Uygulamalı Faiz ve Alacak Hesapları Hukuku Enver Karmış

Uygulamalı Faiz ve Alacak Hesapları Hukuku


Basım Tarihi
2021-08
Sayfa Sayısı
804
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750269301
Boyut
16x24
Baskı
3175,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 175 puan kazanacaksınız)
   175

Konu Başlıkları
- Kaynağına, Uygulama Alanına Göre Faiz
- Konularına Göre Faiz
- Bankacılık İşlemlerinde Temerrüt, Akdi ve Temerrüt Faiz
- Faiz Benzeri Hakların Dava, Takip, Temerrüt ve Faizi
- Özel Yasalarda Kaynaklanan Alacaklarda Temerrüt ve Faizi
Değişik Alacakların Dava, Takip, Temerrüt ve Faizi

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Birinci Baskıya Önsöz 9
İkinci Baskıya Önsöz 11
Üçüncü Baskıya Önsüz 13
Birinci Bölüm
KAYNAĞINA, UYGULAMA ALANINA GÖRE FAİZ
A. 01.01.2002 KADAR YASAL, 01.05.2005 SONRA REESKONT İSMİYLE, SONRA YİNE KANUNİ SIFATI İLE FAİZ 35
I. Yasal Düzenleme 35
II. İlgili Yasa Maddeleri 37
III. Açıklama 37
a. Mülga Borçlar Kanunu 72. Md. ile 3095 S. Faiz K. 1. Md. Göre 24.10.1926–18.12.1984 (Yasal Faiz) Dönemi Tablosu 37
b. 3095 Sayılı Kanuni ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun 1. Md.’nin, 4489 No.lu Yasa ile Değişiklik Yapılana Kadar 19.12.1984–30.12.1999 Arası (Kanuni Faiz) Dönemi Cetveli 37
c. 4489 No.lu, 15.12.1999 Kabul, 18.12.1999 T. 23910 RG Yayınlanan ve 01.01.2000 Yürürlük Tarihli “Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin 3095 S. Kanunun 1. Md. göre, TC Merkez Bankası Tarafında Belirlenen ve 30 Haziran ile 31 Aralık Günü Beş Puanlık Değişimler Gözetilerek, Uygulanacak Kanuni Faiz Devre ve Oranları ile 01.01.2000– 30.04.2005 Arası (Kanuni Faiz Olarak) Reeskont Faiz Dönemi Cetveli 37
d. 4489 No.lu Yasa’ya Göre TC Merkez Bankası Tarafında Belirlenerek Referans Alınan ve 30 Haziran Günü Önceki Yılın 31 Aralık Günü Uygulanan Reeskont Oranından Beş Puan veya Daha Çok Farklı Oran Belirlenmiş İse, Yılın İkinci Yarasında Bu Oranın Geçerli Olacağı Gözetilerek 31.12.1999–30.04.2005 Dönemi Uygulanacak Reeskont (Kanuni) Faiz Devre ve Oranları Cetveli 38
e. 3095 Sayılı Faiz Kanunun 1. Maddesi’ni Değiştiren 18/12/1999 Tarih 4489/1 Md. ve Yine Bu Maddeyi Değiştiren 21/04/2005 gün 5335 Sayılı Kanun 14. Mad. ile; “04.12.1984 Tarihli ve 3095 Sayılı Kanunun 1’inci Maddesine Göre Yasal Faiz Cetveli 39
f. BK. 72, 4489 ve 5335 Sayılı Yasalar ile 3095 Sayılı Faiz Kanun'un. 1. Md. Göre, 24.10.1926’dan İtibaren Kanuni–Yasal Faiz Dönemsel Değişim Cetveli 39
IV. Örnek İçtihat Özetleri 41
V. 24.10.1926 – 01.02.2016 Arası Yasal Faiz Oranları Kullanılarak TBK m. 100’e Göre Kısmi Ödemeler Öncelikle Faiz ve Masrafa Mahsup Edilerek Örnek İcra Takibi/İflas Depo Kapak Hesap Cetveli (E. Karmış’ın www.icradestek.com elektronik sitesinden) 51
B. TİCARİ İŞE 01.01.2000 KADAR REESKONT, SONRA AVANS İSMİYLE TİCARİ FAİZ 53
I. Yasal Düzenleme 53
II. İlgili Yasa Maddeleri 54
III. Açıklama 54
a. 6762 No.lu mülga 29.06.1956 kabul, 09.07.1956 Tarih ve 9353 S. RG. Yayınlanan ve 01/01/1957 T. Yürürlüğe giren TTK’ya Göre 01.01.1957–19.12.1984 Arası Ticari Faiz Dönemi Cetveli 56
b. 3095 Sayılı Kanuni ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun 2. Md.’nin, 4489 No.lu Yasa ile Değişiklik Yapılana Kadar T.C. Merkez Bankasının Kısa Vadeli Krediler İçin Öngördüğü 19.12.1984–30.12.1999 Arası Reeskont (Ticari) Faiz Dönemi Cetveli 57
c. 4489 No.lu, 15.12.1999 Kabul ve 01.01.2000 Yürürlük Tarihli, 18.12.1999 T. 23910 RG Yayınlanan “Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin 3095 S. Kanunun 2. Md. Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 01.01.2000’den Sonra (Ticari Faiz Olarak) Avans Faiz Dönemi Cetveli 57
d. TTK. Md. 8, 9, 1461. ve 3095 S. ve 4489 no.lu Kanun’un 2. Md. Göre 01.01.1957 Tarihinden İtibaren ve 01.01.2000 –, + Avans Faiz Değişimleri Değerlendirilerek Avans (Ticari) Faiz Gelişimi ve Değişen Dönem Oranlara Göre Cetveli 58
e. Sonuç Olarak 01.01.1957–01.02.2016 Arası Ticari (Avans) Faiz Cetveli 61
f. Yüce Yargıtay’ın Değişik Dairelerinin 3095 s. Faiz K. 2. Md.’ye Yönelik Değişken Uygulamaları 63
IV. Örnek İçtihat Özetleri 64
a. 3095 S. Faiz K. 2. Md. Uygulamasında Daireler Arası Aykırı İçtihat Uygulamaları 64
b. Genel Haciz ve Kambiyo Takipleri ile İstenip Kesinleşen Faiz Dönem Oranı ve Takipten Sonra İşleyecek Dönemsel Faiz Oranları 68
c. 4489 S. Kanun’la Yapılan Değişiklikten Sonra 01.01.2000’den İtibaren 3095 S. Faiz Yasası’nın 2. Md. Göre Ticari Faiz Olarak Avans Faizi Uygulaması 70
V. 2.1.1957– 01.02.2016 Arası Avans (Ticari) Faiz Oranları Kullanılarak TBK m. 100’e Göre Kısmi Ödemeler Öncelikle Faiz ve Masrafa Mahsup Edilerek Örnek İcra Takibi/İflas Depo Kapak Hesap Cetveli (E. Karmış’ın; www.icradestek.com elektronik sitesinde) 91
C. BİRLEŞİK (MÜREKKEP) CARİ HESAP FAİZİ 93
I. Yasal Düzenleme 93
II. İlgili Yasa Maddeleri 94
III. Açıklama 94
V. Örnek İçtihat Özetleri 96
D. YABANCI PARA ALACAĞININ DAVA, TAKİP VE FAİZİ 113
I. Yasal Düzenleme 113
II. İlgili Yasa Maddeleri 115
III. Açıklama 115
a. İflasa Yabancı Para ve Faizin Kaydı 115
b. Borçlu Borcun Ödenmesinde Henüz Temerrüde Düşmemiş İse BK. 99. Md. Uygulaması 116
c. Yabancı Para Alacağında Azami Mevduat Faizi 116
IV. Örnek İçtihat Özetleri 118
a. Yabancı Para Alacağına TCMB’nin Belirlediği Azami Mevduat Faiz Dönem ve Oranlarının Uygulanması Dönemi 118
b. Yabancı Para Alacağına Kamu Bankalarının Fiilen Uyguladıkları Azami Mevduat Faizinin Uygulanması Dönemi 120
c. Takip/Dava Tarihinde TL”ye Çevrilen Yabancı Paraya, Sonraki Dönem TL. Faizi Uygulanacağı 123
d. Yabancı Para Alacağının Aynen, Vade veya Fiili Ödeme Günündeki Rayice Göre Talep, Takip ve Dava Hakkı 124
e. Seçilmiş Olan Hak/Yol Daha Sonra Değiştirilemez 126
f. Yabancı Para Alacağı Temerrüdünde Kısmi Ödemenin Mahsubu 126
g. Yabancı Para Takibinde İcra İnkar Tazminatı 126
h. Fiili Ödeme Günü Kurdan Tahsil, Dava Talebinde, Alacak Tahsil Tarihine Kadar Yabancı Para Olarak Değerlendirilmesi 127
i. Yabancı Para Alacağında Harç, Vekalet Ücreti Müteabihi 128
j. İflas Tasfiyesinde Yabancı Para Alacak ve Faizin Masaya Kaydı (İİK m. 195) 129
k. Yabancı Para Sözleşme ve Borçlarında TBK. 88 ve 120 Md. 01.07.2012 Tarihinden İtibaren Derdest Dava ve İcra Takiplerine Uygulanacak İse, Hangi Veriler Hesaplamada Nazara Alınacaktır? 130
l. Euro Alacağında TBK Md. 120’ye Göre Akdi Temerrüt Faizi Cetveli 132
m. USD Alacağında TBK Md. 120’ye Göre Akdi Temerrüt Faizi Cetveli 132
n. USD İcra Kapak/İflas Depo Hesabı Veriler Cetveli 133
E. 4489 NO.LU, 15.12.1999 KABUL VE 01.01.2000 YÜRÜRLÜK TARİHLİ “KANUNÎ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN 3095 S. KANUN’UN 1. MD. DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN’A GÖRE; 01.01.2000– 30.04.2005 ARASI (KANUNİ FAİZ OLARAK) REESKONT FAİZ SIFATIYLA FAİZ 135
I. Yasal Düzenleme 135
II. İlgili Yasa Maddeleri 137
III. Açıklama 137
IV. Örnek İçtihat Özetleri 138
F. AKDİ FAİZ 143
I. Yasal Düzenleme 143
II. İlgili Yasa Maddeleri 143
III. Açıklama 143
a. Akdi Faiz 143
b. TBK md. 88’e Göre Akdi (Sözleşme) Faizi 144
c. 6098 S. TBK Md. 88’in Yürürlüğe Girdiği 01.07.2012 Tarihinden İtibaren ve Derdest Dava ve İcra Takiplerine Uygulanması 145
d. Alacağında TBK. Md. 88 ve 120. Md. Göre, 3095 Sayılı Faiz Yasası’nın 1 ve 2. Md. Esas Alınarak Uygulanacak Akdi ve Temerrüt Faiz Dönem ve Oranlarını Gösterir ve Tarafımızda Düzenlenen Bilgilenme Mahiyetinde Cetveli 146
IV. Örnek İçtihat Özetleri 147
a. Bankacılık İşleminde Akdi Faiz 150
b. Genel Kredi Dışında Banka Alacağında Akdi ve Temerrüt Faizi 152
c. Kira Alacağında Akdi ve Temerrüt Faiz 156
d. Sözleşmeden Kaynaklanan Akdi ve Temerrüt Faiz 157
e. Sabit Temerrüt Faiz Oranı ile İcra Kapak/İflas Depo Hesabı 160
G. TEMERRÜT TARİHİ –VADE 162
I. Yasal Düzenlemeler 162
II. İlgili Yasa Maddeleri 163
III. Açıklama 164
a. Borçlunun Temerrüdü 164
b. Borcun İfa Edileceği Gün Birlikte Belirlenmemiş ve Borçlu İhtarname ile Temerrüde Düşmemiş İse, Temerrüt Tarihi 165
IV. Örnek İçtihat Özetleri 165
H. TEMERRÜT FAİZİ 181
I. Yasal Düzenleme 181
II. İlgili Yasa Maddeleri 182
III. Açıklama 182
IV. Örnek İçtihat Özetleri 185
İ. ANAPARA –KAPİTAL– KAPİTALİZE– FAİZİ 194
I. Yasal Düzenleme 194
II. İlgili Yasa Maddeleri 195
III. Açıklama 195
IV. Örnek İçtihat Özetleri 196
J. MÜKELLEFTE YERSİZ ALINIP İADESİ GEREKEN VERGİLERDE FAİZ UYGULAMASI 204
I. Yasal Düzenleme 204
II. İlgili Yasa Maddeleri 207
III. Açıklama 207
IV. Örnek İçtihat Özetleri 209
K. 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE FAİZ 212
I. Teselsül Karinesinde Kefil, İhbarsızlıkta Faiz 212
a. Yasal Düzenlemeler 212
b. İlgili Yasa Maddeleri 213
c. Örnek İçtihat Özetleri 213
II. Ticari İşlerde Mevzuat Hükümleri (Sınırına) Göre Serbest Faiz Oranı Şartları 219
a. Yasal Düzenleme 219
b. İlgili Yasa Maddeleri 219
c. Açıklama 219
d. Örnek İçtihat Özetleri 221
III. Ticari Faiz Oranın Tespitinde Uygulanacak Hükümler 227
a. Yasal Düzenleme 227
b. Açıklama 227
c. Örnek İçtihat Özetleri 227
IV. Ticari Cari Hesap Alacağında Faiz 229
a. Yasal Düzenleme 229
b. İlgili Yargıtay Özetleri 230
V. Şirket Ortakları Arasındaki İlişkiden, Şirket Ortağının, Şirkete Olan Borcuna Faiz Verme Borcu 232
a. Yasal Düzenleme 232
VI. Çekte Hamilin Başvurma Hakkının Kapsamı, Temerrüt, Faiz ve Fer’iler 232
a. İlgili Yasal Düzenleme 232
VII. Ticari Hükümlerle Yasaklanmış İşlemler ile Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemenin Sonuçları, Temerrüt ve Faizi 234
a. Yasal Düzenleme 234
b. Açıklama 235
I. 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU’NA GÖRE, TEMERRÜT, İFA, MAHSUP, TÜKETİM ÖDÜNCÜ VE FAİZ 239
I. Borçların İfasında –Serbestlik İçinde Sınırlı– Faiz 239
a. Yasal Düzenleme 239
b. Açıklama 239
c. Örnek İçtihat Özetleri 240
II. Borçların İfa Edilmemesinin Sonuçları, –Serbestlik İçinde Sınırlı– Temerrüt Faizi 247
a. Yasal Düzenleme 247
b. Açıklama 248
c. Örnek İçtihat Özetleri 249
III. Aksine Sözleşme Yoksa Satış Bedelinin Muacceliyeti ve Faizi 254
a. Yasal Düzenleme 254
b. Örnek İçtihat Özetleri 254
IV. Ticari Tüketim Ödüncüde Alıcının Temerrüdü ve Faiz 256
a. Yasal Düzenleme 256
b. TBK 271 Madenin Uygulanması 257
İkinci Bölüm
KONULARINA GÖRE FAİZ
A. YARGILAMA GİDERLERİNE FAİZ 261
I. Yasal Düzenleme 261
II. Açıklama 261
III. Örnek İçtihat Özetleri 262
B. İLAMA AYKIRI –FAİZ VE FER’İLERLE İLGİLİ– İCRA EMRİNİN SÜRESİZ ŞİKAYET ile DÜZELTİLMESİ 267
I. Yasal Düzenleme 267
II. İlgili Yasa Maddeleri 267
III. Örnek İçtihat Özetleri 268
C. HÜKÜMDE FAİZ BAŞLANGIÇ TARİHİNİN OLMAMASINDA TEMERRÜT: 278
I. Açıklama 278
II. Örnek İçtihat Özetleri 279
D. DAVA VE TAKİPTE FAİZE FAİZ İSTENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ 283
I. Yasal Düzenleme 283
II. İlgili Yasa Maddeleri 283
III. Açıklama 283
IV. Örnek İçtihat Özetleri 285
E. TAKİP VE DAVADA FAİZ İSTENMEMESİ, MÜSTAKİL FAİZ ALACAĞININ DAVA VE TAKİBİ 292
I. Yasal Düzenleme 292
II. İlgili Yasa Maddeleri 293
III. Açıklama 293
IV. Örnek İçtihat Özetleri 295
F. TAKİP TALEBİ VE DAVA DİLEKÇESİYLE BAĞLILIK İLKESİNE GÖRE FAİZ, ALACAK 310
I. Yasal Düzenleme 310
II. İlgili Yasa Maddeleri 310
III. Açıklama 310
IV. Örnek İçtihat Özetleri 311
G. FAİZİN DURMASI, KESİLMESİ 318
I. Yasal Düzenleme 318
II. İlgili Yasa Maddeleri 318
III. Açıklama 319
a. İbraz Edilmeyen Bono Bedelinin Notere Tevdii Edilerek Faizin Durması 319
b. İcra Talimat Dosyasına Ödemede Faizin Durması 319
c. Asıl Borcun Ödenmesinde Faizin Kalkması 319
IV. Örnek İçtihat Özetleri 321
H. FAİZ ALACAĞININ DAVA VE TAKİBİNDE ZAMANAŞIMI 330
I. Yasal Düzenleme 330
II. İlgili Yasa Maddeleri 330
III. Açıklama 330
IV. Örnek İçtihat Özetleri 332
I. FAİZ HESAPLANMASINDA BAŞLANGIÇ TARİHİ; VADENİN TAYİNİ, YIL, AY, GÜN HESABI 346
I. Yasal Düzenleme 346
II. İlgili Yasa Maddeleri 347
III. Açıklama 347
IV. Örnek İçtihat Özetleri 348
İ. İCRANIN İADESİNDE TEMERRÜT VE FAİZ 355
I. Yasal Düzenleme 355
II. İlgili Yasal Maddeleri 356
III. Açıklama 356
a. İlamın Onanmasında Faizin Durması Anı 356
b. Takip Dayanağı İlam Bozulmuş İse 357
c. Takip Dayanağı Kararın Bozulmasından sonra Bozmaya Uygun Oluşan Eda Kararının İnfazı, Teminatın Paraya Çevrilmesinde Faizin Durması 357
d. Karar Tamamen veya Kısmen Onanmasında Teminatın Paraya Çevrilmesi/Ödenmesi, Faizin Durması 357
e. İİK’nın 40/f–II. Maddesinde Düzenlenen İlamın Bozulması Sebebi ile İcranın İadesinde Faiz 358
IV. Örnek İçtihat Özetleri 358
a. İcranın İadesinde Temerrüt Tarihi 362
b. İcra Müdürü Tarafında Yanlış Ödenen Paranın Geri Alınması (Md. 361) 367
J. İDARİ YARGI VERGİ ALACAĞINDA FAİZ 370
I. Yasal Düzenleme 370
II. İlgili Yasa Maddeleri 372
III. Açıklama 372
IV. Örnek İçtihat Özetleri 373
Üçüncü Bölüm
BANKACILIK İŞLEMLERİNDE TEMERRÜT,
AKDİ VE TEMERRÜT FAİZ
A. GENEL KREDİ CARİ HESAP SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK, HESAP KAT, TEMERRÜT, AKDİ VE TEMERRÜT FAİZİ 379
I. Borçlu Cari Hesap veya Kısa, Orta, Uzun Vadeli Kredi Şeklinde İşleyen Kredilerde İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması 379
a. İlgili Yasal Düzenleme 379
b. Açıklama 380
aa. Borçlu Cari Hesap veya Kısa, Orta, Uzun Vadeli Kredi Şeklinde İşleyen Kredilerde İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması Merasimi 380
bb. Kesim Tarihinde Katipalize – Bindirilmiş – Alacak 381
cc. Hesap Kat İhtarnamesi Kesim Tarihi 382
dd. Temerrüt Faizine Temel Alınacak Kapitalize (Bindirilmiş–Anapara) Alacağı 382
ee. TBK Md. 88, 120’ye Göre Akdi Faiz 382
ff. TBK Md. 120’ye Göre Akdi Temerrüt Faizi 383
c. İlgili Yasa Maddeleri 383
aa. TBK Md. 88, 120’nin Getirdiği Akdi ve Temerrüt Faiz Düzenlemesi, Bankacılık Genel Kredi, Tüketici, Kredi Kartı vs. Alacağına 01.07.2012 Tarihinden İtibaren ve Derdest Dava ve İcra Takiplerine Uygulanacak mı? 383
bb. Dava, Bankanın Kredili Mevduat Hesabı Alacağına TBK m. 88. 120’nin 01.07.2012 Tarihinden İtibaren Derdest Dava ve İcra Takiplerinde Uygulanacağı 387
cc. Bankaların İcra Takibi ve Dava Safhalarında, “Kredi Kullandırım Faizi” Yerine “Takip Sonrası Değişen Dönem ve Oranlarda Kredi Temerrüt –Dava/Takip Safhası– Faizi” Hesaplanması Gerekliliği 389
dd. Y. 12. HD’sinin Banka icra takibinde TBK m. 120’ye Göre Hesaplama Yapılması Gerektiği İçtihadı 392
d. Genel Kredi Cari Hesap Alacağından Kat İhtarı, Kapitalize Alacak, Akdi ve Temerrüt Faizi, Temerrüt Tarihi, İcra Takibi, Takibe Borca İtiraz, Faiz, Alacak 393
aa. Genel Kredi Cari Hesabın Kat’ı (Hesabın Kesilmesi, Hesap Özeti) Tebliği 393
bb. Hesap Kat İhtarnamesi Kesim Tarihi 396
cc. Hesap Kat İhtarı / Özetine İtiraz Edilmesi veya Edilmemesi 397
dd. Son Hesap Özeti Tarihinden Kat Tarihine Kadar ve Kesim Tarihinden Kapitalize Anaparaya Temerrüt Tarihine Kadar Uygulanacak Akdi Faiz 398
ee. İhtarın Tebliğinden Sonra Temerrüt Tarihi 402
ff. Temerrütten Takibe Kadar Sabit Temerrüt Faizi 403
gg. Takipten Sonra “Kredi Kullandırım Faizi” Yerine “Değişen Dönem ve Oranlarda Takip Temerrüt Faizi” Uygulanması 404
ee. Genel Kredi Cari Hesap Kredi Sözleşmesi Adi ve Müşterek Mütesel Kefilin Temerrüdü ve Sorumluluğu 406
aaa. Kefaletin Şekil Şartı 406
bbb. Adi Kefaletin Geçerliliği ve Takibi 408
ccc. Müteselsil Kefalet, Takibi ve Sorumluluğu 408
ddd. Kefilin Sorumluluğu ve Sona Ermesi 409
eee. Banka Genel Kredi Cari Alacak Davasında Sözleşme, Alacak, Hesap Kat, Tebliğ, Temerrüt, Akdi ve Temerrüt Faiz Oranlarının Tespiti ve Uygulama 411
II. Borçlu Cari Hesap veya Kısa, Orta, Uzun Vadeli Kredi Şeklinde İşleyen Nakdi Kredileri ve Gayri Nakdi Kredileri Teminen Alınan İpotek Alacağından Temerrüt, Hesap Kesimi, Akdi ve Temerrüt Faiz Uygulaması 411
a. Yasal Düzenleme 411
b. Açıklama 412
c. İlgili Açıklama, Uygulama, İçtihatlar "İpotek$Rehin ve Paraşa Çevrilmesi" 415
B. 5464 S. BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI SÖZLEŞMESİ, HESAP ÖZETİ İHTARI, TEMERRÜT, AKDİ, TEMERRÜT FAİZİ, ÖDEME VE UYGULAMA 416
I. Yasal Düzenleme 416
II. İlgili Yasa Maddeleri 418
III. Örnek İçtihat Özetleri 418
a. Kredi Kartı Davalarına Tüketici Mahkemesi Görevlidir 418
b. Kredi Kartı Sözleşmesi 419
c. Karttan Doğan Banka Sorumluluğu ve Tüketicinin Sorumsuzluğu 419
d. Kredi Kartı Alacağına İcra İnkar Tazminatı 422
e. Kredi Kartı Sözleşmesinde Kefil 423
f. Banka Kredi Kartı Alacağında Hesabın Kat’ı, Temerrüt Tarihi, Akdi ve Temerrüt Faizi 423
aa. Temerrüt Tarihi 423
bb. Akdi ve Temerrüt Faizi 424
cc. TBK. Md. 88, 120 Gözetilerek, TCMB’nin Üç Ayda Bir Belirlediği Kredi Kartı Akdi ve Temerrüt Faiz Oranları 426
C. 6502 S. 07.11.2013 T. TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’A GÖRE TEMERRÜT, AKDİ, TEMERRÜT FAİZ 427
I. Yasal Düzenleme 427
II. İlgili Yasa Maddeleri 431
III. Örnek İçtihat Özetleri 431
a. Banka Tüketicisinin Kredi Sözleşmesinden Kaynaklanan Hak ve Sorumlulukları 431
b. Tüketici Hakem Heyeti 434
c. Tüketiciye Ayıplı / Ayıpsız Hizmetten Sorumluluk 435
Dördüncü Bölüm
FAİZ BENZERİ HAKLARIN DAVA, TAKİP,
TEMERRÜT VE FAİZİ
A. MUNZAM ZARAR ALACAĞI VE FAİZLE KARŞILAŞTIRMASI 437
I. Yasal Düzenleme 437
II. İlgili Yasa Maddeleri 437
III. Açıklama 437
IV. Örnek İçtihat Özetleri 439
B. VADE FARKI VE FAİZLE KARŞILAŞTIRILMASI 455
I. Yasal Düzenleme 455
II. İlgili Yasa Maddeleri 455
III. Açıklama 455
IV. Örnek İçtihat Özetleri 457
C. CEZAİ ŞART ALACAĞI VE FAİZLE KARŞILAŞTIRMASI 459
I. Yasal Düzenleme 459
II. İlgili Yasa Maddeleri 460
III. Açıklama 460
IV. Örnek İçtihat Özetleri 461
D. GECİKME ZAMMI VE FAİZ İLİŞKİSİ 464
I. Yasal Düzenleme 464
II. İlgili Yasa Maddeleri 470
III. Açıklama 470
a. Cezai Şart, Gecikme Tazminatı, Temerrüt Faizi ve Tazminat 470
b. Gecikme Zammı, Faiz ve Cezai Şartla Arasındaki İlişki 471
III. Örnek İçtihat Özetleri 473
Beşinci Bölüm
ÖZEL YASALARDA KAYNAKLANAN
ALACAKLARDA TEMERRÜT VE FAİZİ
A. İŞ KANUNU'NA GÖRE KIDEM, SAİR AL., İHBAR TAZMİNATI ALACAĞI DAVA, TAKİP VE FAİZİ 477
I. Yasal Düzenleme 477
II. İlgili Yasa Maddeleri 478
III. Açıklama 478
a. İşçilik Alacaklarının Temerrüt Tarihi 478
b. İşçi Alacaklarına Uygulanacak Faizin Kaynağı, Cinsi, Dönem ve Oranları 478
c. 25’e Yakın Bankanın Fiilen Uyguladığı Azami Mevduat ve En Yüksek İşletme Kredi Faiz Oranları Ayrı Ayrı Yayınlanmadığından, TCMB’nin İstatistiki Bilgi Olarak Yayınladığı Dönem–Oranların Kullanıldığını Senelerdir İzah Edemiyoruz 479
IV. Örnek İçtihat Özetleri 481
a. İşçi Alacaklarında Temerrüt Tarihi ve Değişik Alacaklara Uygulanacak Faizin Kaynağı, Cinsi, Dönem ve Oranları Uygulaması, Kısmi Ödemelerin Önce Faiz, Masraf ve İlk Vadesi Doğan Alacağın Mahsup Edilerek Hesaplanması 481
b. Net İşçi Alacağının İlamlı Takip Konusu Yapılması 490
c. Kıdem Tazminatı İşçi Alacağına, Bankaların Fiilen Kullandırdıkları Azami Mevduat Faizi Uygulaması 491
d. Çalışma Karşılığı Ücret; İkramiye, Pirim, Jestiyon, Çalışma, Hafta Tatili, Bayram, Asgari Geçim İndirimi ve Genel Tatil Alacağına 10.06.2003’e Kadar Yasal, Sonra En Yüksek Mevduat Faizi Uygulaması 493
e. İhbar Tazminatı ve İzin Ücret Alacağına Yasal Faiz Uygulaması 499
B. SENDİKA ÜYELİK AİDATI VE TOPLU SÖZLEŞME ALACAĞINA İŞLETME KREDİSİ AZAMİ FAİZİ UYGULAMASI 518
I. Yasal Düzenleme 518
II. İlgili Yasa Maddeleri 519
III. Açıklama 519
IV. Örnek İçtihat Özetleri 519
a. Sendika Üyelik Aidat Alacağına İşletme Kredisi Azami Faizi 519
b. 6356 S. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 53. Md. (Mülga 2822 S. Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu Md. 61) Göre Bankalar Azami İşletme Kredisi Faizi Uygulaması 520
C. KAMULAŞTIRMA VE KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYMA TAZMİNAT ALACAĞININ DAVA VE TAKİBİNDE TEMERRÜT, FAİZ 524
I. Yasal Düzenleme 524
II. İlgili Yasa Maddeleri 526
III. Örnek İçtihat Özetleri 526
a. Kamulaştırma Alacağına Faiz 526
b. Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Alacağına Faiz 531
c. Kamulaştırmasız El Atma Tazminatı Alacağında Faiz 533
d. Kamulaştırmasız El Atma Tazminatı Alacağına Maktu/Nispi Vekalet Ücreti 535
e. 120.000,00 TL. Anapara Kamulaştırmasız El Atma Tazminatının 01.01.2000 Tarihinden İlamın Kesinleştiği 17.10.2001 Tarihine Kadar Yasal, Sonraki Dönem Amme Faiz Getirisi Hesap Cetveli 535
C. AMME ALACAĞI FAİZİ İLE TEMERRÜT VE GECİKME FAİZİ 541
I. Yasal Düzenleme 541
II. İlgili Yasa Maddeleri 542
III. Açıklama 543
IV. Örnek İçtihat Özetleri 543
a. 6183 S. Kanun’un 35. Md. Uygulamasından Gecikme Zammı 543
b. Gecikme Zammı Temerrüt ve Tatbik Müddeti 546
c. Gecikme Zammı, Nisbet ve Hesabı 547
d. Sosyal Sigortalar Kurumu Prim Alacağı 548
e. 120.000,00 Kamu, SGK Alacağının 01.01.2000 – 02.05.2016 Arası 6183 S. K. 51. Md. Göre Belirlenen Amme Faiz Dönem ve Oranları ile Faiz –Gecikme Zammı– Cetveli (8)= 549
D. FATURA ALACAĞININ DAVA, TAKİBİ, TEMERRÜT VE FAİZİ 549
I. Yasal Düzenleme 549
II. İlgili Yasa Maddeleri 550
III. Açıklama 550
IV. Örnek İçtihat Özetleri 552
a. Faturada Temerrüt Tarihi 552
b. Faturada Vade Farkı 553
c. Kapalı Fatura 554
d. Açık Fatura 555
e. Fatura ve Teyidi 555
F. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ALACAĞINDA TEMERRÜT, FAİZ, ZAMANAŞIMI 556
I. Yasal Düzenleme 556
II. İlgili Yasa Maddeleri 557
III. Açıklama 557
IV. Örnek İçtihat Özetleri 557
a. Sebepsiz Zenginleşmeden Sorumluluk 557
b. Sebepsiz Zenginleşmede Zamanaşımı 559
c. Sebepsiz Zenginleşmede Temerrüt 559
d. Sebepsiz Zenginleşmede Temerrüt Faizi 562
G. İSTİRDAT ALACAĞINDA ZAMANAŞIMI, TEMERRÜT, UYGULANACAK FAİZ 564
I. İlgili Yasal Düzenleme 564
II. Açıklama 565
III. İlgili Yasa Maddeleri 566
IV. Örnek İçtihat Özetleri 566
a. İstirdat, Sebepsiz Zenginleşme: ve Takip Dışı Fazla Ödemenin Geri Alınması 566
b. İstirdat Alacağında Zamanaşımı 567
b. İstirdat Alacağında Temerrüt Tarihi 569
c. İstirdat Alacağına Uygulanacak Faiz Cinsi 572
H. KAT MÜLKİYETİNDE DOĞAN ALACAĞIN DAVA, TAKİP, TEMERRÜT VE GECİKME ZAMMI 574
I. Yasal Düzenleme 574
II. İlgili Yasa Maddeleri 575
III. Açıklama 576
IV. Örnek İçtihat Özetleri 577
a. İşletme Projesinin Yapılması, KMK. Madde 37 577
b. Anagayrimenkulün Genel Giderlerine Katılma, KMK. Madde 20 578
c. Apartman Ortak Gider Alacağının Temerrüt Tarihi 580
d. Kat Mülkiyeti Kanununa Göre Gecikme Tazminatı 581
e. Ortak Giderden Sorumlu Olanlar 581
I. ECRİMİSİL ALACAĞININ TEMERRÜT, DÖNEMSEL FAİZİ VE ZAMANAŞIMI 582
I. Yasal Düzenleme 582
II. Açıklama 582
III. İlgili Yasa Maddeleri 583
IV. Örnek İçtihat Özetleri 583
a. Ecrimisil Alacağı Temerrüt Tarihi 583
b. Ecrimisil Alacağı Faizi 584
c. Ecrimisil Alacağı Zaman Aşımı 586
İ. HAKSIZ FİİL TAZMİNAT ALACAĞINDA ZAMANAŞIMI, TEMERRÜT VE FAİZ 587
I. Yasal Düzenleme 587
II. İlgili Yasa Maddeleri 587
III. Açıklama 587
IV. Örnek İçtihat Özetleri 588
a. Haksız Fiilden Doğan Sorumluluk 588
b. Haksız Fiil Alacağında Temerrüt Tarihi 589
c. Haksız Fiil Alacağında Faiz 591
d. Haksız Fiil Alacağında Zamanaşımı 593
J. EK (ISLAH) DAVA ALACAĞINDA ZAMANAŞIMI, TEMERRÜT VE FAİZ 595
I. Yasal Düzenleme 595
II. İlgili Yasa Maddeleri 595
III. Açıklama 595
IV. Örnek İçtihat Özetleri 596
a. Islah Dava Alacağında Zamanaşımı 596
b. Islah Dava Alacağında Temerrüt Tarihi 599
c. Islah Dava Alacağında Faiz 600
K. EŞYALARIN KARAYOLUNDAN ULUSLARARASI NAKLİYATI İÇİN MUKAVELE SÖZLEŞMESİ (CMR) ALACAĞI TEMERRÜT VE FAİZİ 602
I. Yasal Düzenleme 602
II. İlgili Yasa Maddeleri 603
III. Açıklama 603
IV. Özet İçtihat Örnekleri 604
a. CMR Alacağında Zamanaşımı 604
b. CMR Alacağında Temerrüt Tarihi 605
c. CMR Alacağında Temerrüt Faizi 606
L. OLUMSUZ TESPİT İSTİRDAT DAVASINDA ALACAK, ZAMANAŞIMI, TEMERRÜT VE FAİZ 607
I. Yasal Düzenleme 607
II. İlgili Yasa Maddeleri 608
III. Açıklama 608
IV. Örnek İçtihat Özetleri 609
a. Menfi Tespit İstirdat Davasında Zamanaşımı 609
b. Menfi Tespit İstirdat Davasında Temerrüt Tarihi 615
c. Menfi Tespit İstirdat Alacağında Uygulanacak Faiz 618
M. SENDİKA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ALACAĞINDA AZAMİ İŞLETME KREDİSİ FAİZİ (6356 M. 18, 53) 621
I. Yasal Düzenleme 621
II. İlgili Yasa Maddeleri 622
III. Açıklama 622
IV. Örnek İçtihat Özetleri 622
a. Toplu İş Sözleşmesi Alacağında Zamanaşımı 622
b. Toplu İş Sözleşmesi Alacağında Temerrüt Tarihi 626
c. Toplu İş Sözleşmesi Alacağı Faizi 628
N. TİCARİ ŞİRKETİN SERMAYE BORCUNDA TEMERRÜT VE FAİZ 629
I. Yasal Düzenleme 629
II. İlgili Yasa Maddeleri 630
III. Açıklama 630
IV. Örnek İçtihat Özetleri 630
O. TAZMİNAT ALACAĞININ DAVA, TAKİP, TEMERRÜT VE FAİZ 631
I. Yasal Mevzuat 631
II. İlgili Yasa Maddeleri 632
III. Açıklama 632
IV. Örnek İçtihat Özetleri 633
a. Maddi Manevi Tazminatta Zamanaşımı 633
b. Maddi Manevi Tazminat Alacağında Temerrüt Tarihi 637
c. Maddi Manevi Tazminat Alacağında Faiz 641
Altıncı Bölüm
DEĞİŞİK ALACAKLARIN DAVA, TAKİP, TEMERRÜT VE FAİZİ
A/1–) KİRA ALACAĞININ TAKİBİNDE ALACAK, TEMERRÜT VE FAİZİ 645
I. Yasal Düzenleme 645
II. İlgili Yasa Maddeleri 645
III. Açıklama 645
IV. Örnek İçtihat Özetleri 646
a. Kira Alacağında Zamanaşımı 646
b. Kira Borcunu İfa Zamanı, 6098 s TBK m. 314 648
c. Kira Bedeli, 6098 s TBK m. 343 648
d. Kiranın Belirlenmesi 6098 s TBK m. 344 649
e. Süreli Kefalette Kurtulma 6098 s TBK m. 600 651
f.1. Kiralar Hakkında Hususi Hükümler ve Kiralanan Taşınmazların Tahliyesi 651
f.2– İtiraz ve Kaldırılması Usulü, 2004 s. İİK m. 269/b 666
g. Kira Akdi Dışındaki İtirazlar ve Tahliye, 2004 s. İİK m. 269/c 677
h. Kirada Stopaj ve KDV 695
i. Kira Alacağında Faiz 698
A.2–/ aa– BASİRETLİ TACİR KİRACININ 4 YIL SONRA, SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEK İÇİN, KONTRAT KELİMELERİ ARKASINDAN DOLANARAK; ”YANLIŞLIKLA FAZLA ARTIŞLA ÖDEME YAPTIM” İDDİASI İLE İLK MENFİ TESPİT İSTİRDAT DAVASINDA SAVUNMAYA ÖRNEK 700
l. Yasal Düzenleme 700
ll. İlgili İçtihat Özetleri ile Savunma 702
aa.1– Basiretli Tacir Kiracı, İradesi ile Artışlı Ödediği Kiranın İstirdadı İçin Yıllar Sonra, Sözleşme Artış Maddesini Yanlış Yorumlayarak– Açtığı Davanın Zaman Aşımına Uğrayacağı 702
aa.2– İhtiyari ile Artışlı Ödenen Kira, Hataen Basiretli Tacirin Kendisini Borçlu Zannederek Verdiğini İspat Etmedikçe İstirdat Edemez 706
aa.3– Yemin Teklifini İspat Yükü Kendisine Düşen Yemin Teklifi Hakkı Kullandırılmadan O Taraf Aleyhine Karar Verilemez 707
aa.4– Dönemsel Kira Artış Yaparak Uzun Süre Kira Ödendikten Sonra, Zımni Kabul Cümlesinden İstirdat Yapılamaz 708
aa.5– Ödenen Kirayı İtirazsız Uzun Süre Taraflar Kabul Edince, Zımni Anlaşmadır 709
aa.6– Basiretli Tacir Kiracı, Artış Yaparak Ödediği Kirayı, Hata Sonucu Kendisini Borçlu Sanarak Verildiğini İspat Etmedikçe, Zımni Kabul ile Uzun Süre Artışlı Ödediğini İstirdat Davası Konusu Yapılamaz (BK. m. 62, TBK m. 78): 710
aa.7– Cebri İcra Tehdidi Altında Kalmaksızın Artışlı Ödenen Kira İstirdat Edilemez 710
aa.8– Tacirler Arası Kira Sözleşmesinde 01.07.2012 Tarihinden İtibaren TBK: md. 344 e Göre 8 Yıl Süre ile Serbestçe Akit Düzenlenebilir 711
aa.9– Dava Konusu Kira Artışı, Mahkemece Tespit ve Hüküm Altına Alınabilir 712
A.2–/ bb– HASTANE YERİNE– AKDE AYKIRI ÜÇ KATLI MECURU YILLARCA KULLANDIKTAN SONRA 4 YIL SONRA KİRACININ; “BİNA AYIPLIYMIŞ HASTANE OLARAK KOLLANAMADIM KİRA İNDİRİM YAPILSINİ” İKİNCİ DAVASINDA, 714
l. Yasal Düzenleme 714
ll. İLGİLİ İÇTİHAT ÖZETLERİ ile SAVUNMA 715
bb.1– Kimse kendi Kusurundan Yararlanamaz. Zarar Gördüğünü İddia Eden Kendi Davranışlarıyla Zarara Neden Olduğundan, Zarar Başkasına Yükleyemez 715
bb.2– Sözleşmenin Artık İfa Edilemeyeceğini Bilmesine Rağmen Haksız Zenginleşmenin İadesini İstemeyen Alacaklı, Zararın Artmasına Kendisi Sebep Olacağından Bu Artan Zararını İade Borçlusundan Talep Edemez 717
bb.3– Zarar Gören, Zararı Doğuran Fiile Razı, Etkili ve Tazminat Yükümlüsünün Durumunu Ağırlaştırmış İse, Tazminat İsteyemez: 718
bb.4. Ayıplı Sözleşmeyi Öğrenilince Fesih–İade İstemeyen, Zararın Artmasına Kendisi Sebep Olduğundan Tazminat İsteyemez. 720
bb.5. Ayıp Sebebi ile Ruhsat Alınmadığı İddiası, Ruhsat Merciine Başvurunun “Ayıp Sebebi ile Reddi” Kararının İbrazı ile İspatlanabilir 722
bb.6. Ayıbın Giderilmesi ve Akdin Feshi ile İade İstenmemiş İse, Geriye Doğru Kira İndirimi Yapılamaz 723
bb.7. Basiretli Tacir, Mecuru Kullanım Amacına Uygun Olup Olmadığı Yönünden Araştırma Yapmadan Sözleşme Yapmış İse Tazminat İsteyemez. 725
bb.8. Kontratta Ruhsat Kiralayana Yüklenmemiş İse, Basiretli Tacir Kiracının Kiralananın Vasfını Araştırıp Ruhsat Alabilecekse Sözleşme Yapmalıdır 730
bb.9. Kuaför Olarak Kiralanan Taşınmazın Vasfı Araştırmalı, Ruhsat Alıp Alamayacağını Tespit Edilmeli ve Ondan Sonra Sözleşme Yapmalıdır 734
bb.10. Ayıp İhbar Edilmeyip Uzun Süre Mecur Kullanılmış İse, Kabul Manasında Kiraya Veren Ayıptan Sorumlu Tutulamaz 737
bb.11. Zira Zamanaşımı Başlangıç Tarihi Saptanmalı ve Dava Tarihi İtibariyle Zamanaşımı Süresinin Dolup Dolmadığı Değerlendirilmelidir 741
bb.12. Kira Bedelinin Tenkisi (İndirilmesi) Davasında Uyuşmazlığın Dava Tarihinden İtibaren Çözümlenmesi Gerekir, Geriye Doğru İndirim Yapılamaz 742
A.2–/ cc– HOR ve AKDE AYKIRI KULLANIM MUKABİL DAVASINDA ve DAVA EKONOMİSİNE AYKIRI 5 BİLİRKİŞİNİN YASA, YÖNETMELİK, İÇTİHATLARI GÖRMEMEZLİKTEN GELEREK 12 MADDE HALİNDE İSTENEN TAZMİNATIN HİÇBİRİNİ DEĞERLENDİRMEMELERİ DAVASINDA SAVUNMAYA ÖRNEK 743
l. Yasal Düzenleme 743
ll. İlgili İçtihat Özetleri ile Savunma 744
cc.1. İzinsiz Kiracının Yaptığı Zorunlu Olmayan Tadilat, –Dış Cephe Boyasını Değiştirme– Akde Aykırılık Olup, Üç Yıl İskansız–Ruhsatsız Binanın Kollanılması Basiretli Tacir Davranışı Değil 744
cc.2. Teslimden Sonra Panel–Camların Üzerine Yapıştırılan Reklam–Çıkartmalar Eski Hale Getirilmeden Tahliye, Tazminat Konusudur 746
cc.3. Kiralanma Amacından Farklı Şekilde Kullanılıp Kullanılmadığı Tespit Edilip Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerekir 747
cc.4. Dava İçinden Tahliye Yapılmış Olmakla, Hor–Akde Aykırı Kullanım Sebebi ile Tazminat Dava Şartı Oluşmuş Olur 747
cc.5. Tazminat Konusu Her Bir Kalem Hor–Akde Aykırı Kolanlım Tazminat Talepleri Tek Tek Değerlendirmeyen Bilirkişi Raporuna Dayalı Olarak Hüküm Kurulamaz 750
cc.6. TBK m. 316, 334 Gereği Kiracı, Kiralananı Tam Bir Özenle Kullanmak ve Kiraya Konu Taşınmazı Aldığı Hali ile Sözleşme Sonunda Kiraya Verene Teslim Etmezse, Hor–Akde Aykırı Kolanlım Sebebi ile Tazminata Müstahak Olur 750
cc.7. Kiralama Dışında Kalan Çatı Güvercinliklerin Kapatılıp Kollanılması, Hayvan Ameliyathanesi Yerine Hayvan Hamam ve Kuaför Salonu Olarak Bina Bodrum Sol Eklemenin, Sağ Boşluğun Üstü Kapatılıp Depo Olarak Kollanılması Ecrimisili Gerektirire Örnek 751
cc.8. Kiracı Sözleşmeye Uygun Kullanma Dolayısıyla Oluşan Eskime ve Bozulmalardan Sorumlu Olmayıp Münhasıran Kötü Kullanım Nedeniyle Oluşan Zarar ve Hasardan Sorumludur 752
cc.9. Kiracı Özenle Kullanmaması Sebebi ile Mecura Verdiği Zarardan Sorumludur 753
cc.10. Tahliye Tarihi İtibarı ile Tazminat ve Kira Borcu Depozitodan Mahsup Edilir 757
cc.11. Hor ve Akde Aykırı Kullanım Tazminatı, Tahliye ile İstenebilir 757
cc.12. Hasar Kalemlerinin Ber Biri Ayrı Ayrı Değerlendirilmesi Gerekir 758
cc.13. Onarımların Olağan Veya Kötü Kullanımdan Kaynaklanması, Yıpranma Payı Düşülerek Fiyatlandırılmalıdır 760
cc.14. Basiretli Tacir Kiracı, Mecurun İskansız ve Ruhsatsız Olduğunu Bilebilecek Kişidir 761
cc.15. Kontrat Şartlarına Rağmen Kiracı Hor Kullanım Zararından Sorumludur 763
A.2–/ dd– TL, (USD TEMİNATIN TAHLİYE GÜNÜ KUR KARŞILIĞI TL) KİRA DEPOZİTONUN, HOR, AKDE AYKIRI ZARAR ZİYAN ve KİRA ALACAĞI ile TBK. md. 120 GÖRE SIRALI OLARAK, 139. MD. DAİRESİNDE TAKAS MAHSUP–GERİ ALIMI, YASA ve İÇTİHATLARI: 764
I. Yasal Düzenleme 764
II. İlgili İçtihat Özetleri 765
dd.l. Depozitonun İadesi İçin Mecurun Tahliye Edilmiş, Kiracının Hor–Akde Aykırı Tazminat ve Kira Borcunun Olmaması Gerekir 765
dd.2. USD Depozitonun Tahliye Günü Kur Karşılığı TL. Tutarından Su, Elektrik, Zarar Ziyan, Kira Bedelinin Takas–Mahsubu Gerekir 766
dd.3. Depozito, Tahliye Anında Gerek Kira Parasından, Gerek Diğer Kalemlerden Borcunun Mahsup Edilmesi Amacına Yöneliktir 767
dd.4. Erken Tahliye Tazminat–Kira–Zarar Alacağı ile Teminatın Takas Mahsubu Gerekir 768
dd.5. Tahliye Anında Kira Alacağı ile DM. Teminatının Takas Mahsubu İçin Talep Olması Gerekir 768
dd.6. Kiracı, Kiralayana Verdiği Depozitoyu Mecuru Hasarsız ve Borçsuz Olarak Tahliye Ettiğini İspatlayabildiği Taktirde Geri İsteme Hakkına Sahiptir 769
dd.6. Yeni Malik, Eski Malikin Aldığı Depozitodan Sorumludur 771
dd.7. Açılan Davada Kiraya Veren Kiralananın Hasarlı Olduğunu Belirtmiş İse, Davacı Kiracıya Makul Sürede Hasarın Bildirildiğinin Kabul Edilmesi Gerekir 771
dd.8. Depozitonun İadesi İstenmiş İse De, Verilen Hasar Bulunması Karşısında Depozitonun İade Şartları ve Takas Mahsup Talebi Birlikte Değerlendirilir 772
dd.9. Tahliyeye Kadar Kira + Aidat Bedelinden Depozito Mahsup Edilip Varsa Kalan İade Edilir 774
dd.10. CD, Fotoğraflar ve Diğer Tüm Bilgi ve Belgeler İrdelenerek Hor + Akde Aykırı Kullanım Tazminatı Hesaplanıp Depozitodan Mahsubu Gerekir 775
dd.11. Hasar ve Hor Kullanım Tespit Edilip Kesinleşmedikçe Depozito Bedeline İlişkin Olarak İcrada Alacak Talebinde Bulunup Takas Mahsup İstenemez 776
dd.12. Asıl Dava Karşısında Mukabil Dava Açılmakla, Karşılıklı Alacak/Depozitonun Takas Mahsubunu Kapsar 777
dd.13. Açılan (Takipte) Davada Hor ve Akde Kullanım Sebebi ile Tazminat İstenmiş İse, Hazarın Kiracıya Makul Sürede Yazılı Bildirildi Manasındadır 778
dd.14. Depozito Bedelinin İade Edilebilmesi İçin Kiracının, Kiraya Verene Kira, Aidat, Tazminat Borcunun Olmaması Gerekir 779
dd.14. HUMK. 297. Md. Göre Mahkemenin Her Bir Tazminat Talebini Tespit ve Hesaplayıp, Depozito Bedelinden Takas Mahsup–İade Kararı Vermesi Gerekir 781
B. KISMİ ÖDEMENİN ÖNCELİKLE FAİZ MASRAFA, ANAPARAYA, VADESİ ÖNCE OLANA, MUACCEL OLMAMIŞ ALACAĞA MAHSUBU 784
I. Yasal Düzenleme 784
II. İlgili Yasa Maddeleri 784
III. Açıklama 785
IV. Örnek İçtihat Özetleri 787
a. Kısmen Ödemede Mahsup 6098 s. TBK/M. 100 (Mülga 818 s. BK m. 84) 787
b. Borçlu ve Alacaklının Bildirimine Göre, Birden Çok Borçtan, Anaparadan Mahsup (6098 S. TBK m. 101) 791
c. Kanuna Göre, Birden Çok Borçta, Muacceliyette Mahsup (6098 S. TBK m. 102) 793
d. Uygulamalı Kapak Hesabı (TBK m. 100) 794
Bibliyografya 797
Kavramlar Dizini 799
Yazarın Özgeçmişi 803

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
175,00   
175,00   
2
87,50   
175,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
175,00   
175,00   
2
87,50   
175,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
175,00   
175,00   
2
87,50   
175,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
175,00   
175,00   
2
87,50   
175,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
175,00   
175,00   
2
   
   
Kapat