%3
Ev Hizmetlerinde Bireysel İş İlişkileri Muharrem Emre Ulusoy

Ev Hizmetlerinde Bireysel İş İlişkileri


Basım Tarihi
2023-01
Sayfa Sayısı
526
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786052642009
Boyut
16x24
Baskı
1420,00 TL 407,40 TL
(Bu ürünü aldığınızda 407 puan kazanacaksınız)
   407

Dr. Muharrem Emre ULUSOY

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ  7

İÇİNDEKİLER 9

KISALTMALAR CETVELİ . 17

GİRİŞ .21

KONUNUN SEÇİLME AMACI 21

KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 23

III. KONUNUN İNCELENME PLANI  24

BİRİNCİ BÖLÜM

EV HİZMETİNE İLİŞKİN GENEL ESASLAR, TÜRK HUKUKUNDA,

ULUSLARARASI BELGELERDE VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA

YER ALAN DÜZENLEMELER

1. EV HİZMETİNE İLİŞKİN GENEL ESASLAR .27

EV HİZMETİ KAVRAMI VE SOSYAL VE EKONOMİK YÖNDEN

DEĞERLENDİRİLMESİ. 27

Ev Hizmeti Kavramı. 27

Genel Olarak 27

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Yaklaşımı . 28

Doktrinin Yaklaşımı 31

Yargıtay’ın Yaklaşımı 37

Ev Hizmetlerinin Sosyal ve Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi 45

Genel Olarak 45

Cinsiyet 45

Göçmenlik 47

Paternalizm 51

Çocuk İşçiliği 53

Kayıt Dışı İstihdam . 55

Çalışılan Yer . 57

Kendi İkametinde Yaşayan İşçiler 57

Çalıştığı Yerde İkamet Eden İşçiler 58

EV HİZMETLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 60

 

10 İçindekiler

Dünya’da .60

Türkiye’de .62

III. EV HİZMETİNİN BENZER KURUMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI.63

Genel Olarak .63

Evde Çalışma .64

Tele Çalışma 69

El Sanatı İşleri72

2. EV HİZMETLERİNE İLİŞKİN TÜRK HUKUKUNDA, ULUSLARARASI

BELGELERDE VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA YER ALAN DÜZENLEMELER 74

TÜRK HUKUKUNDA74

4857 Sayılı İş Kanunu 74

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu .79

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.81

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu.83

ULUSLARARASI BELGELERDE89

Birleşmiş Milletler Düzenlemeleri.89

Birleşmiş Milletlerin Kuruluşu, Amaç ve İlkeleri.89

Birlemiş Milletlerin Ev Hizmetlerini İlgilendiren Düzenlemeleri.91

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi91

Uluslararası Çalışma Örgütü Düzenlemeleri92

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Kuruluş, Amaç ve

İlkeleri .92

Ev Hizmetine İlişkin Uluslararası Çalışma Örgütü

Düzenlemeleri.94

aaa. Düzenlemelere Genel Bakış .94

bbb. Düzgün İş (Decent Work) Kavramı.96

aaaa. Genel Olarak.96

bbbb. İstihdam Boyutu .98

cccc. Temel Haklar Boyutu 99

dddd. Sosyal Koruma Boyutu100

eeee. Sosyal Diyalog Boyutu 100

ccc. Ev İşçileri Hakkında 189 Sayılı Sözleşme ve 201

Sayılı Tavsiye Kararı101

aaaa. Sözleşmenin Kapsamı .102

bbbb. Ev Hizmeti Sözleşmesi 103

cccc. Çalışma Yaşı 104

dddd. Çalışma ve Dinlenme Süreleri.105

 

İçindekiler 11

eeee. Ücret  107

ffff. İşçinin Korunması. 108

gggg. Yatılı İstihdam  111

hhhh. Göçmen İstihdam. 112

ıııı. Özel İstihdam Büroları . 114

iiii. Örgütlenme Hakkı 114

jjjj. Sosyal Güvenlik Hakkı  115

kkkk. Şikayet, Denetim ve Yaptırımlar  116

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası

Sözleşme . 117

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi

Sözleşmesi. 118

Çocuk Hakları Sözleşmesi 119

Göçmen İşçilerin ve Ailelerinin Korunmasına Dair

Sözleşme . 121

Avrupa Konseyi Düzenlemeleri 121

Avrupa Konseyi’nin Kuruluşu, Amaç ve İlkeleri . 121

Avrupa Konseyi’nin Ev Hizmetlerine İlişkin Düzenlemeleri . 122

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 122

Avrupa Sosyal Şartı . 128

Avrupa Birliği Düzenlemeleri 131

Uluslararası Belgelerin İç Hukuka Etkisi 133

III. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA. 136

Genel Olarak. 136

Fransa. 136

Amerika Birleşik Devletleri . 139

Güney Afrika. 141

İspanya . 143

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

EV HİZMETİ SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, UNSURLARI VE TÜRLERİ,

KURULMASI VE GEÇERSİZLİĞİ, EV HİZMETİ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN

 

BORÇLAR, İŞİN DÜZENLENMESİ

 

3. EV HİZMETİ SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, UNSURLARI VE TÜRLERİ 147

SÖZLEŞMENİN TANIMI VE UNSURLARI . 147

SÖZLEŞME TÜRLERİ. 152

Belirli-Belirsiz Süreli Hizmet Sözleşmesi . 152

 

12 İçindekiler

Tam-Kısmi Süreli Hizmet Sözleşmesi.157

Deneme Süreli Hizmet Sözleşmesi160

4. EV HİZMETİ SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI VE GEÇERSİZLİĞİ .163

SÖZLEŞMENİN KURULMASI .163

Genel Olarak .163

Sözleşmenin Şekli166

Sözleşmenin Tarafları167

SÖZLEŞMENİN GEÇERSİZLİĞİ .172

Genel Olarak .172

Sözleşmenin Butlanı ve Sonuçları .173

Sözleşmenin İptal Edilebilirliği ve Sonuçları 177

5. EV HİZMETİ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN BORÇLAR .179

İŞÇİNİN BORÇLARI179

İş Görme Borcu .179

Genel Olarak.179

İşçinin İşi Kendisinin Yapması .180

İş Görme Borcunun Talep Hakkının Devri 182

İşverenin Ölümü 182

İşyerinin Devri182

Hizmet Sözleşmesinin Devri 184

Ödünç İş İlişkisi 188

Özen ve Sadakat Borcu .188

Özen Borcu .188

Sadakat Borcu 193

Genel Olarak193

Rekabet Etmeme Borcu.195

Sır Saklama Borcu 198

Teslim ve Hesap Verme Borcu.201

Düzenleme ve Talimatlara Uyma Borcu202

Genel Olarak.202

İşverenin Denetim Yetkisi ve Sınırları.206

İşçinin Üstünün ve Eşyalarının Aranması Bakımından.207

İşçinin Elektronik Gözetimi Bakımından 212

İşçinin İşyerindeki Bazı Davranışları Bakımından.216

İşçinin Diğer Temel Hak ve Özgürlükleri Bakımından 219

İŞVERENİN BORÇLARI.222

 

İçindekiler 13

Ücret Ödeme Borcu 222

Ücret Kavramı ve Ücretin Belirlenmesi 222

Ücretin Ödenmesi 226

Ücretin Korunması. 232

İşçinin Çalışmadan Ücrete Hak Kazandığı Haller 235

İşçiyi Gözetme Borcu 239

Genel Olarak 239

İşçinin Kişiliğini Gözetme Borcu. 240

Genel Olarak . 240

Psikolojik Tacize Karşı Koruma 243

Cinsel Tacize Karşı Koruma . 250

Kişisel Verilerin Korunması . 257

Genel Olarak 257

Sözleşmenin Kurulması Aşamasında Elde Edilen

Veriler. 263

İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerini Alma Borcu 273

Yatılı İşçiler İçin Özel Nitelikte Düzenleme 280

Gözetme Borcuna Aykırılığın Sonuçları . 284

Eşit Davranma Borcu 286

Araç ve Malzeme Sağlama Borcu . 297

İşçinin Yaptığı Giderleri Ödeme Borcu 300

6. EV HİZMETİ SÖZLEŞMESİNDE İŞİN DÜZENLENMESİ . 303

ÇALIŞMA SÜRELERİ 303

Normal Çalışma Süresi 303

Fazla Çalışma 306

Gece Çalışması 311

Kısa Çalışma 312

DİNLENME SÜRELERİ. 315

Ara Dinlenmesi . 315

Hafta tatili. 318

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller . 321

Analık İzinleri 323

Yıllık Ücretli İzin 333

Genel Olarak 333

Yıllık İzne Hak Kazanma Koşulları. 334

Yıllık İzin Süresi ve İndirilmesi 336

 

14 İçindekiler

Yıllık İznin Kullanılması .339

Yıllık İzin Ücreti .342

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

EV HİZMETİ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ VE

HUKUKİ SONUÇLARI İLE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

7. EV HİZMETİ SÖZLEŞMESİNİN FESİH DIŞINDA SONA ERMESİ .347

GENEL OLARAK 347

BELİRLİ SÜRENİN SONA ERMESİ.347

III. TARAFLARIN ANLAŞMASI (İKALE).349

Genel Olarak .349

İkale Sözleşmesinin Geçerlilik Koşulları.351

İkale Sözleşmesi İle Sona Ermenin Sonuçları 355

TARAFLARDAN BİRİNİN ÖLÜMÜ 357

Sözleşmenin İşverenin Ölümüyle Sona Ermesi .357

Genel Olarak.357

İşverenin Kişiliğinin Ön Planda Olmadığı Durumlarda358

İşverenin Kişiliğinin Ön Planda Olduğu Durumlarda.359

Sözleşmenin İşçinin Ölümüyle Sona Ermesi364

Genel Olarak.364

İşverenin Tazminat (Ödeme Yapma) Yükümlülüğü 365

Tazminata Hak Kazanma Koşulları.365

Tazminatı Talep Edebilecek Kişiler.367

Sağ Kalan Eş 367

Ergin Olmayan Çocuklar368

Bakmakla Yükümlü Olunan Kişiler 369

Tazminatın Miktarı ve Paylaştırılması370

Tazminatın Muaccel Olduğu Tarih.372

8. EV HİZMETİ SÖZLEŞMESİNİN FESİH YOLUYLA SONA ERMESİ 373

GENEL OLARAK 373

BİLDİRİMLİ FESİH379

Bildirimli Fesih Kavramı.379

Fesih Bildirimi381

Bildirim Süreleri.382

Genel Olarak.382

Bildirim Sürelerinin Artırılması .384

 

İçindekiler 15

Bildirim Süresinin Hizmet Sözleşmesine Etkisi . 386

Bildirim Süresi İçinde Hizmet Sözleşmesinin Devamı 386

Yeni İş Arama İzni 387

Bildirim Sürelerine İlişkin Ücretin Peşin Olarak Ödenmesi 394

Bildirim Süresinin Sonunda Sözleşmenin Sona Ermesi 398

Bildirim Sürelerine Uyulmamasının Sonuçları 398

Usulsüz Fesih Kavramı . 398

Tazminat Yükümlülüğü ve Miktarı. 399

Fesih Hakkının Kötüye Kullanılması 408

Genel Olarak 408

Fesih Hakkının Kötüye Kullanılması Ölçütü 409

Kötüniyet Tazminatı. 410

III. BİLDİRİMSİZ FESİH. 412

Genel Olarak. 412

Bildirimsiz Feshin Koşulları . 414

Haklı Bir Sebebin Varlığı. 414

Fesih Bildiriminin Şekli. 418

Fesih Hakkını Kullanma Süresi . 420

Bildirimsiz Feshin Sonuçları 423

Haksız Fesih ve Sonuçları 425

Haksız Fesih Kavramı . 425

İşveren Tarafından Yapılan Haksız Feshin Sonuçları 426

Sözleşme Türünün Haksız Feshin Sonucuna Etkisi 426

Belirli Süreli Hizmet Sözleşmelerinde. 426

Belirsiz Süreli Hizmet Sözleşmelerinde 430

Haksız Fesih Tazminatı 431

Genel Olarak 431

Kötüniyet Tazminatı İle İlişkisi 434

İşçi Tarafından Yapılan Haksız Feshin Sonuçları. 435

9. EV HİZMETİ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNİN HUKUKİ SONUÇLARI. 439

BORÇLARIN MUACCEL OLMASI. 439

İBRANAME 440

Genel Olarak. 440

Geçerlilik Koşulları 442

III. CEZA KOŞULU 446

GERİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ . 451

 

16 İçindekiler

Hizmet Belgesi Verme Yükümlülüğü452

KIDEM TAZMİNATI .456

VII. ÖLÜM TAZMİNATI457

10. EV HİZMETLERİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YOLU.457

UYUŞMAZLIKLARDA DAVA YOLU .457

Görevli Mahkeme457

Yetkili Mahkeme .460

Dava Açmanın Ön Koşulu Olarak “Zorunlu Arabuluculuk”462

ALTERNATİF ÇÖZÜM YOLLARI464

İhtiyari Arabuluculuk.464

Tahkim 466

SONUÇ.471

KAYNAKÇA.485

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
407,40   
407,40   
2
203,70   
407,40   
3
135,80   
407,40   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
407,40   
407,40   
2
203,70   
407,40   
3
135,80   
407,40   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
407,40   
407,40   
2
203,70   
407,40   
3
135,80   
407,40   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
407,40   
407,40   
2
203,70   
407,40   
3
135,80   
407,40   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
407,40   
407,40   
2
203,70   
407,40   
3
135,80   
407,40   
Kapat