Marka Hukuku Erdal Noyan
Marka Hukuku
Marka Hukuku

Marka Hukuku


Basım Tarihi
2015-06
Sayfa Sayısı
1452
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1. Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786051466538
Boyut
16x24 cm
Baskı
5Erdal NOYAN ( Yargıtay Üyesi ), İlhami GÜNEŞ ( İzmir FSHHM Hakimi )
 
Konu Başlıkları
- Patent Enstitüsü: Türk Patent Enstitüsü, Enstitü'nün Organları ve Birimleri
- Marka Hakları; Markalar ve Tescilin Safhaları, Red Sebeplerinden Feragat
- Marka Hakkının Kaybı ve Hükümsüzlük Davaları
- Marka Hakkının Mahkeme Kararı Olmaksızın Sona Ermesi
- Marka Hakkına Tecavüz ve Hukuk Davaları
- Haksız Rekabetten Kaynaklana Hukuk Davaları
- Haksız Rekabetle Karşılaşanın Mahkemeden Talep Edebilecekleri
Haksız Rekabet Suçları
 • Erdal NOYAN ( Yargıtay Üyesi )
 • İlhami GÜNEŞ ( İzmir FSHHM Hakimi )
 •  
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • MEVZUAT BİLGİLERİ
 • (1)-MARKALAR HAKKINDA UYGULANACAK MİLLÎ MEVZUAT-3
 • A)-ESKİ MEVZUAT-3
 • A/1)-28 NİSAN 1304 TARİHLİ NİZAMNAME VE 6591 SAYILI KANUN-3
 • a)-28 Nisan 1304 tarihli Nizamname-3
 • b)-6591 Sayılı Kanun-3
 • A/2)-551 SAYILI KANUN-3
 • B)-YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUAT-4
 • B/1)-MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME-4
 • a)-Yetki Kanunu-4
 • b)-556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname-5
 • b/1--556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Genel Gerekçesi-5
 • b/2--556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Yürürlüğü-5
 • c)-4128 Sayılı Kanun-6
 • c/1--4128 Sayılı Kanunun Yürürlüğü-6
 • c/2--4128 Sayılı Kanunun 556 Sayılı KHK’de Yaptığı Değişiklikler-6
 • d)-5194 Sayılı Kanun-8
 • d/1--5194 Sayılı Kanunun Genel Gerekçesi-8
 • d/2--5194 Sayılı Kanunun Yürürlüğü-9
 • d/3--5194 Sayılı Kanunun 556 Sayılı KHK’de Yaptığı Değişiklikler-9
 • e)-5833 Sayılı Kanunun 556 Sayılı KHK’de Yaptığı Değişiklikler-11
 • e/1--556 Sayılı KHK’nin İptal Edilen Hükümleri-11
 • e/2)-5833 Sayılı Kanunun Genel Gerekçesi-13
 • e/3--5883 Sayılı Kanunun Yürürlüğü-13
 • e/4--5883 Sayılı Kanunun 556 Sayılı KHK’de Yaptığı Değişiklikler-13
 • B/2)-YÖNETMELİKLER-15
 • a)-556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmelik-15
 • b)-Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması ve Bu Anlaşmaya İlişkin Protokolün Uygulanmasına Dair Yönetmelik-16
 • C)-ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI-16
 • 1--556 sayılı KHK’nin 7/1-ı maddesinin Anayasaya Aykırılığı-16
 • 2--556 Sayılı KHKnın 16/5 Maddesinin Anayasaya Aykırılığı-25
 • 3--556 Sayılı KHK’nın 42/c Maddesinin Anayasaya Aykırılığı İddiası-34
 • 4--5187 Sayılı Basın Kanunun 9. Maddesi İkinci Fıkrasının İkinci Tümcesinin Anayasaya Aykırılığı-40
 • 5--556 Sayılı KHK’nin 61. Maddesinin (c) Bendinin Anayasaya Aykırılığı-45
 • 6--556 sayılı KHK’nin 9. Madde Birinci ve İkinci Fıkralarının (a) ve (b) Bentlerinin Anayasaya Aykırılığı-45
 • 7--556 sayılı KHK’nin 61. Maddesinin (d) Bendinin Anayasaya Aykırı Olduğu-57
 • 8--556 Sayılı KHK’nin 61/A Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendinin Anayasaya Aykırılığı-64
 • (2)-MARKALARI İLGİLENDİREN MİLLETLERARASI ANLAŞMALAR-71
 • A)-ANLAŞMALARIN UYGULANMASI-71
 • B)-TÜRKİYE’NİN TARAF OLDUĞU MİLLETLERARASI ANLAŞMALAR-71
 • a)-Sınai Mülkiyetin Himayesi İçin Paris İttihadı Mukavelenamesi (Paris Sözleşmesi)-71
 • b)-Dünya Fikrî Mülkiyet Teşkilâtını (OMPI) Kuran Sözleşme-72
 • c)-Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması (WTO) ve eki Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (TRIPS)-73
 • d)-Fabrika ve Ticaret Markalarının Beynelmilel Tescili Hakkında Madrid İtilafnamesi (Madrid Anlaşması) ve Markaların Uluslararası Tescili Konusundaki Madrid Sözleşmesi İle İlgili Protokol (Madrid Protokolü)-74
 • d/1--Madrid Anlaşması-74
 • d/2--Madrid Protokolü-75
 • e)-Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Nis Anlaşması (Nis Anlaşması)-75
 • f)-Markaların Şekilli Elemanlarının Uluslararası Sınıflandırılmasını Tesis Eden Viyana Anlaşması (Viyana Anlaşması)-76
 • g)-Marka Kanunu Andlaşması-76
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • MARKA HAKLARI
 • (1)-MARKALAR VE TESCİLİN SAFHALARI-81
 • A)-MARKA KORUMASINDAN YARARLANABİLEN KİŞİLER-81
 • a)-Türkiye Cumhuriyeti Sınırları İçinde İkametgâhı Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler-81
 • b)-Türkiye Cumhuriyeti Sınırları İçinde Ticarî veya Sınaî Faaliyette Bulunan Gerçek veya Tüzel Kişiler-82
 • c)-Paris Sözleşmesi Hükümlerine Göre Başvuru Hakkına Sahip Kişiler-82
 • d)-Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması Hükümleri Dahilinde Başvuru Hakkına Sahip Kişiler-82
 • e)-Karşılıklılık İlkesi Uyarınca Türkiye’de Marka Korumasından Yararlanacak Yabancı Kişiler-83
 • B)-MARKALAR-83
 • B/1)-MARKANIN TARİFİ VE İŞLEVİ-83
 • B/2)-MARKA OLABİLECEK İŞARETLER-85
 • C)-MARKA TÜRLERİ-86
 • C/1)-TİCARET MARKASI-88
 • C/2)-HİZMET MARKASI-89
 • C/3)-ORTAK MARKA-90
 • a)-Ortak Markanın Tanımı-90
 • b)-Ortak Marka Teknik Yönetmeliği-90
 • c)-Ortak Markada Devir veya Lisansın Geçerliliği-91
 • C/4)-GARANTİ MARKASI-91
 • a)-Garanti Markasının Tanımı-91
 • b)-Garanti Markasında Sorumluluk-92
 • c)-Garanti Markasının Devri ve Lisans Sözleşmesine Konu Olması-93
 • d)-Garanti Markası Teknik Yönetmeliği-93
 • D)-TESCİL BAŞVURUSU-93
 • D/1)-BAŞVURU USULÜ-93
 • a)-Markanın Tescili İçin Başvuru-93
 • D/2)-TESCİL BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER-95
 • a)-Başvuru Dilekçesi-95
 • b)-Tescil İçin Eklenmesi Gereken Belgeler-95
 • c)-Tecil İçin Gereken Belgelerden Başvuru Ânında Verilmesi Şart Olanlar-102
 • d)-Başvuru Ânında Verilmesi Zorunlu Olmayıp Sonradan Tamamlanabilecek Belgeler ve Süreler-103
 • D/3)-TESCİL BAŞVURUSUNUN BÖLÜNMESİ-103
 • a)-Başvurunun Bölünebilmesi İçin Gereken Belgeler-104
 • b)-Başvurunun Bölünmesinin Sonuçları-104
 • c)-Başvurunun Bölünmesi Talebinin Kabul Edilmemesi-104
 • D/4)-TESCİL BAŞVURUSUNUN GERİ ÇEKİLMESİ-104
 • D/5)-TESCİL BAŞVURUSUNUN SINIRLANDIRILMASI-105
 • E)-RÜÇHAN HAKLARI-106
 • E/1)-TESCİL BAŞVURUSUNDAN DOĞAN RÜÇHAN HAKLARI-106
 • E/2)-SERGİLERDE TEŞHİRDEN DOĞAN RÜÇHAN HAKKI-108
 • a)-Sergilerde Teşhir Hakkından Doğan Rüçhan Hakları-108
 • b)-Sergide Ürün Teşhir Edenlere Verilecek Belge-108
 • c)-Sergide Teşhir Edilmiş Ürün Hakkında Birden Fazla Başvuruda Rüçhan Hakkı-109
 • E/3)-RÜÇHAN HAKKIYLA İLGİLİ DİĞER HÜKÜMLER-109
 • a)-Rüçhan Hakkının Hüküm İfade Etmeye Başlaması-109
 • b)-Rüçhan Hakkı Talebinin Yapılışı-109
 • c)-Rüçhan Hakkının Marka Tescil Belgesine ve Marka Siciline Şerhi-109
 • F)-TESCİL BAŞVURUSUNUN İNCELENMESİ-110
 • F/1)-ŞEKLÎ İNCELEME VE BAŞVURUNUN KESİNLEŞMESİ-110
 • F/2)-RÜÇHAN HAKKI YÖNÜNDEN İNCELEME-111
 • F/3)-BAŞVURU YAPMA HAKKI YÖNÜNDEN İNCELEME-112
 • F/4)-RET İÇİN KESİN NEDENLER YÖNÜNDEN İNCELEME-112
 • G)-TESCİL BAŞVURUSUNUN YAYIMLANMASI VE BAŞVURU YAYIMINA İTİRAZ-112
 • G/1)-BAŞVURUNUN YAYINLANMASI-113
 • G/2)-ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN GÖRÜŞ BİLDİRMELERİ-113
 • G/3)-İTİRAZIN SÜRESİ VE ŞEKLİ-114
 • G/4)-İTİRAZ KONULARI-114
 • G/5)-İTİRAZIN VE İTİRAZA VERİLEN CEVAPLARIN TARAFLARA İLETİLMESİ-114
 • G/6)-İTİRAZ HAKKINDA KARAR-115
 • H)-MARKANIN TESCİLİ-115
 • H/1)-MARKANIN TESCİLİ VE MARKA TESCİL BELGESİ-115
 • H/2)-SİCİL KAYDINDA YER ALACAK BİLGİLER-116
 • H/3)-TESCİLİN YAYIMLANMASI-116
 • H/4)-MARKA SİCİLİNİN ALENİYETİ-116
 • H/5)-MARKA TESCİLİNDEN SONRAKİ DEĞİŞİKLİKLER-117
 • I)-BAŞVURU VE TESCİL HATALARININ DÜZELTİLMESİ-117
 • I/1)-DÜZELTİLEBİLECEK HATALAR VE DÜZELTME BAŞVURUSU-117
 • I/2)-DÜZELTME YAPILABİLMESİ İÇİN GEREKEN BELGELER-118
 • I/3)-KABUL EDİLMEYEN DÜZELTME TALEPLERİ-118
 • J)-TESCİLİN SAĞLADIĞI KORUMA-119
 • J/1)-MARKANIN SAĞLADIĞI HAKLARIN HÜKÜM İFADE ETMESİ-120
 • J/2)-TESCİLLİ MARKANIN KORUMA SÜRESİ VE SÜRENİN BAŞLANGICI-120
 • J/3)-KORUMA SÜRESİNİN YENİLENMESİ-120
 • a)-Yenileme Talebi-121
 • b)-Yenileme Talebinde Bulunma Süresi-121
 • K)-MARKANIN ULUSLARARASI TESCİLİ-122
 • K/1)-ULUSLARARASI ANLAŞMALARA GÖRE MARKA TESCİLİ-122
 • a)-Madrid Birliği-123
 • b)-Uluslararası Büro (Uluslararası Fikri Mülkiyet Bürosu)-123
 • c)-Uluslararası Tescil İçin Başvuru Türleri-124
 • d)-Uluslararası Büro Nezdinde Temsil-124
 • K/2)-ULUSLARARASI TESCİL BAŞVURUSU-124
 • a)-Markanın Uluslararası Tescili İçin Millî Ofis Aracılığıyla Başvuru-124
 • b)-Uluslararası Tescil Başvurusunda Marka Koruması Talep Edilen Ülkelerin Belirtilmesi-125
 • c)-Uluslararası Tescil Başvurusunun Uluslararası Büro’ya Gönderilmesi-126
 • d)-Başvuru Tarihi ve Eksikliklerin Giderilmesi-126
 • K/3)-ULUSLARARASI SİCİLE KAYIT-126
 • a)-Uluslararası Sicile Kayıt ve Tescilin Yayınlanması-126
 • b)-Uluslararası Tescilin İçeriği-127
 • c)-Uluslararası Tescilin Rüçhan Hakkından Yararlanması-127
 • d)-Markayla İlgili Olarak Ülkesinde Meydana Gelen Değişikliklerin Uluslararası Tescile Etkisi-127
 • e)-Uluslararası Sicile Kaydedilecek Değişiklikler-128
 • K/4)-ULUSLARARASI TESCİLİN AKİT TARAFLARI KAPSAMASI-128
 • a)-Tescilin Talep Edildiği Akit Tarafların Kararları-128
 • b)-Uluslararası Tescil Talebinin Reddi Kararı-128
 • c)-Uluslararası Tescil Talebinin Reddi Kararına İtiraz-129
 • K/5)-ULUSLARARASI TESCİLİN KORUMA SÜRESİ-129
 • a)-Koruma Süresi-129
 • b)-Koruma Süresinin Yenilenmesi-129
 • L)-TESCİL EDİLEMEYEN MARKALAR-130
 • L/1)-MUTLAK RED SEBEPLERİ-131
 • a)-7. Maddenin Birinci Fıkrasının (a) Bendi-132
 • b)-7. Maddenin Birinci Fıkrasının (b) Bendi-135
 • c)-7. Maddenin Birinci Fıkrasının (c) Bendi-137
 • d)-7. Maddenin Birinci Fıkrasının (d) Bendi-141
 • e)-7. Maddenin Birinci Fıkrasının (e) Bendi-142
 • f)-7. Maddenin Birinci Fıkrasının (f) Bendi-142
 • g)-7. Maddenin Birinci Fıkrasının (g) Bendi-143
 • h)-7. Maddenin Birinci Fıkrasının (h) Bendi-145
 • ı)-7. Maddenin Birinci Fıkrasının (ı) Bendi-145
 • j)-7. Maddenin Birinci Fıkrasının (j) Bendi-151
 • k)-7. Maddenin Birinci Fıkrasının (k) Bendi-151
 • L/2)-KULLANIM SONUCU AYIRT EDİCİLİK KAZANAN MARKALARIN TESCİL TALEPLERİNİN REDDEDİLMEMESİ-153
 • L/3)-NİSPİ RED SEBEPLERİ-155
 • a)-8. Maddenin Birinci Fıkrası-156
 • b)-8. Maddenin İkinci Fıkrası-158
 • c)-8. Maddenin Üçüncü Fıkrası-159
 • d)-8. Maddenin Dördüncü Fıkrası-161
 • e)-8. Maddenin Beşinci Fıkrası-164
 • f)-8. Maddenin Altıncı Fıkrası-165
 • g)-8. Maddenin Yedinci Fıkrası-165
 • M)-RED SEBEPLERİNDEN FERAGAT-166
 • N)-ENSTİTÜ KARARLARINA İTİRAZLAR VE İPTAL DAVALARI-166
 • N/1)-İTİRAZ-166
 • a)-İtiraz ve İtiraza Yetkili Kişiler-166
 • b)-İtirazın Şekli ve Zamanı-166
 • c)-İtirazın İncelenmesi-167
 • d)-Karar-167
 • N/2)-ENSTİTÜ KARARLARINA KARŞI DAVA-168
 • a)-İtiraz Sonucu Verilen Karara Karşı Yargı Yolu ve Dava Açma Süresi-168
 • b)-Görevli ve Yetkili Mahkeme-170
 • c)-Davanın Konusu-171
 • d)-Davanın Tarafları-172
 • O)-YARGITAY KARARLARI-173
 • O/1)-HUKUK GENEL KURULU’NUN TESCİL TALEBİNİN REDDİNE KARŞI AÇILAN İPTAL DAVALARINDAKİ KARARLARI-173
 • 1--Yeniden İnceleme Denetleme Kurulu Kararının İptali Davası, -ULTRA WIPER- Markası, 556 Sayılı KHK’nin 7/1-b Maddesi Anlamında Tescil Engeli Olup Olmadığı-173
 • 2--Papatya Kelimesi, Markanın Ortak Eşyalar Yönünden Kısmen İptali veya Papatya Kelimesinin Markadan Çıkarılmasını Talebi, 556 Sayılı KHK’nin 8/2. b Bendi, Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin 2000/2 Sayılı Tebliğ, Esas ve Hâkim Unsur-174
 • 3--MNG Markası, Tescil Talebinin Başkası Tarafından Ticaret Unvanı Olarak Kullanılması Nedeniyle Reddi-184
 • 4--İnteraktif İbaresi, Hizmet Markası Olarak Tescili İçin Başvurulan İbarenin Hizmetin Çeşit ve Amacını Gösterdiği Gerekçesiyle Reddi-187
 • O/2)-ENSTİTÜ’NÜN KARARLARINA KARŞI AÇILAN İPTAL DAVALARINDA USUL HÜKÜMLERİNİ DE İÇEREN KARARLAR-189
 • 1---TEKBİR- Markası, 7/1-j Maddesi Uyarınca Dinî Sembollerin Ticarete Alet Edilemeyeceği-189
 • 2---ETİ YAMİ- ve -YAMİ- Markaları, Tanınmışlık Değerlendirmesi, Emtiaların Yakından İlişkili ve Ekonomik Anlamda Birbirini Tamamlayan Mal ve Hizmetler Olduğu, 8/4 Şartlarının Araştırılması-190
 • 3---Şekil+superdrug all about health and beauty- ve -superdrug- 7/1- b, c, f Maddesi Uyarınca Tescilinin Mümkün Olmadığı-192
 • 4---PIRLANTA SONSUZA KADAR+şekil- 556 Sayılı KHK’nin 7/1-c Maddesi Anlamında Karakteristik Özellik Belirttiği, Pırlanta Emtiası Dışında Kalan Emtialar Bakımından Aynı KHK’nin 7/1-f Maddesi Uyarınca Halkı Yanıltıcı Olacağı-193
 • 5---EVET HAYIR ERKAN YOLAÇ- İbareli Markanın 41. Hizmet Sınıfın-Da Bilinilirlik Oranının %77, 78 Oranına Ulaştığı, Sektöründe Tanınmış Olduğu, Tanınmışlık Kriterlerini Taşıdığı-194
 • 6---TRUE RELİGİON- Markası, Türkçe Karşılığının -Gerçek Din- Olduğu, Bu İbarenin Giyim Eşyasında Kullanılmasının Kamu Düzenine ve Genel Ahlâka Aykırı Olmadığı-194
 • 7--Tanınmışlık Kriterleri, Fiilen Kullanıldığı Süre, Dünyanın Pek Çok Ülkesinde Tescilli Olduğu İddiası-195
 • 8---BOLU- Markası, -BOLU ÇİKOLATASI- Markası, 556 Sayılı KHK. nin 7/1. Maddesi, Kısa Kararla Gerekçeli Kararın Çelişkili Olması-195
 • 9--Görev Hususu, Görevsiz Mahkemenin Yaptığı Usul İşlemleri, -Marriott- İbaresi-197
 • 10--Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nin Görevli Olduğu, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurul Kararının İptali Talebi-198
 • 11--Marka Hakkının Devri, Marka Lisans Kullanım Hakkı Sözleşmesi, 556 Sayılı KHK’nin 13/son ve 73. Maddeleri, Dava Hakkının Varlığı, Hak Düşürücü Süre, Enstitü’nün Ret Kararının İptali Talebi, ÇİZKAT ve ÜLKERÇİZİ İbareleri-199
 • 12--Marriott+Şekil ve Marriott İbareleri, Markanın Tanınmışlığının espiti, Enstitü’ye Başvurmadan Doğrudan Tescil Davası Açılması-200
 • 13--İtiraz Ücretinin İtiraz Sırasında Ödenmemesi, 556 Sayılı KHK’nin 49. Maddesi-203
 • 14--PINAR ve AKPINAR İbareleri, 556 Sayılı KHK’nin 39 ve 53. Maddeleri, Hükümsüzlük Davası Açma Koşulunun Varlığı, İtiraza Konu Başvuru Yargılama Sırasında İşlemden Kaldırılsa Bile Davanın Sürdürülebileceği-204
 • 15--Mahkemenin Görevli Olduğu, BALABAN İbareli Marka ve KAZIM BALABAN İbareli Marka Başvurusu, 556 Sayılı KHK’nin 8/b ve 42. Maddeleri, Markanın İptaline İlişkin Talebin İdari Olduğundan Bahisle Reddi-205
 • 16--Yetki İtirazı, TORUN İbaresi, Markanın Hükümsüzlüğünün Tespiti İle TPE Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu Kararının İptali-206
 • 17--VELLA ve VİVA Markaları, 556 Sayılı KHK’nin 53. Maddesindeki İki Aylık Hak Düşürücü Süreden Sonra Açılan İptal Davası-207
 • 18--Robosis İbaresi, İtiraz Yoluna Başvurulmadan Açılan İptal Davası-208
 • 19--Ak Süt Markası, Feshedilmiş Şirket Adına Tescilli Markanın Tescili Talebi-208
 • O/3)-TESCİL TALEBİNİN REDDİ KARARLARINA KARŞI AÇILAN İPTAL DAVALARINDA ESASA İLİŞKİN KARARLAR-209
 • 1---Tarım Ürünleri, Bahçecilik Ürünleri ve Tohumlar, Yaş Sebze ve Meyveler-, Emtialar Bakımından Aynı Tür Olduğu, Markalardaki İlk Hece Olan -MAY- İbaresinin Ortak Olmasından Kaynaklanan İşitsel, Görsel ve Genel İzlenim Benzerliği Dolayısıyla Karıştırabilecekleri-209
 • 2---ETİ GOFREDO- İbareli Marka, Aynı Mallar Yönünden Daha Önceden Tescilli -GOFRETTO- İbareli Markalara 556 Sayılı KHK nın 8/1 (b) Maddesi Uyarınca Karıştırılma İhtimaline Yol Açacak Ölçüde Benzerliği-210
 • 3---SKYTURK- Markasının Kullanımla Ayırt Edicilik Kazanıp Kazanmadığı, Tüketici Nezdinde Münferit Bir Marka Olarak Algılanma Özelliğini Kazandığının Kabulüne İmkan Bulunmadığı, İptali İstenen YİDK Kararında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı-211
 • 4---ULUDAĞ ZERO- ve -ZERO- Markaları, TPE YİDK Kararının İptali, KHK nun 8/4. Maddesi, Davalı Markalarının Ayırt Edicilik Gücüne veya İtibarına Zarar Vermemesi, Haksız Yarar Sağlanmaması-212
 • 5--BİNBOĞA Markasının Tanınmış Marka Olduğu, Bu Markanın Alkollü İçecekler İçin Kullanıldığının Herkesçe Bilindiği, Seri Marka Olduğu, Bu Durumda Markanın Kullanacağı Malın Limonata Olarak Algılanmasının Mümkün Olmadığı-213
 • 6--PANDA-MAGİC İle COCA COLA Esas Unsurlu Markalar, Markalarda Yer Alan ZERO İbaresinin Markalara Ayırt Edicilik Kazandırıp Kazandırmadığı, Markaların Karıştırılma İhtimali-214
 • 7--WALDORF = ASTORIA COLLECTION- İbareli Başvurusu İle Davalı Şirketin 2005/30403 Sayılı -ASTORIA- İbareli Markasının Benzerliği-215
 • 8--UNO Markasının 30. Sınıftaki Tesciline Karşı Tarafın 7. Sınıfta Hidrofor, Su Pompası Ürünleri İçin Başvuru Yapması, Uno Markasının Tanınmışlığı Nedeniyle Tüketici Zihninde Tanınmış Markayla İlişkilendirilme Olasılığı, Davalının Markasının Tescilinin Davacının Markasının İtibarına Zarar Verme veya Ayırt Edici Karakterini Zedeleme Sonucuna Yol Açmayacağı-216
 • 9---SARELLE- İle -SAREMELLA- Markaları, Davalının -SAREMELLA- İçin Başvuruda Bulunmasının Kötüniyetli Olduğu-217
 • 10--Tescilde Öncelik ve Teklik İlkesi, -NUH UN ANKARA- İbareli Markaları Gerekçe Göstererek Davalı Şirketin -GÜZEL ANKARA- Başvurusuna İtiraz, İltibasa Neden Olacak Şekilde Benzerlik Bulunmadığı-218
 • 11---Bıdı Collection Polaris+Şekil- İbareli Marka Başvurusu, -Polaris Sports Wear, Polaris+Şekil, Hacanoğlu Polaris+Şekil ve -Polaris Junior+Şekil- İbareli Markalar-219
 • 12--AKER Markasının Eşarp Bakımından Tanınmışlığının Araştırılması, Tanınmışlık Tespiti İstemini Red Eden TPE YİDK Kararının İptali-219
 • 13--Elektriksiz Temizlik Alet ve Gereçleri Emtiası Üzerinde -Mikrofiber Nano- İbaresinin Kullanılması Hâlinde Yanıltıcılık Durumu, 556 Sayılı KHK nin 7/1-(f) Bendi-220
 • 14---İpekyolu- İle -İpekyol- Markaları, Her İki İbare Arasında 556 Sayılı KHK nın 7/1-b ve 8/1-b Maddesi Anlamında Benzerlik Bulunduğu-221
 • 15---ALDİ- Markası, Tanınmışlık Kriteri, İlgili Sektörün Bilgisinin Esas Alınması Gereği, Paris Sözleşmesi Kapsamında Toplumda İlgili Kesiminin Önemli Bir Bölümünde, Markanın Tanınmışlık Düzeyine Erişmiş Olup Olmadığının Belirlenmesi-223
 • 16--Davacının Tanınmış -TİMSAH ŞEKLİ- Markası İle Davalı Başvurusu CROCODİLE- İbaresinin Benzer Olduğu, Haksız Bir Yarar Sağlanması, Markanın İtibarına Zarar Verebilmesi veya Ayırt Edici Karakterinin Zedelenmesi-225
 • 17---TAMEK- ve -TAMEŞ- İbareleri, Tüketicilerin Bu İbareleri Karıştırabileceği, KHK 8/1-b Anlamında Benzerlik ve İltibas Tehlikesi Bulunduğu-227
 • 18--IKEA İbareli Marka İle Redde Mesnet Alınan 1998/15371 Sayılı Markanın Konusu Olan İKİA+Şekil İbareli Marka Aynı ve Benzer Olduğu, Benzer Alıcı Çevresine Hitap Edilmesi-228
 • 19---VİP- İle -Cotton Vip-, Davacının Tescilli ve Tanınmış Markasının İtibarına Zarar Verilip Verilmeyeceği İle Davacıya Ait Markanın Ayırt Edici Karakterini Zedeleyici Sonuç Doğurup Doğurmayacağı Hususlarının Tartışılması Gerektiği-230
 • 20--PENTİ ve PİENTE Markaları, Markanın Tanınmış Olduğunun Tespiti Davası, Yasal Koşullar Yerine Getirilmeden Açılan Dava-231
 • 21---GO- İbaresi, Markanın Hükümsüzlüğüne ve Kurul Kararının İptaline Karar Verilmesi Talebi-232
 • 22---ÇİZ KAT- İbareli Marka Tescil Başvurusu, Karar Düzeltme İsteğinin Reddi-233
 • 23---Arkeoatlas- İbaresi, 556 Sayılı KHK nin 7/1-a ve 7/1-c Maddeleri-233
 • 24---PALL MALL- Markası, Tanınmış Marka, Paris Sözleşmesi, 556 Sayılı KHK nin 7/1-i Maddesi-234
 • 25---ROTHMANS- Markası, Tanınmış Marka, Paris Sözleşmesi, 5000 Sayılı Kanunun 13/b. Maddesi, 556 Sayılı KHK nin 7/1(i) ve 8/4-5, İle 42/1(a) Maddeleri-235
 • 26---Eleven- Markası, 556 Sayılı KHK nin 7/Son Maddesi-237
 • 27--SUNRİSE İbareli Marka, 556 Sayılı KHK nin 7/1-b Maddesi-238
 • 28---The Fire Of Anatolia- Markası, 556 Sayılı KHK nin 81/2. Maddesi-239
 • 29---ALDI- İbaresi, Tanınmış Marka-240
 • 30---Dragon- İbaresi, 556 Sayılı KHK nin 7/1 ve 8/4. Maddeleri, Tanınmış Marka-241
 • 31--BİLL İbaresi, Sesçil ve Anlamsal Benzerlik-242
 • 32---Kaymaklım- ibaresi, 556 Sayılı KHK nin 53. Maddesi-243
 • 33--TEMA Logosu, Koruma Markası, Paris Sözleşmesi, 556 Sayılı KHK nin 7/g Maddesi-244
 • 34--JUMBO Kelimesi, Öncelik İlkesi-246
 • 35---Pol- ve -Pool- İbareleri Markalar Arasında Yazılış ve Görsel Olarak Ayırt Edilemeyecek Derecede Benzerlik-246
 • 36---Trattoria Alfredo- Markası, -Gümüştaş d Alfredo Türk Malı- Markası, -d Alfredo- Markası, 556 Sayılı KHK nin 7/b Maddesi-248
 • 37---Doğan- İbaresi, 556 Sayılı KHK nun 7/b Maddesi-248
 • 38---EXPO CHANNEL- İbaresi, 556 Sayılı KHK nin 7/1 Maddesi-249
 • 39---Explorer- Markası, Tanınmış Marka, 556 Sayılı KHK nin 7/1-i ve 8/4. Maddeleri, TRİPS Sözleşmesi-250
 • 40---ASTRON+ŞEKİL- Markası, -ESTRON+ŞEKİL- Markası-250
 • 41---İPEKYOL-İbaresi, 556 Sayılı KHK nin 7/b ve 8/b Maddeleri, İtiraz Hakkının Kullanılmaması;-251
 • 42---Hayat Havlu+Şekil- İbareli Marka, 556 Sayılı KHK nin 7/1(f)-(i) Maddesi-252
 • 43---SMIRNOFF- Markası, Tanınmış Marka, Evleviyet Kuralı-253
 • 44---Öz Makina- İbareli Marka Başvurusu, -Öz Et+Şekil- İbareli Marka-254
 • 45---Marc O Polo- İbaresi, -Okan Marco Polo Club- ve -Club Marco Polo- Markaları-254
 • 46--TİMSAH ŞEKLİ Markası, CROCODILE İbaresi, Tanınmış Marka-255
 • 47--ASELSAN Markası, Tanınmış Marka, 556 Sayılı KHK nin 7/1-i ve 8/4. Maddeleri-256
 • 48---BACARDI- İbaresi, Karar Düzeltme İstemi-257
 • 49--ROCAWEAR- Markası, Tanınmış Marka, Evleviyet Kuralı-258
 • 50---ELEGANT- İbaresi, 556 Sayılı KHK. Nin 7/1-b-c Maddesi-258
 • 51--AMBASSADOR İbaresi, Karıştırma İhtimali, 556 Sayılı KHK nin 7/b-son Maddesi-259
 • 52--KALE İbaresi, 556 Sayılı KHK nin 7/1-b Bendi-260
 • 53---BİZMEN- İbaresi, -GİZMEN- İbaresi-261
 • 54---AKADEMİKS- İbaresi, Tanınmış Marka-262
 • 55--Global Bilgi, 556 Sayılı KHK nin 7/a-b-c Maddesi, Marka Tescil Başvurusunun Reddi-262
 • 56---BACARDI- İbareli Marka Tescil Başvurusu, 556 Sayılı KHK nin 7/b Maddesi-263
 • 57---SUNPET- İbaresi, Öncelik ve Marka Tescilinde Teklik İlkesi, 556 Sayılı KHK nin 7/1-b Maddesi-264
 • 58---MARMARABİRLİK- Markası, Yetki İtirazı, Vekâlet Ücreti-266
 • 59---TEMA- İbaresi, 556 Sayılı KHK nin 7/1-b ve 7/1-g Maddeleri-267
 • 60--556 Sayılı KHK nin 14 ve 42. Maddeleri, -QUANTUM- Markası-269
 • 61--544 Sayılı KHK nin 10. Maddesi, -NOVA+Şekil- İbareli Markası-270
 • 62---İmer- ve -İmer Gümrükleme- İbareleri, Ticaret Unvanı-271
 • 63---ULTRA WİPER- Markası, 556 Sayılı KHK. Nin 7/1-b Maddesi-272
 • 64---ÇELEBİ HOLDİNG- Markası, Nice Anlaşmasının 2/1. Maddesi, 556. Sayılı KHK nin 7/1-b ve 8/1-b. Maddeleri-273
 • 65---MORE-MORE A LIFE PHILOSOPHY- Markası, Tanınmışlık ve Kullanım Sonucu Ayırtedicilik İddialarının Değerlendirilebilmesi-275
 • 66---EUROGLASS- Markasının Tescili İçin Yapılan Başvurunun Ayırtedicilik Özelliğinin Olup Olmadığı-276
 • 67--556 Sayılı KHK nin 7/1-a-e-c Maddesi, Karar Düzeltme İstemi-277
 • 68--Tommy İbaresi, 556 Sayılı KHKnun 7/i ve 8. Maddeleri, Paris Sözleşmesi nin 1. Mükerrer 6. Maddesi-278
 • 69--CARGLASS İbaresi, Karar Düzeltme İstemi-279
 • 70--GRANİT CENTER Markası, 556 Sayılı KHK nin 7/a-f Maddesi, Emtianın Yeri ve Coğrafî Kaynağı Konusunda Tüketiciyi Yanıltıcı İbare, Vekâlet Ücreti-280
 • 71--UĞRAK Markası, Tescilin İdarî Bir işlem Oluşu-281
 • 72--Solid Clear Dry İbaresi, 556 Sayılı KHK nin 7/1-a Maddesi-281
 • 73--HESAPLI İbaresi, 556 Sayılı KHK nın 7/1-a-c-d Bentleri-282
 • 74--Docteur Renaud Paris The Wind Markası, Karar Düzeltme Talebi-283
 • 75--PREMIER İbaresi, 556 Sayılı KHK nin 7/5 Maddesi-283
 • 76--PENETRON ve PENETRAN İbareleri, Tanınmış Marka-284
 • 77--HASTER FOODS ve MASTER İbareli Markalar, 556 Sayılı KHK nin 7/1-b Maddesi, Ayırt Edicilik Unsurunun Varlığı-284
 • 78--PREMIER Markası, 556 Sayılı KHK nın 7/1 (c) Maddesi-285
 • 79--DOCTEUR RENAUD PARIS THE ICE Markası, Karar Düzeltme Talebi-286
 • 80--Docteur Renaud Paris Pürel Markası, Karar Düzeltme İsteği-286
 • 81--PLUS İbaresi, Markanın Kullanım Sonucu Ayırt Edicilik Kazanması-287
 • 82--KINDER MILK DROP Markası, Muvafakate Dayalı Tescil-287
 • 83--DOCTEUR RENAUD PARIS Markası, Karar Düzeltme Talebi-288
 • 84--The English House, 556 Sayılı KHK nin 7/C Maddesi-289
 • 85--İTALİANA+ŞEKİL Markası, 556 Sayılı KHK nin 7/1-f Maddesi, Coğrafi Kaynak Gösterme Özelliğini Yitirmek-289
 • 86--BAK-KAL İbaresi, SÜPER BAKKAL İbaresi, 556 Sayılı KHK nin 7/1 Maddesi-290
 • 87--Food Service İbaresi, 556 Sayılı KHK nin 7/f Maddesi-291
 • 88--CARGLASS+Şekil Markası, Avrupa Topluluğu Markası-292
 • 89--Sanal Merkez Markası, Uzman Olmayan Bilirkişinin Dayanaksız Raporu-293
 • 90--Ayakkabı Dünyası Markası, Kullanım Sonucu Kazanılan Ayırt Edici Nitelik-293
 • 91--DOĞA İbareli Marka, Marka Tescilinin Mısır Unu Yönünden İptali-294
 • 92--Docteur Renaud İbaresi İle Başlayan Marka Tescil Başvuruları-295
 • 93--PACHA+Şekil+TOURS Markası, HILLSIDE PASHA BEACH Markası, 556 Sayılı KHK nin 7. ve 8. Maddeleri, Vasat Seviyede Tüketici Bilincine Sahip Tüketiciler Tarafından Karıştırma İhtimali-296
 • 94--DR DUDUMAN ve DEDEMAN MADENCİLİK İbareleri, İtirazın Reddi Kararının ve Markanın İptali Davası-297
 • 95--LABNE İbaresi, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu nun Red Kararının İptali, Karar Düzeltme Talebinin Reddi-297
 • 96--BİZİM TOPTANCI Markası, Tescil Başvurusunun Reddi, Yasal Düzenlemenin Dar ve Zorlayıcı Yorumu-297
 • 97--SUN TASARIM Marka Tescil Başvurusunun Reddi Kararının İptali, 556 Sayılı KHK nın 8. Maddesi, Tanınmış Marka, Karıştırılma İhtimali-299
 • 98--Danone Çiftlik Yoğurdu İbaresi, Marka Başvurusunun Reddi, Yargılama Harç ve Giderlerinden Sorumluluk-300
 • 99--FLORİST İbaresi, İbarenin Kullanım Neticesi Ayırt Edicilik Kazandığı İddiası, Hizmetin Cinsini ve Bir Meslek Grubunu İçeren Sözcük-301
 • 100--BALSÜT İbaresi, Kullanım Yoluyla Ayırt Edici Nitelik Kazanan Marka, Başvurunun Reddi Kararının İptali-302
 • 101--Baby Born İbaresi, Tescil Başvurusunun Kısmen Reddi, Ayırt Edici Nitelik Yokluğu-303
 • 102--KAMASUTRA İbaresi, Tescil Talebinin Genel Ahlâka Aykırılık Gerekçesiyle Reddi-303
 • 103--COMPUTER BİLD Markası, Marka Başvurusunun Reddi, Markanın Ayırt Edici Özellik Kazanması-304
 • 104--BURGER KİNG Markası, Tescil Talebinin Tescilli Bir Marka İle Aynılık ve Ayırt Edilemeyecek Derecede Benzerlik Sebebiyle Reddi-305
 • 105--Raffaello İbaresi, Tescil Talebinin Markada Ayırt Edicilik Unsuru Bulunmadığından Reddi, İşaretin Marka Olarak Tescili İçin Gerekli Unsur-306
 • 106--OKS Markası, Tescil Başvurusunun Reddi Kararının İptali Davası, Madrid Protokolü, Markanın Türkiye Temsilcisinin Markayı Kendi Adına Tescil Ettirmesi, Devren Hak Sahipliği-307
 • 107--Tescil Başvurusunun Reddi, Üç Boyutlu Şekillerin ve Renk üretimlerinin Marka Olarak Tescili, Menşe Ülkesinde Tescilli Marka-308
 • 108--NİVEA Markası, Tescil Talebinin Şeklin Renk Kombinasyonu İçermemesi Sebebiyle Reddi, TRIPS Anlaşması-309
 • 109--Üç Şeritten İbaret Şekil Markası, Tescil İsteminin Reddi Kararının İptali-309
 • 110--LECCE PEN GEREEN Markası, Dünyaca Tanınmış ve Birçok Ülkede Tescilli Marka-311
 • 111--AUTA CAR İbaresi, Tescil Talebinin Sözcüklerin Halkın Yanılmasına Neden Olacağı Gerekçesiyle Reddi-312
 • 112--MÜKELLEFİN ibaresi, Tescil Talebinin Tescili İstenen İbarenin Cins, Çeşit, Vasıf Belirlediği Gerekçesiyle Reddi-313
 • 113--TAHA BAYRAK İBARESİ, Tescil Talebinin Tescilli Markaya Dayanılarak Reddi-314
 • 114--Computer Bild İbaresi, Tescil Talebinin İbarenin Herkes Tarafından Kullanıldığı Gerekçesiyle Reddi-315
 • 115--BECOME WHAT YOU ARE İbaresi, Tescil Talebinin 556 Sayılı KHK nin 7/a ve 5/1 Maddelerine Göre Reddi-317
 • 116--UNO İbaresi, Tescil Talebinin İşaretin WIPO Tarafından Koruma Altına Alındığı Gerekçesiyle Reddi-318
 • 117--MULTICANAL İbaresi, Televizyon Yayıncılığı Alanında Kullanılan İbarenin Marka Olarak Tescili Talebi-319
 • 118--MNG Markası, Tescil Talebinin Başkası Tarafından Ticaret Unvanı Olarak Kullanılması Nedeniyle Reddi-320
 • 119--Elle Markası, Tescil Talebinin Yurt Dışındaki Şirketin İtirazı Üzerine Reddi-321
 • 120--İnternet İbaresi, Marka Tescil Talebinin 556 Sayılı KHK nin 7/b- c Maddesine Dayanılarak Reddi-322
 • 121--Saten Sözcüğünün Marka Olarak Kabul Edilip Edilemeyeceği-322
 • 122--İnteraktif İbaresi, Hizmet Markası Olarak Tescili İçin Başvurulan İbarenin Hizmetin Çeşit ve Amacını Gösterdiği Gerekçesiyle Reddi-324
 • 123--Marka Haklarının Devri, Tescil Talebinin Marka Üzerindeki İcra ve Haciz Kaydı Sebebiyle Reddi, Markanın Maddî Varlığa Sahip Olup Olmadığı-325
 • 124--Setur Markası, Tescil Başvurusunun Tescilli Önceden Tescilli Bir Markayla Ayırt Edilemeyecek Derecede Benzerlik Nedeniyle Reddi Kararının İptali Davası, Ticarî Alanda Karışıklık Meydana Gelmesiyle Kamu Düzeninin Bozulup Bozulmadığı-326
 • 125--Marka Tescil Talebinin 556 Sayılı KHK nin 8 ve 7/d Maddelerine Dayanılarak Reddi Kararı-327
 • O/4)-İTİRAZIN REDDİ KARARLARINA KARŞI AÇILAN İPTAL DAVALARINDA ESASA İLİŞKİN KARARLAR-328
 • 1--HAVELSS Markası, Yurtdışından Gelen Öncelik, Sonraki HAVELSS Markasının 9-11 Sınıftaki Ürünlerdeki Tescilinin Hükümsüzlüğü Konusu-328
 • 2---SHERWOOD BREEZES RESORT HOTEL- Markasının Faal Olduğu, -SHERWOOD PARK RESORT, SHERWOOD HOTELS, SHERWOOD GARDENS RESORT- İbarelerinin Marka Tescil Başvuruları, 556 Sayılı KHK nın 8/1-b Bendi Anlamında İşaretler Arasında İltibas Tehlikesi Bulunup Bulunmadığı Hususu-330
 • 3--FİT ve FİTCELL Markaları, 556 Sayılı KHK nın 8/1-b Maddesi, İltibas Tehlikesi, Hükümsüzlük-332
 • 4---PINAR- Markası, -KURUDERE KÖYÜ GÜVENPINAR DOĞAL KAYNAK SUYU GÜVENLE İÇİLİR + Şekil- İbaresi, İşitsel ve Görsel Benzerlik, İltibas Tehlikesi, Malların Benzerliği-333
 • 5---ESPERA- Markası İçin Başvuru, Malların Benzerliği, Tüketici Dikkat Düzeyi-334
 • 6---MAX&TOUCH- İle TAÇ İbarelerinin İltibas Yaratacak Şekilde Benzer Olduğu İleri Sürülerek YİDK Kararının İptali ve Tescili Halinde Markanın Hükümsüzlüğü Davası-335
 • 7--TPE nin Tescil Sürecinde Kötü Niyeti Araştırıp Değerlendiremeyeceği, Markanın Tescilinden Sonra Kazanılmış Tanınmışlığının Kazanılmış Hakları Ortadan Kaldırmayacağı-336
 • 8---KAŞMİR- ve -CASMIR- Tanınmış Markaları İle -CASHMERE IN LOVE+ŞEKİL- Markaları, İptal ve Hükümsüzlük İstemi-337
 • 9--Mal ve Hizmetlerin Aynı veya Aynı Tür Oldukları, İşaretlerin -Genellikle Ürün ve Markalarını Yan Yana Görme İmkanı Bulunmayan Ortalama Tüketicide Bıraktığı Genel İzlenim, Görünüm, Okunuş ve Anlam Olarak- Ayırt Edilemeyecek Derecede Benzer Oldukları-338
 • 10---ANTİTEX- ve -ACTİVEX- Markaları, Bilinçli Ortalama Tüketici, Anlamsal Farklar, Karıştırma Tehlikesinin Yokluğu-339
 • 11--Davacının Başvurusunun -ERİŞ- ve -BİS- Kelimelerinden Oluştuğu, Redde Mesnet Alınan Davalı Markalarından 194191 ve 122334 Sayılı Markaların Sadece -ERİŞ- İbaresinden Oluştuğu, Aynı Esas Unsurlu Marka-340
 • 12---NEXT Q NEXTSTAR, NEWNEXT, NEXT, NEKT DİGİTAL- İbareli Tanınmış Markalar, -NEXTRUS- İçin Başvuru, Tescilin Geçekleşmemesi, Konusuz Kalma Hali-342
 • 13--Önceye Dayalı Kullanım Hakkının Bulunduğunu ve Markayı Tanınmış Hâle Getirdiğini İleri Sürerek YİDK Kararının İptali Davası, Marka Başvurusunun Emtia Listesinden Çıkartılan Mallar-343
 • 14---Kale- Markasının Tanınmış Marka Olduğu, -Kaleliler- Markasının Şirket Yetkililerinin Soyadlarının -Kaleli- Olması Sebebiyle Seçildiği Savunması-344
 • 15---GANOS- Esas Unsurlu Markalar, -ÇINARALTI GANOS- İbaresi, Önceye Dayalı Tescilsiz Marka ve Unvan, İptal ve Terkin İstemi-345
 • 16--EMOS ve EMAS+ŞEKİL Markaları, Rakip Markanın Henüz Tescillenmemiş Olması-346
 • 17--Davacının Tescili İçin Müracaat Ettiği İbare İle Redde Dayanak Yapılan Markalar Arasında Ayırt Edilemeyecek Kadar Benzerlik Bulunduğu, 556 Sayılı KHK nun 42. Maddesi-346
 • 18--NOD32 Markası, Marka Hakkının Gerçek Sahipliği İddiası, Kötüniyetli Tescil-347
 • 19---TOM TAILOR- ve -TOM TAYLOR- Markaları, Kötüniyetli Tescil, Ayırt Ediciliğinin Kullanımla Oluşması-348
 • 20---NEXT, NEXT+EK- Markaları Sahibinin -Nextwork- İçin Başvurusu, -NEXTWORKDIGITAL- ve -NEXTWORKROADMASTER- Markaları-349
 • 21---SUPERMAX- İle -KARTAL SUPERMAX-, Tanınmışlık ve Kötü Niyet İddiaları, 556 Sayılı KHK nin 7/Son Fıkrası, Kullanımla Ayırt Edici Niteliğin Belirlenmesi-351
 • 22---FORM ETİ- İle -FORM- Markalarına Benzer -PİYAFORM- Markası-353
 • 23---Şekil+ETİ Puf, Şekil+ETİ Puf MARSMALLOW- İbareli Tanınmış Markalar, -PUFİDİK- İbaresinin Tescili-354
 • 24---ETİ FORM, FORM- Markaları, -PİYALE FORM- Markası, Kullanılmayan Markaların Durumu-356
 • 25---EGESERAMİK- Markası, -Egefix- Markası, Tanınmış Marka-358
 • 26---GENEV- İbareli Marka, Coğrafi İşaret, 556 Sayılı KHK nin 7/f Maddesi-360
 • 27---VİP- İbaresinin 1994 Yılından Beri Tescilli Olduğu, Bir Markanın Tanınmışlık Düzeyine Ulaşmış Olmasının Kanıtlanması, Bir Markanın Tanınmışlık Düzeyinden Haksız Bir Yararlanma Sağlanabileceği-361
 • 28---Battery- İbaresi, 554 Sayılı KHK nin 3/b ve 38/2. Maddeleri, TPE Kararının İptali İle Tasarımın Sicilden Terkini Talebi, Karar Düzeltme İsteğinin Reddi-362
 • 29---Labne- İbaresi, Markanın Hükümsüzlüğü ve Sicilden Terkini Talebi, 556 Sayılı KHK nın 7/c Maddesi-363
 • 30---BEYAZ- İbaresi, Tescil İçin Yapılmış Başvuruya İtirazın Reddi, Markanın Hükümsüzlüğüne Karar Verilmesi, Karar Düzeltme İsteğinin Reddi-363
 • 31---Denizatı- Markası, 556 Sayılı KHK nin 7/Son Maddesi, Karar Düzeltme İsteğinin Reddi-364
 • 32--Labne Kelimesi, Markanın Hükümsüzlüğüne Karar Verilmesini Talebi-365
 • 33---PINAR BEYAZ-, -BEYAZIM-, -TRAKYA BEYAZ-, 556 Sayılı KHK nin 7/1-c ve 8/b Maddeleri-366
 • 34---ADVANTAGE- İbaresi, Markanın Tanınmışlığı, 556 sayılı KHK nin 8/4. Maddesi, Karar Düzeltme Taleplerinin Kabulü-367
 • 35---EVY- ve -İVY- İbareleri, 556 Sayılı KHK nin 8/1-b Bendi;-368
 • 36---ZİPP- İbaresi, Marka Başvurusu, Tecavüz ve İltibas İddiası-369
 • 37---ARZUM- Markası, 556 Sayılı KHK nin 8/4 Maddesi, Tanınmış Marka-370
 • 38--FAX İbaresi, NAX İbaresi, Ayırt Edilemeyecek Benzerlik-371
 • 39---PRİNCE- İbaresi, Görünüm ve Fonetik Olarak İltibas, Karar Düzeltme İstemi-371
 • 40---POLARİS- Markası, TK nun 35. Maddesi-372
 • 41--TRW Markası, RIW İbaresi, 536 Sayılı KHK nin 7/1-b ve 8/1-a-b Maddeleri, TTK nun 56 ve 57. Maddeleri-373
 • 42---RONDO- ve -ÜLKER RONDO- İbareleri, -RODO- İbaresi, 556 Sayılı KHK nin 7/b ve 8/b Maddeleri-375
 • 43--ÜLKER- İbareli Markalar, -ÜLKEM- İbareli Marka, 556 Sayılı KHK nin 7/b ve 8/b Maddeleri-377
 • 44--TUKAŞ Markası, TUNAŞ Markası, İltibas-378
 • 45---MERIDIEN- İbaresi, -Meridyen Bilişim- İbaresi, 556 Sayılı KHK nin 7/1-(i) ve 8/4. Maddeleri-379
 • 46---Browni- İbaresi, 556 Sayılı KHK nin 7/b ve 8/b Maddeleri-381
 • 47--GLUCOPHAGE Markası, GLUFAJ Markası, KNOW-HOW Lisansı, Bilirkişi Görüşü-382
 • 48---BİZİM- İbaresi, 556 Sayılı KHK nın 7/b ve 8/b Maddeleri-384
 • 49---FİLA- İbaresi, -FİLO- İbaresi, Tanınmışlık Kıstasları, 556 Sayılı KHK nin 7/1 ve 8/4. Maddeleri-384
 • 50---BACARDİ- Markası, Tanınmış Marka, 556 Sayılı KHK nin 8/4. Maddesi-386
 • 51---Orıent Express- Markası, -Orıental Express- İbaresi, 556 Sayılı KHK nin 7/1-i Maddesi, Tanınmış Marka-388
 • 52---KAPPA- ve -KAPPA+Şekil- Markaları, -KAPPAZ Sport Wear- İbareli Marka, 556 Sayılı KHK nin 72. Maddesi, Hükmün İlânı-389
 • 53---COHIBA- İbaresi, 556 Sayılı KHK nin 7/1-i Bendi-390
 • 54---AOL- İbaresi, Tanınmış Marka, WIPO Kıstasları, 556 Sayılı KHK nin 7/1-i Maddesi-391
 • 55---RADO- Markası, 556 Sayılı KHK nin 7/ı Maddesi-391
 • 56--RE/MAX İbaresi, TE/MAX İbaresi, 556 Sayılı KHK nin 7/1-b ve 8/1-b Maddeleri-392
 • 57---Fabrika- ve -fabric co- İbareleri, 556 Sayılı KHK nin 8/4. Maddesi-393
 • 58---BEYAZ- İbaresi, Peynir Emtiası İçin Tescil Başvurusu-394
 • 59--OMO İbaresi, OMBO İbaresi, Tanınmış Marka, 556 Sayılı KHK nin 7/1-i ve 8/4. Maddeleri-395
 • 60---8X4- Markası, -4X4- Markası, İltibasa Yol Açacak Şekilde Benzerlik, Farklı Tür Hizmetler İçin Tanınmışlık-395
 • 61---DOVE- Markası -DOVEGE- İbaresi, Tanınmış Marka, 556 Sayılı KHK nin 8/4. Maddesi-396
 • 62---Bistella+Ambalaj Şekli-nden Oluşan İşaret, -Ülker Biskrem- ve -Ülker Biskrem+Ambalaj Şekli- Markaları, Karar Düzeltme İsteminin Kabulü-397
 • 63--Türk Patent Enstitüsünün Verdiği Kararlar Sebebiyle Açılacak Davalarda Görev ve Yer İtibariyle Yetkili Mahkeme, EVYAP Markası-399
 • 64---FORM ETİ- ve -FORM- Markalarına Benzer -UNO LİGHT FORM- Markası, 556 Sayılı KHK nin 42/2 Maddesi-400
 • 65---FORM ETİ- ve -FORM- Markalarına Benzer -UNO FORM- Markası, 556 Sayılı KHK nun 8/b Maddesi-401
 • 66---Next- İbareli Marka, Markanın Tek Ayırt Edici Unsuru, 556 Sayılı KHK nin 7/1 (b) Maddesi-401
 • 67--VESTİNO ibaresi, Tanınmış Marka-402
 • 68--SUPRISE ve OZO SÜRPİZ İbareleri, Ambalaj Olarak Benzerlik-404
 • 69--ALCATEL ve ALFA TEL Markaları, Yazım Bilimi ve Fonetik Açıdan Ayırt Edilemeyecek Derecede Benzerlik-405
 • 70--VESTİNO İbaresi, Tanınmış Marka Kavramı-406
 • 71--LACOSTE ve CROCODILE Markaları, 556 Sayılı KHK nin 7. Maddesi-408
 • 72--Kinder King Markası, King Top Markası, 556 sayılı KHK nin 8/3. Maddesi, Haksız Rekabet Hükümleri-409
 • 73--POLİCE Markası, İyiniyetten Yoksunluk-410
 • 74--ADVANTAGE ve AVANTAJ İbareleri, Markanın Dava Sırasında Devri-410
 • 75--Profesyonel Sözcüğü, Markanın Tanınmışlık Düzeyinden Yararlanılarak Haksız Yarar Sağlanılması-411
 • 76--APİKOĞLU ve APİCO Markaları, 556 Sayılı KHK nin 8/b Maddesi-412
 • 77--BAGARDI Markası, Dünyaca Tanınmış Marka-412
 • 78--DRY-SOFT İbaresi, Koruma Altındaki Tescilli Markayla Benzerlik, İtirazın Reddi Kararının İptali, Markanın Hükümsüzlüğü-413
 • 79--PERFORE ve SERA PERFORE İbareleri, ERFORE İbaresi, Emtia Türü İle Telaffuz ve Görsel Açıdan Benzerlik-414
 • 80--PASHA Markası, BARBAROS PASHA S BEACH CLUB Markası, Kısa Kararla Gerekçeli Karar Arasında Çelişki-415
 • 81--Akril Markası, Nurkap Nurakril İbaresi, Ticaret Unvanı, İltibas Tehlikesi, 556 sayılı KHK nin 8 ve 36. Maddeleri, Eksik İnceleme-416
 • 82--CIF ve NIF Markaları, İtirazın Reddi Kararının ve Tescilin İptali, Mutlak Ret Sebebi, Markanın Terkini-418
 • 83--ÜLKER İÇİM ve İÇEN İbareleri, İtirazın Reddi Kararının İptali Talebi, Soyadını Markada Kullanmak, Tescilli Markayla Ayniyet Arz Etmemek-419
 • 84--TIC TAC Markası, ZİK ZAK İbaresi, TPE nin Tescil Başvurusuna İtirazın Reddine İlişkin Kararının İptali Talebi, Markaların Karıştırılma İhtimali-420
 • 85--CASA Markasıyla CASAMİA Markası, 556 Sayılı KHK nin 8/1-b Maddesi, Duruşma Gününün Yanlış Bildirilmesi-421
 • 86--NİT ve HİT İbareleri, Marka Tescilinin İptali, Karar Düzeltilmesi İstemi, Vekillik Ücreti-422
 • 87--RED BULL Markası, Tescil Başvurusuna İtirazın Reddi Kararının İptali, Tanınmış Marka, Markalar Arasında Benzerlik-423
 • 88--Dedeman ve Duduman İbareleri, İtirazın Reddi Kararının ve Markanın İptali, Markalar Arasında Aynılık veya Benzerlik-424
 • 89--STOP Markası, İtirazın Reddi Kararının İptali, Tanınmış Marka, Markanın Kullanılacağı Mal ve Hizmetler Arasında Farklılık, Vekâlet Ücreti-424
 • 90--PINAR ve ÜÇPINAR Sözcükleri, Tescil Başvurusuna İtirazın Reddi Kararının İptali, Tanınmış Markanın Aynı Ya da Benzeri İbarenin Tescil Edilemeyeceği-425
 • 91--PINAR ve KIRKPINAR İbareleri, İtirazın Reddi Kararının İptali, Marka Sahibinin Kişi Adının Kullanılmasını Engelleyemeyeceği-426
 • 92--BERİL ve BEROL Sözcükleri, Tescili Markaya Göre Farklı Sınıf Emtiada Kullanılacak İbaredeki Benzerliğin Tescile Engel Olmaması, Davanın İtirazın Kapsamına Göre Görülmesi-427
 • 93--Kaygaz ve Aygaz Markaları, Tescil Başvurusuna İtirazın Reddi, Aygaz ve Kaygaz İbarelerinin Halk Tarafından Karıştırılabilmesi-428
 • 94--KEBERG ve ICEBERG Sözcükleri, Tanınmış Markanın Hak Sahibi Olmayan Adına Tesciline Yapılan İtirazın Reddi Kararının İptali Davası, Paris Sözleşmesi, Sicilden Terkin, Haksız Rekabetin Önlenmesi, Manevî Tazminat, Ürünlerdeki Tanıtma Gereçlerinin ve Bunların Üretilmesinde Kullanılan Malzemelerin İmhası-429
 • 95--Mayam Sözcüğü, Tescili Yapılan Markanın Şekil ve Emtialar Yönünden Tescilli Markayla Aynılık İddiası-429
 • (2)-MARKA HAKKININ KAYBI VE HÜKÜMSÜZLÜK DAVALARI-431
 • A)-MARKA HAKKININ MAHKEME KARARI OLMAKSIZIN SONA ERMESİ-431
 • A/1)-KORUMA SÜRESİNİ YENİLEMEMEK VEYA MARKA HAKKINDAN VAZGEÇMEK-431
 • a)-Koruma Süresi Sonunda Yenilenmeyen Markanın Hükümsüzlüğü-431
 • b)-Marka Sahibinin Marka Hakkından Vazgeçmesi-431
 • A/2)-HAKKIN SONA ERMESİNİN HÜKÜM İFADE ETMESİ-432
 • B)-MARKA HAKKININ MAHKEME KARARIYLA SONA ERDİRİLMESİ-432
 • B/1)-HÜKÜMSÜZLÜK DAVASI-433
 • a)-Görevli Mahkeme-433
 • b)-Yetkili Mahkeme-434
 • c)-Dava Açabilecekler-435
 • d)-Davalı Konumundakiler-435
 • e)-Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süre-436
 • B/2)-HÜKÜMSÜZLÜK KARARI VERİLMESİ-437
 • a)-42. Maddenin Birinci Fıkrasının (a) Bendi-437
 • b)-42. Maddenin Birinci Fıkrasının (b) Bendi-439
 • c)-42. Maddenin Birinci Fıkrasının (c) Bendi-442
 • d)-42. Maddenin Birinci Fıkrasının (d) Bendi-447
 • e)-42. Maddenin Birinci Fıkrasının (e) Bendi-448
 • f)-42. Maddenin Birinci Fıkrasının (f) Bendi-448
 • B/3)-KISMÎ HÜKÜMSÜZLÜK KARARI-449
 • B/4)-MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ KARARININ SONUÇLARI-449
 • a)-Hükümsüzlük Kararının Herkese Karşı Hüküm Doğurması-449
 • b)-Hükümsüzlüğün Geçmişe Yönelik Etkisi ve İstisnaları-450
 • B/5)-HÜKÜMSÜZLÜK KARARI VERİLEMEMESİ-450
 • C)-YARGITAY KARARLARI-451
 • C/1)-HUKUK GENEL KURULU NUN MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜNE DAİR DAVALARDAKİ KARARLARI-451
 • 1---RG 512 & Şekil- İbareli Marka, Tescil Başvurusunun Reddi, Markanın Hükümsüzlüğü İstemi, Tanınmışlık İddiası, Kötüniyetli Tescil, 556 Sayılı KHK nin 35 ve 42. Maddeleri, Paris Sözleşmesinin 1. Mükerrer 6. Maddesi-451
 • 2---LOTUS- Hizmet Markası, -Bio Cos- Markası, Markanın Hükümsüzlüğü Davası, Hak Düşürücü Süre, 556 Sayılı KHK nin 39 ve 40. Maddeleri-456
 • 3--Markanın Hükümsüzlüğü Davası, -Önceki Kararda Direnilmesine- Denilmekle Yetinilmesi, HUMK nun 388. Maddesi-459
 • 4--Markanın Hükümsüzlüğü ve Marka Tecavüzünün Önlenmesi Davası, MAGNESİE CALCİNEE, MAGNEZİ KALSİNE, Hak Düşürücü Süre-460
 • 5--Markanın Hükümsüzlüğü Davası, -Ar-Teks- İbaresi, 556 Sayılı KHK nin 8/3 ve 42/1-6 Maddeleri-462
 • 6--Uyuşmazlığın Çözüm Yeri, Tescilli Markadaki Bazı Sözcüklerin Silinmesi Talebi, Aygaz ve Lİkitgaz Sözcükleri-463
 • C/2)-TESCİLİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜNE KARAR VERİLMESİ DAVALARINDA USUL HÜKÜMLERİNİ DE İÇEREN KARARLAR-466
 • 1---ROTHMANS- Markası, 556 Sayılı KHK nin 53. Maddesi, TPE ne Başvurmadan Doğrudan Tescil Davası Açılması, Husumet Yöneltmesinde Hukuki Yararı Bulunmaması, Karar Düzeltme İsteğinin Reddi-466
 • 2---MAVALA- Markası, 556 Sayılı KHK nin 7/1-i ve 8/3-a Maddeleri, Gerekçe İle Hüküm Fıkrası Arasında Çelişki Bulunması-467
 • 3---Ovasüt- Markası, -Sütova- Markası, Görevli ve Yetkili Mahkeme, 1. Asliye Hukuk Mahkemesi-468
 • 4---Avant Jacquard- Markası, 556 Sayılı KHK nin 34 ve 39. Maddeleri, Tescil Başvurusuna İtiraz Etmeyenin Dava Hakkı-469
 • 5--YDİK Kararının İptali İstemi, Markanın Hükümsüzlüğü İstemi, Davadan Feragat-470
 • 6--Feragat, Markanın Hükümsüzlüğü İstemi-471
 • 7--Görevli Mahkeme, 556 Sayılı KHK nin 71. Maddesi-471
 • 8---Femina- Sözcüğü, Karar Düzeltme İstemi, Onama Kararının Kaldırılması, Dava Konusunun Devri, HUMK nun 186. Maddesi-472
 • 9---F. Fatoş- Markası, 556 Sayılı KHK nin 7 ve 8. Maddeleri-473
 • 10---Hacettepe Doktorlar Sitesi + Şekil- İbaresi, Görevli Mahkeme-474
 • 11---Melox- İbareli Marka, -Melos- İbareli Marka, Ayrı Ayrı Açılmış Davaların Birleştirilmesi-474
 • 12---JOHNSON- İbareli Marka, Feragat-476
 • 13---Şirince- Markası, Görevsizlik Kararı-476
 • 14--Davanın Açılamamış Sayılması, TAM İbareli Marka Başvurusu, TAMA Markası-477
 • 15---Uzungil- Markası, Ticaret Unvanı, Usulî Kazanılmış Hak Doğması, muvafakatin geri alınması, Karar Düzeltme İtirazlarının Kabulü-478
 • 16--BELLONA- Markası, Madrid Protokolü Çerçevesinde Başvuru, İhtisas Mahkemesi Olarak Yetkilendirilmiş Mahkeme-480
 • 17--556 Sayılı KHK nin 71. Maddesi Uyarınca Görevli Mahkeme, Prestij İbareli Ticaret Unvanı-481
 • 18--Davaların Birleşmekle Bağımsızlığını Kaybetmeyeceği ve Her Dava Hakkında Ayrı Karar Vermek Gerektiği, -Home Boy- ve -Oxbow- Markaları-482
 • 19--Vısıtec Markası; Hükümsüzlük Davası, Görevli Mahkeme-483
 • 20---Kötü Kedi Şerafettin- İsimli Mizahi Karakter, FSEK nun 4 ve 8. Maddeleri, Markasal Kullanım-484
 • 21--Hak Düşürücü Süre, -MEŞHUR SULTANAHMET HALK KÖFTECİSİ- İbaresi, MERCAN SULTANAHMET KÖFTECİSİ- İbaresi-487
 • 22--LUNİ markası, HUMK nun 194. Madde Hükmü Uyarınca Davanın İkame Edilmemiş Olması-488
 • 23--Marka Tescil Başvurusunun Dava Tarihinde Henüz Tamamlanmamış Olması, İdarî Prosedür Tamamlanmadan Açılan Davanın Dinlenilmesinin Mümkün Bulunmaması-489
 • 24--Pony İsim ve At Logosu, Yetkili Mahkeme, Marka Tescil Başvurusunun Daha Önce Olması-490
 • 25--Lisans Sözleşmesi Sonucu Pazarlama Yapmak, 556 Sayılı KHK nin 36. Maddesi, TPE Hakkında Husumet Yokluğu, SİMFER ve ENDER Markaları-491
 • 26--BOREN isim ve Logosu, Marka Başvurusunun Hükümsüzlüğü ve İptali Talebi, Hükümsüzlük Davasında Husumet-492
 • 27--Güven Turizm Unvanı, Ticaret Sicilindeki ve Patent Enstitüsündeki Kayıtların Silinmesi ve İptali, Tüzel Kişiliği Bulunmayan İşletme, Davanın Gerçek Kişi Aleyhine Açılacağı-493
 • 28--DIAFORM VE DİASTİK İbareleri, Görevli Mahkeme, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi-494
 • 29--GAP Markası, Taraf Teşkili, Pek Çok Ülkede Tescilli Marka, Marka Tescilinin İptali, Karar Düzeltme İstemi-495
 • 30--Daily News Markası, Tanınmış Marka, Davalının Markasının İltibas Sebebiyle Sicilden Terkini ve Haksız Rekabetin Önlenmesi, Yetkili Mahkeme-496
 • 31--Televole Markası, Eser Sahipliği Sıfatının Aidiyetinin Saptanması, Uyuşmazlığın Diğer Tarafları Hakkında Dava Açılması İçin Önel Tanınması, Program Adı Üzerindeki Uyuşmazlık, Markanın İptali-497
 • 32--Ülker ve Güler Markaları, Yazılış Tarzı ve Diğer Özellikler İtibariyle Taklit Markanın Sicilden Terkini Talebi, Markaya Tecavüz ve Haksız Rekabet, Hak Düşürücü Süre-498
 • 33--Telsim İbaresi, Dava Açmak Hakkının Kötüye Kullanımı-500
 • 34--Yetkili Mahkeme, Devralınan İşyeri Unvanın Başkası Adına Marka Olarak Tescilinin İptali-501
 • 35--Markanın Meşhur Edilmesi Nedeniyle Öncelik Hakkı, Markanın Hükümsüzlüğü Talebi, Davanın Süresinde Açılmaması-502
 • C/3)-TESCİLİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜNE KARAR VERİLMESİ DAVALARINDA ESASA İLİŞKİN KARARLAR-503
 • 1---Birey- İbaresi, Öncelik Hakkı, 556 Sayılı KHK nin 7/1-c Maddesi-503
 • 2---İhlâs- İbaresi, -İhlâs Kitabevi--504
 • 3---ŞENGÖRLER- İbaresi, 556 Sayılı KHK nin 8/3-5. Maddesi-505
 • 4---DEMA- İbaresi, Ticaret Unvanı-506
 • 5---HEY- İbaresi, İyiniyet İlkesi, Tescil Önceliği-507
 • 6---Hayrioğlu- İbaresi-508
 • 7---HAYRİOĞLU NAKLİYAT- Markası, -GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE CAN HAYRİOĞLU- Markası-508
 • 8--(06) İbaresi, Tescile Üstünlük Tanınması, Zamanaşımı İddiası-509
 • 9---Reich- Markası, -Reich Dalgıç Su Pompası- Markası, 556 Sayılı KHK nun 4 ve 7. Maddeleri-509
 • 10---İG İSTANBUL- Markası, -İSTANBULLU GÜLLAÇ- Markası, -LÜKS İSTANBUL GÜLLAÇ- Markası-510
 • 11---KAYADAM- Markası, Kullanımın Davacı Onayı İle Olması-511
 • 12---DOUBLE YOU- İbaresi, -W VAKKO- İbareli Marka-512
 • 13---Altıngöz Kuyumcuk- Unvanı, -ALTINGÖZ- Markası, TTK nun 48. Maddesi-512
 • 14--VISITEC Markası, 556 Sayılı KHK nin 3 ve 8. Maddeleri, Paris Sözleşmesinin 8. Maddesi-513
 • 15---HOROZ- Amblemli Marka, -Horoz- Ticarî Unvanı-514
 • 16---PAKTAŞ- Markası, -AKTAŞ ÇORAPLARI- İbaresi, 556 Sayılı KHK nin 8/1-b Maddesi-515
 • 17---OVA- Markası, İltibas Tehlikesinin Bulunup Bulunmadığının Belirlenmesi-517
 • 18---Kırıktarak Ali- İbaresi, 556 Sayılı KHK nin 8/3. Maddesi-518
 • 19---P&T- İbareli Marka, -Pand T- İbareli Marka, Görsel Anlamada Benzerlik, İşitsel Anlamda Ayniyet-520
 • 21---SON ADIM- Markası, -Üniversiteye SON ADIM- İbaresi-521
 • 22---Mavi- İbareli Marka, Hükümsüzlük Talebi, Karar Düzeltme İsteğinin Reddi-522
 • 23---Teknomekanik- İbaresi, 556 Sayılı KHK nın 14. Maddesi-523
 • 24---Olorado Jeans Türk Malı- ve -Durcot Colorado Style Jeans- Markaları, -Colorado- ve -Wild Colorado- İbareli Markalar, 556 Sayılı KHK nin 14/a Maddesi, Paris Sözleşmesi-524
 • 25-- LABRANDA İbaresi, 556 Sayılı KHK nin 14 ve 42/1-c Maddeleri-525
 • 26---Plaspen- Markası, -Yılplaspen- Markası, 556 Sayılı KHK nin 8/b ve 42/b Maddeleri, Hüsnüniyet Kaidelerine Aykırı Hareket-526
 • 27---Versace- İbaresi, Tanınmış Marka, 5000 Sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 13. Maddesi-527
 • 28---Atak- İbaresi, Kötüniyetli Tescil İddiası, Öncelik Hakkı-529
 • 29---Dexter- Markası, -DEX. Classic- Markası, 556 Sayılı KHK nin 8/1-b Maddesi-530
 • 30---CONFETTİ- Markası, WİPO Nezdinde Tescil, Paris Sözleşmesi, TRİPS, 556 Sayılı KHK nin 7/1-i ve 8/4. Maddeleri-531
 • 31---Yayla- İbareli Marka, Markanın Hükümsüzlüğüne ve Markaya Vaki Tecavüzün Önlenmesine Karar Verilmesi Talebi, Hak Düşürücü Süre-533
 • 32--LOTÜS Markası, BİOCOS Markası, Hak Düşürücü Süre, 556 Sayılı KHK nin 5 ve 8. Maddeleri-534
 • 33--Fateks markası, Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi, 554 Sayılı KHK nin 43. Maddesine Dayalı Hükümsüzlük Davaları, Bilirkişi Görüşü-536
 • 34---CESA- İbaresi, Markanın Bir Kısım Ürünler ve Hizmetler Yönünden Hükümsüzlüğü ve Terkini-539
 • 35---VEDİ- Markası-539
 • 36---Ülker İçim- Markası, 556 Sayılı KHK nin 14 ve 42/1-c Maddeleri, Karar Düzeltme Dilekçesinin Reddi-540
 • 37---Smartmeter- İbaresi, 556 Sayılı KHK nin 7/1-c Maddesi, Dava Ehliyeti-541
 • 38---Roze- İbaresi, Karşılıklı Kullanıma Zımnî Rıza, Uzun Süreli Kullanımla Markaların Ayırtedicilik Kazanmaları, İltibas Tehlikesi Bulunmaması, MK nun 2. Maddesi-542
 • 39---Elegance Hotels- Sözcükleri, -Elegance Resort Hotel- Sözcükleri-544
 • 40---MARMARABİRLİK- İbaresi, -GÜNEY MARMARA- İbaresi-545
 • 41---Sıplast- Markası, 556 Sayılı KHK nin 8/3 ve 42. Maddeleri, Karar Düzeltme İtirazının Kabulü-545
 • 42---TEST- Esas Unsurlu Marka, -TESS- Markası, Markanın Hükümsüzlüğünü İstemek Hakkının Düşmesi-546
 • 43---Usaş- İbaresi, Hizmet Markası, Tanınmış Marka, TRIPS Anlaşması-548
 • 44---Adidas- Markası, Markalardaki Sözcüklerin İltibası, Hükümsüzlük Nedenlerinin Markanın Tescil Edildiği Bir Kısım Mal veya Hizmete İlişkin Bulunması-548
 • 45--KM İbaresi, KMF İbaresi, Jant İmalatı-549
 • 46---ÜLKER- Markası, -İÇİM- Markası, 556 Sayılı KHK nin 7/b ve 8 İle 42. Maddeleri-552
 • 47---THOMASVİLLE- Markası, 556 Sayılı KHK nin 8/III Maddesi-553
 • 48---Lombak- Markası, Marka Hakkının Sicile Tescili Yöntemi, 556 Sayılı KHK nin 29 ve 39. Maddeleri, Temyiz Dilekçesinin Verilme Usulü-555
 • 49---Özlem Color- İbaresi, Tescilli Marka Sahibi-556
 • 50--SERİLEN İbaresi, Hizmet Markası, Zamanaşımı İddiası-558
 • 51---CACTUS FLEUR- Markası, Kötüniyetli Tescil İddiası, 556 Sayılı KHK nin 8/3 Maddesi-559
 • 52---TAT- Markası, 556 Sayılı KHK nin 14 ve 42/c Maddeleri-560
 • 53---SAMUR- Markası, -BRONS SAMUR- İbaresi, 556 Sayılı KHK nin 42. Maddesi-560
 • 54---Gürbüzler Gıda ve Kuruyemiş-, -Elazığ Gürbüz Gıda-, TTK nun 52. Maddesi-562
 • 55---Explorer- İbareli Marka, Markanın Kullanılması-563
 • 56---Universal Hospital Group- Markası, -Universale- İbaresi-563
 • 57---ERİŞ- İbaresi, HUMK. nun 74. Maddesi-565
 • 58---POLO- Markası, Markanın Bir Kısım Hizmetlerde Kullanılmaması, 556 Sayılı KHK nin 14. Maddesi-565
 • 59---Alo 24- Markası, -Bayındır Servis Alo 24- Markası, 5230 Sayılı Kanun, 4603 Sayılı Kanun, Harçtan Muafiyei-566
 • 60---EARL Collection- İbareli Marka, -EARL JEAN- İbareli Marka, Markanın Kullanıldığının Kanıtlanması, 556 Sayılı KHK nin 14 ve 42. Maddeleri-567
 • 61---DEVA- Markası, Vekâlet Ücreti-568
 • 62---Gökçe- Markası, -Göğçen- Markası, Görevli Mahkeme-569
 • 63---ARI- Markası, Karar Düzeltme İtirazı-570
 • 64---Pilita- Markası, Nice Anlaşması, 556 Sayılı KHK nin 24. Maddesi-571
 • 65--FALKOM İbaresi, Hükümsüzlük Koşulları-573
 • 66---Nurel- Markası, 556 Sayılı KHK nin 8/1-b ve 42. Maddesi-575
 • 67---GİMSA- Markası-576
 • 68---RİVANOL- İbaresi, Karar Düzeltilmesi İsteği, 556 Sayılı KHK nin 7/1-(c) Bendi-577
 • 69--Cons Sözcüğü, Leçon s Sözcüğü, Karar Düzeltme İsteminin Kabulü-579
 • 70---YUTAV- Markası, -FOOD-TECH- ve -PAPER-TECH- Markaları, 556 Sayılı KHK nin 7/1-c Bendi, Karar Düzeltme İtirazlarının Kabulü-581
 • 71---Export Shopring Center- Markası-582
 • 72---Akşam- Kök Markası, -Türkiye de Akşam- İsimli Mevkute, -Akşam- Adlı Mevkute, İmtiyaz Hakkı, Basın Kanunu nun 14. Maddesi, 556 Sayılı KHK nin 14. Maddesi, Karar Düzeltme İsteğinin Kabulü-583
 • 73---LOTÜS- Hizmet Markası, -BİO COS- Markası, Markanın Tescilinde Kötü Niyet İddiası, Karar Düzeltme İtirazının Kabulü-585
 • 74---Arı- Markası, -Başarı- Markası, -Arosan- İbaresi, Karar Düzeltme İtirazlarının Kabulü, Kazanılmış Hakkın Gözetilmemesi-586
 • 75---Dr. Renaud- İbareleri, 556 Sayılı KHK nin 21/10. Maddesi-587
 • 76--ASMOPAK Markası, 556 Sayılı KHK. nin 8/6 Maddesi-588
 • 77---SÜPRİZ- Markası, Tanınmış Marka-590
 • 78--Bağımsız Olarak Açılıp Görülmesi Gereken Davaların Aynı Dava İçinde Sonuçlandırılması, -Ahşappen- Markası-591
 • 79---KAPI PENCERE- ve -PENCERE- Markaları, 556 Sayılı KHK nin 7/c Maddesi-592
 • 80--AKDENİZ- -VALENSİYA- ve -GRANADA- Markaları, Bilirkişi Raporunun Önemi-593
 • 81-- Beş Yıldız İbareli Marka, Tescilli Bir Markanın Ait Olduğu Mal ve Hizmetler Bakımından Sağladığı Korumanın Kapsamı ve Sınırları-595
 • 82--G+ŞEKİL ve G GOLDEN HEAD+ŞEKİL Markaları, Yetkili Mahkeme, Markaların Hükümsüzlüğü ve Sicilden Terkini-596
 • 83--J. F. Kenedy Medical Center Unvan Markası, Türkiye de Kullanım Hakkı, Davacının İnhisari Lisans Sahibi Olmaması, Aktif Dava Ehliyeti-597
 • 84--Şekil+ETİ PAPATYAKEK, GİZ PAPATYA, Markanın İptali, PAPATYA İbaresinin Markadan Çıkarılması-598
 • 85--KEUNE Sözcük+Şekil Markası, Markanın 556 S. KHK nin 42/a Maddesi Gereğince Hükümsüz Sayılması ve Sicilden Terkini-599
 • 86---Final- Markası, Yurt Çapında Tanınan Bir Marka-600
 • 87--Prestige- Markası, 556 Sayılı KHK nın 14. Maddesi-601
 • 88--Sözleşme Hükmüne Aykırılık, ve 556 Sayılı KHK nin 8. maddesi, Şirkete Ait Marka Hakkının İki Pay Sahibine Paylaştırılması-602
 • 89--Ofis Gıda ve Ofis Markaları, Hükümsüzlük Talebi, Markaya Tecavüz ve Haksız Rekabet, 556 Sayılı KHK nin 7/1. Maddesi-603
 • 90--Marka Devir Sözleşmesi İle Alınan Tescil Belgesi, Adres İbaresi, Öncelik Hakkı, Markanın Hükümsüzlüğünün Tespiti ve Terkini, TTK nun 56. Maddesi, 556 Sayılı KHK nin 8/3 ve 42/f Maddeleri-603
 • 91--TÖMER İbaresi, 556 Sayılı KHK nin 8/3. Maddesi, Karar Düzeltme Talebi-604
 • 92--Tercih İbaresi, 556 Sayılı KHK nin 61, 62. Maddeleri, Markanın Hükümsüzlüğü, Haksız Rekabetin Tespiti ve Önlenmesi, Manevî Tazminat-605
 • 93--INTEL İbaresi, Hükümsüzlük ve Sicilden Terkin-606
 • 94--SUTEN ve ÇBS SUTEN Markaları, Markanın Tescil Tarihinden İtibaren 5 Yıl İçinde Kullanılmaması, 556 Sayılı KHK nin 14. Maddesi-606
 • 95--PRENS ve PRINCE İbareleri, Okunuş İtibariyle Benzerlik, Tecavüzün Sürmesi Nedeniyle Zamanaşımının Gerçekleşmediği-607
 • 96--LALEZAR Markası, 556 Sayılı KHK nin 8/b Maddesi, Markanın Hükümsüzlüğü-608
 • 97--TOMMY ve THOMY Markaları, 556 Sayılı KHK nin 7/i ve 8. Maddeleri-609
 • 98--Markem Satem Astar Markası, Markaların Karıştırılması İhtimali, Markanın Hükümsüzlüğü, Haksız Rekabetin Önlenmesi-610
 • 99--Lades ve Aklımda İbareleri, İltibasın Değerlendirilmesi-611
 • 100--OUTLET CENTER Markası, OLIVIUM OUTLET CENTER Adlı Mağaza, 556 Sayılı KHK nin 7/1-c Maddesi, Markanın Hükümsüzlüğü ve Sicilden Terkini-611
 • 101--Aqua Bra İbaresinin Cins ve Çeşit Anlamı Yaratıp Yaratmadığı, 556 Sayılı KHK nin 7/c Maddesi-612
 • 102--Afral ve Afra Markaları, Aynılık veya Ayırt Edilemeyecek Derecede Benzerlik-613
 • 103--JUMP Markası, Tescil Edilen Markanın Hükümsüz Sayılması Talebi, Paris Sözleşmesi, Fikrî Mülkiyet Hakları Anlaşması, 556 Sayılı KHK nin 42. Maddesi-613
 • 105--SHOW TV Markası, SHOWTİME İbaresi, İtirazın Reddine İlişkin Kararın İptali Talebi, Tanınmış Marka-616
 • 106--Naturland Markası, Tescilin İptali ve Sicilden Terkini, 556 Sayılı KHK nin 7. ve 8. Maddeleri, Paris Sözleşmesi nin 6. Maddesi-618
 • 107--Köpek Eğitim Sistemi Adının Marka Olarak Tescili-619
 • 108--Evita Markası, Tescilli Markanın Diğer Bir Şahıs Adına Başka Emtialar İçin Tescil Edilip Edilemeyeceği, Üstün Hak Sahipliği, Meşhur ve Maruf Marka İddiası, Karşılıklı Terkin Talebi-620
 • 109--Alvorada Markası, Markanın Tanınmışlığının Tespiti, İltibasa Yol Açan Markanın Sicilden Terkini, Markaya Tecavüzün Men i, Maddî ve Manevî Tazminat-621
 • 110--Kutup Sözcüğü, Sonradan Tescilli Unvan-622
 • 111--Kötüniyetli Tescil, Markanın Hükümsüzlüğü, Marka Hakkına ve Ticaret Unvanına Yapılan Tecavüz İle Haksız Rekabetin Önlenmesi, Maddî ve Manevî Tazminat-623
 • 112--İyiniyet Kurallarıyla Bağdaşmayan Tescilin Terkini, Haksız Rekabetin Tespiti ve Men i, Sonuçlarının Ortadan Kaldırılması-623
 • 113--Seyitoğlu ve Seyidoğulları Sözcükleri, Markaların Görünüm ve Fonetik Olarak Benzerliği, Sicilden Terkin-624
 • 114--SERANIT ve İLKSERNİT Markaları, Sicilden Terkin Talebi, Tescili Markanın Terkin Edilene Kadar Kullanılabileceği, Markaya Tecavüz İddiası İleri Sürülemeyeceği-625
 • 115--İZOSU Markası, Kullanılmayan Tescilli Markanın İptali, Haksız Rekabetin Tespiti, Hükmün İlânı-626
 • 116--Meşhur ve Maruf Marka, Markanın ve Logonun Sicilden Terkini, Muarazanın Önlenmesi, Üstün ve Önceye Dayalı Marka Hakkı-627
 • 117--Aqua İbaresi, Mükerrer Tescil, Hükümsüzlük ve İptal Talebi, Markadaki Esaslı Unsur-628
 • 118--Penguen Markası, Kullanmama Sebebiyle Markanın İptali, Lisans Verme Yoluyla Kullanma, İflâsın Mücbir Sebep Kabul Edilip Edilmeyeceği, Markanın Şirket Mal Varlığına Dahil Oluşu-629
 • 119--Çapan İbaresi, Başkasının Ticarî Unvanındaki İbarenin Hizmet Markası ve İşletme Adı Olarak Tescili, Haksız Rekabetin Önlenmesi, Sicilden Terkin-631
 • 120--Red Bull Markası, Tescilli Markanın Terkini, Haksız Rekabetin Tespit ve Men i, Sonuçlarının Önlenmesi, Ürün ve Üretim Araçlarının Muhafaza Altına Alınması, Kararın İlânı-632
 • 121--Altınbaş Sözcüğü, Tanınmış Marka, Soyadın Şirket Unvanı Olarak Kullanılması, Unvanın Terkini Talebi-633
 • 122--Çırağan Sözcüğü, Tescilli Hizmet Markasının Haksız Olarak Kullanıldığı İddiası, Markanın Hükümsüzlüğü Talebi-634
 • 123--Fil İbaresi, Sicilden Terkin ve Markanın Sicil Kaydına İhtiyati Tedbir Konulması Talebi-635
 • 124--AFRA Markası, Birbirine Benzer İki Markanın Tescili, Hükümsüzlük ve Tanıtım Vasıtalarına El Konulması Talebi-636
 • 125--GLASURIT ve GLASSERIT Markaları, İltibas Nedeniyle Markanın Sicilden Terkini, 556 Sayılı KHK nin 9/1- c Maddesi-638
 • 126--COCKPIT Markası, Dünyaca Tanınmış Markanın Hak Sahibi Olmayan Adına Tescili İddiası, Paris Sözleşmesi, Tescilin İptali ve Haksız Rekabetin Önlenmesi, Karar Düzeltme Talebi-639
 • 127--Çırağan Sözcüğü, Münhasıran Kullanma Hakkı, Cins İsim Olan Sözcük, Hükümsüzlük Davası-641
 • 128--Markanın 556 Sayılı KHK nin 7/b, 8/a ve 42/1-a, b Maddeleri Gereğince Hükümsüzlüğü-643
 • 129--ROCCO BAROCCO İbareleri, Dünyaca Tanınmış Markanın Paris Sözleşmesi ne Göre Himayesi, Markanın Sicilden Terkini, Marka Hakkına Tecavüz ve Haksız Rekabetin Önlenmesi, Kararın İlânı-643
 • 130--ROODSTAR Markası, Nis Anlaşması, Paris Sözleşmesi, Tanınmış Markanın Benzerinin Başkası Adına Tescili, Marka Hakkına Tecavüzün Tespiti ve Men i, Maddî Tazminat-644
 • 131--Karafırın İbaresi, Karar Düzeltme İstemi-646
 • 132--Karafırın Sözcüğünün Marka Olup Olamayacağı, Tescil Tarihi İtibariyle 551 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması-647
 • 133--GRIN NICCI Markası, Marka Korumasının Kapsamı, Milletlerarası Anlaşmalar, İyiniyet Kurallarına Aykırı Tescil-648
 • 134--Cibo Ticaret, Aynı Unvanla Aynı Yerde Dükkân Açmak Suretiyle Haksız Rekabet, İsmin Ticaret Unvanında ve İşletme Adında Kullanılması-650
 • 135---Cros- ve -Motokros- İbareleri, Okunuş ve Anlam İtibariyle Benzerlik Taşıyan İbare-651
 • (3)-MARKA HAKKINA TECAVÜZ VE HUKUK DAVALARI-653
 • A)-MARKA TESCİLİNDEN DOĞAN HAKLARIN KAPSAMI-653
 • A/1)-MARKANIN İZİNSİZ KULLANILMASINI ÖNLEME HAKKI-654
 • a)-556 Sayılı KHK nin 5833 Sayılı Yasa İle Değişik 9. Maddenin Birinci Fıkrasının (a) Bendi-655
 • b)-556 Sayılı KHK nin 5833 Sayılı Yasa İle Değişik 9. Maddenin Birinci Fıkrasının (b) Bendi-655
 • c)-556 Sayılı KHK nin 5833 Sayılı Yasa İle Değişik 9. Maddenin Birinci Fıkrasının (c) Bendi-657
 • A/2)-MARKA HAKKI SAHİBİNİN YASAKLANMASINI İSTEYEBİLECEĞİ FİİLLER-657
 • a)-556 Sayılı KHK nin 5833 Sayılı Yasa İle Değişik 9. Maddenin İkinci Fıkrasının (a) Bendi-658
 • b)-556 Sayılı KHK nin 5833 Sayılı Yasa İle Değişik 9. Maddenin İkinci Fıkrasının (b) Bendi-658
 • c)-556 Sayılı KHK nin 5833 Sayılı Yasa İle Değişik 9. Maddenin İkinci Fıkrasının (c) Bendi-659
 • d)-556 Sayılı KHK nin 5833 Sayılı Yasa İle Değişik 9. Maddenin İkinci Fıkrasının (d) Bendi-661
 • e)-556 Sayılı KHK nin 5833 Sayılı Yasa İle Değişik 9. Maddenin İkinci Fıkrasının (e) Bendi-661
 • A/3)-TİCARÎ VEKİL VEYA TEMSİLCİ ADINA TESCİLLİ MARKANIN KULLANIMININ YASAKLANMASI-663
 • A/4)-MARKANIN BAŞVURU ESERLERİNDE YER ALMASI-664
 • A/5)-MARKANIN ESER ADI OLARAK KULLANILMASI-664
 • B)-MARKANIN KONU OLABİLECEĞİ HUKUKÎ İŞLEMLER-664
 • B/1)-MARKANIN DEVRİ-665
 • a)-Devir Sözleşmesi-666
 • b)-Kısmî Devir-667
 • c)-Tescilin Sınırlandırılmasını Gerektiren Devir-667
 • d)-Markanın Devri İçin Gereken Belgeler-668
 • e)-Birleşme İçin Gerekli Belgeler-669
 • f)-Devir veya Birleşmenin Sicile Kaydı-669
 • B/2)-MARKANIN VERASET YOLUYLA İNTİKALİ-670
 • B/3)-MARKANIN TEMİNAT OLARAK GÖSTERİLMESİ-670
 • B/4)-MARKANIN REHNİ-671
 • a)-Markanın Rehni ve Sicile Kaydı-671
 • b)-Rehin Talebinin Marka Siciline İşlenmesi İçin Gereken Belgeler-671
 • c)-Rehin Edilen Marka Üzerinde Değişiklik-671
 • d)-Rehinin Sona Ermesi-672
 • B/5)-MARKANIN HACZİ-672
 • B/6)-MARKA ÜZERİNDE LİSANS SÖZLEŞMESİYLE TASARRUF-674
 • a)-Markanın Lisans Sözleşmesine Konu Olması-674
 • b)-Lisans İçin Gerekli Belgeler-675
 • c)-Lisans Sözleşmesinin Kaydı ve Geçerliliği-675
 • d)-Lisans Türleri-676
 • d/1--İnhisarî Lisans-676
 • d/2--İnhisarî Olmayan Lisans-677
 • e)-Lisans Şartlarının İhlâli-677
 • f)-Lisans Alanın Dava Açması-678
 • C)-MARKA TESCİLİNDEN DOĞAN HAKLARIN KAPSAMININ İSTİSNASI-679
 • D)-MARKA TESCİLİNDEN DOĞAN HAKLARIN TÜKETİLMESİ-681
 • D/1)-HAK SAHİBİ TARAFINDAN PİYASAYA SÜRÜLEN MAL ÜZERİNDE HAKKIN TÜKETİLMESİ-681
 • D/2)-HAK SAHİBİNİN PİYASAYA SÜRDÜĞÜ MAL ÜZERİNDE DEVAM EDEN HAKLARI-683
 • E)-MARKA HAKKINA TECAVÜZDEN KAYNAKLANAN HUKUK DAVALARI-684
 • E/1)-MARKAYA TECAVÜZ SAYILAN FİİLLER-684
 • a)-556 Sayılı KHK nin 5833 Sayılı Yasa İle Değişik 61. Maddesinin (a) Bendi-685
 • b)-556 Sayılı KHK nin 5833 Sayılı Yasa İle Değişik 61. Maddesinin (b) Bendi-686
 • c)-556 Sayılı KHK nin 5833 Sayılı Yasa İle Değişik 61. Maddesinin (c) Bendi-687
 • d)-556 Sayılı KHK nin 5833 Sayılı Yasa İle Değişik 61. Maddesinin (d) Bendi-692
 • E/2)-MARKAYA TECAVÜZ DAVASI-693
 • a)-Görevli Mahkeme-693
 • b)-Yetkili Mahkeme-696
 • c)-Ceza Davasının Hukuk Davasına Etkisi-697
 • d)-Zamanaşımı-698
 • e)-Dava Açılamayacak Kişiler-701
 • E/3)-MARKA HAKKI SAHİBİNİN TECAVÜZDEN DOĞAN TALEPLERİ-701
 • a)-62. Maddenin (a) Bendi-701
 • b)-62. Maddenin (b) Bendi-702
 • c)-62. Maddenin (c) Bendi-705
 • d)-62. Maddenin (d) Bendi-706
 • e)-62. Maddenin (e) Bendi-706
 • f)-62. Maddenin (f) Bendi-707
 • E/4)-MARKA SAHİBİNİN ZARARINI TAZMİNLE YÜKÜMLÜ KILINABİLECEKLER-707
 • E/5)-TAZMİNAT YÜKÜMLÜSÜNDEN TECAVÜZÜ KANITLAYAN BELGELERİN İSTENMESİ-709
 • E/6)-MARKA HAKKINA TECAVÜZDE TESPİT DAVALARI VE İHTİYATÎ TEDBİR TALEPLERİ-709
 • b)-İhtiyatî Tedbir Talebi-710
 • c)-Gümrüklerde El Koymak-712
 • d)-Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hükümlerinin Uygulanması-714
 • G)-MARKA HAKKINA TECAVÜZÜN MEVCUT OLMADIĞINA DAİR DAVA-715
 • H)-MARKANIN HAKSIZ REKABET HÜKÜMLERİYLE KORUNMASI-716
 • H/1)-BORÇLAR KANUNU-717
 • H/2)-TÜRK TİCARET KANUNU-718
 • I)-HAKSIZ REKABET FİİLLERİ-720
 • I/1)-HAKSIZ REKABETİN TARİFİ-720
 • I/2)-DÜRÜSTLÜK KURALINA AYKIRI DAVRANIŞLAR VE TİCARİ UYGULAMALAR-723
 • a)-Kötüleme Yoluyla Haksız Rekabet (6102 Sayılı TTK 55/(1)a-1. madde)-723
 • b)-Kendisi, İşletmesi, Mal ve Faaliyetleri, İşleri Hakkında Yanlış veya Yanıltıcı Bilgi Vermek (6102 Sayılı TTK 55/(1)a. 2. madde)-724
 • c)-Hak Sahibi Olmadığı Paye, Rütbe ve Unvan Kullanma (6102 Sayılı TTK 55/(1) a. 3 md)-728
 • d)-İltibas Yoluyla Haksız Rekabet (6102 Sayılı TTK 55/(1) a. 4 madde)-729
 • e)-Haksız Karşılaştırmalı Reklam (6102 Sayılı TTK 55/(1)5 md)-735
 • f)-Belli ürünleri Tedarik Fiyatının Altında Satış ve Reklamlarında Vurgulama Yoluyla Halkı Yanıltmak (6102 Sayılı TTK 55/(1)a. 6 md)-738
 • g)-Müşteriyi Ek Edimlerle Sunumun Gerçek Değeri Hakkında Yanıltmak (6102 Sayılı TTK 55/(1)a. 7 madde)-739
 • h)-Saldırgan Satış Yöntemleri İle Müşterinin Karar Özgürlüğünü Kısıtlamak (6102 Sayılı TTK 55/(1)a. 8 md)-739
 • ı)-Mallar, İş Ürünleri, Faaliyetler Hakkındaki Özellikleri Gizleme (6102 Sayılı TTK 55/(1)a. 9 md)-740
 • i)-Taksitle Satım veya Benzer Hukuki İşlemlere İlişkin Kamuya Yapılan İlanlarda Unvanını Açıkça Belirtmemek, Peşin veya Toplam Satış Fiyatını veya Taksitle Satımdan Kaynaklanan Ek Maliyeti Türk Lirası ve Yıllık Oranlar Üzerinden Belirtmemek (6102 Sayılı TTK 55/(1)a. 10 md)-740
 • j)-Tüketici Kredilerine İlişkin Kamuya Yapılan İlanlarda Unvanını Açıkça Belirtmemek veya Kredilerin Net Tutarlarına, Toplam Giderlerine, Efektif Yıllık Faizlerine İlişkin Açık Beyanlarda Bulunmamak (6102 Sayılı TTK 55/(1)a. 11 md)-741
 • k)-İşletmesine İlişkin Faaliyetleri Çerçevesinde, Taksitle Satım veya Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Sunan veya Akdeden ve Bu Bağlamda Sözleşmenin Konusu, Fiyatı, Ödeme Şartları, Sözleşme Süresi, Müşterinin Cayma veya Fesih Hakkına veya Kalan Borcu Vadeden Önce Ödeme Hakkına İlişkin Eksik veya Yanlış Bilgiler İçeren Sözleşme Formülleri Kullanmak (6102 Sayılı TTK 55/(1)a. 12 md)-741
 • l)-Sözleşmeyi İhlale veya Sona Erdirmeye Yöneltmek; Özellikle; Müşterilerle Kendisinin Bizzat Sözleşme Yapabilmesi İçin, Onları Başkalarıyla Yapmış Oldukları Sözleşmelere Aykırı Davranmaya Yöneltmek (6102 Sayılı TTK 55/(1)b. 1 md)-741
 • m)-Üçüncü Kişilerin İşçilerine, Vekillerine ve Diğer Yardımcı Kişilerine, Hak Etmedikleri ve Onları İşlerinin İfasında Yükümlülüklerine Aykırı Davranmaya Yöneltebilecek Yararlar Sağlayarak veya Önererek, Kendisine veya Başkalarına Çıkar Sağlamaya Çalışmak (6102 Sayılı TTK 55/(1) b. 2 md)-742
 • n)-İşçileri, Vekilleri veya Diğer Yardımcı Kişileri, İşverenlerinin veya Müvekkillerinin Üretim ve İş Sırlarını İfşa Etmeye veya Ele Geçirmeye Yöneltmek (6102 Sayılı TTK 55/(1)b. 3 md)-742
 • o)-Onunla Kendisinin Bu Tür Bir Sözleşme Yapabilmesi İçin, Taksitle Satış, Peşin Satış veya Tüketici Kredisi Sözleşmesi Yapmış Olan Alıcının veya Kredi Alan Kişinin, Bu Sözleşmeden Caymasına veya Peşin Satış Sözleşmesi Yapmış Olan Alıcının Bu Sözleşmeyi Feshetmesine Yöneltmek (6102 Sayılı TTK 55/(1)b. 4 md)-743
 • p)-Başkalarının İş Ürünlerinden Yetkisiz Yararlanma; Özellikle; Kendisine Emanet Edilmiş Teklif, Hesap veya Plan Gibi Bir İş Ürününden Yetkisiz Yararlanmak (6102 Sayılı TTK 55/(1)c. 1 md)-743
 • r)-Üçüncü Kişilere Ait Teklif, Hesap veya Plan Gibi Bir İş Ürününden, Bunların Kendisine Yetkisiz Olarak Tevdi Edilmiş veya Sağlanmış Olduğunun Bilinmesi Gerektiği Hâlde, Yararlanmak (6102 Sayılı TTK 55/(1)c. 2 md)-743
 • s)-Kendisinin Uygun Bir Katkısı Olmaksızın Başkasına Ait Pazarlanmaya Hazır Çalışma Ürünlerini Teknik Çoğaltma Yöntemleriyle Devralıp Onlardan Yararlanmak (6102 Sayılı TTK 55/(1) c. 3 md)-744
 • ş)-Üretim ve İş Sırlarını Hukuka Aykırı Olarak İfşa Etmek. (6102 Sayılı TTK 55/(1)d maddesi)-744
 • t)-İş Şartlarına Uymamak (6102 Sayılı TTK 55/(1)d maddesi)-746
 • u)-Dürüstlük Kuralına Aykırı İşlem Şartları Kullanmak (6102 Sayılı TTK 55/(1)f maddesi). -748
 • J)-HAKSIZ REKABETTEN KAYNAKLANAN HUKUK DAVALARI-748
 • J/1)-HAKSIZ REKABET DAVASI-749
 • a)-Görevli ve Yetkili Mahkeme-749
 • b)-Haksız Rekabet İddiasıyla Mahkemeye Başvurabilecek Kişiler-750
 • c)-Haksız Rekabet Davasında Verilen Hükmün Üçüncü Kişiler Hakkında Uygulanması-750
 • d)-İstihdam Edenin Sorumluluğu-751
 • e)-Basının Sorumluluğu-753
 • f)-Dava Zamanaşımı-754
 • g)-Sessiz Kalma Yoluyla Hak Kaybı-755
 • J/2)-HAKSIZ REKABET MAĞDURUNUN MAHKEMEDEN TALEP EDEBİLECEKLERİ-756
 • a)-6102 Sayılı TTK nun 56. Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendi-757
 • b)-6102 Sayılı TTK nun 56. Maddesinin Birinci Fıkrasının (b) Bendi-757
 • c)-6102 Sayılı TTK nun 56. Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi-757
 • d)-6102 Sayılı TTK nun 56. Maddesinin Birinci Fıkrasının (d) Bendi-758
 • e)-6102 Sayılı TTK nun 56. Maddesinin Birinci Fıkrasının (e) Bendi-760
 • J/3)-HAKSIZ REKABETTE İHTİYATÎ TEDBİRLER-761
 • K)-YARGITAY KARARLARI-761
 • K/1)-HUKUK GENEL KURULU NUN MARKAYA TECAVÜZ VE HAKSIZ REKABET DAVALARINDAKİ KARARLARI-761
 • 1--Haksız Rekabetin ve Markaya Tecavüzün Önlenmesi, Davacının Tescilli Şekil Markalarının Davalı Yanca Üretilen Ürün Ambalajlarında Kullanılması, Karar Düzeltme İsteğinin Reddi-761
 • 2---KİNDER+Şekil- Markası, Haksız Rekabetin ve Markaya Tecavüzün Önlenmesi Davası, Tescilli Şekil Markalarının Davalı Yanca Üretilen Ürün Ambalajlarında Kullanıldığı İddiası, İltibas Tehlikesi Mevcut Olmaması-763
 • 3--Haksız Rekabetin Önlenmesi İle Maddi ve Manevi Tazminat Davası, -ESER FLOOR- ve -SERFLOOR-, İle -SERFLEKS- İbareleri, -DESEN FLOOR- ve -ESEN FLOOR- İle -DESEN FLEX- İbareleri-765
 • 4---Uzungil- Markası, Markaya Tecavüzün ve Haksız Rekabetin Önlenmesi Davası, Uzungil İbaresinin Ticaret Unvanından Çıkartılması Talebi, Maddî ve Manevî Tazminat İsteği-767
 • 5---Atılım- Markası, İşyeri Unvanı, Öncelik Hakkı, Markaya Tecavüz ve Haksız Rekabet İddiası-769
 • 6---MARİE CLAIRE- ve -MARİE CLAİRE MOSİON- Markaları, Marka Hakkına Tecavüz ve Haksız Rekabet, Lisans Sözleşmesi, 556 Sayılı KHK nin 9 ve 61. Maddeleri, 5000 Sayılı Kanunun 31/2 Maddesi, Basın Kanununun 9/2. Maddesi-776
 • 7--Haksız Rekabetin Tespiti ve Meni Davası, -Concord Servis- Markası, 556 Sayılı KHK nin 12. Maddesi, Bozmadan Esinlenerek Yapılan İnceleme ve Değerlendirmeye Dayanan Yeni Bir Hüküm-778
 • 8--Markanın Daha Önce Başka Bir Şahıs Adına Tescil Edildiğinin Belirlenmesi, Ayıplı Mal Uyuşmazlığı, Semenin Tenzili-781
 • 9--Loft Markası, Tescilli Markaya Tecavüzüm Men i, Maddî ve Manevî Tazminat Talebi-783
 • 10---RG 512 & Şekil- İbareli Marka, Tescil Başvurusunun Reddi, Markanın Hükümsüzlüğü İstemi, Tanınmışlık İddiası, Kötüniyetli Tescil, 556 Sayılı KHK nın 35 ve 42. Maddeleri, Paris Sözleşmesinin 1. Mükerrer 6. Maddesi-784
 • K/2)-MARKA HAKKINA TECAVÜZ VE HAKSIZ REKABET DAVALARINDA USUL HÜKÜMLERİNİ DE İÇEREN KARARLAR-789
 • 1--Tacirlerin Yetki Sözleşmesi Yapmaları Halinde Yetkili Mahkeme-789
 • 2---Blllionton İnc. - Firması, Görevli Mahkeme, İstanbul Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi-790
 • 3--Converse All Star- Marka Ayakkabı, -Twinkle- Markalı Spor Ayakkabı, Görevli Mahkeme, İhtisas Mahkemesi-790
 • 4---MOGAZ- Tabelası, İhtisas Mahkemesi, Görevli Mahkemenin Belirlenmesi-792
 • 5--Milgaz, Milangaz, Likitgaz, Mutfakgaz, Güneşgaz, Gayri Resmi Olarak Tüpgaz Ticareti, Bayi Olmadığı Şirketin Başkaları Tarafından Doldurulmuş Tüplerini Satmak, TTK nun 56, 57 ve Devam Eden Maddeleri, Davanın Doğru Hasma Yöneltilip Yöneltilmediği Konusunda Araştırma Yapılması-793
 • 6--Aygaz ve Lipetgaz Markalı LPG Tüpleri, Görevli Mahkeme, Karar Düzeltme İsteminin Kabulü-794
 • 7--Münhasır Lisans Sözleşmesi, İhtisas Mahkemesi, Görevli Mahkeme-796
 • 8---First Unit- Markası, Hüküm Sonuç Kısmı-797
 • 9--MarkKHK 67. Maddesine Dayalı Tazminat Artırım İsteminin İleri Sürülüş Zamanı, Usulüne Uygun Bir İtiraz Yapılmamış Olmasının Etkisi-798
 • 10--Aygaz Markalı Tüpleri Elinde Bulundurmak, Görevli Mahkemenin ihtisas Mahkemesi olması, Karar Düzeltme İtirazının Kabulü-800
 • 11--Sıfat (Husumet) Kavramı, Aktif Dava Sıfatının Bulunmaması-801
 • 12---Converse Chuck Taylor All Star- Markası, Lisans Sahibinin Dava Açması, 556 Sayılı KHK nin 21 ve 73. Maddeleri-802
 • 13--The North Shield Markası, Franchise Sözleşmesinden Kaynaklanan Ödemeler, Görevli Mahkeme-803
 • 14--FİZYOMER- ve -FİZMER- İbareleri, -FİZİKMER- İbaresi, Görevli Mahkeme, İhtisas Mahkemeleri İle Diğer Hukuk Mahkemeleri Arasındaki İlişki-804
 • 15---KRAL KÜNEFE- İbaresi, Eksik Harcın Tamamlattırılması-805
 • 16---BERMAD- Markası, Tescil Edilmiş Tasarım Hakkı, TTK nun 57/8. Maddesi, Görevsizlik Kararı-806
 • 17---Leke Sihirbazı- İbaresi, Görevli Mahkeme-808
 • 18--Bayilik Sözleşmesi Olmadığı Halde Davacıya Ait Boş Tüpleri İş Yerinde Bulundurmak, Görevli Mahkeme-809
 • 19---AYGAZ- Markası Görevsizlik Kararı, Vekâlet Ücreti-810
 • 20---LİPETGAZ- Markası, Görevli Mahkeme-811
 • 21---Tommy Hilfiger- İbareli Markalar, Marka Sahibinin İzni Olmaksızın Markaları İçeren Ürünleri Üretip Satışa Sunmak, Davada Taraf Olunmaması, Husumet Ehliyetinin Bulunup Bulunmadığı-812
 • 22--Comfort Markası, 556 Sayılı KHK nin 13. Maddesi, Husumet Ehliyeti-814
 • 23--Dava Dilekçesinin Görev Yönünden Reddi, 556 Sayılı KHK nin 71. Maddesi-815
 • 24--556 Sayılı KHK nin 71. Maddesi, Görevli Mahkeme, -MOGAZ- Tescilli Markalı Tüpler-816
 • 25--İhtisas Mahkemesi, 556 Sayılı KHK nin 61 ve 62. Maddeleri, -Aygaz- Markalı Tüpler-816
 • 26--Davaya Asliye 3. Hukuk Mahkemesi nce Bakılması Gerektiği, TSE Markasını İzin Almadan ve Sözleşme Yapmadan Ürünlerinde Kullanmak-817
 • 27--556 Sayılı KHK Kapsamındaki Davalarda İhtisas Mahkemelerinin Görevli Olduğu-818
 • 28--İhtisas Mahkemesi Sıfatı, Davalının Bayisi Olmadığı Halde Davacı Şirkete Ait Tescilli ve Markalı Tüpü İş Yerinde Bulundurması Aygaz Markası-819
 • 29--Ticaret Mahkemesi İle Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Arasındaki Görev İlişkisi, Görevsizlik Kararı-820
 • 30---GOLD DUŞ- Markasına Ait Katalogu Taklit Etmek, Görevli Mahkeme-821
 • 31--İhtisas Mahkemeleri, Cam Ambalajların, Toplanıp Pazarlanması ve İçleri Doldurularak Tekrar Piyasaya Sunulması-822
 • 32--Ticari Dava, Görevsizlik Kararı, Temyiz Dilekçesinin Verilme Usulü-823
 • 33--Davacı Şirket Adına Tescilli -Aygaz- Marka Tüpe Dolum Yapılması, Görevli Mahkeme-825
 • 34---SCOTCH-BRITE- Marka Bulaşık Süngerleri, Dava Konusu Markanın Dava Dışı Amerika Birleşik Devletleri nde Mukim Bir Şirkete Ait Olması-826
 • 35--Tescilli Markanın Koruma Hakkı, Dava Ehliyeti, Davacıların Dava Haklarının Belirlenmesi, FSEK, TTK-826
 • 36--TSE Markasının Sözleşmesiz Kullanılması, Marka Hakkına Tecavüz, Haksız Eylem Sahibinin Davada Hasım Gösterilmesi-828
 • 37--SEVEN HILL ve SILVER HILL İbareleri, Yetki İtirazı, 556 Sayılı KHK nin 63. Maddesi-829
 • 38--Ülker Sütlü Bonbon Markası, Lisans Sözleşmesi, Yetkili Mahkeme, 556 sayılı KHK nin 63. Maddesi-829
 • 39--TOKAI Firmasının Lisansıyla Üretilen Çakmaklar, Görevli Mahkeme-830
 • 40--Pizza Pizza Markası, Yetki İtirazı-831
 • 41--POKEMON TASO Olarak Bilinen Kartlar, Davalının Özel veya Tüzel Kişilik İfade Etmemesi-831
 • 42--Lisans Sözleşmesine Dayalı Olarak Üretilen Çakmak, Tokai ve Nippon Markaları, Dosyanın İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi ne Gönderilmesi-832
 • 43--Özel Ya da Tüzel Kişi Olmayan Aleyhine Açılan Dava-832
 • 44--TATLISES LOGOSU, Ticaret Mahkemesi ile Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Arasındaki Görev Uyuşmazlığı, Görevsizlik Kararının Tebliği ve Kesinleştirilmesi-833
 • 45--Valco Markası, Lisans Alanın Dava Açması, Müdahale Talebi-833
 • 46--Honda Markası, Distribütörlük ve Pazarlama Sözleşmesi, Lisans Alanın Dava Açma Hakkı-834
 • 47--SCOTH-BRİTE Markası, Yetkili Mahkeme, Davacının Tercih Hakkı-836
 • 48--Hizmet Markası Olarak Tescil Edilen Asena İsmi, Markaya Tecavüz Davalarında Yetkili Mahkemeler-836
 • 49--DESA ve SAMSONITE Markaları, Tek Yetkili Temsilci, Lisans Sözleşmesinin Feshi, Dava Hakkının Araştırılması-837
 • 50--Feka İbaresi, Markaya Tecavüz Davasının Haksız Fiilin Meydana Geldiği Yer Mahkemesine Açılmasının Şart Olmadığı-838
 • 51--LANCOME Markasını Taşıyan Ürünler, Teknik Yardım ve Lisans Anlaşması, Marka Hakkının Tüketilmesi, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun-839
 • 52--Dünyada ve Türkiye de Tescilli Markanın Distribütörlüğü ve Lisans Hakkı Sahipliği, Lisans Sözleşmesinin Verdiği Dava Açmak Hakkı-843
 • 53--Başkasına Ait Ticaret Unvanını ve Logosunu Kullanmak, Dava Açmak Hakkının Varlığı-846
 • 54--Aktif Husumet Ehliyeti, Davacıya Ait Tescilli Marka İle Üretilen Ürünlerin Kullanılmışlarını Toplayıp Yeni Etiket Yapıştırmak Suretiyle Satış Arz Etmek, Lisans Sözleşmesi, Zararın Tayini-847
 • 55--Kesin Hüküm, Muarazanın Devamı, Tüplerde İltibas, Gümüş Beyaz Alüminyum Rengi-848
 • K/3)-MARKA HAKKINA TECAVÜZ VE HAKSIZ REKABET DAVALARINDA ESASA İLİŞKİN KARARLAR-850
 • 1--Tescilli Tasarımlara ve Markalara Vaki Tecavüzünün Durdurulması, Maddi ve Manevi Tazminat İstemi-850
 • 2--AKSU Markası, Birebir Ürün Taklidi, Tazminat-851
 • 3---BY IVAN- ve -BY IVAN PATISSERIE- İle -DE LA PART D IVAN- İbareleri, Tazminat, Reeskont Faizi-852
 • 4--TSE Markasının İzinsiz Ticari Kullanımı, Tazminat-853
 • 5---BONUS- Tescilli Markasına Karşı -BONNUS- Markası Kullanarak Markaya Tecavüz, Manevi Tazminat-853
 • 6--Markaya Tecavüz ve Haksız Rekabetin Men i, Manevi Tazminat-854
 • 7--İnhisari Marka Lisans Sözleşmesi, Markaya Tecavüz, Dava Açma Hakkının Kime Ait Olduğu-855
 • 8--MESA ve MESSA İbareleri, Görsel ve Sescil Olarak Aynılığa Yakın Derecede Benzerlik Bulunduğu, Web Sayfalarına Erişimin Engellenmesi-856
 • 9--Trabzonspor Markası, Taklit Ürün Satışı, Tazminat-857
 • 10--TSE Markasını www. ecoblue5. com Adlı İnternet Sitesinde Kullanarak Ürününün Tanıtımını Yapmak, TSE Markasını Ürün Etiketinde Kullanmak Suretiyle Tecavüz, Maddi ve Manevi Tazminat-858
 • 11--Karşılaştırmalı Reklam, Kötüleme Eylemi, 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 16. Maddesi, TTK. nun 57/1 Maddesi Anlamında Haksız Rekabet-858
 • 12---TTNET VİTAMİN-, -Öğrencilere PROTEIN de Lazım-, Karşılaştırmalı Reklam Suretiyle Markaya Tecavüz ve İltibas Nedeniyle Tazminat, Makul Bir Miktarın Lisans Bedeli Olarak Tespiti-859
 • 13--www. yurticikargomagdurlari. com, Alan Adında Davacı Markasnın Yer Alması, Ticari Karakter Taşımayan Eylem, MarKKHK 9 ve 61. Maddeleri-862
 • 14--Sadece Tüketici Bilgilendirme Amaçlanıyorsa Sırf Rakibin Markasının Belirtilmesi Nedeniyle Reklamın Haksız Rekabet Olmayacağı-864
 • 15---Sercan Akpınar+Şekil- Markasında Yer Alan -Akpınar- İbaresi, Markanın Baskın ve Dikkat Çekici Unsuru, -A+Akpınar- Markası, İltibas Tehlikesi-865
 • 16--Malların Lisans Sahibi Üreticiden Elde Edildiğinin Kanıtlanmaması, Marka Haklarına Tecavüz, Maddi Manevi Tazminat-866
 • 17---SEIKO, SEIKON, SEYKON ve SAIKON- Markaları, Tanınmışlıktan Haksız Yararlanma, Tanınmış Markanın Tescili Kapsamı Dışındaki Mallar Bakımından Değerlendirme, TTK nun Haksız Rekabet Hükümleri-867
 • 18---www. gitti gidiyor. com- Adlı Web Sitesi, Marka Hakkına Tecavüz, Taklit Ürünler, Web Sitesi Vasıtasıyla Gerçekleştirilen Marka Hakkına Tecavüz ve Haksız Rekabetin Tespiti, 556 Sayılı KHK nin 61 ve 62. Maddeleri, Davalının Kusurluluğu-869
 • 19---ICE- İbaresi İle (L) Harfi, İltibasa Sebebiyet-871
 • 20---PINAR- Markası, Tescilli Markanın Ayırt Edici Niteliği Bozularak Kullanımının Markayı Kullanmamakla Eşdeğer Olduğu-872
 • 21--Markanın Birlikte Üretilmesi, Ortaklar Arası Çekişme, Markanın Tescilli Ya da Tescilsiz Olarak Adi Ortaklığın Taraflarınca Kullanılabileceği-873
 • 22--Ticaret Unvanının Terkinini İstemek, Tacir Olmak Şartı-874
 • 23---TOY- ve -MR. LOOK- Markaları, 556 Sayılı KHK nın 8. Maddesi Onama İlamının Kaldırılması-875
 • 24--Pazarlama Unsuru Basın İlanı, -Bizde Kandırmaca Yok, Sözde İndirim Yok, 50 Milyonluk Limit Yok- İfadeleri-877
 • 25--İtibar Tazminatı İsteminin Değerlendirilmesi, Manevi Tazminattan Farklı Koşullara Bağlı Olduğu-878
 • 26---Kurtlar Vadisi- Dizisi, Yanıltıcı ve Gerçek Dışı Haber Yapmak, Haksız Rekabet-880
 • 27---Şekil+Patıo- Markası, Tescilsiz Kullanmak Sureti İle Marka Üzerinde Hakka Sahip Olmak, Hakkaniyet İlkeleri-882
 • 28--Tüpleri Yetkisi Olmadan İş Yerinde Bulundurmak, 556 Sayılı KHK nin 72. Maddesi, TTK nun 71. Maddesi, BK nun 49. Maddesi, Vekâlet Ücreti-883
 • 29---Picasso- Markası-885
 • 30---Başkent Oto Emniyet Camları- İbaresi, -Başkent Cam- İbaresi-885
 • 31---Pınar Labne- Markası, -Ülker İçim Labne- Markası, -Labne-Ve -Labaneh- Sözcükleri, 556 Sayılı KHK nin 7/c Maddesi-886
 • 32---Sahil- İbaresi, -Sahil Yıldızı- İbaresi-888
 • 33---Şekil+Erkoç- İbareli Markalar, -Erkoç MühendislikErol Koç- Şeklindeki Ticaret Unvanı, -www. erkocmuh. info, -www. erkocmuhendsilik. com- İbareli Alan Adları-889
 • 34---İpragaz-, Likit Petrol Gazı Dağıtım Şirketi Olup Bayisi Olmadığı Halde Tüpleri Bulundurmak, Maddi Tazminat Tutarı-890
 • 35---Villa Levent- Markası, -Villa- ve -Villa Pera- İbareleri-891
 • 36---Versace- Markası, Taklit Kemer Tokaları-891
 • 37---Özel Kavram Dersaneleri-, -Özel Asil Kavram Dersanesi- Marka Lisansının Devrine İlişkin Sözleşme, Şube Olma Yetkisi, Karar Düzeltme İsteğinin Kabulü-892
 • 38---CITY COCOMİS- İbareli Ticaret Markası, -COCOMİR- İbareli Marka, 556 Sayılı KHK nın 14. Maddesi-893
 • 39--ETİ FORM, UNO FORM, UNO LIGHT FORM, Hükümsüzlüğe İlişkin Kararların İnşai Niteliği-894
 • 40--Bayi Olmadığı Halde Tüpleri Elinde Bulundurmak, Tazminat Miktarından Kurumlar Vergisinin İndirilmesi-895
 • 41--Bayi Olmamasına Rağmen İşyerinde Davacıya Ait Tüpleri Ticari Amaçla Bulundurmak, Zamanaşımı Süresi, TTK nun 62. Maddesi-896
 • 42--Boş Tüpleri İşyerinde Ticari Amaçla Bulundurmak, TTK nun 58 ve 61. Maddeleri, Manevi Tazminat, BK nun 49. Maddesi, Hüküm Özetinin İlanı, Tazminat Miktarından Kurumlar Vergisinin İndirilmesi-897
 • 43---Elma- İbareli Sözcük ve Şekil Markaları, -Elmavision- İbaresi-898
 • 44---İMAMOĞLU- Markası, -İMANOĞLU- İbaresi, İşletmenin Devri, 556 Sayılı KHK nin 16/2 Maddesi-899
 • 45--Televole Markası, Eser Sahipliği, 5846 Sayılı FSEK nun 8/2 ve 11. Maddeleri-900
 • 46---KOSLA OXİ ACTİON+Şekil- Markası, -SENSO OXİ ACTİON- Markası, 556 Sayılı KHK nin 9 ve 12. Maddeleri-901
 • 47---Kardelen- Markası-902
 • 48---ARŞİPEL- İbareli Marka -EGARŞİPEL- İbaresi, İddianın Genişletilmesi, Marka Tescilinin Hüküm ve Sonuç Doğurması-902
 • 49---Volume Shocking- Markası-903
 • 50---VIAGRA- Markası, -PROVEGRA- Markası-904
 • 51--AYGAZ- İbareli Tüpler, Manevi Tazminat Miktarı-905
 • 52--Kişilik Haklarını İhlal, Temyiz Süresinin Geçirilmesi, Dava Açma Ehliyeti-905
 • 53---VİTAMİN- İbareli Marka, -VİTAMİN 1970 den beri- İbareli Marka, -BELSO VİTAMİN- Markası, Hizmet Markası, 556 Sayılı KHK nin 12. Maddesi-906
 • 54--KOZA İbareli Marka, TTK nun 20 ve 56. Maddeleri, 556 Sayılı KHK nin 74. Maddesi, TMK nun 2. Maddesi-907
 • 55---DOUBLE YOU- İbaresi, Marka İltibası-909
 • 56---AYDOS- İbaresi, Öncelik Hakkı, İşletmenin Devri, 556 Sayılı KHK nin 8/3-5. Maddesi-909
 • 57--Şirketin İtibarını Sarsmak-911
 • 58--Bayilik Sözleşmesi, Markayı Kötülemek, Rekabet Yasağına Aykırı Davranmak, Vekâlet Ücreti-911
 • 59---Okyanus- İbaresi, 556 Sayılı KHK nin 8/3. Maddesi, TTK nun 57/5. Maddesi, Kullanım İle Hak Elde Etmek-913
 • 60--Davacı Şirketlere Ait Marka Tescil Belgeli Boş Tüplerin Davalı Şirketlere Ait Dolum Tesisinde Elde Edilmesi-914
 • 61---Ülker Çubuk Kraker- Markası, -Peynirli Çubuk- Markası-915
 • 62---Cartier - Yeşilköy- İbaresi, Takibe Vaki İtirazın İptaline ve İcra İnkâr Tazminatına Karar Verilmesi Talebi-915
 • 63--AYGAZ Markalı Tüpler, Eylemin Haksız Rekabet ve Markaya Tecavüz Olduğunun Tespiti ve Önlenmesi Talebi, TTK nun 58. Maddesi, BK nun 49. Maddesi, Haksız Eylem Tarihinden İtibaren Temerrüt Faizi İsteme Hakkı-916
 • 64---FİL- Markası, Karar Düzeltme İstemi-917
 • 65---Bonjour- İbaresi, 556 Sayılı KHK nin 9. ve 61. Maddeleri, TTK nun 56 ve 57/5. Maddeleri-918
 • 66--Klips ve Vidanın Aynı Boyutlarda Üretilmesi-920
 • 67---Ülker Süpriz- Markaları, -Tayaş Festival- Adlı Ürününün Ambalajı, İhlal Edilen Yararların Ağırlığı İle Bunu Giderme Gerekleri Arasındaki Orantı ve Denge, Hükmün İlânı-920
 • 68---Famas- Markası, Doğuş Markası-921
 • 69--TSE Markasının Kullanılması-922
 • 70---KOSLA OXİ ACTION- İbaresi, -SUDE OXYGEN ACTION- İbaresi-922
 • 71--Galatasaray Spor Kulübü nün Çubuklu Forması, -Taraftar- İbaresi, Lisans Sözleşmesi, TTK nun 56 ve 57/5. Maddeleri-922
 • 72---İzola- İbaresi, Ticaret Unvanının Marka Şeklinde Kullanılıp Kullanılmadığı-924
 • 73---Promart- İbaresi, Haksız Rekabet, Karar Düzeltme İsteğinin Kabulü-925
 • 74---BICIRIK- Markası, -JÖN BIJIRIK- İbaresi-926
 • 75---MARİE CLAİRE-, Lisans Sözleşmesi 556 Sayılı KHK nin 9 ve 61. Maddeleri, 5000 Sayılı Kanunun 31/2. Maddesi, Basın Kanununun 18. Maddesi-926
 • 76---Can- Kelimesi, Kullanım Hakkı-928
 • 77---LESCON- Markası, -PUMA- Markası, Marka Hakkına Tecavüz İddiası, HUMK nun 179. Maddesi-928
 • 78---Arama Konferansı- İbaresi, 556 Sayılı KHK nin 9/1-b ve 61/6 Maddeleri-929
 • 79--Aygaz Markalı Tüpler, Davalının Aracında Başka Firmanın Tüplerinin Bulunması, TTK nun 57. Maddesine Aykırılık-930
 • 80---avea- İbaresi-931
 • 81--Plastik Torbaların Benzerlikleri-932
 • 82-- PAPUCCİ İbaresi, PANUCCİ İbaresi, 556 Sayılı KHK nin 9/1-b Maddesi-933
 • 83---Galatasaray- Markası, Ülkesellik Prensibi, 556 Sayılı KHK nin 61/c ve 62. Maddeleri-933
 • 84---BEL-KO- İbareli Marka, 556 Sayılı KHK nin 61/c Bendi-935
 • 85---Bayramoğlu Yem- İbaresi-935
 • 86---Gen-Pa- Sözcüğü, Tescilli Ticaret Unvanı-936
 • 87---FOTO HAYAT- İbaresi, -STÜDYO HAYAT- İbaresi-936
 • 88--Lacoste Markası, 556 Sayılı KHK nin 61/ c Maddesi-937
 • 89---EKOMETRE- İsimli Gazete, -EKOHABER- İsimli Gazete-938
 • 90--Tokai Marka Çakmaklar, Sport China Çakmaklar, Karar Düzeltme İsteminin Kabulü-939
 • 91---Servis- Markası, -Concord Servis- Markası-941
 • 92---Halil İbrahim Sofrası- İsmi, Öncelik Hakkı-941
 • 93---CHOCO PRİNCE- ve -PRİNCE FOURE- Markaları, -PRENS- Markası, Tanınmış Marka-942
 • 94--Galatasaray Spor Kulübü Derneği, Lisans Sözleşmesi, Sarı-Kırmızı Renklerden Oluşan Forma Giydirilmiş Oyuncak Bebek Üretimi ve Satışı-943
 • 95---Total- Markası, -Tuta- Markası, TTK nun 57/5. Maddesi-944
 • 96---TOKAİ- Markası, Doldur-Kullan Tip Çakmaklar, Lisans Sözleşmesi, Tescilsiz Tasarımların Haksız Rekabet Hükümlerine Göre Korunması, Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin Lahey Anlaşması-945
 • 97--Firmanın Müşterilerine Kötüleyici Yazı Göndermek, TTK nun 56 ve 57. Maddeleri, BK nun 48. Maddesi-947
 • 98---Braun- Markalı Ürünler, Bayilik Sözleşmesinin Haksız Olarak Feshi, Karar Düzeltme İsteğinin Kabulü-948
 • 99---Belko- Markası, Taklit Markayla Kömür Satmak, 556 Sayılı KHK nin 61/e Maddesi-949
 • 100--ŞAMPİYON Markası, 556 Sayılı KHK nin 66/B ve 68. Maddeleri, Maddi Tazminat-949
 • 101---Keimex- Markası, Uygun Olan Tedbirlerin Uygulanması, Ürünlerin İmhasına Karar Verilmesi-950
 • 102---AİWA- Markası, Gümrükte Yakalanan Mallar, Dava Açma Hakkı, 556 Sayılı KHK nin 61 ve 62. Maddeleri, TTK nun 52 ve 58/1-e Maddeleri, BK nun 49. Maddesi, Vekâlet Ücreti-951
 • 103---HEREKE- Markası, -ÖZEL HEREKE- Markası, TTK nun 20/1l. Maddesi-953
 • 104--Mogaz Markalı Çok Sayıda LPG Tüplerini İşyerinde Bulundurmak-954
 • 105---CEMRE BRİKET KÖMÜR- Markası, -EMRE KÖMÜR- Markası, Müdebbir Tacir, TTK nun 20/2. Maddesi-954
 • 106--Mogaz Markası, LPG Tüplerini İşyerinde Bulundurmak-955
 • 107---GORDİON- Sözcüğü, İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti-955
 • 108--Bayi Olmayan İşyerinde Bulunan Boş Tüpler, Dava Arkadaşlığı, Vekâlet Ücreti-956
 • 109---Lora- Markası, Şekerleme Ambalajı-957
 • 110---Tofy- ve -Kent Tofy-Markaları, -Toffe- Sözcüğü-957
 • 111---BİBSON- Hizmet Markası, 556 Sayılı KHK nin 66/II. Maddesi-958
 • 112--Aygaz ve Lipetgaz Markaları, LPG Tüplerini İşyerinde Bulundurmak-959
 • 113---UNO- İbaresi ve -Light Form Doğal Ekmek- İbaresi-959
 • 114---Çaykur Tiryaki Çay-, -Duru Tiryaki Çay-, İmha Kararı-960
 • 115--Aygaz Tüpleri, TTK nun 57/5. Maddesi, İyiniyet Kurallarına Aykırılık-961
 • 116---AYGAZ- Markası Taşıyan LPG Tüpleri, TTK nun 57/5. Maddesi-961
 • 117---AYGAZ- Markalı Tüpler-962
 • 118---FLOOR- ve -FLEKS- İbareleri-962
 • 119--Turcom İbaresi, TRCOM İbaresi-963
 • 120--Aygaz ve Mogaz Markalı Tüpler, Bayi Olmadığı Halde Tüpleri Toplayıp Doldurmak Suretiyle Haksız Kazanç Elde Etmek-964
 • 121---Aysal- ve -Aysallar- İbareleri, Ticaret Unvanı-964
 • 122---YILMAZ- Markası, -YILMAZLAR- İsmi-966
 • 123---Aygaz- Markalı Tüpler, TTK nun 57/5. Maddesi-966
 • 124---YAĞMUR- Markası, -EMİRSAN- Markası-967
 • 125--BOSCH Markalı Elektrikli El Aletleri, Gümrükte El Konulup Piyasaya Sürülmeden İmha Edilen Taklit Markalı Ürünler-968
 • 126---TEST TEKNİĞİ- İbaresi-969
 • 127--Davacı Şirketin Etiketleri Üzerine Davalı Şirketin Etiketlerini Yapıştırmak, TTK nun 58 ve 61. Maddeleri-969
 • 128---American Express Kart-, -Cartier-Yeşilköy- İbaresi-970
 • 129---Trakya- Kelimesi, Tescilli Marka Hakkı, 556 Sayılı KHK nin 9 ve 61. Maddeleri-971
 • 130---FREŞA- Markası, -FRESH- Markası, Yoksun Kalınan Kazancın İstenme ve Hesaplanma Usulleri Davadan Feragat, Temyiz İsteminin Süre Yönünden Reddi-972
 • 131--Spontex Markası, TİLLO Markası, Haksız Rekabet-974
 • 132---Home Store- İbareli Marka, 556 Sayılı KHK nin 7/d. Maddesi-976
 • 133---Shell- Markası, 556 Sayılı KHK nin 61 ve 62. Maddeleri-977
 • 134---TOY- ve -MR. LOOK- Markaları, Tescilli Bir Marka Üzerinde Sağlararası İşlemler, Tescilli Bir Markanın Kullanım Hakkı-979
 • 135---Pınar Labne, Labaneh, Pınar Labnneh, Labnem- Markaları-981
 • 136---AKER- Markası, 556 Sayılı K. H. K. nun 5 ve 62. Maddeleri-982
 • 137---RENAULT- Markası ve Logosu-983
 • 138---BİZİM, BİZİM+şekil, BİZİM BULGUR- Markaları, Yeniden İnceleme Değerlendirme Kurulu Kararının İptali İstemi-984
 • 139--Maddî Tazminatın Belirlenmesi, 556 Sayılı KHK nun 62/ilk-6, 64 ve 66. Maddeleri, TTK nun 58/d-e Maddesi-985
 • 140--G. Oto İbaresi, İşletme Adına ve Marka Hakkına Tecavüz, TTK nun 52. Maddesi-986
 • 141--Konyalı İbaresi, Ticaret Unvanını Kullanmak Hakkı-987
 • 142--Birbirinin Aynı Olduğu Tespit Edilen Sobaların Farklı Markalarla Satışa Sunulması, Alıcı Gözünde İlk Bakışta Uyanan İzlenimin Yanılma İçin Yeterli Olabilmesi, Karıştırılma Tehlikesi-988
 • 143--Topçunun Yeri İbaresi, 556 sayılı KHK nin 9/1. Maddesi, Haksız Rekabetin Men i, Manevî Tazminat, İmha ve Hükmün İlânı-990
 • 144--PANASONİC Markası, Türkiye deki Tek Dağıtıcı, Bayilik Vermek Hakkı, Aldatıcı ve Yanıltıcı İlân, Haksız Rekabet, Zamanaşımı Süresi-990
 • 145--Bayi Olmayan İşyerinde Tespit Edilen Tüpler-992
 • 146--Tofy ve Kent Tofy Markaları, Toffe İbaresi-993
 • 147--SCOTCH ve SCOTHCARE İbareleri, Bayilik Sözleşmesine Aykırı Davranmak, 556 Sayılı KHK nin 8/4 Maddesi, TTK nun 56 ve 57. Maddeleri-994
 • 148--İSTİKBAL Markası, Maddi Zararın Saptanma Yöntemi ve İmhasına Karar Verilen Ürünlerin Niteliği Hakkında İnceleme-994
 • 149--PRİME ULTRA Markası, 556 sayılı KHK nın 7/1-c Maddesi, Kullanım Sonucu Kazanılan Ayırt Edici Nitelik-996
 • 150--Meşhur Rumeli İşkembecisi Unvanı, 556 Sayılı KHK nin 9/a ve 66/b Maddeleri-996
 • 151--PINAR Markası, Ülke Çapında Tanınmış Marka-998
 • 152--Fly-Inn İsimli İşyeri, Borçlar Kanununun 43. Maddesine Göre Tazminat-998
 • 153--Taklit Markalı Malların İthali, TRIPS Anlaşması, Gümrük Yönetmeliği-999
 • 154--ARK Markası, 556 Sayılı KHK nin 61. Maddesi, TTK nun 56 ve 57. Maddeleri-1001
 • 155--Uludağ İbaresi, Ticaret Unvanı Olarak Tescilli İbare, TTK nun 54. Maddesi-1001
 • 156--Taklit Marlboro Sigarası, Karar Düzeltme Talebi-1002
 • 157--Tuborg Markalı Ürünlerin Sözleşme Olmaksızın Pazarlanması, Karar Düzeltme Talebi-1003
 • 158--AMS JUMBO HUNDRED CO2 ABSORBER İbaresi, TMS İbaresi, Davacılar Arasında Zorunlu Dava Arkadaşlığı Bulunmadığından Davanın Tefriki-1003
 • 159--Adel Markalı Kalem, Marka Hakkına Tecavüz, Haksız Rekabet-1005
 • 160--Tekirdağ Rakısı, Tescilli Marka Hakkına Tecavüz, Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları, Ülkesellik Prensibi TRİPS Anlaşması-1006
 • 161--Seray Markası, Ticaret Unvanını Kullanmak Hakkı, TTK nun 52 ve 54. Maddeleri, 556 Sayılı KHK nin 6. Maddesi-1007
 • 162--Süer Markası, TTK nun 52. Maddesi, Ticaret Unvanı, İyiniyet Hükümleri, Haksız Rekabetin ve Elde Edilmesi Mümkün Menfaatlerin Tespiti, Kelimenin Ticaret Unvanından Silinmesi, Tanıtım Vasıtalarının Kullanımının Yasaklanması, Hükmün İlânı-1008
 • 163--TERAS CİNO Markası, Elvan UNO Markası, Karar Düzeltme Talebi-1009
 • 164--ÇERÇİ YUSUF Markası, Ad ve Soyadın Ticaret Unvanında Kullanılması-1010
 • 165--Mc Uno İbaresi, Tescilli Markanın Terkin Edilinceye Kadar Haksız Rekabet Eyleminin Unsuru Olmayacağı-1011
 • 166--REAL Ticaret Unvanına ve Markasına Tecavüz-1011
 • 167--Sözleşme Olmaksızın Davacının Bayii Olduğu Firmanın Ürünlerini Pazarlamak, Tazminat Hesabında Esas Alınacak Kıstas, El Konulan Malların Davacıya Verilmesi-1012
 • 168--Unvanın Haksız Olarak Kullanılması, İltibasın ve Haksız Rekabetin Önlenmesi-1013
 • 169--Tescilli Markayı Taşıyan Sigaraların Taklitleri, Serbest Gümrük Bölgesindeki Transit Emtia-1014
 • 170--Başkası Adına Tescilli Markanın Ambalajlarda Kullanılması-1015
 • 171---Doyum- İbaresi, Başkası Adına Tescili Markanın İşyeri İsmi Yapılması, Esnaf Sicilinde Kayıtlı İşletme Adı-1015
 • 172--SATEN Sözcüğü, Tescili Markanın İptal Edilmedikçe Başkalarınca Aynı Tür Emtia İçin Kullanılamayacağı-1016
 • 173--Ankara Gazozu, Markayı Kullanmak Hakkının Lisans Sözleşmesiyle Devralınması, Haksız Rekabet-1016
 • 174--CONVARCE Markası, Lisans Sözleşmesiyle Kullanım Hakkına Sahip Olunan Markanın Başkası Tarafından Satılan Ayakkabılarda Kullanılması-1017
 • 175--Renault Markası, Markanın ve Logonun Türkiye de Münhasıran Kullanmak Hakkı, İkinci El Otomobil Satışı-1017
 • 176--Piyer Cardin Markası, Tek Yetkili Temsilcilik, Lisans Sözleşmesindeki Cezaî Şart-1018
 • 177--Cam Sil Markası, Ürün Ambalajlarında İltibas, Markaya Tecavüz-1019
 • 178--NETA SAUNA Markası, Haksız Rekabetin Tespiti ve Men i, Davacıya Ait Ürün Resimlerinin Davalının Tanıtım Broşüründe Kullanılması-1020
 • 179--Tüketiciyi Yanıltacak ve Haksız Rekabete Yol Açacak Şekilde Reklâm Yapmak, Akaryakıta Katılan Katkı Maddelerinin Kaliteye Etkisinin Tespiti, İspat Külfeti, Karşılık Dava-1021
 • 180--Hobby Markalı Ürün, Sözleşmeye Aykırılık, Tecavüzün Tespiti, Üretimin Durdurulması, Koli ve Ambalajların Toplatılması, Hükmün İlânı-1022
 • 181--Derby ve Gislaved Markaları, Maddî ve Manevî Tazminat Talebi, Yoksun Kalınan Kazacın Hesaplanması-1023
 • 182--Kalite Sistem Belgesinin Haksız Kullanımı, Tüketicinin Yanıltılması-1024
 • 183--Haksız Rekabetin Önlenmesi, Davalının İşyerindeki Levha ve Yazıların Kaldırılması-1026
 • 184--Sözleşme Konkordato Sebebiyle Sona Ermesine Rağmen Uludağ İsmi Altında Üretime ve Satışa Devam Edilmesi, Marka Hakkına Tecavüzün Önlenmesi ve Maddî Durumun Ortadan Kaldırılması, Tazminat Haklarının Saklı Tutulması-1027
 • 185--Gap Çay ve Ata Çay Markaları, Tescilli Markayla Renk, Dizayn, Ebat, Yazı Gibi Yönlerden Aynı Olan Ambalajdaki Çayın Piyasaya Sürülmesi-1028
 • 186--Aysan Markası, Markaya Tecavüzün Durdurularak Sonuçlarının Ortadan Kaldırılması, Maddî ve Manevî Tazminat, Maddî Tazminat Miktarının Tayini-1029
 • 187--FIRAT Kelimesi, Ticaret Unvanına Tecavüz-1030
 • 188--PINAR Markası, Benzerlik Meydana Getirilerek Tescilli Markanın Tanınmışlığından Yararlanmak, Marka Hakkına Tecavüz ve Haksız Rekabetin Önlenmesi, Ürünlerdeki İbarelerin Silinmesi, Ürünlerin Toplatılıp İmhası, Manevî Tazminat-1031
 • 189--Ülker Markası, Markaların Görsel Olarak Benzerlikleri, Ürün Ambalajları Arasında İltibas-1032
 • 190--Queen Of Turkey, Rüçhan Hakkı, İsim Hakkına Müdahale-1033
 • 191--Haksız Rekabetin Tespiti ve Önlenmesi, İyiniyet Kurallarına Aykırı Hareketler, TTK nun 56. Maddesiyle Getirilen Kıstas, Bir Defalık Kullanılmak Üzere Üretilen Cam Kapların Başkaları Tarafından Toplanıp Ticarî Amaçla Yeniden Kullanılması-1034
 • 192--Güzelgaz ve Yücelgaz Markaları, Tescilli Tüpleri Piyasadan Toplayıp Korsan Olarak Doldurarak Piyasaya Sürmek-1036
 • 193--UZUNGİL Markası, Bir Hakkın Kullanımı İçin Verilen İznin Geri Alınması, Muvafakatnamenin Süresiz ve Koşulsuz Oluşu-1037
 • 194--Ambalajın Taklidi, Manevî ve Manevî Tazminat-1039
 • 195--KEBO Markası, Türkiye de Tescilli Markayı Taşıyan Ayakkabıların İthal Edilip Pazarlanması, Yurt Dışında Tescilli Marka-1040
 • 196--Prince İbaresi, Dünyaca Tanınmış Markayla İltibas Oluşturacak Şekildeki Markayı Kullanmak-1040
 • 197--Mayo Clinic Markası, Uzamış Zamanaşımı, Marka ve Telif Haklarına Tecavüz, Haksız Rekabet-1041
 • 198--Naf Naf Markası, Yabancı Ülke Firması Adına Tescilli Marka, Türkiye deki Lisans Hakkı, Marka Hakkının Tüketilmesi-1043
 • 199--VITRA Markası, Tanınmış Marka, Korumanın Kapsamı, İthalatı Önlemek Hakkı, Haksız Rekabetin Tespiti ve Men i, Kararın İlânı-1044
 • 200--Suzuki Markası, El İlânlarıyla Başkasının Ticarî Faaliyetini Karalamak-1045
 • 201--TSE Markasının Haksız Kullanılması, Markaya Tecavüzün Men i Maddî ve Manevî Tazminat, Ürünlerin Toplatılması-1047
 • 202--Grundıg Markası, Lisans Sözleşmesinin Feshine Rağmen Markanın Kullanılması, Markanın Taklit Olduğunun Faaliyet Konusu Gereği Bilinmesi-1048
 • 203--TSE Markasının Sözleşme Yapılmadan Kullanılması-1050
 • 204--DEXER Markası, Tek Satıcılık Kavramı, Üçüncü Kişilerin Durumu-1050
 • 205--Tescilli Markanın Aynı İş Kolundaki Ticarî Faaliyetlerde Başkası Tarafından Kullanılması, Tanınmış Marka-1053
 • 206--Tescilli Markayı Taşıyan Ürünün Taklit Edilerek Piyasaya Sürülmesi-1053
 • 207--Bir Kere Kullanılmak İçin Üretilmiş Şişeleri Toplayıp Satarak Haksız Rekabet, Karar Düzeltme İstemi, Onama Kararının Kaldırılması-1054
 • 208--YAPI Sözcüğü, Başkası Adına Tescilli Markanın Tanıtım Evraklarında Kullanılması-1056
 • 209--Devir Alınan Markanın ve Unvanın Devri, Tecavüzün Ref i-1057
 • 210--Yargıcı İbaresi, Mağazanın Vitrinine ve Camlarına Başkası Adına Tescilli İbareyi Yazmak-1058
 • 211--Aygaz Markası, Aynı Renk ve Detantör Tipinde Küresel Tüpler Kullanarak Haksız Rekabet-1059
 • 212---VITRA- ve -VİTRABLOK- İbareleri, Tescilli Markayla İltibas Meydana Getirmek-1060
 • 213--Başka Şirket Adına Tescilli Unvan ve Logoyu Kullanmak, Zamanaşımı-1061
 • 214--Özlem Sözcüğü, Başkasına Ait Ticaret Unvanını Kullanmak-1062
 • 215--Maddî Tazminat Hakkının Zamanaşımına Uğrayan Kısmı-1063
 • 216--Verto-Valeo Markası, Taklit Ambalajla Mal Satmak, Haksız Rekabetin Tespiti İçin Bilirkişi İncelemesi-1063
 • 217--İltibas, Manevi Tazminatın Miktarı-1064
 • 218--Loft Markası, Taklit Markalı Giyim Eşyası Pazarlamak-1065
 • 219--Kötüleyici Beyanlarda Bulunarak Haksız Rekabet-1066
 • 220--Milangaz Markalı Tüp, Başka Şirketlere Ait Boş Tüpleri Doldurtup Satışa Sunmak-1067
 • 221--İşyerinde Boş Olarak Bulunan Tüpler-1068
 • 222--Besler ve Beşler Markaları, Marka İptal Davasının Sonucunun Beklenmesi, Etiketlerin İmhası, Mamullerin Toplanması-1068
 • (4)-MARKA HAKKINA TECAVÜZ SUÇLARI-1069
 • A)-MARKA HAKKINA TECAVÜZ SUÇUNUN MUHAKEMESİ-1070
 • A/1)-TAKİBİN ŞİKÂYETE BAĞLI OLUŞU-1070
 • a)-Şikâyet Şartı-1070
 • b)-Şikâyet Hakkı-1072
 • c)-Şikâyet Süresi ve Şikâyetten Vazgeçmek-1073
 • d)-Uzlaşma-1074
 • A/2)-DAVA VE KOVUŞTURMA-1076
 • a)-İddianame-1076
 • b)-Görevli Mahkeme-1076
 • c)-Hukuk Davasının Sonucunun Ceza Davasına Etkisi-1078
 • d)-Dava Zamanaşımı-1079
 • B)-MARKA HAKKINA TECAVÜZ SAYILAN FİİLLER-1080
 • B/1)-556 SAYILI KHK NİN 61/A MADDESİNDE DÜZENLENEN SUÇLAR-1082
 • a)-Markanın İktibası veya İltibası (5833 sayılı Yasa ile Değişik 61/A(1)md. )-1082
 • b)-Marka Simgesini Kaldırma: Marka Tescilini Gösteren İşaretin Kaldırılması (5833 sayılı Yasa ile değişik 61/A-(2)md. )-1090
 • c)-Yetkisiz Tasarruf; Tasarruf Yetkisi Bulunmadığı Halde Marka Hakkına İlişkin Hukuki İşlemlerde Bulunmak (5833 sayılı Yasa ile değişik 61/A-3. fıkra)-1090
 • B/2)-MARKA HAKKINA TECAVÜZ SUÇUNA İŞTİRAK-1091
 • B/3)-MARKA HAKKINA TECAVÜZ SUÇLARINDA TÜZEL KİŞİNİN SORUMLULUĞU-1094
 • B/4)-MARKA HAKKINA TECAVÜZ SUÇUNA TEŞEBBÜS-1096
 • B/5)-MARKA HAKKINA TECAVÜZ SUÇUNUN BİRDEN FAZLA MÜŞTEKİYE KARŞI İŞLENMESİ-1098
 • B/6)-HUKUKA UYGUNLUK SEBEBLERİ-1099
 • C)-MARKA HAKKINA TECAVÜZ SUÇUNDA CEZALAR-1100
 • C/1)-HAPİS VE ADLİ PARA CEZASI-1100
 • C/2)-GÜVENLİK TEDBİRLERİ-1101
 • C/3)-ETKİN PİŞMANLIK-1104
 • C/4)-HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI-1105
 • D)-YARGITAY KARARLARI-1105
 • D/1)-CEZA GENEL KURULU NUN MARKA HAKKINA TECAVÜZ İDDİASIYLA AÇILAN DAVALARDAKİ KARARLARI-1105
 • 1--Arama İşleminin Hukuka Aykırı Olup Olmadığı, Kişinin Sattığı Ürünlerin Taklit Olup Olmadığını Anlayıp Anlamayacağı-1105
 • 2--Ambalajda Çaykur a Ait Tescilli Markalarda Yer Alan Unsurlara Yer Verilmesi, Aslî Zamanaşımı Süresi-1118
 • 3--Tweety+Şekil Markası, Markaların Toplumda Ulaştığı Tanınmışlık Düzeyi, Taksit Ürünlerin Satışa Arz Edilmesi-1120
 • 4--Ceza Yargılamasının Amacı, Sanığın Hukukî Durumunun Tüm Kanıtlarla Birlikte Değerlendirilmesi, 556 Sayılı KHK nin 61/A-c Maddesine Muhalefet-1127
 • D/2)-MARKA HAKKINA TECAVÜZ İDDİASIYLA AÇILAN DAVALARDA USUL HÜKÜMLERİYLE İLGİLİ KARARLAR-1128
 • 1--556 Sayılı KHK nın 61/A-c Maddesi, TCK nın 2 nci Maddesi, 551 Sayılı Kanundaki Düzenlemenin TTK nın 57/5 Maddesi Hükmünü Tescilli Markalarla Sınırlı Olmak Üzere Örtülü Olarak Yürürlükten Kaldırdığı-1128
 • 2--Sanığın Suça Konu Taklit Ürünleri Nereden Aldığını Bildirmesi, Etkin Pişmanlık. -1130
 • 3--HAGB Şartları, Hâkimin Kanaat Verici Basit Bir Araştırma Yaparak Zararı Belirlemesi Gereği Aynı Gün Yapılan Aramada Farklı Firma Ürünlerinin Ele Geçmesi; Zincirleme Suç Hükümleri-1130
 • 4--5833 Sayılı Yasanın Yürürlükte Olduğu, Maddi Gerçeğin Araştırılmaması-1131
 • 5--Tescilli Markalara Hukuki ve Cezai Koruma Getiren 551 Sayılı Kanundaki Düzenlemenin Türk Ticaret Kanununun 57/5. Fıkra Hükmünü Tescilli Markalarla Sınırlı Olmak Üzere Örtülü Olarak Yürürlükten Kaldırdığı-1131
 • 6--Şikâyetin Dava Açıldıktan Sonra Yapılması, Düşme Kararı-1133
 • 7--Uzlaşma Teklifi, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması-1133
 • 8--Şikâyetten Vazgeçilmesi, CMK nun 243. Maddesi, TCK nun 73. Maddesi-1134
 • 9--Dava Zamanaşımı, Müsadere-1134
 • 10--Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması, CMK nun 231. Maddesi-1134
 • 11--Kâtip İmzasının Bulunmaması-1134
 • 12--Temyiz Hakkı, Tütün, Tütün Mamulleri Tuz ve Alkol İşletmeleri A. Ş. -1135
 • 13--Temyiz Talebinden Vazgeçmek-1135
 • 14--Şikâyetten Vazgeçilmesi, 556 Sayılı KHK nin 61/A-c Maddesi, TCK nun 73. Maddesi-1135
 • 15--Lisans Sözleşmesi, Şikâyet Hakkı, -Valeo- Markası, 556 Sayılı KHK nin 21. ve 73. Maddeleri-1135
 • 16--Şikâyet Hakkının Süresi, Takipsizlik Kararına Karşı Yapılan İtirazın Reddi, Kanun Yararına Bozma-1137
 • 17--Müdahillik Sıfatının Düşmesi, Şikâyetten Vazgeçilmesi-1137
 • 18--Görevli Mahkeme, 556 Sayılı KHK nin 71. Maddesi, Ankara Fikri ve Sınaî Haklar Ceza Mahkemesi-1138
 • 19--Sanık Lehine Olan Kanunun Uygulanması-1138
 • 20--İki Ayrı Suçtan Dava Bulunması-1138
 • 21--Şikâyet Hakkı, Yasal Süresi İçinde Şikâyet, Müdahale Talebi-1139
 • 22--Firmanın Şikâyet Hakkının Olup Olmadığının Belirlenmesi-1139
 • 23--Şikâyet Hakkı Vermeyen Lisans Sözleşmesi-1139
 • 24--Şikâyet ve Dava Açma Hakkı Tanıyan İnhisari Nitelikte Lisans Sözleşmesinin Yokluğu-1140
 • 25--Görevli Mahkeme-1140
 • 26--Olumsuz Görev Uyuşmazlığı, Yazılı Emir-1140
 • 27--Hükmün Mevzuunun İddianamede Belirtilen Eylemden İbaret Olacağı-1141
 • 28--Usulüne Uygun Şikâyetin Yokluğu-1141
 • 29--Müdahil Firmanın Şikâyet Hakkının Bulunduğu-1142
 • 30--Şikâyetten Vazgeçilmesi-1142
 • 31--Gümrük İdaresi Vekilinin Temyiz Talebi-1142
 • 32--Volkswagen- Markasının Kullanım Hakkı, 556 Sayılı KHK. nin 21. Maddesi-1142
 • 33--Görevli Mahkeme-1142
 • 34--İzmir Fikri ve Sınaî Haklar Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu-1143
 • 35--Şikâyet ve Müdahale Dilekçesinin Yokluğu-1143
 • 36--İşyeri Sahibinin Sorumluluğu, Geçerli Şikâyetin Varlığı-1144
 • 37--Davalar Arasında Hukuki ve Fiili İrtibat-1144
 • 38--Müşteki Şirket Tarafından Avukata Vekâletname Verilip Verilmediği-1144
 • 39--Bolulu Hasan Usta Süt Tatlıları Markası, İnhisarî Lisans Sözleşmesi, Lisans Alan Şirketin Dava Hakkı-1144
 • 40--Müdahilin Şikâyetten Vazgeçmesi-1145
 • 41--Acele İş, Adlî Tatilde Temyiz Süresinin İşlemesi-1145
 • 42--Şikâyet Tarihi İtibariyle Geçerli Vekâletname Olup Olmadığı-1145
 • 43--Keşif Yapılması İsteğinin Müdahale Talebi Niteliğinde Olduğu-1145
 • 44--Görevli Mahkeme-1146
 • 45--Vekâletname Mevcut Olup Olmadığı, Vekâletin Süresi Olup Olmadığı-1146
 • 46--Bağlantı Bulunması Halinde Dosyaların Birleştirilmesi, Suçun İkrar Edilmesi-1146
 • 47--Kaçakçılık Suçu ve Maka Hakkına Tecavüz Suçu-1146
 • 48--Fenerbahçe Sportif Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A. Ş. , Firmanın Adının Değişmesi-1147
 • 49--Şikâyetten Hükümden Sonra Vazgeçilmesi-1147
 • 50--Avukatlara Vekâlet Verilip Verilmediği-1147
 • 51--Şikâyetin Süresinde Yapıldığı-1147
 • 52--Suçun Takibi Şikayete Bağlı ve Vazgeçme İle Düşen Suçlardan Olması-1148
 • 53--Şikâyette Bulunup Davayı Takip Eden Vekillere Verilmiş Bir Vekâletnamenin Dosyada Bulunmaması-1148
 • 54--Usulüne Uygun Şikâyetin Varlığı-1148
 • 55--Suça Konu Eşyalar Yönüyle Açılan Dava Bulunmaması-1148
 • 56--Lisans Sözleşmesi Olup Olmadığının Araştırılması-1149
 • 57--Şikâyet Hakkı Bulunduğu Halde Kamu Davasının Düşürülmesine Karar Verilmesi-1149
 • 58--İnhsarî Olmayan Lisans Sözleşmesi, 556 Sayılı KHK nin 21. Maddesi-1149
 • 59--Kamu Davasının Geçerli Şikâyet Yokluğu Nedeniyle TCK nun 99. Maddesi Uyarınca Düşürülmesi-1150
 • 60--Hükümden Sonra Şikâyetten Vazgeçmek-1150
 • 61--Şirketi Temsile Yetkili Olup Olmadığının Araştırılması-1150
 • 62--Tarafları ve Dava Konuları Aynı Dosyaların Birleştirilmesi-1150
 • 63--Müdahale Talebi Hakkında Karar Verilmemesi-1151
 • 64--Müdahilin Duruşmalı Temyiz İncelemesi İsteği-1151
 • 65--Nüfus Kaydıyla Uyumsuzluk, CMUK nun 250. Maddesine Aykırı Davranılması, Eksik Soruşturmayla Mahkûmiyet Kararı-1151
 • 66--Kamu Davasının Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesi Kararının Temyizi-1151
 • 67--Eski Hale Getirme Talebi, Şikâyetten Vazgeçmek, Vazgeçmenin Sanığa Sorulması-1152
 • 68--Bilirkişinin Hüviyetini ve Yeminini İçeren Zaptın Usulüne Uygun Düzenlenmemesi, Vekâletin Süreli Olup Olmadığı-1152
 • 69--Vekâletnamenin Getirtilmesi-1152
 • 70--Bilirkişi Yemin Zaptının Matbu Düzenlenmesi-1152
 • 71--Tescilli Marka İle İlişkinin Belgelendirilmesi, Şikâyet Tarihinde Geçerli Vekâletname-1153
 • 72--Firmanın Ad Değişikliği, Şikâyet Hakkının Varlığı-1153
 • 73--Müşteki Şirket Temsilcisinin Dinlenilmesi, Şikâyet Hakkının Başlangıcının Tespiti, Düşürülüp Ortadan Kaldırma Kararı-1153
 • 74--Temyiz Tarihinde Geçerli Vekâletname Var Olup Olmadığı-1154
 • 75--Suçtan Zarar Görmeyen Müşteki-1154
 • 76--Bilirkişi Yemin Tutanağının Kopyalı Düzenlenmesi-1154
 • 77--Karar Başlığında Müdahil Olmayan Firmanın Adının Gösterilmesi-1154
 • 78--Hükümden Sonra Şikâyetten Vazgeçmek-1154
 • 79--Müdahale Tarihi İtibariyle Geçerli Vekâletname Olup Olmadığı-1154
 • 80--Müdahil Olmayan Müştekinin Temyizi-1155
 • 81--Müdahale Talebi hakkında Karar Verilmemesi-1155
 • 82--Muhakemenin İadesi Talebinin Duruşma Açılmaksızın Reddi-1155
 • 83--Şikâyet Tarihi İtibariyle Geçerli Vekâletname-1155
 • 84--Davaya İki Yıllık Süre İçinde Yapılan Katılma Talebi-1155
 • 85--Müdahil Olmayanın Temyizi-1156
 • 86--Vazgeçmek Yetkisi İçermeyen Vekâletname-1156
 • 87--Geçerli Bir Şikâyetin Mevcut Olduğu-1156
 • 88--Gıyabî Hükmün Usulsüz Tebliği-1156
 • 89--Şikâyetten Vazgeçmek Yetkisinin Olup Olmadığı-1156
 • 90--Temyiz Süresinin Adlî Tatilde İşlemesi-1156
 • 91--556 Sayılı KHK ye Muhalefet Suçunun Şahsî Davayla Takip Olunamayacağı-1157
 • 92--Vekilin Başka Vekil Tayin Etmesi-1157
 • 93--Sanığın Aynı Çatı Altında Oturmayan Babasına Yapılan Tebligat-1157
 • 94--Kamu Davasının Yasaya Aykırı Olarak Düşürülmesine Karar Verilmesi-1158
 • 95--Vekâletnamelerin Tasdiksiz Oluşları-1158
 • 96--Müdahil Olmayanın Temyizi-1158
 • 97--Bilirkişinin Kimliğinin ve Yemininin Tespit Edilmemesi-1158
 • 98--Yasal Süre İçinde Geçerli Bir Şikâyet ve Müdahale Talebi Yokluğu-1158
 • 99--Lisans Sözleşmesinde Dava ve Şikâyet Hakkı Tanınmaması-1158
 • 100--Temyiz Süresinin Adlî Tatilde İşlemesi-1159
 • 101--Görevli Mahkeme-1159
 • 102--Şikâyetten Vazgeçmek-1159
 • 103--Temyiz Talebinden Vazgeçilmesi-1159
 • 104--Hükmün, Temyiz Dilekçesinin ve Tebliğnamenin Tebliği-1159
 • 105--Temyiz Talebinin Reddi-1160
 • 106--556 sayılı KHK ye Muhalefetten Açılan Davanın 5846 Sayılı Kanuna Göre Hüküm Kurularak Sonuçlandırılması-1160
 • 107--Şikâyetten Vazgeçilmesi-1160
 • 108--Usulüne Uygun Şikâyetin Varlığı-1160
 • 109--Hükümden Sonra Şikâyetten Vazgeçmek-1161
 • 110--Şikâyet Hakkının Varlığının Tespiti-1161
 • 111--Mükerrer Dava, Dava Dosyalarının Birleştirilmesi-1161
 • 112--Dava Zamanaşımı-1161
 • 113--Hükümden Sonra Şikâyetten Vazgeçmek-1161
 • 114--Duruşma Tutanağının Kâtip Tarafından İmzalanmaması-1162
 • 115--Temyizden Vazgeçilebileceği-1162
 • 116--Şikâyet Hakkının Tespiti-1162
 • 117--Şikâyet Hakkının Varlığını Tespit Amacıyla Lisans Sözleşmesi, Marka Tescil Belgeleri ve Vekâletnamenin Getirtilip İncelenmesi-1162
 • 118--Kamu Davasının Düşürülmesi, Şikâyet Süresi-1163
 • 119--Şikâyet Hakkının Varlığının Araştırılması-1163
 • 120--Çaykur Genel Müdürlüğü Tarafından Yapılmış Şikâyet Yokluğu-1164
 • 121--Hükmün Sanık Vekiline Tebliği-1164
 • 122--Avukat Olmayan Kişinin Şirket Adına Şikâyeti-1164
 • 123--İnhisarî Lisans Sözleşmesi-1164
 • 124--Süresinde Yapılmış Şikâyete Rağmen Kamu Davasının Düşürülmesine Karar Verilmesi-1165
 • 125--Düzenleme Tarihi Bulunmayan Vekâletname-1165
 • 126--Şahsî ve Fiilî İrtibat Yokluğunda Sanıkların Birlikte Yargılanamayacakları-1165
 • D/3)-MARKA HAKKINA TECAVÜZ İDDİASIYLA AÇILAN DAVALARDA EKSİK SORUŞTURMA VE DELİL TAKDİRİ İLE İLGİLİ KARARLAR-1165
 • 1--Marka Tescil Belgelerinin Onaylı Suretleri İle Katılan Firmadan Temin Edilecek Orijinal Ürünler ve Sanıklarda Ele Geçirilen Ürünlerin Karşılaştırılması Suretiyle Marka Hakkının İhlal Edilip Edilmediği Konusunda Uzman Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gereği-1165
 • 2--Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gereği, Akıl Hastalığı-1166
 • 3--Orijinal Ürünlerle Sanıkta Ele Geçirilen Taklit İddialı Ürünlerin Karşılaştırılması Suretiyle Marka Hakkının İhlal Edilip Edilmediği Konusunda Uzman Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması-1166
 • 4--Maddi Gerçeğin Ortaya Çıkarılmasına Yarar Deliller Değerlendirilerek Hukuki Durumun Tayin ve Takdiri-1167
 • 5--Fiil Tarihi İtibariyle Müeyyide Bulunmadığı-1167
 • 6---OMO- ve -ARİEL- Markalı Ürünler, Aynı Gün Yapılan Aramada Farklı Firmalar Adına Tescilli Markaların Taklidi Olan Ürünlerin Bulunması, TCK nın 43. Maddesi-1168
 • 7--Bilirkişi İncelemesi, Orijinal Ürünler İle Suça Konu Eşyaların Birlikte İncelenmesi-1170
 • 8--Sanıkta Yakalanan Ürünün Taklit Olup Olmadığının Açıkça Saptanması-1170
 • 9--Sanığın İşyerinde Yakalanan Eşyalar-1170
 • 10--Sanıkta Ele Geçen Ürünlerde Kullanılan Markaların Müdahil Firma Adına Tescilli Bulunan Marka İle Ayırt Edilemeyecek Kadar Benzerlik Arz Etmesi, Eşyaların İşportacı Bir Şahıs Tarafından Geçici Olarak Bırakıldığı Savunması-1170
 • 11--İşyerinde Satışa Arz Edilmiş Vaziyette Ele Geçirilmiş Ürünler-1171
 • 12--Lacoste Etiketi Taşıyan Gömleklerin Satılmak Üzere Faturasız Olarak Alınması-1171
 • 13--İnşaat Malzemeleri Satan Sanığın Mesleği Gereği Taklit Edilmiş Eşyayı Bilebilecek Durumda Olduğu-1171
 • 14--Kalemlerin Marka Sahibi Tarafından Üretilip Üretilmediğinin Tespiti-1172
 • 15--Konfeksiyon Ticaretiyle Uğraşan Sanığın Yaptığı İş Gereği Satışa Arzettiği Ürünün Taklit Mal Olduğunu Bilecek Durumda Bulunduğu-1172
 • 16--Sanığın Tescilli Malzemeleri Nereden Satın Alması Gerektiğini ve Taklit Ürün Olup Olmadığını Yaptığı İş Gereği Bilecek Durumda Olduğu-1172
 • 17--Kendi İçinde Çelişen ve Kanaat Oluşturmağa Elverişli Olmayan Bilirkişi Raporuna Dayanılması, Görevli Mahkeme-1172
 • 18--Marka Tescil ve Yenileme Belgelerinin Getirtilmemesi-1173
 • 19--Sanığın Seyyar Tezgahında Satışa Arzettiği Taklit Markalı Ürün-1173
 • 20--Fenerbahçe Markalı Taklit Tişörtler-1173
 • 21--Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği Adına Tescilli Markanın Taklidini Taşıyan Forma ve Şortlar-1174
 • 22--Dava Konusu Çakmaklarla Müdahil Firmaya Ait Çakmakların Karşılaştırılması-1174
 • 23--İlânlarla İlgili Araştırma Yapılması-1174
 • 24---D+DIESEL- Markası, Marka Tescil Belgesine İlişik Eşya Listesi-1174
 • 25--Ürünlerin Taklit Olduğunu Bilebilecek Durumda Olmak-1175
 • 26--Yapılan İşin ve Uğraşı Alanının Dikkate Alınması-1175
 • 27--Ürünlerin Arızalı Olup Tamir İçin Bırakıldığı Savunması-1175
 • 28--Elektrikli El Aletlerinin Faturasız Olarak Seyyar Satıcılardan Satın Alınması-1175
 • 29--Benzerlik ve Aldatıcılık Durumlarının Belirlenmesi-1176
 • 30--Tescil ve Koruma Belgeleri, Giyim ve Tekstil İşiyle Uğraşan Sanık-1176
 • 31--Markanın Haksız Kullanımı Suretiyle Üretilen Ürünlerin Ticari Alanda Bulundurmanın Dahi Suç Teşkil Edeceği-1177
 • 32--Sanıkta Ele Geçen Eşyanın İncelenmemesi, Şikâyet Tarihinde Vekâletname Mevcut Olup Olmadığı-1177
 • 33--İsmini Bilmediği Kişiden Taklit Ürün Satın Alanın Durumu-1177
 • 34--Zaptedilen Kömür Çuvalları İle Orjinal Ürünlerin Karşılaştırılması-1178
 • 35--Giyim Eşyasına Dikilmek Üzere Hazırlanmış Etiketler-1178
 • 36--İş ve Ticaret Yaptığı Alan İtibarıyla Ürünün Taklit Olduğunu Bilmesi Gerekeceği-1178
 • 37--Bilirkişi Heyetine İncelemesi Yaptırılması-1178
 • 38---Shell- İbaresinin Tescilli Marka Olup Olmadığının Araştırılması-1179
 • 39--İşçi Olarak Çalışmakta Olduğu Savunması-1179
 • 40--Time Wamen Adına Tescilli Eşyalar-1179
 • 41--Dava Konusu Ürünlerin Nerede ve Ne Şekilde Ele Geçirildiği Hususunun Zabıt Mümzilerine Sorulması-1179
 • 42--Faturaların İthaline Kadar Zincirleme Menşe Araştırması-1179
 • 43--Faturaların Gerçek Olup Olmadığının ve Ele Geçirilen Ürünlerin Faturadaki Ürünlerle Nitelik Olarak Aynı Olup Olmadığının Araştırılması-1180
 • 44--Eşyanın Sanığın Bilgisi Dışında Başkalarınca Depoya Konulup Konulamayacağının Keşifle Saptanması-1180
 • 45--Sulh Hukuk Mahkemesinin Tespiti, Bilirkişiden Ek Rapor Alınması-1180
 • 46--Müştekinin Eylemden Haberdar Olduğu Tarihin Açıklığa Kavuşturulması-1181
 • 47--İşletmenin Niteliğinin Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Göre Tespit Edilmesi-1181
 • 48--Sarıdere- Marka ve Logosu, Sarıdere Alışveriş Merkezleri, Şikâyet Hakkının Süresinde Kullanıldığı-1181
 • 49--Sanığın Ürünün Taklit Olduğunu Bildiği, Karşılaştırmalı İnceleme-1181
 • 50--Ürün Örneklerinin Dosyaya Konulması-1182
 • 51--Satışını Yaptığı Ürünün Taklit Markalı Olduğunu Bilmediğine Dair Delil Sunmaması-1182
 • 52--Tezgâh Üzerinde Satışa Arz Ettiği Taklit Markalı Ürün-1182
 • 53--Belko Markalı Kömürün Satışını Yaptığına Dair El İlanları Dağıtması-1183
 • 54--Suç Kastı, KHK nin 61/c Maddesindeki Suç Tipi, Basiretli Tacir Gibi Davranmak-1183
 • 55--Tecavüzün Tescil Belgesiyle Koruma Altına Alınmış Markaya Karşı Yapılıp Yapılmadığının Tespiti-1184
 • 56--Çay Paketlerinde ÇAYKUR a Ait Tescilli Markalardaki Unsurlara Yer Verilmesi, Suçun Oluştuğu-1184
 • 57--ÇAYKUR a Ait Çay Poşetleriyle Suça Konu Poşetlerin Karşılaştırılması-1184
 • 58--Tescil Belgelerinin Onaylı Fotokopileri, Fer i Ceza-1185
 • 59--Hazırlık Evrakının Onaysız Fotokopi Oluşu-1185
 • 60--Taklit Markalı Olduğu Öne Sürülen Ürünle Orijinal Markalı Ürünün Bilirkişiye İncelettirilmesi-1185
 • 61--Temyizin Süresinde Yapılmış Sayılması, Tekirdağ Rakısı, Yeniden Değerleme Oranı, Fer î Ceza-1185
 • 62--Hükme Esas Alınan Dosya-1186
 • 63--Kremlerin İncelettirilmesi-1186
 • 64--Montların Satışa Arz Edilip Edilmediğinin Tespiti-1186
 • 65--Markanın Tescilli Olup Olmamasına Göre Oluşan Marka Hakkına Tecavüz veya Haksız Rekabet Suçu, Basketbol ve Futbol Topları, Tanımadığı Kişilerden Belgesiz Olarak Alıp Satışa Sunmak-1187
 • 66--Sanığın Nüfus ve Sabıka Kaydı, Taklidin ve Yanıltıcılığın İncelenmesi-1187
 • 67--Hâkim Havalesi İçermeyen Temyiz, Onaylanmamış Marka Yenileme Belgesi Suretlerine İtibar Edilmesi-1188
 • 68--İnhisari Distirübütörlük Belgeleri İle Ticaret Mahkemelerindeki Tespit ve İhtiyatî Tedbir Dosyalarının Getirtilip İncelenmesi, Müdahale Hakkının Bulunup Bulunmadığının ve Markaya Tecavüz Unsurunun Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Tespiti-1188
 • 69--Müdahilin Duruşmalı Temyiz İncelemesi İsteği, 556 Sayılı KHK nin 61/c Maddesi, Ürünlerin veya Fotokopilerinin Dosyaya Konulması-1188
 • 70--Sanığın Sorgusunun Yapılmaması, Orijinal Ürünlerin Dava Konusu Ürünlerle Karşılaştırılmaması, Baskı Kaşesinin Ne İçin Kullanıldığının Araştırılması-1189
 • 71--Onaysız Vekâletname Sureti, Ek Savunma Hakkı, Fer î Cezalar-1189
 • 72--Sanığın Sorgusunun Yapılmaması, Tüp Satışı-1190
 • 73--Tescilli Markalardan Hangisinin İhlâl Edildiğinin Tespiti, Kalem Kutuları Üzerindeki Şekiller ve Resimler, Yetersiz Bilirkişi Raporu-1190
 • 74--Onaysız Fotokopi Vekâletnameler, Konunun Uzmanı Olmayan Bilirkişi-1190
 • 75--Adlî Sicil Kaydının Getirtilmemesi, Sanığın Cezasının Yasal Gerekçe Gösterilmeden Ertelenmesi-1191
 • 76--Avukatların Vekâletnamelerinin Araştırılması, Uzman Olmayan Bilirkişi-1191
 • 77--İki Ayrı Duruşma Tutanağı, Müdahale talebinin Değerlendirilmesi, Ek İddianame, Ek savunma, Bilirkişi İncelemesi, Sanığa Yediemin Olarak Bırakılan Mallar-1191
 • 78--Sanığın Deposunda Ele Geçirilen Giyim Eşyaları, Markanın Haksız Kullanımı Suretiyle Üretilen Ürünlerin Ticarî Alanda Bulundurulması-1192
 • 79--Taklit CDlerin Çoğaltılış Şeklinin Tespiti, Vekâletname Yokluğu-1193
 • 80--Hırdavatçı Sanığın Matkap ve Taşlama Motorlarının Taklit Olduğunu Bilecek Durumda Oluşu-1193
 • 81--Hazırlık Evrakının Tasdiksiz Fotokopi Oluşu-1193
 • 82--Orijinal Giysilerle Suça Konu Giyim Eşyalarının ve Tescil Belgelerinin Tekstil Mühendisine İncelettirilmesi, Sanığın Sunduğu Fatura İle yakalanan Eşyaların Karşılaştırılması, Yetersiz Bilirkişi Raporuna Dayanılması, TCK nun 59. Maddesinin Uygulanması-1193
 • 83--Taklit Çantalarda Kullanılan Tescilli Markaya Ait Tescil Belgeleri-1194
 • 84--Sahtecilik ve Kaçakçılık Suçlarından Dava Açılıp Açılmadığının Araştırılması Gereği, Tekel ve Gümrük İdarelerinin Temyizleri-1194
 • 85--Erteleme Talebi İçeren Savunma, Süreli Vekâletname-1194
 • 86--Taklit Markayı Taşıyan Ürünlerle İlgili Fatura İbraz Edilmesi, Taklit ve Orijinal Ürünlerin Dosyaya Konması, Tanığın Dinlenilmemesi-1195
 • 87--Müdahale Talebinin Kabulü, Bilirkişi Yemin Tutanağının Matbu Olarak Düzenlenmesi, Faturayla İlgili Araştırma Yapılması-1195
 • 88--Beş Senedir Aynı İşin Ticaretini Yapan Sanığın Tanımadığı Şahıstan Aldığı Taklit Markalı Çantaları Satışa Sunması-1196
 • 89--Tasarım ve Mobilya Konusunda Uzman Bilirkişiye İnceleme Yaptırılması, Bayilik Sistemi-1196
 • 90--Benzerlik ve Aldatıcılık Durumlarının İncelenmesi, Suça İştirak, Tazmini Para Cezasının Tekerrüre Esas Alınması-1196
 • 91--Sanığın Çakmakların Taklit Olup Olmadığının Bilip Bilemeyeceği-1197
 • 92--Plastik Diş Takımları, Hisselerini Devredenler Tarafından Düzenlenen Fatura-1197
 • 93--Markaya Tecavüz Suçunda İnceleme Usulü-1197
 • 94--Suça Konu Malların Sanık Tarafından Ne Şekilde Temin Edildiğinin ve Satışa Sunulup Sunulmadığının Araştırılması-1198
 • 95--Sanıklar Arasında İrtibat Yokluğu, Bilirkişilerin Rize Çay Enstitüsünden Seçilmesi-1198
 • 96--Hükmün Karıştırılması, Eşofman Altlarını Ütülemek İçin Teslim Alan Sanığın Durumu, Bütün Eşyaları Kapsamayan Eksik Bilirkişi İncelemesi-1198
 • 97--Tekel 2000 Markası Taklit Edilerek Üretilmiş Sigaralar-1199
 • 98--Onaysız Fotokopi Durumundaki Marka Tescil Belgeleri, Bilirkişi Raporu-1199
 • 99--Çanta Ticareti Yapan Sanığın Çantaların Taklit Olduğunu Bileceği-1200
 • 100--Sorumluluğu Bulunmayan Sanık, Kapalı Nüfus Kaydı-1200
 • 101--ÇAYKUR un Bayilik Sistemi Bulunup Bulunmadığının Araştırılması-1200
 • 102--Başka Dosya İçin Düzenlenmiş Bilirkişi Raporunun Hükme Esas Alınması-1201
 • 103--Marka Tescil Belgesi, Orijinal Ürün ve Taklit Ürünün Karşılaştırılması-1201
 • 104--Çelişkili Hüküm Kurulması, Markanın Koruma Altında Olduğunu İspatlayan Belgelerin Enstitü den Getirtilmesi-1201
 • 105--Onaysız Fotokopi Belgelerin Hükme Esas Alınmaları, Arama Tutanağı İle Emanet Makbuzunun Getirtilip İncelenmesi Gereği-1201
 • 106--Marka Tescilinden Doğan Hakkın İhlâli, Kot Pantolonda Karıştırılma İhtimali Olan İşaret, Eksik Soruşturma-1202
 • 107--Suç Tarihinde Yürürlükte Olmayan Markalar Kanunu-1202
 • 108--Orijinal Soba Kovasıyla Suça Konu Ürünlerin Mukayesesi-1202
 • 109--556 Sayılı KHK nin 9. ve 61/c Maddeleri-1203
 • 110--İğfal Kabiliyeti-1203
 • 111--Dolum Tesisi Dışında Tüp Dolumu Yapmak-1203
 • 112--Müştekinin Şikâyet Hakkının Bulunduğu Tespit Edilmeden ve Karşılaştırmalı Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmadan Hüküm Kurulması-1203
 • 113--Gübre Çuvallarının Tescilli Markaya Tecavüz Meydana Getirecek Şekilde Hazırlanması-1204
 • 114--Tezgâhtar Olarak Çalışan Sanığın Durumu, Çantalardaki Markanın Taklit Olduğunu Bilmesi Gerektiği-1204
 • 115--Markanın Taklit Edildiğini Bilmesi Gerekmek, Orijinal Ürünlerle Zapt Olunan Ürünlerin Bilirkişiye İncelettirilmesi-1205
 • 116--Marka İptali Davasının Sonucunun Beklenmesi-1205
 • 117--Meslek İtibariyle Taklit Edilmişliğin Fark Edilmesi-1205
 • 118--Sanıkların Şirketteki Görev ve Sorumluluklarının Araştırılması, Çay Poşetlerindeki Taklidin ve Yanıltıcılığın Tespiti, Zoralım-1206
 • 119--Markanın Tescilli Olup Olmadığının Araştırılması, Dava Konusu Poşetlerle Orijinal Poşetlerin ve Tescil Belgelerinin karşılaştırılması, Birden Fazla Sanık-1206
 • 120--Zapt Olunan Sekmanlarla Orijinal Sekmanların Uzman Bilirkişi Marifetiyle Karşılaştırılması-1207
 • 121--Sanığın İbraz Ettiği Faturayla İlgili Araştırma Yapılması-1207
 • 122--Oto Radyo Teypleri Üzerinde İnceleme, İmalat Yerinin Tespiti, İthalatçı Firmanın Satış Tekeline Sahip Olup Olmadığının Araştırılması-1208
 • 123--556 Sayılı KHK nin 9. Maddesi, Ucuz Fiyata Faturasız Alınan Pantolonlar, Taklit Eşyayı Fark Edebilecek Durumda Olmak-1208
 • 124--Görevli Mahkeme, Dava Konusu Çayların Kaynağının Tespiti, İade veya Müsadere Kararı-1209
 • 125--Eşofmanları Ucuz Fiyatla Faturasız Satın Alan Sanığın Yaptığı İş İtibariyle de Taklit Eşyayı Fark Edebilecek Durumda Olması-1209
 • 126--Singer Dikiş Makineleri, Hangi Suçun Oluştuğunun Araştırılması-1210
 • 127--Bilirkişinin Yemini ve Uzmanlığı, Yanıltıcılığın Tespiti-1210
 • 128--Marka Sahipliği ve Lisans Sözleşmesi Belgeleri, Belgelerin Suça Konu Saatle Karşılaştırılması-1211
 • 129--Onaysız Belgeler, Ferî Ceza, Tescil Süresi-1211
 • 130--Yağların Konuldukları Tenekeler ve Özellikleri İle Fiyatları Yönünden Karşılaştırılması, Müsaderenin Tedbir Mahiyetinde Oluşu-1211
 • 131--Saatlerden Anlayan Bilirkişiye İnceleme Yaptırılması-1212
 • 132--Ucuz Fiyatla ve Faturasız Alınan Taklit Eşya-1212
 • 133--Çayların Bayi Olmayan Toptancılar Tarafından Satılmasına İzin Verilip Verilmediğinin Araştırılması-1212
 • 134--Suça Konu Çayın Hangi Sanık Tarafından Satıldığının Tespiti-1213
 • 135--Markalar Mevzuatına Muhalefet Suçunun Oluşumu, Eksik Soruşturma-1213
 • 136--Ek Dışı Ayakkabılarla İlgili Taklitlik İncelemesi, Ara Kararın Yerine Getirilmemesi, Suç Olmaktan Çıkarılan Fiille İlgili Mahkûmiyetin Tekerrüre Esas Alınıp Alınamayacağı-1214
 • 137--Sanıklar Arasında İrtibat Bulunmaması, İddianamenin Suç Tarihinde Yürürlükten Kaldırılmış Yasa Hükümlerine Göre Düzenlenmesi, Taklit Malı Satışa Arz Etmek-1214
 • 138--Karşılaştırılmalı Bilirkişi İncelemesi, TCK nun 526. Maddesi-1215
 • 139--Markalar Mevzuatına Muhalefet Eylemi-1215
 • 140--Dikiş Makinelerinde Markaya Tecavüz, Üretim Yerinin Araştırılması-1215
 • 141--Dikiş Makinesinde Markaya Tecavüz Unsurlarının Tespiti, Satıcı Firmaların Defter ve Belgelerinin İncelenmesi-1216
 • 142--Markanın Yenilenip Yenilenmediğinin Araştırılması-1217
 • 143--Tescilli Singer Dikiş Makineleri-1217
 • 144--Market İşleten Sanığın Seyyar Satıcıdan Aldığı Çaylar-1218
 • 145--Makinelerin Taklit Olduğunu Bilmesi Gerekip Gerekmediğinin Tartışılması-1218
 • 146--Beyaz Eşya Ticaretiyle Uğraşanın Makinelerin Taklit Olduğunu Bilmesi gerektiği-1218
 • 147--Çay Ambalajlarının Taklidi Suretiyle Markaya Tecavüz Suçunun Sabit Olduğu-1219
 • 148--Taklit Markalı Gübre Satmak-1219
 • 149--Permatik Kutularının Hazırlanması, Teşebbüs-1219
 • 150--Taklit Poşetlere Doldurulmuş Çaylar, Teşebbüs, Müsadere-1219
 • 151--Tescil Belgesinin Suça Konu Ürünü Kapsamaması-1220
 • 152--Markalar Kanununun 51/B Maddesine Muhalefet-1220
 • 153--Haksız Rekabet, Markalar Kanunu-1221
 • 154--Sanığın Markasının da Tescilli Oluşu-1221
 • D/4)-MARKA HAKKINA TECAVÜZ İDDİASIYLA AÇILAN DAVALARDA CEZALARLA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİYLE İLGİLİ KARARLAR-1222
 • 1--İnceleme Tarihi İtibariyle Söz Konusu Eşyaların Bulundurulmasını Bizatihi Suç Sayan Herhangi Bir Yasa Hükmü De Bulunmadığı Gerekçesiyle Malların İadesi-1222
 • 2--Zamanaşımı, Müsadere, TCK nun 54. Maddesi-1222
 • 3--Mülkiyet Hakkı, Müsadere, 556 Sayılı KHK nin 62/d Maddesi, TCK nun 54. Maddesi-1222
 • 4--Müsadereye Konu Eşya, Duruşma Açılmadan Hüküm Kurulması-1223
 • 5--Dava Konusu Eşyaların Müsadereleri veya İadeleri-1223
 • 6--Pazarcı Olan Sanığın İşyerinin Kapatılması, Matkap ve Makinelerin Müsaderesi-1223
 • 7--Müşteki Firmayı Temsile Yetkili Olduğunu Gösteren Belge-1224
 • 8--TCK nun 59. Maddesinin Fer î Cezaya da Uygulanması-1224
 • 9--Mahkûmiyet Kararı, Sürücü Belgesinin Geri Alınması, Dava konusu Eşyalar Hakkında Her Zaman Karar Alınabileceği, Eksik Para Cezası Tayini-1224
 • 10--Fer î Ceza-1224
 • 11--Meslekten ve Sanattan Yasaklamak-1225
 • 12--Fer î Cezanın Nasıl Uygulanacağı-1225
 • 13--İşyerlerinin Bir Yıldan Az Olmamak Üzere Kapatılması ve Aynı Süre Ticaretten Men Edilmesi-1225
 • 14--TCK nun 59. Maddesinin Uygulanması-1226
 • 15--Para Cezasının Yeniden Değerleme Oranına Göre Artırılması, Fer î Ceza, Vekâlet Ücreti-1226
 • 16--Eksik Vekâlet Ücreti Tayini, Fer î Ceza-1226
 • 17--Eski Hale Getirme, Müdahale Talebi, Birden Fazla Müştekiye Karşı İşlenen Suç, Doğrudan Doğruya Sonuç Cezanın Tayini, İşyerinin Kapatılması ve Ticaretten Men Cezasının Ayrı Ayrı Belirtilmesi-1226
 • 18--Duruşmalı Temyiz İncelemesi İsteği, Ertelememe Gerekçesinin Yetersizliği-1227
 • 19--Uygulanan Maddenin Yanlış Gösterilmesi, Fer î Cezanın Ayrı Ayrı İnfazına Neden Olacak Şekilde Verilen Karar-1228
 • 20--Dosya İçeriğine Uygun Düşmeyen Gerekçeyle Cezanın Ertelenmemesi-1228
 • 21--Suç Tarihine Göre Eksik Ceza Tayini-1228
 • 22--Ağır Para Cezasının Yeniden Değerleme Oranına Göre Artırılması-1228
 • 23--Fer î Cezanın Ayrı Ayrı İnfazına Neden Olacak Şekilde Hüküm Tesisi, Hüküm Kurulan Yasa Maddesinin Yanlış Gösterilmesi-1229
 • 24--İnfazda Tereddüde Yol Açacak Şekilde Ceza, CMUK nun 253 ve 26. Maddelerine Muhalefet, Vekâletname Suretlerinin Tasdiksiz Oluşu-1229
 • 25--Vekâlet Ücreti, Tarafları Aynı Dosyalar Olduğunun Temyiz Dilekçesinde İleri Sürülmesi-1229
 • 26--Savunmanın Aksini Belirten Delillerin Tartışılmaması, Hükmün Karıştırılması-1229
 • 27--İnfazda Duraksamaya Yol Açacak Şekilde Hüküm-1230
 • 28--Suç Tarihine Göre Eksik Ceza Tayini, İnfazda Tereddüde Yol Açacak Ceza, Onaysız Tescil Belgeleri, Uzman Olmayan Bilirkişinin Raporu-1230
 • 29--Para Cezasının Fazla Tayini, Sanattan Men Cezasının Olmadığı, TCK nun 59. Maddesinin Fer î Cezaya da Uygulanması-1231
 • 30--Ek Savunma Hakkı-1231
 • 31--Bir Yıldan Fazla Hapis Cezasının Para Cezasına Çevrilmesi, Hükmün Karıştırılması-1231
 • 32--Ertelememe Gerekçesi, Pazarcı Olan Sanığın Kapatılacak Bir İşyerinin Bulunmadığı-1232
 • 33--4616 Sayılı Kanun, Eşyaların Müsaderesi-1232
 • 34--Sanattan Men Cezası, Ferî Cezaya da TCK nun 59. Maddesinin Uygulanması Gerektiği-1232
 • 35--Eksik Para Cezası Tayini, Marka Sahipliği Belgesinin ve Lisan Sözleşmesinin Getirtilmesi-1233
 • 36--İşyerinin Kapatılması ve Ticaretten Men Cezasına TCK nun 59. Maddesinin Uygulanması-1233
 • 37--İşyerinin Kapatılması Cezasından da İndirim Yapılması Gereği-1233
 • 38--Marka Tescil Belgesinin ve Lisans Sözleşmesinin Getirtilmesi, Eşyaların Ele Geçirildiği Yerin Sabit İşyeri veya Seyyar Tezgâh Olup Olmadığının Tespiti, Maktu Vekâlet Ücreti Tayini-1233
 • 39--Sanattan Men Cezasının Uygulanamayacağı, Ferî Cezadan İndirim-1234
 • 40--Eşyaların Müsaderesi Hakkında Karar Alınması-1234
 • 41--556 Sayılı KHK nin 61/A-c Maddesindeki Cezalar-1234
 • 42--Duruşmalara Girmeyen Müdahil Vekiline Dilekçe Yazım Ücreti Verilmesi-1235
 • 43--İki Ayrı Suç Yerine Tek Suçtan Hüküm Tesisi, Suça Uygulanacak Kanun Maddesi-1235
 • 44--Fer i Cezaya Hükmolunmaması, Eksik Para Cezası Tayini-1235
 • 45--Para Cezasının Tespiti-1235
 • 46--Müsaderenin Erteleme Dışında Tutulacağı-1236
 • 47--Lehe Olan Değişikliğin Uygulanması-1236
 • 48--Dikiş Makinesinin Müsaderesi-1236
 • 49--Sanıkların Ticaretten ve Sanattan Yasaklanmaları-1236
 • 50--Uygulanan Yasa ve Maddesinin Yanlış Gösterilmesi-1236
 • 51--Eşyaya TCK nın 36. Maddesinin Uygulanacağı-1236
 • 52--ÇAYKUR un Marka Tescil Belgesi, Bobin ve Klişelerin Zoralımı-1237
 • (5)-HAKSIZ REKABET SUÇLARI-1239
 • A)-HAKSIZ REKABET SUÇUNUN MUHAKEMESİ-1241
 • A/1)-GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME-1241
 • A/2--SUÇUN SORUŞTURULMASI-1242
 • a)-Şikâyet-1242
 • b)-Şikâyet Hakkına Sahip Olanlar-1243
 • c)-Uzlaşma-1244
 • d)-Dava Zamanaşımı-1244
 • B)-HAKSIZ REKABET SUÇU VE SORUMLULUKLAR-1244
 • B/1)-HAKSIZ REKABET SUÇU-1244
 • B/2)-TÜZEL KİŞİLERİN CEZAÎ SORUMLULUKLARI-1246
 • B/3)-ÇALIŞTIRANIN CEZAÎ SORUMLULUĞU-1247
 • B/4)-HUKUKA AYKIRILIK VE HUKUKA UYGUNLUK SEBEPLERİ-1248
 • B/5)-FİKİR VE SANAT ESERLERİNDE HAKSIZ REKABET-1248
 • C)-YARGITAY KARARLARI-1249
 • C/1)-HAKSIZ REKABET İDDİASIYLA AÇILAN DAVALARDA USUL HÜKÜMLERİYLE İLGİLİ KARARLAR-1249
 • 1--Beraat Halinde Vekâlet Ücreti-1249
 • 2--TTK nun Haksız Rekabet Suç Düzenlemesinin Zımnen Mülga Olduğu-1249
 • 3--Eylemin İdari Para Cezasını Gerektirmesinin Haksız Rekabet Suçunun Oluşmasına Engel Olmadığı-1250
 • 4--Haksız Rekabet Suçunun Şikâyete Bağlı Olarak Takip Edilmesi ve Uzlaşma Kapsamında Olması-1251
 • 5--Uzlaşma Teklifinde Bulunulması Gereği, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Değerlendirilmesi-1251
 • 6--Eşyanın Bilinen Değeri, Kesin Karar-1251
 • 7--Eşyanın Belirlenen Gümrüklenmiş Değeri, Kesin Karar-1251
 • 8--Hükmün Mevzuunun İddianamede Belirtilen Eylemden İbaret Olacağı-1252
 • 9--Tek Eylemden Dolayı 556 sayılı KHK ye Muhalefetten Hem Beraat Kararı Verilip Hem De Eylemin Haksız Rekabet Suçunu Oluşturması İhtimaline Göre Müştekinin Ait Olduğu Mahkemede Dava Açma Hakkının Saklı Tutulmasına Karar Verilmesi-1252
 • 10--Suçtan Doğrudan Doğruya Zarar Görmediği İçin Davaya Müdahale ve Hükmü Temyize Yetkisi Bulunmayanın Temyizi, Sanığın Bayii Olmadığı Firmalara Ait Markaları Taşıyan Boş Tüpleri Piyasadan Toplaması-1252
 • 11--Suçtan Doğrudan Doğruya Zarar Görmemek, Sanığın Sorgusunun Yapılması gereği, Bayi Olmadığı Firmanın Boş Tüplerini İhtiyacından Fazla Olarak İşyerinde Bulundurmak-1253
 • 12--Şikâyet Hakkı, Tanığın Yemini Yaptırılmadan Dinlenmesi-1253
 • 13--Bir Firmanın Bayii Olan Kişinin Başka Firmaya Ait Boş Tüp Bulundurması, Şikâyet Yokluğu-1254
 • 14--Şikâyet Süresi, Eylemin Hukukî Mahiyette Oluşu, Haksız Rekabete İlâmdan Sonra da Devam Edildiğinin Tespit Edilmeyişi-1254
 • C/2)-HAKSIZ REKABET İDDİASIYLA AÇILAN DAVALARDA ESASA İLİŞKİN KARARLAR-1255
 • 1--BP Gaz, Milangaz, Tüplerin Hurda Haline Getirilmesi, Haksız Rekabet Suçu-1255
 • 2--Tasarım İhlali Suçunun Unsurları Oluşmadığında Haksız Rekabet Suçunun Değerlendirilmesi-1255
 • 3--Bayisi Olmadığı Firma Tüplerini Değiştirme, Bulundurma Eylemlerinin Haksız Rekabet Suçunu Oluşturması-1256
 • 4--Lipetgaz, Anadolugaz, Totalgaz, Fiili ve Hukuki İrtibat Yokluğu, Sanıkların Gaz Bayii Olup Olmadıkları, 1705 Sayılı Yasanın 6. Maddesi-1256
 • 5--Şikâyetçi Firmanın Boş Tüplerini İşyerinde Bulunduran Sanığın Eylemi-1257
 • 6--Bayilik Sözleşmesi Bulunmayan Sanığın Katılan Firmaya Ait Tüpleri İşyerinde Bulundurması, 1705 Sayılı Yasanın 6. Maddesi-1257
 • 7--Bayii Olmadığı Firmanın Boş Tüplerini Deposunda Bulundurmak, İktisadi Rekabetin Suiistimali-1257
 • 8--Bizimgaz, Milangaz, Likitgaz, Başka Firmaların Boş Tüplerini Piyasadan Toplamak-1258
 • 9--Aygaz, Bayi Olmadığı Firmanın Boş Tüplerini Bayii Olduğu Firmanın Tüpleriyle Değiştirmek-1258
 • 10--İktisadî Rekabetin Suiistimali, Haksız Rekabet, Bayii Olmadığı Firmanın Boş Tüplerini Deposunda Bulundurması-1258
 • 11--Başka Firmaya Ait Boş Tüpleri Ticarî Amaçla İşyerinde Bulundurmak-1259
 • 12--Akçagaz, Tüplerin Orijinal Olup Olmadıklarının ve Nerede Doldurulduğunun Tespiti-1259
 • 13--Müştekiye Ait Tanıtım Vasıtasının Haklı Olarak Kullanılıp Kullanılmadığının Tespiti-1259
 • 14--İpragaz, Milangaz, Tüp Satışında Suçun Haksız Rekabet veya Markaya Tecavüz Kapsamına Girip Girmediğinin Tespiti-1260
 • 15--Başkasının Sattığı Benzini İyiniyet Kurallarına Aykırı Şekilde Kötülemek-1260
 • 16--OMO Kutularına Açık Deterjan Koyarak Pazarlamak-1261
 • 17--Bayisi Olunmayan Firmanın Bayisi Gibi Kart Bastırmak-1261
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • İLGİLİ MEVZUAT
 • (1)-TÜRK TİCARET KANUNU-1265
 • (2)-556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME-1283
 • (3)-556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK-1307
 • (4)-MARKALARIN ULUSLARARASI TESCİLİNE İLİŞKİN MADRİD ANLAŞMASI VE BU ANLAŞMAYA İLİŞKİN PROTOKOLUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK-1325
 • (5)-MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ-1371
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 • MİLLETLERARASI ANLAŞMALAR
 • (1)-MARKALARIN TESCİLİ KONUSUNDAKİ MADRİD SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ PROTOKOL-1389
 • (2)-MARKALARIN TESCİLİ AMACIYLA MAL VE HİZMETLERİN ULUSLARARASI SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN NİS ANLAŞMASI-1401
 • (3)-MARKALARIN ŞEKİLLİ ELEMANLARININ ULUSLARARASI SINIFLANDIRMASINI TESİS EDEN VİYANA ANLAŞMASI-1411
 • (4)-MARKA KANUNU ANDLAŞMASI-1421
 • (5)-MARKA KANUNU ANDLAŞMASI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ-1439
 • KAYNAKLAR-1445
 •  
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat