Toplu İş Sözleşmesinin Yorumu ve Yorum Davası Erhan Birben

Toplu İş Sözleşmesinin Yorumu ve Yorum Davası


Basım Tarihi
2022-10
Sayfa Sayısı
278
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786258153637
Boyut
16x24
Baskı
1145,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 145 puan kazanacaksınız)
   145

Dr. Öğr. Üyesi Erhan BİRBEN

 

İÇİNDEKİLER

 

TEŞEKKÜR  7

İÇİNDEKİLER .11

KISALTMALAR CETVELİ.19

 

BİRİNCİ BÖLÜM

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN YORUMU

 

1. Toplu İş Sözleşmesine Genel Bakış 23

Tanımı.23

Hukuki Niteliği 24

III. Toplu İş Sözleşmesinin İçeriği.25

Normatif Hükümler .25

Borç Doğurucu Hükümler.26

Toplu İş Sözleşmesinin İşlevleri .27

2. Toplu İş Sözleşmesi ve Genel Yorum Öğretisi. 29

Genel Olarak Sözleşmelerin Yorumu29

Toplu İş Sözleşmesinin Yorumunun Önemi 30

III. Toplu İş Sözleşmesine Özgü Yorum Araçlarının Yokluğu.32

Toplu İş Sözleşmesinin Niteliği ile Yorum Yöntemi Arasındaki İlişki.32

3. Toplu İş Sözleşmesinin Yorumuna İlişkin Öğreti Görüşü ve Yargısal

İçtihat . 33

Öğretideki Görüşlerin Tespiti 33

Normatif Hükümler Bakımından.33

Objektif Yorum Teorisi33

Mukayeseli Hukukta 33

Türk Hukukunda .36

Subjektif Yorum Teorisi37

Mukayeseli Hukukta 37

Türk Hukukunda .38

Borç Doğurucu Hükümler Bakımından 40

 

12 İçindekiler

Yargı Kararlarındaki Eğilim41

Mukayeseli Hukukta41

Türk Hukukunda.43

III. Görüşümüz .45

4. Toplu İş Sözleşmesinin Normatif Hükümlerinin Yorumunda

Başvurulan Yöntem ve Araçlar ile Bunlar Arasındaki İlişki.47

Toplu İş Sözleşmesinin İnikadına İlişkin Bazı Durumların

Yorumdaki Önemi .47

Dissens (Uyuşmama) 48

Falsa Demonstratio Non Nocet (Yanlış Niteleme Zarar Vermez)

Kuralının Uygulanabilirliği.50

Sözleşmenin “Toplu İş Sözleşmesi” Olup Olmadığının Yorumu53

Birincil (Asli) Yorum Yöntemleri .54

Lafzi Yorum .54

Lafzî Yorumun Önceliği.54

Lafzî Yorumun İşlevleri.56

Lafzî Yorum Kuralları 58

Kural Olarak Sözcüklerin Günlük Dildeki Anlamının

Esas Alınması59

Tarafların Özel Bir Tanım Yapmaları Halinde Bu

Tanıma Üstünlük Tanınması61

Hukuki Terim Kullanılması Halinde Yaygın Anlamının

Esas Alınması62

Birden Çok Kez Kullanılan Terimin Aynı Anlamda

Kullanıldığının Kabul Edilmesi .65

Başka Sendikaların Tarafı Olduğu Toplu İş

Sözleşmelerin Benimsenmesi Halinde İhtilaflı Normun

Yorumunun Buna Göre Yapılması.66

Belirsiz Hukuki Kavramlar Kullanılmasının Yorum

Kurallarından Sapılmasını Gerektirmemesi.66

Lafzi Yorumda Sözleşmeye Yansıyan Taraf İradelerinin

Dikkate Alınması Gereği 66

Atıf (Gönderme) Yapılan Normun Açık ve Belirli Olması

Gerekliliği .69

ıı. Lafzi Yorumun Yapılışına İlişkin Sözleşme

Hükümlerinin Önceliği .72

Toplu İş Sözleşmesinin Birden Çok Dilde Düzenlenmiş

Olması Halinde Türkçe Metnin Bağlayıcılığı 73

Amaçsal (Gai) Yorum 74

Genel Olarak.74

Yargı Kararlarından Örnekler79

 

İçindekiler 13

Sistematik Yorum .81

Genel Olarak .81

Sistematik Yoruma İlişkin Özel Durumlar86

Sistematik Yorumda Borç Doğurucu Hükümlerin

Dikkate Alınması .86

Sistematik Yorumda Başka Toplu İş Sözleşmelerinin

Dikkate Alınması .86

Sistematik Yorum ile İstisna (Muafiyet) Düzenlemeleri

Arasındaki İlişki.87

Sistematik Yorum Bakımından Genel Hüküm-Özel

Hüküm İlişkisi.89

III. Tali Yorum Araçları 89

Toplu Sözleşme Taraflarının İradeleri89

Toplu Sözleşmenin Tarihi Gelişimi.97

Toplu Sözleşmenin Ortaya Çıkış Tarihçesi (Kronolojik

Tarihçe).97

Birbirini Takip Eden Toplu Sözleşmelerin Tarihi Gelişimi102

Toplu Sözleşmenin Anayasaya ve Yasa Hükümlerine Uygun

Yorumlanması .105

Anayasaya Uygun Yorum 106

Kavram106

Toplu İş Sözleşmesinin Anayasaya Uygun Yorumlanması 107

Emredici Yasal Düzenlemelere Uygun Yorum.114

Toplu Sözleşmenin Fiili Uygulaması.117

Uygulanabilir Toplu Sözleşmenin Yorumunun Üstün Tutulması120

Toplu Sözleşmenin İlgili Olduğu Meslek Çevresinin Görüşlerinin

Dikkate Alınması121

İşçi Lehine Yorum?121

Yorum Araçlarının Birbirleriyle Aralarındaki İlişki: Öncelik Sırası 129

Yorum Faaliyeti Neticesinde Toplu İş Sözleşmesi Hükmünün

Geçersizliğine Karar Verilip Verilemeyeceği .131

5. Toplu İş Sözleşmesinin Borç Doğurucu Hükümlerinin Yorumu.133

6. Toplu İş Sözleşmesinin Tamamlanması .137

Genel Olarak Sözleşmenin Tamamlanması 137

Kavram .137

Mahkemelerin Tamamlayıcı Yorum Yetkisinin Hukuki Dayanağı 138

 

14 İçindekiler

Tamamlayıcı Yorum Bakımından Kanun, Sözleşme ve Toplu İş

Sözleşmesinin Karşılaştırılması 141

Toplu Sözleşme Özerkliği Karşısında Tamamlayıcı Yorumun

Meşruiyeti  142

III. Tamamlayıcı Yorum İçin Sözleşmede “Boşluk” Bulunması

Zorunluluğu. 148

Bilinçli Boşluk - Bilinçli Olmayan Boşluk Ayrımı 149

Bilinçli Boşluk. 149

Bilinçli Olmayan Boşluk. 152

Bilinçli Boşlukların Tamamlanamaması Kuralı. 155

Bilinçli Olmayan Boşlukların Mahkeme Tarafından

Tamamlanabilirliği 159

Revizyon Kayıtlarının Özel Durumu . 168

Toplu Sözleşmedeki Boşluğun Tamamlanmasının Yöntem ve Şekli 170

Birden Fazla Düzenleme İhtimalinin Bulunması Halinde

Sözleşmenin Tamamlanıp Tamamlanamayacağı Sorunu  175

Toplu Sözleşmedeki Redaksiyon Hataları ve Yorum Arasındaki İlişki 176

 

İKİNCİ BÖLÜM

YORUM DAVASI

 

7. İş Uyuşmazlıklarına Genel Bakış 179

Toplu İş Uyuşmazlıkları Kavramı 179

Menfaat Uyuşmazlığı 179

Hak Uyuşmazlığı. 180

Türk İş Hukukunda Toplu Hak Uyuşmazlıklarının Çözümü. 180

Mülga 275 sayılı Kanun Dönemi. 180

Mülga 2822 sayılı Kanun Dönemi 181

Yürürlükte Olan 6356 sayılı Kanun Dönemi . 181

8. Yorum Davasının Hukuki Niteliği. 182

Tespit Davası Niteliği182

Topluluk Davası Niteliği 185

9. Yorum Davasının Konusu 189

Dava Edilebilecek Toplu İş Sözleşmesi Hükümleri. 189

Yorum Davasına Konu Edilemeyecek Haller ve Düzenlemeler. 189

 

İçindekiler 15

10. Yorum Davasına Konu Toplu Hak Uyuşmazlığının Özellikleri192

Geçerli Olarak Akdedilmiş ve Uygulanmakta Olan Bir Toplu İş

Sözleşmesi Mevcut Olmalıdır192

Geçerli Olarak Akdedilmiş Bir Toplu İş Sözleşmesinin Mevcut

Olması .192

Yetki Belgesi Alınmaksızın Akdedilen Toplu İş

Sözleşmesinin Durumu 192

Fiili İşçi Topluluklarının İmzaladığı Protokollerin Durumu .194

Konfederasyonların Tarafı Oldukları Protokollerin Durumu 195

Çerçeve Sözleşmenin Durumu195

Kamu Çerçeve Protokollerinin Durumu.196

Toplu İş Sözleşmesinin Uygulanmakta Olması 198

Genel Olarak 198

Özel Durumlar 200

İleri Tarihli Yürürlüğe Konulan Toplu Sözleşme

Normunun Yorumu .200

Sona Ermiş Toplu İş Sözleşmesinin Yorumu.203

Teşmil Edilmiş Toplu İş Sözleşmesinin Yorumu .206

Yüksek Hakem Kurulu Tarafından Bağıtlanan Toplu İş

Sözleşmesinin Yorumu 207

Toplu İş Sözleşmesinin Yorumunda Uyuşmazlık Mevcut Olmalıdır.208

Genel Olarak.208

Toplu Sözleşmedeki Uyuşmazlık Çözümüne İlişkin Kurallara

Aykırılığın Etkisi.209

III. Hukuki Yarar Mevcut Olmalıdır.210

Hukuki Yarar Kavramı.210

Ana Kural: Her Davada Hukuki Yararın Mevcut Olması

Zorunluluğu .210

Eda Davası Açılabilen Hallerde Tespit Davası Açılamaz

Kuralının Anlamı .212

Yorum Davasında Hukuki Yarar .214

Hukuki Yararın Ortadan Kalkması.222

Mahkeme Huzurunda Yapılan Kabul .222

Davanın Konusuz Kalması 223

11. Yorum Davasında Taraflar224

İşçi Tarafı Bakımından .224

Taraf Ehliyetinin Sendikalara Hasredilmiş Olması 224

 

16 İçindekiler

Sendika Tüzelkişiliğine İlişkin Bazı Durumların Taraf Ehliyetine

Etkisi 226

Sendikanın Katılması veya Birleşmesi 226

Sendikanın Faaliyetinin Durdurulması veya Kapatılması . 227

İşveren Tarafı Bakımından 229

Genel Olarak. 229

İşveren Sendikasının Kapatılması veya Feshi 230

III. Yorum Davasında Fer’i Müdahale. 231

12. Görevli ve Yetkili Mahkeme 235

Görevli Mahkeme 235

Yetkili Mahkeme . 235

Genel Olarak. 235

Yetki Sözleşmesinin Geçersizliği 236

13. Yorum Davasının Usul Hukuku Bakımından Gösterdiği Özellikler 237

Davanın Zorunlu Arabuluculuğa Tabi Olup Olmadığı . 237

Yargılama Usulü 238

Re’sen Araştırma İlkesinin Geçerliliği Sorunu . 238

Yorum Davası ile Eda Davası Arasındaki İlişki 241

Bekletici Mesele Sayılması Bakımından. 241

Davaların Birleştirilmesi Bakımından. 242

III. Kanun Yolu  243

14. Mahkeme Kararının Taraflar Bakımından Sonuçları 243

Toplu Hak Uyuşmazlığının Kesin Olarak Çözümlenmesi. 243

Tazminat Talebi. 245

III. Cezai Yaptırım 247

15. Mahkeme Kararının Taraf Olmayanlar Bakımından Bağlayıcılığı 247

Mukayeseli Hukukta 248

Türk Hukukunda. 250

Öğretideki Görüşlerin Tespiti 250

Yargı Kararlarındaki Eğilim 252

Görüşümüz 252

III. Bağlayıcılığın Üçüncü Kişiler Bakımından Hukuki Sonuçları  259

Kesin Delil Etkisi 259

 

İçindekiler 17

İcra İnkâr Tazminatı Talebi Bakımından Etkisi.259

İcra İnkâr Tazminatının Ön Koşulu: Alacağın Likit Olması .259

Yorum Davasında Verilen Hükmün Alacağı Likit Hale

Getirip Getirmeyeceği .262

Bağlayıcılığın Sona Ermesi .263

SONUÇ 267

YARARLANILAN KAYNAKLAR 273

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
145,00   
145,00   
2
72,50   
145,00   
3
48,33   
145,00   
4
36,25   
145,00   
5
29,00   
145,00   
6
24,17   
145,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
145,00   
145,00   
2
72,50   
145,00   
3
48,33   
145,00   
4
36,25   
145,00   
5
29,00   
145,00   
6
24,17   
145,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
145,00   
145,00   
2
72,50   
145,00   
3
48,33   
145,00   
4
36,25   
145,00   
5
29,00   
145,00   
6
24,17   
145,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
145,00   
145,00   
2
72,50   
145,00   
3
48,33   
145,00   
4
36,25   
145,00   
5
29,00   
145,00   
6
24,17   
145,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
145,00   
145,00   
2
72,50   
145,00   
3
48,33   
145,00   
4
36,25   
145,00   
5
29,00   
145,00   
6
24,17   
145,00   
Kapat