Ceza Muhakemesi Hukuku İşlemleri ve Adli Yazışmalar Fahrettin Demirağ

ÖrneklerleCeza Muhakemesi Hukuku İşlemleri ve Adli Yazışmalar


Basım Tarihi
2018-10
Sayfa Sayısı
408
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750251467
Boyut
16x24
Baskı
192,50 TL
(Bu ürünü aldığınızda 92 puan kazanacaksınız)
   92

Konu Başlıkları
- Ceza Muhakemesi İşlemleri
- Yazı Kavramı, Nitelikleri ve Yazı Türleri
- Dilekçeler
- Resmi Yazılar
- Ceza Muhakemesinde Resmi Yazışmalar
- Soruşturma Evresi İşlemleri
- Kovuşturma Evresi İşlemleri
Duruşmanın Sona Ermesi ve Hüküm

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 5
Kısaltmalar 23
Giriş 25
Birinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ
I. CEZA MUHAKEMESİNİN AMACI 31
II. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNİN NİTELİĞİ VE TANIMI 32
III. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMİNDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLAR VE SONUÇLARI 34
A. Yokluk 35
B. Hükümsüzlük (Butlan) 36
1. Mutlak Hükümsüzlük 37
2. Nispi Hükümsüzlük 37
C. Hak Düşümü 37
D. Kabul Edilmezlik 37
IV. İŞLEMLERDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLARIN GİDERİLMESİ 38
V. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNİN UNSURLARI 39
VI. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNİN ŞEKLİ 40
VII. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMİNİN DİLİ 40
VIII. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNİN TÜRLERİ 40
A. İşlemin Maddi Yapısına Göre Ceza Muhakemesi İşlemleri 41
1. Sözlü İşlemler 41
2. Yazılı işlemler 41
3. Eylemli /Hareketli İşlemler 42
B. İşlemi Yapan Süjenin İşgal Ettiği Makama Göre Ceza Muhakemesi İşlemleri 42
1. Yargılama Makamı İşlemleri 43
a. Hakimlik Kararları – Mahkeme Kararları 43
b. Son Karar – Ara kararı 44
2. İddia Makamı /Savcı İşlemleri 46
a. Karar 46
i. Soruşturmayı İlerletmeye Yönelik Kararlar 47
ii. Soruşturmayı Sonlandıran Kararlar 48
b. Görüş Bildirme 48
c. İstemde Bulunma 49
d. Fiili İşlemler 50
3. Katılan İşlemleri 50
4. Savunma İşlemleri 51
C. İşlemin, İlgilisinden Başkasına Açık Olup Olmamasına Göre 52
1. Açık İşlemler 52
2. Gizli İşlemler 52
D. Fiziki İşlemler / Elektronik İşlemler 53
1. Fiziki İşlem 54
2. Elektronik İşlem 54
a. UYAP Sistemi 54
b. SEGBİS Sorgu Sistemi 55
IX. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNİN BİLDİRİLMESİ 55
A. Genel Olarak 55
B. Bildirim Türleri 57
1. Vasıtasız Bildirim 57
a. İşlemin Açıklanması 57
b. Belge Verilmesi 58
2. Vasıtalı Bildirim 58
C. Tebligat 59
1. Tebliğ Evrakının Hazırlanması 60
2. Tebligat Çıkarılacak Kişi 62
3. Tebligat Çıkarılacak Adres 64
4. Celse Arasında ve Kalemde Tebligat 66
5. Tebligat Yapılacak Kişi 67
X. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNDE SÜRE 69
A. Süre Kavramı 69
B. Süre Türleri 70
1. Hak Düşürücü Süreler 70
2. Düzenleyici Süreler 70
3. Koruyucu Süreler 71
4. Kanuni Süreler/Takdiri süreler 72
C. Sürelerin Hesaplanması 72
1. Yasal Düzenleme 72
2. Sürenin Gün ile Belirlenmiş Olması 72
a. Usulüne Uygun Tebligat 72
b. Usule Aykırı Tebligat 73
c. İlan Yoluyla Tebligat 73
d. Elektronik Tebligat 73
e. UYAP Yoluyla Yapılan Başvurular 74
f. Adli Tatilde Süre Hesabı 74
3. Hafta Olarak Belirlenen Sürenin Hesabı 74
4. Ay Olarak Belirlenen Sürenin Hesabı 75
5. Sürenin Son Gününün Tatile Rastlaması 75
İkinci Bölüm
YAZI KAVRAMI, NİTELİKLERİ VE YAZI TÜRLERİ
I. YAZI KAVRAMI 77
A. Dil ve Dili Kullanma 77
B. Konuşma 78
C. Yazma 78
D. Yazı 79
1. Tanımı 79
2. Yazının Tarihçesi 79
3. Yazının ve Yazışmanın Önemi 80
a. Genel Olarak 80
b. Hukuki İşlemler Açısından Yazının Önemi 80
c. Ceza Muhakemesi Hukukunda Yazının Önemi 81
d. Hukuki Sorunun Ortaya Konulmasında Yazının Önemi 82
e. Hakimlik, Savcılık ve Avukatlık Mesleğine Hazırlık 82
f. Adil Yargılanma Hakkı 83
II. ADLİ YAZIDA TEMEL İLKELER 85
A. Yazının Eksiksiz Olması 86
1. Genel Olarak 86
2. Ceza Muhakemesi İşlemleri Açısından 87
3. Bireysel Başvurular Bakımından Eksikliğin Sonuçları 89
B. Açıklık 91
1. Açıklık Kavramı 91
2. Yazıda Açıklığı Sağlayan Unsurlar 91
a. Kesinlik 91
b. İkna Edicilik 91
c. Doğruluk 94
3. Açıklığı Engelleyen Nedenler 95
a. Dilbilgisi Yanlışları 95
b. Sözcüklerin Yanlış Kullanılması 98
c. Sözcüklerin Yanlış Yerde Kullanılması 99
d. Mantık Yanlışları 99
e. Sözcük Seçimi 101
C. Kısalık 102
1. Kavram 102
2. Paragraflara Ayırma 103
3. Anlatım Biçimi 104
a. Karşılaştırma 104
b. Nesnel Anlatım 105
c. Kanıt Gösterme 106
d. Öyküleyici Anlatım 106
4. Paragrafın Önemi ve Yararları 106
D. Uygun İfade ile Kaleme Alma 107
II. YAZININ GEÇECEĞİ AŞAMALAR /YAZI YAZMA SÜRECİ 108
A. Genel Olarak 108
B. Hukuki Sorunun Doğru Bir Şekilde Tespiti ve Anlaşılarak Öğrenilmesi 108
1. Sorun Kavramı 108
a. Maddi Mesele 108
b. Hukuki Sorun (Mesele) 108
i. Maddi Ceza Hukukuna İlişkin Sorunlar 109
ii. Muhakeme Hukukuna İlişkin Sorunlar 109
c. Hukuk Normunun Yorumu 110
C. Araştırma Yapmak 111
1. Genel Olarak 111
2. Bilgi ve Kaynak Toplamak 111
a. Bilgi Kavramı 111
b. Hukuki Bilgi: Mevzuat, Yargı Kararları ve Bilimsel Eserler 112
D. Ne Yazılacağına Karar Vermek ve Plan Yapmak 114
E. Yazmak /Kaleme Almak 114
F. Yazılanı Gözden Geçirme ve Düzeltme 115
G. Yazıların Doğruluğunu Kontrol 115
Üçüncü Bölüm
DİLEKÇELER
I. KAVRAM VE TANIMI 117
A. Dilekçe Hakkı 117
B. Resmi Yerlere Yapılacak Başvurular 118
1. Sözlü Başvuru 119
2. Yazılı Başvuru / Dilekçe 119
3. Dilekçenin Verileceği Yer 119
a. Doğrudan Verilme 119
b. Posta Aracılığıyla 119
c. Faks ve e–mail Yoluyla Gönderme 120
II. DİLEKÇENİN YAZIM ÖZELLİKLERİ 120
A. Genel Olarak 120
B. Genel Dilekçelerin Yazım Özellikleri 121
1. Şekil 121
2. Başvurulan Makamın Adı 122
3. Dilekçenin Metni 122
4. Tarih 123
5. Adı, Soyadı ve İmza 123
6. Adres 123
7. Pul 124
8. Ekler ve Diğer Hususlar 124
III. DİLEKÇE TÜRLERİ 124
A. Genel Dilekçeler – Adli Dilekçeler 124
B. Basılı Dilekçeler 125
IV. ADLİ DİLEKÇELER 126
A. Kavram 126
B. Hak Arama Özgürlüğü 126
C. Ceza Muhakemesi İşlemlerine Karşı Başvuru Yolları ve Dilekçe ile Başvurma 127
1. Genel Olarak 127
2. Adli Dilekçenin Yazılı İşlem Niteliği 127
3. CMK’ya Göre Sözlü veya Yazılı Olarak Yapılabilecek Başvurular 128
4. Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Dilekçe ile Yapılması Gereken Başvurular 128
a. Eski Hale Getirme 128
b. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat İstemi 129
c. Soruşturmaya Yer Olmadığı Kararına İtiraz 130
ç. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz 130
d. Sanığın Savunma Delillerinin Toplanması İstemi 130
e. Temyiz Layihası 130
f. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 131
g. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel Başvuru 131
5. Adli Dilekçenin Verileceği Yer 131
6. Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Dilekçenin Şekli ve İçeriği 134
Dördüncü Bölüm
RESMİ YAZILAR
I. GENEL OLARAK RESMİ YAZI 149
II. RESMİ YAZIŞMADA TEMEL KURALLAR 153
A. Resmi Yazının Şeklî Özellikleri ve Fiziki Ortamda Hazırlanması 153
B. Resmi Yazıların Elektronik Ortamda Hazırlanması ve e– Yazışma Paketi 153
1. Genel Olarak Yazışma Paketi 153
2. Yazışma Paketinin Bileşenleri 154
a. Belgeye İlişkin Bileşenler 154
b. Paket Yapısına İlişkin Özel Bileşenler 155
C. Yazı Tipi ve Harf Büyüklüğü 155
III. RESMİ YAZILARIN BÖLÜMLERİ 156
A. Başlık 156
B. Sayı 157
1. Genel Olarak 157
2. Standart Dosya Planı Sistemi (SDPS) 159
C. Tarih 160
1. Fiziksel Ortamda Hazırlanan Belgede 160
2. Elektronik Ortamda Hazırlanan Belgede 160
D. “Konu:” Alt Başlığı ve Konu 161
E. Muhatap / Yazının Gönderildiği Makam 161
F. İlgi 162
G. Metin 163
1. Genel Olarak 163
2. Metnin Sonu 164
H. Paragraflara Ayırma 164
I. İmza Bölümü 165
İ. Olur Bölümü 166
J. Ek 166
K. Dağıtım Bölümü 166
L. Paraf Bölümü 167
M. Koordinasyon Bölümü 167
N. Gizlilik Derecesi 167
O. Süreli Yazışmalar 167
P. Tekit 168
R. Sayfa Numarası 168
S. İletişim Bilgileri 168
T. Aslına Uygunluk Onayı 168
IV. RESMİ YAZILARIN CEVAPLANDIRILMASI VE GÖNDERİLMESİ 169
A. Görüş, Bilgi ve Belge Taleplerinde Süre 169
B. Resmi Yazıların Fiziki Ortamda Gönderilmesi 169
C. Resmi Yazıların Elektronik Ortamda Gönderilmesi 169
D. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Entegrasyonu 171
E. Çok Gizli Yazıların Gönderilmesi 172
F. Çok Gizli Yazıların Alınması 172
Beşinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNDE RESMİ YAZIŞMALAR
I. GENEL OLARAK 173
A. Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi 174
1. Yasal Düzenleme 174
B. Yazı İşleri Hizmetlerinin Genel Esasları 176
1. Yazı İşleri Müdürünün Görevleri Şunlardır 177
2. Zabıt Kâtibinin Görevleri 183
3. Mübaşirin Görevleri Şunlardır 184
C. Yazı İşlerinde UYAP’ın Kullanılması 185
1. Cumhuriyet Başsavcılığı Yazı İşlerinin Yürütülmesi 186
a. Kayıtların Tutulması 186
b. Belgelerin Yazımı 187
i. Cumhuriyet Başsavcılığına Gelen Evrakın Kaydedilmesinde Usul, Soruşturma Kaydı ve Diğer Kayıtlar 187
ii. Soruşturma Evrakının İncelenmesi ve Örnek Alınması 191
2. Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemelerinde Yazı İşlerinin Yürütülmesi 192
3. Adli Yazıların Gönderilmesi 194
II. RESMİ ADLİ YAZILARIN BÖLÜMLERİ 194
A. Başlık 194
B. Sayı Alt Başlığı 195
1. Soruşturmaya Yer Olmadığı Kararı Verilmesini Gerektiren Durumlarda Sayı Alt Başlığı 195
2. Soruşturma Numarası 196
3. Dosya Esas Numarası 196
4. Diğer Sayı Başlıkları 197
C. Konu Alt Başlığı 198
D. Metin Bölümü 198
E. İmza Bölümü 198
F. Gerekli Bilgiler ve Notlar 199
III. RESMİ ADLİ YAZILARIN TÜRLERİ 199
A. Müzekkereler 200
1. Müzekkere Kavramı 200
2. Müzekkerenin Şekli Özellikleri 201
3. Müzekkerenin Yazımı / Kaleme Alınması 202
B. Talimatlar 207
C. Tutanaklar 212
1. Genel Olarak 212
2. Tutanağın Bölümleri 213
3. Tutanak Türleri 213
a. Soruşturma Evresi Tutanakları 214
b. Soruşturma Evresi Tutanaklarının Bölümleri 215
ba. Tutanak Başlığı 215
bb. Tutanak Metni 215
bc. Tarih Bölümü 216
bd. İmza Bölümü 216
be. Zabıt Katibinin Bulunması 217
c. Duruşma Tutanağı 217
D. Mahkeme Kararları 218
E. Raporlar 218
Altıncı Bölüm
SORUŞTURMA EVRESİ İŞLEMLERİ
I. GENEL OLARAK 219
A. Cumhuriyet Savcısının Suçu Araştırması 219
B. Hakim Kararını Gerektiren İşlemler 220
C. Hakim Kararını Gerektirmekle Birlikte, Gecikmesinde Sakınca Bulunması Hâlinde, Cumhuriyet Savcısının Yapabileceği İşlemler 222
II. SUÇ İHBAR VEYA ŞİKAYETİ 223
A. Yasal Düzenleme 223
B. İhbar 224
1. İhbar Kavram ve Tanımı 224
2. İhbarın Özellikleri 224
3. Şüpheli Ölüm İhbarları 225
C. Şikayet 225
1. Şikayet Kavramı ve Şikayet Hakkı 225
2. Şikayet Dilekçesinin Verileceği Makam 226
3. Şikayet Dilekçesinin Şekli 226
4. Şikayet Dilekçesinin Metni / İçeriği 227
5. Sonuç ve Bölümü 227
6. İmza Bölümü 228
III. İFADE ALMA 232
A. Şüphelinin İfadesinin Alınması 232
1. Şüphelinin Çağrılması 233
2. Şüphelinin Zorla Getirilmesi 235
3. İfade Almanın Esasları 238
4. İfade Tutanağı 239
a. Başlık 239
b. Alt Başlıklar 239
c. Metin 239
i. Giriş 239
ii. Gelişme 240
iii. Sonuç 240
d. Tarih 240
e. İmza 240
B. Tanık, Mağdur veya Şikayetçinin İfadesinin Alınması 241
1. Tanık, Mağdur veya Şikayetçinin Çağrılması 241
2. Tanık, Bilirkişi, Mağdur ve Şikayetçinin Zorla Getirilmeleri 241
3. Tanığın İfadesinin Alınması ve Tanık İfade Tutanağının Düzenlenmesi 241
4. Mağdur veya Şikâyetçinin İfadesinin Alınması ve İfade Tutanağının Düzenlenmesi 242
IV. KORUMA TEDBİRLERİ 247
A. Yakalama 247
1. Kavram 247
2. Yakalama Tutanağı 248
a. Tutanağın İçeriği 248
b. Tutanağın Düzenlenmesi 249
3. Üst Arama Tutanağı 251
B. Gözaltına Alma 254
1. Yasal Düzenleme 254
2. Gözaltına Alma Kararı 254
3. Gözaltı Süresinin Uzatılması 256
C. Tutuklama 258
1. Kavram 258
2. Tutuklamanın Şartları 258
3. Tutuklama İstemi 259
a. Tutuklama İstemine İlişkin Savcılık Yazısının Bölümleri 260
4. Tutuklama Kararı 263
a. Niteliği 263
b. Yetki 263
c. Usul 264
5. Tutuklama Kararının Yazılması 264
a. Başlık ve Alt Başlıklar 264
b. Metin Bölümü 265
c. İmza Bölümü 266
6. Tutuklama Kararının Gerekçesi 266
a. Kuvvetli Şüphe Sebepleri 267
b. Tutuklama Nedenleri 268
i. Kaçma Şüphesi 268
ii. Delilleri Karartma İhtimali 269
iii. Katalog Suçlar 269
c. Adli Kontrolün Yetersiz Kalacağı 270
d. Orantılılık İlkesi 270
7. Tutuklama Kararına İtiraz 278
8. Tutukluluk Durumunun İncelenmesi 281
a. Soruşturma Evresinde 282
i. C. Savcısının istemi 282
ii. Şüphelinin İstemi 283
iii. Karar 284
b. Kovuşturma Evresinde 286
9. Cumhuriyet Savcısının Tutukluyu Kendiliğinden Serbest Bırakması 287
D. Arama 288
1. Genel Olarak 288
2. Arama Kararı 289
a. Yetki 289
b. Koşulları 290
c. Arama İstemi/Talebi 290
d. Karar 291
e. Arama Kararının ve Arama İşleminin Hukuki Niteliği 291
3. Aramanın Yapılması (İcrası) 292
4. Arama İşleminin Tutanağa Bağlanması ve Tutanağın Yazımı 292
V. DELİLLERİN TOPLANMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER 294
A. Bilirkişi Seçme ve Atama Kararı 294
1. Bilirkişi Dinleme 294
2. Bilirkişi Seçme ve Atama 294
3. Bilirkişi Atama Kararı 295
B. Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması Kararı 297
C. Keşif 301
1. Tanımı ve Hukuki Niteliği 301
2. Keşif Kararı 303
3. Keşif Tutanağı ve İçeriği 305
D. Yer Gösterme 308
1. Kavram 308
2. Hukuki Niteliği 308
3. Yer Gösterme Tutanağı 309
E. Ölünün Kimliğini Belirleme ve Adli Muayenesi 310
1. Ölünün Kimliğini Belirleme ve Ölü Muayenesi 310
2. Otopsi Raporu 312
a. Otopsi Kavramı 312
b. Hukuki Niteliği 312
3. Ölü Gömme İzni / Defin Ruhsatı 314
VI. SORUŞTURMA SONUNDA CUMHURİYET SAVCISININ VERECEĞİ KARARLAR 315
1. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararı 315
2. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı 315
Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı Örneği 318
3. Yetkisizlik Kararı 320
VII. İDDİANAME 321
A. İddianame Kavramı 321
B. İddianamenin Şekli Unsurları 322
1. Başlık 322
2. Sayı 322
3. Düzenlenen Belgenin Adı 323
4. İddianamenin Verileceği Makam 323
5. İddianamede Yer Alan Alt Başlıklar 324
a. Davacı 324
b Şüphelinin Kimliği 324
c. Müdafi 325
6. Kimlik Bilgilerine Yer Verilmesi Gereken Diğer Kişiler 326
7. Şikayetin Yapıldığı Tarih 327
8. Suça İlişkin Bilgiler 327
a. Yüklenen Suç 327
b. Suç Tarihi ve Zamanı 327
c. Suç Yeri 328
9. Gözaltı ve Tutuklama Tarihleri ve Süreleri 328
10. Uygulanması Gereken Kanun Maddeleri 328
11. Deliller 329
C. Olayın Açıklanması 329
1. Genel Olarak 329
2. Olayın Delillerle İlişkilendirilmesi 329
2. Davanın veya Hükmün Konusu 330
3. Olayın Sınırlandırılması 331
4. İddianamede Olayın Sınırlarının Çizilmesinin Önemi 332
D. Sonuç Bölümü 333
Yedinci Bölüm
KOVUŞTURMA EVRESİ İŞLEMLERİ
I. GENEL OLARAK 337
II. İDDİANAMENİN İADESİ 338
A. Genel Olarak 338
B. İddianamenin İadesi Kararına İtiraz 340
III. İDDİANAMENİN KABULÜ VE DURUŞMA HAZIRLIĞI 343
A. İddianamenin Kabulü Kararı ve Tensip Tutanağı 343
1. İddianamenin Kabulü Kararı 345
2. Tensip Tutanağı 346
B. İddianamenin Tebliği ve Sanığın Duruşmaya Çağrılması 346
1. İddianamenin Tutuklu Olmayan Sanığa Tebliği 346
2. İddianamenin Tutuklu Sanığa Tebliği 348
C. Sanığın Delillerin Toplanmasının İstemesi 348
D. Tanık ve Bilirkişinin Naiple veya İstinabe Yoluyla Dinlenmesi 349
IV. DURUŞMA 349
A. Duruşmanın Başlaması ve Duruşma İşlemleri 350
1. Duruşmada Hazır Bulunacak Kişiler 350
2. Duruşmanın Başlaması 351
B. Sanığın Sorgusu 351
1. Huzurda 351
2. İstinabe Suretiyle 352
C. Mahkemenin Delil Toplaması / Ara Kararı 353
D. Birleştirme Kararı 353
E. Kamu Davasına Katılma 358
1. Genel Olarak Katılma 358
2. Katılma İstemi 358
3. Katılma Kararı 359
F. Savunma Hakkı ve Anlamı 359
1. Savunma Kavramı 359
2. Savunma Biçimi ve Savunmanın Yapısı 359
3. Savunmanın Belirlenmesi 360
G. İddia ve Savunma Dokunulmazlığı 361
VII. DURUŞMA TUTANAĞI 362
A. Duruşma Tutanağının Niteliği, Şekli, Yazılması ve İmzalanması 362
1. Genel Olarak 362
2. Niteliği 362
3. Duruşma Tutanağının Şekli, Yazılması ve İmzalanması 363
B. Duruşma Tutanağının Bölümleri 364
1. Duruşma Tutanağının Başlığı 364
a. Mahkemenin Adı 364
b. Oturum Tarihi 364
c. Hakim, Cumhuriyet Savcısı ve Zabıt Katibi 365
2. Duruşma Tutanağının Metin Bölümü / İçeriği 365
3. Duruşma Tutanağının İmza Bölümü 368
Sekizinci Bölüm
DURUŞMANIN SONA ERMESİ VE HÜKÜM
I. HÜKÜM KAVRAMI 369
II. HÜKMÜN UNSURLARI 370
A. Hükmün Başlığı 370
B. Hüküm Fıkrası 373
1. Mahkumiyet Hükmünün Hüküm Fıkrasının Yazımı 373
a. Cezanın Belirlenmesi 373
b. Sonuç Cezanın Belirlenmesi 376
c. Kanun Yollarına Başvurma Olanağı Bulunup Bulunmadığı, Başvuru Olanağı Varsa Süresi ve Merciin Gösterilmesi 377
d. Tazminat İsteme Olanağı 377
2. Hükümde Yasa Yoluna İlişkin Eksiklikler 377
C. Hükmün Gerekçesi 379
1. Genel Olarak 379
2. Açıklık ve Vecizlik 382
3. Veciz 386
4. Üslup 387
5. Mahkumiyet Hükmünün Gerekçesi 388
a. İddia ve Savunmada İleri Sürülen Görüşler 388
b. Delillerin Tartışılması ve Değerlendirilmesi, Hükme Esas Alınan ve Reddedilen Delillerin Belirtilmesi; Bu Kapsamda Dosya İçerisinde Bulunan ve Hukuka Aykırı Yöntemlerle Elde Edilen Delillerin Ayrıca ve Açıkça Gösterilmesi 389
i. Delillerin Tartışılması ve Değerlendirilmesi 389
ii. Hükme Esas Alınan ve Reddedilen Delillerin Belirtilmesi 389
iii. Hukuka Aykırı Yöntemlerle Elde Edilen Delillerin Gösterilmesi 390
c. Ulaşılan Kanaat, Fiilin Nitelendirilmesi ve Cezanın veya Güvenlik Tedbirinin Belirlenmesi 390
i. Ulaşılan Kanaat 390
ii. Fiilin Nitelendirilmesi 391
iii. Haksız Tahrik 394
d. Cezanın Bireyselleştirilmesine Ait Dayanakların Gösterilmesi 395
i. Temel Cezanın Belirlenmesi 395
ii. Hapis Cezasının Ertelenmesi veya Bu Konudaki Talebin Reddi 396
iii. Hapis Cezasının Adlî Para Cezasına veya Tedbirlerden Birine Çevrilmesi veya Bu Konudaki Talebin Reddi 396
iv. Ek Güvenlik Tedbirlerinin Uygulanması veya Bu Hususa İlişkin İstemin Kabul veya Reddi 397
v. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) 397
6. Beraat Hükmünün Gerekçesi 398
7. Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararının Gerekçesi 398
D. Hükmün Açıklanması 399
Yararlanılan Eserler 401
Kavramlar Dizini 405

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
92,50   
92,50   
2
46,25   
92,50   
3
30,83   
92,50   
4
23,13   
92,50   
5
19,43   
97,13   
6
16,34   
98,05   
7
14,14   
98,98   
8
12,49   
99,90   
9
11,20   
100,83   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
92,50   
92,50   
2
46,25   
92,50   
3
30,83   
92,50   
4
23,13   
92,50   
5
18,50   
92,50   
6
15,42   
92,50   
7
14,14   
98,98   
8
12,49   
99,90   
9
11,20   
100,83   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
92,50   
92,50   
2
46,25   
92,50   
3
30,83   
92,50   
4
23,13   
92,50   
5
19,43   
97,13   
6
16,34   
98,05   
7
14,14   
98,98   
8
12,49   
99,90   
9
11,20   
100,83   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
92,50   
92,50   
2
46,25   
92,50   
3
30,83   
92,50   
4
23,13   
92,50   
5
18,50   
92,50   
6
15,42   
92,50   
7
14,14   
98,98   
8
12,49   
99,90   
9
11,20   
100,83   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
92,50   
92,50   
2
46,25   
92,50   
3
30,83   
92,50   
4
23,13   
92,50   
5
19,43   
97,13   
6
16,34   
98,05   
7
14,14   
98,98   
8
12,49   
99,90   
9
11,20   
100,83   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
92,50   
92,50   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat