Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Örnek Kararları 2009 - 2010 - 2011 Erdal S
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Örnek Kararları
2009 - 2010 - 2011
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Örnek Kararları
2009 - 2010 - 2011

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Örnek Kararları 2009 - 2010 - 2011


Basım Tarihi
2012-04
Sayfa Sayısı
1776
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786055332912
Baskı
1160,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 160 puan kazanacaksınız)
   160
KARGO BEDAVA

Erdal SANLI ( Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Başkanı )FİHRİSTLER

YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARI FİHRİSTİ

Tarih-No-Sayfa-Konu

25. 03. 1931-19/25-1045, 1082, 1694-Ceza Hakimlerinin Hukuki Sorumluluğu

11. 04. 1940-15/70-1255-Dava zamanaşımı

28. 03. 1945-1/6-862-Kamu İktisadi Teşebbüsleri

04. 02. 1948-10/3-1250-Islah

07. 10. 1953-8/7-824-Muris muvazaasında dava hakkı

16. 05. 1956-1/6-126, 1126-Kamulaştırmasız el atma

27. 03. 1957-1/3-824-Kanun hükmünün yorumu

04. 02. 1959-14/6-824-Kanun hükmünün yorumu

04. 02. 1959-13/5-516, 887, 952, 1517-Usuli kazanılmış hak

11. 02. 1959-17/15-1168-Plan ve projeye uygun müdahale

09. 05. 1960-21/9-243, 513, 516, 884, 887, 997-Usuli kazanılmış hak

29. 06. 1960-13/15-863-İş davası, görev

18. 11. 1964-2/4-1403-Kira parasının tespiti

07. 12. 1964-3/5-1007, 1434, 1595-Harç

10. 05. 1965-1/1-1673-Harç

22. 06. 1966-7/7-565, 748-Manevi tazminat

01. 04. 1974-1/2-824-Muris muvazaası

23. 12. 1976-7/6-1007, 1434, 1595-Harç

04. 05. 1978-4/5-203-Davalının ölümü

22. 10. 1979-7/2-396-Yürürlüğün durdurulması

09. 03. 1983-1/1-690, 698-Sosyal güvenlik kuruluşu

16. 12. 1983-5/6-1434, 1595-Yargı harcı

01. 07. 1994-3/3-477-İş kazası ve meslek hastalığı

22. 02. 1997-1/1-652-Kanun hükmünün yorumu

26. 01. 2007-1/1-1118-Tescil davası

30. 04. 2010-1/1-887-Maki tefrik komisyonu

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI FİHRİSTİ

Tarih-No-Sayfa-Konu

28. 01. 1964-128/8-596-Kamu düzeni

17. 12. 1968-12/65-1198, 1205, 1434, 1595-Harç

10. 02. 1970-60/8-66-10 yıllık hak düşürücü süre

17. 06. 1970-60/36-1672-Harç

08. 02. 1973-52/5-67-766 sayılı Tapulama Kanunu m. 31/2

24. 10. 1974-31/43-1198, 1205, 1434, 1595-Harç

18. 02. 1985-9/4-733-2983 sayılı Kanun - T. C. Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü

31. 03. 1987-20/9-1007-Harç

01. 06. 1988-31/13-87, 543-3402 sayılı Kadastro Kanunu m. 45

14. 03. 1989-35/13-87, 543-3402 sayılı Kadastro Kanunu m. 45

02. 06. 1989-36/24-815, 1114-Kesin hüküm

13. 06. 1989-7/25-543-3402 sayılı Kadastro Kanunu m. 45

14. 02. 1991-18/14-1007-Harç

11. 07. 1991-39/21-1484-Sayıştay yargı organı değildir.

28. 09. 1995-24/52-1007-Harç

11. 03. 1997-24/35-575-Türk Ticaret Kanunu m. 1295

20. 07. 1999-1/33-1601-Islah (HUMK m. 87)

29. 12. 1999-33/51-1126-İmar planı - Mülkiyet hakkı

12. 12. 2002-36/198-767-Yurda kesin dönüş

10. 04. 2003-112/33-998, 1130-Kamulaştırmasız el koymaya karşı açılacak dava süresi

22. 01. 2004-41/4-49-Faiz

10. 02. 2004-74/9-156-Türk Telekom Sabit ücret

24. 06. 2004-18/89-294-Ölüm aylığı

29. 11. 2005-6/93-47-5227 s. 2005 yılı Bütçe Kanunu m. 37/e

23. 11. 2006-10/106-477-Peşin sermaye değerinden sorumluluk

03. 01. 2008-15/2-1645-Marka hakkına tecavüz

12. 08. 2008-28/122-1223-Basın işçisi

14. 01. 2010-27/9-1198, 1205, 1434, 1595-Harç

KAVRAM FİHRİSTİ

A

Abonman sözleşmeleri

Abone sözleşmesinin iltihaki niteliği, -906

Aboneliğin bulunduğu adreste kaçak su kullanımı, -356

Abonenin kaçak su kullanması halinde, alacaklı yönünden yarışan hakların

söz konusu olduğu, -356

Talebe göre, daha üstün hak olan sözleşme ilişkisi çerçevesinde zamanaşımının on yıl kabulü gerektiği, -356

Acente

Acentelik sözleşmesi, -170

Davacı şirket adına sözleşme ve işlemler yapan yetkili temsilci ve müdürün davacı sıfatını haiz bulunduğu, -170

Tali acente, -632

Adi ortaklık

Adi ortaklığın tüzel kişiliğe sahip bulunmaması, -17

Adi ortaklıkta idareci ortağın durumu, -17

İdareci ortağın yapacağı işlemlerin, diğer ortakları da bağlayıcı nitelikte olması, -17

Temsil yetkisi, -17

Adli yargı İdari yargı

Adli yargı-İdari yargı, -750

Adli yargının görevi, -347, 372

Ahlaka aykırılık

Ahlaka aykırılık, -152

Aile konutu

Fuzuli işgal nedeniyle tahliye davasında aile konutu iddiası, -780

Tapu kütüğüne aile konutu şerhi konması, -108

Alacak

Alacak davası, -506, 705, 940

Alacak miktarının hesap şekli, -284

Ön ödemeli kampanya ile satın alınan eşyaların teslim edilmemesi sebebi ile bedelinin tazmini, -122

Amme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki kanun

6183 s. yasaya göre açılacak ödeme emrinin iptali davasının niteliği, -1

Avukatlık ücreti

Avukatlık ücret sözleşmesi, -180

Davanın usulden reddedilmesi kararında vekalet ücretinin belirlenmesi, -1412

Kurum avukatlarına ödenecek vekalet ücreti, -806

Menfi tespit davasında haklı çıkmış borçlu yararına, kabul edilen miktar üzerinden vekalet ücretine hükmedilmesi gereği, -288

Pay oranında davanın kabulünde vekalet ücreti, -14

Usule aykırı olarak davaya dahil edilen mirasçılar yararına avukatlık ücretine hükmedilmesi gereği, -203

Ayıp

Ayıba karşı tekeffül, -1628

Ayıplı araç, -194

Ayıplı ifa, -1310, 1652, 1667

Ayıplı mal ile ilgili alınan bilirkişi raporunun hükme esas alınıp alınmayacağı, -959

Ayıplı maldan dolayı tüketiciye karşı satıcı, bayi, üreticinin müştereken ve müteselsilen sorumluluğu, -519

Ayıplı malın değiştirilmesi, -92

Ayıplı malın iadesi, -959

Ayıplı ürün, -1628

Eser sözleşmesinde gizli ayıp, -19

Gizli ayıp, -92

Hizmetin, ayıplı olması nedeniyle doğan maddi ve manevi zarar, -519

Satılan mala bağlı olarak verilen hizmet, -519

Ayrılık

Ayrılık nedeniyle, nikahsız eş ve onun babasından maddi ve manevi

tazminat istemi, -89

B

Babalık davası

Babalık tespiti, -1324

Bağ-Kur

2925 sayılı kanuna tabi sigortalılık prim ödemesinin ispatı yöntemi, -219

2925 sayılı kanuna tabi sigortalılıkta sürenin tespiti, -219

Bağ-Kur sigortalılığının tespiti ve yaşlılık aylığı bağlanması, -946

İsteğe bağlı Bağ-Kur sigortalısı sayılıp sayılmama, -946

Tarım Bağ-Kur sigortalılığında aile reisi kadınlar, -1386

Tarım Bağ-Kur sigortalılığında iş kazası şartları, -293

Tarım Bağ-Kur sigortalılığının tespiti, -913

Tarım Bağ-Kur sigortalılığının tespitinde ürünün özel kuruluşlara teslimi, -913

Tarım-Bağ-kur'da müstahsillerin prim tevkifat sorumluluğu, -934

Tevkifat yoluyla kesilen primin, kurum hesabına intikal edip etmediğinin tespiti, -913

Ticaret veya serbest meslek erbabı olanların, satın aldığı ürün bedelinden prim tevkifatı yapılmasının gerekmediğini ispatı, -980

Zorunlu Bağ-Kur sigortalılığı, -1454

Zorunlu Bağ-Kur sigortalısı sayılmak, -368, 1454

Zorunlu ve isteğe bağlı Bağ-Kur, -953

Belirli süreli iş akdi

Belirli süreli iş akdinde objektif neden, -992

Bilirkişi

Bilirkişi raporu, -317

Bilirkişi raporları arasında çelişki bulunup bulunmadığı, -408

Bilirkişi raporu ve hükmün çelişmesi, -641

Bilirkişi raporunun kesinleşmesi, -39

Bilirkişi rey ve mütalaası hakimi bağlamaz, -209

Bilirkişinin, daha önce davalı kurumun yaptığı kamulaştırma çalışmalarına katılmış olması, -408

Ceza Mahkemesindeki bilirkişi raporu ve kusur oranı, -1317

Delil tespiti niteliğindeki bilirkişi raporunun bağlayıcılığı, -944

İki bilirkişi raporu arasındaki aykırılık, -277, 508

İmza ve yazı incelemesi, -277

İmzaya itiraz sonucu düzenlenen bilirkişi raporu, -6

Raporlar arasında çelişki bulunması halinde yeni bir bilirkişi incelemesi yapılması gereği, -716

Termik santralden çevreye yayılan atıklar, -408

Birleştirme-Ayırma kararı

Birleşen dava, -443

İhtar talebi davası ile kooperatife üye kaydının yapılmasına ilişkin davalarda, -337

Bono

Bonoda -teminat senedidir- ibaresi, -601

Senedin mücerretlik vasfı, -601

Boşanma

Boşanma davasında ihtarın etkisi, -1407

Boşanma kararı verilmesinde kusur, -52, 108, 130, 147, 164, 442, 1333, 1509

Boşanma sonrası çocukla kişisel ilişki, -113

Boşanma sonucu velayet, -81

Boşanma sonrası ziynet eşyalarının iadesi, -9

Boşanma sonucu maddi manevi tazminat ve nafaka, -130, 291, 310, 442, 828, 1161

Boşanma yönünden kabul edilen kusurun maddi ve manevi tazminatın belirlenmesinde kesin hüküm oluşturup oluşturmadığı, -828

Manevi tazminat ve nafakaya hükmedilirken tarafların ekonomik sosyal

durumları, -291, 310

Boşanmada eşit kusur halinde maddi ve manevi tazminat, -1258

Boşanma sonucu kişilik haklarının saldırıya uğradığından bahisle manevi

tazminat, -176

Boşanmada hükme esas alınmayacak bilgi, -108

Boşanmada kusur, -1161

Cinsel ilişkinin kurulamaması, -1123

Evlilik birliğinin temelden sarsılmasına neden olan olaylar, -828

Fiili ayrılık nedeniyle boşanma, -1462

Hakkın kötüye kullanılması, -164

Hukuki nitelendirme, -8

İştirak nafakası, -1165

Katkı payı alacağı davasında boşanma protokolünün bağlayıcılığı, -177

Kusurun eşit olup olmadığı, -828

Sadakat yükümlülüğü, -1161, 1258

Başka bir kadınla aldatma, -747

Terke dayalı boşanmada taraf sıfatı, -340

Bozma

Aleyhe bozma yasağı, -472

Bozma gerekçesindeki maddi hatanın Hukuk Genel Kurulu'nca düzeltilip düzeltilemeyeceği, -752

Bozma gerekçesinin maddi hataya dayalı olup olmadığı, -752

Bozma ilamına uyulmasının zorunlu olduğu hal, -1623

Bozma ilamına uyulup uyulmamasına karar verilmeden önce yeni delil

toplanması, -1382

Bozma ilamının tebliği zorunluluğu, -1257

Bozma ilamlarında mahkemeye yöneltilen uyarı niteliğindeki eleştiriler, -1317

Bozma kararından sonra yapılacak işlem, -1257, 1517, 1623

Bozma kararının ve dava konusunun kamu düzenine ilişkin olmaması, -1623

Bozma sonrası taraf teşkilinin sağlanması, -1285

Bozmaya uyma sonucu oluşan usuli kazanılmış hak, -139

Eylemli uyma, -1382

Kamu düzeninin ihlali durumunda, -472

Kesin olan bozma kararına uyma zorunluluğu, -1377

Maddi hataya dayalı yanlış bozma kararı, -375, 690

C

Cami

Cami derneği, -521

Cami yönetimi, -521

Ceza

Ceza davası sonucunun beklenmesi gereği, -772

Ceza Mahkemesi kararlarının hukuk mahkemeleri yönünden bağlayıcılığı, -338

Ceza Mahkemesindeki bilirkişi raporu ve kusur oranı, -1317

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun uygulama yeri olmadığı hal, -1693

Cezai şart

İfaya ekli cezai şartta zamanaşımı, -42

İş sözleşmesine dayalı düzenlenen kredi sözleşmesinde kararlaştırılan cezai şart, -109

Ç

Çek keşidesi

Ticari mümessilin şirket adına çek keşide etmesi, -1475

Çocuk

Çocuğu iadeden kaçırmayı gerektirecek vahim durum, -1181

Çocuk kaçırma ve çocuk iadesi, -1181

Çocukla hısımların kişisel ilişki kurulması talebi, -113

D

Dava ehliyeti

Aktif dava ehliyeti, -196, 777

Avukatın aktif dava ehliyeti, -396

El atmanın önlemesi davasında, -521

Mera, yaylak ve kışlaklarla ilgili uyuşmazlıklarda Tarım ve Köyişleri Bakanlığının aktif dava ehliyetinin bulunmadığı, -777

Ödeme emri tebliği işleminin iptalinde aktif dava ehliyeti, -1266

Dava hakkının kullanılması

Dava hakkının hukuka uygunluk sınırı içinde kullanılıp kullanılmadığı, -54, 111, 739

Dava konusunun devri

Dava konusunun devri halinde taraf sıfatı, -488

Dava konusunun üçüncü kişiye devri, -196

Dava şartları

Dava açma koşulu, -180

Dava şartı olarak kesin hüküm, -634

Dava şartlarının niteliği, -634

Hukuki yarar, -726, 1412

Kesin hükmün olmaması, -811

Kesin hüküm, -1117

Taraf teşkili, -1115

Davadan feragat

- Davadan feragatin temyiz incelemesine etkisi, -1255

Davanın açılma tarihi

Dava tarihi, -1546

Davanın açılma tarihinin belirlenme usulü, -679

Davaya açıldığı tarihteki koşullara göre bakılması, -1396

Davanın açılmamış sayılması

Davanın açılmamış sayılması, -487, 490, 1017, 1041

Davanın açılmamış sayılması kamu düzenine ilişkindir, -1017

Davanın konusuz kalması

Davanın konusuz kalması, -1496

Davanın nitelendirilmesi

Davanın nitelendirilmesi, -51

Davanın süresi içinde açılması

Davanın süresi içinde açılıp açılmadığı, -961

Davayı takip yetkisi

Alacaklının davayı takip yetkisi, -196

Delil

Delil olarak ticari defter, -795

Delil tespiti niteliğindeki bilirkişi raporunun bağlayıcılığı, -944

Delillerin toplanması, -217, 1462

Güçlü delil, -83

Kesin delil, -292

Tazminat isteminde delil tespiti, -560

Delil sözleşmesi

Eser sözleşmesinde yapım işleri genel şartnamesiyle, -1105

Devlet memurunun kişisel sorumluluğu

Yargı kararlarının uygulanmamasından dolayı kişisel sorumluluğu, -396

Direnme kararı

Bozulan kararın gerekçesine yapılan atıf suretiyle direnme gerekçesi

oluşturulamaz, -1468

Davacının beyanlarına göre, yerel mahkemenin direnme kararı verip

veremeyeceği, -668

Direnme kararı verilemeyecek hal, -1623

Direnme kararı verilme usulü, -1019, 1587

Direnme kararı verilmesine engel hal, -1377

Direnme kararında temyiz sınırı, -1634

Direnme kararının gerekçede yeni hüküm olup olmadığı, -519, 669

Direnme olarak adlandırılamayacak karar, -1382

Her iki tarafın da uyma kararı verilmesini istemesi, -1623

İlk kararla direnme kararının hüküm fıkralarının farklı olmaması gereği, -1587

Usuli kazanılmış hak durumunda, -971

Uyma kararı verildikten sonra, bu karardan dönülerek kısmen de olsa direnme kararı verilmesi usuli kazanılmış hakkın ihlali anlamına gelir, -1517

Uyma kararından dönülüp direnme kararı verilemez, -1517

Yeni hüküm-direnme, -406

Yerel mahkemenin ilk kararında MK. 2 ve 3. maddelerinden söz etmemesine rağmen, direnme kararında bu maddeleri gerekçe yapmış olması, -669

Dosyanın işlemden kaldırılması

Dosyanın işlemden kaldırılması, -490

Duruşma

Duruşma açılmasına engel hal, -1257

Resen duruşma gününün değiştirilmesi, -490

Tanıkların duruşmada hazır bulundurulması, -227

Dürüstlük

Güven kavramı ve ilkesi, -556

Güven sorumluluğu, -556

E

Ecrimisil

Boş arsanın kira verilmeksizin kullanılmasından dolayı, -718

Ecrimisil davasında yapının ruhsatsız olması, -1663

Ecrimisil tazminatını kötüniyetli şagil öder, -1178

El atmanın önlenmesi, yıkım ve ecrimisil, -161

Fuzuli işgalin ne kadar sürdüğü, -138

Eda davası

Eda davası, -51

İlamsız icra takibinin kesinleşmesinden sonra açılan eda davasında hukuki yarar yoktur, -726

Ehliyetsizlik iddiası

Ehliyetsizlik iddialarının araştırılması, -585

Ek dava

Ek dava, -443

El atmanın önlenmesi

El atmanın önlenmesi, -472

El atmanın önlenmesi kararı, -179

Aktif dava ehliyeti, -521

Görevli mahkemenin belirlenmesi, -426

Meraya el atmanın önlenmesi, -777

Elbirliği

Elbirliği halinde alacaklılık, -1373

Elbirliği mülkiyetten doğan davalarda taraf teşkili, -1335

Eser sözleşmesi

Arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesi, -752

Hakedişlerden kesinti yapılması, -692

İmal edilen iş bedelinin hesap şekli, -752

Kum, çakıl malzemesinin taşınması bedeli, -692

Müspet zarar kar kaybı ve cezai şart, -212

Poz analizi, -692

Sözleşmenin tarafların ortak kusuru nedeniyle feshi, -212

Sözleşmeye bağlılık ilkesinin ihlali, -692

Yapım işleri genel şartnamesi, -1105

Evlat edinme

Anne babanın çocuğa karşı özen borcu, -1530

Anne ve babanın rızasının aranması, -1530

F

Faiz

Alacağın geç ödenmesi halinde yasal oranda gecikme faizine

hükmedilmesi gereği, -906

Edimlerin aynı anda ifasına karar verilmesi halinde faiz başlangıcı, -1565

Faiz alacağı için dava açılması-İhtirazi kayıt, -384

Faiz başlangıcı, -477

Faize hükmedilmesinin koşulu, -978

Gabin sözkonusu olması, -152

Kısmi ödemenin öncelikle faizden mahsup edilmesi gereği, -207

Over night faiz oranları, -152

Takip talebinde açıkça işlemiş faiz istenmemesi halinde 1086 sayılı HUMK'nun

74 ve 75. maddelerine aykırı olarak işlemiş faize hükmedilemez, -1424

Temerrüt faizi, -384

Yasal faiz - Reeskont faizi, -617

Yasal faiz oranı, -47

Fatura

Fatura içeriğine sekiz gün içinde itiraz edilmemesi, -1589

Fazla çalışma

Fazla çalışma süresinin belirlenmesinde araştırma yöntemi, -132

Fazla çalışma ücreti, -1576

Feragat

Davadan feragat, -1255

Direnme kararının temyizi aşamasında davadan feragat, -1255

Finansal kiralama

Factoring, -1002

G

Gabin

Faiz oranlarında gabin ve ahlaka aykırılık, -152

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi

İfa imkansızlığı, -917

Müspet zarar, menfi zarar, -917

Sebepsiz zenginleşme, -917

Gerekçeli karar

Bozulan kararın gerekçesine yapılan atıf suretiyle direnme gerekçesi

oluşturulamaz, -1468

Gerekçeden yoksun karar, -1670

Kararların gerekçeli olması gereği, -1044

Tazminat miktarının tayininin yasal gerekçeye dayanması gereği, -1044

Geri çevirme

Gerekçeli kararın tebliği için, -671

Katip imzası eksikliği nedeniyle, -671

Görev

Adli yargının görev alanına giren hal, -676, 820

Asliye Mahkemesinde karara bağlandıktan sonra davanın sulh mahkemesinin görevine girdiğine ilişkin itiraz edilmesi, -548

Dava edilen kısım alacağın son kısmı değil ise, -150

Davaya Asliye Hukuk Mahkemesinde mi Tüketici Mahkemesinde mi bakılması gerektiği, -587, 1029

Denizcilik İhtisas Mahkemesi-Asliye Ticaret Mahkemesi, -10

El atmanın önlenmesi davasında, -426

Fuzuli işgal nedeniyle tahliye ve kira alacağı davasında, -12

Görev ve iş bölümü ilişkisi, -1553

Görevli mahkemeye başvuru süresi 10 gündür, -1452

Görevsizlik kararı, -487

Görevsizlik ve yetkisizlik kararının aynı anda karara bağlanması, -950

Hakimlerin hukuki sorumluluğunda görevli mahkeme, -1044

Haksız fiil iddiasına dayalı tazminat isteminde adli yargının görevli olması, -840

Haksız fiilin hemzemin geçitte meydana gelmesi halinde görev, -729

İhtiyari dava arkadaşlığında görev, -536

İl ve İlçe Asliye Hukuk Hakimleri hakkında açılan sorumluluk davalarının, Yargıtay ilgili Hukuk Dairesinde görülüp sonuçlandırılması gereği, -1295

İş mahkemelerinin görev alanı, -1532

İşbölümü ilişkisi, -710

Kadastro Mahkemesinin görevi, -26, 185

Kira sözleşmesinin varlığı ve uyuşmazlığın aktin feshinden kaynaklanmasının göreve etkisi, -676

Konut ve tatil amaçlı taşınmazların ticari gaye ile satın alınmasında ticaret mahkemesinin görevi, -844

Kooperatife üye kaydedilme isteminde, -335

Koruma kararında görevli mahkeme, -510

Kredi kartı kefiline yönelik davada, -734

Mahkemelerin kuruluş yasasında zaman bakımından yürürlüğe ilişkin hükümler bulunmaması, -10

Mülkiyet uyuşmazlığında adli yargının görevli olduğu, -100

Önalım davalarında görevli mahkemenin belirlenmesi, -53

Sicil amirinin kişisel kusuru iddiası ile açılan davada adli yargının görevi, -927

Sorumluluk davasında, -859

Tahliyeye izin davasında, -429

Tüketici mahkemesinin görevi, -1346, 1649

Uyuşmazlığın, meydana geldiği tarihte görevli bulunan mahkemelerce çözümlenmesi gereği, -10

Vakıf senedinin uygulanmasından doğan davalarda, -928

Yargı yolu-görev, -78

Yeni kurulan mahkeme olması durumunda görevsizlik kararı, -710

Güçlü delil

Kavram, -492

Güven kavramı

Güven kavramı ve ilkesi, -556

Güven sorumluluğu, -556

H

Haciz

Geçerli satış talebinin olmaması, -667

Haciz ihbarnamelerinin niteliği, -1192

Kesin haciz vesikası, -1471

Haczedilmezlik

Emekli ve sağlık yardım sandığı vakfından alınan maaşlarda, -690

Haczedilmezlik yasağında yabancı ülke emekli aylığı, -210

Özel Sosyal Güvenlik Vakfından alınan maaşlarda, -690

Hak arama özgürlüğü

Hak arama özgürlüğü (şikayet hakkı), -739

Hak düşürücü süre

Hak düşürücü süre dolduğundan bahisle dava reddedildiğinde işin esası hakkında karar verilemez, -976

Hizmet tespiti davalarında hak düşürücü sürenin hesaplanması, -1300, 1569

Ittıla tarihinin aksinin ispatı, -1421

Kadastro tespitinde, -60

Tapu iptali ve tescil davalarında, -847

Hakediş

Eser sözleşmesinde hakediş raporu, -1105

Hakem

Hakem kararları, -168

Hakim

Hakim aleyhine açılan tazminat davasında davalı Hakimin ancak zorunlu ihbar edilen sıfatını haiz olup, davaya Devlet aleyhine devam edilmesi gereği, -1297

Hakim talepten fazla ya da başkasına hükmedemez, -194

Hakimin zorunlu ihbar olunan sıfatı, -1693

Hakimler aleyhine açılan tazminat davaları, -71, 1295, 1297

Hakimlerin eylemi nedeniyle devletin sorumluluğu, -1693

Hakimlerin hukuki sorumluluğu, -1044

Kanunun açık hükmüne aykırı karardan sorumluluk, -1044, 1693

Hakkaniyet indirimi

Fazla çalışma süresinin hesabında hakkaniyet indirimi, -36

Haksız fiil

Aboneliğin bulunduğu adreste kaçak su kullanımı, -356

Haksız fiilin unsurları, -701

İdari işlem-haksız eylem, -1166

Tazminat hesabında esas alınacak tarih, -1430

Zararın yabancı para üzerinden gerçekleşmesi, -353

Haksız rekabet

Haksız rekabetin önlenmesi, -867

İltibas tehlikesi, -867

Renklerin kullanımı suretiyle, -867

Halefiyet

Zilyetlikle edinimde, -1117

Harç

3561 sayılı kanun uyarınca atanan yönetim kayyımının harçtan muafiyeti, -1594

Bakiye karar ve ilam harcının yatırılmamış olmasının ilamın infazına etkisi, -1507

Başvuru harcı ve nispi harç, -1546

Başvuru ve peşin karar ve ilam harcı, -1432, 1594

Bozma ilamında iadesine karar verilen harç, -1670

Davalı tarafından yatırılması gereken harcın davacı tarafından yatırılması, -47

Eksik harç, -1546

Eksik karar ve ilam harcı, -1006

EPDK'nun yargı harcından muafiyeti, -1432

Harca tabi olmayan temyiz başvurusu, -1586

Islah ile arttırılan kısma faiz talep edilmemesi, -1598

İcra tahsil harcı, -1196, 1203

Menfi tespit davasında harç hesabı, -1

Muhtıranın, HUMK. ’un 434. maddesine uygun olup olmadığı, -262

Nispi harca tabi davalarda davalının harçtan muaf olması halinde davanın açılması sırasında ödenecek başvurma harcı, -1006

Özel bankaların harç sorumluluğu, -1203

Tellaliye harcı, -1196

Temyiz başvuru ve temyiz peşin harcı, -1670

Vakıflar bankasının harç sorumluluğu, -667, 1196

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün harçtan muaf olmadığı, -262

Zorunlu dava arkadaşlığında temyiz harcı, -1245

Harici satış

Harici satışların geçersizliği, -179

Hata

Iskat sebeplerinin varlığında aşikar hata, -314

Hazine

Hazine zararı, -69

Hemzemin geçit

Haksız fiilin hemzemin geçitte meydana gelmesi halinde görev, -729

Hile

Hile ile hak düşürücü sürenin ıttıla tarihinden itibaren başlaması, -1421

Tapu iptal ve tescilinde, -994

Hizmet tespiti

Davalı ve davacının karı koca olması durumunda, -495

Hizmet tespiti davalarında araştırma yöntemi, -237, 467

Hizmet tespiti davalarında hak düşürücü sürenin hesaplanması, -1300, 1569

Hizmet tespiti davasında asıl işverenin taraf sıfatı, -1033

Hizmetlerin birleştirilmesi, -652

Hukuki yarar

Dava şartı olması, -726, 1412

Hukuki yararı olan herkes şikayet kanun yoluna başvurabilir, -1625

İcrada fazla verilen paranın geri alınmasında hukuki yarar, -234

İlamsız icra takibinin kesinleşmesinden sonra açılan eda davasında hukuki yarar yoktur, -726

Kira bedelinin tespiti davasında, -682

Ödeme emrinin tebliğ edilememesi durumunda açılacak itirazın iptali davasında hukuki yarar, -46

Taraflar arasında kira parasının çekişmeli olması halinde kira parasının tespitinin istenmesinde hukuki yarar bulunduğu, -1402

Taşınmazın devri konusunda dava açan belediye başkanının hukuki yararının bulunmadığı, -173

Husumet

Aktif husumet, -170, 657, 1687

Dahili dava, -251

Davanın Parti Genel Başkanlığına yöneltilerek sonuçlandırılması gereği, -304

Genel kurul kararlarının iptalinde pasif husumet yokluğu, -1145

Hakim aleyhine açılan tazminat davasında davalı Hakimin ancak zorunlu ihbar edilen sıfatını haiz olup, davaya Devlet aleyhine devam edilmesi gereği, -1297

İmar işlemi sonucu oluşan taşınmazlara ilişkin davada husumet, -100

Kadastro tespitine itiraz davasının hazine yerine kadastro müdürlüğü hasım gösterilerek açılmış olması, -589

Kooperatif adına dava açma yetkisi, -98

Muris babanın adının düzeltilmesi istemiyle açılan davada, davacı oğulun aktif husumet ehliyetinin bulunmadığı, -657

Orman sınırı dışına çıkarılma işlemlerinde, -185

Pasif husumet, -119, 791, 1297

Siyasi parti tüzel kişiliğinden ayrı ve bağımsız bir tüzelkişiliği bulunmayan İl ve İlçe Başkanlıklarının davalı gösterilmesi, -304

Temsilcide yanılma nedeniyle husumetten red, -304, 646

Terke dayalı boşanmada taraf sıfatı, -340

Hüküm

Bilirkişi raporuna hükümde atıf yapılması, -325

Direnme kararının yeni hüküm olup olmadığı, -519

Gerekçeden yoksun karar, -1670

Hakim şahsi bilgisiyle karar veremez, -209

Hükmün açıklanması, -251

Hüküm sonucu, -1675

İlk kararla direnme kararının hüküm fıkralarının farklı olmaması gereği, -1587

Kararda yer alması gereken hususlar, -1675

Kararın tefhimi usulü, -1675

Önceki karara atıf suretiyle hüküm kurulamayacağı, -1587

Talep konusunda olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemesi, -1192

Tavzih, -664

Tescil hükmünün ilke olarak kesin olduğu, -73

Yeni hükmün varlığı, -33, 366, 1382

I

Iskat

Iskat sebebinin varlığına inanma, -314

Islah

Islah ile arttırılan kısma faiz talep edilmemesi, -1598

Islah ya da ek dava yoluyla tescil talebinde bulunulması durumunda davanın esastan karara bağlanması gereği, -143

Kısmi dava, ek dava, birleşen dava, ıslah, -443

Zamanaşımı def'inin ıslah yoluyla ileri sürülmesi, -1247

İ

İbra - İbra sözleşmesi

Miktar içerip içermemesi yönünden geçerliliği, -301

İcra

Genel haciz yoluyla icra takibi, -380

İcra Mahkemesinde ancak belgeye dayalı hususların inceleme konusu

yapılabileceği, -272

İcra tutanağı, -299

Yeni bir hükmün verilmesiyle, yeni bir icra emri düzenlenmesi zorunluluğu, -1015

İcra memuru

İcra memurunun işleminin resmiyet kazanması, -299

İcrada teslim

Teslim ve bedel ödenmesinin eş zamanlı olması, -614

İfa

Ayıplı ifa, -1310, 1652, 1667

Aynen ifası mümkün olmayan taşınır mal, -978

Edimlerin aynı anda ifası, -1565

Eksik ifa, -1310, 1652, 1667

İfa imkansızlığı, -917

İfanın imkansız hale gelmesi halinde tazminatın miktarı, -1557

Kira parası borcunu iyiniyetle ifa ve tevdi mahalli tayini, -1373

Kiraya verenin rızası dışında başka kişiye kira bedelini ödeme, -148

Sözleşmenin ifa imkansızlığı, -1341

İflas

Altın alacağının aynen verilmesine dair alacak, iflas yoluyla takibe konu edildiğinde, borçlunun süresiz şikayet yoluna başvurabileceği, -1360

Altın alacağının karşılığı olan paranın tahsili için iflas yoluyla adi takip yapılabileceği, -1360

İflas eden şirket, -196

İflasta yetki, -1356

Yabancı mahkeme kararının tanınması suretiyle iflas masasına kayıt

kabul davası, -166

İhale

Borçluya satış ilanının tebliği, -72

Diğer fesih nedenleri yanında, ihalede fesat olgusuna da dayanılmış olması, -3

İhalenin bozulma nedenleri, -72

İhalenin feshi, -72, 1501

İhbar tazminatı

Yasa dışı grev durumunda, -447

İhtirazi kayıt

Eser sözleşmesinde yapım işleri genel şartnamesiyle, -1105

İhtiyati haciz

Sıra cetveline itirazda, -1497

İhya

Geçici ihya, -196

İkrar

Anlaşmalı boşanma davasında, -610

İkrarın hukuki sonuç doğurması, -1603

İlam

İcra müdürünün ilamları yorumlaması, -215

İlamın bağlayıcılığı, -1023

İlamların infazı, -215

İlliyet bağı

İş kazasında illiyet bağı, -296

İmar

Kaçak yapı, -182, 192

İmar uygulaması

İmar uygulamasından kaynaklanan tapu iptali ve tescili davalarında, -838

İmar-ihya

Orman niteliği taşıyan yerin imar ve ihya yoluyla edinilemeyeceği, -798

İmzaya itiraz

İmza karşılaştırması için bilirkişiye başvurulması, -716

İmzaya itiraz sonucu düzenlenen bilirkişi raporu, -6

Ödenmiş çekteki imzaya itiraz, -708

İnanç sözleşmesi

İnanç sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescili, -897

İspatı, -705

İnançlı işlem

İnançlı işlem, -1278

İnfaz

Bakiye karar ve ilam harcının yatırılmamış olmasının ilamın infazına etkisi, -1507

İdari yargının tam yargı davasında verdiği kararların infazı, -1489

İlamda yer alan faize ilişkin hükmün aynen infazı gereği, -617

İntifa hakkı

Tapu kütüğüne tescil edilmesi gerektiği, -1178

İpotek

İpotek, -380

İrade

Muris iradesi, -137

İspat - ispat yükü

Bozdurulan ziynet eşyalarında, -1024

Çekin geçersiz olduğuna ilişkin menfi tespit davasında, -333

Fazla çalışmanın ispatı, -1351

Gazetede yer alan bir haber nedeniyle açılan manevi tazminat davasında, -672

Hacizde istihkak iddasını ispatta, -749

Hizmet tespitinde, -495

Ittıla tarihinin aksinin ispatı, -1421

İstihkak iddiasında yasal karine, -749

İstisnası-yakın akrabalık bağı, -705

Kasko sigortasında, -1170

Kişisel malların iadesinde yahut bedelinin tespitinde, -570

Menfi tespit davalarında ispat yükü, -1603

Nüfus kaydının iptalinde ispat şekli, -910

Ödenmiş çekteki imzaya itiraz durumunda, -708

Senede karşı senetle ispat zorunluluğu, -1603

Ziynet eşyalarının iadesinde, -9

İsticvap

İnanç ilişkisine dayanan alacak davasında, -705

Yazılı kira sözleşmesine dayanan kira alacağı isteminde, -392

İstihkak

Hacizde istihkak iddiası, -749

İstirdat

Ticaret borsalarının yolluk ve masrafları idari karar gereğince talep

ettiklerine ilişkin, -106

İş akdi (iş sözleşmesi)

Ara dinlenme süresi, -1576

Gece zammı ödemesi, -506

Geçici iş ilişkisi, -1416

İhbar öneli, -438

İş akdinin feshinde bakiye ücret alacağı, -1189

İş akdinin feshinin ağır sonuç olması, -1189

İş akdinin fesih nedeni olarak iş güvenliğini tehlikeye düşürme zarara uğratma, -222

İş mahkemesi

İş mahkemesi kararını temyizen inceleyen Yargıtay kararının maddi hataya dayalı olması, -1262

İşçilik alacakları

İşçilik alacaklarında ibra sözleşmesi, -301

Yasa dışı grev durumunda ihbar tazminatı, -447

İşe iade

İhbar öneli, -438

İşçinin kesinleşen işe iade kararı ve süresinde başvuruya rağmen işe

başlatılmaması, -438

İşe iade başvurusu samimi olmalıdır, -254

İşveren

Alt işveren kavramı, -1416

Asıl işveren-alt işveren ilişkisi, -1033

İş kazasında işverenin sorumluluğu, -536, 1416

İşveren vekili

Fazla çalışma iddiasında bulunanın işveren vekili veya üst düzey

yönetici olması, -132

İşyeri ve devri

İşyeri devrinde özelleştirme kavramı, -638

İşyerinde üç kişinin çalışması, -1532

İşyerinin devri, -229

İtiraz

Borca itiraz, -484

Borcun itfa edildiği gerekçesiyle yapılan itirazda, tebligatın usulsüzlüğüne ilişkin iddia bulunmadığından, re’sen inceleme konusu yapılamayacağı, -484

Borçlunun, sonraki icra emrine itiraz hakkı bulunduğundan, bozulan ilama dayalı icra emrine itirazlarının incelenmesinde hukuki yararı bulunmadığı, -1015

İcra takibinin kendiliğinden duracağı, -1015

Ödeme emrinin usulüne uygun tebliğ edilmediği yönündeki talebin, şikâyet yoluyla ileri sürülmesi gereği, -484

Takibe dayanak ilamın icrası devam ederken hükmün temyiz üzerine bozulmuş olması, -1015

Takibe itiraz, -772

İtirazın iptali

Borçlunun takip tarihinden sonra yaptığı ödeme, -207

İtirazın iptali davası açılmasında hukuki yarar, -1534, 1637

İtirazın iptalinde kısmi ödemenin öncelikle faizden mahsup edilmesi gereği, -207

Yetkili mahkeme, -801

İtirazın kaldırılması

Dayanak belgeye dair eksikliğin, borçlu tarafça şikayet sebebi yapılamaması, -1293

İtirazın kaldırılması aşamasında ibraz edilen takip dayanağı belgelerin İcra mahkemesince incelenmesi gereği, -1293

Kira alacağının tahsili amacıyla başlatılan takipte, -1146

Muacceliyet şartı, -309

Mükerrer takip, -309

Takip talebinde ve ödeme emrinde dayanak belge eklenmemiş olması, -1293

İyi niyet

Çap satın alanın iyi niyeti, -134

K

Kaçak elektrik - Su kullanımı

Kaçak elektrik kullanımında katma değer vergisi, -1611

Kaçak su kullanımı, -59

Kadastro tespiti

Askı ilanına itiraz edilmemesi, -26

Çap satın alan, -60

Eksik araştırma ve inceleme, -1094

Genişletilmeye elverişli sınırlar, -1094

Hak düşürücü süre, -60

Kadastro işlemlerinde yapılan hatalar için de devlet TMK 1007'ye göre

sorumludur, -820

Kadastro tespiti işlemlerinde devletin sorumluluğu, -372

Kadastro tespitine itiraz, -879

Kadastro tespitine itiraz davasının hazine yerine kadastro müdürlüğü hasım gösterilerek açılmış olması, -589

Maddi hata, -879

Maki, -879

Miktar fazlalıkları hazineye aittir şerhi, -60

Paftada yol olarak bırakılma, -1289

Tersimat hatası, -1245

Tespit dışı bırakılan çalılık ve taşlık yer, -798

Kamu düzeni

Kamu düzenine aykırılık, -168

Kamu düzenine ilişkin olan sığınağın kullanım hakkının satım sırasında mal sahibine bırakılması, -1679

Kira parasının tespiti davalarının kamu düzeni ile ilgili olması, -1402

Kamulaştırma - Kamulaştırmasız el atma

Acele el koyma, -1492, 1631

Dava konusu taşınmaz için belirlenen bedelden enkaz bedelinin düşülmemesi

gereği, -903

İdarece taşınmaza fiilen el atılmamış olmasına karşın imar planında İlköğretim Tesisi Alanına ayrılmış olması, -1125

İdareler arasında mevcut protokol hükümlerine değer atfedilmesi, -791

Kamulaştırılan pilon yerinin hazine adına değil Türkiye Elektrik A. Ş Genel Müdürlüğü adına tescili gereği, -73

Kamulaştırılan taşınmazın malikine iadesi, -173

Kamulaştırma bedelinin artırılması, -435

Kamulaştırma bedelinin tespiti, -1486, 1492, 1631

Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil, -73, 903, 1282

Kamulaştırma kanunu anlamında kabul ve anlaşma, -1631

Kamulaştırmaksızın malikin muvafakatıyla kamu hizmetine tahsis edilen yer, -201

Kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat, -125, 791, 1125

Kamulaştırmasız el atma olgusu, -1125

Kamulaştırmasız el koyma nedeniyle tazminat- şerhin terkini, -78, 997

Kapama kavaklık niteliği ile değer belirlenmesi, -903

Kısmi kamulaştırma, -1620

Ön koşul, -1492

Protokol hükümleri gereği kamulaştırmasız el koyma karşılığının, davalı belediyeden tahsili gerektiği, -792

Tamamlanmış bir kamulaştırma işlemi ve bedelin varlığı, -125

Tapuda kaydı bulunmadığı zannıyla KK nun 19. maddesine göre açılan bedel tespit ve tescil davası, -1282

Taraf teşkili sağlanmadan, idarece satın alma prosedürünün uygulanıp uygulanmadığının incelenemeyeceği, -1282

Taşınmaz malik ve zilyetlerinin, kamulaştırma hukukundan kaynaklanan dava haklarının bulunduğu, -435

Taşınmazın dava tarihinden önce malikleri adına tespit ve tescil edildiğinin yargılama sırasında belirlenmiş olması, -1282

Uzun yıllar imar planını fiilen hayata geçirmeden pasif ve suskun kalmak ve işlem tesis etmemek suretiyle taşınmaza müdahale eden idarenin, kamulaştırmasız elkoyma hükümleri çerçevesinde sorumlu bulunduğu, -1125

Kanun yorumu

Kanunların olaylara uygulanması, -1325

Kanunun yorumu, -652

Karar

Kararların gerekçeli olması gereği, -1019

Kısa karar gerekçeli karar çelişkisi, -1019

Kısa karar gerekçeli kararların uyum içinde olması gereği, -1019

Usule aykırı karar, -1019

Karar düzeltme

Aynı ilam aleyhine ikinci kez karar düzeltme istenemeyeceği, -876

Karar düzeltme dilekçesinin reddi, -1669

Karar düzeltme isteminin sadece Yargıtay tarafından incelenebileceği, -1359

Karar düzeltme talebinin fer'i müdahil tarafından yapılması, -581

Karar düzeltme yolunun açık olması, -1257

Karar düzeltme yolunun kapalı olduğu hal, -1669

Karar düzeltme yolunun tüketilmesi, -1359

Mahkemelerin karar düzeltme istemi hakkında karar veremeyeceği, -1359

Ortaklığın giderilmesi davasında karar düzeltme yolu, -1669

Karayolu

Aracın çalınması, gasp edilmesi veya izinsiz alımında sorumluluk, -1464

Karayolu gibi kavramı, -1542

Karayolu sayılan yerler, -1542

Karşılıksız çek

Bankanın borçlunun alacaklısına karşı istihkak iddiasında bulunabilmesi, -1518

Karşılıksız çek keşide edilmesi nedeniyle bankanın sorumluluğu, -1518

Kasko sigortası

Araç hasar bedeli, -1173

Doğru ihbar mükellefiyeti, -1170

İspat yükü, -1170

Kasko sigorta poliçesi, -1173

Kasko sigortasında rücu, -406

Zamanaşımı, -1173

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi

Anlaştıktan sonra kötüniyetle önalım hakkının kullanılması, -989

Arsa payı devri karşılığı inşaat yapım sözleşmesinde birden fazla arsa

sahibi var ise, -266

Yükleniciden bağımsız bölüm alan 3. kişinin durumu, -4

Yüklenicinin, sözleşmede yazılı olandan daha büyük yer yapması, -192

Yükleniciye düşen bağımsız bölümlerin hak edilmesi, -4

Kat mülkiyeti

Kat malikleri genel kurul kararının iptali, -214

Kat malikleri kurulu kararının iptali, -1640

Kat malikleri kurulu toplantı tutanağının divan heyetince imzalanması, -1640

Kat malikleri kurulu ve taraf koşulu, -1276

Kat mülkiyetinde yönetim planı, -1109

Ortak yere el atma-sığınak, -1679

Site, iki parsel üzerinde kurulu ise, -214

Sitenin ortak kullanım alanı, -1276

Uyuşmazlığın çözümünde, dava tarihinde yürürlükte bulunan yasal düzenlemeye göre çözümlenmesi gereği, -231

Yasal dayanağın yargılama sırasında değişmesi, -231

Yönetim planının bağlayıcılığı, -1384

Katip imzası

Katip imzası eksikliği, -671

Kefalet

Asıl borcun ödenmesi için kefile başvurma, -1471

Kefalet, -591

Müşterek borçlu-müteselsil kefil, -380

Tüketici kredi sözleşmesine kefalet, -1471

Kesin hüküm

Dava şartı olarak kesin hüküm, -634

İki dava arasında sebep birliği olmaması durumunda, -1111

Kesin delil olması, -811

Tapu iptal ve tescilinde, -246, 1111

Kesin süre

Kesin sürenin usule uygun olması, -364, 767

Mahkemece verilen kesin süre, -227

Kıdem tazminatı

Basın iş kanununa tabi işçilerin kıdem tazminatı, -1222

Hizmetlerin birleştirilmesinde fark kıdem tazminatı, -410

Kısa karar - gerekçeli karar

Kısa karar - gerekçeli karar çelişkisi, -1019

Kısa ve gerekçeli kararların uyum içinde olması gereği, -1019

Kısmi dava

Kısmi dava, -443

Kısmi dava ile zamanaşımının kesilmesi, -443

Kısmi ödeme

Kısmi ödemenin öncelikle faizden mahsup edilmesi gereği, -207

Kira bedelinin tespiti

Kira bedelinin tespitinde hukuki yarar, -682

Kira parasının tespiti davalarının kamu düzeni ile ilgili olması, -1402

Taraflar arasında kira parasının çekişmeli olması halinde kira parasının tespitinin istenmesinde hukuki yarar bulunduğu, -1402

Kişilik haklarına saldırı

Davacının eşi ile ilişkiye giren davalının eylemi, -701

Kişilik haklarına saldırı durumunda manevi tazminat, -35, 176

Yayın yoluyla kişilik haklarına saldırı, -87, 119, 190, 776

KİT (Kamu iktisadi teşebbüsleri)

KİT'lerde yönetim kurulu başkanı ve genel müdür, -859

KİT'lerin hukuki statüsü, -859

Kooperatif

Davanın kooperatif denetçileri tarafından açılması veya onaylarının alınması, -267

Konut teslimi, -1272

Kooperatif alacağı, -1272

Kooperatif avans ve aidat alacağı, -98

Kooperatif eski yöneticilerinin neden olduğu zararların tazmini davası, -267

Kooperatif genel kurul kararının iptali, -460

Kooperatif genel kurulunda tasfiyeden dönme kararı alınması, -460

Kooperatife üye kaydedilme istemi mutlak ticari davadır, -335

Kooperatiften ayrılan ortağa kooperatifin ödemeyi geciktirmesi, -504

Taşıma kooperatiflerinde ortaklık şartları ve üyelikten ihraç, -737

Üyelik şartını yerine getirmek üzere makul bir süre verilmesine gerek

olup olmadığı, -737

Kötü niyet tazminatı

Haklılık durumunun dava tarihine göre belirlenmesi, -207

Menfi tespit davasında, -1210

Kredi kartı

Kredi kartını taksitle ödeme başvurusu, -139

Kumar ve bahis borcu

Kumar ve bahis borcunun dava edilemezliği, -492

Kusur

Boşanmada, -52, 164

İdarenin kendi kusuru, -69

Kişisel kusur ve sorumluluk, -69

Kusurun tespiti, -39

M

Maddi tazminat

Boşanmada, -7, 502

Dava devam ederken dava konusunun temlikinde, -6

Gerçeğe aykırı sicil raporları düzenlendiğinde, -347

Güncel ve müspet zarar, -1148

Haksız el koyma işlemine karşı tazminat istenmesi, -607

Haksız eylem nedeniyle, -387, 408, 1139, 1480

Haksız işgal tazminatı, -472

Hizmet kusuru nedeniyle, -1598

İfanın imkansız hale gelmesi halinde tazminatın miktarı, -1557

İş kazası sonucu, -421

Mahkeme kararı ile taşınmazı elinden alınan davacının zararını hangi hukuki nedene dayalı olarak isteyebileceği, -1148

Memurun salt kişsel kusurundan kaynaklanan haksız eylemlerde, -387

Ortak kusur olması durumunda, -685

Özel hastanelerin denetim ve organizasyondan kaynaklanan hukuki sorumluluklarında, -317

Tazminatın yabancı paranın fiili ödeme günündeki kur üzerinden tahsiline karar verilmesi gereği, -353

Trafik kazası sonucu desteğin ölümüne dayalı tazminat istemi, -338

Trafik kazasına dayalı tazminat, -1513

Usulsüz ve kaçak avlanma nedeniyle maddi tazminat istemi, -513

Zararın yabancı para üzerinden gerçekleşmesi, -353

Malullük

Tespiti, -597

Manevi tazminat

Amirin verdiği olumsuz sicil nedeniyle, -459, 927

Anne babanın manevi tazminat istemesi, -583

Aracın çalınması, gasp edilmesi veya izinsiz alımında, -1464

Basın yoluyla hakaret durumunda, -124, 141, 145

Başka bir kadınla aldatma nedeniyle boşanmada manevi tazminat miktarı, -747

Boşanmada, -310, 502

Davacının mirasbırakanı hakkında yapılan yayından dolayı, -776

Davaya cevap dilekçesinde savunma sınırının aşılması durumunda, -35

Desteğin ölümü nedeniyle, -565

Elektrik çarpması nedeniyle Tedaş'tan manevi tazminat, -646

Fikri haklara tecavüzden kaynaklanan tazminat, - 710

Gayri resmi birliktelikler sonucu manevi tazminat istemleri, -188

Gazetede yer alan haber nedeniyle, -672

Gerçeğe aykırı sicil raporları düzenlendiğinde, -347

Gerçeklik unsuru, -112

Görünürdeki gerçeklik, -124

Hakimlerin hukuki sorumluluğundan doğan tazminat, -1693

Haksız el koyma işlemine karşı tazminat istenmesi, -607

Haksız fiilden kaynaklanan manevi tazminat, -701, 1139

Haksız şikayet nedeniyle manevi tazminat, -111, 739

Hatalı üretim nedeniyle manevi tazminat, -261

Hizmet kusuru nedeniyle, -1598

İdarece mahkeme kararına uyulmaması veya mahkeme kararının etkisizleştirilmesi nedeniyle, -974

İddianamedeki açıklamalar, -124

İş kazası sonucu, -421

Kişilik haklarına saldırı durumunda, -35, 145

Kişisel değerlere saldırı halinde manevi tazminat, -163

Kusurlu olarak boşanmaya sebebiyet veren eş, -1123

Mahkeme kararının eleştirilmesinde, -141

Manevi tazminat davasında ölenin müterafik kusuru, -565

Manevi tazminata hükmedilip hükmedilemeyeceği, -54, 111, 739

Manevi tazminatın koşullarının oluşup oluşmadığı, -190

Matufiyet unsuru, -190

Memurun salt kişsel kusurundan kaynaklanan haksız eylemlerde, -387

Ruh bütünlüğü cismani zarar, -583

Tazminatın yabancı paranın fiili ödeme günündeki kur üzerinden tahsiline karar verilmesi gereği, -353

Trafik kazası sonucu desteğin ölümüne dayalı tazminat istemi, -338

Trafik kazasında desteğin asli kusurunun tazminat davasına etkisi, -565

Yayın yoluyla kişilik haklarına saldırı, -87, 119, 190, 776

Marka

Jenerik ad, -956

Kullanımla ayırt edicilik, -1325

Marka hükümsüzlüğü, -1641

Marka hükümsüzlüğünün istenmesinde zarar gören kişi kavramı, -1641

Marka tescilinin hükümsüzlüğü, -1647

Markanın hükümsüzlüğü, -956, 1212, 1325

Markanın iptali, -1218

Markanın jenerik ad haline gelmesi, -956

Tanınmış marka, -1218

Mazeret dilekçesi

Mazereti mahkemenin takdirine bırakma, -1041

Tebligat gideri verilmezse HMUK 415. maddenin uygulanamayacağı, -1041

Mecburi hizmet

Mecburi hizmetin tamamlanmamasından kaynaklanan alacak, -1456

Taahhüt senedi, -1456

Mecra

Mecra hakkı, -641

Memuriyetten istifa

Memuriyetten istifa ile işçi kadrosuna geçme, -410

Mera

Meraya el atmanın önlenmesi, -777

Miras

Miras ortaklığı, -1373

Mirasın hükmen reddi, -909

Mirasçılık belgesi

Mirasbırakanın yabancı uyruklu olması halinde açılacak davada yasal hasım, -377

Vasiyetnamenin okunmasıyla aynı dosya üzerinden mirasçılık belgesi verilmesi, -893

Muhdesat

Muhdesatın aidiyeti, -472

Muhdesatın tespiti, -114

Ortaklığın giderilmesine konu olan taşınmaz üzerindeki muhdesatın değeri ve aidiyetinin belirlenmesi gereği, -114

Muhtıra

Muhtıranın, HUMK. ’un 434. maddesine uygun olup olmadığı, -262

Muris muvazaası

Miras bırakanın asıl irade ve amacının tespiti, -137

Muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptal, tescil, -490

Muris muvazaası nedeniyle açılan tapu iptali ve tenkis davası, -379, 832

Ölünceye kadar bakım aktinde muris muvazaası, -14

Talebin yorumu, -824

Tapu iptal ve tescilinde, -362, 462

Tasarrufun iptali davasında, -1443

Mutlak def’i

Sahtekârlık iddiasının mutlak def'i olması, -772

Mutlak ticari dava

Kooperatife üye kaydedilme istemi, -335

Muvazaa

Ölünceye kadar bakma akdinde muvazaa, -379

Tasarrufun iptali davasında, -964

Müddeabih

Müddeabihin temliki, -1212

Mülkiyet

Caminin mülkiyeti, -521

Mülkiyet hakkına engel olma, -138

Suriye uyruklulara ait Türkiye’de taşınmazı bulunan şahısların mülkiyet haklarının kısıtlamalarla devam ettiği, -435

Yolların edinilmesinin mümkün olmaması, -1289

Müteselsil sorumluluk

Müteselsil sorumluluk, -528, 785

Müteselsil alacaklılardan birine ödeme yapılmış ise, -282

N

Nafaka

Nafaka talebi, -502

İştirak nafakası, -1165

Tedbir nafakasının takdirinde kusur, -1661

Nikâhsız eş

Nikahsız eş ve onun babasından maddi ve manevi tazminat istemi, -89

Gayrı resmi birliktelik, -89

Nikahsız eşin babasının hukuki sorumluluğu bulunup bulunmadığı, -89

Nüfusta kayıt düzeltme

Nüfusta isim düzeltme, -657, 1115

Nüfusta soyadının düzeltilmesi, -1617

Soyadı değişikliği davalarının bir defadan fazla açılıp açılamayacağı, -1000

Baba tarafından açılan dava ile soyadının değişmesi, -1617

Nüfus kaydının iptalinde ispat şekli, -910

Velayeti annede bulunan küçüğün adının düzeltilmesi davasında babanın dinlenmesi gerekir, -1115

O

Orman

Orman niteliğindeki taşınmazın kazanılamayacağı, -85

Orman sınırı dışına çıkarılma işlemi, -185, 253

Ortak yere el atma

Ortak yere el atma, -1679

Ortaklığın giderilmesi

Ortaklığın giderilmesi davasında karar düzeltme yolu, -1669

Ortaklığın giderilmesinde aynen taksim, -1302

Ö

Ödeme emri

6183 s. yasaya göre açılacak ödeme emrinin iptali davasının niteliği, -1

Ödeme emrinin iptali, -1006

Ölünceye kadar bakım sözleşmesi

Ölünceye kadar bakım akdi, -14

Ölünceye kadar bakma akdinde muvaaza, -379

Ön alım (Şufa)

Ön alım (şuf'a) davası, -350

Değer düşüklüğü, -457

Kötüniyetle eşe bağışlanması durumunda, -602

Ön alım hakkının kullanılmasında iyiniyet, -989

Ön alım hakkının kullanımında mirasçı olmayan akrabalar arası temlik, -1304

Satın alınan taşınmazın eşe bağıslanması durumunda, -350

Tapuda taşınmazın değerinin düşük gösterilmesi, -1364

Uzun süre, -457

Ön ödeme

Ön ödeme kurumunun hukuk yargılamasına etkisi, -39

Ön sorun

Davacının beyanlarına göre, yerel mahkemenin direnme kararı verip

veremeyeceği, -668

Direnme kararının gerçekte ön sorun olup olmadığı, -406

Yargıtay'da bir dava dosyasının görüşmesinin içtihadı birleştirme nedeniyle geri bırakılması, -987

Yerel mahkemenin ilk kararında MK. 2 ve 3. maddelerinden söz etmemesine rağmen, direnme kararında bu maddeleri gerekçe yapmış olması, -669

Ön sözleşme

Ön sözleşme (akit yapma vaadi), -752

Ön sözleşmenin asıl sözleşme şartlarına bağlı olup olmayacağı, -752

Özel hastanelerin hukuki sorumluluğu

Özel hastanelerin denetim ve organizasyondan kaynaklanan hukuki

sorumluluklarında, -317<br /

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
160,00   
160,00   
2
80,00   
160,00   
3
53,33   
160,00   
4
40,00   
160,00   
5
33,60   
168,00   
6
28,27   
169,60   
7
24,46   
171,20   
8
21,60   
172,80   
9
19,38   
174,40   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
160,00   
160,00   
2
80,00   
160,00   
3
53,33   
160,00   
4
40,00   
160,00   
5
33,60   
168,00   
6
28,27   
169,60   
7
24,46   
171,20   
8
21,60   
172,80   
9
19,38   
174,40   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
160,00   
160,00   
2
80,00   
160,00   
3
53,33   
160,00   
4
40,00   
160,00   
5
33,60   
168,00   
6
28,27   
169,60   
7
24,46   
171,20   
8
21,60   
172,80   
9
19,38   
174,40   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
160,00   
160,00   
2
80,00   
160,00   
3
53,33   
160,00   
4
40,00   
160,00   
5
33,60   
168,00   
6
28,27   
169,60   
7
24,46   
171,20   
8
21,60   
172,80   
9
19,38   
174,40   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
160,00   
160,00   
2
80,00   
160,00   
3
53,33   
160,00   
4
40,00   
160,00   
5
33,60   
168,00   
6
28,27   
169,60   
7
24,46   
171,20   
8
21,60   
172,80   
9
19,38   
174,40   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
160,00   
160,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat