%1
Eşya Hukuku Kısaltılmış Ders Kitabı M. Kemal Oğuzman

Eşya Hukuku Kısaltılmış Ders Kitabı


Basım Tarihi
2022-09
Sayfa Sayısı
678
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9789753688031
Boyut
16x24
Baskı
5Prof. Dr. M. Kemal OĞUZMAN

Prof. Dr. Özer SELİÇİ

Prof. Dr. Saibe OKTAY ÖZDEMİR

 

İÇİNDEKİLER

EŞYA HUKUKUNUN KONUSU 1

AYNÎ HAK KAVRAMI VE UNSURLARI 1

Kavram 1

Unsurları 2

1) Eşya              2

a) Kavram 2

b) Eşya kavramına girmeyen aynî hak konuları (objeleri) 5

aa) Bağımsız ve sürekli haklar 5

bb) Doğal güçler, enerji 5

cc) Üzerinde aynî hak kurulabilen haklar 5

c) Eşya çeşitleri ve ayrımın aynî hak yönünden önemi 6

aa) Taşınır eşya – Taşınmaz eşya 6

bb) Basit eşya – Birleşik eşya – Eşya birliği 6

cc) Misli eşya – Gayrimisli eşya 7

dd) Tüketime tabi olan-olmayan eşya 7

ee) Bölünebilen-Bölünemeyen eşya 7

ff) Özel mülkiyete tabi olabilen-Özel mülkiyete tabi olamayan eşya 8

gg) Sahipli eşya – Sahipsiz eşya (res nullius) 8

2) Eşya üzerinde doğrudan doğruya hâkimiyet                9

3) Herkese karşı ileri sürülebilirlik   9

III. AYNÎ HAKLARIN SINIFLANDIRILMASI       10

1) Sağladığı yetkiye göre                 10

a) Mülkiyet hakkı 10

b) Sınırlı aynî haklar 10

aa) İrtifak hakları 10

bb) Rehin hakları 11

cc) Taşınmaz yükü 11

2) Hak sahibinin tayin ediliş tarzına göre        11

AYNÎ HAKLARA HÂKİM OLAN PRENSİPLER 12

1) Belirlilik (muayyenlik) prensibi  12

2) Kamuya açıklık (aleniyet) prensibi             13

3) İnancın korunması prensibi          13

4) Sınırlı sayı ve tipe bağlılık prensibi             13

5) Hak düşürücü süre ve zamanaşımı işlememesi prensibi             14

AYNÎ HAK-ALACAK HAKKI VE EŞYAYA BAĞLI BORÇ AYRIMI 14

 

BİRİNCİ KISIM

ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

Birinci Bölüm

ZİLYETLİK

1. GENEL BAKIŞ 17

2. ZİLYETLİK KAVRAMI VE ZİLYETLİĞİN NİTELİĞİ 19

KAVRAM 19

ZİLYETLİĞİN HUKUKİ NİTELİĞİ 21

3. ZİLYETLİĞE TÂBİ ŞEYLER 22

4. ZİLYETLİĞİN ÇEŞİTLERİ 24

1) Haklı - haksız zilyetlik                 24

2) İyi niyetli - kötü niyetli zilyetlik                  24

3) Malik sıfatıyla - başka sıfatla zilyetlik        24

4) Asli - fer’i zilyetlik       25

5) Kendisi için - Başkası için zilyetlik ve Hizmet zilyetliği (Zilyet

yardımcılığı)                 26

6) Dolaylı - Dolaysız zilyetlik          27

7) Tek başına - Birlikte (müşterek ve elbirliğiyle) zilyetlik            27

5. ZİLYETLİĞİN KAZANILMASI VE KAYBI 28

ZİLYETLİĞİN KAZANILMASI 28

1) Aslen kazanma             28

2) Devren kazanma           29

3) Tesisen (kurulmaya bağlı) kazanma            29

4) Miras yolu ile kazanma                30

ZİLYETLİĞİN DEVRİNİN ÇEŞİTLİ ŞEKİLLERİ 30

1) Kısa elden teslim (zilyetlik sıfatının değiştirilmesi) yoluyla zilyet kılma                  30

2) Yeni zilyedin dolaysız (doğrudan doğruya) zilyet kılınması      31

a) Malın teslimi 31

b) Araçların teslimi 32

c) Malın, yeni zilyetin fiili hâkimiyetine bırakılması 33

2) Yeni zilyedin, dolaylı (vasıtalı) zilyet kılınması         33

a) Temsilci aracılığı ile zilyetliği kazanma 34

b) Hükmen teslim 35

c) Zilyetliğin havalesi 37

d) Emtiayı temsil eden senetlerin teslimi 41

III. ZİLYETLİĞİN SONA ERMESİ           42

1) Zilyedin arzusu ile sona erme      42

2) Fiilî hâkimiyet kaybı    43

6. ZİLYETLİĞİN KORUNMASI 43

ZİLYEDİN KUVVET KULLANMA İMKÂNI 44

ZİLYETLİK DAVALARI 46

1) Zilyetliğin gasbında iade ve tazminat davaları           47

a) Zilyetliğin iadesi davası 47

b) Tazminat davası 49

2) Zilyetliğe saldırı halinde açılacak davalar  49

a) Saldırıya son verilmesi talebi 49

b) Saldırı sebebinin önlenmesi talebi 50

c) Saldırıdan doğan zararların tazmini talebi 51

3) Hak düşürücü süreler  51

4) Yargılama usulü           52

III. ZİLYETLİĞİN İDARİ YOLDAN KORUNMASI               52

1) Amaç            52

2) Usul              53

a) Yetkili makam 53

b) Başvuru 53

c) Soruşturma ve karar 54

3) Kararın sonuçları          54

a) İdare bakımından 54

b) Haklara etkisi bakımından 54

c) Uygulanması bakımından 55

4) Saldırının tekrarlanmasında ceza yaptırımı                 55

7. TAŞINIRLARDA ZİLYETLİĞİN HAK KARİNESİ OLUŞU 55

KARİNELER 56

1) Mülkiyet karinesi         56

2) Başkasının mülkiyet karinesine dayanma  57

3) Fer’î zilyetlikte sınırlı aynî hak veya kişisel hak karinesi           57

KARİNENİN ROLÜ 58

Hâlihazır zilyedin hak karinesine dayanan savunması 59

Önceki zilyedin hak karinesine dayanan talebi: Taşınır davası  59

1) Taşınır davasının şartları              60

a) Zilyetlik, zilyedin iradesi dışında sona erdirilmiş olmalıdır: 60

b) Şimdiki (hâlihazır) zilyedin üstün hak karinesinin çürütülmesi 61

aa) 1. imkân: Şimdiki (hâlihazır) zilyedin zilyedliği kötü niyetle

kazandığını ispat               61

bb) 2. imkân: Malın elinden rızası dışında çıktığını ispat 62

2) Taşınır davasının özellikleri        65

a) Mülkiyete dayanan istihkak davasına nazaran özellikleri 65

b) Zilyetlik davasına nazaran özellikleri 67

Zilyetlik karinesine güvenerek kazanılan hakkın korunması 68

1) İyi niyetle kazanmanın tam korunduğu haller             69

a) Emin sıfatıyla zilyetten aynî hak kazanılması 69

b) Para ve hamile yazılı senetlerin kazanılması 72

2) İyi niyetle kazanmanın korunmadığı haller                72

3) İyi niyetle kazanmanın kısmen korunduğu haller       73

8. TAŞINMAZLARDA HAK KARİNESİ 73

TAPUDA KAYITLI TAŞINMAZLARDA 73

TAPUDA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZLARDA 74

9. ZİLYETLİĞİN GERİ VERİLMESİNE UYGULANACAK HÜKÜMLER  75

GERİ VERMEKLE YÜKÜMLÜ İYİ NİYETLİ ZİLYETLERİN DURUMU 76

1) Geri verme yükümlülüğünün kapsamı         77

2) Yaptığı giderler (masraflar) bakımından talep hakkı                   78

a) Zorunlu, yararlı ve lüks masraf kavramları  78

b) Zilyedin masrafları talep hakkı  78

GERİ VERMEKLE YÜKÜMLÜ İYİ NİYETLİ OLMAYAN (KÖTÜ

NİYETLİ) ZİLYETLERİN DURUMU                80

1) Geri verme yükümlülüğünün kapsamı         80

a) Malı alıkoymuş olması yüzünden hak sahibinin uğradığı zararlar   80

b) Elde ettiği ürünler 81

c) Elde etmeyi ihmal ettiği ürünler   82

d) Kötü niyetli zilyedin malı bizzat kullanma suretiyle elde

ettiği menfaatler: Ecrimisil      83

e) Diğer yararlar   86

2) Giderleri talep hakkı      87

İkinci Bölüm

TAPU SİCİLİ

1. GENEL BAKIŞ 88

2. TAPU SİCİLİ KAVRAMI VE UNSURLARI 90

KAVRAM 90

ANA SİCİL VE TAMAMLAYICI UNSURLAR 91

1) Temel sicil: Tapu kütüğü             91

2) Kat mülkiyeti kütüğü  91

3) Yevmiye defteri            92

4) Belgeler        93

5) Planlar           93

III. YARDIMCI SİCİLLER         94

1) Aziller sicili                  94

2) Düzeltmeler sicili         94

3) Kamu orta malları sicili               94

4) Tapu envanter defteri  95

5) İdari sınırlar kayıt defteri             95

3. TAPU SİCİLİ TEŞKİLATI VE DEVLETİN SORUMLULUĞU 95

TEŞKİLAT 95

TAPU SİCİLLERİNİN TUTULMASINDAN DEVLETİN

SORUMLULUĞU                96

1) Sorumluluğun şartları  97

a) Doğan bir zarar bulunmalıdır 97

b) Zarar tapu sicilinin hukuka aykırı şekilde tutulmasından doğmalıdır 97

c) İlliyet bağı olmalıdır  100

2) Uygulanacak esaslar ve rücu sorunu           100

4. TAPU SİCİLİ SİSTEMİMİZE HÂKİM OLAN PRENSİPLER 101

TAŞINMAZA SAHİFE AÇILMASI PRENSİBİ 101

TAŞINMAZ ÜZERİNDE AYNÎ HAK KAZANILMASI İÇİN

TESCİL GEREKMESİ          102

III. TESCİLİN SEBEBE BAĞLILIĞI         102

TESCİLİN YOLSUZ DA OLSA, İYİ NİYETLİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLER

İÇİN HÜKÜM İFADE ETMESİ          102

TAPU SİCİLİNİN KAMUYA AÇIKLIĞI 102

1) Prensip          102

2) Kamuya açıklık prensibinin sonucu            104

5. TAŞINMAZLARIN KÜTÜĞE GEÇİRİLMESİ 104

UYGULANACAK HÜKÜMLER 104

KÜTÜKTE SAHİFE AÇILACAK ŞEYLER: TAŞINMAZ KAVRAMI

VE TAPULAMANIN YAPILIŞI          105

Taşınmaz kavramı 105

1) Arazi             105

2) Bağımsız ve sürekli haklar           106

a) Bir irtifak hakkı bulunmalıdır 106

b) İrtifak hakkı bağımsız bir nitelik arz etmelidir 106

c) İrtifak hakkı sürekli bir nitelik arz etmelidir 107

d) Hak sahibi kaydı talep etmelidir 108

3) Kat mülkiyetine konu olan bağımsız bölümler           108

Kadastro (Tapulama) 109

1) 3402 sayılı Kadastro Kanunu uyarınca kadastro         109

a) Kanunun amacı ve uygulama alanı 109

b) Uygulanacak metot 110

c) Teşkilat 111

d) Taşınmazların sınırlandırılması ve tespit işleri 111

e) Mülkiyet hakkının tespitine ilişkin esaslar 112

aa) Tapuya kayıtlı taşınmazlarda  112

bb) Tapuda kayıtlı olmayan taşınmazlarda  112

cc) Diğer hükümler  113

f) Kadastro tutanağının düzenlenmesi, ilân ve itiraz 114

g) Kadastroya ilişkin uyuşmazlıkların dava yoluyla çözümlenmesi 115

h) Taşınmaz tesbitinin sonucu 115

III. KÜTÜĞE KAYDEDİLMEYECEK TAŞINMAZLAR        116

TAPULU TAŞINMAZIN BÖLÜNMESİ VEYA BİRLEŞTİRİLMESİ 118

1) Ayırma          119

2) Birleştirme    119

6. TAŞINMAZA AİT KÜTÜK SAYFASINA YAPILACAK KAYITLAR 120

TAŞINMAZI TEŞHİSE YARAYACAK BİLGİ 120

AYNÎ HAKLARIN TESCİLİ, TERKİNİ, DEĞİŞTİRİLMESİ 120

Tescil 120

1) Kavram         120

2) Tescil için gerekli şartlar             120

a) Taşınmaza sayfa açılması yolu ile 121

b) Taşınmaza sayfa açıldıktan sonra 121

aa) Talep-i İstem 121

aaa) Talep yetkisi              121

bbb) Talebin şekil ve içeriği             122

ccc) Talebin hukuki niteliği             123

c) Belgeleme 124

aa) Tescil talebinde bulunma yetkisinin belgelenmesi 124

bb) Hukuki sebebin belgelenmesi 125

cc) Belgelerin noksanlığı 125

3) Tescilin yapılışı            125

a) Mülkiyet hakkının tescili 127

b) İrtifak ve rehin hakları ile taşınmaz yüklerinin tescili 127

4) Tebliğ            128

Terkin 128

1) Terkin için gerekli şartlar             129

a) Aynî hakkı sona erdirici terkinler 129

b) Sicili düzeltici terkinler 129

aa) Tescil şekli bir değer taşıyorsa 129

bb) Tescilin hiçbir değeri kalmamışsa 130

2) Terkinin şekli               130

Kaydın değiştirilmesi 130

III. ŞERHLER               131

Kişisel hakların şerhi 131

1) Medeni Kanunda belirtilenler      131

2) 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda belirtilenler      132

3) Şerhin tapu kaydına işlenmesi     132

Tasarruf yetkisine ait kısıtlamaların şerhi 134

1) Medeni Kanunda belirtilenler      134

a) MK m. 1010/f. 1’de belirtilenler 134

aa) Çekişmeli hakların korunmasına ilişkin mahkeme kararları 134

bb) Haciz, iflâs kararı, konkordato ile verilen süre 135

cc) Aile yurdu kurulması, art mirasçı atanması 135

b) Medeni Kanunun diğer hükümlerinde belirtilenler 135

aa) Aile konutu 135

bb) Ailenin ekonomik varlığını korumak üzere tasarruf yetkisinin

sınırlandırılması                135

2) Medeni Kanun dışında belirtilenler             135

Geçici tescillerin şerhi 136

1) Medeni Kanunda öngörülenler    136

a) Aynî hak iddiası 136

b) Tasarruf yetkisini belirleyen belgelerdeki noksanların sonradan

tamamlanmasına kanunen imkan verilenlerin talepleri         137

2) Usul              137

BEYANLAR 138

1) Medeni Kanun ve Tapu Sicili Cumhurbaşkanı Yönetmeliğinde

belirtilenler  138

2) Kat Mülkiyeti Kanununda belirtilenler       139

TAŞINMAZ REHNİ KAYITLARINA AİT DÜŞÜNCELER 139

7. TAPU KÜTÜĞÜNE YAPILAN KAYITLARIN HÜKMÜ 139

TESCİLİN HÜKMÜ 140

Tescilin olumsuz hükmü 140

1) Tescil prensibinin mülkiyet hakkındaki istisnaları     141

2) İrtifak hakkı ve taşınmaz yükünün tescilsiz kazanılması            141

3) Rehin hakkının tescilsiz kazanılması          142

Tescilin olumlu hükmü: iyi niyetli üçüncü kişilerin korunması 142

1) Uygulama şartları         143

a) Koruma sadece üçüncü kişiler içindir 143

b) Koruma sadece sicil kaydına dayanan kazanımlar içindir 143

c) Koruma sadece aynî hak kazanılması içindir 144

d) Koruma üçüncü kişinin iyi niyetli kazanımı içindir 144

e) Koruma üçüncü kişinin aynî hak kazanması için gerekli diğer kurucu

unsurlar geçerli ise mümkündür            145

2) Uygulama halleri          145

a) Medeni Kanun m. 1023'ün kapsamına giren haller 145

b) Medeni Kanun m. 1023'ün kapsamına girmeyen haller 146

aa) Taşınmazın özel mülkiyete elverişli olmadığı haller 147

bb) Aynî hak niteliği bulunmamasına rağmen aynî hakmış gibi

tescil edilmiş haklar         147

cc) Aynî hakkın kazanılmasına yol açan hukukî sebepteki

sakatlıklar          147

dd) Aynî hakkı devreden veya kuran kişinin ehliyetindeki

sakatlıklar ve tasarruf ehliyetindeki eksiklikler               147

ee) Hak sahibi adına hareket eden temsilcinin temsil yetkisindeki

sakatlıklar          148

ff) Çift tapulu taşınmazlarda yolsuz tapuya dayanan kazanımlar 148

3) İyi niyetin etkisi           149

Aynî hakkın içeriğinin belirlenmesi 150

DİĞER KAYITLARIN HÜKMÜ 150

1) Taşınmazı teşhise yarayacak bilgi               150

2) Şerhler          150

a) Kişisel hakların şerhinin hükmü 151

b) Tasarruf yetkisinin kısıtlamalarına ait şerhin hükmü 152

aa) MK m. 1010’da belirtilen şerhlerin hükmü 153

aaa) Çekişmeli hakların korunmasına ilişkin kararlar     153

bbb) Haciz, iflâs kararı, konkordato ile verilen süre       153

ccc) Aile yurdu kurulması veya art mirasçı atanması      154

bb) Medeni Kanunun diğer hükümleriyle getirilen şerhlerin hükmü 154

aaa) Aile Konutu              154

bbb) Evlilik birliğini koruma amacıyla konulan şerhler                 155

c) Geçici tescilin şerhinin hükmü 155

3) Beyanlar        156

8. TAPU KÜTÜĞÜNE YAPILAN KAYITLARIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ 157

YOLSUZ TESCİL 157

Yolsuz tescilin sakıncaları 157

Yolsuz tescilin düzeltilmesi 157

1) Medeni Kanuna göre    157

a) Tescil yapılırken mevcut olan veya vukua gelen yolsuzluklarda 158

aa) Tescilin, kurucu unsurlardaki sakatlık yüzünden yolsuz

olması                158

aaa) Düzeltme (tashih) davası          158

bbb) Anlaşmaya dayanan düzeltme                 160

bb) Tescilin, tapu memurunun yaptığı yanlışlık yüzünden

yolsuz olması    160

b) Hakta meydana gelen değişiklik dolayısıyla gerçek duruma

uymayan tescillerde                161

aa) Aynî hakkın sicil dışı başkasına geçmiş olması halinde 161

bb) Aynî hakkın sicil dışında sona erdiği hallerde 162

DİĞER KAYITLARIN YOLSUZLUĞU 162

1) Taşınmazı teşhise yarayan bilgi  162

2) Yolsuz şerhler              162

3) Yolsuz beyanlar            163

 

 

 

İ K İ N C İ  K I S I M

MÜLKİYET

Birinci Bölüm

GENEL HÜKÜMLER

1. MÜLKİYET KAVRAMI 165

2. MÜLKİYETİN İÇERİĞİ 167

AKTİF YETKİ 167

KORUYUCU YETKİ 169

1) İstihkak davası (rei vindicatio)    169

a) Davanın konusu, amacı, hukuki niteliği 169

b) Davacı-davalı sıfatları 171

2) Elatmanın önlenmesi (müdahalenin men'i) davası (actio negatoria)          172

a) Genel olarak 172

b) Davacı-davalı sıfatları 173

3. MÜLKİYETİN KONUSU VE KAPSAMI 174

BÜTÜNLEYİCİ PARÇALAR 175

1) Tanım ve hükmün amacı             175

2) Bütünleyici parça vasfının kazanılması       176

a) Sıkı maddi bağlantı dolayısıyla temel unsur haline gelme 177

b) Yerel adetlere göre temel unsur sayılma 178

3) Bütünleyici parça vasfının kaybı ve hukuki sonuçları               179

4) Ayrıca bütünleyici parça sayılan şeyler ve özellikle ürünler      180

a) Yapılar ve dikili bitkiler 180

b) Doğal ürünler 180

aa) Dönemsel olarak elde edilen ürünler 180

bb) Yerel adetlerin bir şeyden elde edilmesini uygun gördüğü

verimler             181

5) Bütünleyici parça sayılmanın hukuki sonuçları          182

EKLENTİ 182

1) Tanımı ve hükmün amacı            182

2) Eklenti vasfının kazanılması        183

a) Özgüleme (tahsis) 183

b) Dış bağlantı 184

3) Eklenti olmanın hukuki sonuçları                185

4. MÜLKİYETİN ÇEŞİTLERİ 187

GENEL OLARAK 187

PAYLI MÜLKİYET 188

1) Kavram         188

2) Paylı mülkiyetin kurulması          189

a) Hukuki işlem ile 189

b) Yetkili makamın işlemi veya mahkeme kararı ile 189

c) Kanun gereği 190

3) Paydaşların payları bakımından durumları                 190

a) Pay oranı 190

b) Paydaşın payında tasarrufu 191

c) Paydaşın hakkını koruması 193

4) Paylı mülkiyet birliği ve yönetimi               194

a) Olağan yönetim işleri 195

b) Önemli yönetim işleri 196

c) Olağanüstü yönetim işleri ve tasarruflar 198

5) Paydaşların malın bütünü bakımından yetkileri          198

a) Yönetime katılma yetkisi 198

b) Paylı malı kullanma ve ondan yararlanma yetkisi 198

c) Malın tamamını kapsayan tasarruf yetkileri 200

d) Ortak menfaatleri koruma yetkisi 201

6) Paydaşların giderlere ve yükümlülüklere katılması    202

7) Paylı mülkiyetin sona ermesi       203

a) Paylı mülkiyetin bir veya birkaç paydaş için sona ermesi 203

aa) Payın devri yoluyla 203

bb) Bir paydaşın mahkeme kararı ile paydaşlıktan çıkarılması 203

cc) Terk yoluyla 204

b) Paylı mülkiyetin bütün paydaşlar için sona ermesi, özellikle

paylaşma (taksim)  205

aa) Paylaşma isteme hakkı 205

bb) Paylaşma isteme hakkının sınırları 206

aaa) Paylı malın sürekli bir amaca özgülenmiş olması   206

bbb) Paylaşma hakkından feragat sözleşmesinin varlığı                 207

ccc) Zamanın paylaşma için uygun olmaması                 208

cc) Paylaşmanın yapılışı 208

III. ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİ     210

1) Kavram         210

2) Elbirliği mülkiyetinin kurulması                 211

a) Elbirliği ortaklığı halleri 211

b) Mülkiyetin ortaklık tarafından kazanılması 212

3) Elbirliği mülkiyetinde ortakların durumu    213

4) Elbirliği mülkiyetinin sona ermesi              215

5) Elbirliği mülkiyeti kurumuna yöneltilen tenkitler      216

İkinci Bölüm

TAŞINMAZ MÜLKİYETİ

1. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KONUSU 217

2. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI 218

GENEL OLARAK KAZANMA ÇEŞİTLERİ 218

1) Aslen kazanma–Devren kazanma               218

2) Tescille kazanma-Tescilden önce kazanma                218

TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN TESCİLLE KAZANILMASI 219

1) Genel olarak şartları    219

2) Kazanma sebebi           219

a) Mülkiyeti nakil borcu doğuran sözleşmelerde şekil ve şekle

aykırılığın sonuçları                220

aa) Şekil 220

bb) Şekle aykırılığın sonuçları 223

b) Temsilci tarafından kurulan taşınmaz mülkiyetini devir borcu

doğuran sözleşmelerde temsil yetkisi    227

aa) Vekâletnamenin şekli 227

bb) Özel yetki  228

cc) Temsil yetkisinin kapsamı 229

c) Mülkiyeti devir borcu doğuran sözleşmelerde muvazaa 229

d) İnançlı devir (temlik) 231

e) Namı müstear 235

f) Taşınmaz satış vaadi 237

aa) Niteliği 237

bb) Şekli 237

cc) Hükmü 238

dd) Tapuya şerh verilmesi  239

ee) Borcun ifası ve ifa edilmemesinin sonuçları 240

g) Tapusuz taşınmazlarda mülkiyeti devir borcu 241

III. TESCİLDEN ÖNCE KAZANMA HALLERİ      242

1) Medeni Kanunun 705. maddesinde belirtilenler         243

a) Miras 243

b) Mahkeme kararı 244

c) Cebrî icra 245

d) İşgal 246

aa) Tanım ve şartları 246

bb) İşgal yolu ile mülkiyeti kazanılabilecek taşınmaz 246

aaa) Tapuya kayıtlı olup da sicile göre sahipsiz hale gelen

taşınmazlar               246

bbb) Tapuda kayıtlı olmayan taşınmazlar        247

cc) İşgal fiili ve sonuçları 248

e) Kamulaştırma (İstimlâk) 248

2) Medeni Kanunun 705. maddesinde belirtilmemiş olanlar          249

a) Kişiliği sona eren bir tüzel kişinin mallarının kamu kurum veya

kuruluşuna geçmesi                249

b) Vakfa özgülenen taşınmazın mülkiyetinin vakfa geçmesi 249

c) Mal rejimi sözleşmesi sonucu meydana gelen mülkiyet değişikliği 249

d) Yeni arazi oluşması 250

aa) Yeni bir arazi oluşmalıdır 250

bb) Yeni oluşan arazi sahipsiz yerlerde oluşmalıdır 250

 

cc) Yeni oluşan arazinin toprağı da sahipsiz yerlerden

gelmiş olmalıdır                251

dd) Yeni oluşan arazi yararlanmaya elverişli bir arazi olmalıdır 251

e) Ticaret ortaklıklarına sermaye olarak taşınmaz mülkiyeti veya

sınırlı aynî hak konulması ile ticaret ortaklıklarının birleşmesi            252

TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN ZAMANAŞIMI İLE KAZANILMASI 252

Olağan zamanışımı (Sicile dayanan zamanaşımı) 253

1) Zamanaşımı ile kazanmanın şartları            254

a) Taşınmaza ilişkin şart 254

b) Kazanana ilişkin şart 254

c) Zilyetliğe ilişkin şart 255

2) Zamanaşımı ile kazanmanın hükmü            257

Olağanüstü zamanaşımı (Sicil dışı zamanaşımı) 258

1) Uygulanacak hükümlere genel bakış           258

2) MK m. 713’e göre olağanüstü zamanaşımı ile kazanımın koşulları          259

  1. a) Taşınmaz olağanüstü zamanaşımı ile kazanmaya elverişli olmalıdır 260
  2. aa) Taşınmaz, tapusuz veya tapudan kime ait olduğu
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat