%1
Kamu Kurumları için Sosyal Güvenlik Rehberi Cüneyt Olgaç

Kamu Kurumları için Sosyal Güvenlik Rehberi


Basım Tarihi
2013-03
Sayfa Sayısı
456
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1. Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786054490943
Baskı
168,00 TL 67,32 TL
(Bu ürünü aldığınızda 67 puan kazanacaksınız)
   67

KAMU KURUMLARI İÇİN SOSYAL GÜVENLİK REHBERİCevdet CEYLAN ( Sosyal Güvenlik Kurumu Emekli Hizmetleri Genel Müdürü ), Cüneyt OLGAÇ ( Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürü ), Dr. Mehmet BULUR ( GSB Eğitim Kültür ve Araştırma Genel Müdürü Yrd. )- Kamuda Çalışan İşçi ve Memurların Sigortalılıkları

- Kamu Kurumlarının İşverenlik Yükümlülükleri

- Kamu Görevlilerinin Emeklilik İşlemleri

- Malullük ve Ölüm Aylıkları

- Karşılaştırma Tabloları ile Açıklamalar

- Örnek HesaplamalarİÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTALILIK KAVRAMI VE İŞVERENİN SİGORTALILIK TESCİLİNE YÖNELİK

1.1. (4/a) KAPSAMINDA SİGORTALI OLANLAR VE

TESCİL İŞLEMLERİ 29

1.1. Genel Olarak (4/a) Kapsamındaki Sigortalılar 30

1.2. Hizmet Akdine Tabi Çalışanlar 31

1.3. Diğer (4/a) Kapsamında Sigorta Sayılanlar 33

1.1.1. İşçi Sendikaları ve Konfederasyonları ile Sendika Şubelerinin Başkanlıkları ve Yöne¬tim Kurullarına Seçilenler 33

1.1.2. Sanatçı, Düşünür ve Yazarlar 34

1.1.3. Yabancı Uyruklular 34

1.1.4. Büyükelçilik, Konsolosluklarda Çalışanlar 34

1.1.5. 4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanuna Göre Çalıştırılanlar 35

1.1.6. Usta Öğretici ve Kamu İdarelerinde Ders Ücreti Karşılığı Görev Verilenler 35

1.1.7. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesi Kapsamında Çalıştırılanlar 36

1.1. 506 Sayılı Kanunun Mülga 86 ncı Maddesi¬ne Tabi Olanlar 36

1.2. Avukat ve Noterlerin Sigortalılığı 36

1.1.4. (4/a) Kapsamındaki Sigortalıların Tescili 37

1.1.1. Genel Kural:İşe Başlamadan Önce Bildiril¬mesi Gereken Sigortalılar 37

1.1.2. İnşaat, Balıkçılık ve Tarım İşyerlerinde İşe Başlatılacak Sigortalılar 38

1.1.3. Yabancı Ülkelere Sefer Yapan Ulaştırma Araçlarında Sefer Esnasında İşe Başlatılan Sigortalıların Bildirimi 38

1.1.4. İlk Defa İşyeri Bildirgesi Verecek İşyerle¬rinde İşe Başlatılacak Sigortalıların Bildiri¬mi 39

1.1.5. Kamu İdarelerince İstihdam Edilen 4447 Sayılı Kanuna Göre İşsizlik Sigortasına Tabi Olmayan Sözleşmeli Personel 39

1.1.6. Kamu İdarelerince Yurtdışı Görevde Çalıştı¬rılacaklar 39

1.1.7. Maliye Bakanlığı Vizesine Bağlı Olarak Kamu İdarelerinde Çalışacaklar 40

1.1.8. 4046 Sayılı Özelleştirme Kanunu Uyarınca Özelleştirilen İşyerlerinden Diğer Kamu Ku-rum ve Kuruluşlarına Naklen Atanan Söz¬leşmeli veya Kapsam Dışı Personel 40

i) 4447 Sayılı Kanun Gereğince İşsizlik Öde¬neği veya Kısa Çalışma Ödeneği Alanların Bildirimi 41

j) Diğer Bildirimler 41

1.1. Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin Kuruma Veril¬me ve Düzenlenme Usulü 42

1.1.1. e-Sigorta Yoluyla Verilmesi 42

1.1.2. Kağıt ortamında verilmesi 44

1.1.3. Mali Tatil Durumu 45

1.1.4. Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Düzenlenmesi¬ne İlişkin Hususlar 45

1.2. (4/a) Kapsamındaki Sigortalılığın Sona Ermesi 49

1.1.1.1. Genel Olarak 49

1.1.1.2. Kamu İdarelerinde Çalışanlar 50

1.1.1.3. Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesinin Veril¬mesi 50

1.1.1.4. Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi Düzenlen¬mesine İlişkin Hususlar 51

1.3. Sigortalıların Kendilerini Bildirmesi 57

1.2. (4/b) KAPSAMINDA SİGORTALI OLANLAR VE

TESCİL İŞLEMLERİ 57

1.4.1. Genel Olarak Kapsam 57

1.4.2. Gelir Vergisi Mükelleflerinin Sigortalılıkları ve Bildirimi 58

1.1. Vergiden Muaf Esnafın Sigortalılığı ve Bildiri¬mi 59

1.2. Şirket Ortaklarının Sigortalılığı ve Bildirimi 61

1.1.1. Kollektif Şirketlerin Ortaklarının Sigortalı¬lıkları 61

1.1.2. Adi Komandit Şirketlerin Komandite ve Komanditer Ortaklarının Sigortalılıkları 62

1.1.3. Donatma İştiraki Ortaklarının Sigortalılıkla¬rı 62

1.1.4. Anonim Şirketlerin Yönetim Kurulu Üyesi

Olan Ortaklarının Sigortalılıkları 63

1.1.5. Limited Şirket Ortaklarının Sigortalılıkları 64

1.1.6. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şir¬ketlerin Komandite Ortaklarının Sigortalı-lıkları 66

1.3. Tarımsal Faaliyette Bulunanların Sigortalılıkları 66

1.4. Köy ve Mahalle Muhtarlarının Sigortalılıkları 70

1.5. 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna Tabi Jokey ve Antrenörlerin Sigortalılıkları 70

1.6. (4/b) Kapsamında Sigortalı Olanlar İçin Bildir¬ge Verme Usulü 71

(4/c) KAPSAMINDA SİGORTALI OLANLAR VE TESCİL İŞLEMLERİ 73

1.3.1. Sigortalı Sayılanlar 73

a) 657 sayılı Kanunun 86 ncı Maddesi Uyarın¬ca Açıktan Vekil Atananlar 74

1.1. Kuruluş ve Personel Kanunları veya Diğer Kanunlar Gereğince Seçimle veya Atama Yoluyla Kamu İdarelerinde Göreve Gelenler 74

1.2. Başbakan, Bakanlar İle Türkiye Büyük Mil¬let Meclisi Üyeleri 75

1.3. Belediye Başkanları, İl Encümeninin Seçim¬le Gelen Üyeleri 75

1.4. Belediye Başkan Yardımcıları 78

1.5. Sendikalar ve Konfederasyonlar ile Sendika Şubelerinin Başkanlıkları ve Yönetim Ku-rullarına Seçilenlerden Aylıksız İzne Ayrı- lanlar 79

1.6. Askeri öğrenciler 79

1.7. Polis Akademisi Öğrencileri İle Emniyet Genel Müdürlüğü Hesabına Okuyan Öğren¬ciler 80

1.1.1. Sigortalılığın Başlangıcı ve Sigortalı İşe Giriş

Bildirgesinin Verilme Süreleri 81

1.1.1.1. Sigortalılığın Başlangıcı 81

1.1.1.2. Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin Verilmesi

ve Verilme Süreleri 81

1.1.2. Sigortalılığının Sona Ermesi ve İşten Ayrılış

Bildirgesinin Verilmesi 83

1.4.1. Sigortalılığının Sona Ermesi 83

1.4.2. Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesinin Veril¬mesi 84

1.1. BAZI SİGORTA KOLLARINA TABİ OLAN SݬGORTALILAR VE TESCİL İŞLEMLERİ 85

1.1.1. Ceza İnfaz Kurumlan İle Tutukevlerinde Çalı¬şanlar 85

1.1.2. Aday Çırak, Çırak, Stajyerler ve 2547 sayılı Kanuna Tabi Çalışan Öğrenciler 86

1.1.3. Harp Malulleri İle Vazife Malulleri 88

1.1.4. Kursiyerler 89

1.1.5. Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmamış Ül¬kelerde İş Üstlenen İşverenlerin Yanlarında Ça¬lıştırdıkları Türk İşçileri 90

1.1.6. 4046 sayılı Kanun Gereğince İş Kaybı Tazmi¬natı Alanlar 91

1.1.7. Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Çalışan¬lar 91

1.1.1.1. 1/10/2008 Tarihinden Sonra İlk Defa Sigor¬talı Olup Aylık Bağlananlar 91

1.1.1.2. 1/10/2008 Tarihinden Önce Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Olanlar 92

1.2. SİGORTALI SAYILMAYANLAR 95

1.3. SİGORTALILIK HALLERİNİN ÇAKIŞMASI 97

1.4. FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI 98

İKİNCİ BÖLÜM İŞVEREN VE İŞYERİ KAVRAMLARI İLE İŞVERENİN İŞYERİ TESCİLİNE YÖNELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1.1. İŞVEREN KAVRAMI 109

1.2. ALT İŞVEREN KAVRAMI 110

23. İŞYERİ KAVRAMI 112

2.4. İŞYERİ TESCİLİ 114

1.1.1. İşyeri Bildirgesi 114

1.1.2. İşyeri Sicil Numarası 116

1.1.3. İşyeri Bildirgesi İle Birlikte Verilecek Diğer Belgeler 118

1.1.4. Belirli Yerde Yapılmayan ve Belirli Bir Mer¬kezden Sevk ve İdare Edilen İşlerin Tescili 119

1.1.5. Tespit veya Resmî Belgelere İstinaden Tescil 119

1.1.6. İşyerinin Nakli, Devri, İntikali 120

1.1.7. Alt İşverenlerin ve Sigortalıyı Geçici İş İlişkisi Çerçevesinde Devralan İşverenin Yükümlülüğü 121

1.1.8. (4/c) Sigortalılarını Çalıştıran İşverenlerin İşye¬ri Tescil Yükümlülüğü 122

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI İLE İLGİLİ İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1.1. KISA VADELİ SİGORTA KOLLARINDA KAP¬SAM 125

1.2. İŞ KAZASI SİGORTASI 127

1.1.1. İş Kazası Sayılan Haller 127

1.1.2. İş Kazasının Bildirimi ve Bildirim Süresi 137

1.3. MESLEK HASTALIĞI 138

1.1.1.1. Meslek Hastalığı Halleri ve T espiti 138

1.1.1.2. Meslek Hastalığının Bildirim Süresi ve Usulü 141

1.4. HASTALIK VE ANALIK HALİ 142

1.5. KISA VADELİ SİGORTA KOLLARINDAN SAЬLANAN HAKLAR VE ŞARTLARI 142

1.4.1. îş Kazası ve Meslek Hastalığından Sağlanan Haklar 142

1.4.2. Hastalık ve Analık Hallerinde Sağlanan Haklar 143

1.4.3. Geçici İş Göremezlik Ödeneği 144

1.4.2.1. Tanım 144

1.4.2.2. Hastalık Sigortasında 144

1.4.2.3. Analık Sigortasında 145

1.4.2.4. İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortalarında 149

1.1. Sigortalılara Verilecek Olan İstirahatlara İlişkin Koşullar 150

1.2. Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin Ödenme Süresi 152

1.3. Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin Hesap¬lanması 153

1.4. Geçici İş Göremezlik Ödeneği Ödenme Usulü 154

1.5. Geçici İş Göremezlik Ödeneğine Esas Tutu¬lacak Günlük Kazanç 155

j) Geçici İş Göremezlik Ödeneğinde Birden

Fazla Sigortalılık Statüsünün Çakışması 156

1.1.1. Sürekli İş Göremezlik Geliri 157

1.1.1.1. Şartları ve Çeşitleri 157

1.1.1.2. Sürekli İş Göremezlik Gelirinin Hesaplan¬ması 158

1.1.1.3. Sürekli İş Göremezlik Geliri Verilme Usulü 161

1.1.1.4. Sürekli İş Göremezlik Gelirinin Kesilmesi 162

1.1.2. Ölüm Geliri 162

1.1.3. Evlenme Ödeneği 163

1.1.4. Cenaze Ödeneği 164

1.1.5. Emzirme Ödeneği 165

3.6. SİGORTALIDAN KAYNAKLANAN SEBEPLER¬LE TEDAVİ SÜRESİNİN UZAMASI, İŞ GÖRE¬MEZLİĞİNİN ARTMASI HALLERİ 166

1.1. İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI HALLE¬RİNDE İŞVERENİN SORUMLULUĞU 167

1.2. İŞVERENİN SÜRESİNDE BİLDİRİLMEYEN SݬGORTALILIKTAN DOĞAN SORUMLULUĞU 169

1.3. İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI HALLE¬RİNDE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN SORUMLULUĞU 169

1.4. SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİNİN BAЬLANMASI YÖNÜNDEN SİGORTALILARIN SO¬RUMLULUĞU 170

1.5. KISA VADELİ SİGORTA KOLLARINDA DİK¬KATE ALINMAYAN SÜRELER 171

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASINA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER

1.1.1. GENEL SAĞLIK SİGORTALISI OLANLAR 173

1.1.2. GENEL SAĞLIK SİGORTALISI SAYILMAYAN¬LAR 176

1.1.3. GENEL SAĞLIK SİGORTALILIĞININ TESCİLİ 177

1.1.4. FİNANSMANI SAĞLANAN SAĞLIK HİZMET¬LERİ 182

1.1.5. SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI 184

BEŞİNCİ BÖLÜM İŞVERENİN PRİM BELGESİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

5.1. SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇ VE HESAP¬LANMASI 187

5.1.1. (4/a) Kapsamındaki Sigortalılar Yönünden Pri¬me Esas Tutulacak Kazançlar 187

1.1. Genel Olarak 187

1.2. Ücret Ödemeleri 187

1.3. Hizmet Akdinin Feshinin Geçersizliği Ha¬linde Yapılacak Ödemeler 190

1.4. Sigortalıların İdari Yargı Kararlarına İstina¬den Görevlerine İade Edilmesi Üzerine Pri¬me Esas Kazançlar Yönünden Yapılacak İş¬lem 191

1.5. Prime Esas Kazancın Üst Sınırını Aşan Üc¬ret Dışındaki Ödemeler 192

1.6. Yemek Paraları 194

1.7. Çocuk Zammı 194

1.8. Aile Zammı (Yardımı) 195

1.9. Sigortalılara Yemek Parası İle Çocuk ve Ai¬le Zamlarının Yıllık Olarak Bir Defada Ödenmesi 195

j) İşverenler Tarafından Sigortalılar İçin Özel Sağlık Sigortalarına ve Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Özel Sağlık Sigortası Primi ve Bireysel Emeklilik Katkı Payları Tutarları 196

k) Sigorta Primine Esas Kazancın Hesabında

Dikkate Alınmayan Ödemeler 197

1.1. (4/c) Kapsamındaki Sigortalıların Prime Esas Kazançları 200

1.2. Günlük Kazanç S mır lan 208

1.1.1. PRİM ORANLARI 209

1.1.2. AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ DÜZEN¬LENMESİ 213

5.3.1. (4/a) Kapsamında Sigortalı Sayılanlar Yönün¬den Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Düzen-lenmesi 213

1.1.1.1. Düzenlenme Usulü 213

1.1.1.2. Prim Ödeme Gün Sayısının Hesaplanması 216

ba) Ay/Dönem İçindeki Çalışmaları Tam Olan Sigortalıların Prim Ödeme Gün Sayılarının Hesaplanması 216

bb) Ay/Dönem İçinde İşe Başlayan Sigorta¬lıların Prim Ödeme Gün Sayılarının He¬saplanması 216

bc) Ay/Dönem İçinde İşten Ayrılan Sigorta¬lıların Prim Ödeme Gün Sayılarının He¬saplanması 217

bd) İşe Başladığı Ay/Dönem İçinde İşten Ayrılan Sigortalıların Prim Ödeme Gün Sayılarının Hesaplanması 217

be) Ay/Dönem İçinde Bazı Günlerde Ça¬lışmamış ve Çalışmadığı Günler İçin Ücret Almamış Sigortalıların Prim Ödeme Gün Sayılarının Hesaplanması 218

bf) İşverenlerce Kurumumuzdan Geçici İş Göremezlik Ödeneği Alan Sigortalılara İstirahatli Oldukları Süreler İçin Ücret Ödenmesi Halinde Prim Ödeme Gün Sayısının Hesaplanması 219

bg) Hafta Tatili Ücretine Hak Kazanıp Ka- zanılmamasına Göre Prim Ödeme Gün Sayısının Hesaplanması 220

1.1. Eksik Gün Nedenleri 221

1.1.1. Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinde İşten

Çıkış Nedenlerinin Bildirilmesi 224

1.1.2. Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Kuruma Verilme Şekli ve Süresi 225

1.1.3. Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Kuruma Verilme Süresi Açısından İstisnai Durumlar 226

1.1.4. Yasal Süresi Dışında Kuruma Verile¬cek/Gönderilecek Olan Asıl ve Ek Nitelik¬teki Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri 228

1.1.5. E-Sigorta Uygulamasına Başvurulması, Söz¬leşmenin Düzenlenmesi ve Şifre Zarfının Teslimi 229

1.1. (4/c)Kapsammda Sigortalı Sayılanlar Yönünden Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Düzenlenmesi ve Kuruma Verilmesi 233

ALTINCI BÖLÜM İŞVERENİN PRİM ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

1.1.1. (4/a) KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARA İLİŞ¬KİN PRİMLERİN ÖDENMESİ 239

1.1.1.1. Prim Ödeme Yükümlüleri 239

1.1.1.2. Prim Ödeme Süreleri 239

1.1.2. (4/c) KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARA İLİŞ¬KİN PRİMLERİN ÖDENMESİ 242

1.4.1. Prim Ödeme Yükümlüleri 242

1.4.2. Prim Ödeme Süreleri 243

1.1.3. AFET DURUMUNDA AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNİN VERİLME SÜRESİ VE PRİM¬LERİN ÖDENMESİ 246

1.1.4. PRİM BELGELERİNİN MÜCBİR SEBEPLERLE GÖNDERİLEMEMESİ VE PRİMLERİN SÜRESİ İÇİNDE ÖDENEMEMESİ HALLERİ 248

1.1.5. GECİKME ZAMMI VE GECİKME CEZASI 249

YEDİNCİ BÖLÜM İDARİ PARA CEZALARI

7.1. SİGORTALILIK TESCİLİNE İLİŞKİN UYGULA¬NACAK İDARİ PARA CEZALARI 251

1.1. Sigortalılığa İlişkin Bildirgenin Süresi Dışında veya Belirlenen Usule Aykırı Şekilde Verilmesi

Hali 251

1.2. Sigortalılığa İlişkin Bildirgenin Verilmediğinin Kurumca Çeşitli Yollarla Öğrenilmesi Hali 254

1.3. Tekerrür Hali 255

7.2. (4/a) KAPSAMINDAKİ SİGORTALILIĞIN SONA

ERMESİ VE İDARİ PARA CEZALARI 256

7.3. İŞYERİ BİLDİRGESİNİN SÜRESİNDE VERİL¬MEMESİ HALİNDE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI 257

7.4. PRİM BELGELERİNİN VERİLMEMESİ NEDE¬NİYLE İDARİ PARA CEZASI UYGULAMASI 260

1.1.1. Belirtilen Şekil ve Usulde ya da Belirlenen Sü¬rede Verilmeyen Belgenin Asıl Nitelikte Olması 261

1.1.2. Belirtilen Şekil ve Usulde ya da Belirlenen Sü¬rede Verilmeyen Belgenin Ek Nitelikte Olması 262

1.1.3. Bazı Ek Nitelikteki Belgelerin Kurumca Düzen¬lenmesi 262

1.1.4. Belgenin Verilmediğinin Kurum Tarafından Değişik Yollarla Tespiti Hali 263

1.1. EKSİK GÜN NEDENLERİNE BAĞLI İDARİ PA¬RA CEZALARI 264

1.2. KAYIT VE BELGELERİN İBRAZ EDİLMEMESİ HALİNDE UYGULANACAK İDARİ PARA CE¬ZASI 267

1.3. GEÇERSİZLİK HALLERİNDE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 268

1.4. KAMU İDARELERİ VE BANKALARA GETİRݬLEN YÜKÜMLÜLÜKLER VE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 271

1.1.1. Asgari İşçilik Denetimleri île İlgili Kamu Ku¬ramlarına ve Bankalara Getirilen Yükümlülük¬ler ve İdari Para Cezası 271

1.1.2. Kuram, Kuruluş ve Tüzel Kişiliklerin Sigortalı¬lık Başlangıcını ve Sona Ermesini Bildirme Yükümlülüğü ve İdari Para Cezası 273

1.1.1.1. Kuram, Kuruluş ve Tüzel Kişiliklerin Sigor¬talılık Başlangıcını Bildirme Yükümlülüğü

ve İdari Para Cezası 273

1.1.1.2. Kuram, Kuruluş ve Tüzel Kişiliklerin Sigor¬talılığın Sona Ermesini Bildirme Yükümlü-lüğü ve İdari Para Cezası 276

1.1.3. Vazife Malullüğü, Vazife Malullüğünü Bildir¬me Yükümlülüğü ve İdari Para Cezası 279

1.4.1. Vazife Malullüğü 279

1.4.2. Vazife Malullüğünü Bildirme Yükümlülüğü

ve İdari Para Cezası 284

1.1. İhale Konusu İşleri Bildirme Yükümlülüğü ve

İdari Para Cezası 285

1.2. Ticaret Sicil Memurluklarının İşyeri Bildirim

Yükümlülüğü ve İdari Para Cezası 285

1.3. Ruhsat İşlemlerine İlişkin Bildirimler ve İdari

Para Cezası 286

7.9. İDARİ PARA CEZASININ TEBLİĞİ VE TAHAK¬KUKU 287

7.10. İDARİ PARA CEZALARINDA ZAMANAŞIMI 288

7.10.1. İdari Para Cezalarında Tahakkuk Zamanaşımı

Süresi 288

1.1.1. 30/9/2008 veya önceki bir tarihte işlenen fi¬iller yönünden tahakkuk zamanaşımı süresi 289

1.1.2. 1/10/2008 veya sonraki bir tarihte işlenen fi¬iller yönünden tahakkuk zamanaşımı süresi 292

7.10.2. İdari Para Cezalarında Tahsil Zamanaşımı Süre¬si 292

1.1.1.1. Yasal ödeme süresinin son günü 30/9/2008 veya önceki bir tarihe rastlayan idari para cezalarının tahsilinde dikkate alınacak za¬manaşımı süresi 293

1.1.1.2. Yasal ödeme süresinin son günü 1/10/2008 veya sonraki bir tarihe rastlayan idari para cezalarının tahsilinde dikkate alınacak za¬manaşımı süresi 294

1.1.1.3. Ölüm halinde idari para cezalan hakkında yapılacak işlemler 294

SEKİZİNCİ BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK UYUŞMAZLIKLARINA KARŞI İTİRAZ VE DAVA YOLLARI

1.1. UYUŞMAZLIKLARIN İDARİ AŞAMADA ÇÖ¬ZÜMÜ 305

1.1.1. Uyuşmazlıkların İtiraz Yolu île Çözümlenmesi 305

1.1.1.1. Tehlike Sınıf ve Derecesine ile Prim Oranı¬na (İşkolu Koduna) İtiraz 305

1.1.1.2. Prim Tahakkuklarına İtiraz 305

1.1.1.3. İdari Para Cezalarına İtiraz 306

1.1.1.4. Ortak Hususlar 308

1.1.2. Cezada İndirim Uygulaması 308

1.4.1. Pişmanlık İndirimi 308

1.4.2. Peşin Ödeme İndirim 311

1.2. UYUŞMAZLIKLARIN YARGI AŞAMASINDA ÇÖZÜMÜ 312

1.3. HİZMET TESPİT YÖNTEMLERİ 314

1.4.2.1. Fiilen Hizmet Tespiti 314

1.4.2.2. Kayden Hizmet Tespiti 317

1.5.1. Ücret Tediye Bordrosu 317

1.5.2. Defterler 318

1.5.3. Faturalar 321

1.1. Gider Pusulası 323

1.2. Diğer Belgeler 323

1.1.1. Kamu İdarelerinin Denetim Elemanlarınca Ya¬pılacak Hizmet Tespiti 323

1.1.2. Kamu Kuruluşlarından Alınan Bilgi ve Belgele¬re Göre Hizmet Tespiti 326

1.1.1.1. 5510 sayılı Kanun’un 100. Maddesine Göre

Bilgi ve Belge İsteme 326

1.1.1.2. 5510 sayılı Kanun’un 8. Maddesine Göre

Bilgi ve Belge İsteme 333

1.1.1.3. 5510 sayılı Kanun’un 90. Maddesine Göre

Bilgi ve Belge İsteme 346

1.1.3. Yargı Yoluyla Hizmet Tespiti 346

8. 4. HİZMET TESPİT DAVALARI 347

1.4.1. Genel Açıklamalar 347

1.4.2. Görev ve Yetki 348

1.4.3. Süre 350

1.4.4. Şartlar 352

1.4.5. Deliller 354

1.4.6. Sonuçları 355

1.4.2.1. Teminat İstenmesi 359

1.4.2.2. İhtiyati Haciz 360

1.4.2.3. İhtiyati Tahakkuk 361

1.4.2.4. Diğer Koruma Yöntemleri 362

DOKUZUNCU BÖLÜM 5434 SAYILI T.C. EMEKLİ SANDIĞI KANUNUNA GÖRE YAPILAN EMEKLİLİK İŞLEMLERİ MEVZUATI (5434- 5510 SK KARŞILAŞTIRMALI)

1.1. 5434 SAYILI KANUNLA TANINAN HAKLAR 365

1.2. EMEKLİ AYLIĞI BAĞLANACAK HALLER 365

1.1.1. İstekle Emeklilik 366

1.1.1.1. Cumhurbaşkanlarının İstekle Emekliliği

(39/a) 366

1.1.1.2. İştirakçilerin İstekle Emekliliği 366

1.1.1.3. Özürlülerin İstekle Emekliliği (39/j) 373

1.1.1.4. Açıkta Bulunanların İstekle Emekliliği 374

1.1.2. Re’sen Emeklilik 376

1.4.1. Görülen Lüzum Üzerine Re’sen Emeklilik (39/b) 376

1.4.2. Sicilleri Üzerine Re’sen Emeklilik 376

b-1. Askeri Personelin Sicilen Emekliliği

(39/e) 376

b-2. Sivil İştirakçilerin Sicilen Emekliliği

(39/f) 377

1.4.3. Yaş Haddi Sebebiyle Re’sen Emeklilik

(39/c) 377

2829 SAYILI KANUNA GÖRE SOSYAL GÜVEN¬LİK KURULUŞLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ VE AYLIK BAĞLANMASI 383

4. EMEKLİ AYLIKLARININ HESAPLANMASI 385

9.5. ALT SINIR AYLIKLARI 388

9.6 ADİ MALULLÜK AYLIĞI 390

1.1. İştirakçilerin Malulen Emekliliği 390

1.1.1. Kat’i Sağlık Kurulu Raporları Üzerine 390

1.1.2. Sıhhi İzin Müddetinin Doldurulması Sebe¬biyle 392

1.2. Açıktakilerin Malulen Emekliliği 392

9.7. VAZİFE MALULLÜĞÜ AYLIĞI TANIMI VE

SAĞLANAN HAKLAR 393

9.7.1. Vazife Malullüğü Aylığı Çeşitleri 394

1.1.1.1. 45’inci Maddeye Göre Normal (Sivil) Vazi¬fe Malullüğü 394

1.1.1.2. Harp Malullüğü 396

1.1.1.3. Türk Silahlı Kuvvetleri Vazife Malullüğü 399

1.1.1.4. 03.11.1980 Tarihli ve 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna Göre Vazife Malullüğü 402

1.1.1.5. 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununa

Göre Vazife Malullüğü 404

f) 5434 Sayılı Kanunun Ek Maddesine Göre Vazife Malullüğü Aylıklarının Yükseltilme¬si 408

9.7.2. Vazife Malullerine Tanınan Diğer Haklar 409

1.1. 5434 sayılı Kanunun Ek 78. Maddesine Gö¬re Ödenen Emekli İkramiyesi 409

1.2. 5434 sayılı Kanunun Ek 79. Maddesine Gö¬re Ödenen Ek Ödeme (Tütün İkramiyesi) 409

DUL VE YETİM KAVRAMI - KAPSAMI - ORAN¬LARI 410

1.1.1. Dul ve Yetim Ay lığı Oranları 412

1.1.2. Dul ve Yetim Aylığı Bağlanacak Haller 414

1.1.1.1. Genel Kapsam 414

1.1.1.2. Özel (İstisnai) Haller 415

1.1.3. Dul ve Yetim Aylığı Bağlanmayacak Haller 416

1.1.4. Dul ve Yetim Aylığına Hak Kazanma Şartları 418

1.4.1. Eşlerin Dul Aylığına Hak Kazanma Şartları 418

1.4.2. Kız Yetimlerin Aylığa Hak Kazanma Şartla¬rı 420

1.4.3. Erkek Yetimlerin Aylığa Hak Kazanma Şartları 420

1.4.4. Ana-Baba’nın Aylığa Hak Kazanma Şartları 422

9.9. MİLLETVEKİLLERİ VE DIŞARDAN ATANAN BAKANLAR ve BELEDİYE BAŞKANLARININ EMEKLİLİKLERİ 423

1.1. Milletvekilleri ve Dışardan Atanan Bakanların Emeklilikleri 423

1.2. Belediye Başkanları ve Î1 Daimi Komisyon Üyelerinin Emeklilikleri 428

1.1.1. Yurt Dışı Aylıkları 431

1.1.2. Toptan Ödeme 431

9.11.1 .Toptan ödeme nedir? 431

1.1.1.1. Toptan Ödeme Halleri 431

1.1.1.2. Toptan Ödeme Kimlere Yapılır? 432

9.12. EMEKLİLİK İKRAMİYESİ 433

EVLENME İKRAMİYESİ

9.13. EN LENME İKRAMİYESİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ

HATIRLATMALAR 444

9.14. ÖLÜM YARDIMI 446

KAYNAKÇA 449Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
67,32   
67,32   
2
33,66   
67,32   
3
22,44   
67,32   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
67,32   
67,32   
2
33,66   
67,32   
3
22,44   
67,32   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
67,32   
67,32   
2
33,66   
67,32   
3
22,44   
67,32   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
67,32   
67,32   
2
33,66   
67,32   
3
22,44   
67,32   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
67,32   
67,32   
2
33,66   
67,32   
3
22,44   
67,32   
Kapat