Hukuk Davaları Cilt 5 Efrail Aydemir

Hukuk Davaları Cilt 5


Basım Tarihi
2019-01
Sayfa Sayısı
856
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750253102
Boyut
16x24
Baskı
2195,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 195 puan kazanacaksınız)
   195
KARGO BEDAVA

Av. Efrail AYDEMİR

Av. Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Cemal RUHİ

Av. Sema GÜLEÇ UÇAKHAN

Av. Çilem BAHADIR

Av. Mutlu DİNÇ

 

Konu Başlıkları
İcra Mahkemelerinin Görevine Giren Davalar, Mesut AKELMA

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Yazar Özgeçmişi 7
2. Baskıya Önsöz 9
Önsöz 10
Kısaltmalar 17
12. KISIM:İCRA MAHKEMELERİNİN GÖREVİNE GİREN DAVALAR
Mesut AKELMA
I. İcra ve İflâs Dairesi 19
A. Giriş ve İlgili Mevzuat 19
B. İcra Dairelerinde Görevli Personel 20
C. İcra Dairelerinin Görev ve Yetkileri 21
1. Talep ve Beyanlar 25
2. Feragat, Vazgeçme ve Haricen Tahsil 41
3. Tebligat Kanunu’nun 21/2 m. Gereğince Yapılan Tebligat 46
4. Tebligat Kanunu’nun 35. m. Gereğince Yapılan Tebligat 56
5. Tehir–i İcra Kararı Getirmek Üzere Mehil Talebi 63
6. İcranın İadesi (Eski Hale Getirme) 68
7. Ödeme Emrine Karşı Borca İtiraz (Borca, Ferilere, Faize ve Her Türlü İtiraz) 73
8. Ödeme Emrine Karşı Yetkiye İtiraz 83
9. Ödeme Emrine Karşı İmzaya İtiraz 91
10. Mal Beyanı 97
11. Haciz 102
12. İcra Dosyasının Yenilenmesi 112
13. Haciz İhbarnamelerine İtiraz 116
14. Hacizde İstihkak 127
15. İİK m. 103 Davet Kâğıdı 140
16. Süresinde Satış İstenmemesi Nedeniyle Hacizlerin Kaldırılması 144
17. Taşınmaz ve Taşınır Mal Satışı (Pratik Bilgi) 150
18. Satış (Alacaklının Talebiyle Taşınmaz Malların Satışı) 167
19. Satış (Borçlunun Talebiyle Taşınır Malların Satışı) 178
20. Satış (Pazarlık Yolu ile Taşınır Malların Satışı) 183
21. El Birliğiyle (İştirak) Mülkiyette Satışın Nasıl Yapılacağını Sorma 188
22. Borcu Taksitle Ödemesine İlişkin Sözleşme ve Taahhütname 194
23. Borç Ödemeden Aciz Belgesi 198
24. Rehin Açığı Belgesi 210
25. İflas Masasına Alacak Kaydı 218
26. Alacağın Devri (Temlikname) 222
27. Kefalet Sözleşmesi 227
28. Rücu Belgesi 237
II. İcra Mahkemesi 241
A. Giriş ve İlgili Mevzuat 241
B. İcra Mahkemelerinin Kuruluşu 241
C. İcra Mahkemelerinde Görevli Personel 241
D. İcra Mahkemelerinin Görevleri 241
E. İcra mahkemesinde Yargılıma Usulü 242
F. İcra ve İflas Kanunu’na Göre Parasal Sınırlar 242
1. İhalenin Feshi 243
a. Genel Olarak 245
b. İhalenin Feshi Sebepleri 246
aa. Yargıtay İçtihatlarına Konu Olan Bazı Örnekler 246
aaa. İcra Memuru ile İlgili 246
bbb. İhale ile İlgili 246
ccc. İhalenin Yapıldığı Yer, Gün ve Saat ile İlgili 249
ddd. İhale Tutanağı ile İlgili 250
eee. İhaleye Vekâleten Katılma ile İlgili 250
fff. İntifa Hakkı ile İlgili 251
ggg. Kıymet Takdiri ile İlgili 251
hhh. Paraya Çevirme ve Paylaşma ile İlgili 252
ııı. Rüçhanlı Alacaklar ile İlgili 253
iii. Satıştan Vazgeçme/Satışın Durdurulması ile İlgili 253
jjj. Tellâl ile ilgili 254
kkk. Toplu Rehin Konusu Taşınmazlar ile İlgili 255
bb. Satış Talebi Nedeniyle İhalenin Feshi Sebepleri 255
cc. Artırmaya Hazırlık Döneminde Yapılan İşlemlerle İlgili İhalenin Feshi Sebepleri 255
dd. Artırmanın Yapılmasındaki Usulsüzlüklerle İlgili İhalenin Feshi Sebepleri 256
ee. Artırmaya Fesat Karıştırılmış Olması 257
ff. Satılan Malın Esaslı Niteliklerinde Yanılma 257
c. İhalenin Feshi Usulü 258
aa. Görevli Merci 258
aaa. İcra Hukuk Mahkemesi 258
bbb. Sulh Hukuk Mahkemesi 258
bb. Yetkili İcra hukuk Mahkemesi 260
cc. İhalenin Feshini İsteme Süresi 261
dd. İhalenin Feshini İsteyebilecek Kişiler 269
aaa. Alacaklı 270
bbb. Borçlu 270
ccc. Tapu Sicilinde Kayıtlı Bulunan İlgililer 270
ddd. İhaleye Katılmış Olanlar 270
eee. Mal Kendisine İhale Edilen Alıcı 270
ee. Hukuki Yarar Şartı 271
ff. İhalenin Feshinde Taraflar 271
gg. İhalenin Feshi Talebi 272
hh. İhalenin Feshi Talebinin İncelenmesi 274
ıı. İhalenin Feshi Talebi Üzerine Verilen Kararlar 275
aaa. İhalenin Feshi Talebinin Reddi Kararı 275
bbb. İhalenin Feshi Kararı 276
ii. Kanun Yollarına Müracaat 276
d. İhalenin Feshinin Sonuçları 277
aa. İhalenin Feshi Talebinin Reddi Kararının Sonuçları 277
bb. İhalenin Feshi Kararının Sonuçları 277
2. İcra ve İflas Hukukunda Şikayet Usulü ve Kapsamı 283
3. Emekli Maaşının Haczedilmezliğine Yönelik Şikayet 298
4. Ev Eşyasının Haczedilmezliğine Yönelik Şikayet 306
5. Traktörün Haczedilmezliğine Yönelik Şikayet 313
6. Meskeniyet Şikayeti (Haline Münasip Ev) 323
7. Aşkın / Taşkın Haciz Şikayeti 342
8. Hacizde Tertip Kuralına Aykırılık Şikayeti 349
9. İlama Aykırılık Şikayeti (Kesinleşmeden Takibe Koyma) 354
10. İlama Aykırılık Şikayeti (İşçi Alacaklarındaki Brüt Miktara, Faize ve Faiz Oranına İtiraz) 370
11. Fazla Verilen Paranın Geri Alınması Şikayeti 379
12. Tatil ve Talik Halleri Hakkında Şikayet 387
13. Tebliğat; Usulsüz Tebligatın Tebliğ Tarihinin Düzeltilerek Öğrenme Tarihinin Tebliğ Tarihi Olarak Sayılması Şikayeti 393
14. Taşınmaz Rehni İpotek Akit Tablosunda Sayılı Bulunan Eklenti Taşınmazdan Ayrı Olarak Haczedilemeyeceğinin Şikayet Edilmesi 414
15. Satış Yerinin Değiştirilmesi İstemi 419
16. Kıymet Takdirine İlişkin Şikayet / Kıymet Takdirine İtiraz Davası 424
17. İpoteğin Kaldırılması (Fekki) İstemi 431
18. İİK’nın 121. m. Gereğince Yetki Belgesi İstemi 441
19. Adli Yardım Talebi (İcra Mahkemesinde ve İcra Müdürlüğünde) 453
20. İcra Mahkemesi Hâkiminin ve Mahkeme Zabıt Katibinin Reddi 461
21. Kambiyo Senetlerine Mahsus Takipte Borca İtiraz (Yetki, Zamanaşımı, İtfa, İmhal, Takas, Teminat Senedi, vb. Tüm İtirazlar); İmzaya İtiraz ve Kambiyo Hukuku Bakımından Şikayet 473
Kambiyo Senetlerine Mahsus Takip Yoluna İlişkin Önemli İçtihatlar 528
22. Kira Borcunun Ödenmemesi Nedeniyle Tahliye Davası 567
23. Kira Borcunun Ödenmemesi Nedeniyle İtirazın Kaldırılması ve Tahliye Davası 586
24. Ödeme Emrine Karşı Borca İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması 615
25. Ödeme Emrine Karşı İmzaya İtirazın Geçici Olarak Kaldırılması 646
26. Ödeme Emrine Karşı Gecikmiş İtiraz 662
27. İcranın Geri Bırakılması Davası (Takipten önce İtfa ve İmhal; Takipten önce ve sonraki Zamanaşımı) 668
28. Takibin Kesinleşmesinden Sonraki İtfa Nedeniyle Takibin İptali ve Mühlet Nedeniyle Takibin Ertelenmesi 673
İpotek ve Rehin Takiplerine İlişkin Önemli İçtihatlar 676
29. Süre Tutum 735
30. Yargılamanın İadesi (Yenilenmesi) 740
31. İstinaf ve İtiraz Kanun Yolu (İcra Hukuk ve İcra Ceza): 747
32. İcra Ceza Suçları ve Yargılama Usulü 765
33. Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme Suçu 782
34. Şikayetten Feragat/ Vazgeçme Nedeniyle Davanın ve Cezanın Düşmesi 813
35. Borcun Ödenmesi (İtfa) Nedeniyle Davanın ve Cezanın Düşmesi 815
36. Nafakaya İlişkin Karara Uymayan/ Nafaka Borunu Ödemeyen Borçlunun Cezalandırılması 818
37. Taahhüdü İhlal Suçu 823
38. Ticareti Terk Eden Borçlunun (Tacir) Mal Beyanında Bulunmaması Nedeniyle Cezalandırılması 830
39. Kusurlu Olarak Sermaye Şirketinin İflasını İstemeyen Sanığın Cezalandırılması İstemi 834
40. Gerçeğe Aykırı Mal Beyanında Bulunan Kişinin Cezalandırılması 837
41. Çocuk Teslimine İlişkin İcra Emrine Aykırı Davranan Sanığın Cezalandırılması 840
42. Ticari İşletmede Yöneticinin Sorumluluğu 846
Dilekçe Dizini 851
Kavram Dizini 855

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
195,00   
195,00   
2
97,50   
195,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
195,00   
195,00   
2
97,50   
195,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
195,00   
195,00   
2
97,50   
195,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
195,00   
195,00   
2
97,50   
195,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
195,00   
195,00   
2
97,50   
195,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
195,00   
195,00   
2
   
   
Kapat