%3
Suç Örgütü Ersan Şen

Suç Örgütü


Basım Tarihi
2024-01
Sayfa Sayısı
1184
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750290152
Boyut
16x24
Baskı
6950,00 TL 921,50 TL
(Bu ürünü aldığınızda 921 puan kazanacaksınız)
   921

Prof. Dr. Ersan ŞEN

Dr. H. Sefa ERYILDIZ

 

İÇİNDEKİLER
 
6. Baskıya Önsöz 
 
7
5. Baskıya Önsöz 
 
9
4. Baskıya Önsöz 
 
11
3. Baskıya Önsöz 
 
13
2. Baskıya Önsöz 
 
15
Önsöz 
 
17
Kısaltmalar 
 
27
GİRİŞ 
 
29
ÖRGÜTLENME HAKKI KARŞISINDA
 
 
SUÇ ÖRGÜTÜ KAVRAMINA GENEL BAKIŞ 
 
35
A. Örgütlü Suçluluğun Önlenmesi Suretiyle Kamu Barışı ile Düzeninin Sağlanması 
 
40
B. Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Fiilinin Bağımsız Bir Suç Tipi Olarak Düzenlenmesi ve TCK m.220 Kapsamında Suçun Genel Özellikleri 
 
55
C. Suç Örgütü Fiilinin Bağımsız Bir Suç Tipi Olarak Düzenlenmesinin Sonuçları 
 
73
TCK m.78, 220 VE 314 KAPSAMINDA SUÇ ÖRGÜTÜ 
 
77
SUÇ ÖRGÜTÜ KURMA SUÇUNUN UNSURLARI 
 
83
A. Suç Örgütünün Varlığı için Gereken Unsurlar 
 
83
B. Sayısı Belirsiz Suçu İşleme Amacı 
 
90
C. Hiyerarşik Yapılanma 
 
96
D. Üye Sayısı 
 
103
E. Devamlılık Unsuru 
 
108
F. Suç Örgütünün Amaç Suçları İşlemesi veya İşlemeye Teşebbüs Etmesi 
 
111
G. Elverişlilik Unsuru 
 
112
H. Korkutuculuk Unsuru 
 
118
İ. Suçun Örgüt Faaliyeti Kapsamında İşlenmesi 
 
119
J. Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçunun Manevi Unsuru 
 
121
TCK m.220 HÜKÜMLERİNİN AYRINTILI İZAHI 
 
131
A. Örgüt Kurma ve Yönetme (TCK m.220/1) 
 
131
1. Örgüt Kurma 
 
131
2. Örgüt Yönetme 
 
137
B. Örgüte Üye Olma (TCK m.220/2) 
 
144
C. TMK m.7/1’in İkinci Cümlesi ve Yöneticilik ile Üyelik Mukayesesi 
 
261
1. Giriş 
 
261
2. Terörle Mücadele Kanunu m.7/1’in İkinci Cümlesi 
 
262
3. Yargıtay Kararlarında Yöneticilik ve Üyelik Mukayesesi 
 
266
D. Nitelikli Unsur Olarak Örgütün Silahlı Olması (TCK m.220/3) 
 
271
E. Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde Suç İşlenmesi (TCK m.220/4) 
 
277
F. Suç Örgütü Yöneticisinin “Genişletilmiş” Ceza Sorumluluğu (TCK m.220/5) 
 
284
G. Üyesi Olmadığı Örgüt Adına Suç İşleme (TCK m.220/6) 
 
300
H. Üyesi Olmadığı Suç Örgütüne Bilerek ve İsteyerek Yardım Etme
 
 
(TCK m.220/7) 
 
323
İ. Örgüt Propagandası Yapma (TCK m.220/8 ve 3713 sayılı TMK m.7/2) 
 
376
1. Terör Örgütünün Propagandasını Yapma Suçu Açısından Uygulamada Yaşanan Sorunlar 
 
403
2. Sosyal Medyada Terör Örgütü Propagandası ve “Kanunilik” İlkesi 
 
413
2.1. İfade Özgürlüğü Açısından 
 
418
2.2. “Suçların ve Cezaların Kanuniliği” İlkesi Açısından 
 
421
“SUÇ ÖRGÜTÜ” KAVRAMININ ANAYASAL DÜZEN İLE BU DÜZENİN İŞLEYİŞİNE KARŞI SUÇLAR VE “TERÖR” KAVRAMI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
425
A. Anayasal Düzen ile Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar Hakkında Genel Açıklama 
 
425
B. Anayasayı İhlal, Yasama Organını ve Hükümeti Engelleme (Darbe) Suçları 
 
427
C. Darbe ve Postmodern Darbede Cebir, Şiddet ve Tehdit Unsurları 
 
451
D. Terör Örgütü Faaliyeti Kapsamında Darbe Suçları 
 
454
F. Kanunilik İlkesi Kapsamında Terör Örgütüne Üye Olma Suçunun Geniş Yorumlanması Sorunu 
 
463
G. Silahlı Terör Örgütü Yargılamalarında Esaslı/Kastı Kaldıran Hata ile “Suçta ve Cezada Kanunilik” İlkesi 
 
470
H. Silahlı Terör Örgütü Yargılamalarında Yapılan Hata Değerlendirmelerinde Esas Alınan Tarih (Milat) Sonrasında Gerçekleştirilen Örgütsel Faaliyetler 
 
496
I. Silahlı – Silahsız Terör Örgütü Tartışması 
 
499
İ. Yurtdışı Terör Faaliyetlerinde Türkiye’nin Yargılama Yetkisi 
 
504
TCK m.314 VE 315 KAPSAMINDA SİLAHLI ÖRGÜT VE SİLAH
 
 
SAĞLAMA SUÇLARI 
 
507
SUÇ ÖRGÜTÜ İLE SUÇA İŞTİRAK, SUÇ İÇİN ANLAŞMA VE TOPLU
 
 
SUÇUN FARKI 
 
517
ÖRGÜTLÜ SUÇLARA TEŞEBBÜS 
 
531
ÖRGÜTLÜ SUÇLARDA İÇTİMA 
 
543
ETKİN PİŞMANLIK 
 
561
A. TCK m.221/1 Kapsamında Kurucu ve Yöneticiler Bakımından Etkin Pişmanlık 
 
563
B. TCK m.221/2 Kapsamında Örgüt Üyesi Bakımından Etkin Pişmanlık 
 
565
C. TCK m.221/3 Kapsamında Yakalanan Örgüt Üyesi Bakımından Etkin Pişmanlık 
 
568
D. TCK m.221/4 Kapsamında Örgüt Kuran, Yöneten veya Örgüte Üye Olan ya da Üye Olmamakla Birlikte Örgüt Adına Suç İşleyen veya Örgüte Bilerek ve İsteyerek Yardım Eden Bakımından Etkin Pişmanlık 
 
574
E. TCK m.221’de Düzenlenen Etkin Pişmanlık Hükümlerine İlişkin Bazı Meseleler 
 
586
F. TCK m.221/5 Uyarınca Etkin Pişmanlıktan Yararlananlar Hakkında Denetimli Serbestlik Uygulanması 
 
601
G. TCK m.221/6 Uyarınca Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Tekrar Uygulanması Yasağı 
 
602
SUÇ ÖRGÜTÜ VARLIĞININ İSPATI VE SONA ERMESİ TARTIŞMASI 
 
603
ÖRGÜTLÜ SUÇLARDA ZAMANAŞIMI 
 
617
ÖRGÜTLÜ SUÇLARA İLİŞKİN MÜLAHAZALAR 
 
625
A. CEZA HUKUKU 
 
625
1. Konvansiyonel Olmayan İllegal Yapı 
 
625
2. Örgüt Üyeliği Suçunun Unsurları, Cezanın İnfazı ve Yakalama 
 
630
3. Bir veya Birkaç Suç Kavramı 
 
636
4. Örgüt Adına Suç ve Örgüte Yardım Hakkında Mülahazalar 
 
637
5. TCK m.220/6’nın Öngörülebilirliği ve Hakkaniyeti 
 
641
5.1. Başvuruya Konu Somut Olay 
 
642
5.2. Başvuru ve İHAM’ın Gerekçesi 
 
644
5.2.1. Başvurucunun İddiası 
 
644
5.2.2. Çoğunluk Görüşü 
 
644
5.2.3. Yargıçlar Lemmens ve Gritco’nun Mutabık Görüşü 
 
645
5.2.4. Değerlendirme 
 
645
6. Örgüt Mensubiyeti, Örgüte Yardım ve Terörizmin Finansmanı 
 
647
7. İHAM Nazarında TCK m.220/6–7 
 
655
8. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi 
 
663
9. Türk Ceza Kanunu m.221 Yeterli mi? 
 
678
10. Etkin Pişmanlıkta TCK m.221/3 ve m.221/4 Mukayesesi 
 
680
11.Örgütlü Suçlarda Sanığın Etkin Pişmanlıktan Vazgeçmesinin Etkisi 
 
685
12. Örgütlü Suçlarda Etkin Pişmanlığın İstinaf ve Temyiz Kanun Yollarında Uygulanması 
 
693
12.1. Giriş 
 
693
12.2. Etkin Pişmanlığın Zaman Bakımından Uygulaması 
 
694
13. Terörün “Kanunilik” Serüveni 
 
699
14. Terörle Mücadele Kanunu Tatbikinde Önşart 
 
708
15. Terör Suçunda Cezanın Artırılması 
 
712
16. TCK ve TMK İçin Bazı Değişiklik Önerileri 
 
714
16.1. Genel Açıklama ve Gerekçe 
 
714
16.2. Türk Ceza Kanunu için Değişiklik Önerileri 
 
716
16.3. Terörle Mücadele Kanunu için Öneriler 
 
721
16.4. Son Söz 
 
724
17. Darbe Suçu İhmali Davranışla İşlenebilir mi? 
 
724
18. Darbe Suçları Birlikte İşlenebilir mi? 
 
734
19. “Postmodern Darbe” Suç mudur? 
 
742
20. Örgüt ve Darbe Suçlarının İçtimaı Meselesi 
 
745
21. Balyoz Kararı: Darbeye Teşebbüs 
 
752
22. 28 Şubat Süreci ve Hükümete Karşı Suç 
 
759
22.1. Giriş 
 
759
22.2. Hükümete Karşı Suç 
 
760
22.3. Sonuç 
 
769
23. 12 Eylül 1980’in Yargılanması: Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar 
 
771
24. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk 
 
777
24.1. TCK m.326: Devletin Güvenliğine İlişkin Belgeler 
 
777
24.2. TCK m.327: Devletin Güvenliğine İlişkin Bilgileri Temin Etme 
 
778
24.3. TCK m.328: Siyasal veya Askeri Casusluk 
 
783
24.4. TCK m.329: Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama 
 
787
24.5. TCK m.330: Gizli Kalması Gereken Bilgileri Açıklama 
 
788
25. Örgüt Suçlarında “Pişmanlık” Kriteri 
 
789
26. Ardışık Arama İkinci Karar Değerlendirmesi 
 
798
27. FETÖ/PDY Üyeliğinde Zaman Mefhumu 
 
803
28. Örgüte Yardım Suçu ve Mensubiyetten Farkları 
 
807
29. Suç İçin Anlaşma Suçu Kapsamında Darbeye Teşebbüs Suçları 
 
817
30. Terör Örgütü Propagandası Suçunda Yol Ayırımı, Yasallık ve Öneriler 
 
829
B. CEZA YARGILAMASI HUKUKU 
 
835
1. Mafyaya Karşı Sembol Hukukçu: G. Falcone ve Düşündürdükleri 
 
835
2. “Suç Örgütü” Kavramı Üzerinden “Fiili Durum” Pratiği 
 
842
3. Suç Örgütlerinde Soruşturma İzni 
 
846
4. Gizli Soruşturmacı 
 
851
5. Gizli Soruşturmalarda Verilen Hakim Kararlarına İtiraz 
 
855
6. Gizli Soruşturmacı Tanık Olarak Dinlenebilir mi? 
 
858
6.1. Gizli Soruşturmacı 
 
858
6.2. Muhbir 
 
861
6.3. Muhbirin Tanıklığı 
 
862
6.4. Muhbirin Tanıklığı ile İlgili Yargıtay Kararları 
 
863
6.5. Gizli Soruşturmacının Tanıklığı 
 
865
7. Suç Örgütlerinde Dinlemede Yeni Dönem 
 
868
8. Örgüt Faaliyetleri Kapsamında Yapılan Dinlemede Uzatma 
 
873
9. 6526 Sayılı Kanun Sonrası Telefon Dinleme 
 
876
9.1. Önleme Dinlemesi 
 
876
9.2. Adli Dinleme 
 
876
10. Ergenekon Bozma Kararının “İletişim” Kısmına Eleştiriler 
 
882
11. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın Elde Ettiği Bilgi ve Belgelerin Delil Değeri 
 
896
11.1. MİT’in Görev ve Yetkileri Açısından Değerlendirmemiz 
 
906
11.2. CMK m.134 ve 135 Açısından Değerlendirmemiz 
 
909
11.3. ByLock ve Benzeri Haberleşme Sistemlerinin Örgüt Üyeliği İçin Delil Gücü 
 
912
11.4. Haberleşme Programı ile İlgili Diğer Bazı Mahkeme Kararları 
 
919
15. Tanıklık ve Gizli Tanıklık 
 
924
15.1. Tanıklık 
 
924
15.2. Gizli Tanıklık 
 
928
16. Gündemdeki Sorun: “Gizli Tanık” 
 
936
17. Gizli Tanık 
 
938
17.1. Genel Açıklama 
 
938
17.2. Gizli Tanıklığın Değerlendirilmesi 
 
942
17.3. Şüpheli veya Sanık Gizli Tanık Olabilir mi? 
 
950
17.4. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarının Değerlendirilmesi 
 
951
18. Örgütlü Suçlardan Elde Edilen Malvarlığına Elkoyma ve Müsadere 
 
960
19. 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında Elkoyma 
 
963
20. Örgütte Etkin Pişmanlıktan Takipsizlik Mümkün mü? 
 
966
21. CMK m.151/1 ile 188/1 Çelişkisi 
 
972
22. Sanığın Müdafii ile Görüşme Hakkı Kısıtlanamaz 
 
980
23. Avukatın Tutuklu ile Gizli ve Özel Görüşme Hakkı 
 
984
24. Hükümlünün ve Tutuklunun Avukatı ile Görüşme Hakkı 
 
989
25. Re’sen Tutuklamada Zorunlu Müdafilik 
 
995
26. Zorunlu Müdafiliğin Sınırı 
 
1000
27. Adaletin Selameti ve Zorunlu Müdafilik 
 
1008
28. Tutuklunun Giydirilmesi 
 
1016
28.1. Guantanamo Benzetmesi 
 
1016
28.2. Tek Tip Kıyafet 
 
1019
28.2.1. Tutukevi veya Ceza İnfaz Kurumlarında Tek Tip Kıyafet 
 
1019
28.2.2. Duruşmada Tek Tip Kıyafet 
 
1021
28.3. Çözüm 
 
1024
29. Tek Tip Kıyafetli Duruşmaya Katılma 
 
1026
29.1. Düzenleme 
 
1026
29.2. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Nezdinde Tek Tip Kıyafet Uygulaması 
 
1028
29.2.1. Jiga – Romanya Kararı ve Suçsuzluk/Masumiyet Karinesi Yönünden Tek Tip Kıyafet 
 
1029
29.2.2. Hadade – Romanya Kararı ve Aşağılayıcı Muamele Yönünden Tek Tip Kıyafet 
 
1030
29.3. Mukayeseli Hukuk ve Uluslararası Ceza Hukuku Örneği 
 
1031
29.4. Değerlendirme 
 
1032
30. ÖYM’ler Süreci: Yargı Güvencesi ve Delil 
 
1033
31. Özel Yetkili Mahkemeler Kaldırılırken Akla Gelen Sorular 
 
1035
32. Polis ve Jandarmanın Denetimi 
 
1040
33. Yargıtay’ın ByLock Kriterlerine İlişkin Değerlendirme 
 
1051
34. Terör Suçlarında CMK m.161/8’in Amacı ve Kapsamı 
 
1059
35. Yeni ByLock Kararı 
 
1065
36. Ankesörlü veya Sabit Hattan Ardışık, Periyodik ve Tekil Arama 
 
1067
37. Örgüt Evlerinin Teknik Araçlarla İzlenmesi Mümkün müdür? 
 
1081
37.1. Giriş 
 
1081
37.2. Konut Kavramı 
 
1084
37.3. CMK m.140’ın Konutta Uygulanması İstisnası 
 
1084
38. Örgüt Üyeliği Suçunda Yetkili Mahkeme 
 
1086
38.1. Genel Olarak 
 
1086
38.2. Suç Örgütü Üyeliği Suçu 
 
1087
38.3. Yer Bakımından Yetkili Mahkeme 
 
1089
38.4. Sonuç 
 
1091
39. Yeni Temyiz Yasağı İstisnaları ve Tahliyeler 
 
1092
C. İNFAZ HUKUKU 
 
1097
1. Ceza İnfaz Kanunu Hükümleri 
 
1097
2. 7242 Sayılı Ceza İnfaz Kanunu Değişikliğine Göre Örgüt Suçlarında Verilen Cezaların İnfazı 
 
1109
4. 4422 Sayılı Kanuna Göre Koşullu Salıverilme 
 
1118
5. Suç Örgütüne Yardım Etme Suçundan Verilen Cezaların İnfazı 
 
1128
5.1. TCK m.220’de Düzenlenen Silahsız ve Silahlı Örgütlere Bilerek ve İsteyerek Yardım Eden Failin Cezasının İnfazı 
 
1128
5.2. Terör Örgütüne Bilerek ve İsteyerek Yardım Eden Failin Cezasının İnfazı 
 
1131
5.3. Teröriste veya Terör Örgütüne Finansman Sağlayan Failin Cezasının İnfazı 
 
1133
6. Örgüte Yardımdan Mahkumiyetin Sonuçları 
 
1134
7. Terör Örgütü Propagandası Suçundan Verilen Hapis Cezasının İnfazı 
 
1139
8. Hükümlünün Örgütten Ayrıldığı Nasıl Tespit Edilir? 
 
1143
9. Etkin Pişmanlıktan Yararlanan Örgüt Üyesinin Açık İnfaz Kurumuna Geçebilmesi 
 
1151
10. Örgütlü Suçlarda Kavramsal Sorunlar ve Bunların İnfaza Etkisi 
 
1157
11. Terörle Mücadele Kanunu m.17/2 ve 5275 sayılı Ceza İnfaz Kanunu m.48/2 Çerçevesinde Terör Suçundan Hükümlünün Üç Kez Hücre Cezası Alması Sebebiyle Koşullu Salıverilme Yasağı 
 
1163
12. Suç Örgütlerinde 5275 sayılı Kanun m.107/4 Hükmünün Uygulanmasından Kaynaklanan Bazı İnfaz Sorunları 
 
1165
13. Örgütlü Suçların İnfazında TCK m.58/9 ile İnfaz Kanunu m.107/4 Tartışması 
 
1168
Kaynakça 
 
1175
Kavram Dizini 
 
1181
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
921,50   
921,50   
2
460,75   
921,50   
3
307,17   
921,50   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
921,50   
921,50   
2
460,75   
921,50   
3
307,17   
921,50   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
921,50   
921,50   
2
460,75   
921,50   
3
307,17   
921,50   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
921,50   
921,50   
2
460,75   
921,50   
3
307,17   
921,50   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
921,50   
921,50   
2
460,75   
921,50   
3
307,17   
921,50   
Kapat