Konkordatonun Tasdiki Yargılaması Emsalgül Doğan

Konkordatonun Tasdiki Yargılaması


Basım Tarihi
2020-11
Sayfa Sayısı
374
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786050507140
Boyut
16x24
Baskı
195,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 95 puan kazanacaksınız)
   95

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ v

İÇİNDEKİLER vii

KISALTMALAR CETVELİ xiii

GİRİŞ

A. KONUNUN ÖNEMİ 1

B. İNCELEME PLANI 5

BİRİNCİ BÖLÜM

KONKORDATO HAKKINDA GENEL BİLGİLER

§ 1. KONKORDATONUN AMACI, HUKUKİ

NİTELİĞİ VE TÜRLERİ

A. KONKORDATONUN AMACI 7

B. KONKORDATONUN HUKUKİ NİTELİĞİ 11

C. KONKORDATONUN TÜRLERİ 16

I. MAHKEME İÇİ KONKORDATO-MAHKEME DIŞI KONKORDATO AYRIMI 16

1. MAHKEME DIŞI KONKORDATO (ÖZEL KONKORDATO) 16

2. MAHKEME İÇİ (ADLİ) KONKORDATO 21

a. Genel Olarak 21

b. Türleri 23

aa. İçeriğine Göre 23

aaa. Tenzilât (Yüzde) Konkordatosu 23

bbb. Vade (Mühlet) Konkordatosu 24

ccc. Karma (Kombine-Bileşik) Konkordato 25

bb. Yapıldığı Zamana Göre 26

aaa. İflâs Dışı Konkordato 26

bbb. İflâs İçi Konkordato 28

II. ADİ KONKORDATO-MALVARLIĞININ TERKİ

SURETİYLE KONKORDATO AYRIMI 36

1. ADİ KONKORDATO 36

2. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE

KONKORDATO 37

İKİNCİ BÖLÜM

TASDİK YARGILAMASINA HAZIRLIK İŞLEMLERİ VE TASDİK KOŞULLARI

§1. TASDİK YARGILAMASINA

HAZIRLIK İŞLEMLERİ

A. KONKORDATO BAŞVURUSUNUN YAPILMASI 47

I. BAŞVURU YAPABİLECEK OLANLAR 47

II. GÖREVLİ/YETKİLİ MAHKEME 50

III. KONKORDATO BAŞVURUSU VE BAŞVURUYA EKLENECEK BELGELER 51

B. BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEÇİCİ

MÜHLET KARARININ VERİLMESİ 56

I. BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ 56

1. GENEL OLARAK 56

2. DEĞERLENDİRMENİN NİTELİĞİ 57

II. GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİ 59

1. GENEL OLARAK 59

2. GEÇİCİ MÜHLET KARARI KAPSAMINDA

ALINACAK TEDBİRLER 64

3. GEÇİCİ MÜHLET KARARININ SONUÇLARI 68

C. KESİN MÜHLET KARARININ VERİLMESİ UZATILMASI 72

D. ALACAKLILAR TOPLANTISININ YAPILMASI 78

§2. KONKORDATONUN TASDİKİ ŞARTLARI

A. GENEL OLARAK 83

B. KONKORDATONUN TASDİKİNE İLİŞKİN ŞARTLAR 85

I. PROJEYLE ÖNERİLEN TUTARIN, MUHTEMEL BİR İFLÂSTAKİNDEN FAZLA OLMASI 85

II. KAYNAKLA ORANTILILIK 90

1. GENEL OLARAK 90

2. KAYNAKLA ORANTILILIKTA ESAS ALINAN ÖLÇÜTLER 91

a. Aktif-Pasif Dengesi 91

b. Kaynak Kavramı Ölçütü 95

c. Görüşümüz 97

3. BEKLENEN HAKLAR 100

a. Genel Olarak 100

b. Borçlar Hukuku Anlamında Beklenen Hak 100

c. Kaynakla Orantılılık Bakımından Beklenen Hak 102

aa. Genel Olarak 102

bb. Hakkın Anlamı 103

cc. Hakkın Kapsamı 103

aaa. Genel Olarak 103

bbb. Konuya İlişkin Özel Durumlar 105

aaaa. Konkordato Borçlusunun Davacı

Olduğu Davalar Bakımından 105

bbbb. Miras Yoluyla Kazanılacak Mallar Bakımından 105

III. GEREKLİ ÇOĞUNLUK 107

1. ALACAKLARIN KAYDEDİLMESİ 107

a. Genel Olarak 107

b. Defter Tutulması, Kıymet Takdiri 108

2. ALACAKLARI BİLDİRMEYE DAVET 110

a. Genel Olarak 110

b. Alacak Kaydının Süresi 110

c. Alacakların Kaydı 111

aa. Genel Olarak 111

bb. Rehinli ve İmtiyazlı Alacakların Kaydı 111

cc. Takasa Tâbi Alacakların Kaydı 115

dd. Kefillerin Müstakbel Rücu Haklarından Bahisle Yaptıracakları Kayıtlar 115

d. Kayıt Yaptırmayan Alacaklıların Durumu 116

3. BORÇLUNUN BEYANA DAVETİ 117

4. ÇEKİŞMELİ ALACAKLARIN DURUMU 117

5. ÇOĞUNLUK HESABI 120

a. Genel Olarak 120

b. Çoğunluk Hesabında Dikkate Alınmayacak

Alacaklar 123

aa. İmtiyazlı Alacaklar 123

bb. Kanunda Sayılmış Belli Alacaklıların Alacakları 124

cc. Rehinli Alacaklar 126

dd. Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla Yapılan Sözleşmelerden Kaynaklı Alacaklar 128

ee. Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklı Alacaklar 130

ff. Konkordatoya Tâbi Olmaması Nedeniyle

Çoğunluk Hesabında Dikkate Alınmayacak

Alacaklar 131

c. Yabancı Para Alacaklarının Durumu 133

d. Çoğunluk Hesabında Gözetilmesi Gereken

Bazı Hususlar 137

IV. KANUNDA ÖNGÖRÜLEN ALACAKLAR İÇİN

YETERLİ TEMİNATIN GÖSTERİLMİŞ OLMASI 140

1. GENEL OLARAK 140

2. TEMİNATIN KAPSAMI 140

3. TEMİNATIN TÜRÜ 151

4. TEMİNATIN MİKTARI 158

5. TEMİNATIN GÖSTERİLME ŞEKLİ 159

6. TEMİNATIN GÖSTERİLME ZAMANI 161

7. TASDİK TALEBİNE İLİŞKİN VERİLECEK

KARARIN TEMİNAT ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 169

V. YARGILAMA GİDERLERİ İLE TASDİK HARCININ

DEPO EDİLMİŞ OLMASI 171

VI. DÜRÜSTLÜK KOŞULUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ 176

VII. MÜHLET VERİLMESİNE İLİŞKİN ŞARTLARIN

TASDİK YARGILAMASI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 183

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KONKORDATONUN TASDİK YARGILAMASI

§1. TASDİK YARGILAMASININ NİTELİĞİ

A. YARGILAMA KAVRAMI 187

B. ÇEKİŞMESİZ YARGI 189

I. ÇEKİŞMESİZ YARGININ TANIMI 189

II. ÇEKİŞMESİZ YARGIYA İLİŞKİN ORTAYA

KONULAN KISTASLAR 192

C. KONKORDATONUN TASDİKİNİN ÇEKİŞMESİZ

YARGI NİTELİĞİ 200

I. GENEL OLARAK 200

II. KANUNDA SAYILAN KISTASLARIN

KONKORDATONUN TASDİKİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 202

1. UYUŞMAZLIK YOKLUĞU 202

2. SUBJEKTİF HAK YOKLUĞU 203

3. RE’SEN HAREKETE GEÇME KISTASI 205

4. KONKORDATONUN TASDİKİ KARARININ İNŞAİ ETKİ DOĞURUP DOĞURMADIĞI HUSUSU 206

5. SONUÇ 207

III. KONKORDATONUN TASDİKİNE YAPILAN

İTİRAZIN ONU ÇEKİŞMELİ YARGI HALİNE

GETİRİP GETİRMEYECEĞİ SORUNU 207

§2. TASDİK TALEBİNİN İNCELENMESİ

A. GÖREVLİ MAHKEME 211

B. YETKİLİ MAHKEME 213

C. RAPORUN VE EKLERİN TASDİK TALEBİNİ

İNCELEYECEK MAHKEMEYE VERİLMESİ 214

I. DOSYA VE RAPORUN TEVDİ 214

II. RAPORUN SÜRESİNDE TEVDİ EDİLMEME

DURUMU 215

III. RAPORUN KAPSAMI 221

D. KONKORDATO TALEBİNİN İNCELENMESİ 223

I. TENSİP TUTANAĞININ DÜZENLENMESİ 223

II. TASDİK İNCELEMESİNİN USULÜ VE KAPSAMI 227

1. İNCELEMENİN USULÜ 227

a. Genel Olarak 227

b. Konkordato Komiserinin ve Borçlunun

Dinlenmesi 236

c. Konkordatonun Tasdikine İtiraz Edenlerin

Dinlenmesi 239

aa. Genel Olarak 239

bb. Tasdike İtiraz Edebileceklerin Kapsamı 241

cc. İtirazın Niteliği 245

2. İNCELEMENİN KAPSAMI 253

E. 7226 SAYILI KANUNUN TASDİK YARGILAMASINA

ETKİSİ 257

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

TASDİK YARGILAMASI SONUNDA VERİLECEK KARARLAR İLE KANUN YOLLARI

§1. YARGILAMA SONUNDA VERİLECEK

KARARLAR

A. GENEL OLARAK 269

B. TASDİK YARGILAMASI SONUNDA VERİLECEK

KARARLAR 270

I. GENEL OLARAK 270

II. KARARIN ŞARTA BAĞLI VERİLİP

VERİLEMEYECEĞİ SORUNU 271

III. TASDİK KARARI 274

1. TASDİK KARARININ KAPSAMI 274

2. TASDİK KARARININ ÇEKİŞMELİ

ALACAKLARA ETKİSİ 277

3. REHİNLİ MALLARIN MUHAFAZA VE SATIŞI

İLE FİNANSAL KİRALAMA KONUSU

MALLARIN İADESİNİN ERTELENMESİ 284

4. YÜZDE KONKORDATOSUNDA KALAN

KISMIN AKIBETİ 287

IV. TASDİK TALEBİNİN REDDİ KARARI VE

BORÇLUNUN İFLÂSI 296

V. REHİNLİ ALACAKLILARLA MÜZAKERE VE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI 312

§2. KONKORDATONUN TASDİKİ TALEBİ HAKKINDA VERİLEN KARARLARA KARŞI

BAŞVURULABİLECEK KANUN YOLLARI

A. GENEL OLARAK 318

B. İSTİNAF 320

C. TEMYİZ 326

D. YARGILAMANIN YENİLENMESİ 328

SONUÇ 331

KAYNAKÇA 343

ÖZET 375

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
95,00   
95,00   
2
47,50   
95,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
95,00   
95,00   
2
47,50   
95,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
95,00   
95,00   
2
47,50   
95,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
95,00   
95,00   
2
47,50   
95,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
95,00   
95,00   
2
47,50   
95,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
95,00   
95,00   
2
   
   
Kapat