Ceza Muhakemesi Hukuku II Cumhur Şahin

Ceza Muhakemesi Hukuku II


Basım Tarihi
2019-01
Sayfa Sayısı
335
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750252884
Boyut
16x24
Baskı
8Prof. Dr. Cumhur ŞAHİN

Doç. Dr. Neslihan GÖKTÜRK

 

Konu Başlıkları
- Ceza Muhakemesinde Deliller
- Yargılama ve Hüküm Verme
- Özel Muhakeme Usulleri
Ceza Muhakemesi İşlemleri ve Kanun Yolları

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
8. Basıya Önsöz 5
7. Basıya Önsöz 7
6. Basıya Önsöz 8
5. Basıya Önsöz 10
4. Basıya Önsöz 11
3. Basıya Önsöz 12
2. Basıya Önsöz 13
Önsöz 14
Kısaltmalar 23
Birinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNDE DELİLLER
§1. GENEL AÇIKLAMALAR 25
I. Ceza Muhakemesinde İspat Sorunu ve Delil Kavramı 25
II. Serbest Delil İlkesi 28
III. Delillerin Ortak Özellikleri 29
1. Gerçekçilik 30
2. Akılcılık 30
3. Erişilebilirlik 30
4. Olayı Temsil Edicilik 30
5. Müştereklik 31
6. Hukuka Uygunluk 31
§ 2. DELİL ÇEŞİTLERİ 32
I. Genel Olarak 32
II. Beyan Delili 33
1. Şüpheli–Sanık Beyanı 33
2. Tanık Beyanı 35
a) Tanık Kavramı 35
b) Tanık Beyanının Değeri 36
c) Tanığın Yükümlülükleri ve Yetkileri 39
aa) Tanığın Hazır Bulunması 40
bb) Tanığın Yemin Etmesi 41
cc) Tanığın Beyanda Bulunması 42
aaa) Tanığın Dinlenmesinde Usul 42
bbb) Tanık Beyanı Olarak Yüzleştirme (Teşhis) 45
dd) Tanıklıktan Çekinme 46
aaa) Tanıklıktan Çekinme Yükümlülüğü 46
aaaa) Meslek ve Sürekli Uğraşı Sebebiyle Tanıklıktan Çekinme 46
bbbb) Devlet Sırrı Niteliğindeki Bilgilerle İlgili Tanıklık 50
bbb) Tanıklıktan Çekinme Yetkisi 52
ee) Tanığın Korunması 53
3. Diğer Kişilerin Beyanı 57
III. Belge Delili 59
IV. Belirti Delili 61
§ 3. DELİLLERİN TOPLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 62
I. Delillerin Toplanması 62
1. Beden Muayenesi 62
a) Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi 63
b) Diğer Kişilerin Beden Muayenesi 65
c) Kadının Muayenesi 67
2. Fizik Kimliğin Tespiti 67
3. Yer Gösterme 69
4. Olay Yeri İnceleme 70
II. Delillerin Değerlendirilmesi 71
1. Delil Değerlendirme Vasıtası Olarak Bilirkişi İncelemesi 71
a) Genel Açıklamalar 71
b) Bilirkişinin Görevlendirilmesi 76
c) Bilirkişiliği Kabul Yükümlülüğü 79
d) Bilirkişi İncelemesi ve Raporu 83
e) Uzman Mütalaası 85
f) Bilirkişinin Açıklamada Bulunması 85
g) Kanunda Yer Verilen Bazı Bilirkişilik İşlemleri 87
aa) Gözlem Altına Alma 87
bb) Moleküler Genetik İncelemeler 88
cc) Adli Muayene ve Otopsi 90
dd) Zehirlenme Şüphesi Üzerine Yapılacak İşlem 92
2. Delil Değerlendirme Vasıtası Olarak Keşif 92
III. Delil Elde Etme ve Değerlendirme Yasakları 94
İkinci Bölüm
YARGILAMA VE HÜKÜM VERME
§ 1. İDDİANAMENİN KABULÜ VE KOVUŞTURMA EVRESİ 101
§ 2. DURUŞMA HAZIRLIĞI 103
I. Duruşma Hazırlığı Devresinin Önemi 103
II. Duruşma Hazırlığında Yapılacak İşlemler 103
1. Duruşma Gününün Belirlenmesi 103
2. Duruşmada Hazır Bulunacakların Çağrılması 104
a) Sanığın Çağrılması 104
b) Diğer Kişilerin Çağrılması 105
3. Delil Toplanması 106
§ 3. DURUŞMA 109
I. Duruşmanın Önemi 109
II. Duruşmanın Doğrudan Doğruyalığı 110
III. Duruşmanın Sözlülüğü 116
IV. Duruşmaya Ara Vermeme, Yoğunluk, Çabukluk 117
V. Duruşmanın Açık Olması 119
1. Genel Olarak Açıklık 119
2. Açıklığın İstisnaları 120
a) Genel Ahlak veya Kamu Güvenliği Nedeniyle Gizlilik 120
b) Sanığın Çocuk Olması Nedeniyle Gizlilik 122
c) Kayıt ve Yayım Yasağı Yoluyla Gizlilik 122
VI. Duruşmanın Başlaması ve Yürüyüşü 123
1. Duruşmada Hazır Bulunma 123
a) Hakimlerin Hazır Bulunması 123
b) İddia Makamının Hazır Bulunması 125
aa) Cumhuriyet Savcısı 125
bb) Bireysel İddia Makamı 126
c) Savunma Makamının Hazır Bulunması 126
aa) Sanık 126
bb) Müdafi 128
cc) Savunma Makamı Hazır Bulunmaksızın Yapılan İşlemlerde Eski Hale Getirme 129
2. Duruşmanın İdaresi ve Düzeni 130
3. Duruşmanın Başlaması 131
4. Delillerin Ortaya Konulması 135
a) Genel Olarak 135
b) Tanık ve Bilirkişinin Duruşmada Dinlenmesi 136
aa) Tanığın Dinlenmesi 136
aaa) Tanığın Duruşmada Dinlenmesi Zorunluluğu 136
bbb) Tanığın Okunması Yasak Olan Yazılı Açıklamaları 141
ccc) Tanıklıktan Duruşmada Çekinme Halinde Okunma Yasağı 142
bb) Bilirkişinin Dinlenmesi 144
cc) Doğrudan Soru Yöneltme 145
c) Belge Okunması 146
aa) Okunması (Anlatılması)Zorunlu Olan Belgeler 148
bb) İlgilinin Dinlenmesi Yerine Belge Okunmasıyla Yetinilebilecek Haller 152
aaa) Genel Olarak 152
bbb) İfade Sahibine Ulaşılamaması Nedeniyle Tutanak Okunması 154
ccc) Tanığın Duruşmada Dinlenmesine Gerek Görülmemesi 156
ddd) Anlaşma Suretiyle İfade Almadan Vazgeçilebilmesi 156
eee) Açıklama ve Görüş İçeren Rapor ve Yazıların Okunması 157
cc) Duruşmada Dinleme veya Sorgu Yanında Tutanak Okunması 158
aaa) Tanığın İfade Tutanaklarının Okunması 159
aaaa) Hatırlatma Amacıyla Okunma 159
bbbb) Çelişki Nedeniyle Okunma 162
bbb) Sanığın İfade Tutanaklarının Okunması 164
ccc) Duruşmada Dinlenilme veya Sorguya Çekilme Yanında Tutanak Okunmasını Düzenleyen Hükümlerin Niteliği 168
c) Belirti Delillerinin Ortaya Konulması 170
5. Delillerin Tartışılması 171
6. Suç Niteliğinin Değişmesi 173
7. Duruşma Tutanağı 175
§ 4. HÜKÜM VERME 177
I. Delillerin Değerlendirilmesi 177
II. Hükmün Müzakeresi ve Oylanması 182
III. Hüküm Çeşitleri 184
IV. Hükmün İçeriği 191
V. Hükmün Açıklanması 196
VI. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 196
1. Genel Açıklamalar 196
2. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilebilmesinin Şartları 198
3. Kurulan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilmesi 202
4. Denetim Süresi ve Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanması 205
Üçüncü Bölüm
ÖZEL MUHAKEME USULLERİ
§ 1. GAİP VE KAÇAKLARIN YARGILANMASI, ÖZEL YETKİLİ AĞIR CEZA MAHKEMELERİ 209
I. Gaiplerin Yargılanması 209
II. Kaçakların Yargılanması 210
§ 2. UZLAŞTIRMA VE MÜSADERE USULÜ 213
I. Uzlaştırma 213
1. Genel Açıklamalar 213
2. Uzlaştırmanın Mümkün Olduğu Suçlar 214
3. Uzlaştırma Süreci 216
a) Soruşturma Evresinde Uzlaştırma 217
b) Kovuşturma Evresinde Uzlaştırma 222
II. Müsadere Usulü 223
§ 3. ÖZEL YETKİ İÇEREN DİĞER MUHAKEME USULLERİ 225
I. Özel Yetkili Mahkemeler Süreci 225
II. Genel Kanun Olarak CMK’da Yer Alan Özel Yetki Düzenlemeleri 226
Dördüncü Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ VE KANUN YOLLARI
§ 1. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ 235
I. Kavram 235
II. Ceza Muhakemesi İşlemlerinin Sınıflandırılması 235
1. Sözlü, Yazılı ve Eylemli İşlemler 235
2. Hakim, Savcı ve Savunma İşlemleri 236
3. Elektronik İşlemler 236
III. Ceza Muhakemesi İşlemlerinde Süreler 241
1. Sürelerin Sınıflandırılması 241
2. Sürelerin Hesaplanması 242
IV. Eski Hale Getirme 243
V. Ceza Muhakemesi İşlemlerinin Bildirilmesi 245
VI. Muhakeme İşlemlerindeki Sakatlıkların Yaptırımı 247
1. Yokluk 247
2. Butlan 247
3. Hak Düşümü 248
4. Kabul Edilmezlik 248
VII. Muhakeme İşlemlerindeki Aykırılıkların Giderilmesi 248
§ 2. KANUN YOLLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER 250
I. Kavram 250
II. Kanun Yollarının Çeşitleri 251
III. Kanun Yollarına Başvurabilecek Kişiler 252
1. Cumhuriyet Savcısı 252
2. Şüpheli veya Sanık 253
3. Müdafi, Şüpheli veya Sanığın Yasal Temsilcisi ve Eşi 254
4. Katılan, Vekil 255
5. Tüzel Kişi 256
IV. Kanun Yollarına Başvuru Süresi 256
V. Kanun Yollarına Başvuru Şekli 257
VI. Kanun Yolu Başvurusundan Vazgeçme 260
VII. Kanun Yoluna Başvurmanın Etkileri 261
1. Kararın Kesinleşmesine ve İnfazına Engel Olması 261
2. Aleyhe Değiştirme Yasağı 262
§ 3. OLAĞAN KANUN YOLLARI 266
I. İtiraz 266
1. Kavram 266
2. İtiraz Usulü 266
3. İtirazı İncelemeye Yetkili Merciler 267
4. İtiraz İncelemesi ve Karar 268
II. İstinaf 269
1. Genel Açıklamalar 269
2. İstinaf Yoluna Başvurulabilecek Kararlar 272
3. İstinaf İstemi ve Süresi 273
4. İstinaf İsteminin Hükmü Veren Mahkemece Reddi 274
5. İstinaf İsteminin Tebliği ve Cevabı 274
6. İstinaf İncelemesi ve Karar 275
III. Temyiz 279
1. Genel Açıklamalar 279
2. Temyiz Konusu Olan Kararlar 280
3. Temyiz Nedenleri 281
4. Temyiz Talebi ve Süresi 282
5. Hükmü Temyiz Edilen Mahkemece Yapılan İnceleme 283
6. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Mütalaası 284
7. Yargıtayın İncelemesi ve Karar 284
8. Dosyanın Esas Mahkemesine Gönderilmesi 287
9. Bozmadan Sonraki Yargılama 287
10. Bölge Adliye Mahkemeleri Göreve Başlamadan Önce Verilmiş Olan Kararların Temyizi 293
a) Genel Açıklamalar 293
b) Temyiz Konusu Olan Kararlar 294
c) Temyiz Nedenleri 295
d) Temyiz Talebi ve Süresi 297
e) Hükmü Temyiz Edilen Mahkemece Yapılan İnceleme 299
f) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Mütalaası 299
g) Yargıtayın İncelemesi ve Karar 299
h) Bozmadan Sonraki Yargılama 302
§ 4. OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI 307
I. Cumhuriyet Başsavcısının İtirazı 307
1. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtirazı 307
a) Genel Açıklamalar 307
b) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtirazının Hukuki Niteliği 309
2. Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının İtiraz Yetkisi 312
II. Kanun Yararına Bozma 313
1. Genel Açıklamalar 313
2. Kanun Yararına Bozma Nedenleri 316
III. Yargılamanın Yenilenmesi 319
1. Başvurabilecek Kişiler, Başvuru Süresi ve Usulü 320
2. Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri 321
a) Hükümlü Lehine Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri 321
b) Hükümlü Aleyhine Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri 325
3. Talebin İncelenmesi ve Karar 326
Kaynaklar 3

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat