Gümrük Hukuku ve Davaları Cahit Yerci

Yorum ve AçıklamalarlaGümrük Hukuku ve DavalarıÖrnekler-Çözümler-İçtihatlar


Basım Tarihi
2019-09
Sayfa Sayısı
710
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750256769
Boyut
16x24
Baskı
1Konu Başlıkları
- İthalat veya İhracat Aşamasında Alınan Vergi ve Mali Yükler
- İthalatta Vergi Ertelemesi ve Vergi Tasarrufu Sağlayan Olanaklar
- Kanuni Temsilcilerin, Gümrük Müşavirlerinin, Gümrük Müşavirliği Şirketlerinin, Limited Şirket Ortaklarının Sorumluluğu
- Dış Ticaret Vergilerinde ve İdari Yaptırımlarda Zamanaşımı
- GK'nın, KDVK'nın ve ÖTVK'nın Ceza Hükümleri
- Gümrük Kabahatleri ve İdari Yaptırımlar (Para Cezası, Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi, Diğer İdari Önlemler)
- Kaçakçılık Suçları ve Cezaları –Hem Suç Hem Kabahat Oluşturan Fiiller
- Vergilere ve İdari Yaptırımlara İlişkin Uyuşmazlıkların İdari Aşamada Çözümü (İdari İtiraz, Uzlaşma, Uzlaşma Kapsamına Girmeyen Yaptırımlar)
- İdari Para Cezalarında Ödeme, Kesinleşme ve İndirim
- Vergi Mahkemelerinde veya İdare Mahkemelerinde Görülecek Davalar
- Doğrudan Davaya Konu Edilecek İdari İşlemler (Ödeme Emri Tebliği, İhtiyati Haciz Tatbiki)
Vergi Mahkemelerinin İstinaf, Bölge İdare Mahkemelerinin Temyiz Yolu Kapalı Kararları

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş 7
Önsöz 9
Kısaltmalar 27
BİRİNCİ KISIM
GENEL BİLGİ VE TERMİNOLOJİ
§1. DIŞ TİCARET VE VERGİLEME 31
§2. İTHALAT–İHRACAT DEYİMLERİ 31
§3. ”GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜĞÜ” TABİRİ KAPSAMINA GİREN VERGİLER 32
I. Gümrük Vergileri 32
A. İthalat Vergileri 32
B. İhracat Vergileri 34
§4. İTHALATTA VERGİ ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ DOĞURAN İŞLEMLER/OLAYLAR 34
§5. VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ DOĞURMAYAN İŞLEMLER 35
I. DİR’e ve GKAİR’e Tabi Tutulan Eşyada KDV 36
§6. GÜMRÜK REJİMLERİNE İLİŞKİN KISA AÇIKLAMALAR 37
I. Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi 37
II. Transit Rejimi 38
III. Gümrük Antrepo Rejimi 39
IV. Geçici İthalat Rejimi 39
V. Dahilde İşleme Rejimi 40
VI. Hariçte İşleme Rejimi 41
A. Kısmi Muafiyet 42
B. Tam Muafiyet 42
VII. Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi 42
VIII. İhracat Rejimi 43
§7. TARH–TAHAKKUK 44
İKİNCİ KISIM
DIŞ TİCARET VERGİLERİ
§8. İHRACATTA ALINAN VERGİ VE MALİ YÜKLER 48
I. Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) 48
A. DFİF’de Ceza Uygulaması 49
B. DFİF’e İlişkin Uyuşmazlıkların Nerede Çözüleceği 49
II. Telafi Edici Vergi (TEV) 49
A. Telafi Edici Vergi (İhracat Evresinde Alınan İthalat Vergileri), 51
1. STA Ülkelerine Yapılan İhracatta 51
2. AB Ülkelerine Yapılan Sanayi Ürünü İhracatında 52
B. Telafi Edici Verginin Aranmayacağı Haller 53
C. AB Ülkelerine Yapılan İşlenmiş Tarım Ürünü İhracatında 54
D. Serbest Bölgedeki Eşyanın Belli Ülkelere Satışında 54
E. Telafi Edici Verginin Hesabında Esas Alınacak Döviz Kuru 54
F. Önceden İhracat–Sonradan İthalatta Telafi Edici Vergi 55
G. Telafi Edici Vergide Ödeme Süresi 55
H. Telafi Edici Vergide Ceza (GK m. 234/5) 55
1. Para Cezası Kime Uygulanacak? 59
2. TEV’in Vergilendirme Unsurlarının Yanlış Gösterilmesi 60
3. 2009 Yılından Önce Telafi Edici Vergiye Ceza 61
§9. İTHALAT AŞAMASINDA ALINAN VERGİ VE MALİ YÜKLER 62
I. İthalatta Vergi Ertelemesi Sağlayan Olanaklar 62
II. İthalatta Vergi Tasarrufu Sağlayacak Olanaklar 62
III. Tercihli Tarife Uygulamaya Olanak Veren Belgeler 64
A. Tercihli Menşe İspat Belgelerinin Gümrüğe İbraz Zorunluluğu Yoktur 66
B. Doğrudan Sevkiyat Kuralı 66
C. Tercihli Menşe İspat Belgelerinin Gümrüğe Sonradan İbrazı 68
IV. Tercihli Rejim Uygulamaları 68
A. Türkiye–AB Gümrük Birliği 68
1. A.TR Dolaşım Belgesi 69
a. Serbest Dolaşımda Bulunan Mal 70
b. Doğrudan Sevkiyat Kuralı 72
ba. Doğrudan Sevkiyatın Kanıtlanması 72
c. A.TR Dolaşım Belgesi’nin Sonradan Verilmesi 73
d. A.TR Dolaşım Belgesi’nin Vize Edilmesi 73
e. A.TR Dolaşım Belgesi İbrazı Zorunlu Değildir 73
2. Ortak Gümrük Tarifesi (OGT) 74
a. Ortak Gümrük Tarifesinden Sapan Uygulamalar 74
aa. AB’nin STA Yaptığı Türkiye’nin Yapmadığı Ülkelerden İthalat 74
ab. AB’nin STA Yaptığı Ülkeyle Türkiye’nin de STA Yapmış Olması 75
ac. GTS (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) Uygulamaları 75
ad. A.TR Eşliğinde Türkiye’ye Gelen Bazı Mallara Ek Mali Yükümlülük 76
ada. Ek Mali Yükümlülük Olarak Telafi Edici Vergi 76
ae. İlave Toplu Konut Fonu 78
B. Türkiye’nin STA (ya da TTA) Yapmış Olduğu Ülkeler–Ülke Grupları 79
C. Kümülasyon Sistemleri ve Kullanılan Belgeler 80
D. Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS)–Form A Menşe Belgesi 81
1. Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS)–(Türkiye’nin Tanıdığı Tavizler) 81
a. Form A Menşe Belgesi (İthalatta) 84
2. İhracatta Form A Menşe Belgesi 85
E. GTS’de Fatura Beyanı 87
1. GTS Kapsamında Yapılan İthalatta Fatura Beyanı 87
2. Faydalanan Ülkelere Yapılan İhracatta Fatura Beyanı 87
F. Faydalanan Ülkelere Yapılan İhracatta EUR. 1 Dolaşım Belgesi 89
V. İthalat Vergileri 89
A. Gümrük Vergisi 89
1. Genel Açıklama 89
2. Gümrük Vergisine Eş Etkili Unsurlar 91
a. Gümrük Vergisine Eş Etkili Vergiler 92
aa. İthalatta KDV’nin Durumu 93
ab. İthalatta ÖTV’nin Durumu 95
b. Gümrük Vergisine Eş Etkili Mali Yükler 96
ba. Gümrük Vergisine Eş Etkili Vergi Benzeri Mali Yükler 97
bb. Gümrük Vergisine Eş Etkili (Vergi Benzeri Olmayan) Mali Yükler 100
3. Spesifik Ya Da Ad Valorem Esas 100
a. Gümrük Vergisi Hesabına (Tarhına) Etki Eden Unsurlar 100
aa. Spesifik Vergiler ve Vergi Hesabı 101
aaa. GTİP: 2205.10.90.00.11 102
aab. GTİP: 2207.20.00.90.13 102
aac. GTİP: 2501.00.91.00.00 103
aad. GTİP: 3302.10.10.00.00 103
aae. GTİP: 3706.90.99.20.00 104
aaf. GTİP: 5701.10.90.00.12 104
aag. GTİP: 7003.12.99.10.00 106
aah. GTİP: 9101.91.00.00.19 106
aaı. GTİP: 9110.11.10.00.00 107
ab. Ad Valorem Esasta Gümrük Vergisi 108
aba. Gümrük Vergisi Matrahı 108
abaa. Gümrük Vergisi Matrahı (Gümrük Kıymeti) Nasıl Belirlenir? 108
abaaa. Satış Bedeli Yöntemi 109
abaab. Teslim Şekilleri ve Gümrük Kıymeti İlişkisi (Topluca Bakış) 164
abaaba. Teslim Şekillerine İlişkin Açıklamalar ve Gümrük Kıymeti İlişkisi 168
abaabb. Teslim Şekillerine İlişkin Açıklamalar 169
abaabc. İthalattan Sonraki İşlere İlişkin Giderler 178
abaabca. Royalti–Lisans Ücretleri 179
abaabd. Know–How Ödemeleri 199
abaabe. Ödemelerin Gümrük Kıymetine Dahil Edilmeyeceği Haller 199
abaabea. Çoğaltma Hakkı İçin Yapılan Ödemeler 199
abaabeb. Yeniden Satış ve Dağıtım Hakları İçin Yapılan Ödemeler 200
abaabf. Royalti veya Lisans Ücretinin Beyanı 201
abaabfa. Royalti veya Lisans Ücretinin İthalat Anında Belli Olmaması 204
abaabfb Royalti Lisans Ücretinin Gümrük Kıymetine Dahil Olmadığı Durumda 205
abaabg. İthal Malın Satışından Doğan Hasılanın Satıcıya Aktarılan Kısmı (Development Fee) 205
abaabh. İskontolar 206
abaabha. İskonto Tanımı ve Türleri 206
abaabhb. İskontolar ve Fiilen Ödenen/Ödenecek Fiyat İlişkisi 208
abaabı. Debit/Credite Note ve Gümrük Kıymeti İlişkisi 214
abaabıa. Debit Note (Borçlandırma Dekontu–Notu) 214
abaabıb. Credit Note – Alacaklandırma Notu 215
abaabıc. Debit/Credit Notların Gümrük Kıymeti Bağlamında Değerlendirilmesi 216
abaabj. İthalatta Ödenen Vergiler–Gümrük Kıymeti 217
abaabk. Veri Ya Da Komut Yüklü Bilgi Taşıyıcılarının Kıymeti 218
abaabl. Gümrük Kıymetinin Saptanmasında Uygulanacak Döviz Kuru 219
abaabla. Satış Bedeli Yönteminin Kullanılamaması 219
abaac. Aynı Eşyanın Satış Bedeli Yöntemi 219
abaad. Benzer Eşyanın Satış Bedeli Yöntemi 220
abaae. İndirgeme Yöntemi 221
abaaf. Hesaplanmış Kıymet Yöntemi 221
abaag. Son Yöntem 222
abaah. AB’den A.TR. Dolaşım Belgesi Eşliğinde Sanayi Malı İthalatı 222
abaaı. Gümrük Vergisinin İthalatta ÖTV ve KDV Matrahlarına Dahil Olması 222
abaai. İthalat Vergilerinden Muaflık Ya Da İstisna Uygulanacak Durumlar 223
abaaj. ÖTV ve KDV İstisnası Uygulanmayacak İthalat 226
B. İlave Gümrük Vergisi (İGV) 228
1. İlave Gümrük Vergisi’nde (İGV) Menşe Belgesi 231
2. Çapraz Kümülasyon Sistemi’ne Dahil Ülkelerden İthalat 231
3. DİR Kapsamında İthal Edilen Malın İhracı 232
4. Gümrük Gözetimi Altındaki Malın A.TR Dolaşım Belgesiyle İhracı 232
C. Tek ve Maktu Vergi 232
1. Tek ve Maktu Vergi Muafiyet Sınırlarını Aşan Mallara Uygulanır. 233
2. Önemli Değeri Olmayan Eşya 234
D. Dampinge Karşı Mali Önlem (Dampinge Karşı Vergi) 234
1. Dampinge Karşı Mali Önlemin Niteliği 234
2. Dampinge Karşı Önleme İlişkin Örnekler 235
3. Dampinge Karşı Önlemin Amacı 236
4. Dampinge Karşı Önlemin Aşamaları 236
5. 3577 Sayılı Kanunun Gümrüğe Dair Hükümleri 237
6. Dampinge Karşı Önlem (Vergi) İthalat Vergileri Kapsamında Mıdır? 238
7. Dampinge Karşı Önleme (Vergiye) GK Uyarınca Ceza Uygulanabilir Mi? 239
8. Dampinge Karşı Vergi ve İthalatta KDV Matrahı 240
9. DİR’e Tabi Eşyada Dampinge Karşı Vergi 241
10. Dampinge Karşı Önlemde Menşe Şahadetnamesi 242
11. Dampinge Karşı Önleme İlişkin Davalarda Görevli Mahkeme 248
E. Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Vergi 248
1. Subvansiyona Karşı Telafi Edici Verginin Niteliği 248
2. Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Vergiye Örnekler 249
3. Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Verginin Amacı 250
4. Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Verginin Aşamaları 250
5. 3577 Sayılı Kanunun Gümrüğe Dair Hükümleri 251
6. Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Vergi İthalat Vergileri Kapsamında Mıdır? 252
7. Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Vergiye GK Uyarınca Ceza Uygulanabilir Mi? 252
8. DİR’e Tabi Eşyada Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Vergi 252
9. Sübvansiyona Karşı Vergiye İlişkin Davalarda Görevli Mahkeme 253
F. Toplu Konut Fonu 253
1. Toplu Konut Fonu’nun Niteliği 253
G. İlave Toplu Konut Fonu 260
1. İlave Toplu Konut Fonu Hangi Mallardan Alınır? 262
2. Menşe Şahadetnamesi Gümrüğe İbraz Edilecek mi? 264
H. Ek Mali Yükümlülük (EMY) 264
1. Yasal Dayanağı 264
2. EMY’nin Mevcudiyet Sebebi 264
3. Endonezya, Hindistan ve Vietnam’a Yönelik Uygulama 266
4. Pakistan’a Yönelik Uygulama 267
5. Hariç Sektör Uygulaması 267
6. 2018/11799 Sayılı BKK 268
İ. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) 269
1. KKDF’nin Niteliği 269
2. KKDF’ye Tabi İthalat Şekilleri 271
a. Kabul Kredili Ödeme 271
b. Vadeli Akreditifli Ödeme (Deferred Payment (L/C) 272
c. Mal Mukabili Ödeme (Cash Against Goods) 272
3. Peşin Ödeme (Cash Payment/Advance Payment/Prepayment/CashBefore Delivery) 273
4. Eşyanın Tabi Tutulduğu Gümrük Rejimine Göre KKDF 274
5. Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Elde Edilen İkincil Ürünün Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine Tabi Tutulmasında KKDF 276
6. Geçici İthalata Konu Eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine Tabi Tutulması 276
7. İstisnai Kıymetle Beyanda KKDF 277
8. Serbest Bölgedeki Malların Serbest Dolaşıma Sokulması Durumunda KKDF 278
9. Serbest Bölgedeki İlişkisiz Kişilerden Yapılan Alımlarda KKDF 279
10. Serbest Bölgedeki İlişkili Kişilerden Yapılan Alımlarda KKDF 279
11. Serbest Bölgede Üretilen Eşyanın Serbest Dolaşıma Girişinde KKDF 279
12. Geçici Depolama Yerlerindeki Eşyanın Bir Başkasına Devrinde KKDF 279
13. Antrepolardaki Eşyanın Bir Başkasına Devrinde KKDF 280
14. Takas Durumunda KKDF 281
15. Transit Ticarette KKDF 282
16. İthalat Bedelinin Yurtdışına Gönderilmemesi 282
17. Milli Savunma Bakanlığı Projeleri Kapsamındaki İthalat 283
18. Kitap İthalatında KKDF 284
19. Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılan İthalatta KKDF 284
20. Enerji İthalatında KKDF 284
21. KKDF Oranı 284
22. Kıymetli Taş İthalatında KKDF 284
23. KKDF’ye Tabi Olmayan İthalat 285
24. KKDF’nin Ödenmesi 285
25. İthalatta Gümrük Yükümlülüğü 285
26. KKDF Matrahı 287
27. KKDF’nin İthalatta KDV’nin Matrahına Dahil Olması 288
28. KKDF’de Ceza 288
29. KKDF’ye İlişkin Davalarda Görevli Mahkeme 291
J. Tütün Fonu 291
1. Tütün Fonu’nda Ceza Uygulaması 294
2. Tütün Fonu’na İlişkin Davaların Görüm Yeri–Görevli Mahkeme 294
3. Tütün Fonu’na Uygulanan Cezaya İlişkin Davaların Görüm Yeri–Görevli Mahkeme 295
K. Çevre Katkı Payı 295
1. Çevre Katkı Payı Tanımı 295
2. Çevre Katkı Payı’nın Yasal Dayanağı 296
3. Çevre Katkı Payı’nın Amacı 296
4. Çevre Katkı Payı’nın Konusu 296
5. Çevre Katkı Payı’nın Matrahı 296
6. Çevre Katkı Payı’nın Oranı 296
7. Çevre Katkı Payı’nın Hesaplanması 296
8. 6183 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması 297
9. Yaptırım – Belgelerin İptali 297
10. Tahsil Edilen Çevre Katkı Payı’nın Yatırılması 297
11. Çevre Katkı Payı’nın Niteliği 297
a. Vergi Benzeri Mali Yüküm 297
b. “İthalat Vergisine Benzeri Yüküm” 299
12. Çevre Katkı Payı’na İlişkin İhtilafların Çözüm Yeri 299
a. İdari Aşamada 299
b. İhtirazi Kayıtla Yapılan Beyanlarda 300
c. Yargısal Aşamada 301
13. Çevre Katkı Payı’na Ceza Uygulanabilir Mi? 301
VI. İTHALAT AŞAMASINDA ALINAN–İTHALAT VERGİLERİ DIŞINDA KALAN–VERGİLER 302
A. TRT Bandrolü 302
1. TRT Bandrol Ücreti (Ticari Olmayan Eşya İçin) 302
2. TRT Bandrolü/Etiketi (Ticari Eşya İçin) 304
3. TRT Bandrol Ücreti “İthalat Vergileri” Deyimi Kapsamında Mıdır? 305
4. Gümrükte Tahsil Edilen Bandrol Ücretine Ceza Uygulanabilir Mi? 306
B. Fikir ve Sanat Eserleri Kesintisi 306
1. Fikir ve Sanat Eserleri Kesintisi “İthalat Vergileri” Deyimi Kapsamında mıdır? 308
2. Fikir ve Sanat Eserleri Kesintisine Ceza Uygulanabilir Mi? 309
C. Damga Vergisi 310
1. Özet Beyan Formlarındaki Damga Vergisi 310
2. Gümrük Beyannamelerindeki Damga Vergisi 310
3. Transit Beyanlarında Damga Vergisi 312
4. İhracatla İlgili Düzenlenen Gümrük Beyannameleri 313
5. Bedelsiz İhracata İlişkin Gümrük Beyannamelerinde Damga Vergisi 313
6. Fatura Beyanında Damga Vergisi 313
7. Damga Vergisi İstisnası 314
8. İhracata İlişkin Düzenlenen Konşimentolar 315
9. Menşe İspat Belgelerindeki Damga Vergisi 315
10. Damga Vergisi ve İthalatta ÖTV ve KDV Matrahı 316
D. İthalatta Özel Tüketim Vergisi 317
1. Verginin Konusu 317
a. (II) Sayılı Listedeki Mallar 318
aa. (II) Sayılı Listedeki Mallardan Kayıt ve Tescile Tabi Olanlar 318
ab. (II) Sayılı Listedeki Mallardan Kayıt ve Tescile Tabi Olmayanlar 319
b. (III) Sayılı Listedeki Mallar 319
c. (IV) Sayılı Listedeki Mallar 319
d. Kullanılmak Üzere İthali ÖTV’ye Tabi Mallar 319
2. İthalat Tanımı 320
3. Vergiyi Doğuran Olay 321
a. Gümrük Yükümlülüğünün Doğması 321
4. İthalatta Özel Tüketim Vergisinin Mükellefi 322
5. İthalatta Özel Tüketim Vergisinin Matrahı 322
6. İthalatta ÖTV İstisnası 324
a. Diplomatik İstisna 324
b. Diğer İstisnalar 324
ba. Maluller ve Engelliler Tarafından İthal Edilen Mallarda 324
baa. Engellilik Derecesi %90 ve Daha Fazla Olanlara Yönelik ÖTV İstisnası 326
bab. Engellilik Derecesi %90’ın Altında Olanlara Yönelik ÖTV İstisnası 327
bac. Engellilik Derecesi %90 ve Daha Fazla Olan ve Aracı Bizzat Kullanamayacak Olanlara Yönelik ÖTV İstisnası 328
bad. İstisna Uygulaması İçin Temel Koşul 329
bae. ÖTV İstisnasından Kaç Yılda Bir Yararlanılacağı 329
baf. ÖTV İstisnasından Yararlanarak Edinilen Taşıtın Elden Çıkarılması Mümkün Müdür? 329
bafa. Engellilik Derecesi %90’ın Altında Olanlarca Bizzat Kullanılmak Amacıyla Yurt İçinden Edinilen Özel Tertibatlı Araçlar İçin Şerh 330
bafb. Engellilik Derecesi %90 ve Üzeri Olanlarca Edinilen Özel Tertibatı Olmayan Araçlar İçin Şerh 330
bag. Aracın Veraset Yoluyla İntikali 330
bb. Terörle Mücadelede Yaşamı Yitirenlerin Aile Bireyleri İçin ÖTV İstisnası 331
bc. Türk Hava Kurumu’nca İthal Edilen Mallarda 331
bd. Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatı’nca İthal Edilen Mallarda 332
be. Petrol Arama Faaliyetlerinde Kullanılacak Araçların İlk İktisabında 332
bf. Bakanlıklarca ve Genel Müdürlüklerce İthal Edilen Mallarda 333
bg. Bedelsiz İthal Edilen Mallarda 333
bga. GK’nın 167’nci Maddesi Kapsamında Yapılan İthalatta 333
bh. Geri Gelen Eşyada ÖTV İstisnası 335
bha. İhracat İstisnasından Yararlanılarak İhraç Edilen Eşyanın Geri Gelmesi 336
bhb. Tecil–Terkinden Yararlanılarak İhraç Edilen Eşyanın Geri Gelmesi 338
bi. Malın Tabi Tutulduğu Gümrük Rejimine Göre ÖTV İstisnası 339
bia. Geçici İthalat Rejiminde 339
bib. Diğer Rejimlerde 340
bic. Serbest Bölge Hükümlerinin Uygulandığı Mallarda 340
bid. Geçici Depolanan Mal Statüsündeki Mallarda 340
bj. İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde İstisna 341
bja. İstisna Kapsamında Motorin Teslim Edilecek Araçlar 342
bjb. Standart Yakıt Deposu 342
7. Verginin Tecili 343
8. Verginin İndirimi 343
9. Müteselsil Sorumluluk 343
10. Verginin Beyanı 345
11. Verginin Tarhı 345
12. Verginin Ödenmesi 346
13. İthalatta Eksik Ödenen Ya Da Hiç Ödenmeyen ÖTV’de Ödeme Süresi 346
14. İhtilaflar 346
15. Teminatlı İşlemler 346
a. ÖTVK Eki (I) Sayılı Liste Kapsamı Eşyanın İthalatı 347
aa. Gümrükte Alınacak Teminat 347
16. İthalatta Hiç Ödenmeyen ya da Eksik Ödenen ÖTV’de Ceza 348
17. İthalatta Fazla ya da Yanlışlıkla Alınan ÖTV 348
E. İthalatta Katma Değer Vergisi (KDV) 349
1. Verginin Konusu 349
a. Mal İthalatında KDV 349
aa. İthalat Tanımı 349
ab. İthalatta KDV’yi Doğuran Olay 350
aba. Gümrük Vergisi Ödeme Mükellefiyetinin Başlaması Tabiri 350
abb. Gümrük Yükümlülüğü Tabiri 350
abba. Gümrük Yükümlülüğü Tabiri Kapsamına Giren Vergiler – İthalat Vergileri 351
abc. Gümrük Vergisine Tabi Olmayan İşlemler 352
abd. KDV Doğuran Olaylar 352
abda. Tescil Edilen Gümrük Beyannamesinin Mevcut Olmaması 353
abdaa. Eşyanın TGB’ye Kanuna Aykırı Olarak Sokulması 353
abdab. Serbest Bölgedeki Eşyanın GK’ya Aykırı Olarak Gümrük Bölgesi’nin Başka Bir Yerine Gitmesi 353
abdac. Gümrük Gözetimi Altındaki Eşyanın Kanuna Aykırı Şekilde Gümrük Gözetiminden Çıkarılması 354
abdb. Geçici Depolanan Eşya ve KDV 355
abdba. Eşyanın Geçici Depolanmasından Doğan Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi 356
abdbb. Gümrük Rejimleri Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmemesi 357
2. İthalatta KDV’nin Yükümlüsü 358
3. İthalatta KDV Matrahı 359
a. Gümrük Vergisi Tarhına Esas Kıymet (Gümrük Kıymeti) 360
b. Gümrük Vergisinin Kıymet Esasına Göre Alınmaması 360
c. İthalat Sırasında Ödenen Vergiler, Resimler, Harçlar ve Paylar 363
d. Beyannamenin Tescil Tarihine Kadar Yapılan Vergilendirilmeyen Giderler 363
e. Fazla Çalışma Ücretleri–Yolluklar 369
f. Kur Farkları 370
g. Fiyat Farkları 371
4. KDV’nin Tarhı 371
a. Vergilendirme Dönemi 372
b. Beyan Usulü 372
c. Gümrük Beyanında Bulunacaklar 374
d. Beyanname Verme Zamanı 374
e. Tarh Yeri 375
f. Tarhiyatın Muhatabı 376
5. KDV’nin Ödenmesi 376
a. Beyan Üzerine Hesaplanan KDV’nin Ödeme Zamanı 376
b. Beyandan Bağımsız Hesaplanan KDV’de Ödeme Zamanı 377
ba. Eşyanın Tesliminden Sonra Yapılan Ek Vergi Tarhiyatı 377
baa. Vergi Mahkemesinde Dava Açıldığında Ödeme Süresi 378
c. Eşyanın Tesliminden Önce Yapılan Ek Vergi Tarhiyatı 381
d. Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Yapılan Tarhiyatta Ödeme Süresi 382
e. Gümrük Antrepo Rejimi Altındaki Malın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine Tabi Tutulması 382
f. Gümrük Vergisine Tabi Olmayan İthalatta 382
6. KDV Yükümlülüğünü Ortadan Kaldıran Sebepler 383
a. Verginin Ödenmesi 384
b. Vergilerin Geri Verilmesine Karar Verilmesi 384
c. Gümrük Beyannamesinin İptali 385
7. İthalatta Ödenen Katma Değer Vergisinin İndirimi 386
a. Özel Hesap Dönemi Tayin Edilen Mükelleflerde İndirim 386
b. İndirilemeyecek KDV 387
c. Kuralın İstisnaları 389
8. İthalatta Eksik Ödenen/Hiç Ödenmeyen KDV İçin Özel Hüküm 390
9. Gereksiz Yere Ya Da Fazla Ödenen Vergiler 392
a. İndirim Hakkına Sahip Olmayan Mükelleflere İade 392
b. İndirim Hakkına Sahip Olan Mükelleflere İade 394
c. Fazla Ya Da Yersiz Ödenen KDV’nin İndirimle Telafi Edilmiş Olması 395
d. Fazla Ya Da Yersiz Ödenen KDV’nin İndirimle Kısmen Telafi Edilmiş Olması 395
10. Vergi İadesinde Faiz Uygulaması 396
a. GK Hükümleri Uyarınca 396
b. Vergi Usul Kanunu Hükümleri Uyarınca 397
§10. SORUMLULUK HALLERİ 398
I. Gümrük Yükümlüsünün Sorumluluğu 398
II. Temsil ve Temsilden Doğan Sorumluluklar 398
A. Gümrük Müşavirinin Sorumluluğu 405
B. Gümrük Müşaviri’nin Yükümlü Sayıldığı Durumlar 407
1. Müteselsil Borçluluk (Sorumluluk) 407
C. Gümrük Müşavirleri–Dolaylı Temsil– İdari Para Cezaları 409
III. Gümrük Müşavirliği Şirketinin Sorumluluğu 415
IV. Gümrük Müşavirinin Mirasçılarının Sorumluluğu 415
V. Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu 419
VI. Tasfiye Haline Girmiş–Tasfiye Edilmiş Şirketlerde Sorumluluk 420
A. Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu 420
B. Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu 422
VII. Limited Şirket Ortaklarının Sorumluluğu 422
VIII. Yetkisiz Temsilde Sorumluluk 423
A. Yetkisiz Temsilde Ceza 423
IX. Yanlış Bilgi ve Belge Verenlerin Sorumluluğu (GK m. 181/3) 424
§11. DIŞ TİCARET VERGİLERİNDE ZAMANAŞIMI 425
I. Gümrük Vergilerinde Tarh Zamanaşımı 425
A. Gümrük Vergileri Alacaklarının Ceza Uygulamasını Gerektiren Fiile İlişkin Olması Durumunda Tarh Zamanaşımı 426
II. İthalatta Alınan ÖTV’de Tarh Zamanaşımı 430
III. İthalatta Alınan KDV’de Tarh Zamanaşımı 430
IV. Tahsil Zamanaşımı 431
A. Suç Oluşturan Fiillerle İlişkili Alacaklarda Tahsil Zamanaşımı 432
ÜÇÜNCÜ KISIM
CEZALAR
§12. GK UYARINCA CEZALAR 435
§13. GÜMRÜK CEZALARININ KABAHATLER KANUNU İLE İLİŞKİSİ 437
I. Tanım Yönünden 437
II. Kapsam Yönünden 437
III. Cezalara Karşı Başvuru (Kanun Yolu) Yönünden 438
§14. KAB. K.’NIN 43/A MADDESİNDEKİ İDARİ PARA CEZASI 438
§15. GK’NIN CEZA HÜKÜMLERİ 439
I. Genel Hükümler 439
II. Yaptırım (Ceza) Öngörülmüş Fiiller 440
III. Cezaların Gruplandırılması 444
A. Vergi Kaybına Neden Olan İşlemlere Uygulanacak Cezalar 444
B. Para Cezası–Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi 444
C. Nispi–Maktu Para Cezaları 445
IV. Cezaların Gruplandırılmasının Önemi–Soruşturma Zamanaşımı 445
V. Gümrüklenmiş Değer Üzerinden Hesaplanan Cezalar 446
A. Gümrüklenmiş Değer Tanımı 447
VI. Hem Suç Hem Kabahat Oluşturan Fiiller 449
A. Muaf Eşyayı Gümrük Kapıları Dışından Ülkeye Sokma 449
B. Muaf Eşyayı Gümrük İşlemini Yaptırmaksızın Ülkeye Sokma 451
VII. Vergi Aslına (Alacağına) Bağlı Cezalar 454
A. GK m. 234/1 Uyarınca Uygulanan Ceza 454
B. GK’nın 234/2’nci Maddesindeki Ceza 456
1. GK’nın 234/2’nci Maddesindeki Ceza Hükmünün İthalat Vergileri Bakımından Değerlendirilmesi 459
2. GK’nın 234/2’nci Maddesindeki Ceza Hükmünün İthalatta KDV Bakımından Değerlendirilmesi 465
3. GK 234/2’deki Cezayı ÖTV’ye de Uygulamak Mümkün mü? 468
4. GK 234/2 ve 238/1’deki Cezalar Birlikte Uygulanabilir mi? 468
C. Ceza Gerektiren Fiillerin Beyan Sahibince Bildirilmesi Durumunda Ceza (GK m. 234/3) 470
D. Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri İçin Ceza (GK m. 234/4) 474
E. Telafi Edici Vergide Ceza (GK m. 234/5) 475
F. GK’nın 235/1’inci Maddesi Uyarınca Ceza 475
1. İthali İzne/Lisansa Tabi Eşyada Ceza 478
G. İhracı Yasak Eşyada Ceza (KMK m. 3/8, GK m. 235/2–a) 480
H. GK’nın 236/1’inci Maddesindeki Ceza 481
1. Gümrük İdaresince Eşya Konulmasına İzin Verilen Yerlerden İzinsiz Eşya Çıkarılması 481
2. Gümrük İdaresince Eşya Konulmasına İzin Verilen Yerlerdeki Eşyanın Değiştirilmesi 481
3. Gümrük İdaresince Eşya Konulmasına İzin Verilen Yerlerde Yapılan Sayımda Eşyanın Noksan Olduğunun Saptanması 482
4. Antrepodan İzinsiz Eşya Çıkarılmasında Ceza 482
5. Antrepolardaki Eşyanın Değiştirilmesi 491
6. Antrepolardaki Sayımlarda Eşyanın Noksan Çıkması 492
İ. Gümrük İdaresince Eşya Konulmasına İzin Verilen Yerlerde Fazla Çıkan Eşyada Ceza (GK m. 236/2) 495
J. Antrepodaki Eşyanın Fazla Çıkması Durumunda Ceza (GK m. 236/2) 495
K. Gümrüksüz Satış Mağazalarından Hak Sahibi Olmayanlara Satış Yapılması Durumunda Ceza (GK m. 236/4) 497
1. ÖTV Yönünden Ceza Uygulanıp Uygulanamayacağı 498
2. KDV Yönünden Ceza Uygulanıp Uygulanamayacağı 498
L. Gümrüksüz Satış Mağazalarından Hak Sahibi Olanlara Limit Üstü Satış Yapılması Durumunda Ceza (GK m. 236/4) 499
1. ÖTV Yönünden Ceza Uygulanıp Uygulanamayacağı 499
2. KDV Yönünden Ceza Uygulanıp Uygulanamayacağı 499
M. Antrepodaki Eşyanın Belirgin Şekilde Farklı Olması Durumunda Ceza (GK m. 236/5) 499
N. Özet Beyana Yönelik Cezalar (GK m. 237, 241) 500
1. Usulsüzlük Cezaları 500
a. Özet Beyan Süresinde Verilmediğinde Ceza 500
b. Süresinden Sonra Verilmiş Özet Beyanlar 500
c. Özet Beyanda Eşyanın Yanlış Beyan Edilmesinde Ceza 501
d. Kaplara İlişkin Bilgilerin Özet Beyan Kayıtlarına Uymaması Durumunda Ceza 501
2. Özet Beyanla İlgili Diğer Cezalar 502
a. Özet Beyan Eksiklik ve Fazlalıklarında Ceza 503
aa. Özet Beyan ile Boşaltma Listesinin Karşılaştırılması ve Özet Beyan Takibatı 503
ab. GK’nın 237’nci Maddesinin Uygulama Esasları 504
3. Para Cezalarının Özet Beyan Verenden Alınması 504
O. Bazı Şartlı Muafiyet Rejimlerinin İhlali Halinde Ceza (GK m. 238) 506
1. DİR Hükümlerinin İhlali Halinde Ceza (238/1) 506
a. GK’nın 238/1’inci Maddesindeki Cezanın Vergi Aslına Bağlı Olarak Uygulanması (DİR ile İlgili) 507
b. İşlenmiş Ürünün İhraç Edilmemesi 509
c. Serbest Bölgelere Gönderilen Malın Üç Ay İçinde Yurtdışına Satılmaması 510
2. GİR Hükümlerinin İhlalinde Ceza (GK m. 238/1) 511
3. GİR’de Usulsüzlük Cezası 513
a. Özel Kullanıma Mahsus Taşıtlar İçin Usulsüzlük Cezası 513
b. Diğer Eşya İçin Usulsüzlük Cezası 513
4. GKAİR Hükümlerinin İhlalinde Ceza (GK m. 238/1) 513
5. GKAİR’de Usulsüzlük Cezası 514
6. Cezanın GK’nın 241/6’ncı Maddesindeki Cezadan Az Olamayacağı (GK m. 238/2) 514
7. Genel Yönetim Kapsamındaki İdareler İçin Ceza 514
Ö. GK’nın 239/1inci maddesinde Yazılı Ceza 515
1.”İthalat Vergilerinden Muaf Eşya”nın Gümrük Kapısı Dışından Ülkeye Sokulmasında Yaptırım (GK m. 239/1). 515
2. ”İhracat Vergilerinden Muaf Eşya”nın Gümrük Kapısı Dışından Ülkeden İhracında Yaptırım (GK m. 239/1) 516
3. İthalat Vergilerinden Muaf Eşyayı Gümrük İşlemlerini Yaptırmaksızın Ülkeye Sokmak 516
P. GK’nın 239/2’nci Maddesi Uyarınca Ceza 516
R. Belge Saklama Ödevine Uyulmadığında Ceza (GK m. 241/6–d) 517
S. Bilgi ve Belge Verme Verilmezse Ceza (GK m. 241/4–ı) 518
T. Yanlış Bilgi Vermenin Cezası (GK m. 241/3–a) 519
U. Alıcı ile Satıcı Arasındaki İlişki Beyan Edilmezse Ceza (GK m. 241/3–b) 519
§16. CEZADA ZAMANAŞIMI 520
I. GK’nın 231’inci Maddesi Hükümleri 522
A. Gümrük Vergileri Alacağına Bağlı İdari Para Cezalarında Zamanaşımı 523
B. İdari Yaptırıma Konu Fiilin Ceza Uygulamasını Gerektiren Fiile İlişkin Olması Durumunda Zamanaşımı 523
§17. İŞTİRAK 525
I. Limited Şirket Müdürüne İştirak Nedeniyle Ceza 528
§18. İDARİ YAPTIRIM KARARLARININ TEBLİGATI 529
§19. CEZAYA KARŞI BAŞVURU YOLLARI 529
I. İtiraz 530
§20. CEZANIN ÖDENMESİ 531
§21. CEZALARIN KESİNLEŞMESİ 535
§22. CEZADA İNDİRİM 539
§23. CEZALARDA UZLAŞMA 540
§24. İTHALATTA ALINAN KDV’DE CEZA UYGULAMASI 540
I. Eşyanın Tarife Pozisyonunun Yanlış Beyanı 540
A. Gümrük Vergisi Farkının Doğmadığı, KDV Farkının Doğduğu Durum 540
B. Gümrük Vergisi ve KDV Bağlamında Birlikte Vergi Farkı Doğması 542
II. Vergilendirmeye Esas Sayı, Ağırlık Gibi Ölçülerin Yanlış Beyanı 544
III. Düşük Kıymet Beyanı 551
IV. Eşyanın Gümrük Kıymeti Doğru Beyan Edilmekle Birlikte KDV Yönünden Matrah Farkı Oluşturan Durum 552
V. Gümrük Kanunu’nun 236’ncı Maddesine Göre Ceza Uygulanan Durumlarda KDV Bağlamında Ceza Uygulanabilecek Midir? 554
§25. TEMİNATLI İŞLEMLERDE TEMİNATIN EKSİK VERİLMİŞ OLMASI NEDENİYLE USULSÜZLÜK CEZASI 555
§26. İTHALATTA ÖTV’DE CEZA 555
§27. KMK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI 557
I. Kaçakçılık Suçları 557
A. Gümrük İşlemine Tabi Tutulmaksızın Ülkeye Eşya Sokulması 558
1. Bekletici Sorun 571
B. Aldatıcı İşlem ve Davranışlarla Ülkeye Eşya Sokulması 572
C. Transit Rejimi Çerçevesinde Taşınan Eşyayı Rejime Aykırı Şekilde Ülkede Bırakmak 574
D. Geçici İthalat Rejimiyle Ülkeye Gelen Eşyayı Hile ile Ülke Dışına Çıkarmış Gibi İşlem Yapmak 578
E. Dahilde İşleme Rejimiyle Ülkeye Gelen Eşyayı Sahte Belgeyle Ülke Dışına Çıkarmış Gibi Göstermek 579
F. İthal Eşyanın Amacı Dışında Kullanılması 579
G. İthali Yasak Olan Eşyayı Ülkeye Sokmak 580
H. İhracı Yasak Eşyanın Ülkeden Çıkarılması 580
İ. Teşviklerden Yararlanmak İçin İhracatı Gerçekleşmiş Gibi Göstermek 580
J. Teşviklerden Yararlanmak İçin İhracat Konusu Eşyanın Niteliklerini Farklı Göstermek 580
K. Marker İçermeyen ya da Seviyesi Düşük Akaryakıtın Kaçak Yurda Sokulması 581
L. Bandrol, Etiket ve İşaretlerin Taklitlerinin Ülkeye Sokulması 581
M. Tütün Mamulllerinin ve Alkollü Üçkilerin Kaçak Olarak Ülkeye Sokulması 582
N. Yolcu Beraberinde Kaçak Eşya 582
II. KMK Kapsamındaki Suçlarda Etkin Pişmanlık 583
III. Kaçakçılık Suçlarına İştirak Edenlerde “Etkinlik Pişmanlık” 585
IV. KMK Uyarınca Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanmayacağı Suç 585
V. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 586
VI. Hapis Cezasının Ertelenmesi 587
VII. Kamunun Zararının Aynen İadesi 589
VIII. Müsadere 591
DÖRDÜNCÜ KISIM
UYUŞMAZLIKLAR
§28. GÜMRÜK UYUŞMAZLIKLARI 595
§29. BAŞVURU OLANAKLARI (GENEL OLARAK) 596
I. Uzlaşma 596
II. İdari İtiraz 596
A. İdari Kararlara Karşı Başvuru 600
1. "İdari Karar” Deyimi 601
2. Bağlayıcı Tarife ve Menşe Bilgileri–İdari Karar–İdari İtiraz 607
a. Bağlayıcı Tarife Bilgisi İdari Karar–İdari İtiraz 607
aa. Bağlayıcı Tarife Bilgisine İtiraz 608
b. Bağlayıcı Menşe Bilgisi–İdari Karar–İdari İtiraz 609
ba. Bağlayıcı Menşe Bilgisine İtiraz 610
3. AATUHK’nın 37’nci Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler 611
4. İYUK’un 11’inci Maddesi Uyarınca Üst Makamlara Başvuru 612
5. İYUK’un 10’uncu Maddesi Uyarınca Başvuru 613
§30. VERGİLERE VE CEZALARA KARŞI YÜKÜMLÜNÜN BAŞVURU OLANAKLARI 614
I. Kanun Yolları Kullanılırken Dikkat Edilecek Hususlar 615
II. İdari Başvuru Olanakları 615
A. Uzlaşma 616
1. Genel Bilgi 616
2. Uzlaşmanın Yapılacağı Durumlar 616
3. Uzlaşma Kapsamına Giren Vergiler 616
4. Gümrük Alacağının Suç Oluşturan Fiille İlişkili Olması 617
5. İthalatta Alınan KDV’nin Durumu 617
6. İthalatta Alınan ÖTV’nin Durumu 618
7. Uzlaşma Kapsamına Giren Cezalar 619
a. Uzlaşma Kapsamına Girmeyen Cezalar 620
aa. Adli Para Cezaları 620
ab. Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Yaptırımı 620
ac. Müsadere 621
ad. İdari Tedbirler 621
8. Fer’i Gümrük Alacakları 621
9. Uzlaşma Talep Süresi 621
a. Uzlaşma Talebinin İtiraz Süresini Durduracağı 621
10. Uzlaşma Olmazsa Yeniden Uzlaşma Talebinde Bulunulamayacağı 621
a. Uzlaşmanın Vaki Olmaması 622
b. Uzlaşmanın Temin Edilememesi 622
11. Gümrük Uzlaşma Komisyonları 622
a. Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Uzlaşma Komisyonları 622
b. Merkezi Uzlaşma Komisyonu 623
c. Komisyonların Çalışma Usulü 623
d. Uzlaşma Komisyonlarının Yetkisi 623
12. Uzlaşma Tutanaklarının Kesinliği 624
13. Uzlaşılan Vergilerde ve Cezalarda Ödeme Süresi 624
14. Uzlaşılan Vergilerde Gecikme Zammı Oranında Gecikme Faizi 625
a. Alternatif Gecikme Faizi Hesaplama Yöntemi 627
b. Gecikme Faizinde Ödeme Zamanı 628
15. Uzlaşılan Cezalarda Peşin Ödeme İndirimi Uygulanmaması 629
B. İdari İtiraz 630
1. İhtirazi Kayıtla Beyan Üzerine Yapılan Tarhiyata İtiraz 631
2. İtirazın Süresi 632
a. Zımni Red Hallerinde İdari İtiraz Süresi 634
b. Uzlaşma Talep Edildiğinde İtiraz Süresi 634
c. İtiraz Süresi ve Mücbir Sebepler 634
3. İtirazı Yapacak Kişi 635
a. Doğrudan Temsil Yoluyla İtiraz 636
b. Dolaylı Temsil Yoluyla İtiraz 637
c. Avukatlar Eliyle İtiraz 637
4. İtiraza Cevap Süresi 637
5. Kararların Gerekçeli Alınması–Başvuru Yollarının Kararda Belirtilmesi 640
6. İtiraz Başvuruları Üzerine Alınan Kararların Tebliği 641
7. İdari itiraz Hakkının Kullanılmaması – Kesinleşme 643
8. İtirazın Ödeme Zamanına Etkisi 647
III. Yargı Yolu 648
A. İtiraz Yolu Kullanılmadan Yargıya Başvurulamaz 648
B. Ödeme Emrine İlişkin Uyuşmazlık 654
1. İdari Para Cezalarında Ödeme Emri 658
2. Ödeme Emrine Karşı Dava Açma 658
3. Ödeme Emrine Karşı Dava Açıldığında İdari İşlemlerin Yürütülmesi 659
C. İhtiyati Haciz ve İhtiyati Hacze İtiraz 659
1. İhtiyati Haciz Konulması 659
2. Haklarında İhtiyati Haciz Kararı Alınabilecek Kişiler 660
a. Kanuni Temsilcilerinin Durumu 660
b. Gümrük Müşavirlerinin Durumu 661
c. Limited Şirket Ortaklarının Durumu 661
3. İhtiyati Haczin Kaldırılması 662
4. İhtiyati Hacze İtiraz 662
D. İdari Yargıda Görevli Merciler 663
1. Vergi Mahkemeleri 663
2. İdare Mahkemeleri 664
3. Danıştay 664
E. Yargısal Başvuru Olanakları 666
1. Vergi Mahkemelerinde Dava Konusu Edilebilecek Vergiler/Mali Yükümlülükler 666
2. Vergi Mahkemeleri’nin Görevi Dışında Olan Mali Yükler 668
F. Dava Açma Süresi 669
1. Sürelerin Hesaplanması 670
2. İdari Yargının Görev Alanına Giren Davanın Adli Yargıda Açılması Durumunda Süre 670
G. Davanın Açılması 670
1. Dava Dilekçesi 670
a. Dilekçelerin Verileceği Yerler 670
b. Aynı Dilekçe ile Dava Açılabilecek Haller 671
2. Davanın Açılmış Sayılacağı Tarih 671
3. Harç ve Posta Ücretinin Ödenmemiş Olması 671
4. Dava Dilekçelerinin İlk İncelemesi 671
a. Dilekçenin Görev ve Yetki Yönünden İncelenmesi 672
b. İdari Merci Tecavüzü 674
c. Ehliyet Yönünden İnceleme 675
d. Dava Açmaya Yetkili Kişiler 676
e. Kesin ve Yürütülmesi Gereken İşlem Olup Olmadığı Yönünden İnceleme 678
f. Süre Aşımı Yönünden İlk İnceleme 679
g. Hasım Yönünden İlk İnceleme 679
h. Dilekçenin İYUK’un 3’üncü Maddesi Bağlamında İncelenmesi 680
ı. Dilekçenin İYUK’un 5’inci Maddesi Bağlamında İncelenmesi 681
5. İlk İnceleme Sonucunda Verilecek Kararlar 682
6. Dava Yoluna Başvurulduğunda Tarhiyatın ve Cezaların Durumu 683
a. Tahsilatın Durması 683
7. Vergi Mahkemesinin Kesin (İstinaf Yolu Kapalı) Kararları 689
8. Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Yaptırımı ve İstinaf Yolu 690
9. Bölge İdare Mahkemesi’nin Temyiz Yolu Kapalı Kararları 690
10. Mülkiyetin Paraya Çevrilmesi Yaptırımı ve Temyiz Yolu 691
11. Yürütmenin Durdurulması 692
12. Dava Açılmasının Yarattığı Sonuçlar 693
a. Zamanaşımı 693
aa. Zamanaşımının Durması 694
aa. TCK’daki Dava ve Ceza Zamanaşımı Süresinin Esas Alınması 694
b. Ödeme Süresinin Uzaması 694
c. Kesinleşme 695
13. Duruşma 695
14. Kanun Yararına Temyiz 696
Kaynakça 697
Kavram Dizini 705
Özgeçmiş 711

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat