Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi Ejder Yılmaz

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi( 4 Cilt Takım )


Basım Tarihi
2021-03
Sayfa Sayısı
5852
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786050507966
Boyut
16x24
Baskı
41.200,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 1200 puan kazanacaksınız)
   1200
KARGO BEDAVA

Prof. Dr. Ejder YILMAZ

 

1 İNCİ CİLDİN
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 7
İÇİNDEKİLER 13
KISALTMALAR CETVELİ 21
GENEL BİBLİYOGRAFYA 25
GİRİŞ 29

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM: Görev, Yetki ve Yargı Yeri Belirlenmesi

BİRİNCİ AYIRIM: Görev

 

MADDE 1: Görevin belirlenmesi ve niteliği 33
A) Genel Olarak 33
B) Görev Açısından Adlî Yargı - İdarî Yargı Ayırımı 42
C) Uyuşmazlık Mahkemesi 53

MADDE 2: Asliye hukuk mahkemelerinin görevi 66
A) Asliye Hukuk Mahkemesinin Genel Görevli Mahkeme Olması 69
B) Asliye Hukuk Mahkemesi Ve Diğer Mahkemeler Arasındaki İlişki 89
1) Asliye Hukuk Mahkemesi - Asliye Hukuk Mahkemesi İlişkisi 89
2) Asliye Hukuk Mahkemesi - Asliye Ticaret Mahkemesi İlişkisi 90
a) Ticarî Davalar 90
aa) Mutlak Ticarî Davalar 90

bb) Nisbî Ticarî Davalar 111

b) Ticarî Davalarda Görevli Mahkeme 128
aa) Ayrı Asliye Ticaret Mahkemesi Kurulan Yerler 128

bb) Ayrı Asliye Ticaret Mahkemesi Kurulmayan Yerler 133

c) Ticarî Davalarda Yargılama Usulü 137
3) Asliye Hukuk Mahkemesi - Sulh Hukuk Mahkemesi İlişkisi 139
4) Asliye Hukuk Mahkemesi - Özel Uzmanlık Mahkemesi İlişkisi 140
a) Genel Olarak 140
b) Asliye Hukuk Mahkemesi - Aile Mahkemesi İlişkisi 142
aa) Aile Hukukundan Doğan Dava ve İşler 142

bb) Aile Hukukuna İlişkin Dava ve İşlerde Görevli
Mahkeme 165
aaa) Ayrı Aile Mahkemesi Kurulan Yerler 165

bbb) Ayrı Aile Mahkemesi Kurulmayan Yerler 166

cc) Aile Hukukundan Doğan Dava ve İşlerde Yargılama
Usulü 168
c) Asliye Hukuk Mahkemesi - İş Mahkemesi İlişkisi 182
aa) İş Davaları 183

bb) İş Davalarında Görevli Mahkeme 218

aaa) Ayrı İş Mahkemesi Kurulan Yerler 219

bbb) Ayrı İş Mahkemesi Kurulmayan Yerler 219

cc) İş Davalarında Yargılama Usulü 221

aaa) Dava açmadan önce arabulucuya başvurma
zorunluluğu (dava şartı) 221
bbb) Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili davalardan
önce Kurum’a başvuru zorunluluğu 232
ccc) Usule ilişkin diğer düzenlemeler 238

d) Asliye Hukuk Mahkemesi - Kadastro Mahkemesi
İlişkisi 253
aa) Kadastro Davaları 253

bb) Kadastro Davalarında Görevli Mahkeme 256

aaa) Ayrı Kadastro Mahkemesi Kurulan Yerler 256

bbb) Ayrı Kadastro Mahkemesi Kurulmayan Yerler 274

cc) Kadastro Davalarında Yargılama Usulü 274

e) Asliye Hukuk Mahkemesi - Tüketici Mahkemesi İlişkisi 291
aa) Tüketici Uyuşmazlıkları 291

bb) Tüketici Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Olarak
Arabuluculuk 312
cc) Tüketici Uyuşmazlıklarını Çözmekle Görevli Yerler 314

aaa) Tüketici Hakem Heyetleri 314

bbb) Tüketici Mahkemeleri 326

f) Asliye Hukuk Mahkemesi - İcra Mahkemesi İlişkisi 330
aa) İcra ve İflâs Hukuku Uyuşmazlıkları 330

bb) İcra ve İflâs Hukuku Uyuşmazlıklarında Görevli
Mahkeme 330
cc) İcra Mahkemelerinde Uygulanan Yargılama Usulü 331

g) Asliye Hukuk Mahkemesi - Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk
Mahkemesi İlişkisi 331
aa) Fikrî ve Sınaî Haklarla İlgili Davalar 331

bb) Fikrî ve Sınaî Haklarla İlgili Davalarda Görevli
Mahkeme 333
cc) Fikrî ve Sınaî Haklarla İlgili Davalarda Yargılama
Usulü 336

MADDE 3: Ölüm veya vücut bütünlüğünün yitirilmesinden doğan
zararların tazmini davalarında görev 365

MADDE 4: Sulh hukuk mahkemelerinin görevi 367
A) Genel Olarak 370
B) Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu Dava Ve İşler 370
1) Kira İlişkisinden Doğan Tüm Uyuşmazlıkları Konu Alan
Davalar 370
2) Paylaştırma ve Ortaklığın Giderilmesi Davaları 401
3) Yalnız Zilyetliğin Korunması İle İlgili Davalar 406
4) Çekişmesiz Yargı İşleri 425
5) HMK’nun ve Diğer Kanunların Sulh Hukuk Mahkemesini
Görevlendirdiği Dava ve İşler 426
C) Sulh Hukuk Mahkemesi Ve Diğer Mahkemeler Arasındaki
İlişki 451
1) Sulh Hukuk Mahkemesi - Sulh Hukuk Mahkemesi İlişkisi 451
2) Sulh Hukuk Mahkemesi - Asliye Hukuk Mahkemesi İlişkisi 452
3) Sulh Hukuk Mahkemesi - Özel Mahkeme İlişkisi 453

