Türk Anayasa Hukuku Bülent Tanör

1982 Anayasasına GöreTürk Anayasa Hukuku


Basım Tarihi
2019-02
Sayfa Sayısı
589
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786052423417
Boyut
16x24
Baskı
1872,90 TL
(Bu ürünü aldığınızda 72 puan kazanacaksınız)
   72

Bülent TANÖR

Necmi YÜZBAŞIOĞLU

 

Kitabın Tanımı

- Anayasanın Oluşumu

- Anakuruluşun Temelleri

- Temel Haklar, Özgürlükler ve Ödevler

- Yasama

- Yürütme

- Yargı

 

‹Ç‹NDEK‹LER
B‹R‹NC‹ BÖLÜM
Anayasanın Oluşumu • 3
I. Askerî Müdahale ve Rejim • 3
A- 12 Eylül 1980 Müdahalesi • 4
B- Askerî Rejim• 6
C- Uygulama • 8
D- Anayasa Yaklaşımı • 10
II. Anayasa Yapımı • 12
A- Kurucu Meclis • 12
B- Tasarının Oluşması • 14
C- Halkoylaması • 18
D- Anayasa Yapım Modelleri • 20
III. Anayasanın Uygulamaya Girişi • 22
A- Çıkış Güvenceleri • 22
B- Geçiş Rejimi • 23
C- Yargı Bağışıklıkları (geçici md. 15) • 25
D- Çok Partili Yaşama Dönüş • 27
IV. Anayasanın Evrimi • 29
A- Siyasal Felsefe • 29
B- Aranışlar ve Usuller • 33
1) Aranış ve Tepkiler • 33
2) Anayasa Değişikliği Usulleri ve Özellikle Halkoylaması • 35
C- Anayasa Değişiklikleri • 43
1) Birinci Değişiklik (1987) • 43
2) ‹kinci Değişiklik (1993) • 44
3) Üçüncü Değişiklik (1995) • 44
4) Dördüncü Değişiklik (1999) • 48
5) Beşinci Değişiklik (1999) • 48
6) Altıncı Değişiklik (2001) • 49
XIV
7) Yedinci Değişiklik (2001) • 51
8) Sekizinci Değişiklik (2003) • 52
9) Dokuzuncu Değişiklik (2004) • 53
10) Onuncu Değişiklik (2005) • 54
11) Onbirinci Değişiklik (2005) • 55
12) Onikinci Değişiklik (2006) • 55
13) Onüçüncü Değişiklik (2007) • 56
14) Ondördüncü Değişiklik (2007) • 56
15) Onbeşinci Değişiklik (2008) • 56
16) Onaltıncı Değişiklik (2010) • 57
17) Onyedicinci Değişiklik (2011) • 63
18) Onsekizinci Değişiklik (2016) • 63
19) Ondokuzuncu Değişiklik (2017) • 64
D- Bir Geçici Bilanço • 69
1) Birey ve Devlet • 69
2) Siyasal Alan • 70
3) Hukuk Devleti • 71
4) Ekonomik ve Sosyal Hükümler • 71
5) Sentez • 72
‹K‹NC‹ BÖLÜM
Anakuruluşun Temelleri • 77
I. Anayasanın Bazı Özellikleri • 77
II. Devletin fiekli: Cumhuriyet (md. 1) • 80
A- Dar Anlamda Cumhuriyet • 80
B- Geniş Anlamda Cumhuriyet • 82
C- Türkiye’ye Özgü Anlamıyla Cumhuriyet • 84
III. Cumhuriyetin Nitelikleri (md. 2) • 85
A- Toplumun Huzuru, Millî Dayanışma ve Adalet Anlayışı • 85
B- ‹nsan Haklarına Saygılı Devlet • 86
C- Atatürk Milliyetçiliği • 88
D- Başlangıç’taki Temel ‹lkeler • 91
E- Demokratik Devlet • 93
F- Laiklik • 98
1) Kavramlar, Yöntemler ve Modeller • 98
2) Türk Pozitif Hukuku • 101
a) Devletin Dine Dayanmaması ‹lkesi • 101
XV
b) ‹lkenin Yargı Yoluyla Korunması • 103
c) Devlet-Din Ayrılığı Sorunu • 105
d) Dinsel Alanla ‹lgili Özgürlükler • 108
G- Sosyal Devlet • 110
H- Hukuk Devleti • 113
1) Kavram, ‹lke ve Kurallar • 113
2) Yargı Denetimi • 116
3) Yargı Bağımsızlığı • 118
4) Yargılama ‹lkeleri • 119
IV. Devletin Bütünlüğü (md. 3) • 120
V. Egemenlik • 123
A- Egemenliğin Kaynağı • 123
B- Egemenliğin Kullanılma Biçimi • 125
C- Egemenliğin Kullanılmasının Sınırları • 127
VI. Eşitlik (md. 10) • 128
VII. Anayasanın Bağlayıcılığı ve Üstünlüğü (md. 11) • 130
A- Anayasanın Bağlayıcılığı • 131
1) Kamu Erki Kullananlar • 131
2) Yönetilenler Açısından • 132
B- Anayasanın Üstünlüğü • 135
C- Anayasanın Katılığı ve Değişmez Hükümler (md. 4) • 137
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Temel Haklar, Özgürlükler ve Ödevler • 141
I. Genel Hükümler • 142
A- Temel Hak ve Özgürlüklerin Niteliği (md. 12) • 142
B- Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlanması • 144
1) Anayasanın Doğrudan Sınırlaması • 145
2) Yasa(ma)nın Sınırlaması • 147
3) Yürütmenin Rolü • 150
4) Yargı(ç) Kararıyla Sınırlama • 151
C- Temel Hak ve Özgürlüklerin Kötüye Kullanılmaması • 152
D- Sınırlamanın Sınırları • 155
1) Kanunla Sınırlama • 155
2) Anayasanın Sözüne ve Ruhuna Uygunluk • 157
3) Demokratik Toplum Düzeninin Gerekleri • 158
4) Öze Dokunmama • 161
XVI
5) Ölçülülük • 162
6) Dokunulmaz Alanlar • 164
E- Olağanüstü Yönetimlerde Kullanımın Durdurulması (md. 15) • 165
II. Temel Hak ve Özgürlük Türleri • 170
A- Temel Hak ve Özgürlüklerin Özneleri • 170
1) Herkes • 171
2) Vatandaşlar • 171
3) Belli Kategoriler • 172
4) Yabancıların Durumu (md. 16) • 172
5) Öznelerin Çerçevesi • 173
B- Kişinin Hakları • 174
1) Kişi Dokunulmazlığı (md. 17) • 174
2) Zorla Çalıştırma Yasağı (md. 18) • 176
3) Kişi Hürriyeti ve Güvenliği (md. 19) • 177
4) Özel Hayatın Korunması (md. 20-22) • 178
5) Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti (md. 23) • 179
6) Din ve Vicdan Hürriyeti (md. 24) • 179
7) Düşünce ve ‹fade Hürriyeti (md. 25,26) • 183
8) Bilim ve Sanat Hürriyeti (md. 27) • 187
9) Kitlesel ‹letişim Özgürlükleri • 189
10) Dernek Kurma Hürriyeti (md. 33) • 191
11) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkı (md. 34) • 193
C- Ekonomik ve Sosyal Haklar • 196
1) Ekonomik Haklar • 196
2) Sosyal Haklar • 197
D- Siyasî Haklar ve Ödevler • 200
1) Vatandaşlık (md. 66) • 200
2) Seçme, Seçilme ve Siyasi Faaliyette Bulunma Hakkı (md. 67) • 201
3) Parti Faaliyetleri (md. 68, 69) • 202
E- Koru(n)ma Hakları • 211
1) Hak Arama ve Başvuru Yolları • 212
2) Yargısal Güvenceler • 216
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yasama • 221
I. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Kuruluşu • 224
A- Tek Meclis Sistemi ve Milletvekili Sayısı • 224
B- Seçim Dönemi • 227
XVII
C- Seçimlerin Yenilenmesi • 227
D- Seçimlerin Ertelenmesi • 228
E- Ara Seçimler • 229
II. Milletvekillerinin Seçimi • 230
A- Seçimin Hukukî Niteliği • 230
1) Serbestlik • 230
2) Eşit Oy • 231
3) Gizli Oy • 231
4) Tek Dereceli Seçim • 232
5) Genel Oy • 233
a) Vatandaşlık • 233
b) Seçmenlik Yaşı • 233
c) Kısıtlı Olmamak • 234
d) Kamu Hizmetlerinden Yasaklı Olmamak • 234
e) Seçmen Kütüğünde Yazılı Olmak • 234
f) Seçim Günü Oy Kullanamayacak Olanlar • 234
6) Oy Vermenin fiahsiliği • 235
7) Açık Sayım ve Döküm • 235
8) Yargı Yönetimi ve Denetimi • 235
B- Seçim Çevreleri • 237
C- Seçim Sistemi • 238
1) Seçim Sisteminin ‹şlevleri • 238
2) Türkiye’de Uygulanan Seçim Sistemleri • 240
D- Seçim Takvimi • 248
E- Milletvekili Seçilme Yeterliliği • 249
F- Adaylık • 251
III. Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Hukukî Statüsü • 253
A- Temsilin Niteliği • 253
B- Ant ‹çme • 255
C- Milletvekilliğiyle Bağdaşmayan ‹şler • 255
D- Yasama Bağışıklıkları • 257
1) Yasama Sorumsuzluğu • 257
a) Kişiler Bakımından • 258
b) Yer Bakımından • 259
c) Fiiller Bakımından • 259
d) Yasama Sorumsuzluğunun Özellikleri • 261
2- Yasama Dokunulmazlığı • 261
a) Kişiler Bakımından • 262
XVIII
b) Fiiller Bakımından • 262
c) Kovuşturmalar Bakımından • 264
d) Yasama Dokunulmazlığının Özellikleri • 265
E- Milletvekilliğinin Düşmesi • 267
F- Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması ve
Milletvekilliğinin Düşürülmesi Kararlarının Denetimi • 269
G- Milletvekillerinin Malî Statüleri • 270
IV. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ‹ç Yapısı ve Çalışma Düzeni • 271
A- ‹çtüzük • 271
B- Başkanlık Divanı • 275
C- Siyasî Parti Grupları • 277
D- Danışma Kurulu • 279
E- Komisyonlar • 279
F- Meclisin Toplanması ve Tatili • 281
G- Toplantı ve Karar Yeter Sayısı • 283
H- Görüşmeler ve Oylama Usulleri • 286
V. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Görev ve Yetkileri • 290
A- Yasama Fonksiyonu • 291
1) Yasamanın Düzenleme Fonksiyonunun Niteliği ve Kanun
Kavramı • 291
2) Yasama Yetkisinin Devredilmezliği • 299
3) Yasama ‹şlemleri • 302
a) Anayasayı Değiştirme • 303
b) Kanun Yapma • 310
c) Meclis Kararları • 321
B- Bilgi Edinme ve Denetleme • 325
1) Soru • 325
2) Genel Görüşme • 326
3) Meclis Araştırması • 327
4) Meclis Soruşturması • 328
5) Gensoru • 331
BEfi‹NC‹ BÖLÜM
Yürütme • 335
I. Yürütmenin Yapısı • 337
A- Cumhurbaşkanı • 337
1) Cumhurbaşkanının Hukukî Statüsü • 337
a) Cumhurbaşkanının Nitelikleri, Tarafsızlığı ve Seçimi • 338
b) Cumhurbaşkanının Siyasal Sorumsuzluğu ve
XIX
Sonuçları • 343
c) Cumhurbaşkanının Cezaî Sorumsuzluğu ve
Sorumluluk Hali • 352
d) Cumhurbaşkanına Vekâlet • 356
2) Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri • 357
a) Yasama ile ‹lgili Olanlar • 357
b) Yürütme Alanına ‹lişkin Olanlar • 358
c) Yargı ile ‹lgili Olanlar • 358
3) Türkiye Büyük Millet Meclisi Seçimlerinin Cumhurbaşkanınca
Yenilenmesi • 360
4) Cumhurbaşkanına Bağlı Kurumlar • 365
a) Millî Güvenlik Kurulu • 366
b) Devlet Denetleme Kurulu • 374
c) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği • 376
5) Cumhurbaşkanının ‹şlemlerinin Yargısal Denetimi Sorunu • 377
B- Bakanlar Kurulu • 378
1) Bakanlar Kurulunun Kuruluşu • 379
2) Bakanlar Kurulunun Çalışma Usulü • 384
3) Bakanlar Kurulunun Görev ve Yetkileri • 384
4) Bakanlar Kurulunun Sorumluluğu • 387
a) Siyasal Sorumluluk • 388
b) Cezaî ve Hukukî Sorumluluk • 391
5) Bakanlar Kurulu ve Bakanların Görevlerinin Sona Ermesi • 393
II. Yürütmenin Düzenleme Fonksiyonu ve Düzenleyici ‹şlemleri • 395
A- Yürütmenin Düzenleme Fonksiyonunun Niteliği • 395
B- Yürütmenin Düzenleyici ‹şlemleri • 403
1) Kanun Hükmünde Kararnameler • 404
a) Kavram, Tanım ve Kanun Hükmünde Kararnamelerin
Hukukî Niteliği • 405
b) Yetki Kanununun Unsurları • 410
c) Yetki Kanununa Dayanarak Kanun Hükmünde
Kararname Çıkarılması • 418
d) Kanun Hükmünde Kararnamelerin Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nde Görüşülerek Reddi veya Aynen
ya da Değiştirilerek Kabulü • 421
e) Yetki Kanunları ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerin Yargısal Denetimi • 423
2) Tüzükler • 425
3) Yönetmelikler • 427
XX
4) Bakanlar Kurulunun Anayasanın 73/4 ve 167/2.
Hükümleri Uyarınca Yapacağı Düzenleyici ‹şlemler • 430
5) Bakanlar Kurulunun Diğer Düzenleyici ‹şlemleri • 434
6) Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri • 436
III. Olağanüstü Yönetim • 439
A- Olağanüstü Yönetim Usulleri • 440
1) Olağanüstü Hal • 441
2) Sıkıyönetim • 443
B- Olağanüstü Yönetimde Düzenleme Yetkisi • 444
1) Kanunla Düzenleme • 446
2) Olağanüstü Kanun Hükmünde Kararnamelerle Düzenleme • 447
a) Olağanüstü Kanun Hükmünde Kararnamelerin Yetki
Unsuru • 447
b) Olağanüstü Kanun Hükmünde Kararnamelerin Diğer
(Sebep, Konu, Amaç, Yer ve Süre) Unsurları • 449
c) Olağanüstü Hal/Sıkıyönetim Kanunu ile Olağanüstü
Kanun Hükmünde Kararname ‹lişkisi • 452
d) Olağanüstü Kanun Hükmünde Kararnamelerin
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce Onaylanması • 455
C- Olağanüstü Yönetimde Yargısal Denetim • 458
IV. Hükümet Sisteminin Niteliği • 464
ALTINCI BÖLÜM
Yargı • 475
I. Yargı Fonksiyonunun Niteliği ve Yargının Kuruluşu • 475
A- Yargı Fonksiyonunun Niteliği • 475
B- Yargının Kuruluşu ve Anayasada Belirlenen Temel
Yargı Düzenleri • 477
1) Adlî Yargı ve Yargıtay • 478
2) ‹darî Yargı ve Danıştay • 479
3) Uyuşmazlık Mahkemesi • 481
4) Sayıştay • 481
II. Yargının Temel ‹lkeleri • 482
A- Hâkimlerin Bağımsızlığı • 483
B- Hâkimlik Teminatı • 485
C- Hâkimler ve Savcılar Kurulu • 487
D- Kanunî Hâkim Güvencesi • 495
E- Suç ve Cezalarla Yargılama Hukukuna ‹lişkin
Bazı Temel ‹lkeler • 496
III. Anayasa Yargısı • 498
XXI
A- Anayasa Yargısı Kavramı • 498
1) Anayasa Yargısının Temelleri ve Ortaya Çıkışı • 498
2) Anayasa Yargısının ‹şlevi ve Meşrûluğu • 501
3) Anayasa Yargısında Modeller • 504
B- Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu, Çalışma ve
Yargılama Usulü • 507
1) Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Üyelerinin
Hukukî Statüsü • 508
2) Anayasa Mahkemesinin Çalışma ve Yargılama Usulü • 512
C- Anayasa Mahkemesinin Görev ve Yetkileri - Denetime
Tâbi Normlar • 516
1) Anayasa Mahkemesinin Norm Denetimi Dışındaki Görevleri • 516
a) Yüce Divan Sıfatıyla Yargılama Yapmak • 516
b) Siyasî Partilerin Kapatılması Hakkındaki Davalara
Bakmak • 517
c) Siyasî Partilerin Malî Denetimini Yapmak • 517
d) Bireysel Başvuruları Karara Bağlamak • 517
e) TBMM’nin Milletvekillerinin Yasama Dokunulmazlıklarının
Kaldırılması ile Milletvekilliğinin Düşürülmesi
Kararlarını Denetlemek • 517
f) Uyuşmazlık Mahkemesine Başkan Seçmek • 518
2) Anayasa Mahkemesinin Denetimine Tâbi Normlar • 518
a) Kanunlar • 518
b) Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) • 520
c) Türkiye Büyük Millet Meclisi ‹çtüzüğü • 521
d) Anayasa Değişiklikleri • 521
D- Anayasaya Uygunluk Denetiminde Ölçü Normlar
(Anayasallık Bloku) • 523
1) Hukukun Genel ‹lkeleri • 526
2) Uluslararası Belgeler - ‹nsan Hakları Avrupa Sözleşmesi • 530
3) Anayasa ‹lke ve Kuralları • 540
4) Anayasa Mahkemesi Kararları • 543
E- Anayasaya Uygunluk Denetimi Yolları • 546
1) ‹ptal Davası Yolu (Soyut Norm Denetimi) • 546
2) ‹tiraz Yolu (Somut Norm Denetimi) • 549
a) Davaya Bakmakta Olan Mahkeme • 551
b) Bakılmakta Olan Dava • 554
c) Davada Uygulanacak Kural • 554
XXII
d) Mahkemenin Davada Uygulanacak Kuralı Anayasaya
Aykırı Görmesi veya Tarafların Anayasaya Aykırılık
‹ddiasının Ciddî Olduğu Kanısına Varması • 556
3) Anayasa fiikâyeti Yolu (Bireysel Başvuru) • 557
F- Anayasaya Uygunluk Denetiminin Kapsamı • 562
1) fiekil Bakımından Denetim • 562
2) Esas Bakımından Denetim • 565
a) Sebep Unsuru • 565
b) Amaç Unsuru • 566
c) Konu Unsuru • 568
G- Anayasaya Uygunluk Denetiminin Sonucu
Uygulanan Yaptırımlar ve Anayasa Mahkemesi
Kararlarının Özellikleri • 547
1) Denetim Sonucu Uygulanan Yaptırım Teknikleri • 547
a) ‹ptal • 571
b) Zımnî ‹lga ve Anayasanın Doğrudan Uygulanması • 572
c) ‹hmal ve Anayasanın Doğrudan Uygulanması • 574
d) Anayasaya Uygun Yorum • 576
e) Yürürlüğün Durdurulması • 579
2) Anayasa Mahkemesi Kararlarının Özellikleri • 582
a) Kararların Kesinliği ve Bağlayıcılığı • 583
b) Kararların Gerekçeli Olarak Resmî Gazetede
Yayımlanmak Suretiyle Yürürlüğe Girmesi • 586
c) ‹ptal Kararlarının Geriye Yürümezliği • 588

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
72,90   
72,90   
2
36,45   
72,90   
3
24,30   
72,90   
4
18,23   
72,90   
5
15,31   
76,55   
6
12,88   
77,27   
7
11,14   
78,00   
8
9,84   
78,73   
9
8,83   
79,46   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
72,90   
72,90   
2
36,45   
72,90   
3
24,30   
72,90   
4
18,23   
72,90   
5
14,58   
72,90   
6
12,15   
72,90   
7
11,14   
78,00   
8
9,84   
78,73   
9
8,83   
79,46   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
72,90   
72,90   
2
36,45   
72,90   
3
24,30   
72,90   
4
18,23   
72,90   
5
15,31   
76,55   
6
12,88   
77,27   
7
11,14   
78,00   
8
9,84   
78,73   
9
8,83   
79,46   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
72,90   
72,90   
2
36,45   
72,90   
3
24,30   
72,90   
4
18,23   
72,90   
5
14,58   
72,90   
6
12,15   
72,90   
7
11,14   
78,00   
8
9,84   
78,73   
9
8,83   
79,46   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
72,90   
72,90   
2
36,45   
72,90   
3
24,30   
72,90   
4
18,23   
72,90   
5
15,31   
76,55   
6
12,88   
77,27   
7
11,14   
78,00   
8
9,84   
78,73   
9
8,83   
79,46   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
72,90   
72,90   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat