İnşaat Hukukunda Alt Yüklenicilik Sözleşmeleri Ceyda Tutkun

İnşaat Hukukunda Alt Yüklenicilik Sözleşmeleri


Basım Tarihi
2019-08
Sayfa Sayısı
252
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750256721
Boyut
16x24
Baskı
165,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 65 puan kazanacaksınız)
   65

Konu Başlıkları
- İnşaat Sözleşmelerinde Alt Yüklenicilik İlişkisi
- Alt Yüklenicilik İlişkisi Dolayısıyla Yüklenici İle Alt Yüklenicinin Borçları
Alt Yüklenicilik Sözleşmesinin Sona Ermesi

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Takdim 5
Önsöz 7
Kısaltmalar 13
Giriş 15
Birinci Bölüm
İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE ALT YÜKLENİCİLİK İLİŞKİSİ
I. İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN TANIMI, UNSURLARI VE TARAFLARI 17
A. Tanımı 17
B. Unsurları 18
1. Bir Yapının İnşa Edilmesi 18
2. Bedel Ödemek 20
3. Taraflar Arasında Anlaşma 22
C. Uygulanacak Hükümler 23
D. Tarafları 26
1. İş Sahibi 26
2. Yüklenici 27
a. Genel Olarak 27
b. Joint Venture ve Konsorsiyum Yapılanmaları 28
3. Alt Yüklenici 30
II. İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE ALT YÜKLENİCİLİK İLİŞKİSİNİN KURULMASI 33
A. Genel Olarak 33
B. Asıl İnşaat Sözleşmesinin Yürürlükte Olması 33
C. Yüklenicinin Üstlendiği İnşaat İşlerini Alt Yükleniciye Yaptırma Yetkisinin Olması 34
1. Asıl İnşaat Sözleşmesinde Alt Yüklenici Görevlendirilmesine İlişkin Hüküm Bulunmaması 35
a. Genel Kural: Yüklenicinin İşi Şahsen İfa Yükümlülüğü 35
b. Yüklenicinin İşi Başkasına Yaptırmak Yetkisi 35
c. Fiili Zorunluluk Nedeniyle Alt Yüklenici Görevlendirilmesi Hali 37
2. Asıl İnşaat Sözleşmesinde Alt Yüklenici Görevlendirilmesine İlişkin Hüküm Bulunması 39
a. Alt Yüklenici Görevlendirilmesinin Tarafların İradesine Bırakılması 40
b. İş Sahibinin Bildirdiği Alt Yüklenicinin Görevlendirilmesi 42
c. Asıl İnşaat Sözleşmesinde Alt Yüklenici Görevlendirme Yasağı 44
D. Asıl İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Borcun İfasına Yönelik Olması 45
E. İşin Tamamının veya Belli Bir Kısmının Alt Yükleniciye Devredilmesi 45
III. ALT YÜKLENİCİLİK SÖZLEŞMELERİNİN MAHİYETİ 48
A. Genel Olarak 48
B. Hukuki Niteliği 50
1. Ani– Sürekli Edimli Borç İlişkisi Ayrımı 50
2. Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşme Olması 53
C. Uygulanacak Hükümler 54
D. Asıl İnşaat Sözleşmesine Göre Nispi Olması 57
1. Genel Olarak 57
2. Nispiliğin İstisnası: İş Sahibi ile Alt Yüklenicinin Birbirine Doğrudan Başvurabildiği Haller 59
a. Alt Yüklenicinin İş Sahibine Garanti Taahhüdünde Bulunması 60
b. Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme Olması 63
c. Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme Olması 66
d. Vekalet Verenin Alt Vekile Başvurmasını Sağlayan TBK m. 507/3’ün Kıyasen İş Sahibi ve Alt Yüklenici İlişkisine Uygulanması 68
e. Alt Yüklenicinin Yapı İpoteği (Kanuni İpotek) Tesisi 70
E. Asıl İnşaat Sözleşmesi ile Paralelliği 76
1. Asıl İnşaat Sözleşmesindeki Belli Hususların Alt Yüklenicilik Sözleşmesinde Özellikle Düzenlenmesi 78
2. Asıl İnşaat Sözleşmesinin Hükümlerine Atıf Yapılması 79
F. Şekil 80
İkinci Bölüm
ALT YÜKLENİCİLİK İLİŞKİSİ DOLAYISIYLA YÜKLENİCİ İLE
ALT YÜKLENİCİNİN BORÇLARI
I. ALT YÜKLENİCİNİN BORÇLARI 83
A. İşe Zamanında Başlamak ve Devam Etmek Borcu 83
B. İşi Sadakat ve Özenle Yapmak Borcu 85
1. Genel Olarak 85
2. Borcun Kapsamı 86
a. Sadakat Borcu 86
b. Özen Borcu 87
c. Kanunda Yer Alan Özel Görünümleri 91
3. Borca Aykırılığın Sonuçları 94
a. Zararın Tazmini 95
b. İşin Üçüncü Kişiye Yaptırılması 97
c. Yüklenicinin Sözleşmeden Dönmesi 99
C. İşi Kendisi Yapmak veya Kendi Yönetimi Altında Yaptırmak Borcu 99
1. Genel Olarak 99
2. İkinci Alt Yüklenici Atanması 99
3. Borca Aykırılık Halleri 100
D. Araç, Gereç ve Malzemelerin Temini 103
E. İşi Teslim Etmek Borcu 108
1. Genel Olarak 108
2. İşin Teslim Yeri ve Zamanı 112
3. Teslim Borcuna Aykırılık 114
a. Alt Yüklenicinin Temerrüde Düşmesi 114
b. Alt Yüklenicinin Temerrüdünün Sonuçları 117
aa. Aynen İfa ve Gecikme Tazminatı ile Varsa Ceza Koşulunun Ödenmesini Talep Etme Hakkı 119
bb. Müspet (Olumlu) Zararın Tazminini Talep Etme Hakkı 125
cc. Sözleşmeden Dönme ve Menfi Tazminat Talep Etme Hakkı 127
F. Alt Yüklenicinin Ayıp Sebebiyle Sorumluluğu 128
1. Genel Olarak Ayıp Kavramı 128
2. Alt Yüklenicinin Ayıptan Sorumluluğunun Şartları 131
3. Önceki Alt Yüklenicinin Ayıplı İfası Halinde Sorumluluk 137
4. Yüklenicinin Ayıptan Doğan Hakları 138
a. Sözleşmeden Dönme Hakkı 140
b. Bedelden İndirim İsteme Hakkı 140
c. Ücretsiz Onarım İsteme Hakkı 142
d. Tazminat Talep Etme Hakkı 145
5. Zamanaşımı 146
II. YÜKLENİCİNİN BORÇLARI 148
A. Ücret Ödeme Borcu 148
1. Genel Olarak 148
a. Götürü Ücret Kararlaştırılması 149
aa. Götürü Ücretin Mahiyeti 149
bb. Götürü Ücretin Uyarlanması 152
b. Yaklaşık Ücret Kararlaştırılması 155
c. Ücretin Önceden Belirlenmemiş Olması 157
2. İş Değişikliği veya Ek İş Yapılması Halinde Ücret Ödenmesi 158
3. Ücret Ödeme Borcunun Muaccel Olması 162
a. İşin Teslimi ve Kabulü 162
b. Sözleşmede Muacceliyete İlişkin Kayıt Konulması 164
aa. Kısmi Ödeme Yapılması 165
bb. Ara Hakedişlerle Ödeme Yapılması 166
cc. Avans Ödemesi Yapılması 167
4. Yüklenicinin Ücret Ödeme Borcuna İlişkin Temerrüdü 169
B. Yüklenicinin Alt Yükleniciyle Birlikte Müteselsil Sorumluluğu 174
C. Alt Yüklenicinin Fiillerinden Dolayı İş Sahibine Karşı Sorumluluğu 177
1. İşi Alt Yükleniciye Yaptırma Yetkisinin Bulunduğu Halde Sorumluluğu 178
2. İşi Alt Yükleniciye Yaptırma Yetkisinin Bulunmadığı Halde Sorumluluğu 180
a. Yüklenicinin Ortaya Çıkan Zararlarla İlgili Sorumluluğu 181
b. İş Sahibinin Alt Yüklenicinin İşten Uzaklaştırılmasını Talep Hakkı 182
c. İş Sahibinin Sözleşmeden Dönme Hakkı 183
Üçüncü Bölüm
ALT YÜKLENİCİLİK SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
I. GENEL SONA ERME NEDENLERİ 187
A. Borcun İfası 187
B. Tarafların Anlaşması (İkale Sözleşmesi) 187
C. İfanın İmkânsız Hale Gelmesi 188
1. İşe İlişkin İmkânsızlık 189
2. Yükleniciden Kaynaklanan Nedenlerle İmkânsızlık 192
3. Alt Yükleniciden Kaynaklanan Nedenlerle İmkânsızlık 195
D. Borç Ödemekten Aciz Halinin Bulunması 199
1. Yüklenicinin Borç Ödemekten Aczi 199
2. Alt Yüklenicinin İflası 201
II. SÖZLEŞMENİN TARAFLARCA SONA ERDİRİLMESİ 202
A. Yüklenici Tarafından Sona Erdirilmesi 202
1. Tam Tazminat Vermek Suretiyle Fesih 202
2. Alt Yüklenicinin İşe Zamanında Başlamaması veya İşi Geciktirmesi 207
3. Alt Yüklenicinin Temerrüdü Nedeniyle Sözleşmeden Dönme Hakkı 212
4. İşin Ayıplı Olması 215
5. Sadakat ve Özen Borcuna Aykırılık 219
6. Yaklaşık Ücretin Aşırı Ölçüde Aşılması 221
B. Alt Yüklenici Tarafından Sona Erdirilmesi 224
1. Yüklenicinin Temerrüde Düşmesi 224
2. Götürü Ücretli İşlerde Beklenmedik Durumların Ortaya Çıkması 226
III. ASIL İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNİN ALT YÜKLENİCİLİK SÖZLEŞMESİNE ETKİSİ 228
Sonuç 231
Kaynakça 235
Kavramlar Dizini 249

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
65,00   
65,00   
2
32,50   
65,00   
3
21,67   
65,00   
4
16,25   
65,00   
5
13,65   
68,25   
6
11,48   
68,90   
7
9,94   
69,55   
8
8,78   
70,20   
9
7,87   
70,85   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
65,00   
65,00   
2
32,50   
65,00   
3
21,67   
65,00   
4
16,25   
65,00   
5
13,65   
68,25   
6
11,48   
68,90   
7
9,94   
69,55   
8
8,78   
70,20   
9
7,87   
70,85   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
65,00   
65,00   
2
32,50   
65,00   
3
21,67   
65,00   
4
16,25   
65,00   
5
13,65   
68,25   
6
11,48   
68,90   
7
9,94   
69,55   
8
8,78   
70,20   
9
7,87   
70,85   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
65,00   
65,00   
2
32,50   
65,00   
3
21,67   
65,00   
4
16,25   
65,00   
5
13,65   
68,25   
6
11,48   
68,90   
7
9,94   
69,55   
8
8,78   
70,20   
9
7,87   
70,85   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
65,00   
65,00   
2
32,50   
65,00   
3
21,67   
65,00   
4
16,25   
65,00   
5
13,65   
68,25   
6
11,48   
68,90   
7
9,94   
69,55   
8
8,78   
70,20   
9
7,87   
70,85   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
65,00   
65,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat