Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama ve Terörizmin Finansm

Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama ve Terörizmin Finansmanı Suçları


Basım Tarihi
2021-07
Sayfa Sayısı
113
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786050509090
Boyut
16x24
Baskı
175,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 75 puan kazanacaksınız)
   75

Konu Başlıkları
- Suç Gelirlerinin Aklanması Hakkında Genel Bilgiler ve Uluslararası Belgeler
- Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu
5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunda Düzenlenen Tedbirler

 

İÇİNDEKİLER 5

KISALTMALAR 11

GİRİŞ 13

 

BİRİNCİ BÖLÜM

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI HAKKINDA
GENEL BİLGİLER VE ULUSLARARASI BELGELER

 

I TEMEL KAVRAMLAR VE GENEL BİLGİLER 17

A KARAPARA VE SUÇ GELİRİ KAVRAMLARI 17

B KAYITDIŞI EKONOMİ VE SUÇ GELİRİ KAVRAMLARI 19

C MALVARLIĞI DEĞERİ KAVRAMI VE SUÇ GELİRLERİNİN
AKLANMASI 20

D GENEL OLARAK SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI
DEĞERLERİNİN AKLANMA AŞAMALARI 21

1 Yerleştirme 21

2 Ayırma 23

3 Bütünleştirme 23

E SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ BAŞLICA
YÖNTEMLERİ 23

II KARAPARANIN VE SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINA
İLİŞKİN ULUSLARARASI BELGELER 25

A ABD’DEKİ DÜZENLEMELER 25

1 Karaparanın Aklanmasına Yönelik Düzenlemeler 25

2 Terörün Finansmanını Önlemeye Yönelik Düzenlemeler 26

B KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN
OECD MALİ ÇALIŞMA GRUBU’NUN (FATF) TAVSİYELERİ 27

C BASEL KOMİTESİ İLKELER BİLDİRİSİ (12 ARALIK 1988) 28

D SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASIYLA MÜCADELEYE
YÖNELİK BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMELERİ 28

1 Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı
Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (Viyana Sözleşmesi 1988) 28

2 Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler
Sözleşmesi (Palermo Sözleşmesi 2000) 29

E SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASIYLA MÜCADELEYE
YÖNELİK AVRUPA KONSEYİ SÖZLEŞMELERİ 31

1 Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanması, Araştırılması,
Ele Geçirilmesi ve El Konulmasına Hakkında (141 Sayılı)
Avrupa Konseyi Sözleşmesi (Strazburg Konvansiyonu 1990) 31

2 Suç Gelirlerinin Aklanması, Araştırılması, El Konulması,
Müsaderesi ve Terörizmin Finansmanı Hakkında (198 Sayılı)
Avrupa Konseyi Sözleşmesi (Varşova Sözleşmesi 2005) 32

F SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASIYLA MÜCADELEYE
YÖNELİK AVRUPA KONSEYİ DİREKTİFLERİ 32

1 Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin
(27 Haziran 1980 Tarih ve R- 80/10 Sayılı) Tavsiye Kararı 32

2 Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Avrupa
Topluluğu (1991/308 Sayılı) Konsey Direktifi 33

3 Finansal Sistemin Karapara Aklama ve Terörün Finansmanı
Amacıyla Kullanılmasının Önlenmesine Yönelik
(2005/60/EC Sayılı)Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi 34

4 Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin (2015/849 Sayılı)
Finansal Sistemin Kara Para Aklama veya Terörün
Finansmanı Amacıyla Kullanılmasının Önlenmesine İlişkin
Direktifi 35

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

SUÇTAN KAYNAKLANAN
MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA SUÇU

 

I SUÇ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 37

A SUÇUN HUKUKİ KONUSU 37

B SUÇUN MADDİ KONUSU 39

C SUÇUN FAİLİ VE MAĞDURU 40

D ÖNCÜL SUÇ 42

E ÖNCÜL SUÇ AÇISINDAN 4208 SAYILI KANUN İLE
TCK m 282 ARASINDA ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANMA 43

F ÖNCÜL SUÇUN VARLIĞININ TESPİTİ 45

G ÖNCÜL SUÇA İLİŞKİN KOŞULLAR 49

II SUÇUN UNSURLARI 51

A SUÇUN MADDİ UNSURU 51

1 Genel Olarak 51

2 Suç Kaynaklı Malvarlığı Değerini Gizlemek veya Aklamak
Amacıyla İşlemlere Tabi Tutmak 53

3 Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Yurt Dışına
Çıkarmak 54

B HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ 54

C SUÇUN MANEVİ UNSURU 55

III SUÇUN ORTAYA ÇIKIŞ BİÇİMLERİ VE NİTELİKLİ HALLERİ 56

A SUÇUN ORTAYA ÇIKIŞ BİÇİMLERİ 56

1 Teşebbüs 56

2 İştirak 57

3 İçtima 57

B SUÇUN NİTELİKLİ HALLERİ 58

1 Suçun Kamu Görevlisi veya Belli Bir Meslek Sahibi Kişi
Tarafından İşlenmesi 58

2 Suçun Örgüt Faaliyeti Kapsamında İşlenmesi 59

C SUÇUN TÜZEL KİŞİ YARARINA İŞLENMESİ 60

D ETKİN PİŞMANLIK 61

IV AKLANMIŞ GELİRLERİ SATIN ALMAK, KABUL ETMEK,
BULUNDURMAK VEYA KULLANMAK SUÇU (TCK m282/2) 63

A GENEL BİLGİLER 63

B SUÇUN UNSURLARI 64

C SUÇUN ORTAYA ÇIKIŞ BİÇİMLERİ VE NİTELİKLİ HALLERİ 66

V SUÇA İLİŞKİN MUHAKEMENİN YÜRÜTÜLÜŞÜ 67

A GENEL BİLGİLER 67

B AKLAMA SUÇUNA UYGULANABİLECEK CEZA
MUHAKEMESİ TEDBİRLERİ 68

1 Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini 68

2 İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınması 69

3 Teknik Araçlarla İzleme 70

C 5549 SAYILI KANUNA GÖRE AKLAMA SUÇUNA ÖZGÜ
KORUMA TEDBİRLERİ 70

1 Taşınmaz Hak ve Alacaklara Elkoyma 70

2 Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi 71

3 Kontrollü Teslimat 72

D HAZİNENİN SUÇTAN ZARAR GÖREN SIFATIYLA DAVAYA
KATILIP KATILAMAYACAĞI SORUNU 73

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

5549 SAYILI SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ
HAKKINDA KANUNDA DÜZENLENEN TEDBİRLER

 

I 5549 SAYILI KANUNUN YAPISI VE NİTELİĞİ 77

A 5549 SAYILI KANUN HAKKINDA GENEL BİLGİLER 77

B MALÎ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI 78

II 5549 SAYILI KANUNA GÖRE YÜKÜMLÜLERİN
SORUMLULUĞU 80

A 5549 SAYILI KANUNDAKİ SUÇLAR VE YAPTIRIMLAR 80

1 Yükümlülük İhlâlinde Adli Ceza 80

2 Başkası Hesabına İşlem Yapıldığının Beyan Edilmemesi 81

B YÜKÜMLÜLÜK İHLÂLİNDE İDARÎ CEZA 81

1 Genel Olarak Yükümlüler ve Sorumlulukları 81

2 Müşterinin Kimlik Tespitinin Yapılmaması 83

3 Şüpheli İşlemlerin Bildirilmemesi 83

4 Eğitim ve Denetim Tedbirlerinin Alınmaması 83

5 Bilgi Verme Yükümlülüğünün İhmali 84

6 Elektronik Tebligat Hükümlerine Aykırı Davranmak 84

7 Gümrük İdaresine Doğru Bilgi Vermemek 85

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

TERÖRİZMİN FİNANSMANI SUÇU

 

I TERÖR VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI HAKKINDA
GENEL BİLGİLER 87

A GENEL OLARAK TERÖR VE TERÖRİZM 87

B TERÖRİZMİN FİNANSMANI 89

C TERÖRÜN FİNANSMANINI ÖNLEMEYE YÖNELİK ULUSLARARASI DÜZENLEMLER 91

1 Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası
Sözleşme 91

2 Mali Eylem Görev Grubu’nun Terörizmin Finansmanına
İlişkin 9 Özel Tavsiyesi 93

3 Terörizmin Finansmanına Dair Avrupa Birliği Bünyesindeki
Belgeler 94

II 6415 SAYILI TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ
HAKKINDA KANUNUN GENEL YAPISI VE KAPSAMI 95

A 6415 SAYILI KANUNUN YAPISI VE KAPSAMI 95

B 6415 SAYILI KANUNDA ÖNGÖRÜLEN MALVARLIĞININ
DONDURULMASI TEDBİRİ 96

III TERÖRİZMİN FİNANSMANI SUÇU 99

A SUÇ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 99

B SUÇUN UNSURLARI 102

1 Suçun Maddi Unsuru 102

2 Suçun Manevi Unsuru 104

C SUÇUN ORTAYA ÇIKIŞ BİÇİMLERİ, NİTELİKLİ HALLERİ
VE İÇTİMA HÜKÜMLERİ 105

D TERÖRİZMİN FİNASMANI SUÇUNA İLİŞKİN
MUHAKEMENİN YÜRÜTÜLÜŞÜ 106

SONUÇ 107

KAYNAKÇA 111

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
   
   
Kapat