Hukuka Giriş Ersan Şen

Hukuka Giriş


Basım Tarihi
2020-09
Sayfa Sayısı
368
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750262531
Boyut
16x24
Baskı
2Prof. Dr. Ersan ŞEN

 

Konu Başlıkları
- Anayasa Hukuku
- Pozitif Hukukun Temel İlke ve Esasları
- Hukukun Kaynakları
- Hak Kavramı
- Temel Hak ve Hürriyetler
- Kamu Hukuku
- Özel Hukuk
- Uluslararası Hukuk
- Türk Yargı Teşkilatı
- Hukukun Evrensel İlke ve Esasları
- Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Beyannamesi
Yeni Anayasa Önerisi

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 7
Kısaltmalar 19
HUKUKA GİRİŞ
I. SOSYAL YAŞAM 21
II. SOSYAL DÜZEN 22
III. SOSYAL DÜZEN KURALLARI 22
1. Din Kuralları 24
2. Ahlak Kuralları 24
3. Örf ve Adet Kuralları 26
4. Hukuk Kuralları 27
IV. HUKUKUN TANIMI 28
V. HUKUK KURALLARI 28
VI. HUKUKTA YAPTIRIM 30
1. Yaptırım Kavramı 30
2. Yaptırımın Fonksiyonu 32
VII. HUKUK BİLİMİ 34
1. Pozitif Hukuk 34
2. Pozitif (Müspet–Dogmatik) Hukuk–Doğal (İdeal–Tabii) Hukuk Ayırımı 35
3. Tarihi Hukuk 35
4. Karşılaştırmalı (Mukayeseli) Hukuk 36
5. Hukuk Siyaseti 36
VIII. HUKUKA YARDIMCI BİLİMLER 37
1. Hukuk Felsefesi 37
2. Hukuk Sosyolojisi 37
3. Kriminoloji 38
4. Adli Tıp ve Adli Psikiyatri 39
IX. POZİTİF HUKUKUN ASLİ (BİRİNCİL) KAYNAKLARI 40
1. Anayasa 40
2. Temel Hak ve Özgürlüklere İlişkin Uluslararası Sözleşmeler 43
3. Kanunlar, Uluslararası Sözleşmeler, Olağanüstü Hal Dönemi Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri 43
A. Kanunlar 43
B. Temel Hak ve Özgürlüklere ilişkin Olmayan Uluslararası Sözleşmeler 46
C. Olağanüstü Hal Dönemi Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri 47
D. Eski Dönemden Kalan Kanun Hükmünde Kararnameler 48
E. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri 49
F. Yönetmelikler 51
G. Adsız Düzenleyici İşlemler 52
X. POZİTİF HUKUKUN TALİ (İKİNCİL) KAYNAKLARI 53
1. Örf ve Adet Hukuku 53
2. Örf ve Adet Türleri 54
3. Örf ve Adet Hukukunun Fonksiyonları 55
XI. POZİTİF HUKUKUN YARDIMCI (DOLAYLI) KAYNAKLARI 56
1. Mahkeme Kararları (İçtihat) 57
2. Doktrin (Bilimsel Görüşler) 58
XII. POZİTİF HUKUK KURALLARININ UYGULANMASI (YÜRÜRLÜĞÜ) 58
1. Hukuk Kurallarının Nitelik Bakımından Uygulanması 59
A. Emredici Hukuk Kuralları 59
B. Tamamlayıcı (Yedek) Hukuk Kuralları 61
C. Yorumlayıcı Hukuk Kuralları 61
D. Tanımlayıcı Hukuk Kuralları 62
E. Yetki Verici Hukuk Kuralları 63
2. Hukuk Kurallarının Yer Bakımından Uygulanması 63
A. Mülkilik İlkesi 63
B. Şahsilik İlkesi 65
C. Koruma İlkesi 67
D. Evrensellik İlkesi 68
E. İkame (Başka Devlet Adına) Yargı İlkesi 69
3. Hukuk Kurallarının Zaman Bakımından Uygulanması 69
A. Hukuk Kurallarının Yürürlüğe Girmesi 70
B. Hukuk Kurallarının Yürürlükten Kalkması 72
C. Hukuk Kurallarının Zaman Bakımından Uygulanmasında Hakim Olan İlkeler 75
4. Hukuk Kurallarının Kişi Bakımından Uygulanması 76
5. Hukuk Kurallarının Anlam Bakımından Uygulanması (Yorum) 82
A. Yorum Türleri 82
B. Yorum Metotları 84
C. Yorumda Kullanılan Araçlar 86
D. Hukuki Boşluk ve Hakimin Takdir Yetkisi 87
XIII. POZİTİF HUKUKUN TEMEL İLKE VE ESASLARI 88
1. Hukuk Devleti İlkesi 90
A. Tanım 90
B. Hukuk Devleti İlkesine Müdahaleler 91
C. Hukuk Devleti İlkesi ve Anayasa 92
D. Hukuk Devleti İlkesi ve Hukuki Güvenlik İlkesi 93
2. Kuvvetler Ayrılığı İlkesi 94
A. Egemenlik Hakkı ve Kullanımı 94
B. Kuvvetler Ayrılığı–Kuvvetler Birliği Ayrımı 95
3. Yargı Birliği Prensibi 98
A. Tanım 98
B. Yargı Birliği ile Yargı Bağımsızlığı Arasındaki İlişki 99
4. Tabii (Doğal–Olağan) Hakim İlkesi 100
5. Eşitlik İlkesi 101
6. Sözleşme Özgürlüğü ve Güvenliği İlkesi 103
7. Hak Arama Hürriyeti 105
8. Dürüst Davranma ve İyiniyet İlkeleri 106
A. Dürüst Davranma İlkesi 106
B. İyiniyet İlkesi 107
9. Kazanılmış (Müktesep) Hak 109
A. Tanım 109
B. Kazanılmış Hakkın Korunması 109
C. Geçmişe Yürümezlik 110
D. Anayasal Güvence Zorunluluğu 112
10. Ne Bis In Idem 112
11. Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi 115
A. Tanım 115
B. Kıyas Yasağı 116
12. Mülkiyet Hakkı 117
A. Tanım 117
B. Mülkiyet Hakkının Sınırları 118
C. Elkoyma ve Müsadere 118
13. Sorumluluk İlkesi 119
A. Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği İlkesi 119
B. Kusur Sorumluluğu İlkesi 120
C. Kusursuz Sorumluluk 120
14. Masumiyet (Suçsuzluk) Karinesi 122
A. Tanım 122
B. Soruşturma ve Kovuşturma Aşamasında Masumiyet Karinesi 123
C. Masumiyet Karinesinin Sonuçları 125
15. Dürüst (Adil) Yargılanma Hakkı 126
A. Tanım 126
B. Hakimin Tarafsızlığı 128
C. Dürüst Yargılanma Hakkının Kapsamı 130
16. Laiklik İlkesi 131
17. İspat Külfeti 131
18. Borçların Nisbiliği İlkesi 132
19. Kanunu Bilmemek Mazeret Sayılmaz 132
20. İfade Hürriyeti 133
XIV. POZİTİF HUKUK BÖLÜMLERİ 134
1. Kamu Hukuku Bölümü 134
2. Kamu Hukuku Dalları 135
A. Anayasa Hukuku 135
a. Genel Açıklamalar 135
b. Anayasa Hukukunun Kaynakları 136
c. 1982 Anayasası 137
aa. 1982 Anayasası’nın Kapsamı ve Eleştirisi 137
bb. 1982 Anayasası’nın “Başlangıç” Kısmı 138
cc. 1982 Anayasası’nda Devlet 138
dd. Kişi Hak ve Hürriyetleri 140
ee. Egemenlik Hakkı ve Kullanımı 141
ff. Yasama Organı 142
gg. Yürütme Organı 143
hh. Yargı Organı 145
aaa. Anayasa Mahkemesi 145
bbb. Uyuşmazlık Mahkemesi 148
B. İdare Hukuku 150
a. Genel Açıklamalar 150
b. İdari Teşkilat 151
aa. Merkez Teşkilatı 152
bb. Yerinden Yönetim Teşkilatı 152
aaa. Yerel Yönetim Kurumları 153
bbb. Hizmet Yerinden Yönetim Kurum ve Kuruluşları 154
c. İdare Malları 156
d. Kamu Görevlisi Kavramı 156
e. İdari Kolluk 157
f. İdari Yargı 158
g. Disiplin Suç ve Cezaları 163
C. Ceza Hukuku 164
a. Genel Açıklamalar 164
b. Türk Ceza Kanunu 166
c. Suçun Unsurları 167
d. Ceza Hukuku Yaptırımları 170
e. Askeri Ceza Kanunu 171
f. Uluslararası Ceza Hukuku 172
D. İdari Yaptırım (Kabahatler) Hukuku 177
a. Genel Açıklamalar 177
b. İdari Yaptırım Hukukunun Unsurları 179
c. Hukukilik Denetimi 180
E. Ceza Muhakemesi Hukuku 181
a. Genel Açıklamalar 181
b. Soruşturma Aşaması 182
c. Kovuşturma Aşaması 185
d. Adli Ceza Yargısı 185
e. Takip Şartları 191
F. İnfaz Hukuku…………………………………………………………………………………………………………….
G. Devletler Genel Hukuku (Uluslararası Hukuk) 194
a. Genel Açıklamalar 194
b. Mütekabiliyet (Karşılıklılık) Esası 194
c. Uluslararası Hukuk Süjeleri 195
d. Uluslararası Hukukun Kaynakları 196
e. Devlet–Uluslararası Örgüt İlişkisi 198
f. Uluslararası Hukukta Devlet Temsilcileri 199
H. Vergi Hukuku 200
İ. Sosyal Güvenlik Hukuku 202
a. Genel Açıklamalar 202
b. Sosyal Güvenlik Kurumu 203
c. İşsizlik Sigortası 204
J. Kamu Özgürlükleri Hukuku (İnsan Hakları) 205
a. Genel Açıklamalar 205
b. Kamu Özgürlükleri Hukuku ile Anayasa Hukuku Arasındaki İlişki 206
c. İnsan Hakları Belgeleri 207
d. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (İHAM) 211
3. Özel Hukuk Bölümü 215
4. Özel Hukuk Bölümü Dalları 215
A. Medeni Hukuk 216
a. Türk Medeni Kanunu’nun Başlangıç Hükümleri 216
b. Kişiler (Şahsın) Hukuku 217
aa. Gerçek Kişiler 217
bb. Tüzel Kişiler 220
cc. Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) 221
dd. Tüzel Kişilerin Hak Ehliyeti 221
ee. Tüzel Kişilerin Fiil Ehliyeti 221
ff. Tüzel Kişilerin Sona Ermesi 222
c. Aile Hukuku 223
d. Miras Hukuku 224
e. Eşya Hukuku 225
B. Borçlar Hukuku 226
a. Genel Açıklamalar 226
b. Borcun Kaynakları 228
c. Özel Borç İlişkileri 229
C. Ticaret Hukuku 231
D. Milletlerarası Özel Hukuk 238
a. Vatandaşlık Hukuku 238
aa. Türk Vatandaşlığının Kazanılması 239
bb. Türk Vatandaşlığının Kaybedilmesi 239
cc. Türk Vatandaşlığının İspatı ve Yargı Yolu 240
b. Yabancılar Hukuku 240
c. Kanunlar İhtilafı 241
E. Medeni Usul Hukuku 242
a. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Yer Alan Temel Konular 242
aa. Görevli ve Yetkili Mahkemenin Belirlenmesi 242
bb. Hakimin Davaya Bakabilmesinin Sınırı 246
cc. Taraf ve Dava Ehliyeti 247
dd. Davanın Açılması ve Yürütülmesi 247
ee. Delillerin Değerlendirilmesi, Hüküm ve Kanun Yolları 248
b. Çekişmeli–Çekişmesiz Yargı Davaları ve Tahkim 255
aa. Çekişmeli Yargı Davaları 255
bb. Çekişmesiz Yargı İşleri 258
cc. Tahkim 259
F. İcra ve İflas Hukuku 260
a. Takip Yolları 260
aa. Cüzi İcra 261
bb. Külli İcra (İflas) 262
b. Konkordato 264
5. Karma Nitelik Taşıyan Hukuk Dalları 265
A. Çevre Hukuku 266
a. Genel Açıklamalar 266
b. Çevre Hakkı 266
c. Çevre Kanunu 267
B. İş Hukuku 268
a. Genel Açıklamalar 268
b. İş Hukukunun Niteliği 271
C. Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku (Fikri Hukuk) 272
a. Genel Açıklamalar 272
b. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 273
D. Sermaye Piyasası Hukuku 275
E. Rekabet Hukuku 277
a. Genel Açıklamalar 277
b. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun 278
F. Bankacılık Hukuku 279
a. Genel Açıklamalar 279
b. Bankacılık Kanunu 279
G. Marka ve Patent Hukuku 281
a. Marka 281
b. Patent ve Endüstriyel Tasarım 283
H. Hava Hukuku 284
İ. Kitle İletişim Hukuku 286
a. Genel Açıklamalar 286
b. Kitle İletişim Hukukunun Niteliği 287
c. Haber Verme ve Alma Hakkı 288
J. Tüketici Hukuku 289
K. Turizm Hukuku 291
XV. HAK KAVRAMI 291
1. Genel Açıklamalar 291
2. Özgürlük 294
3. Hak ile Özgürlük Arasındaki Farklar 294
XVI. HAKKIN TÜRLERİ 295
1. Kamu Hakları 296
A. Negatif, Pozitif ve Aktif Statü Hakları Ayırımı 296
a. Negatif Statü Hakları (Kişisel–Koruyucu Haklar) 296
b. Pozitif Statü Hakları (İsteme Hakları) 297
c. Aktif Statü Hakları 297
B. Tarihi Gelişim Süreci Açısından Kamu Hakları 298
a. Birinci Kuşak Haklar 298
b. İkinci Kuşak Haklar 298
c. Üçüncü Kuşak Haklar 299
C. Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması 299
a. Olağan Dönemlerde Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması 300
b. Olağanüstü Dönemlerde Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması (Durdurulması–Askıya alınması) 304
2. Özel Haklar 305
3. Özel Hakların Sınıflandırılması 306
A. Konularına Göre Özel Haklar 306
a. Malvarlığı Hakları 306
b. Kişilik Hakları 306
B. Niteliklerine Göre Özel Haklar 306
a. Mutlak haklar 307
aa. Kişiler Üzerinde Mutlak Haklar 307
bb. Mallar Üzerinde Mutlak Haklar 307
b. Nispi Haklar 308
aa. Alelade Nispi Haklar 309
bb. Etkisi Kuvvetlendirilmiş Nispi Haklar 309
C. Bağımlılıklarına Göre Özel Haklar 310
a. Bağımsız Haklar 310
b. Bağımlı Haklar 310
aa. Alacağa Bağlı Haklar 311
bb. Borç İlişkisinden Doğan Bağlı Hak ve Yükümlülükler 311
cc. Eşyaya Bağlı Haklar 311
D. Kullanılma Etkisine Göre Özel Haklar 311
a. Yenilik Doğuran Haklar 311
b. Yenilik Doğurmayan Haklar 312
E. Devredilebilme Yönünden Özel Haklar 312
a. Devredilebilen Haklar 313
b. Devredilemeyen Haklar 313
XVII. HAKLARIN KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ 313
1. Hukuki Olay 314
2. Hukuki Fiil 314
3. Hukuki İşlem 316
A. Hukuki İşlemlerin Çeşitleri 316
a. Gerekli İrade Beyanı Açısından Hukuki İşlemler 316
b. İrade Beyanının Yöneltilmesi Bakımından Hukuki İşlemler 317
c. Hüküm İfade Edeceği An Bakımından Hukuki İşlemler 318
d. Malvarlığı Bakımından Hukuki İşlemler 318
B. Hukuki İşlemlerin Geçersizliği 320
4. Hakların Kazanılma (İktisap Edilme) Şekli 323
5. Hakların Kaybedilme Şekli 325
XVIII. HAK EHLİYETİ VE FİİL EHLİYETİ 327
1. Hak Ehliyeti 327
2. Fiil Ehliyeti 329
A. Genel Açıklamalar 329
B. Fiil Ehliyetinin Unsurları 329
a. Tam Fiil Ehliyetini Gerektiren İşlemler 329
b. Sadece Ayırt Etme Gücünü Gerektiren İşlemler 330
C. Fiil Ehliyetinin Koşulları 330
a. Ayırt Etme Gücü (Temyiz Kudreti) 331
b. Ergin (Reşit) Olmak 332
c. Kısıtlı Olmamak 333
D. Fiil Ehliyeti Bakımından Kişilerin Sınıflandırılması 334
a. Tam Ehliyetliler 334
b. Tam Ehliyetsizler 334
c. Sınırlı Ehliyetsizler 335
d. Sınırlı Ehliyetliler 336
XIX. TÜRK YARGI TEŞKİLATI 337
FRANSIZ İNSAN VE YURTTAŞ HAKLARI BEYANNAMESİ 338
HUKUKUN EVRENSEL İLKE VE ESASLARI 341
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA ÖNERİSİ 347

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat