%3
Şematik Borçlar Hukuku Genel Hükümler Betül Tiryaki Özlük

Şematik Borçlar Hukuku Genel Hükümler


Basım Tarihi
2024-04
Sayfa Sayısı
144
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750292446
Boyut
19x27
Baskı
4198,00 TL 192,06 TL
(Bu ürünü aldığınızda 192 puan kazanacaksınız)
   192

Doç. Dr. Betül TİRYAKİ ÖZLÜK

 

İÇİNDEKİLER
 
4. Baskıya Önsöz 
 
5
2. Baskıya Önsöz 
 
7
Önsöz 
 
9
Kısaltmalar 
 
17
GİRİŞ
 
 
§1. BORÇLAR HUKUKUNUN KONUSU VE KAYNAKLARI 
 
19
I. Borçlar Hukukunun Konusu 
 
19
II. Borçlar Hukukunun Kaynakları 
 
19
§2. BORÇLAR HUKUKUNA HÂKİM OLAN İLKELER 
 
21
I. İrade Özerkliği 
 
21
II. Nispîlik 
 
23
III. Dürüstlük İlkesi 
 
23
IV. Kusurlu Sorumluluk İlkesi 
 
23
V. Borç İlişkilerinin Geçici Olması 
 
23
BİRİNCİ KISIM
 
 
BORÇLAR HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI
 
 
§3. BORÇ VE BORÇ İLİŞKİSİ 
 
25
I. Borç Kavramı 
 
25
II. Borç İlişkisi Kavramı 
 
26
A. Borç İlişkisinin Unsurları 
 
26
1. Alacaklı 
 
26
2. Borçlu 
 
27
3. Edim 
 
28
a. Davranış Biçimine Göre 
 
29
b. Edimin Belirlenmesine Göre 
 
29
c. İfa Süresine Göre 
 
30
ç. Niteliğine göre 
 
30
d. Doğurduğu Sonuca Göre 
 
31
e. Borçlunun Malvarlığıyla İfa Edilip Edilmemesine Göre 
 
31
B. Borç İlişkisinin Unsurlarında Sonradan Meydana Gelen Değişiklikler 
 
31
C. Borç İlişkisinin Kaynakları 
 
32
§4. BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER 
 
34
I. Borç İlişkisinden Doğan Haklar 
 
34
A. Asli Haklar (Birincil Haklar) 
 
35
B. Yan Haklar (Bağlı/Fer’i Haklar) 
 
36
C. Tali Haklar 
 
36
1. Yenilik Doğuran Haklar 
 
36
2. Def’i Hakları 
 
36
II. Borç İlişkisinden Doğan Yükümlülükler 
 
37
A. Edim Yükümlülükleri ve Yan Yükümlülükler 
 
37
B. Sözleşmeden Doğan İlk Yükümlülükler–İkincil Yükümlülükler 
 
38
§5. SORUMLULUK 
 
38
İKİNCİ KISIM
 
 
BORÇ İLİŞKİSİNİN KAYNAKLARI
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
 
 
Hukuki İşlemden Doğan Borç İlişkileri
 
 
§6. GENEL OLARAK HUKUKİ İŞLEMDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİ 
 
41
I. Hukuki İşlemin Kurucu Unsurları 
 
42
A. İrade Beyanının Unsurları 
 
42
1. İrade 
 
42
2. Beyan 
 
43
B. İrade Beyanı Türleri 
 
43
1. Açık İrade Beyanı–Örtülü İrade Beyanı 
 
43
2. Hazırlar Arası Beyan–Hazır Olmayanlar Arası Beyan 
 
43
3. Varması Gerekli Olan Beyan–Varması Gerekli Olmayan Beyan 
 
44
C. İrade Beyanının Yorumu 
 
44
II. Hukuki işlemin Geçerlilik ve Etkinlik Unsurları 
 
46
III. Hukuki İşlem Türleri 
 
46
§7. SÖZLEŞMELER 
 
50
I. Sözleşmelerin Kurulması 
 
50
A. Karşılıklı İrade Açıklamaları 
 
50
1. Öneri 
 
50
a. Tanımı ve Unsurları 
 
50
b. Önerinin Bağlayıcılığı 
 
51
2. Kabul 
 
52
3. Önerinin ve Kabulün Geri Alınması 
 
52
B. Karşılıklı İrade Açıklamalarının Birbirine Uygunluğu 
 
53
1. Uygunluk Kavramı ve Türleri 
 
53
2. Uygunluğun Kapsamı 
 
53
3. Uyuşmazlık 
 
53
C. Sözleşmenin Kurulduğu, Hüküm ve Sonuç Doğurduğu An 
 
54
D. Genel İşlem Koşulları 
 
54
1. Kavram ve Özellikleri 
 
54
2. Genel İşlem Koşulları Karşısında Koruma 
 
55
a. Yürürlük Denetimi 
 
55
b. Şaşırtıcı Şart Denetimi 
 
56
c. İçerik Denetimi 
 
56
d. Yorum Denetimi 
 
56
II. Sözleşmelerin Geçerliliği 
 
56
A. Genel Olarak Sözleşmenin Geçerlilik Şartları 
 
56
B. Sözleşmelerde Şekil 
 
59
C. İrade ve Beyan Arasında Uyumsuzluk 
 
60
1. Bilerek veya İsteyerek Yaratılan Uyumsuzluk 
 
60
a. Tek Taraflı 
 
61
b. İki taraflı 
 
61
2. Bilmeden veya İstemeden Yaratılan Uyumsuzluk 
 
62
a. İrade Bozukluğu 
 
62
aa. Yanılma 
 
63
bb. Aldatma 
 
64
cc. Korkutma 
 
64
b. Aşırı Yararlanma (Gabin) 
 
65
§8. SÖZLEŞMELERDE TEMSİL 
 
66
I. Kavram 
 
66
II. Temsilin Benzer Kurumlardan Farkı 
 
67
III. Temsil Türleri 
 
67
A. Doğrudan Doğruya Temsil İlişkisi 
 
68
B. Temsil Yetkisinin Kapsamı 
 
69
IV. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi 
 
70
A. Sona Erme Sebepleri 
 
70
B. Sona Ermenin Sonuçları 
 
70
V. Yetkisiz Temsil 
 
70
§9. SÖZLEŞMELERİN YORUMU, TAMAMLANMASI VE UYARLANMASI 
 
71
I. Sözleşmelerin Yorumlanması 
 
71
A. Şartları 
 
71
B. Yorum Araçları 
 
71
C. Yorum Kuralları 
 
71
II. Sözleşmelerin Tamamlanması 
 
72
III. Sözleşmelerin Uyarlanması 
 
72
A. İradi Uyarlama 
 
72
B. Kanuni Uyarlama 
 
72
İKİNCİ BÖLÜM
 
 
Haksız Fiilden Doğan Borç İlişkileri
 
 
§10. HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİSİ KAVRAMI 
 
75
I. Haksız Fiil Sorumluluğu 
 
75
A. Kusur Sorumluluğu 
 
76
1. Fiil 
 
76
2. Hukuka Aykırılık 
 
76
a. Hukuka Aykırılık Kavramı 
 
76
b. Hukuka Uygunluk Nedenleri (Hukuka Aykırılığı Kaldıran Durumlar) 
 
78
aa. Haklı Savunma 
 
78
bb. Zorunluluk Hali 
 
78
cc. Kendi Hakkını Kuvvet Kullanarak Koruma 
 
79
dd. Zarar Görenin Rızası 
 
79
ee. Üstün Nitelikte Özel Yarar veya Kamu Yararı 
 
80
ff. Kanundan Doğan Yetkinin Kullanılması 
 
80
3. Kusur 
 
80
4. Zarar 
 
82
5. İlliyet Bağı 
 
85
B. Kusursuz Sorumluluk (Sebep Sorumluluğu) 
 
87
1. Hakkaniyet Sorumluluğu 
 
87
2. Özen Sorumluluğu (Olağan Sebep Sorumluluğu) 
 
88
a. Adam Çalıştıranın Sorumluluğu 
 
88
b. Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu 
 
89
c. Ev Başkanının Sorumluluğu 
 
90
d. Yapı Malikinin Sorumluluğu 
 
91
e. Taşınmaz Malikinin Sorumluluğu 
 
91
3. Tehlike Sorumluluğu 
 
92
a. Motorlu Araç İşletenin Sorumluluğu 
 
92
aa. Tehlike Sorumluluğu 
 
93
bb. Olağan Sebep Sorumluluğu 
 
94
cc. Kusur Sorumluluğu 
 
95
II. Haksız Fiilin Hüküm ve Sonuçları 
 
95
A. Maddi Tazminat 
 
95
1. Maddi Zararın Hesaplanması 
 
95
2. Maddi Tazminatın Belirlenmesi 
 
97
3. Maddi Tazminatın Türleri 
 
98
4. Maddi Tazminata İlişkin Mahkeme Kararı 
 
98
B. Manevi Tazminat 
 
98
III. Birden Çok Sorumluluk Sebebi Bulunması 
 
99
IV. Ceza Mahkemesi Kararlarının Hukuk Davasına Etkisi 
 
101
V. Zamanaşımı 
 
102
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
 
Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri
 
 
§11. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİSİ KAVRAMI 
 
103
I. Tanım 
 
103
II. Şartları 
 
104
III. Hüküm ve Sonuçları 
 
106
IV. Sebepsiz Zenginleşme Davası Açılamayan Haller 
 
106
V. Zamanaşımı 
 
107
ÜÇÜNCÜ KISIM
 
 
BORÇ İLİŞKİSİNİN HÜKÜMLERİ
 
 
§12. BORÇLARIN İFASI 
 
109
I. İfanın Tam Olarak Yerine Getirilmesi 
 
109
II. İfanın Doğru Olarak Yerine Getirilmesi 
 
110
A. İfanın Konusu 
 
110
B. İfanın Tarafları 
 
113
C. İfa Yeri 
 
115
D. İfa Zamanı 
 
115
III. İfanın İspatı 
 
117
IV. Alacaklının Temerrüdü 
 
117
§13. BORÇLARIN İFA EDİLMEMESİ (BORCA AYKIRILIK) VE SONUÇLARI 
 
119
I. Borçların İfa Edilmemesi 
 
119
A. Kusurlu İmkansızlık 
 
120
1. İmkansızlık Kavramı 
 
120
2. İmkansızlık Sonuçları 
 
120
B. Borçlunun Temerrüdü 
 
122
1. Borçlunun Temerrüdünün Şartları 
 
122
2. Borçlunun Temerrüdünün Sonuçları 
 
122
C. Kötü İfa 
 
124
II. Borçların İfa Edilmemesinin Sonuçları 
 
124
§14. BORÇLARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİSİ 
 
125
§15. BORÇ İLİŞKİSİNDE ÖZEL DURUMLAR 
 
125
I. Teselsül 
 
125
II. Koşula (Şarta) Bağlı Borçlar 
 
125
III. Ceza Koşulu (Cezai Şart) 
 
126
A. Özellikleri 
 
126
B. Türleri 
 
127
IV. Bağlanma Parası (Pey Akçesi) 
 
127
V. Cayma Parası (Pişmanlık Akçesi) 
 
127
VI. Alacağın Devri 
 
128
A. Özellikleri 
 
128
B. Türleri 
 
128
C. Devrin Hüküm ve Sonuçları 
 
128
VII. Borcun Üstlenilmesi (Borcun Nakli) 
 
129
§16. BORCUN SONA ERMESİ 
 
129
I. İbra 
 
131
II. Takas 
 
131
A. Özellikleri 
 
131
B. Şartları 
 
131
C. Hükümleri 
 
132
III. Yenileme (Tecdit) 
 
132
A. Şartları 
 
132
B. Hükümleri 
 
132
C. Türleri 
 
133
IV. Alacaklı ve Borçlu Sıfatlarının Birleşmesi 
 
133
V. Zamanaşımı 
 
133
A. Zamanaşımı Şartları 
 
134
B. Zamanaşımı Süresinin Hesaplanması 
 
134
Kaynakça 
 
137
Kavramlar Dizini 
 
139
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
192,06   
192,06   
2
96,03   
192,06   
3
64,02   
192,06   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
192,06   
192,06   
2
96,03   
192,06   
3
64,02   
192,06   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
192,06   
192,06   
2
96,03   
192,06   
3
64,02   
192,06   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
192,06   
192,06   
2
96,03   
192,06   
3
64,02   
192,06   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
192,06   
192,06   
2
96,03   
192,06   
3
64,02   
192,06   
Kapat