%3
İcra Hukukunda Takip Şartları Bülent Desteci

İcra Hukukunda Takip Şartları


Basım Tarihi
2024-01
Sayfa Sayısı
544
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786052648650
Boyut
16x24
Baskı
1Bülent DESTECİ

 

İÇİNDEKİLER

TAKDİM. 9

ÖNSÖZ. 11

İÇİNDEKİLER  13

KISALTMALAR . 19

GİRİŞ . 23

BİRİNCİ BÖLÜM

TAKİP ŞARTI KAVRAMI, TAKİP ŞARTLARININ İNCELENMESİ VE

TAKİP ŞARTLARINA AYKIRILIK HÂLİNDE BAŞVURULACAK YOL: ŞİKÂYET

1. TAKİP ŞARTI KAVRAMI . 27

Genel Olarak 27

Tanımı ve Tasnifi 28

III. Hukukî Niteliği . 31

2. YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN KURALLARIN TAKİP HUKUKUNA TATBİK

EDİLEBİLİRLİĞİ 34

Genel Olarak Şeklî Hukuk 34

Takip Hukuku ve Yargılama Hukuku İlişkisi 36

III. Yargılama Hukukuna İlişkin Kuralların Takip Hukuku Meselelerinde

Tatbiki 37

3. TAKİP ŞARTLARININ İNCELENMESİ VE TAKİP ŞARTLARINA AYKIRILIK

HÂLİNDE BAŞVURULACAK YOL: ŞİKÂYET. 45

Takip Şartlarının İncelenmesi 45

Genel Olarak . 45

İcra Müdürünün Takip Şartlarını İnceleme Yetkisi 51

İcra Mahkemesinin Takip Şartlarını İnceleme Yetkisi . 53

Genel Mahkemelerin Takip Şartlarını İnceleme Yetkisi 61

Takip Şartlarına Aykırılık Hâlinde Başvurulacak Yol: Şikâyet 66

Şikâyet Kavramı ve Şikâyetin Hukukî Niteliği 66

Şikâyet Sebepleri. 70

Şikâyet Üzerine Verilecek Karar Türleri 73

Şikâyet ve İtiraz Müesseselerinin Karşılaştırılması 74

Şikâyet Süresi 76

 

14 İçindekiler

Kural Olarak 76

Süresiz Şikâyet 78

Bir Hakkın Yerine Getirilmemesi veya Sebepsiz Yere

Sürüncemede Bırakılması. 78

Kamu Düzenine Aykırılık. 79

Kamu Düzenine Aykırılığın Özel Bir Hâli: Takip Şartlarına

Aykırılık. 82

Takip Şartlarına Aykırılığın Kamu Düzeni ile İlişkisi82

Her Takip Şartına Aykırılığın Süresiz Şikâyete Tâbî

Olmadığı. 84

iii. Her Kamu Düzenine Aykırılığın Bir Takip Şartına

Aykırılığı İfade Etmediği . 87

Süresiz Şikâyetin En Son Ne Zamana Kadar İleri

Sürülebileceği . 87

III. Takip Şartlarına Aykırılık Hâlinde Verilecek Karar  92

İcra Müdürünün Takip Şartlarına Aykırılık Hâlinde Vereceği Karar .92

Takip Şartı Eksikliğinin Tamamlanabilir Nitelikte Olmaması

Hâlinde 92

Takip Şartı Eksikliğinin Tamamlanabilir Nitelikte Olması

Hâlinde 94

İcra Mahkemesinin Takip Şartlarına Aykırılık Hâlinde Vereceği Karar 100

Takip Şartı Eksikliğinin Tamamlanabilir Nitelikte Olmaması

Hâlinde 101

Takip Şartı Eksikliğinin Tamamlanabilir Nitelikte Olması

Hâlinde 109

Takip Şartlarına Aykırılık Durumunda Taleple Bağlılık İlkesinin

Uygulanmayacağı 112

Genel Mahkemelerin Takip Şartlarına Aykırılık Hâlinde Vereceği Karar. 115

 

İKİNCİ BÖLÜM

GENEL TAKİP ŞARTLARI

 

4. GENEL TAKİP ŞARTLARI 119

Genel Olarak 119

Müspet Takip Şartları. 119

Ehliyet 119

Taraf Ehliyeti. 121

Takip Ehliyeti 131

İcra Takip Yetkisi . 136

 

İçindekiler 15

Sıfatın Takip Şartı Olmaması 146

Takibe Vekâlet Ehliyeti ve Temsil Belgesi. 148

Yetkinin Kesin Olduğu Hâllerde İcra Dairesinin Yetkili Olması 151

İcra Takiplerinde Kesin Yetki Kuralının Bulunup Bulunmadığı 151

Yetkinin Kesin Olarak Düzenlendiği Hâllerde Yetkili İcra

Dairesinden Takip Başlatılmasının Bir Takip Şartı Olduğu 156

Harç-Masraf ve Teminat . 157

Harç-Masraf . 157

Teminat 160

Hukukî Yarar 169

İcra Takibinin Türk Parası Cinsinden Yapılması . 175

Takip Hakkının Doğmuş Olması (Alacağın İcra Edilebilir Olması) 180

III. Menfi Takip Şartı . 188

Derdestlik 188

İcra Takibinde Derdestlik Kavramı 188

İcra Takibinde Derdestliğin Şartları 189

Tahsilde Tekerrür Olmamak Kaydının Derdestliğe Etkisi . 197

İcra Hukukunda Derdestlik İddiasının Hukukî Niteliği 200

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

İLÂMSIZ İCRA YOLUNA İLİŞKİN ÖZEL TAKİP ŞARTLARI

 

5. ÖZEL TAKİP ŞARTI KAVRAMI. 209

Genel Olarak 209

Yargıtay Kararlarıyla Özel Takip Şartı Getirilip Getirilemeyeceği. 211

6. İLÂMSIZ İCRA YOLUNA İLİŞKİN ÖZEL TAKİP ŞARTLARI . 213

Genel Olarak İlâmsız İcra Yoluna İlişkin Özel Takip Şartları . 213

Takip Yolunun Caiz Olması 214

Para ve Teminat Alacakları Dışındaki Alacakların İlâmsız

Takibe Konu Edilememesi  215

Yabancı Devlet Aleyhine İlâmsız Takip Yasağı 225

İdarî Yargının Görev Alanına Giren Konularda İlâmsız Takip

Yasağı . 226

İlâma Dayalı Alacağın İlâmsız Takibe Konu Edilememesi . 229

Takip Hakkının Düşmemiş Olması. 232

İİK m. 68/1 Uyarınca Süresi İçinde İtirazın Kaldırılmasının

Talep Edilmemesi . 232

İİK m. 269/3 Uyarınca Süresi İçinde İtirazın Kaldırılmasının

Talep Edilmemesi . 235

 

16 İçindekiler

Alacağın Rehinle Temin Edilmemiş Olması 236

Önce Rehne Müracaat Zorunluluğu Kuralı ve İstisnaları 236

Önce Rehne Müracaat Zorunluluğu Kuralının Hukukî Niteliği 245

İlâmsız İcra Takibi Türlerine Göre Özel Takip Şartları. 248

Genel Haciz Yolu ile Takibe İlişkin Özel Takip Şartları 248

Takip Talebinin Kanuna Uygun Olarak Düzenlenmiş Olması 248

Alacaklıya İlişkin Bilgiler 249

Borçluya İlişkin Bilgiler 251

Alacağa İlişkin Bilgiler . 253

Takip Dayanağı Senedin Tevdii veya Senet Yoksa Borcun

Sebebinin Belirtilmesi. 256

Seçilen Takip Yoluna İlişkin Açıklama . 262

Alacaklı veya Vekilinin İmzası . 264

Kanuna Uygun Olarak Düzenlenmemiş Takip Talebinin

Reddinin Gerektiği  265

Abonelik Sözleşmelerinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin

Takipte Özel Takip Şartları. 266

Genel Olarak. 266

Takip Yoluna Özgü Takip Şartları 268

Takibin Bir Abonelik Sözleşmesine Dayanıyor Olması 268

Tüketiciye Sunulan Mal veya Hizmetin Bedelinin Faturaya

Yansıtılmış Olması. 269

Takibin Konusunun Bir Para Alacağı Olması . 270

Alacağın Avukatla Takip Edilmesi . 272

Takip Şartlarının İncelenmesi . 273

Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu ile Takibe İlişkin Özel Takip

Şartları . 279

Genel Olarak. 279

Takip Yoluna Özgü Takip Şartları 281

Alacağın Dayanağı Senedin Kambiyo Senedi Vasfını Haiz

Olması. 281

Alacaklının Takip Hakkına Sahip Bulunması . 300

Senedin Vadesinin Gelmiş Olması 311

Senedin Aslının İcra Dairesine Verilmesi 318

Takip Şartlarının İncelenmesi . 328

Kiralanan Taşınmazların Tahliyesi Yolu ile Takibe İlişkin Özel Takip

Şartları . 341

 

İçindekiler 17

Genel Olarak 341

Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle İlâmsız Tahliye Yoluna

Özgü Takip Şartları . 343

Taraflar Arasında Yapılmış Bir Kira Sözleşmesinin

Bulunması  343

Kira Sözleşmesinin Konusunun Taşınmaz Olması 346

Mecburî Takip Arkadaşlığına Riayet Edilmiş Olması 347

Kira Süresinin Sona Ermesi Nedeniyle İlâmsız Tahliye Yoluna

Özgü Takip Şartları . 351

Taraflar Arasında Yapılmış Yazılı Bir Kira Sözleşmesinin

veya Tahliye Taahhütnamesinin Bulunması. 351

Kira Sözleşmesinin Konusunun Taşınmaz Olması 356

Kira Sözleşmesinin Sona Ermesinden İtibaren Bir Ay İçinde

Takip Talebinde Bulunulmuş Olması 356

Mecburî Takip Arkadaşlığına Riayet Edilmiş Olması 359

Takip Şartlarının İncelenmesi. 360

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

İLÂMLI İCRA VE REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLLARINA İLİŞKİN

 

ÖZEL TAKİP ŞARTLARI

 

7. İLÂMLI İCRA YOLUNA İLİŞKİN ÖZEL TAKİP ŞARTLARI . 365

Genel Olarak 365

İlâmlı İcra Yoluna İlişkin Özel Takip Şartları . 367

Takibin İlâma veya İlâm Niteliğindeki Belgelere Dayanması. 367

Kesinleşmeden İcraya Konulamayan İlâmlarda Hükmün

Kesinleşmesi . 386

III. Takip Şartlarının İncelenmesi  399

8. REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİBE İLİŞKİN ÖZEL TAKİP

ŞARTLARI. 405

Genel Olarak 405

Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Takibe İlişkin Özel Takip Şartları 406

Taşınır Rehninin ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Takiplere

İlişkin Müşterek Özel Takip Şartları. 406

Alacağın Rehinle Temin Edilmiş Olması . 406

Mecburî Takip Arkadaşlığına Riayet Edilmesi. 411

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Takiplere İlişkin Özel Takip

Şartları. 419

Alacağın Muaccel Hâle Gelmiş Olması . 419

 

18 İçindekiler

Süreli İpotekte Belirlenen Sürenin Sona Ermemiş Olması 429

Aynı Alacak İçin Birden Fazla Taşınmazın Rehnedilmiş Olması

Hâlinde Tüm Rehinli Taşınmazlar Hakkında Birlikte Takip

Başlatılması Mecburiyeti  436

İpotek Akit Tablosunun Tapu Sicil Müdürlüğünce Verilmiş

Resmî Suretinin İcra Dairesine Sunulması  441

Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu ile İlâmlı Takip Türlerine Özgü Özel

Takip Şartları 445

İlâmlı Takibe Başvuru Hakkının Doğmuş Olması. 445

Alacağın veya Rehin Hakkının ya da Her İkisinin Bir İlâm veya

İlâm Niteliğindeki Belgede Tespit Edilmiş Olması (İİK m.

150/h). 445

İpotek Akit Tablosunun Kayıtsız Şartsız Bir Para Borcu

İkrarını İçermesi (İİK m. 149)  451

İİK m.150/ı Uyarınca Üst Sınır İpoteğinin İlâmlı Takibe

Konu Edilmesinin Şartları . 457

SONUÇ.485

KAYNAKÇA.523

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
620,80   
620,80   
2
310,40   
620,80   
3
206,93   
620,80   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
620,80   
620,80   
2
310,40   
620,80   
3
206,93   
620,80   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
620,80   
620,80   
2
310,40   
620,80   
3
206,93   
620,80   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
620,80   
620,80   
2
310,40   
620,80   
3
206,93   
620,80   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
620,80   
620,80   
2
310,40   
620,80   
3
206,93   
620,80   
Kapat