%3
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Anonim Şirketlerin Tasfiy

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Anonim Şirketlerin Tasfiyesi


Basım Tarihi
2024-03
Sayfa Sayısı
360
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786052647646
Boyut
16x24
Baskı
1450,00 TL 436,50 TL
(Bu ürünü aldığınızda 436 puan kazanacaksınız)
   436

Av. Öğr. Gör. Elif Sena MALATYALIOĞLU

 

İÇİNDEKİLER

ÖN SÖZ 5

İÇİNDEKİLER  7

KISALTMALAR . 17

GİRİŞ .19

BİRİNCİ BÖLÜM

TASFİYE KAVRAMI, TASFİYE KAVRAMININ SONA ERME KAVRAMI İLE İLİŞKİSİ VE

TASFİYE SÜRECİNİN ANONİM ŞİRKETİN HUKUKİ DURUMUNA ETKİSİ

TASFİYE KAVRAMI, TASFİYENİN SONA ERME İLE İLİŞKİSİ, TASFİYENİN

AMACI VE HUKUKİ NİTELİĞİ . 22

Genel Olarak Tasfiye Kavramı. 22

Sona Erme Kavramı ve Tasfiyenin Sona Erme ile İlişkisi . 25

Genel Olarak . 25

Sona Erme Sebepleri . 26

a) İnfisah Kavramı ve İnfisah Sebepleri 26

(1) İnfisah Kavramı  26

(2) Tasfiyesiz İnfisah Kavramı  27

(3) İnfisah Sebepleri  28

(a) Anonim Şirketin Esas Sözleşmesinde Öngörülen Sürenin

Sona Ermesi 28

(b) İşletme Konusunun Gerçekleşmesi veya Gerçekleşmesinin

İmkânsız Hale Gelmesi . 33

(c) Esas Sermaye ile Kanuni Yedek Akçeler Toplamının Üçte

İkisinin Zarar Sebebiyle Karşılıksız Kalması Durumunda

Genel Kurulun Sermayenin Üçte Biri ile Yetinme veya

Sermayenin Tamamlanması Yönünde Karar Almaması . 37

8 İçindekiler

(d) Anonim Şirketin İflasına Karar Verilmesi 42

(e) Esas Sözleşmede Öngörülen Herhangi Bir İnfisah

Sebebinin Gerçekleşmesi44

(f) Tasfiyesiz İnfisah Halleri45

b) Fesih Kavramı ve Fesih Sebepleri.48

(1) Fesih Kavramı .48

(2) Fesih Sebepleri .48

(a) Genel Kurulun Fesih Yönünde Karar Alması .48

(b) Şirket Organlarından Birinin Eksikliği veya Genel Kurulun

Toplanamaması 50

(c) Haklı Sebeple Fesih.53

(d) Esas Sözleşmede Öngörülen Fesih Sebeplerinden Birinin

Gerçekleşmesi.65

(e) Kanunlarda Öngörülen Diğer Hallerde Fesih 66

(i) Kamu Düzenine veya İşletme Konusuna Aykırı İşlem

veya Hazırlık Faaliyetleri ya da Muvazaalı İş ve

Faaliyetlerde Bulunulduğunun Tespit Edilmesi.67

(ii) Şirketin Kuruluşu Sırasında Gerçekleşen Kanuna

Aykırılık Halleri 70

(iii) Şirket Amacının Kanuna veya Ahlaka Aykırı Hale

Gelmesi .73

Sona Erme Sonrası Sicil İşlemleri .74

Tasfiyenin Amacı .76

Tasfiyenin Hukuki Niteliği77

TASFİYE HALİNDE ANONİM ŞİRKETİN HUKUKİ DURUMU .80

Şirket Tüzel Kişiliğinin Devam Etmesi80

Ticaret Unvanına “Tasfiye Halinde” İbaresinin Eklenmesi 83

Şirketin Amacının Değişmesi .85

Hukuki İlişkilerin Devam Etmesi 86

Şirket Organlarının Varlığını Devam Ettirmesi.88

Genel Olarak88

 

İçindekiler 9

Genel Kurulun Varlığının Devamı 89

Yönetim Kurulunun Varlığının Devamı 93

Genel Kurulun Toplanamaması ve Yönetim Kurulunun Eksikliği. 97

Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü . 99

Tasfiye Aşamasında Ticari Temsilci ve Ticari Vekillerin Yetkisi . 100

Tasfiye Aşamasında Şirketin Denetimi 101

Tasfiye Aşamasında Pay Sahiplerinin Hakları ve Yükümlülükleri 102

 