İKİNCİ AYIRIM:
Yetki

MADDE 5: Genel kural 455
A) Genel Olarak Yetki 455
B) Millî Ve Milletlerarası Yetki 456
1) Milletlerarası Yetki 456
2) Millî (iç) Yetki 489
a) Kesin Yetki 489
b) Kesin Olmayan Yetki 497
c) Kamu Düzenine İlişkin Yetki 497
d) Kamu Düzenine İlişkin Olmayan Yetki 498
e) Türkiye’de Her Mahkemenin Yetkili Olduğu Davalar 498
f) Birden Fazla Yetkili Mahkemenin Bulunması Halinde
Seçim Hakkı 499

MADDE 6: Genel yetkili mahkeme 503

MADDE 7: Davalının birden fazla olması hâlinde yetki 518
A) Birden Fazla Davalının Bulunması Halinde Davanın
Davalılardan Herhangi Birinin Yerleşim Yerinde Açılabilmesi 518
B) Birden Fazla Davalının Bulunması Halinde Davanın Ortak
Yetkili Mahkemede Açılması 524
C) Yapay Yetki Yaratmak Amacıyla Davada Birden Fazla Davalı
Gösterilmesi 536

MADDE 8: Bir yerde geçici olarak oturanlara karşı açılacak
davalarda yetki 538
A) Davanın Geçici Oturulan Yerde Açılması İhtiyacı 538
B) Geçici Oturulan Yer Mahkemesinde Dava Açılmasının Şartları 539
1) Davalının Kanunda Sayılan Belli Kişilerden Olması 539
2) Geçici Olarak Oturmanın Uzunca Bir Süre Devam Etmesi 539
3) Yalnızca Alacak ve Taşınır Mal Davalarının Açılabilmesi 540
4) Davalı Olma 540

MADDE 9: Türkiye’de yerleşim yerinin bulunmaması hâlinde yetki 542
A) Türkiye’de Yerleşim Yeri Bulunmayanlar Hakkında Açılacak
Olan Davalarda Genel Yetkili Mahkeme 543
B) Türkiye’de Yerleşim Yeri Bulunmayanlar Hakkında Açılacak
Olan Malvarlığı Davalarında Özel Yetkili Mahkeme 544

MADDE 10: Sözleşmeden doğan davalarda yetki 546
A) Sözleşmeden Doğan Davalarda İfa Yeri Mahkemesi Yetkilidir 546
B) İfa Yeri 558

MADDE 11: Mirastan doğan davalarda yetki 579
A) Ölen Kimsenin Son Yerleşim Yeri Mahkemesinin Kesin
Yetkili Olduğu Davalar 579
B) Terekede Bulunan Mal Hakkındaki İstihkak Davasında Yetkili
Mahkeme 586
C) Mirasçılık Belgesinde Yetkili Mahkeme 586
MADDE 12: Taşınmazın aynından doğan davalarda yetki 593
A) Genel Olarak 594
B) Taşınmaz Üzerindeki Aynî Hakka İlişkin Davalar 603
C) Taşınmaz Üzerinde Aynî Hak Değişikliğine Yol Açabilecek Davalar 627
D) Taşınmazın Zilyedliğine İlişkin Davalar 633
E) Taşınmazı Alıkoyma (Hapis) Hakkına İlişkin Davalar 634
F) İrtifak Haklarına İlişkin Davalar 634

MADDE 13: Karşı davada yetki 635

MADDE 14: Şubeler ve tüzel kişilerle ilgili davalarda yetki 636

MADDE 15: Sigorta sözleşmelerinden doğan davalarda yetki 667
A) Zarar (Mal) Sigortalarında Yetki 668
B) Can (Hayat) Sigortalarında Yetki 670

MADDE 16: Haksız fiilden doğan davalarda yetki 676

MADDE 17: Yetki sözleşmesi 708
A) Genel Olarak Usul Sözleşmeleri 709
B) Yalnızca Tacirlerin Ve Kamu Tüzel Kişilerinin Yetki
Sözleşmesi Yapabilmeleri 711
C) Taraflarca Aksi Kararlaştırılmadıkça Davanın Yalnızca Yetki
Sözleşmesinde Belirlenen Yerde Açılabilmesi 722
D) Hukuk Muhakemeleri Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarihten
Önce Yapılan Yetki Anlaşmalarının Durumu 735

MADDE 18: Yetki sözleşmesinin geçerlilik şartları 746
A) Yetki Sözleşmesinin Üzerinde Serbestçe Tasarruf Edilebilen
Konulara İlişkin Olması 746
B) Yetki Sözleşmesinin Yazılı Olarak Yapılması 751
C) Hukukî İlişkinin Belirli Veya Belirlenebilir Olması 752
D) Yetkili Kılınan Mahkemenin Gösterilmesi 752

MADDE 19: Yetki itirazının ileri sürülmesi 754
A) Kesin Yetkinin Kendiliğinden Dikkate Alınması 755
B) Kesin Olmayan Yetkinin İlk İtiraz Olarak İleri Sürülmesi 760

C) Mahkemenin Yetki İtirazını İncelemesi 773
ÜÇÜNCÜ AYIRIM:
Görevsizlik veya Yetkisizlik Kararı Üzerine
Yapılacak İşlemler ve Yargı Yeri Belirlenmesi

MADDE 20: Görevsizlik veya yetkisizlik kararı üzerine yapılacak
işlemler 787
A) Tarafın Talepte Bulunması Gerekliliği Ve Süresi 789
B) Talebin Yapılacağı Mahkeme 805
C) Davanın Açılmamış Sayılması Kararı 808
D) Dosyanın Görevli Veya Yetkili Mahkemeye Gönderilmesi 820
E) Sürenin Geçmesinden Sonra Yeni Dava Açılması 827
F) Dava Dosyasının Görevsizlik Veya Yetkisizlik Dışındaki Bir
Sebeple Başka Mahkemeye Devri 835
G) Adlî Yargı Ve İdarî Yargıyı İlgilendiren Görevsizlik
(Yargı Yerinin Caiz Olmadığı) Kararları 842

MADDE 21: Yargı yeri belirlenmesini gerektiren sebepler 868
A) Genel Olarak Yargı Yeri Belirlenmesi 868
B) Yargı Yeri Belirlenmesini Gerektiren Sebepler 868
1) Davaya Bakmakla Görevli ve Yetkili Mahkemenin Davaya
Bakmasına Herhangi Bir Engel Çıkması (m21,1/a) 868
2) İki Mahkeme Arasında Yargı Çevrelerinin Sınırlarının
Belirlenmesi Konusunda Bir Tereddüt Ortaya Çıkması
(m21,1/b) 870
3) İki Mahkemenin de Görevsizlik Kararı Vermesi ve Bu Kararların
Kanun Yoluna Başvurulmaksızın Kesinleşmesi (m21,1/c) 870
4) Kesin Yetki Hâllerinde İki Mahkemenin de Yetkisizlik
Kararı Vermesi ve Bu Kararların Kanun Yoluna
Başvurulmaksızın Kesinleşmesi (m21,1/d) 885

MADDE 22: İnceleme yeri 890

MADDE 23: İnceleme usulü ve sonucu 893

İKİNCİ BÖLÜM:
Yargılamaya Hâkim Olan İlkeler

MADDE 24: Tasarruf ilkesi 905
A) Yargılamanın Amacı Ve Amacın Gerçekleş Mesini Sağlayan
Medeni Usul Hukuku İlkeleri 905
B) Dava Açma Ve Takip Etme Serbestliği 912
C) İstisna 919

MADDE 25: Taraflarca getirilme ilkesi 921
A) Dava Malzemesinin Taraflarca Getirilmesi Kuralı 921
B) Kamu Düzenine İlişkin Hususlarda Hâkimin Yetkisi 941

MADDE 26: Taleple bağlılık ilkesi 945
A) Hâkimin Taleple Bağlılığı Kuralı 945
B) İstisna 1015

MADDE 27: Hukukî dinlenilme hakkı 1024
A) İddia Ve Savunma Hakkı 1025
B) Hukukî Dinlenilme Hakkının Kapsamı 1033
C) Bilgilenme Hakkı / Mahkemenin Bilgilendirme Yükümlülüğü 1043
D) Açıklama Ve İspat Hakkı 1052
E) Duruşma Yapma Zorunluluğu 1064
F) Mahkeme Kararlarının Gerekçeli Olması Zorunluluğu 1100
G) Denetim Yollarına (Kanun Yoluna, Hukuki Çareye) Başvurma
Olanağının Sağlanması 1126

MADDE 28: Alenîyet ilkesi 1128
A) Yargılamanın Kural Olarak Herkese Açık Yapılması 1130
B) İstisnaî Olarak Duruşmanın Gizli Yapılabilmesi 1134

MADDE 29: Dürüst davranma ve doğruyu söyleme yükümlülüğü 1138
A) Davada Dürüstlük Kuralına Uyma Zorunluluğu 1138
B) Doğruyu Söyleme Yükümlülüğü 1173

MADDE 30: Usul ekonomisi ilkesi 1175
A) Usul Ekonomisi Kavramı 1175
B) Usul Ekonomisinin Unsurları 1182
1) Basitlik (yargılamanın kolaylaştırılması zorunluluğu) 1182
2) Hızlılık (davanın uzamasına sebebiyet vermeme
zorunluluğu) 1200
3) Ucuzluk (gereksiz masrafa yol açmama zorunluluğu) 1213

MADDE 31: Hâkimin davayı aydınlatma ödevi 1226


MADDE 32: Yargılamanın sevk ve idaresi 1287
A) Yargılamanın Sevk Ve İdaresinin Hâkime Ait Olması 1288
B) Okunamayan, Uygunsuz Veya İlgisiz Evrak 1288

MADDE 33: Hukukun uygulanması 1293
A) Hâkimin Türk Hukukunu Kendiliğinden Uygulaması 1293
B) Hâkimin Takdir Hakkı Ve Hukuk Yaratması 1301

C) Hâkimin Yabancı Hukuku Kendiliğinden Uygulaması 1366,
İKİNCİ AYIRIM:
İlk İtirazlar

MADDE 116: Konusu 2657
A) İlk İtiraz Halleri 2658
1) Kesin Yetki Kuralının Bulunmadığı Hallerde Yetki İlk
İtirazdır (m116,1/a) 2658
2) Uyuşmazlığın Tahkim yoluyla Çözümlenmesi Gerektiği
İtirazı, İlk İtirazdır (m116,1/a) 2662
B) İlk İtiraz Olmayan Haller 2663

MADDE 117: İleri sürülmesi ve incelenmesi 2668

ÜÇÜNCÜ KISIM
Yazılı Yargılama Usulü

BİRİNCİ BÖLÜM:
Davanın Açılması

MADDE 118: Davanın açılma zamanı 2679
A) Genel Olarak 2679
B) Dava Açılmasının Sonuçları 2684
1) Dava Açılmasının Maddi Hukuk Bakımından Doğurduğu
Sonuçlar 2685
a) Zamanaşımı Kesilir 2685
b) Hakdüşürücü Süre Korunmuş Olur 2694
c) Bazı Kişivarlığı Hakları Malvarlığı Hakkına Dönüşür 2694
d) Davalının İyiniyeti Kötüniyete Dönüşür 2695
e) Daha Önce Temerrüt Doğmamışsa Temerrüt Hali
Ortaya Çıkar 2696
2) Dava Açılmasının Usul Hukuk Bakımından Doğurduğu Sonuçlar 2698
a) Mahkemenin Davayı İnceleme Zorunluluğu Ortaya Çıkar 2698
b) Dava Şartları Davanın Açıldığı Tarihe Göre Belirlenir 2699
c) Dava Açıldığı Tarihteki Duruma göre Karara Bağlanır 2699
d) Derdestlik Hali Ortaya Çıkar 2701
e) Daha Önce Verilmiş Olan İhtiyati Tedbir
(İhtiyati Haciz) Korunmuş Olur 2701
f) Davanın Geri Alınması Yasağı Ortaya Çıkar 2701
3) Diğer Sonuçlar 2701

MADDE 119: Dava dilekçesinin içeriği 2709
A) Dava Dilekçesinde Yeralması Gereken Hususlar 2710
1) Anapara faizi 2733
a) Kanuni faiz oranı 2733
aa) Adi işlerde kanuni faiz oranı 2733

bb) Ticari işlerde kanuni faiz oranı 2734

b) Sözleşmesel faiz oranı 2734
aa) Adi işlerde sözleşmesel faiz oranı 2734

bb) Ticari işlerde sözleşmesel faiz oranı 2735

2) Temerrüt faizi 2736
a) Kanuni temerrüt faiz oranı 2737
aa) Adi işlerde kanuni temerrüt faiz oranı 2737

bb) Ticari işlerde kanuni temerrüt faiz oranı 2737

b) Sözleşmesel faiz oranı 2743
aa) Adi işlerde sözleşmesel temerrüt faiz oranı 2743

bb) Ticari işlerde sözleşmesel temerrüt faiz oranı 2744

3) Yabancı para borcunda faiz 2745
B) Bazı Dilekçelerin İçeriği 2751
C) Dava Dilekçesinde Eksiklik Bulunmasının Yaptırımı 2756

MADDE 120: Harç ve gider avansının ödenmesi 2773

MADDE 121: Belgelerin birlikte verilmesi 2792
A) Deliller Davacının Elinde İse 2792
B) Deliller Davacının Elinde Değil İse 2795

MADDE 122: Dava dilekçesinin tebliği 2796

MADDE 123: Davanın geri alınması 2799

MADDE 124: Tarafta iradî değişiklik 2818

MADDE 125: Dava konusunun devri 2860
A) Davakonusunun Davalı Tarafından Üçüncü Kişiye Devri 2864
1) Davacı İsterse, Davalıya Karşı Açtığı Davadan Vazgeçerek
Dava Konusunu Devir Alan Üçüncü Kişiye Devam Ettirir
(m125,1/A) 2872
2) Davacı, İsterse Davalıya Karşı Açmış Olduğu Davasını
Tazminat Davasına Dönüştürür (m125,1/B) 2876
B) Dava Konusunun Davacı Tarafından Üçüncü Kişiye Devri 2877

(2 NCİ CİLDİN SONU)MADDE 176: Kapsamı ve sayısı 3365

MADDE 177: Islahın zamanı ve şekli 3411

MADDE 178: Islah sebebiyle ortaya çıkan yargılama giderleri ve
karşı tarafın zararının ödenmesi 3443

MADDE 179: Islahın etkisi 3448

MADDE 180: Davanın tamamen ıslahı 3452

MADDE 181: Kısmen ıslah 3458

MADDE 182: Kötüniyetli ıslah 3465

MADDE 183: Maddî hataların düzeltilmesi 3467

ALTINCI AYIRIM:
Toplu Mahkemelerde Tahkikat

MADDE 183/A: Toplu Mahkemelerde Tahkikat 3477

ALTINCI BÖLÜM:
Tahkikatın Sona Ermesi ve Sözlü Yargılama

MADDE 184: Tahkikatın sona ermesi 3481

MADDE 185: Toplu mahkemelerde tahkikatın sona ermesi 3485

MADDE 186: Sözlü yargılama 3487

DÖRDÜNCÜ KISIM
İspat ve Deliller

BİRİNCİ BÖLÜM:
Genel Hükümler

MADDE 187: İspatın konusu 3495

MADDE 188: İkrar 3498
A) Basit İkrar 3500
B) Vasıflı İkrar 3500
C) Bileşik İkrar 3508

MADDE 189: İspat hakkı 3527

MADDE 190: İspat yükü 3561

MADDE 191: Karşı ispat 3607

MADDE 192: Kanunda düzenlenmemiş deliller 3609

MADDE 193: Delil sözleşmesi 3614

MADDE 194: Somutlaştırma yükü ve delillerin gösterilmesi 3629

MADDE 195: Başka yerden getirtilecek deliller 3643

MADDE 196: Delilden vazgeçme 3647

MADDE 197: Delillerin incelenmesi ve istinabe 3650

MADDE 198: Delillerin değerlendirilmesi 3656

İKİNCİ BÖLÜM:
Belge ve Senet

MADDE 199: Belge 3657

MADDE 200: Senetle ispat zorunluluğu 3671

MADDE 201: Senede karşı tanıkla ispat yasağı 3700

MADDE 202: Delil başlangıcı 3723

MADDE 203: Senetle ispat zorunluluğunun istisnaları 3758

MADDE 204: İlâmların ve resmî senetlerin ispat gücü 3788

MADDE 205: Adî senetlerin ispat gücü 3802

MADDE 206: İmza atamayanların durumu 3805

MADDE 207: Senette çıkıntı, kazıntı ve silinti 3808

MADDE 208: Yazı veya imza inkârı 3818

MADDE 209: Yazı veya imza inkârının sonucu 3827

MADDE 210: Güvenli elektronik imzalı belgenin inkârı 3843

MADDE 211: Sahtelik incelemesi 3844

MADDE 212: Sahte senedin iptali 3864

MADDE 213: Haksız yere sahtelik iddiası 3864

MADDE 214: Sahtelik hakkında hukuk ve ceza mahkemesi
kararlarının etkisi 3867

MADDE 215: Belgelerin halefler aleyhine kullanılması ve adi
senetlerin üçüncü kişiler hakkında hüküm ifade etmesi 3868

MADDE 216: Mahkemece belge aslının istenmesi ve geri verilmesi 3875

MADDE 217: Belge aslının ibrazı usulü 3881

MADDE 218: Belgenin yerinde incelenmesi 3883

MADDE 219: Tarafların belgeleri ibrazı zorunluluğu 3888

MADDE 220: Tarafın belgeyi ibraz etmemesi 3895

MADDE 221: Üçüncü kişinin belgeyi ibraz etmemesi 3903

MADDE 222: Ticarî defterlerin ibrazı ve delil olması 3910

MADDE 223: Yabancı dilde yazılmış belgeler 3953

MADDE 224: Yabancı resmî belgelerin yetkili makamlar tarafından
onaylanması zorunluluğu 3955

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
Yemin

MADDE 225: Yeminin konusu 3959

MADDE 226: Yemine konu olamayacak vakıalar 3974

MADDE 227: Yemin teklifi 3980

MADDE 228: Yemine davet 3988

MADDE 229: Yemin etmemenin sonuçları 4000

MADDE 230: Yeminin iade olunamayacağı hâller 4004

MADDE 231: Ölüm veya fiil ehliyetinin kaybı 4005

MADDE 232: Yemini yerine getirecek kimseler 4006

MADDE 233: Yeminin şekli 4010

MADDE 234: Sağır ve dilsizlerin yemini 4022

MADDE 235: Hasta veya özürlülerin mahkeme dışında yemini 4023

MADDE 236: Yemin edecek kimsenin mahkemenin yargı çevresi
dışında olması 4023

MADDE 237: Yemin konusunun açıklattırılması 4026

MADDE 238: Yemin tutanağının düzenlenmesi 4027

MADDE 239: Yalan yere yemin iddiası 4029

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
Tanık

MADDE 240: Tanık gösterme şekli 4031

MADDE 241: Tanıklardan bir kısmının dinlenilmesiyle yetinilmesi 4061

MADDE 242: Tanıklığın izne bağlı olduğu hâller 4074

MADDE 243: Tanığın davet edilmesi 4075

MADDE 244: Davetiyenin içeriği 4080

MADDE 245: Çağrıya uyma zorunluluğu 4081

MADDE 246: Tanığa soru kağıdı gönderilmesi 4086

MADDE 247: Tanıklıktan çekinme hakkı 4089

MADDE 248: Kişisel nedenlerle tanıklıktan çekinme 4090

MADDE 249: Sır nedeniyle tanıklıktan çekinme 4091

MADDE 250: Menfaat ihlâli tehlikesi nedeniyle tanıklıktan çekinme 4092

MADDE 251: Tanıklıktan çekinme hakkının istisnaları 4093

MADDE 252: Çekinme sebeplerinin bildirilmesi ve incelenmesi 4095

MADDE 253: Çekinmenin kabul edilmemesinin sonucu 4096

MADDE 254: Tanığın kimliğinin tespiti 4098

MADDE 255: Tanıklara itiraz 4099

MADDE 256: Tanığa görevinin önemini anlatma 4102

MADDE 257: Yeminsiz dinlenecekler 4103

MADDE 258: Yeminin zamanı ve şekli 4105

MADDE 259: Tanıkların mahkemede dinlenilmesi 4106

MADDE 260: Tanığın bilgilendirilmesi 4112

MADDE 261: Tanığın dinlenilme şekli 4113
A) Tanığın Dinlenilmesi 4114
B) Tanık İfadesinin Değerlendirilmesi 4119

MADDE 262: Yasak davranışlar 4128

MADDE 263: Tercüman ve bilirkişi kullanılması 4130

MADDE 264: Yalan yere veya menfaat temin ederek tanıklık
edilmesi ve sonuçları 4131

MADDE 265: Tanığa ödenecek ücret ve giderler 4132

BEŞİNCİ BÖLÜM:
Bilirkişi İncelemesi

MADDE 266: Bilirkişiye başvurulmasını gerektiren hâller 4135
A) Genel Olarak Bilirkişilik 4136
B) Bilirkişiye Başvurulmasını Gerektiren Haller (m266) 4144

MADDE 267: Bilirkişi sayısının belirlenmesi 4174

MADDE 268: Bilirkişilerin görevlendirilmesi 4181

MADDE 269: Bilirkişilik görevinin kapsamı 4185

MADDE 270: Bilirkişilik görevini kabulle yükümlü olanlar 4186

MADDE 271: Bilirkişiye yemin verdirilmesi 4189

MADDE 272: Bilirkişinin görevini yapmaktan yasaklı olması ve reddi 4191

MADDE 273: Bilirkişinin görev alanının belirlenmesi 4196

MADDE 274: Bilirkişinin görev süresi 4199

MADDE 275: Bilirkişinin haber verme yükümlülüğü 4201

MADDE 276: Bilirkişinin görevini bizzat yerine getirme yükümlülüğü 4202

MADDE 277: Bilirkişinin sır saklama yükümlülüğü 4205

MADDE 278: Bilirkişinin yetkileri 4206

MADDE 279: Bilirkişi açıklamalarının tespiti ve rapor 4211

MADDE 280: Bilirkişi raporunun verilmesi 4220

MADDE 281: Bilirkişi raporuna itiraz 4224

MADDE 282: Bilirkişinin oy ve görüşünün değerlendirilmesi 4243

MADDE 283: Bilirkişi gider ve ücreti 4256

MADDE 284: Bilirkişinin ceza hukuku bakımından durumu 4259

MADDE 285: Bilirkişinin hukukî sorumluluğu 4260

MADDE 286: Davaların açılacağı mahkeme 4266
A) Tazminat Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme 4267
B) Rücu Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme 4268

MADDE 287: Rücu davasında zamanaşımı 4269

ALTINCI BÖLÜM:
Keşif

MADDE 288: Keşif kararı 4271

MADDE 289: Keşfe yetkili mahkeme 4289

MADDE 290: Keşfin yapılması 4290

MADDE 291: Keşfe katlanma zorunluluğu 4308

MADDE 292: Soybağı tespiti için inceleme 4310

YEDİNCİ BÖLÜM:
Uzman Görüşü

MADDE 293: Uzman görüşü 4317

(3 üncü CİLDİN SONU)

4 üncü CİLT

İÇİNDEKİLER

BEŞİNCİ KISIM

Hüküm ve Davaya Son Veren Taraf İşlemleri

BİRİNCİ BÖLÜM:

Hüküm

MADDE 294: Hüküm, hükmün verilmesi ve tefhimi4341

MADDE 295: Hükmün müzakeresi4357

MADDE 296: Hükmün oylanması ve yeter sayı 4358

MADDE 297: Hükmün kapsamı 4359

MADDE 298: Hükmün yazılması 4399

MADDE 299: Hükmün imza edilememesi4409

MADDE 300: Hükmün korunması4410

MADDE 301: Hüküm nüshası4411

MADDE 302: İlâmın alınması, kesinleşme kaydı ve harçlar4414

MADDE 303: Kesin hüküm 4418

A) Şeklî Anlamda Kesin Hüküm 4420

B) Maddi Anlamda Kesin Hüküm4428

C) Kesin Hükmün İcrası4497

D) Kesin Hale Gelen Yabancı Mahkeme Kararlarının Ülkemiz

Bakımından Anlamı / Yabancı Mahkeme Kararlarının

Tenfizi ve Tanınması4497

1) Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizi 4497

2) Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması4514

İKİNCİ BÖLÜM:

Hükmün Tashihi, Tavzihi ve Tanınması

MADDE 304: Hükmün tashihi 4521

MADDE 305: Hükmün tavzihi4528

MADDE 305/A: Hükmün tamamlanması 4544

MADDE 306: Tavzih ve tamamlama talebi ile usulü4545

4332 İçindekiler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:

Davaya Son Veren Taraf İşlemleri

MADDE 307: Davadan feragat 4553

MADDE 308: Davayı kabul 4571

MADDE 309: Feragat ve kabulün şekli 4576

MADDE 310: Feragat ve kabulün zamanı 4596

MADDE 311: Feragat ve kabulün sonuçları 4603

MADDE 312: Feragat ve kabul hâlinde yargılama giderleri 4619

MADDE 313: Sulh 4627

MADDE 314: Sulhun zamanı 4639

MADDE 315: Sulhun etkisi 4641

ALTINCI KISIM

Basit Yargılama Usulü

MADDE 316: Basit yargılama usulüne tâbi dava ve işler 4651

MADDE 317: Dilekçelerin verilmesi 4666

MADDE 318: Delillerin ikamesi 4669

MADDE 319: İddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağı 4671

MADDE 320: Ön inceleme ve tahkikat 4674

MADDE 321: Hüküm 4693

MADDE 322: Uygulanacak hükümler 4703

YEDİNCİ KISIM

Yargılama Giderleri ve Adli Yardım

BİRİNCİ BÖLÜM:

Yargılama Giderleri

MADDE 323: Yargılama giderlerinin kapsamı 4705

A) Genel Olarak 4706

B) Yargılama Giderlerinin Kapsamı 4756

C) Yargılama Giderlerinin Hak Arama Özgürlüğünü Engellememesi Gereği 4760

MADDE 324: Delil ikamesi için avans 4763

MADDE 325: Re’sen yapılması gereken işlemlere ilişkin giderler 4783

MADDE 326: Yargılama giderlerinden sorumluluk 4793

MADDE 327: Dürüstlük kuralına aykırılık sebebiyle yargılama

giderlerinden sorumluluk 4809

İçindekiler 4333

MADDE 328: Fer’î müdahale gideri 4817

MADDE 329: Kötüniyetle veya haksız dava açılmasının sonuçları4818

MADDE 330: Vekâlet ücretinin taraf lehine hükmedilmesi4822

A) Vekâlet Veren İle Avukat Arasındaki Avukatlık Ücreti4822

B) Davayı Kaybeden Tarafın Davasını Avukat Eliyle Yürüten Diğer

Taraf Lehine Yargılama Gideri Olarak Ödemesi Gereken Avukatlık

Ücreti4825

MADDE 331: Esastan sonuçlanmayan davada yargılama gideri 4835

MADDE 332: Yargılama giderlerine hükmedilmesi 4853

MADDE 333: Avansın iadesi4857

İKİNCİ BÖLÜM:

Adli Yardım

MADDE 334: Adli yardımdan yararlanacak kişiler 4859

MADDE 335: Adli yardımın kapsamı4863

MADDE 336: Adli yardım talebi 4865

MADDE 337: Adli yardım talebinin incelenmesi 4870

MADDE 338: Adli yardım kararının kaldırılması4884

MADDE 339: Adli yardımla ertelenen yargılama giderlerinin tahsili4885

MADDE 340: Adli yardım kararıyla atanan avukatın ücretinin ödenmesi4888

SEKİZİNCİ KISIM

Kanun Yolları

BİRİNCİ BÖLÜM:

İstinaf

MADDE 341: İstinaf yoluna başvurulabilen kararlar4889

A) Kanun Yolları 4891

B) İstinaf Mahkemelerinin Faaliyete Başlaması4892

C) İstinaf Yoluna Başvurulabilen Kararlar4893

D) Genel Olarak İstinaf 4897

E) İstinaf Kavramı4900

F) İstinafın Leh Ve Aleyhindeki Görüşler 4902

G) Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye (İstinaf)

Mahkemelerinin Kuruluş, Görev Ve Yetkileri Hakkında 5235 Sayılı

Kanun 4905

MADDE 342: İstinaf dilekçesi 4917

4334 İçindekiler

MADDE 343: İstinaf dilekçesinin verilmesi 4923

MADDE 344: Harç ve giderlerin yatırılması 4926

MADDE 345: Başvuru süresi 4932

MADDE 346: İstinaf dilekçesinin reddi 4937

MADDE 347: İstinaf dilekçesine cevap 4940

MADDE 348: Katılma yolu ile başvurma 4943

MADDE 349: Başvurma hakkından feragat 4945

MADDE 350: Başvurunun icraya etkisi 4950

MADDE 351: Kötüniyetle istinaf yoluna başvurma 4954

MADDE 352: Ön inceleme 4954

MADDE 353: Duruşma yapılmadan verilecek kararlar 4957

A) Duruşmasız Olarak Karara Bağlanabilen Usule İlişkin Haller 4959

B) Duruşmasız Olarak Karara Bağlanabilen Esasa İlişkin Haller 4965

MADDE 354: İnceleme 4967

MADDE 355: İncelemenin kapsamı 4968

MADDE 356: Duruşma yapılması ve karar verilmesi 4973

MADDE 357: Yapılamayacak işlemler 4979

MADDE 358: Duruşmaya gelinmemesi ve giderlerin ödenmemesi 4985

MADDE 359: Karar 4987

MADDE 360: Uygulanacak diğer hükümler 4995

İKİNCİ BÖLÜM:

Temyiz

MADDE 361: Temyiz edilebilen kararlar 4999

A) Genel Olarak 5000

B) Yargıtayın Yapısı ve İşlevi 5002

MADDE 362: Temyiz edilemeyen kararlar 5017

MADDE 363: Kanun yararına temyiz 5032

MADDE 364: Temyiz dilekçesi 5035

MADDE 365: Temyiz dilekçesinin verilmesi 5037

MADDE 366: Kıyas yoluyla uygulanacak hükümler 5049

MADDE 367: Temyizin icraya etkisi 5058

MADDE 368: Kötüniyetle temyiz 5067

İçindekiler 4335

MADDE 369: Temyiz incelemesi ve duruşma 5069

MADDE 370: Onama kararları5077

MADDE 371: Bozma sebepleri5085

MADDE 372: Yargıtay kararlarının tebliği5091

MADDE 373: Bozmaya uyma veya direnme 5093

A) Yargıtay Bozmasından Sonra Dosyanın Gönderileceği Mahkeme5095

1) İstinaf Mahkemesi, İstinaf Talebini Esastan Reddetmiş İse 5095

2) İstinaf Mahkemesi, İstinaf Talebini Kabul Ederek Karar

Vermişse 5096

B) Yargıtay Bozmasından Sonra Dosya Kendisine Gelen Mahkemenin

Vereceği Kararlar 5097

1) Dosya Kendisine Gelen İlk Derece Mahkemesinin Kararları5097

a) Uyma Kararı5099

b) Direnme Kararı 5105

2) Dosya Kendisine Gelen İstinaf Mahkemesinin Kararları 5112

a) Uyma Kararı5112

b) Direnme Kararı 5112

3) Aleyhe Bozma Yasağı ve Bozmada Usuli Kazanılmış Hak 5118

a) Aleyhe Bozma Yasağı5118

b) Bozmada Usuli Kazanılmış Hak 5121

C) Yargıtay Onama Kararından Sonra Dosyanın Gönderileceği Mahkeme 5144

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:

Yargılamanın İadesi

MADDE 374: Konu 5145

MADDE 375: Yargılamanın iadesi sebepleri5147

MADDE 376: Üçüncü kişilerin hükmün iptalini talep etmesi5179

MADDE 377: Süre5185

MADDE 378: İnceleyecek mahkeme ve teminat 5189

MADDE 379: Talebin ön incelemesi 5193

MADDE 380: Yeniden yargılama veya hükmün iptali 5196

MADDE 381: İcranın durdurulması5199

DOKUZUNCU KISIM

Çekişmesiz Yargı

MADDE 382: Çekişmesiz yargı işleri 5201

MADDE 383: Görevli mahkeme5234

4336 İçindekiler

MADDE 384: Çekişmesiz yargı işlerinde yetki 5241

MADDE 385: Yargılama usulü 5245

MADDE 386: Mühürleme, deftere geçirme ve yemin tutanağı

düzenlenmesi usulü 5253

MADDE 387: Kararlara karşı başvuru yolları 5254

MADDE 388: Kararların niteliği 5255

ONUNCU KISIM

Geçici Hukukî Korumalar

BİRİNCİ BÖLÜM:

İhtiyatî Tedbir

MADDE 389: İhtiyatî tedbirin şartları 5257

A) Genel Olarak Geçici Hukukî Koruma Tedbirleri 5258

B) İhtiyatî Tedbirin Şartları 5259

MADDE 390: İhtiyatî tedbir talebi 5276

MADDE 391: İhtiyatî tedbir kararı 5286

MADDE 392: İhtiyatî tedbirde teminat gösterilmesi 5298

MADDE 393: İhtiyatî tedbir kararının uygulanması 5303

MADDE 394: İhtiyatî tedbir kararına karşı itiraz 5308

MADDE 395: Teminat karşılığı tedbirin değiştirilmesi veya kaldırılması 5315

MADDE 396: Durum ve koşulların değişmesi sebebiyle tedbirin

değiştirilmesi veya kaldırılması 5318

MADDE 397: İhtiyatî tedbiri tamamlayan işlemler 5319

MADDE 398: Tedbire muhalefetin cezası 5331

MADDE 399: Tazminat 5342

İKİNCİ BÖLÜM:

Delil Tespiti ve Diğer Geçici Hukukî Korumalar

MADDE 400: Delil tespitinin istenebileceği hâller 5349

MADDE 401: Görev ve yetki 5358

MADDE 402: Delil tespiti talebi ve karar 5369

MADDE 403: Acele hâllerde tespit 5376

MADDE 404: Delil tespiti kararında uygulanacak hükümler 5380

İçindekiler 4337

MADDE 405: Tutanak ve diğer belgeler5380

MADDE 406: Diğer geçici hukukî korumalar5382

ONBİRİNCİ KISIM

Tahkim

MADDE 407: Uygulanma alanı 5385

A) Genel Olarak Tahkim 5385

B) Zorunlu Tahkim5390

MADDE 408: Tahkime elverişlilik 5402

MADDE 409: İtiraz hakkından feragat5409

MADDE 410: Tahkimde görevli ve yetkili mahkeme5410

MADDE 411: Mahkemenin yardımı 5411

MADDE 412: Tahkim sözleşmesinin tanımı ve şekli5412

MADDE 413: Tahkim itirazı5429

MADDE 414: İhtiyatî tedbir ve delil tespiti 5438

MADDE 415: Hakem sayısı5442

MADDE 416: Hakemlerin seçimi 5443

MADDE 417: Ret sebepleri5451

MADDE 418: Hakemin reddi usulü 5452

MADDE 419: Hakemlerin sorumluluğu5458

MADDE 420: Görevin yerine getirilememesi5458

MADDE 421: Yeni hakem seçilmesi 5460

MADDE 422: Hakemin kendi yetkisi hakkında karar vermesi 5462

MADDE 423: Tarafların eşitliği ve hukukî dinlenilme hakkı 5464

MADDE 424: Yargılama usulünün belirlenmesi5465

MADDE 425: Tahkim yeri5466

MADDE 426: Dava tarihi5467

MADDE 427: Tahkim süresi5469

MADDE 428: Dava ve cevap dilekçesi5474

MADDE 429: Duruşma yapılması veya dosya üzerinden inceleme5477

MADDE 430: Taraflardan birinin yargılamaya katılmaması 5479

MADDE 431: Hakem veya hakem kurulunca bilirkişi seçimi 5481

4338 İçindekiler

MADDE 432: Delillerin toplanması 5483

MADDE 433: Hakem kurulunun karar vermesi 5484

MADDE 434: Sulh 5485

MADDE 435: Tahkim yargılamasının sona ermesi 5486

MADDE 436: Hakem kararının şekli, içeriği ve saklanması 5487

MADDE 437: Hakem kararının tavzihi, düzeltilmesi ve tamamlanması 5490

MADDE 438: Tebligat 5492

MADDE 439: İptal davası 5493

MADDE 440: Hakem ücreti 5524

MADDE 441: Yargılama giderleri 5531

MADDE 442: Avans yatırılması ve giderlerin ödenmesi 5532

MADDE 443: Yargılamanın iadesi 5535

MADDE 444: Uygulanmayacak hükümler 5537

ONİKİNCİ KISIM

Son Hükümler

MADDE 445: Elektronik işlemler 5539

MADDE 446: Disiplin para cezası 5549

MADDE 447: Diğer kanunlardaki yargılama usulü ile ilgili hükümler 5550

MADDE 448: Zaman bakımından uygulanma 5557

MADDE 449: Yönetmelik 5577

MADDE 450: Yürürlükten kaldırılan hükümler 5578

EK MADDE 1: Parasal sınırların artırılması 5579

GEÇİCİ MADDE 1 5579

GEÇİCİ MADDE 2 5584

GEÇİCİ MADDE 3 5584

GEÇİCİ MADDE 4 5588

MADDE 451: Yürürlük 5588

MADDE 452: Yürütme 5588

İçindekiler 4339

EK - I

19 Temmuz 2016 (DAHİL) TARİHİ ÖNCESİNDE VERİLEN KARARLARIN,

BUNLAR KESİNLEŞİNCEYE KADAR, TÂBİ OLDUĞU

TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME HAKKINDAKİ

HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU HÜKÜMLERİ:

Eski HUMK m 4275590

Eski HUMK m 4285612

Eski HUMK m 4295620

Eski HUMK m 4305638

Eski HUMK m 4315638

Eski HUMK m 4325639

Eski HUMK m 4335649

Eski HUMK m 4345658

Eski HUMK m 4355665

Eski HUMK m 4365667

Eski HUMK m 4375668

Eski HUMK m 4385668

Eski HUMK m 4395674

Eski HUMK m 4405676

Eski HUMK m 4415691

Eski HUMK m 4425693

Eski HUMK m 442/A5696

Eski HUMK m 4435697

Eski HUMK m 4445706

19 Temmuz 2016 (DAHİL) TARİHİ ÖNCESİNDE VERİLEN KARARLARIN

TÂBİ OLDUĞU YARGILAMANIN İADESİ HAKKINDAKİ

HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU HÜKÜMLERİ:

Eski HUMK m 4455709

Eski HUMK m 4465740

Eski HUMK m 4475742

Eski HUMK m 4485747

Eski HUMK m 4495760

4340 İçindekiler

Eski HUMK m 450 5761

Eski HUMK m 451 5762

Eski HUMK m 452 5762

Eski HUMK m 453 5763

Eski HUMK m 454 5763

DÖRT CİLDİN TAMAMINA AİT İÇİNDEKİLER CETVELİ 5765

Prof Dr Ejder YILMAZ’IN YAYINLARI 5799

KAVRAMLARA GÖRE ARAMA CETVELİ 5815

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.200,00   
1.200,00   
2
600,00   
1.200,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.200,00   
1.200,00   
2
600,00   
1.200,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.200,00   
1.200,00   
2
600,00   
1.200,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.200,00   
1.200,00   
2
600,00   
1.200,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.200,00   
1.200,00   
2
600,00   
1.200,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.200,00   
1.200,00   
2
   
   
Kapat