teşebbüs Halinde Kalmış Suçlarda 1130

cc) İştirak Halinde İşlenen Suçlarda 1131

dd) Suçların İçtimaında 1132

aaa) Fikri İçtimada1134

bbb) Zincirleme Suçlarda1134

ee) Objektif Cezalandırılabilme Şartları İçeren Suçlarda .1138

ff) Çocuklara Karşı Belirli Kişiler Tarafından İşlenen

Suçlarda.1140

gg) Kovuşturma Şartlarına Bağlı Suçlarda .1140

hh) Dava Zamanaşımına İlişkin Özel Belirleme

İçeren Suçlarda1140

Dava Zamanaşımı Süresinin Durması ve Kesilmesi.1141

a) Genel Olarak. 1141

b) Dava Zamanaşımı Süresinin Durması . 1142

c) Dava Zamanaşımı Süresinin Kesilmesi . 1144

Ceza Zamanaşımı1148

Genel Olarak.1148

Ceza Zamanaşımı Süreleri.1148

Ceza Zamanaşımı Sürelerinin Başlaması.1150

Ceza Zamanaşımının Uygulanmayacağı Suçlar.1151

Ceza Zamanaşımı Süresinin Durması ve Kesilmesi .1151

a) Ceza Zamanaşımı Süresinin Durması 1151

b) Ceza Zamanaşımı Süresinin Kesilmesi 1152

Zamanaşımının Hesabı ve Uygulanması .1154

ŞİKÂYETTEN VAZGEÇME. 1154

Genel Olarak.1154

Şikâyetten Feragat1157

Şikâyetten Vazgeçme .1158

ÖNÖDEME 1162

Genel Olarak.1162

Önödemenin Şartları, Usulü ve Sonuçları.1164

BİBLİYOGRAFYA .1171

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
360,00   
360,00   
2
180,00   
360,00   
3
120,00   
360,00   
4
90,00   
360,00   
5
72,00   
360,00   
6
60,00   
360,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
360,00   
360,00   
2
180,00   
360,00   
3
120,00   
360,00   
4
90,00   
360,00   
5
72,00   
360,00   
6
60,00   
360,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
360,00   
360,00   
2
180,00   
360,00   
3
120,00   
360,00   
4
90,00   
360,00   
5
72,00   
360,00   
6
60,00   
360,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
360,00   
360,00   
2
180,00   
360,00   
3
120,00   
360,00   
4
90,00   
360,00   
5
72,00   
360,00   
6
60,00   
360,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
360,00   
360,00   
2
180,00   
360,00   
3
120,00   
360,00   
4
90,00   
360,00   
5
72,00   
360,00   
6
60,00   
360,00   
Kapat