Dijital Ceza Muhakemesi Hukuku Bahri Öztürk

Dijital Ceza Muhakemesi Hukuku


Basım Tarihi
2022-03
Sayfa Sayısı
943
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750276682
Boyut
16x24
Baskı
2Prof. Dr. Bahri Öztürk

Prof. Dr. Durmuş Tezcan

Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem

 

Konu Başlıkları
- Ceza Muhakemesi Hukukunun (Dijital Ceza Muhakemesi Hukukunun) Tanımı, Tarihçesi, Kaynakları
- Ceza Muhakemesi Kurallarının Yorumu, Uygulama Alanı, Ceza Muhakemesinin Yürüyüş Şeması ve Şartları
- Ceza Muhakemesinde (Dijital Ceza Muhakemesinde) İnsan Hakları ve Ceza Muhakemesinin İlkeleri
- Özel Hayatın Gizliliği Yönüyle Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Dijital Ceza Muhakemesine Etkileri
- Ceza Muhakemesi (Dijital Ceza Muhakemesi) Teşkilâtı
- Ceza Muhakemesine Katılan Kişiler
- Ceza Muhakemesi İşlemleri
- Ceza Muhakemesinde (Dijital Ceza Muhakemesinde) İspat
- Koruma Tedbirleri
- Ceza Muhakemesinin Yürüyüşü
- Denetim Muhakemesi (Kanun Yolları)
Dijital Ceza Muhakemesi Rehberi

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 7
Kısaltmalar 25
1. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN
(DİJİTAL CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN) TANIMI, TARİHÇESİ, KAYNAKLARI
§ 1. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN (DİJİTAL CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN) TANIMI 31
I. Genel Olarak 31
II. Dijital Terimler 33
III. Amacı 37
IV. Hukuk Sistematiğindeki Yeri 38
§ 2. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN (DİJİTAL CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN) TARİHÇESİ 38
§ 3. CEZA MUHAKEMESİ (DİJİTAL CEZA MUHAKEMESİ) HUKUKUNUN KAYNAKLARI 42
2. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ YORUMU,
UYGULAMA ALANI, CEZA MUHAKEMESİNİN YÜRÜYÜŞ
ŞEMASI VE ŞARTLARI
§ 1. CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ YORUMU 47
§ 2. CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ UYGULAMA ALANI 49
I. Yer Bakımından Uygulama 49
II. Zaman Bakımından Uygulama 50
§ 3. CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI 51
I. Genel Olarak 51
II. Dava Şartları 52
1. Çeşitleri 52
A. Şikâyet 52
B. Dava Süresi 59
C. İzin 60
D. Talep 62
E. Yargı Bulunmaması 64
F. Açık Dava Bulunmaması 64
G. Önödeme 64
H. Uzlaştırmanın Gerçekleşmemesi 67
2. Dava Şartlarının Gerçekleşmemesinin Sonuçları 79
III. Yargılama Şartları 80
1. Çeşitleri 80
A. Sanığın Hazır Bulunması 80
a. Gaiplik 80
b. Sanığın Yokluğu Halleri 82
aa. Kavram 82
bb. Sanığın Mahkemeden Uzaklaşması 83
cc. Sanığın Yokluğunda Duruşma 85
dd. Sanığın Duruşmadan Bağışık (Vareste) Tutulması 86
ee. Sanığın Duruşmadan Çıkarılabileceği Haller 88
c. Kaçaklık 89
aa. Kavram 89
bb. Kaçaklara Özgü Koruma Tedbirleri 91
aaa. Kaçaklar Hakkında Tutuklama 91
bbb. Güvence (Teminat) Belgesi 91
ccc. Özel Elkoyma 93
ddd. Sanığın Müdafi Gönderme Hakkı 94
d. Eski Hale Getirme 94
B. Sanığın Akıl Hastası Olmaması 94
C. Bekletici Sorunun Çözümü 95
D. Geçici Yasama Dokunulmazlığının Bulunmaması 95
2. Yargılama Şartlarının Gerçekleşmemesinin Sonuçları 96
3. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNDE (DİJİTAL CEZA MUHAKEMESİNDE)
İNSAN HAKLARI VE CEZA MUHAKEMESİNİN İLKELERİ
§ 1. CEZA MUHAKEMESİNİN İLKELERİ 97
I. Hukuk Devleti İlkesi 97
1. İnsan Haklarının Gerçekleştirilmesi 97
2. Adaletin Sağlanması 98
3. Güvenliğin Temin Edilmesi 99
II. İnsan Haysiyetinin Korunması (Dokunulmazlığı) İlkesi 101
III. İşkence Yasağı 104
IV. Dürüst İşlem İlkesi (Adil Yargılama Yükümlülüğü, Adil Yargılanma Hakkı) 108
1. Genel Olarak 108
2. CMK’da Adil Yargılama Yükümlülüğü, Adil Yargılanma Hakkı 110
A. CMK’da Adil Yargılamanın Unsurları 111
a. Bağımsızlık ve Tarafsızlık 111
b. Kanunla Kurulmuş Mahkeme 112
c. Makul Sürede Yargılama 112
d. Aleniyet 117
e. Denetim 117
f. Silahların Eşitliği 120
3. İlkeye İlişkin Diğer Düzenlemeler 123
V. Bağımsız ve Tarafsız Hakim İlkesi 124
VI. Meram Anlatma İlkesi 126
VII. Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi 128
VIII. Halka Açıklık İlkesi 129
IX. Özel Hayatın Gizliliği İlkesi 131
X. Maddî Gerçeğin Araştırılması İlkesi 137
XI. Davasız Yargılama Olmaz İlkesi 139
XII. Vasıtasızlık (Doğrudan Doğruyalık) İlkesi 140
XIII. Sözlülük İlkesi–Yazılılık İlkesi 145
XIV. Kovuşturma Mecburiyeti İlkesi – Maksada (Maslahata) Uygunluk İlkesi 146
XV. Öteki İlkeler 149
§ 2. MUHAKEMENİN YÜRÜYÜŞÜNE İLİŞKİN İNSAN HAKLARI 150
I. Hak Arama Hakkı 150
II. İsnadı ve Hakları Öğrenme Hakkı 151
1. İsnadı Öğrenme Hakkı 151
2. Hakları Öğrenme Hakkı 151
III. Muhakemenin Sonuna Kadar Suçsuz Sayılma Hakkı (Masumiyet Karinesi) 152
IV. Kimse Kendisini ve Yakınlarını Suçlandırıcı Beyanlarda Bulunmaya Zorlanamaz İlkesi (Nemo Tenetur İlkesi) 153
V. Kimsenin Başkasının Fiilinden Dolayı Yargılanmaması Hakkı (Ceza Sorumluluğunun Şahsîliği İlkesi) 153
VI. Kanunda Suç Olarak Gösterilmemiş Bir Fiilden Dolayı Takibata Uğramama ve Kanunda Öngörülmemiş Bir Cezaya Çarptırılmama Hakkı (Suçların ve Cezaların Kanunîliği İlkesi) 154
VII. Savunma Hakkı 154
VIII. Kanunî (Olağan) Hâkim Tarafından Yargılanma Hakkı 156
IX. Tercüman Hakkı 157
X. Makul Süre İçinde Yargılanma Hakkı 157
XI. Sağlıklı Bir Ortamda Yargılama Hakkı 160
XII. Denetim Muhakemesine Başvurma Hakkı 160
XIII. Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması Hakkı 161
§ 3. CEZA MUHAKEMESİNDE İNSAN HAKLARININ, TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN İHLÂLİNİN SONUÇLARI 161
§ 4. TEMEL HAK İHLALLERİNİN DENETİM MAHKEMESİ OLARAK ANAYASA MAHKEMESİ VE BU MAHKEMEYE BİREYSEL BAŞVURU 162
4. Bölüm
ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ YÖNÜYLE
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNUN
DİJİTAL CEZA MUHAKEMESİNE ETKİLERİ
§ 1. GENEL OLARAK 165
§ 2. DİJİTAL CEZA MUHAKEMESİNİN KİMİ UYGULAMALARI YÖNÜYLE ÖZEL HAYATIN KORUNMASI 171
I. Sorgu Tarihinin Mahkemece Şüpheliye Mesaj ile Haber Verilmesi 172
II. MOBESE Kayıtlarının Suçun Aydınlatılmasında Kullanılması 173
III. Elektronik Kelepçe 174
IV. Blokzincir (Blockchain) Ağlarındaki Veriler 176
V. İdari ve Adli Kolluk Makamlarının İhtisaslaşması 176
§ 3. KVKK’NIN GETİRDİĞİ İSTİSNALARIN DİJİTAL CEZA MUHAKEMESİ YÖNÜYLE DEĞERLENDİRİLMESİ 177
§ 4. MUKAYESELİ HUKUKTA CEZA MUHAKEMESİNDE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 179
I. Alman Ceza Muhakemesi Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması 179
II. Fransa, Belçika ve Avrupa Birliği Hukuklarında Kişisel Verilerin Korunması 212
III. İtalyan Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması 214
5. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ (DİJİTAL CEZA MUHAKEMESİ) TEŞKİLÂTI
§ 1. MAHKEMELER VE HAKİMLİKLER 217
§ 2. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI 221
§ 3. BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ 222
§ 4. YARGITAY 224
§ 5. TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞSAVCILIĞI 226
6. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNE KATILAN KİŞİLER
§ 1. HÂKİM 231
I. Hâkimlerde Bulunması Gereken Nitelikler 231
1. Tarafsızlık 232
A. Hâkimin Davaya Bakamayacağı Durumlar (Ret Sebepleri) 234
a. Görev Yasakları 234
b. Tarafsızlığı Şüpheye Düşüren Durumlar 237
B. Hâkimin Reddi Muhakemesi 238
a. İddia 238
b. Savunma 238
c. Yargılama 239
2. Bağımsızlık 240
II. Hâkimlerin Çeşitleri 244
III. Hâkimlerin Yetkileri 245
1. Madde Bakımından Yetki (Görev) 245
A. Genel Olarak 245
B. İstisnaen Madde Bakımından Yetkili Olma Durumları 248
a. İşin Yanlışlıkla Madde Bakımından Yetkisiz Mahkemeye Gelmesi 248
b. Bağlantı (İrtibat) 249
aa. Anlamı 249
bb. Çeşitleri 249
aaa. Sübjektif Bağlantı – Objektif Bağlantı 249
bbb. Dar ve Geniş Bağlantı 250
ccc. Tek Çeşit ve Karışık Bağlantı 250
ddd. Öteki Bağlantı Çeşitleri 250
cc. Bağlantı Bulunmasının Sonuçları 250
aaa. Birleştirme 250
bbb. Nispi Muhakeme Yapma 253
ccc. Bekletici Sorun (Meselei Müstehire) Sayma 254
2. Yer Bakımından Yetki (Yetki) 255
A. Genel Olarak 255
B. İstisnaen Yer Bakımından Yetkili Olma Durumları 258
a. Muhakemenin Nakli 258
b. İstinabe 260
c. Bağlantı 262
3. Kişi Bakımından Yetki 262
A. Genel Olarak 262
B. İstisnaen Kişi Bakımından Yetkili Olma Durumu: Bağlantı 263
4. Görev Bakımından Yetki (Fonksiyonel Yetki) 263
IV. Bir Ceza Muhakemesi Süjesi Olarak Dijital Hakim 264
§ 2. SAVCI 270
I. Kavram 270
II. CMK’nın Yeni Savcı Modeli 274
1. Genel Olarak 274
2. Savcı–Adli Kolluk İlişkisi 274
3. Dava Açma Tekeli, İddia Görevinin Birliği İlkesi 277
4. Savcı Taraf Değildir 279
5. Savcı Özerktir 279
6. Yer Bakımından Yetki 279
7. Soruşturma Mecburiyeti 280
8. İddianamede Yer Alacak Hususlar 280
9. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararının Denetimi 287
10. Bir Ceza Muhakemesi Süjesi Olarak Dijital Savcı 289
§ 3. MAĞDUR, SUÇTAN ZARAR GÖREN, KATILAN (MÜDAHİL) 292
I. Mağdur, Suçtan Zarar Gören 292
II. Katılan (müdahil) 299
§ 4. ŞÜPHELİ – SANIK 304
§ 5. MÜDAFİ (DİJİTAL MÜDAFİ) 313
§ 6. ADLİ KOLLUK (DİJİTAL ADLİ KOLLUK) 343
§ 7. ZABIT KATİBİ VE DİĞER KİŞİLER 350
7. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ
§ 1. TANIMI 353
§ 2. ÇEŞİTLERİ 353
§ 3. SÜRELER 355
I. Çeşitleri 355
II. Eski Hale Getirme 356
§ 4. BİLDİRİLMESİ 357
§ 5. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLAR 361
§ 6. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLARIN GİDERİLMESİ 362
8. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNDE
(DİJİTAL CEZA MUHAKEMESİNDE) İSPAT
§ 1. ESASLARI 365
§ 2. İSPAT ARAÇLARI (DELİLLER) 368
I. Sanık Açıklamaları, İkrar 368
II. Tanık Açıklamaları 371
III. Sanık ve Tanıktan Başka Kişilerin Açıklamaları 394
IV. Yazılı Açıklamalar (Belgeler) 395
V. Görüntü ve (veya) Ses Kaydeden Araçlarla Açıklama 397
VI. Dijital Deliller 400
VII. Belirtiler 403
§ 3. DELİLLERİN TOPLANMASI, MUHAFAZASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 405
I. Delillerin Toplanması 405
1. Esasları 405
2. Sorgu (İfade Alma) 408
A. Genel Olarak 408
a. Terim 408
b. Kavram 409
B. Sorgunun Görevi (Amacı) 411
C. Sorgunun Dijitalleşmesi 412
3. Keşif 418
A. Genel Olarak 418
B. Ölü Muayenesi ve Otopsi 420
a. Ölü Muayenesi 420
b. Otopsi 422
4. Diğer Delil Toplama Yöntemleri (Koruma Tedbirleri) 423
II. Delillerin Muhafazası 423
III. Delillerin Değerlendirilmesi 424
1. Esasları 424
2. Bilirkişi 427
3. Delil Yasakları 435
A. Kavram 435
B. Tarihsel Çıkış Noktası ve Bugünkü Durum 438
a. Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi (CMK m. 147) 438
b. Yasak Sorgu Metotları (CMK m. 148) 439
c. Değerlendirme Yasakları (AY m. 38/6; CMK m. 217/2) 440
aa. Genel Olarak 440
bb. CMK m. 217/2’de Öngörülen Mutlak Değerlendirme Yasağının İncelenmesi 440
cc. AY m. 38/6’nın Mutlak Anlaşılmasının Sonuçları 444
C. Delil Yasaklarının Kapsamı 447
D. Özel Kişiler Tarafından Hukuka Aykırı Yollarla Elde Edilen Delillerin Değerlendirilmesi 456
IV. Dijital Delillerin Toplanması ve Muhafazası, Dijital Delillerde Delil Yasağı 457
9. Bölüm
KORUMA TEDBİRLERİ
§ 1. KAVRAM 463
I. Terim, Tanım 463
II. Koruma Tedbirlerinin Ortak Özellikleri 464
1. Yasal Dayanak 464
2. Suç Şüphelerinin Belli Bir Yoğunlukta Olması 464
A. Şüphe 464
B. Çeşitleri 465
a. Basit Şüphe (=Başlangıç Şüphesi) 465
b. Yoğun Şüphe 465
aa. Yeterli Şüphe 465
bb. Kuvvetli Şüphe 465
3. Hükümden Önce Temel Bir Hakkı Sınırlaması 466
4. Geçici Olması 466
5. Muhakemenin Yapılabilmesini Sağlamak ve/veya Verilecek Kararın Kâğıt Üzerinde Kalmasını Önlemek ve/veya Delil Temin veya Muhafaza Etmek Amacının Bulunması 466
6. Gecikmede Sakınca Bulunması 466
7. Hakim, Gecikemez Hallerde, Savcı Kararı Bulunması 467
8. Ölçülülük (Oranlılık İlkesi) Bulunması 467
§ 2. ÇEŞİTLERİ 467
I. Yakalama ve Gözaltına Alma 468
1. Tanım 468
2. Amacı ve Hukuksal Niteliği 469
3. Yakalamanın Koşulları 470
A. Herkes Tarafından Yapılan Yakalamanın Koşulları 470
B. Kolluk Görevlileri Tarafından Yapılan Yakalamanın Koşulları 473
4. Şikayete Bağlı Suçlarda Yakalama 474
5. Asker Kişiler Hakkında Yakalama 475
6. Yakalanan Kişi Hakkında Yapılacak İşlemler 476
A. Yakalanan Kişiye Yasal Haklarının Bildirilmesi 476
B. Yakalanan Kişinin Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi 478
C. Yakalanan Kişinin Durumunun C. Savcısına Bildirilmesi 478
D. Yakalanan Kişi ile İlgili Alınacak Önlemler 479
E. Yakalama Tutanağı Düzenlenmesi 480
F. Yakalanan Kişinin Gözaltına Alınması 481
a. Genel Olarak 481
b. Koşulları 482
c. Gözaltı Süresi 482
G. Yakalama ve Gözaltı İşlemlerinin Denetimi 485
H. Yeniden Yakalama Yasağı 486
I. Yakalama Emrine Dayanarak Yakalama 486
7. Yüz Tanıma Sistemleri 487
8. Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) 493
II. Tutuklama 496
1. Tanım 496
2. Hukuksal Niteliği 498
3. Amacı 498
4. Koşulları 499
A. Şüpheli veya Sanığın Huzurda Olması 500
B. Somut Delillere Dayalı Kuvvetli Suç Şüphesinin Bulunması 501
C. Tutuklama Nedenlerinden En Az Birinin Var Olması 502
a. Kaçma, Saklanma ve Kaçma Şüphesini Uyandıran Somut Olguların Varlığı 502
b. Delilleri Karartma Tehlikesi 503
c. Tutuklama Nedenlerinin Varsayılması 504
D. Ölçülülük 506
a. Genel Olarak 506
b. Tutuklama Yasakları 507
E. Muhakeme Koşullarının Gerçekleşmesi 507
F. Adli Kontrol Tedbirlerinden Birine Hükmedilmesinin Mümkün Bulunmaması 508
5. Tutuklama Kararı 508
A. Hakim Kararı 508
B. Kararın Gerekçeli Olması 510
6. Tutuklama Süresi 512
7. Tutuklama Usulü 517
8. Tutuklama Kararının Gözden Geçirilmesi 518
9. İtiraz 520
10. Tutuklanan Kişinin Durumu 521
11. Tutuklananın Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi 522
12. Kaçaklar Hakkında Tutuklama ve Güvence (Teminat) Belgesi 522
A. Kaçaklar Hakkında Tutuklama 522
B. Güvence (Teminat) Belgesi 523
13. Tutuklama Kararının Yerine Getirilmesi 524
A. Genel Olarak 524
B. Tutukluların Hakları 524
a. Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı 524
b. Ziyaretçi Kabul Hakkı 525
c. Haberleşme Hakkı 526
d. Çalışma Hakkı 526
C. Tutukluların Yükümlülükleri 526
III. Adli Kontrol 528
1. Tanım 528
2. Amacı 529
3. Adli Kontrolle Bağlantılı Yükümlülükler 530
4. Uygulanma Koşulları 533
A. Tutuklama Koşullarının Gerçekleşmiş Olması 534
B. Bir Suç Dolayısıyla Yürütülen Bir Soruşturma ve Kovuşturma Bulunması 534
5. Adli Kontrol Kararı 535
6. Sona Ermesi 537
7. Adli Kontrol Kararlarına Uyulmaması 538
8. Adli Kontrol Kararına İtiraz 540
9. Adli Kontrole Hukuka Aykırı Olarak Başvurulması 540
IV. Zorla Getirme 541
1. Şüpheli ve Sanığın Zorla Getirilmesi 541
2. Tanık ve Bilirkişilerin Zorla Getirilmesi 542
V. Arama 544
1. Tanım 544
2. Hukuksal Nitelik 545
3. Aramanın Koşulları 546
A. Makul Şüphe 546
B. Hakim Kararı veya Yetkili Merciin Yazılı Emri 547
C. Arama Yapılacak Kişiye İlişkin Koşullar 549
a. Şüpheli veya Sanık Hakkında Yapılan Arama 550
b. Diğer Kişiler Hakkında Yapılan Arama 550
D. Aramanın Zamanına İlişkin Koşullar 550
E. Arama Yapılacak Yere İlişkin Koşullar 551
a. Üstte Arama 551
b. Eşyada Arama 552
c. Konutta Arama 552
d. İşyerinde Arama 552
e. Araçta Arama 558
4. Arama Kararı veya Emri 558
5. Aramanın Yerine Getirilmesi 559
6. Bilgisayarlarda, Program ve Kütüklerinde Arama 561
A. Genel Olarak 561
B. Dijital Verilere İlişkin Arama 562
7. Online Arama 565
A. Genel Olarak 565
B. Karanlık Ağ (Darknet) 568
VI. Elkoyma 569
1. Tanım 569
2. Amaç ve Hukuksal Nitelik 570
3. Koşulları 570
A. Kişi Bakımından Aranan Koşullar 570
B. Madde Bakımından Aranan Koşullar 570
4. Elkoyma Kararı 571
5. Çeşitleri 571
A. Basit Elkoyma 573
B. Özel Elkoyma 574
a. Postada Elkoyma 574
b. Taşınmaz, Hak ve Alacaklara Elkoyma 575
c. Avukat Bürolarında Elkoyma 578
d. Şirket Yönetimine Kayyım Atanması 578
e. Bilgisayarlara Elkoyma 580
aa. Genel Olarak 580
bb. Dijital Verilere Elkoyma 580
f. Kaçaklara İlişkin Elkoyma 583
g. Kripto Paraya (Varlığa) Elkoyma 584
aa. Kripto Para (Varlık) 584
bb. Aracı Kurumların Cezai Sorumluluğu 587
6. Yargısal Denetim 591
A. Hakim Tarafından Verilen Elkoyma Kararının Denetimi 592
B. Cumhuriyet Savcısı ya da Adli Kolluk Amiri Tarafından Elkoyma Kararı Verilmesi Durumunda Denetim 592
7. Sona Ermesi 592
VII. Yeni Koruma Tedbirleri 592
1. Beden Muayenesi ve Bedenden Örnek Alınması 593
A. Tanım 593
B. Amaç 594
C. Hukuksal Nitelik 595
D. Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi 595
a. Dış Beden Muayenesi 595
b. İç Beden Muayenesi 597
aa. Uygulanma Koşulları 597
bb. Tedbirin Uygulanması 600
cc. Elde Edilen Bilgilerin Değerlendirilmesi 602
dd. Denetim Muhakemesi 602
E. Şüpheli veya Sanık Dışındaki Diğer Kişilerin Beden Muayenesi 602
F. Dijitalleşmenin Sağlık Sektörüne ve Ceza Muhakemesinde Moleküler İncelemelere Etkisi 604
2. Fizik Kimliğin Tespiti 605
3. Yer Gösterme 609
4. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi 611
5. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi 642
6. Teknik Araçlarla İzleme 649
§ 3. KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT 653
I. Dayanak 653
II. Tazminat Nedenleri 654
III. Tazminatın Kapsamı 656
IV. Yargılama 657
1. Görevli ve Yetkili Mahkeme 657
2. Taraflar 657
3. Süre 658
4. İstem 661
5. İnceleme 661
V. Tazminatın Geri Alınması 662
VI. Rücu 662
10. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNİN YÜRÜYÜŞÜ
§ 1. GENEL OLARAK 665
§ 2. CEZA MUHAKEMESİNİN YÜRÜYÜŞ ŞEMASI 666
§ 3. SORUŞTURMA EVRESİ 669
I. Kavram 669
II. Soruşturma Evresinin Başlaması 669
III. Soruşturma Evresinde Yetkili Olanlar 672
1. Genel Olarak 672
2. Savcının Soruşturma Evresinde Görev ve Yetkileri 674
3. Soruşturma Evresinde Adli Kolluğun Görev ve Yetkileri 677
4. Soruşturma Evresinde Sulh Ceza Hakiminin Görev ve Yetkileri 680
5. Soruşturma Evresinde Valinin Görev ve Yetkileri 681
IV. Delillerin Toplanması ve Muhafaza Altına Alınması 682
V. Soruşturma Evresi Gizlidir 684
VI. Soruşturma İşlemleri 684
1. Kovuşturmaya Yer Olmadığı (=Takipsizlik) Kararı 687
2. İddianame Düzenlenmesi 691
§4. ARA MUHAKEME EVRESİ 692
I. Genel Olarak 692
II. İddianame Düzenlenmesi 693
III. İddianamenin İncelenmesi 695
1. Şekli Yönden İnceleme 695
2. Delillerle Olayların İlişkilendirilmesi Yönünden İnceleme 697
IV. İnceleme Süresi 701
V. İtiraz Üzerine Düzenlenen İddianamenin İadesi Mümkün müdür? 701
VI. İade Üzerine C. Savcısının Görevi 702
VII. Denetim Muhakemesi (İtiraz) 702
VIII. İddianamenin Kabulü ve Duruşma Hazırlığı 703
§ 5. KOVUŞTURMA EVRESİ 703
I. Duruşma Hazırlığı Devresi 705
II. Duruşma Devresi 707
III. Son Karar Devresi 721
11. Bölüm
DENETİM MUHAKEMESİ (KANUN YOLLARI)
§ 1. DENETİM MUHAKEMESİ HAKKINDA GENEL BİLGİ 739
I. Kavram ve Tanım 739
II. Amacı 739
III. Denetim Muhakemesi Yolunun Öngörülmüş Olması 740
IV. Denetim Muhakemesinin Konusu: Karar 741
V. Başvuru Koşulu Olarak Hukuksal Yararın İhlal Edilmesi 742
VI. Denetim Muhakemesi Yollarına Gidebilecekler 745
1. Genel Açıklama 745
2. C. Savcısı 746
3. Şüpheli veya Sanık 747
4. Katılan Sıfatını Almış Olanlar ile Katılma İsteği Karara Bağlanmamış, Reddedilmiş veya Katılan Sıfatını Alabilecek Surette Suçtan Zarar Görmüş Bulunanlar 748
5. Sanık ya da Şüphelinin Yasal Temsilcisi ve Eşi (CMK m. 262) 749
6. Müdafi veya Katılan Vekili Olarak Avukat (CMK m. 261) 751
7. Eşya veya Diğer Malvarlığı Değerleri Üzerinde Hak Sahibi Olan Kişiler (CMK m. 256, m. 257/2) 753
8. Diğer Kişiler 753
VII. Denetim Muhakemesine Başvurmanın Etkileri 753
1. Aktarma Etkisi 753
2. Yayılma Etkisi 754
3. Durdurma Etkisi 755
VIII. Başvuruda Yanılma 756
IX. İstem 759
X. Başvurudan Vazgeçme ve Başvurunun Geri Alınması 761
XI. Aleyhe Değiştirme Yasağı 766
XII. Çeşitleri 769
XIII. Denetim Muhakemesinin Dijitalleşmesi 769
§ 2. İTİRAZ 771
I. Tanım 771
II. İtirazın Konusu 772
III. İtiraz Nedenleri 773
IV. İtiraz Yoluna Gidebilecek Kişiler 773
V. İtiraz Süresi 773
VI. İtirazı İnceleyecek Merci 774
VII. İtiraz İncelemesi 775
§ 3. İSTİNAF 777
I. Genel Olarak 777
II. İstinafın Konusu: Hüküm 786
III. İstinaf Nedenleri ve İstinaf Başvurusunda İstinaf Nedenlerinin Gösterilmesi 788
IV. İstinafa Başvurma Hakkı Olanlar 790
V. İstinaf İstemi 790
VI. İstinaf Süresi 793
VII. İstinaf İsteminin Biçimi 797
VIII. İstinaf Başvurusunun Etkileri 801
IX. İstinaf Muhakemesi 804
1. İstinaf Koşullarının Hükmü Veren Mahkeme Tarafından Araştırılması 804
2. İstinaf İsteminin Tebliği ve Tarafların Görüşlerinin Alınması 807
A. Öninceleme 809
a. Ön İncelemenin Kapsamı 809
aa. Yetki Bakımından 809
bb. Başvuru Koşulları Bakımından 810
b. Öninceleme Sonucunda Verilebilecek Kararlar 811
aa. İstinaf Başvurusunun Reddi Kararı 811
bb. İstinaf İsteminin Esastan Reddi Kararı 811
cc. Bozma Kararı 814
dd. Düzeltme Kararı 816
3. İlk Derece Mahkemesi Kararının Kaldırılması 816
A. Duruşma Hazırlığı 817
B. Duruşma 818
a. İlk Derece Yargılamasında Duruşma İçin Geçerli Kuralların Uygulanması 818
b. Rapor ve Gerekçeli Kararın Okunması 820
c. Tanıkların İfadesini İçeren Tutanakların Anlatılması 822
C. İstinaf Dilekçesinin Reddi 824
4. Duruşma Sonucu Verilebilecek Kararlar 824
X. BAM Kararına Karşı Yasa Yolları 827
1. İtiraz 827
2. Temyiz 827
3. Olağanüstü Kanun Yolu 830
§ 4. TEMYİZ 830
I. Genel Bilgi 830
II. Temyizin Konusu 831
III. Başvuru Koşulları 833
IV. Ön İnceleme 835
V. Temyiz Nedenleri 836
VI. Temyiz İncelemesi 838
VII. Temyiz İncelemesi Sonunda Verilen Kararlar 839
§ 5. KANUN YARARINA BOZMA 842
§ 6. OLAĞANÜSTÜ İTİRAZ 845
§ 7. YARGILAMANIN YENİLENMESİ 850
§ 8. YARGILAMANIN TEKRARLANMASI 855
§ 9. ANAYASA MAHKEMESİNE VE AİHM’E BİREYSEL BAŞVURU HAKKI VE CEZA MUHAKEMESİNE ETKİSİ 855
12. Bölüm
DİJİTAL CEZA MUHAKEMESİ REHBERİ
§ 1. GENEL OLARAK 863
§ 2. ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ (UYAP)’IN CEZA MUHAKEMESİNDE KULLANIMI 864
§ 3. İLGİLİ MEVZUAT 880
Yararlanılan Kaynaklar 899
Kavramlar Dizini 939

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat