Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçları Birsen Elmas

Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçları


Basım Tarihi
2020-07
Sayfa Sayısı
924
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786257088589
Boyut
16x24
Baskı
4195,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 195 puan kazanacaksınız)
   195
KARGO BEDAVA

 


İÇİNDEKİLER
DÖRDÜNCÜ BASKI İÇİN ÖNSÖZ 9
ÜÇÜNCÜ BASKI İÇİN ÖNSÖZ 11
İKİNCİ BASKI İÇİN ÖNSÖZ 13
ÖNSÖZ 15
İÇİNDEKİLER 17
BİRİNCİ BÖLÜM
UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL VE TİCARETİ SUÇLARI
I. GENEL OLARAK 27
II. MADDE METNİ 27
III. GEREKÇE 29
IV. MÜLGA 765 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNDAKİ DÜZENLEME 33
V. 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU İLE 765 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNUN KARŞILAŞTIRILMASI 34
VI. KORUNAN HUKUKİ YARAR 36
VII. MADDİ UNSUR 36
A. Fail 36
B. Mağdur 41
C. Suçun Konusu 42
D. Hareket – Sonuç 57
1. Genel Olarak 57
2. Maddenin 1. Fıkrasında Düzenlenen Suç Açısından Hareket
Unsuru 57
a. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal Etmek 57
b. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İthal Etmek 63
c. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İhraç Etmek 73
3. Maddenin 3. fıkrasında Düzenlenen Suç Açısından Hareket
Unsuru 85
a. Satmak 86
b. Satışa Arz Etmek 99

c. Başkalarına Vermek 100
d. Sevk Etmek 102
e. Nakletmek 104
f. Depolamak 107
g. Satın Almak 109
h. Kabul Etmek 113
ı. Bulundurmak 115
4. Maddenin 7. Fıkrasında Düzenlenen Suç Açısından Hareket Unsuru 134
VIII. MANEVİ UNSUR 136
IX. SUÇUN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU 137
X. SUÇUN NİTELİKLİ HALLERİ 141
A. Ağırlaştırıcı Sebepler 141
1. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Verilen veya Satılan Kişinin
Çocuk Olması 141
2. Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddenin Eroin, Kokain, Morfin,
Sentetik Kannabinoid veya Baz Morfin Olması 145
3. Suçun TCK’nın 188. Maddesinin 4. Fıkrasının (b) Bendinde
Sayılan Yerlerde İşlenmesi 151
4. Suçun, Üç veya Daha Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi 163
5. Suçun Suç İşlemek İçin Teşkil Edilmiş Bir Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi 171
6. Suçun Sağlıkla İlgili Bazı Meslek Mensupları Tarafından İşlenmesi 181
7. İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Uyuşturucu veya Uyarıcı
Madde Sokmak 183
B. Cezayı Kaldıran veya Azaltan Sebepler 190
1. Suçun Maddi Konusunun TCK’nın 188. Maddesinin 6. Fıkrasında Belirtilen Maddelerden Olması 190
2. Etkin Pişmanlık 192
XI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 192
A. Teşebbüs 192
B. İştirak 193
1. Genel Olarak 193
2. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçlarında
İştirak Hükümlerinin Uygulanması 195

C. Suçların İçtimaı 201
1. Genel Olarak 201
2. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçlarında
İçtima Hükümlerinin Uygulanması 207
a. TCK’nın 188. Maddesinin Birinci Fıkrasında Düzenlenen
Suçların İçtimaı 207
b. TCK’nın 188. Maddesinin Üçüncü Fıkrasında Düzenlenen
Suçların İçtimaı 211
3. TCK’nın 188. Maddesinde Düzenlenen Suçlarla TCK’nın 191. Maddesinde Düzenlenen Suçların İçtimaı 226
4. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçlarının,
Kenevir Ekme Suçu ile İçtimaı 229
XII. YAPTIRIM 234
A. Cezalar 234
B. Güvenlik Tedbirleri 242
1. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma 242
2. Müsadere 242
3. Tekerrür 252
4. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması 252
XIII. KOVUŞTURMA USULÜ, GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 253
A. Genel Olarak 253
B. Görevli Mahkeme 253
C. Yetkili Mahkeme 255
D. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçları Yönünden Bazı Yargılama Kuralları ve Suçun Sübutuna İlişkin Delillerin
Toplanması 256
1. Koruma Tedbirleri Yönünden Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde
İmal ve Ticareti Suçlarının İncelenmesinde 256
2. Suçun Sübutuna İlişkin Delillerin Toplanması 258
YARGITAY KARARLARI 309
A) UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL ETME SUÇUNA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI 309
B) UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İTHAL ETME SUÇUNA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI 314
C) UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İHRAÇ ETME SUÇUNA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI 322

D) UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE TİCARETİ YAPMA SUÇUNA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI 333
E) TCK’NIN 188. MADDESİNİN ALTINCI FIKRASINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI
........................................................................................................................ 375
F) TCK’NIN 188. MADDESİNİN YEDİNCİ FIKRASINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI
........................................................................................................................ 382
G) SUÇUN NİTELİKLİ HALLERİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI 383
H) UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL VE TİCARET SUÇLARINDA TEŞEBBÜS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI 425
İ) UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL VE TİCARET SUÇLARINDA İŞTİRAK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI 430
J) SUÇLARIN İÇTİMASINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI 441
K) YAPTIRIMLA İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 457
L) SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜNE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI 472
İKİNCİ BÖLÜM
UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANILMASINI KOLAYLAŞTIRMA SUÇLARI
I. GENEL OLARAK 549
II. MADDE METNİ 550
III. GEREKÇE 551
IV. MÜLGA 765 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNDAKİ DÜZENLEME 552
V. KORUNAN HUKUKİ YARAR 552
VI. MADDİ UNSUR 553
A. Fail 553
B. Mağdur 554
C. Suçun Konusu 554
D. Hareket – Sonuç 555
1. Genel Olarak 555
2. TCK’nın 190. Maddesinin Birinci Fıkrasında Düzenlenen Suç
Açısından Hareket Unsuru 557
a. Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddenin Kullanılmasını Kolaylaştırmak İçin Özel Yer, Donanım veya Malzeme
Sağlama 557

b. Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddeyi Kullananların
Yakalanmasını Zorlaştıracak Önlemler Alma 562
c. Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddelerin Kullanılması Yöntemi Hakkında Başkalarına Bilgi Verme 564
3. TCK’nın 190. Maddesinin İkinci Fıkrasında Düzenlenen Suç
Açısından Hareket Unsuru 565
a. Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddelerin Kullanılmasını Alenen Özendirme. 565
b. Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddelerin Kullanılmasını Alenen Özendirici Nitelikte Yayın Yapmak 566
VII. MANEVİ UNSUR. 567
VIII. SUÇUN NİTELİKLİ HALLERİ 570
IX. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 572
A. Teşebbüs 572
B. İştirak 573
C. İçtima 573
X. YAPTIRIM 576
A. Cezalar 576
B. Güvenlik Tedbirleri 576
1. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma 576
2. Müsadere 577
XI. KOVUŞTURMA USULÜ, GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 577
YARGITAY KARARLARI 578
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SATIN ALMAK, KABUL ETMEK VEYA BULUNDURMAK YA DA UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANMAK SUÇLARI
I. GENEL OLARAK 583
II. MADDE METNİ 587
III. GEREKÇE (6545 sayılı Kanun’la Değişik Yeni Maddenin Gerekçesi) 590
IV. MÜLGA 765 TÜRK CEZA KANUNUNDAKİ DÜZENLEME 592
V. KORUNAN HUKUKİ YARAR 593
VI. MADDİ UNSUR 594

A. Fail 594
B. Mağdur 594
C. Suçun Konusu 594
D. Hareket – Sonuç 596
1. Genel Olarak 596
2. Seçimlik Hareketlerin İncelenmesi 600
a. Satın Almak 600
b. Kabul Etmek 600
c. Bulundurmak 601
d. Kullanmak 602
VII. MANEVİ UNSUR 603
VIII. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU 618
IX. SUÇUN NİTELİKLİ HALLERİ 619
A. Ağırlaştırıcı Sebep : Suçun TCK’nın 191. Maddesinin 10. Fıkrasında Belirtilen Yerlerde İşlenmesi 619
B. Cezayı Kaldıran veya Azaltan Sebep: Etkin Pişmanlık. 626
X. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 626
A. Teşebbüs 626
B. İştirak 630
C. Suçların İçtimaı 633
1. TCK’nın 191. Maddesinde Düzenlenen Suçların İçtimaı 633
2. TCK’nın 188. Maddesinde Düzenlenen Suçlar ile TCK’nın 191. Maddesinde Düzenlenen Suçların İçtimaı 635
3. TCK’nın 191. Maddesinde Düzenlenen Suçların Kenevir Ekme
Suçu ile İçtimaı 635
4. TCK’nın 191. Maddesinde Düzenlenen Suçların, TCK’nın 297. Maddesinde Düzenlenen Suçla İçtimaı 638
XI. YAPTIRIM 646
A. Genel Olarak 646
1. 6545 Sayılı Kanun’dan Önceki Düzenlemeye Göre 647
2. 6545 sayılı Kanun’dan Sonraki Düzenlemeye Göre 649
3. 6545 Sayılı Kanun’un 85. Maddesi ile 5320 Sayılı Kanun’a
Eklenen Geçici 7. Maddeye Göre 690
B. Güvenlik tedbirleri 701

1. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma 701
2. Müsadere 702
XII. KOVUŞTURMA USULÜ, GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 704
A. Genel Olarak 704
B. Görevli Mahkeme 704
C. Yetkili Yargı Mercii 705
D. TCK’nın 191. Maddesinde Düzenlenen Suçlar Yönünden Bazı
Yargılama Kuralları ve Suçun Sübutuna İlişkin Delillerin Toplanması 705
TCK’NIN 191. MADDESİNDE DÜZENLENEN SUÇLARA İLİŞKİN
YARGITAY KARARLARI 729
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SUÇLARINDA ETKİN PİŞMANLIK
I. GENEL OLARAK 823
II. MADDE METNİ 825
III. GEREKÇE 826
IV. MÜLGA 765 TÜRK CEZA KANUNUNDAKİ DÜZENLEME 827
V. ETKİN PİŞMANLIK HALLERİ 828
A. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçlarına İştirak Etmiş Olan Kişinin, Resmi makamlar Tarafından Haber Alınmadan
Önce Etkin Pişmanlıkta Bulunması (1. Fıkra) 828
1. Genel Olarak 828
2. Uygulanma Koşulları 829
a. Failin, TCK’nın 188. Maddesinde Düzenlenen Suçlardan
Herhangi Birini İşlemiş Olması Gerekir 829
b. Haberin Bizzat Fail Tarafından İlgili Makamlara Verilmesi
Gerekir 830
c. Failin bilgileri, Suçun Resmi Makamlar Tarafından Haber Alınmasından Önce Vermesi Gerekir 831
d. Failin, Diğer Suç Ortaklarını ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddelerin Saklandığı veya İmal Edildiği Yerleri Bildirmesi
Gerekir 833
e. Verilen Bilginin, Failin Suç Ortaklarının Yakalanmasını ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddenin Ele Geçirilmesini
Sağlaması Gerekir 837

f. Sonuçları 838
B. Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alan, Kabul
Eden veya Bulunduranların Etkin Pişmanlıkta Bulunmaları (2. fıkra) 839
1. Genel Olarak 839
2. Uygulanma Koşulları 840
a. Failin, TCK’nın 191. Maddesinde Düzenlenen Suçlardan
Herhangi Birini İşlemiş Olması Gerekir 840
b. Haberin Bizzat Fail Tarafından İlgili Mercilere Verilmesi
Gerekir 840
c. Failin Bilgileri, Suçun Resmi Makamlar Tarafından Haber Alınmasından Önce Vermesi Gerekir 840
d. Failin, Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddeyi Kimden, Nerede ve Ne Zaman Temin Ettiğini Yetkili Makamlara Bildirmesi
Gerekir 840
e. Verilen Bilginin, Suçluların Yakalanmasını ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddenin Ele Geçirilmesini Kolaylaştırmış
Olması Gerekir 841
f. Sonuçları 844
C. Suçun Yetkili Makamlar Tarafından Haber Alınmasından Sonra Etkin Pişmanlıkta Bulunulması (3. fıkra). 844
1. Genel Olarak 844
2. Uygulanma Koşulları 845
a. Failin, TCK’nın 188. veya 191. Maddesinde Düzenlenen
Suçlardan Herhangi Birini İşlemiş Olması Gerekir 845
b. Hizmet ve Yardımın Bizzat Fail Tarafından Yapılması Gerekir 846
c. Hizmet ve Yardımın İlgili Makamlara Yapılması Gerekir 846
d. Hizmet ve Yardımın, Suçun Resmi Makamlar Tarafından Haber Alınmasından Sonra, Ancak Mahkemece Hüküm
Verilmeden Önce Yapılması Gerekir 846
e. Failin, Suçun Meydana Çıkmasına ya da Fail veya Diğer Suç Ortaklarının Yakalanmasına Hizmet ve Yardım Etmesi
Gerekir 847
f. Sonuçları 864
D. Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullananların Soruşturma Başlamadan
Önce, Yetkili Makama Başvurarak Tedavisini İstemesi (4. fıkra) 864
1. Genel Olarak 864
2. Uygulanma Koşulları 865

a. Failin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmış Olması
Gerekir 865
b. Başvurunun Fail Tarafından Yapılması Gerekir 866
c. Başvurunun Resmi Makamlara veya Sağlık Kuruluşlarına
Yapılması Gerekir 866
d. Başvurunun Soruşturma Başlamadan Önce Yapılması Gerekir 867
e. Failin Başvurusunda Tedavi Edilmesini İstemesi Gerekir 868
f. Sonuçları 869
ETKİN PİŞMANLIKLA İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 870
KAYNAKÇA 921

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
195,00   
195,00   
2
97,50   
195,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
195,00   
195,00   
2
97,50   
195,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
195,00   
195,00   
2
97,50   
195,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
195,00   
195,00   
2
97,50   
195,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
195,00   
195,00   
2
97,50   
195,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
195,00   
195,00   
2
   
   
Kapat