İKİNCİ BÖLÜM

TASFİYE MEMURLARI

 

GENEL OLARAK TASFİYE SÜRECİNDE TASFİYE MEMURLARININ ROLÜ. 105

TASFİYE MEMURLARININ ATANMASI. 106

Esas Sözleşme ile Atanması 106

Genel Kurul Kararı ile Atanması 108

Genel Olarak . 108

Esas Sözleşme ile Atanan Tasfiye Memurlarının Görevi Kabul

Etmemesi Halinde Tasfiye Memurlarının Atanması 109

Kanun Gereği Yönetim Kurulunun Tasfiye İşlerinde Görevli Olması. 110

Mahkeme Kararı ile Atanması 112

Şirketin Mahkemenin Fesih Kararı ile Sona Erdiği Hallerde Atama. 112

Haklı Sebeplerin Varlığı Halinde Azil ve Yeniden Atama . 113

Temsile Yetkili Tasfiye Memurlarından Hiçbirinin Kanunda Aranan

Niteliklere Sahip Olmaması Nedeniyle Atama  113

Mahkeme Tarafından Atanan Tasfiye Memurunun Görevi Kabul

Etmemesi Halinde Atama 114

Anonim Şirketin Tek Bir Pay Sahibinden Oluştuğu Hallerde Tasfiye

Memurunun Belirlenmesi. 115

Tasfiye Memurlarının Tescil ve İlan Edilmesi 116

III. TASFİYE MEMURLARI İLE ŞİRKET ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİNİN NİTELİĞİ 118

Vekâlet Sözleşmesi Görüşü. 118

 

10 İçindekiler

Hizmet Sözleşmesi Görüşü 119

Sui Generis Bir İş Görme Sözleşmesi Olduğu Görüşü119

TASFİYE MEMURLARININ NİTELİKLERİ120

Temsile Yetkili Tasfiye Memurlarından En Az Birinin Türk Vatandaşı

Olması ve Yerleşim Yerinin Türkiye’de Bulunması 120

Tasfiye Memurlarının Tam Ehliyetli ve İflas Etmemiş Olması .121

Tasfiye Memurlarının Kişisel Özellikleri.122

Tasfiye Memuru Olabilecek Kişiler ve Tüzel Kişilerin Tasfiye Memuru

Olarak Atanması123

Tasfiye Memurlarının Sayısı ve Görev Süresi124

Tasfiye Memurlarının Ücret Hakkı 126

VII. Tasfiye Memurlarının Görev ve Yetkileri 127

Tasfiye İşlemlerinin Yerine Getirilmesi127

Tasfiye Memurlarının Temsil Yetkisi .127

Genel Olarak127

Temsil Yetkisinin Devri.128

Tasfiye Amacı Dışında Yapılan İşlemlerin Akıbeti 129

Temsil Yetkisinin Kullanılmasında Çift İmza Kuralı.129

Tasfiye Memurlarının Haksız Fiillerden Doğan Sorumluluğu.131

VIII. Tasfiye Memurlarının Görevinin Sona Ermesi 131

Sona Erme Sebepleri .131

Genel Kurul Kararı İle Azil 131

Mahkeme Kararı ile Azil.134

Görev Süresinin Sona Ermesi.139

İstifa.140

Diğer Sona Erme Sebepleri 141

Sona Ermenin Hüküm ve Sonuçları .142

TASFİYE MEMURLARININ TTK’DAN KAYNAKLANAN SORUMLULUĞU 143

Genel Olarak143

TTK 553’te Öngörülen Sorumluluk Hali.144

 

İçindekiler 11

Kanunda Öngörülen Koşullar 144

a) Kanundan ve Esas Sözleşmeden Doğan Yükümlülüklerin İhlali. 144

b) Yükümlülüklerin Kusurlu Olarak İhlal Edilmesi 146

c) Zararın Meydana Gelmesi . 149

d) İlliyet Bağının Bulunması . 149

Sorumluluğun Müteselsil Olması 149

a) Genel Olarak 149

b) Birden Çok Sorumlu Hakkında Birlikte Dava Açma Hakkı 151

c) Tazminat Miktarın Hesaplanması ve İç İlişkide Rücu Hakkı . 151

Görev ve Yetki Devri Halinde Sorumluluk . 152

Kontrol Dışında Kalan Durumlardan Dolayı Sorumlu Olunmaması. 153

Özel Sorumluluk Sebepleri 154

Belgelerin ve Beyanların Kanuna Aykırı Olması. 154

Sermaye Hakkında Yanlış Beyanlarda Bulunulması. 155

Sorumluluk Davasının Açılması. 155

Genel Olarak . 155

Doğrudan Zarar Halinde Dava Açma Hakkı Bulunanlar. 155

a) Doğrudan Zarar . 155

b) “Şirketin Uğradığı Zararlar” Nedeniyle Dava Açma Hakkı . 156

(1) Genel Olarak  156

(2) Anonim Şirketin Dava Hakkı. 156

c) Pay Sahiplerinin ve Şirket Alacaklılarının Dava Hakkı 159

Dolaylı Zarar Halinde Dava Açma Hakkı Bulunanlar 160

a) Dolaylı Zarar 160

b) Pay Sahiplerinin Dava Hakkı 160

c) İflas Halinde Şirket Alacaklılarının Dava Hakkı. 161

Görevli ve Yetkili Mahkemenin Belirlenmesi ve Yargılama Usulü. 161

Sorumluluğun Sona Ermesi. 163

İbra İle Sona Erme . 163

 

12 İçindekiler

a) Genel Olarak 163

b) Sorumluluk Davalarına Etkisi .165

Zamanaşımı Nedeniyle Sona Erme 166

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

TASFİYE İŞLEMLERİ VE ANONİM ŞİRKETİN

TİCARET SİCİLİNDEN TERKİN EDİLMESİ

 

TASFİYE İŞLEMLERİ167

Genel Olarak Tasfiye İşlemleri.167

İlk Envanter ve Bilançonun Hazırlanması 168

Genel Olarak168

Tasfiye Bilançosunun Hazırlanmasında Değerleme İlkeleri .170

İlk Envanter ve Bilançonun Genel Kurul Tarafından Onaylanması 172

Alacaklıların Çağrılması ve Alacakların Ödenmesi.175

Alacaklıların Çağrılması175

a) Genel Olarak 175

b) Çağrı Yapılacak Alacaklılar175

c) Çağrının Şekli176

d) Çağrının Zamanı .177

e) Çağrının İçeriği .179

f) Çağrıdan İtibaren Üç Ay Geçmedikçe Malvarlığının Dağıtımına

Başlanamaması 180

Alacakların Ödenmesi181

a) Şirket Borçlarının Malvarlığından Fazla Olması Durumu181

b) Muaccel Olan Alacakların Ödenmesi .182

c) Bildirilmeyen Alacakların Ödenmesi 183

d) İhtilaflı Alacakların Durumu .186

e) Vadesi Gelmemiş Alacakların Durumu.189

(1) Genel Olarak.189

 

İçindekiler 13

(2) Çelişkili Hükümlerden Hangisinin Uygulanacağı Meselesi. 190

f) Malvarlığının Dağıtımı Sırasında ve Dağıtımdan Sonra Bildirilen

Alacakların Durumu. 192

(1) Genel Olarak  192

(2) Dağıtım Sırasında Bildirilen Alacakların Durumu . 193

(3) Dağıtımından Sonra Bildirilen Alacakların Durumu . 193

Aktiflerin Paraya Çevrilmesi 195

Genel Olarak . 195

Satış Usulü. 196

a) Genel Olarak 196

b) Önemli Miktardaki Aktiflerin Toptan Satışı . 198

Süregelen İşlemlerin Tamamlanması ve Yeni İşlemler Yapılması . 201

Süregelen İşlemlerin Tamamlanması 201

Tasfiyenin Gereklerinden Olan Yeni İşlemler Yapılması 203

Alacakların ve Pay Bedellerinin Ödenmemiş Kısımlarının Tahsil Edilmesi 205

Alacakların Tahsili 205

Pay Bedellerinin Ödenmemiş Kısımlarının Tahsili . 206

Yıl Sonu Finansal Tablolarının Düzenlenmesi . 209

Tasfiye Memurları Tarafından Özen Yükümlülüğü Çerçevesinde

Gereken Önlemlerin Alınması ve Defter Tutulması  211

Tasfiye Aşamasında Elde Edilen Paraların Şirket Adına Bankaya

Yatırılması . 213

Pay Sahiplerinin Bilgilendirilmesi 214

Pay Bedellerinin İade Edilmesi 215

Tasfiye Sonunda Kalan Tutarın Pay Sahiplerine Dağıtılması . 218

Genel Olarak . 218

Tasfiye Payı Alma Hakkı. 219

Tasfiye Payı Alma Hakkının Hukuki Niteliği, Sınırlandırılması ve

Tamamen Kaldırılması. 220

Dağıtımın Yapılacağı Hak Sahipleri 224

 

14 İçindekiler

Tasfiye Payının Hesaplanması229

a) Genel Olarak 229

b) Esas Sözleşmede Tasfiye Bakiyesinin Dağıtımına İlişkin Hüküm

Bulunması Halinde .230

c) Esas Sözleşmede Tasfiye Bakiyesinin Dağıtımına İlişkin Hüküm

Bulunmaması Halinde 232

Dağıtım Yapılmasının Koşulları 234

a) Şirket Borçlarının Ödenmesi 234

b) Kanunda Öngörülen Bekleme Süresinin Geçirilmesi235

c) Tasfiye Sonu Kesin Bilançosunun Düzenlenmesi ve Onaylanması.238

Dağıtımın Şekli ve Hak Sahiplerinin Davet Edilmesi.241

Zamanaşımı .246

Haksız Olarak Alınan Tasfiye Paylarının İadesi.247

Defter ve Belgelerin Saklanması251

Geçici 7. Maddeye Göre Yürütülmesi Gereken Tasfiye İşlemleri 255

Genel Olarak255

Geçici 7. Maddenin Uygulanacağı Anonim Şirketler256

Geçici 7. Maddenin Uygulanacağı Şirketlerin Tespit Edilmesi .258

Geçici 7. Maddede Öngörülen Tasfiye Usulü.259

ANONİM ŞİRKETİN TİCARET SİCİLİNDEN TERKİN EDİLMESİ 266

Genel Olarak266

Anonim Şirketin Ticaret Unvanının Ticaret Sicilinden Terkin

Edilmesinin Hukuki Niteliği269

Terkin İşleminin Açıklayıcı Nitelikte Olduğu Görüşü270

Terkin İşleminin Kurucu Nitelikte Olduğu Görüşü .271

Çift Unsur Öğretisi .272

Genişletilmiş Çift Unsur Öğretisi273

 

İçindekiler 15

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

TASFİYEDEN DÖNME VE EK TASFİYE

 

TASFİYEDEN DÖNME 275

Genel Olarak Tasfiyeden Dönme Kavramı 275

Tasfiyeden Dönme Şekilleri 277

Tasfiyeden Açıkça Dönme . 277

a) Tasfiyeden Açıkça Dönme Kavramı ve Tasfiyeden Açıkça

Dönmenin Mümkün Olduğu Sona Erme Sebepleri 277

b) Tasfiyeden Dönmenin Zamanı. 282

c) Tasfiyeden Dönme Kararının Alınması 285

d) Tasfiyeden Dönme Kararının Tescil ve İlanı. 290

Tasfiyeden Örtülü Olarak Dönme . 292

a) Genel Olarak 292

b) İflasın Kaldırılması Kararının Tescil ve İlanı 294

Tasfiyeden Dönme Kararının Hüküm ve Sonuçları . 298

EK TASFİYE 300

Genel Olarak Ek Tasfiye Kavramı 300

Ek Tasfiye Yoluna Başvurabilmek İçin Gerekli Olan Şartlar. 301

Ek Tasfiye Yoluna Başvuru Hakkına Sahip Olanlar 310

Ek Tasfiye Yargılamasına İlişkin Usul Hukuku Bağlamında Ortaya Çıkan

Sorunların İncelenmesi . 313

Husumetin Yöneltileceği Tarafın Belirlenmesi 313

Görevli ve Yetkili Mahkeme ile Uygulanacak Yargılama Usulünün

Belirlenmesi  316

Yargılama Giderlerinden Sorumlu Olan Tarafın Belirlenmesi . 318

Ek Tasfiye Talebinin Değerlendirilmesi ve Ek Tasfiye Süreci. 320

Geçici 7. Maddeye Göre Ek Tasfiye. 325

SONUÇ 329

KAYNAKÇA 339

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
436,50   
436,50   
2
218,25   
436,50   
3
145,50   
436,50   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
436,50   
436,50   
2
218,25   
436,50   
3
145,50   
436,50   
Worldcard ( YKB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
436,50   
436,50   
2
218,25   
436,50   
3
145,50   
436,50   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
436,50   
436,50   
2
218,25   
436,50   
3
145,50   
436,50   
Kapat