Kasten İnsan Öldürme Suçları Ersin Turan

Genel Hükümlerle Bağlantılı OlarakKasten İnsan Öldürme Suçları


Basım Tarihi
2023-03
Sayfa Sayısı
1216
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750283543
Boyut
16x24
Baskı
4720,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 720 puan kazanacaksınız)
   720

Ersin TURAN ( Yargıtay 1. C.D. Tetkik Hakimi )

Cengiz OTACI ( Hakim )

 

İÇİNDEKİLER
 
Önsöz 
 
5
Sunuş ve Kitabın Hazırlanmasında İzlenen Yöntem 
 
13
Dördüncü Baskıyı Sunuş 
 
17
Kısaltmalar 
 
39
HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ, KUSURLULUĞU ETKİLEYEN NEDENLER (MD 24–28)
 
 
I. GENEL OLARAK HUKUKA AYKIRILIK SORUNU, HUKUKA UYGUNLUK NEDENİ VE KUSURLULUĞUN ORTADAN KALKMASI 
 
41
II. KANUNUN HÜKMÜ VE AMİRİN EMRİ (md 24) 
 
43
1. Kanunun Hükmünü Yerine Getirme (md 24/1) 
 
43
2. Yerine Getirilmesi Görev Gereği Zorunlu Olan Emir (md 24/2–4) 
 
44
III. MEŞRU SAVUNMA VE ZORUNLULUK HALİ (md 25/1) 
 
44
1. Meşru Savunmanın Konusu ve Zilyetliğin Korunması İçin Meşru Savunma 
 
45
2. Meşru Savunmanın Şartları 
 
50
A. Saldırıya İlişkin Şartlar 
 
50
B. Savunmaya İlişkin Şartlar 
 
52
a. Haksız Saldırıyı Defetme Zorunluluğu 
 
52
b. Savunmanın, Saldırıyı Yapana Yönelmiş Olması 
 
53
c. Savunmada Orantı 
 
53
3. Üçüncü Kişi Yararına Meşru Müdafaa 
 
54
4. Meşru Müdafaanın Sonucu 
 
54
IV. CEZA SORUMLULUĞUNU KALDIRAN NEDENLERDE SINIRIN AŞILMASI (md 27) 
 
55
1. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Nedenlerde Sınırın Kasıtla ya da Taksirle Aşılması (md 27/1) 
 
55
2. Meşru Savunmada Sınırın Aşılması (md 27/2) 
 
55
V. ZORUNLULUK HALİ (ZORDA KALMA) (md 25/2) 
 
56
VI. HAKKIN KULLANILMASI VE İLGİLİNİN RIZASI (md 26) 
 
57
VII. CEBİR VE ŞİDDET, KORKUTMA VE TEHDİT (md 28) 
 
58
VIII. KOLLUK GÜÇLERİNİN SİLAH KULLANMA YETKİSİ 
 
58
1. Silah Kullanma Yetkisine İlişkin Mevzuat 
 
60
A. Silah Kullanma Yetkisine İlişkin Ulusal Mevzuat 
 
61
a. 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu (PVSK) 
 
61
b. 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu 
 
62
e. Diğer Kanunlar 
 
65
B. Silah Kullanma Yetkisine İlişkin Uluslararası Belgeler 
 
66
a. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi (İHAS) 
 
66
b. Birleşmiş Milletler Tarafından Kabul Edilen “Kanun Adamlarının Zor ve Silah Kullanmalarına Dair Temel Prensipler” 
 
66
2. Kolluk Güçlerinin Silah Kullanma Yetkisi Kapsamında Eylemlerinin Nitelendirilmesi ve Sorumluluklarının Belirlenmesi 
 
69
A. Genel Açıklamalar, Meşru Savunma ve Meşru Savunmada Sınırın Aşılması 
 
69
B. Silah Kullanmadan Önce Yapılması Gereken İşlemler 
 
71
C. Kolluğun Silah Kullanması 
 
71
a. Somut Olay Değerlendirmesi 
 
71
b. Somut Olaya Bağlı Olarak Sorumluluğun Belirlenmesi 
 
72
D. Haksız Tahrik 
 
73
3. AİHM’nin Kolluk Güçlerinin Silah Kullanmasına İlişkin Kriterleri 
 
73
4. Soruşturma Yöntemi 
 
80
A. AİHS 2. Madde Kapsamında Kolluğun Silah Kullanma Yetkisinin Sınırları, Meydana Gelen Olayda Etkili Soruşturma Yapma Yükümlülüğü 
 
80
a) Kolluğun Operasyonları Planlama ve Organize Etme Yükümlülüğü 
 
87
b) Ölümcül Güce Başvurmanın Haklılığına ve Maruz Kaldıkları Şiddete Nazaran Güvenlik Güçlerinin Başvurduğu Gücün Orantılı Olması 
 
88
c) Soruşturma Sonucuna Göre Verilecek Cezanın Etkili Olması 
 
89
d) Soruşturmayı bizzat Cumhuriyet savcısının yapması yükümlülüğü 
 
91
B. 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Gereğince Sanık Olan Kolluk Mensubu Hakkında Soruşturma 
 
92
IX. YARGI KARARLARI 
 
94
1. Kolluk Güçlerinin Silah Kullanmasına ve 24. Maddeye İlişkin Kararlar 
 
94
A. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları 
 
94
B. Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararları 
 
94
C. Yargıtay Kararları 
 
95
a. Ceza Genel Kurulu Kararları 
 
95
b. Daire Kararları 
 
97
2. Meşru Savunmaya (md 25) İlişkin Yargı Kararları 
 
113
A. Meşru Savunma Hükmünün Uygulanması Gerektiğine İlişkin Kararlar 
 
113
B. Eylemin, Meşru Savunma Sayılamayacağına İlişkin Kararlar 
 
121
3. Meşru Savunmada Sınırın Aşılmasına (md 27) İlişkin Kararlar 
 
129
A. TCK’nın 27/1 Maddesine İlişkin Kararlar 
 
129
B. TCK’nın 27/2 Maddesine İlişkin Kararlar 
 
136
a. 27/2 Maddenin Uygulanması Gerektiğine İlişkin Kararlar 
 
136
b. 27/2 Maddenin Uygulanmaması Gerektiğine İlişkin Kararlar 
 
152
4. Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdide (md 28) İlişkin Kararlar 
 
161
HAKSIZ TAHRİK (MD 29)
 
 
I. HAKSIZ TAHRİKİN TANIMI VE HUKUKİ YAPISI 
 
167
II. HAKSIZ TAHRİK–MEŞRU SAVUNMA AYIRIMI 
 
167
III. HAKSIZ TAHRİKİN UYGULANMA ŞARTLARI 
 
168
1. Tahrik Teşkil Edecek Fiilin Haksızlığı 
 
169
2. Fail, Bu Haksız Fiilin Doğurduğu Hiddet veya Şiddetli Elemin Etkisinde Kalmalıdır 
 
171
3. Hiddet veya Şiddetli Elemin Etkisi ve Haksız Tahrik Uygulamasında Zaman 
 
172
4. Suçun, Tahrik Sayılan Fiili Gerçekleştiren Kişiye Yönelmesi 
 
173
5. Mağdur, Haksız Fiili Kabul Etmemeli ve Rıza Göstermemeli 
 
173
IV. HAKSIZ TAHRİK UYGULAMASININ SONUÇLARI 
 
174
1. Haksız Tahrikte İndirim Oranını Belirlemede Hâkimin Takdir Hakkı 
 
174
2. Haksız Tahrik ve Maddi/Manevi Tazminat 
 
175
V. HAKSIZ TAHRİK UYGULAMASINA BAĞLI SORUNLAR 
 
175
1. Haksız Tahrik ve Tasarlama 
 
175
2. Haksız Tahrik ve İştirak 
 
176
3. Haksız Tahrikin Uygulanacağı ve Uygulanmayacağı Suç Tipleri, Haksız Hareketlerin Zamana Yayılması (Haksız Eylemlerin Tevali Etmesi) 
 
176
4. Haksız Eylem ile Tahrik Arasında Oran 
 
178
5. Mefruz (Varsayılan) Haksız Tahrik, Hata Halinde Tahrik 
 
179
6. Saikle İşlenen Suçlar ve Haksız Tahrik 
 
180
5. Olası Kasıtla İşlenen Suçlarda Haksız Tahrik 
 
180
VI. KASTEN İNSAN ÖLDÜRME SUÇLARINDA HAKSIZ TAHRİK 
 
181
VII. YARGI KARARLARI 
 
185
1. Haksız Tahrik İndirimi Uygulanması Gerektiğine İlişkin Kararlar 
 
185
2. Haksız Tahrik İndirimi Uygulanamayacağına İlişkin Kararlar 
 
194
3. Haksız Tahrikte İndirim Miktarına İlişkin Kararlar 
 
203
4. Haksız Tahrikte Dengenin Bozulmasına (Etki–Tepki Dengesi) İlişkin Kararlar 
 
217
5. Haksız Tahrik Uygulamasında Eksik İncelemeye ve Yetersiz Gerekçeye İlişkin Kararlar 
 
223
HATA (MD 30)
 
 
I. GENEL AÇIKLAMALAR 
 
229
II. MADDEDE DÜZENLENEN HATA 
 
229
1. Suçun Maddi Unsurlarda Hata (Unsur Yanılgısı) (md 30/1), 
 
229
2. Suçun Nitelikli Unsurlarında Hata (md 30/2) 
 
231
A. Bir Suçun Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Hallerinin Gerçekleştiği Hususunda Hata 
 
231
B. Bir Suçun Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Hallerinin Gerçekleştiği Hususunda Hata 
 
237
3. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenlere Ait Koşulların Gerçekleştiği Hususunda Kaçınılmaz Hata (md 30/3) 
 
237
A. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Nedenlerin Maddi Şartlarında Hata 
 
237
B. Kusurluluğu Azaltan Nedenlerin Maddi Şartlarında Hata 
 
238
4. İşlediği Fiilin Haksızlık Oluşturduğu Hususunda Kaçınılmaz Hata (Yasak Hatası/Haksızlık Yanılgısı) (md 30/4). 
 
238
III. YARGI KARARLARI 
 
240
YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ (MD 31)
 
 
I. GENEL AÇIKLAMALAR 
 
259
II. KANUNDA KABUL EDİLEN YAŞ GRUPLARI 
 
259
III. ÇOCUKLARIN YARGILANMASI, YAŞ DÜZELTME, CEZANIN BELİRLENMESİ 
 
261
1. Çocukların Yargılanması 
 
261
2. Yaşın Tespiti ve Yaş Düzeltme Yargılaması 
 
262
3. Çocuk Sanıkların Cezasının Belirlenmesi 
 
268
A. Yaş Durumuna Göre Cezanın/Tedbirin Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi 
 
268
B. TCK 31/2 ve 31/3 Maddelerinin Son Cümlesinde Yer Alan “Diğer Cezalar” İfadesinin Anlamı ve Uygulaması 
 
270
IV. YARGI KARARLARI 
 
271
1. Yaş Durumuna Göre Cezanın/Tedbirin Belirlenmesine İlişkin Kararlar 
 
271
2. 31/2 ve 31/3. Fıkralarının Son Cümlelerine İlişkin Kararlar 
 
274
3. Nüfus Kaydının Düzeltilmesi ve Rapora İlişkin Kararlar 
 
278
A. Sanığın/Mağdurun/Maktülün Yaşının Düzeltilmesine İlişkin Kararlar 
 
278
B. Rapora İlişkin Kararlar 
 
284
AKIL HASTALIĞI (MD 32, 57)
 
 
I. GENEL AÇIKLAMALAR 
 
291
II. AKIL HASTALIĞININ TESPİTİ 
 
292
III. AKIL HASTALARINA UYGULANACAK YAPTIRIM 
 
293
IV. MAĞDURUN/TANIĞIN AKIL HASTASI OLMASI 
 
294
V. YARGI KARARLARI 
 
295
1. Adli Tıp Kurumundan Rapor Alınması Gerektiğine İlişkin Kararlar 
 
295
2. Yargılama Giderine İlişkin Kararlar 
 
300
TEŞEBBÜS (MD 35)
 
 
I. TEŞEBBÜSÜN TANIMI, HUKUKİ MAHİYETİ VE UNSURLARI 
 
301
1. Teşebbüsün Tanımı ve Hukuki Mahiyeti 
 
301
2. Teşebbüsün Unsurları 
 
302
A. Suç 
 
302
B. Kasıt, Olası Kasıt, Taksir ve Teşebbüs 
 
302
C. Elverişli Hareketler 
 
303
a. Araçta Elverişlilik 
 
304
b. Suçun Konusunda Elverişlilik 
 
304
D. Doğrudan Doğruya İcraya Başlamak (İcra Hareketi–Hazırlık Hareketi Ayırımı) 
 
305
E. Elde Olmayan Nedenlerle Suçun Tamamlanamaması 
 
307
F. Teşebbüste Cezalandırma Kriteri 
 
308
II. TEŞEBBÜSE BAĞLI BAZI SORUNLAR 
 
308
1. Zincirleme Suç ve Teşebbüs 
 
308
2. Yanılma, Sapma 
 
309
3. Temadi ve Teşebbüs 
 
309
III. TEŞEBBÜSE ELVERİŞLİ OLMAYAN SUÇLAR 
 
309
1. Taksirli Suçlar 
 
309
2. Neticesi Harekete Bitişik Suçlar 
 
309
3. İhmali Suçlar 
 
310
4. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar 
 
310
5. Olası Kasıtla İşlenen Suçlar 
 
311
IV. GÖNÜLLÜ (İHTİYARIYLA) VAZGEÇME VE FAAL NEDAMET (ETKİN PİŞMANLIK) 
 
311
V. İŞLENEMEZ SUÇA TEŞEBBÜS 
 
312
VI. KASTEN ÖLDÜRME SUÇLARINDA TEŞEBBÜS, ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS VE KASTEN YARALAMA SUÇLARININ AYIRIMI 
 
313
1. Genel Açıklamalar 
 
313
2. Öldürmeye Teşebbüs–Yaralama Ayırımı (md 35/1) 
 
313
A. Hedef Seçme İmkânı Olup Olmadığı 
 
314
B. Suçta Kullanılan Aracın Niteliği 
 
314
C. Hedef Alınan Vücut Bölgesi 
 
315
D. Kaydedilen İsabet Sayısı, İsabet Yeri ve Vücutta Meydana Gelen Harabiyet 
 
315
E. Atış Mesafesi, Atış Sayısı veya Darbe Şiddeti 
 
316
F. Engel Nedenin Olup Olmadığı 
 
317
G. Mağdurun Yaşı ve Kişisel Özelliği 
 
317
H. Olayın Nedeni, Failin Olay Öncesi ve Sonrası Davranışları, Olayın Özelliği ve İcra Şekli 
 
318
3. Öldürmeye Teşebbüs Suçunda Ceza Miktarının Belirlenmesi (md 35/2) 
 
320
4. Gönüllü Vazgeçme ve Öldürmeye Teşebbüs İlişkisi 
 
320
VII. YARGI KARARLARI 
 
320
1. Suç Vasfının Belirlenmesine İlişkin (md 35/1) Kararlar 
 
320
A. Künt Cisim Kullanarak/Çökme Kırığı Meydana Getirerek Öldürmeye Teşebbüs 
 
320
B. Ateşli Silah Kullanılarak Öldürmeye Teşebbüs 
 
328
C. Kesici–Delici Alet Kullanarak Öldürmeye Teşebbüs 
 
345
D. Küçük Yaştaki Çocuğu/Bebeği Öldürmeye Teşebbüs 
 
356
E. Yüksekten Atarak, Kovalayarak, Araba ile Çarparak ya da Diğer Şeklillerde Öldürme/Öldürmeye Teşebbüs 
 
356
G. Suçun Kasten Yaralama Kabul Edilmesi Gerektiğine İlişkin Kararlar 
 
356
H. Yaralama Suçunda Şikâyet, 87/1–3 fıkraları ile 21/2 Maddenin Uygulanması ve Diğer Kararlar 
 
367
2. Ceza Miktarının Belirlenmesine İlişkin (md 35/2) Kararlar 
 
372
3. Rapor Alınarak Suç Vasfının Belirlenmesine İlişkin Kararlar 
 
376
İŞTİRAK (MD 36–41)
 
 
I. GENEL AÇIKLAMALAR VE İŞTİRAKİN HUKUKİ NİTELİĞİ 
 
379
II. İŞTİRAKİN UNSURLARI 
 
380
1. İştirak İradesi (İştirakte Kasıt) 
 
380
2. Birden Fazla Suça Katılan Tarafından Yapılan Birden Fazla Hareketin Olması 
 
382
3. Suça Katılanların Tümü İçin Aynı Olan Suçun İcra Hareketlerine Başlanmış Olması (İştirakte Bağlılık Kuralı) 
 
382
A. Bağlılık Kuralının Kapsamı 
 
383
B. Bağlılık Kuralı Gereğince Suça Katılanların Sorumluluğu 
 
384
4. İlliyet Bağı 
 
389
III. HUKUKUMUZDA İŞTİRAK ŞEKİLLERİ 
 
389
1. Fail, Azmettiren, Yardım Eden Ayırımı 
 
389
2. Birlikte Gerçekleştirmek (Fikir ve irade birliği) 
 
390
3. Azmettirme 
 
393
4. Azmettirmeye Bağlı Sorunlar 
 
396
A. Azmettirmede Kasıt, Azmettirilenin Azmettirmesi 
 
396
B. Azmettirenin Cezası 
 
396
C. Azmettirilenin Yanılması 
 
397
D. Azmettirenin ve Azmettirilenin Sıfatı (md 37/2, 38/2) 
 
397
E. Azmettirenin Ortaya Çıkartılması (md 38/3) 
 
398
F. Azmettirilen, Meşru Savunma, Haksız Tahrik ve Tasarlama 
 
399
5. Yardım Etme 
 
399
A. Araç Sağlamak 
 
399
B. Yardımda Bulunarak Suçun İcrasını Kolaylaştırmak 
 
400
C. Suç İşlemeye Teşvik 
 
400
D. Suç İşleme Kararını Kuvvetlendirmek 
 
400
E. Yardımda Bulunmayı Vaat Etmek 
 
401
F. Yol Göstermek 
 
401
IV. DOLAYISIYLA FAİLLİK (md 37/2) 
 
401
V. CEZAYA ETKİLİ SEBEPLERİN İŞTİRAKE DÂHİL OLANLARA ETKİSİ 
 
402
1. Cezayı Kaldıran, Azaltan, Düşüren Sebepler 
 
403
2. Cezayı Artıran Sebepler 
 
406
A. Cezayı Artıran Şahsi Sebepler 
 
406
B. Cezayı Arttıran Fiili Sebepler 
 
407
VI. GÖNÜLLÜ VAZGEÇME (md 36) 
 
408
1. Kavram, Gönüllü Vazgeçmenin Hukuki Niteliği 
 
408
2. Gönüllü Vazgeçmenin Unsurları 
 
409
A. İcra Hareketlerine Başlamış Olmak ve Kendi Çabasıyla Suçun Tamamlanmasını Önlemek 
 
409
B. Kendi Çabasıyla Neticenin Gerçekleşmesini Önlemek 
 
411
C. Vazgeçmenin Gönüllü Olması 
 
412
3. Gönüllü Vazgeçenin Hukuki Sorumluluğu 
 
412
4. İştirak Halinde Gönüllü Vazgeçme 
 
412
A. Failin Gönüllü Vazgeçmesi 
 
413
B. Azmettirenin Gönüllü Vazgeçmesi 
 
413
C. Yardım Edenin Gönüllü Vazgeçmesi 
 
414
VII. İŞTİRAKE BAĞLI SORUNLAR 
 
414
1. Teşebbüs ve İştirak 
 
414
2. İhmal ve İştirak 
 
414
3. Hedefte Sapma ve İştirak 
 
415
4. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşan Suçlar ve İştirak 
 
415
5. Mahsus (Özgü) Suçlar ve İştirak 
 
415
6. İştirakte İçtima 
 
415
7. Olası Kasıtla İşlenen Suçlarda İştirak 
 
416
8. Yardım Edenin Cezasının Belirlenmesi (md 39/1–son) 
 
416
VIII. İŞTİRAKE BAĞLI USUL SORUNLARI 
 
417
1. Tanıklıktan Çekinme Hakkı 
 
417
2. Sanıkların Savunmalarının Diğerine Sorulması 
 
417
3. Çıkar Çatışmasında Suça Katılanları Aynı Müdafin Savunması 
 
418
4. Davaların Birleştirilmesi 
 
418
5. Yargılama Gideri (CMK md 326/2), Bozma Kararının Suça Katılanlara Sirayeti (CMK 280/3, 306) 
 
419
IX. KASTEN ÖLDÜRME SUÇLARINDA İŞTİRAK 
 
421
X. YARGI KARARLARI 
 
423
1. Failliğe İlişkin (md 37) Kararlar 
 
423
A. Sanıkların Fail/Müşterek Fail Sayılması Gerektiğine İlişkin Kararlar 
 
423
B. İştirak İradesinin Oluşmadığı ve Sanık(lar)ın Fail Sayılamayacağına İlişkin Kararlar 
 
433
2. Azmettirmeye İlişkin (md 38) Kararlar 
 
441
A. Azmettirmenin Oluştuğuna İlişkin Kararlar 
 
441
B. Azmettirmenin Oluşmadığına İlişkin Kararlar 
 
452
C. Azmettirenin Sorumluluğu ve 38/2–3. Maddeye İlişkin Kararlar 
 
460
3. Yardım Etmeye (md 39) İlişkin Kararlar 
 
470
A. Yardım Etmenin Oluştuğuna İlişkin Kararlar 
 
470
B. Yardım Etmenin Oluşmadığına İlişkin Kararlar 
 
487
C. Yardım Etmede Ceza Miktarına ve 39/1–son Cümleye İlişkin Kararlar 
 
495
4. Olası Kasıtla İşlenen Suçlarda İştirake İlişkin Kararlar 
 
497
5. Davaların Birlikte Görülmesine (Birleştirilmesine, Yakalamanın Beklenmesine) İlişkin Kararlar 
 
499
6. Gönüllü Vazgeçmeye (md 36) İlişkin Kararlar 
 
501
7. Bağlılık Kuralına (md 40) İlişkin Kararlar 
 
512
8. Sanıklar Arasında Menfaat Çatışmasına (CMK 152) İlişkin Kararlar 
 
527
FİKRİ İÇTİMA (MD 44)
 
 
I. FİKRİ İÇTİMA (md 43/2, 44) 
 
531
1. Fikri İçtima Hakkında Genel Açıklamalar 
 
531
2. Kanunda Geçen Terimlerin Açıklanması 
 
532
A. “Bir Fiil” 
 
532
B. Birden Fazla Farklı Suç 
 
533
C. En Ağır Ceza 
 
535
3. Fikrî İçtimanın Unsurları 
 
536
A. Fiilin Tek ve Aynı Olması 
 
536
a. Fiilin Her Suç Yönünden Tipe Uygun, Hukuka Aykırı ve Kusurlu Olması 
 
536
b. Her Suç Yönünden Kovuşturma Şartlarının Gerçekleşmesi 
 
536
c. Fiilin Birden Fazla Suç Oluşturması 
 
537
4. Fikri İçtimanın Sonuçları 
 
537
II. YARGI KARARLARI 
 
537
KASTEN İNSAN ÖLDÜRME (MD 81)
 
 
I. GENEL AÇIKLAMALAR 
 
561
II. KORUNAN HUKUKİ YARAR 
 
561
III. FAİL 
 
561
IV. MAĞDUR 
 
562
V. SUÇUN UNSURU 
 
564
VI. MANEVİ UNSUR 
 
565
VII. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 
 
566
VIII. YARGI KARARLARI 
 
566
1. Kasten İnsan Öldürmeye İlişkin Kararlar 
 
566
2. Yüksekten Atarak, Kovalayarak, Düşürerek, Kuyuya Atarak, Araba ile Çarparak ya da Diğer Şeklillerde Öldürme 
 
581
3. Eksik İncelemeye İlişkin Kararlar 
 
608
A. Keşif Yapılması Gerektiğini İlişkin Kararlar 
 
608
B. Rapor Alınması Gerektiğine İlişkin Kararlar 
 
611
C. Diğer Eksik İnceleme Nedenlerine İlişkin Kararlar 
 
614
OLASI KASITLA ÖLDÜRME (MD 81, 82, 21/2)
 
 
I. GENEL AÇIKLAMALAR, TANIM 
 
619
II. FİKRİ İÇTİMA HALİNDE OLASI KASIT SORUMLULUĞU 
 
620
III. OLASI KASIT VE TEŞEBBÜS 
 
621
IV. OLASI KASIT VE İŞTİRAK 
 
621
V. OLASI KASITLA ÖLDÜRME VE HAKSIZ TAHRİK 
 
621
VI. YARGI KARARLARI 
 
622
1. Olası Kasıtla Öldürmeye/Yaralamaya İlişkin Kararlar 
 
622
A. Olası Kastın Uygulanması Gerektiğine Dair Kararlar 
 
622
B. Olası Kastın Uygulanmaması Gerektiğine Dair Kararlar 
 
633
C. Olası Kastın Diğer Nedenlerle (Teşebbüs, İçtima vs) Uygulanmaması Gerektiğine Dair Kararlar 
 
639
D. Olası Kasıt Uygulamasında Cezanın Belirlenmesine Dair Kararlar 
 
642
2. Taksirle, Bilinçli Taksirle Öldürmeye/Yaralamaya İlişkin Kararlar 
 
644
3. Trafikte Olası Kasıtla/Taksirle Öldürme/Yaralamaya İlişkin Kararlar 
 
660
4. Olası Kast ve İştirake İlişkin Kararlar 
 
673
TASARLAYARAK ÖLDÜRME (MD 82/1–A)
 
 
I. GENEL AÇIKLAMALAR, TANIM 
 
675
II. KORUNAN HUKUKİ YARAR 
 
679
III. FAİL, MAĞDUR 
 
679
IV. TASARLAMANIN UNSURLARI 
 
679
1. Öldürme Kararının Önceden Verilmesi 
 
681
2. Öldürme Kararı ile Eylemin İcrası Arasında Belirlenebilir Süre Geçmesi, Bu Sürede Fiilin Planlanması 
 
683
V. MANEVİ UNSUR 
 
685
VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 
 
685
VII. TASARLAMA VE HAKSIZ TAHRİK 
 
685
VIII. TASARLAMA, HATA HALİ VE HEDEFTE SAPMA 
 
685
IX. YARGI KARARLARI 
 
685
1. Tasarlamanın Oluşmadığına İlişkin Kararlar 
 
685
2. Tasarlamanın Oluştuğuna İlişkin Kararlar 
 
699
CANAVARCA HİSLE VEYA EZİYET ÇEKTİREREK ÖLDÜRME
 
 
(MD 82/1–B)
 
 
I. GENEL AÇIKLAMALAR 
 
717
II. KORUNAN HUKUKİ YARAR 
 
717
III. FAİL, MAĞDUR 
 
717
IV. MADDİ UNSUR 
 
718
1. Canavarca His 
 
718
2. Eziyet Çektirmek 
 
722
V. MANEVİ UNSUR 
 
724
VI. YARGI KARARLARI 
 
725
1. Canavarca Hisle Öldürme Suçunun Oluşmadığına İlişkin Kararlar 
 
725
2. Canavarca Hisle Öldürme Suçunun Oluştuğuna İlişkin Kararlar 
 
735
3. Eziyet Çektirerek Öldürme Suçunun Oluştuğuna İlişkin Kararlar 
 
742
YANGIN, SU BASKINI, TAHRİP, BATIRMA VEYA BOMBALAMA
 
 
YA DA NÜKLEER, BİYOLOJİK VEYA KİMYASAL SİLAH KULLANMAK SURETİYLE ÖLDÜRME (MD 82/1–C)
 
 
I. GENEL AÇIKLAMALAR 
 
751
II. KORUNAN HUKUKİ YARAR 
 
752
III. FAİL, MAĞDUR 
 
752
IV. MADDİ UNSUR 
 
752
1. Yangın 
 
753
2. Su Baskını 
 
753
3. Tahrip 
 
754
4. Batırma 
 
754
5. Bombalama 
 
754
6. Nükleer, Kimyasal ya da Biyolojik Silah 
 
755
A. Nükleer Silah 
 
755
B. Kimyasal Silah 
 
755
C. Biyolojik Silah 
 
756
V. MANEVİ UNSUR 
 
756
VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 
 
756
VII. YARGI KARARLARI 
 
756
ÜSTSOY VEYA ALTSOYDAN BİRİNİ YA DA EŞ, BOŞANDIĞI EŞ VEYA KARDEŞİ ÖLDÜRME (MD 82/1–D)
 
 
I. GENEL AÇIKLAMALAR 
 
765
II. KORUNAN HUKUKİ YARAR 
 
765
III. FAİL 
 
765
IV. MAĞDUR 
 
765
1. Üstsoy–Altsoy 
 
766
2. Eş, Boşanılan Eş 
 
766
A. Milli Hukuka Göre Evlenme, Boşanma ve Evliliğin Butlanı 
 
767
B. Milletlerarası Hukuka Göre Evlenme, Boşanma 
 
768
3. Kardeş 
 
770
V. MADDİ UNSUR 
 
770
VI. MANEVİ UNSUR 
 
770
VII. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 
 
770
VIII. YARGI KARARLARI 
 
771
ÇOCUĞU YA DA BEDEN VEYA RUH BAKIMINDAN KENDİSİNİ SAVUNAMAYACAK DURUMDA BULUNAN KİŞİYİ ÖLDÜRME
 
 
(MD 82/1–E)
 
 
I. GENEL AÇIKLAMALAR 
 
783
II. KORUNAN HUKUKİ YARAR 
 
783
III. FAİL 
 
783
IV. MAĞDUR 
 
783
1. Çocuk 
 
783
2. Beden Bakımından Kendisini Savunamayacak Kişi 
 
786
3. Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Kişi 
 
787
V. MADDİ UNSUR 
 
787
VI. MANEVİ UNSUR 
 
787
VII. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 
 
787
VIII. YARGI KARARLARI 
 
787
1. Çocuğu/Bebeği Öldürme/Öldürmeye Teşebbüse İlişkin Kararlar 
 
787
2. Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiyi Karşı İşlenen Suça İlişkin Kararlar 
 
805
KADINI ÖLDÜRME (MD 82/1–F)
 
 
I. GENEL AÇIKLAMALAR 
 
813
1. Gebe Olduğu Bilinen Kadını Öldürme (27.05.2022 öncesi) 
 
813
2. Kadını Öldürme (27.05.2022 ve sonrası) 
 
817
II. KORUNAN HUKUKİ YARAR 
 
818
III. FAİL 
 
818
IV. MAĞDUR 
 
818
V. MADDİ UNSUR 
 
818
VI. MANEVİ UNSUR 
 
818
VII. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 
 
819
VIII. YARGI KARARLARI 
 
819
KİŞİYİ, YERİNE GETİRDİĞİ KAMU GÖREVİ NEDENİYLE
 
 
ÖLDÜRME (MD 82/1–G)
 
 
I. GENEL AÇIKLAMALAR 
 
825
II. KORUNAN HUKUKİ YARAR 
 
825
III. FAİL 
 
826
IV. MAĞDUR 
 
826
V. MADDİ UNSUR 
 
828
VI. MANEVİ UNSUR 
 
830
VII. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 
 
830
VIII. YARGI KARARLARI 
 
830
1. Suça İlişkin Karalar 
 
830
2. Kamu Görevi ve Kamu Görevlisine İlişkin Kararlar 
 
844
BİR SUÇU GİZLEMEK, DELİLLERİNİ ORTADAN KALDIRMAK VEYA İŞLENMESİNİ KOLAYLAŞTIRMAK YA DA YAKALANMAMAK AMACIYLA ÖLDÜRME (MD 82/1–H)
 
 
I. GENEL AÇIKLAMALAR 
 
851
II. KORUNAN HUKUKİ YARAR 
 
851
III. FAİL, MAĞDUR 
 
851
IV. MADDİ UNSUR 
 
852
V. MANEVİ UNSUR 
 
853
VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 
 
854
VII. YARGI KARARLARI 
 
854
1. Bentte Yazılı Suçun Oluştuğuna İlişkin Kararlar 
 
854
2. Bentte Yazılı Suçun Oluşmadığına İlişkin Kararlar 
 
867
3. Eksik İncelemeye İlişkin Kararlar 
 
872
BİR SUÇU İŞLEYEMEMEKTEN DOLAYI DUYDUĞU İNFİALLE ÖLDÜRME (MD 82/1–İ)
 
 
I. GENEL AÇIKLAMALAR 
 
875
II. KORUNAN HUKUKİ YARAR 
 
875
III. FAİL, MAĞDUR 
 
875
IV. MADDİ UNSUR 
 
876
1. Bir Suçu İşleyememek 
 
876
2. Suçu İşleyememekten Duyulan İnfial 
 
877
V. MANEVİ UNSUR 
 
877
VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 
 
877
VII. YARGI KARARLARI 
 
878
KAN GÜTME SAİKİYLE ÖLDÜRME (MD 82/1–J)
 
 
I. GİRİŞ VE TARİHÇE 
 
887
II. TANIM, KASIT, SAİK 
 
889
III. KORUNAN HUKUKİ YARAR 
 
893
IV. FAİL VE MAĞDUR 
 
893
1. Genel Açıklamalar 
 
893
2. Mağdur 
 
893
A. Önceki Öldürme Olayının Faili 
 
894
B. Önceki Olayın Failinin Akrabası, Yakını ya da Mensup Olduğu Gruptan Kişiler 
 
898
C. Önceki Olaya Azmettiren, Yardım Eden, 
 
899
3. Fail 
 
900
V. KAN GÜTME SAİKİYLE KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNUN UNSURLARI 
 
900
1. Önceki Eylemin Öldürme ile Sonuçlanması 
 
901
2. Münhasıran Kan Gütme Saiki ve Görev Bilinci, Öç Alma Duygusu ve Saikin Çokluğu 
 
904
3. Önceki Olaydan Sonra Geçmesi Gereken Süre 
 
907
VI. KAN GÜTME SAİKİ İLE KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDA DİĞER HUSUSLAR 
 
911
1. Kan Gütme Saiki ve Haksız Tahrik 
 
911
2. Başka Ağırlaştırıcı Nedenlerle Birleşme 
 
916
A. Kan Gütme Saiki ve Tasarlama 
 
917
B. Her Bir Nitelikli Halin Ayrı Ayrı Belirlenmesi Zorunluluğu 
 
917
3. Kan Gütme Saiki ve Takdiri İndirim 
 
918
4. Kan Gütme Saikiyle Kasten Öldürme Suçunda Hata ve Hedefte Sapma 
 
918
5. Ağırlaştırıcı/Hafifletici Nedenlerin Faillere Sirayeti 
 
918
VII. YARGI KARARLARI 
 
919
1. Kan Gütme Saiki ile Öldürme Suçunun Oluşmadığına İlişkin Kararlar 
 
919
2. Kan Gütme Saiki ile Öldürme Suçunun Oluştuğuna İlişkin Kararlar 
 
937
3. Kan Gütme Saiki ile Öldürme Suçunda Eksik İncelemeye İlişkin Kararlar 
 
949
TÖRE SAİKİYLE ÖLDÜRME (MD 82/1–K)
 
 
I. GENEL AÇIKLAMALAR 
 
951
II. TOPLUMSAL CİNSİYET KURALLARI 
 
951
III. TÖRE NE DEMEK? 
 
953
IV. YARGITAY KARARLARI ve KARARLARDAKİ DEĞİŞİM 
 
962
V. YARGITAY KARARLARININ ELEŞTİRİSİ VE GÖRÜŞÜMÜZ 
 
969
VI. KORUNAN HUKUKİ YARAR 
 
974
VII. FAİL, MAĞDUR 
 
974
VIII. SUÇUN UNSURLARI 
 
975
1. Fail, Mağdurun, Töreye Aykırı Davrandığı Düşünce ve İnancında Olmalıdır 
 
976
2. Mağdurun Davranışı Nedeniyle Faile Yönelmiş Toplumsal Baskı Olmalıdır. 
 
976
3. Fail, Suçu Görev Bilinci ile işlemelidir 
 
977
4. Fail, Toplumsal Baskıyı/Beklentiyi Karşılamak için Suçu İşlemelidir 
 
977
5. Mağdur, Geniş Anlamda Failin Ailesine, Aşiretine Mensup Olmalıdır 
 
978
6. Mağdurun Eylemi, Fail Açısından Haksızlık Teşkil Etmemelidir 
 
978
IX. AİLE MECLİSİ KARARI 
 
983
X. MANEVİ UNSUR 
 
985
XI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 
 
985
XII. YARGI KARARLARI 
 
986
1. Töre Saikiyle Öldürme Suçunun Oluşmadığına İlişkin Kararlar 
 
986
2. Töre Saikiyle Öldürme Suçunun Oluştuğuna İlişkin Kararlar 
 
1012
İHMALİ DAVRANIŞLA KASTEN ÖLDÜRME (MD 83)
 
 
I. GENEL AÇIKLAMALAR 
 
1019
II. FAİL, MAĞDUR 
 
1020
1. Kanundan Kaynaklanan Önleme Yükümlülüğü 
 
1021
A. Aile Hukukundan Kaynaklanan Önleme Yükümlülüğü 
 
1021
B. Kamu Görevinden Kaynaklanan Önleme Yükümlülüğü 
 
1022
C. Egemenlik Durumundan Kaynaklanan Önleme Yükümlülüğü 
 
1023
2. Sözleşmeden Kaynaklanan Önleme Yükümlülüğü 
 
1023
3. Başkalarının Hayatı İçin Tehlike Oluşturan Davranışta Bulunmaktan Kaynaklanan Önleme Yükümlülüğü 
 
1025
III. TERK SUÇU (md 97), KASTEN ÖLDÜRME ve KASTEN ÖLDÜRMENİN İHMALİ DAVRANIŞLA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 
 
1026
IV. MADDİ UNSUR 
 
1028
V. MANEVİ UNSUR 
 
1029
VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜM ŞEKİLLERİ 
 
1029
VII. KASTEN ÖLDÜRMENİN İHMALİ DAVRANIŞLA İŞLENMESİ HALİNDE CEZA YAPTIRIMININ BELİRLENMESİ (md 83/3) 
 
1032
VIII. YARGI KARARLARI 
 
1035
1. İhmal Suretiyle Öldürme Suçunun Oluştuğuna İlişkin Kararlar 
 
1035
2. İhmal Suretiyle Öldürme Suçunun Oluşmadığına İlişkin Kararlar 
 
1051
3. İhmal Suretiyle Öldürme Suçunda Cezanın Belirlenmesine İlişkin Kararlar (md 83/3) 
 
1067
4. Terk Suçuna (md 97) İlişkin Kararlar 
 
1068
5. Yardım ve Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi Suçuna (md 98) İlişkin Kararlar 
 
1070
İNTİHARA YÖNLENDİRME (MD 84)
 
 
I. GENEL AÇIKLAMALAR 
 
1075
II. KORUNAN HUKUKİ YARAR 
 
1076
III. FAİL, MAĞDUR 
 
1076
IV. MADDİ UNDUR 
 
1076
1. Mağduru Belli Kişi/Kişiler Olan İntihara Yönlendirme (TCK 84/1) 
 
1077
A. Başkasını İntihara Azmettirme 
 
1077
B. Başkasını İntihara Teşvik Etme 
 
1077
C. Başkasının İntihar Kararını Kuvvetlendirme 
 
1077
D. Başkasının İntiharına Herhangi Bir Şekilde Yardım Etme 
 
1077
2. İntiharın Gerçekleşmesi (TCK 84/2) 
 
1078
3. Mağduru Belli Kişi/Kişiler Olmayan İntihara Yönlendirme, (TCK 84/3, 5187 Sayılı Basın Kanunu md 20) 
 
1078
3. Bazı kişileri İntihara Sevk Etmek ve Cebir veya Tehdit Kullanarak İntihara Mecbur Etme (TCK 84/4) 
 
1079
V. MANEVİ UNSUR 
 
1080
VI. RIZA İLE ÖLDÜRME, ÖTANAZİ VE TIBBİ MÜDAHALE 
 
1080
VII. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 
 
1081
VIII. YARGI KARARLARI 
 
1082
1. İntihara Yönlendirme Suçunun Oluşmadığına İlişkin Kararlar 
 
1082
2. İntihara Yönlendirme Suçunun Oluştuğuna İlişkin Kararlar 
 
1091
3. Eksik İncelemeye İlişkin Kararlar 
 
1095
KASTEN YARALAMA SONUCU ÖLÜM MEYDANA GELMESİ
 
 
(MD 87/4)
 
 
I. GENEL AÇIKLAMALAR 
 
1097
II. KORUNAN HUKUKİ YARAR 
 
1099
III. FAİL, MAĞDUR 
 
1099
IV. KASTEN YARALAMA SONUCU ÖLDÜRME SUÇUNUN UNSURLARI 
 
1099
2. Neticenin Kastedilenden Ağır Olması 
 
1102
3. İlliyet Bağının Bulunması 
 
1103
4. Meydana Gelen Neticede En Azından Taksir Derecesinde Kusurun Bulunması 
 
1103
V. MANEVİ UNSUR 
 
1104
VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 
 
1104
VII. HAKSIZ TAHRİK 
 
1104
VIII. MADDENİN, İŞTİRAK İRADESİ DIŞINA ÇIKILMASI DURUMUNDA UYGULANMASI 
 
1105
IX. YARGI KARARLARI 
 
1106
1. Kastın aşılmasıyla Öldürme (md 87/4) Suçunun Oluştuğuna İlişkin Kararlar 
 
1106
2. Kastın aşılmasıyla Öldürme (md 87/4) Suçunun Oluşmadığına İlişkin Kararlar 
 
1128
A. Eylemde Öldürme Kastı Bulunduğundan TCK 87/4 Olmaz 
 
1128
B. Yaralama Eylemi, TCK 86/2 Maddesi Kapsamında Olduğundan TCK 87/4 Olmaz 
 
1135
3. Rapor Alınarak Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiğine İlişkin Kararlar 
 
1142
KASTEN ÖLDÜRME SUÇLARINDA BAZI ÖZEL DURUMLAR
 
 
I. YABANCI DEVLET VATANDAŞININ TÜRKİYE’DE İŞLEDİĞİ KASTEN ÖLDÜRME SUÇLARI (TCK md 8) 
 
1143
II. YARGI KARARLARI 
 
1145
III. TÜRK VATANDAŞININ YURT DIŞINDA İŞLEDİĞİ KASTEN ÖLDÜRME SUÇLARI 
 
1147
1. Yargılama Şartları 
 
1147
2. Yurt Dışında İşlenen Kasten Öldürme Suçunda Failin Yargılanması 
 
1149
A. Yabancı Ülke Tarafından Geri Verilen Failin Yargılanması 
 
1149
B. İade edilmeksizin Türkiye’de bulunan Failin Yargılanması 
 
1151
C. Faile Uygulanacak Cezada Yabancı Kanun‘un Göz Önünde Bulundurulması (TCK 19, 10/a) 
 
1151
a. Mülga 765 sayılı TCK’nın 10/a maddesi 
 
1151
b. 5237 sayılı TCK’nın 19. maddesi 
 
1153
c. Mülga 765 ve 5237 sayılı Kanunlar ile Yabancı Kanunların Birlikte Karşılaştırılması 
 
1154
IV. YARGI KARARLARI 
 
1155
V. KASTEN ÖLDÜRME SUÇLARINDA FAİLİN GERİ VERİLMESİ (6706 Sayılı Kanun) 
 
1160
VI. YARGI KARARLARI 
 
1163
VII. SALDIRIYA KARŞI PASİF KORUNMA (OFFENDİCULA) 
 
1182
VIII. YARGI KARARLARI 
 
1186
IX. BAŞKA SUÇTAN HÜKÜM KURULDUKTAN SONRA MAKTÜLÜN, BU SUÇA BAĞLI OLARAK ÖLMESİ ve CEZANIN MAHSUBU 
 
1187
X. YARGI KARARLARI 
 
1189
XI. İKİ GRUP ARASINDAKİ ÇATIŞMADA FAİLLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU 
 
1191
1. Karşılıklı Çatışmada Grupların Sorumluluğu 
 
1191
2. Karşılıklı Çatışma Sırasında Üçüncü Kişinin Ölmesi/Yaralanması 
 
1192
XII. YARGI KARARLARI 
 
1195
Kavram Dizini 
 
1213
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
720,00   
720,00   
2
360,00   
720,00   
3
240,00   
720,00   
4
180,00   
720,00   
5
144,00   
720,00   
6
120,00   
720,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
720,00   
720,00   
2
360,00   
720,00   
3
240,00   
720,00   
4
180,00   
720,00   
5
144,00   
720,00   
6
120,00   
720,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
720,00   
720,00   
2
360,00   
720,00   
3
240,00   
720,00   
4
180,00   
720,00   
5
144,00   
720,00   
6
120,00   
720,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
720,00   
720,00   
2
360,00   
720,00   
3
240,00   
720,00   
4
180,00   
720,00   
5
144,00   
720,00   
6
120,00   
720,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
720,00   
720,00   
2
360,00   
720,00   
3
240,00   
720,00   
4
180,00   
720,00   
5
144,00   
720,00   
6
120,00   
720,00   
Kapat