Belgelerin Üçüncü Kişilere Etkisi Cemal Fazıl Karakaş

Hukuk YargılamasındaBelgelerin Üçüncü Kişilere Etkisi


Basım Tarihi
2022-02
Sayfa Sayısı
206
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
Kitap Kağıdı
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786258092189
Boyut
16x24
Baskı
1104,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 104 puan kazanacaksınız)
   104

Dr. Cemal Fazıl Karakaş

 

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 7
İÇİNDEKİLER 11
KISALTMALAR 15
GİRİŞ 17
BİRİNCİ BÖLÜM
İSPAT VE SENETLE İSPAT
§1 İSPAT VE BAĞLANTILI KAVRAMLAR19
I GENEL OLARAK 19
II İSPAT KAVRAMI 19
III BAĞLANTILI KAVRAMLAR 21
A İspat Hakkı 21
B İspat Yükü22
C İspat Gücü 25
§2 SENETLE İSPATA İLİŞKİN İLKELER 28
I SENETLE İSPAT KURALI28
II SENEDE KARŞI SENETLE İSPAT KURALI 29
İKİNCİ BÖLÜM
BELGE VE SENET: KAVRAM, UNSURLAR VE TÜRLER
§3 BELGE 31
I KAVRAM VE TANIM31
II UNSURLARI32
A Genel Olarak 32
B Bilgi Taşıyıcısı Olmak 32
C Vakıayı İspata Elverişli Olmak32
III TÜRLERİ33
IV YARGILAMA HUKUKUNUN AMACI BAĞLAMINDA BELGE 34
V DELİL BAŞLANGICI İLİŞKİSİ 38
12 İçindekiler
§4 SENET 40
I KAVRAM VE TANIM40
II UNSURLARI 41
A Maddi unsur: Metin ve İmza 41
1 Metin 41
2 İmza 43
B Manevi Unsur: İrade 47
III TÜRLERI49
A Resmi Senetler49
1 Kavram49
2 Resmi Senet Düzenlemekle Yetkili ve Görevli Makamlar50
a Noterler50
b Tapu Memurlukları51
c Sulh Hakimleri 51
d Diğer Resmi Makamlar 52
B Adi Senetler54
1 Kavram54
2 Türleri54
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BELGE VE SENETLERİN ETKİLERİ
§5 BELGELERİN TARAFLARA ETKİSİ 57
I GENEL OLARAK 57
II RESMİ SENETLERİN TARAFLARA ETKİSİ58
A Resmi Senetlerin İspat Gücü 58
B Resmi Senetlerin Sıhhati60
C Resmi Senetlerde Silinti ve Çıkıntılar 61
III ADİ SENETLERİN TARAFLARA ETKİSİ62
A Adi Senedin İspat Gücü62
B Senedin Sıhhati64
C Senetteki Çıkıntı, Silinti ve Kazıntılar 66
IV BELGELERİN TARAFLARA ETKİSİ67
A Belgelerin İspat Gücü 67
B Belgedeki Çıkıntı, Silinti ve Kazıntılar 68
İçindekiler 13
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BELGELERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİLERİ
VE YARGI UYGULAMASI
§6 BELGELERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİSİ71
I GENEL OLARAK 71
II ÜÇÜNCÜ KİŞİ KAVRAMI72
A Genel Olarak 72
B Halefiyet 72
C Üçüncü Kişi Kavramı75
D Mirasçının Durumu 77
E Hükümle Hukuki Durumu Olumsuz Etkilenen İlgililer77
III SENET VE BELGELERİN ÜÇÜNCÜ KIŞILERE ETKISI KAVRAMINA
DUYULAN İHTIYAÇ 79
IV İLAMLARIN VE RESMİ SENETLERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİSİ 80
V BELGELERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİSİ82
A Genel Olarak 82
B Yasal Düzenleme Süreci ve Yürürlük 83
C Belge Tarihinin Kesinleşmesi Halleri86
1 Noter ya da Yetkili Memurca Onaylama 86
2 Senedin Resmi Bir İşleme Konulması 88
3 İmza Atmaya Fiilen İmkan Kalmaması90
4 Diğer İhtimaller91
5 Birden Çok Senetle İlgili Özel Durum93
D Belgeye İlişkin Kayıt Tarihinin Kesinleşmesi95
E Silinti ve Çıkıntıların Üçüncü Kişilere Karşı Etkisi96
F Tarihi Kesinleşmeksizin Üçüncü Kişilere Karşı Hüküm İfade
Eden Senetler 97
G Belge Tarihinin Delil Tespiti Yolu ile Kesinleştirilmesi98
H Selefin İkrarı 99
VI TARİFELER ve ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİSİ 100
VII ELEKTRONİK İMZALI BELGENİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİSİ 102
VIIIÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN DÜZENLEDİĞİ BELGELERİN İSPAT GÜCÜ103
§7 BELGELERİN MAHKEMEYE SUNULMASI VE YARGI UYGULAMASI 105
I GENEL OLARAK 105
II DELİLLERİN GÖSTERİLMESİ VE SUNULMASI105
A Genel Olarak 105
B Delillerin Gösterilmesi 106
14 İçindekiler
C Belgelerin Sunulması (İbrazı) 108
D Üçüncü Kişinin Taraf Olduğu Belgenin Mahkemeye Sunulması 110
III ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN TARAF OLDUĞU BELGENİN İŞLEVİ 110
A Genel olarak 110
B Mevcut Hakkın Korunması 110
C İstem Dayanağı Olması 112
1 Genel Olarak 112
2 Dava 112
3 Asli Müdahale 113
IV ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN SAVUNMA ARAÇLARI 114
V ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN TARAF OLDUĞU BELGENİN MAHKEMECE
DEĞERLENDİRİLMESİ 114
BEŞİNCİ BÖLÜM
UYGULAMA ÖRNEKLERİ
§8 UYGULAMADA BELGELERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİSİ 117
I Genel Olarak 117
II Muvazaa (TBK m19) 117
III Önalım (Şuf’a) 119
IV Alacağın (Hacizden Önce veya Birden Çok) Devri 125
V İcra ve İflâs Kanunu'nun 89’uncu Maddesi Uyarınca Ödeme
İddiasının Dayandırıldığı Belgenin Üçüncü Kişilere Karşı Etkisi 128
VI İstihkak Davaları (İİK m96, 97, 97/A, 99, 228) 131
VII Üçüncü Kişilere Karşı Hüküm İfade Eden Adi Senetlerin Hacze
İştirak İmkanı Sağlayıp Sağlamadığı (İİK m100) 137
VIIIİhale Edilen Taşınmazın Tahliyesi (İİK m135) 140
IX Sıra Cetveline İtiraz Davaları (İİK m142, m235) 145
X Tasarrufun İptali Davaları (İİK m277-284) 150
XI İşleten Sıfatının Devri (KTK m85) 152
XII Fikri ve Sınai Mülkiyette Rüçhan (Öncelik) Hakkı 154
XIIIAvukatlık Ücret Sözleşmesi (AvK m165) 155
XIVTarife Uygulamaları 157
XV İç İlişkilerden Doğan Talep Hakları ve Giderler 181
SONUÇ 191
KAYNAKÇA 195

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
104,00   
104,00   
2
52,00   
104,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
104,00   
104,00   
2
52,00   
104,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
104,00   
104,00   
2
52,00   
104,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
104,00   
104,00   
2
52,00   
104,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
104,00   
104,00   
2
   
   
Kapat