Cinsel Özgürlüğe Karşı Suçlar Fahri Gökçen Taner

Cinsel Özgürlüğe Karşı Suçlar


Basım Tarihi
2023-05
Sayfa Sayısı
608
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750284731
Boyut
16x24
Baskı
3360,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 360 puan kazanacaksınız)
   360

Doç. Dr. Fahri Gökçen TANER

 

İÇİNDEKİLER
 
Sunuş 
 
6
Sunuş 
 
7
Üçüncü Basıya Önsöz 
 
8
İkinci Basıya Önsöz 
 
10
Önsöz ve Teşekkür 
 
12
Kısaltmalar Cetveli 
 
25
Giriş 
 
27
Birinci Bölüm
 
 
CİNSEL ÖZGÜRLÜK KAVRAMI VE CİNSEL ÖZGÜRLÜĞE KARŞI SUÇLARLA KORUNAN HUKUKİ MENFAAT
 
 
I. CİNSEL ÖZGÜRLÜK KAVRAMI VE ANAYASAL TEMELLERİ 
 
31
II. CİNSEL ÖZGÜRLÜK HAKKINDAKİ TOPLUMSAL ALGININ DEĞİŞİMİ VE CİNSEL SUÇLAR AÇISINDAN 70’LERE KADAR CEZA KANUNLARINDAKİ DURUM 
 
34
III. CİNSEL SUÇLARLA KORUNAN HUKUKİ MENFAATİN DEĞİŞİMİ: “GENEL ADAPTAN” CİNSEL ÖZGÜRLÜĞE 
 
48
IV. CİNSEL ÖZGÜRLÜĞE KARŞI SUÇLARLA KORUNAN HUKUKİ MENFAAT KONUSUNDA CEZA KANUNLARININ EVRİMİ: 70’Lİ YILLARDAN SONRA AVRUPA HUKUK SİSTEMLERİNDE ORTAYA ÇIKAN GELİŞMELER 
 
52
A. Genel Olarak 
 
52
B. İtalya’daki Gelişmeler 
 
53
C. Fransa’daki Gelişmeler 
 
56
D. Almanya’daki Gelişmeler 
 
57
1. 1997 Reformu 
 
59
2. 2016 Reformu 
 
61
E. İspanya’daki Gelişmeler 
 
62
F. Diğer Bazı Ülkelerdeki Gelişmeler 
 
64
V. TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE CİNSEL SUÇLARLA KORUNAN HUKUKİ MENFAAT VE KANUNDA TERCİH EDİLEN BÖLÜM BAŞLIĞI ÜZERİNE 
 
65
VI. MÜLGA TCK’DAN 6545 SAYILI KANUNLA DEĞİŞEN 5237 SAYILI TCK’YA CİNSEL SUÇLARA İLİŞKİN DÜZENLEMELERE GENEL BİR BAKIŞ 
 
70
A. Mülga TCK’dan 5237 Sayılı TCK’ya 
 
70
B. 6545 Sayılı Kanun: Kaçırılmış Bir Fırsat 
 
75
VII. TOPLUMSAL BİR SORUN OLARAK CİNSEL SUÇLAR 
 
77
İkinci Bölüm
 
 
CİNSEL SALDIRI
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
85
II. HUKUKİ KONU 
 
85
III. MADDİ KONU VE MAĞDUR 
 
86
IV. FAİL 
 
98
V. SUÇUN UNSURLARI 
 
99
A. Maddi Unsur 
 
99
1. Genel Olarak 
 
99
2. Cinsel Davranış Kavramı 
 
99
a. Genel Olarak 
 
99
b. Kavramı Objektif Ölçütlere Dayanarak Açıklayan Görüşler 
 
102
ba. Cinsel Davranışın Tıp (Anatomi) ve Antropoloji Bilimlerinin Esaslarına Göre Belirlenmesini Savunan Görüş (Doğalcı Anlayış) 
 
103
bb. Cinsel Davranışın, Gelişen Olayların Oluşum Süreci İçerisinde Bir Bütün Olarak Değerlendirilmesi Sonucunda Belirlenmesi Gerektiğini Savunan Görüş 
 
106
bc. Cinsel Davranışın Kişilerarası (Süjelerarası) Hukuka Aykırı Bir İlişki Olarak Değerlendirilmesi Gerektiğini Savunan Görüş 
 
107
bd. Türk Öğretisinde Objektif Görüşün Yansımaları 
 
109
c. Kavramı Failden Yola Çıkarak Açıklayan (Sübjektif) Görüş 
 
111
d. Değerlendirme 
 
112
da. Objektif Görüşle Sübjektif Görüş Arasında Bir Seçim Yapılması Sorunu 
 
112
db. Objektif Görüşe Hangi Ölçütlerin Esas Alınacağı Sorunu 
 
116
3. İradeyi Etkileyen Nedenler 
 
122
a. Suçun Oluşumu Bakımından Cebir, Tehdit, Hile ve İradeyi Etkileyen Diğer Nedenlerin Varlığının Zorunlu Olup Olmadığı 
 
122
b. Cebir 
 
130
c. Tehdit 
 
139
d. Hile 
 
144
4. Cinsel Davranış Kavramına Verilen Anlam Işığında Kanuni Düzenlemenin İncelenmesi 
 
149
a. 765 Sayılı Kanun’da Yer Alan İki Ayrı Hipotezin Tek Bir Hükümde Birleştirilmesi Üzerine 
 
149
b. TCK’daki Düzenleme 
 
156
ba. Genel Olarak 
 
156
bb. Vücut Teması Ölçütünün Yerindeliği Üzerine 
 
156
bc. Cinsel Saldırı Suçunun Basit Şekli (TCK m. 102/1, birinci cümle) 
 
157
bd. Cinsel Saldırı Suçunun Hafif Şekli: Sarkıntılık (TCK m. 102/1, ikinci cümle) 
 
174
bda. 6545 Sayılı Kanun’la Getirilen Sarkıntılık Hipotezine Duyulan İhtiyaç 
 
174
bdb. Suçun Hafif Şeklinin Uygulaması 
 
178
be. Cinsel Saldırı Suçunun Nitelikli Şekli (TCK m. 102/2) 
 
183
5. Rızanın Etkisi 
 
197
6. Suçun Hukuka Uygunluk Nedenleriyle İlişkisi 
 
204
B. Manevi Unsur 
 
206
1. Kast 
 
206
2. Genel Kastı Yeterli Bulan Görüş 
 
206
3. Özel Kastı Gerekli Sayan Görüş 
 
207
4. Değerlendirme 
 
208
5. Hatanın Etkisi 
 
216
VI. SUÇUN ORTAYA ÇIKIŞ BİÇİMLERİ 
 
218
A. Cezayı Ağırlaştıran Nedenler 
 
218
1. Cezayı Ağırlaştıran Nedenler Hakkında Ayrım Yapılması Gereği 
 
218
2. Fiilî ve Şahsî Ağırlaştırıcı Nedenler (TCK m. 102/3) 
 
220
a. Suçun Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi (TCK m. 102/3–a) 
 
220
b. Suçun Kamu Görevinin, Vesayet veya Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 102/3–b) 
 
228
ba. Suçun Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi 
 
229
bb. Suçun Vesayet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi 
 
232
bc. Suçun Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi 
 
233
c. Suçun Üçüncü Derece Dâhil Kan veya Kayın Hısımlığı İlişkisi İçinde Bulunan Bir Kişiye Karşı ya da Üvey Baba, Üvey Ana, Üvey Kardeş, Evlat Edinen veya Evlatlık Tarafından İşlenmesi (TCK m. 102/3–c) 
 
237
ca. Suçun Üçüncü Derece Dâhil Kan veya Kayın Hısımlığı İlişkisi İçinde Bulunan Bir Kişiye Karşı İşlenmesi 
 
237
cb. Suçun Üvey Baba, Üvey Ana, Üvey Kardeş, Evlat Edinen veya Evlatlık Tarafından İşlenmesi 
 
239
d. Suçun Silahla veya Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (TCK m. 102/3–d) 
 
241
da. Suçun Silahla İşlenmesi 
 
241
db. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi 
 
243
e. Suçun İnsanların Toplu Olarak Bir Arada Yaşama Zorunluluğunda Bulunduğu Ortamların Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 102/3–e) 
 
248
3. Suçun Neticesi Sebebiyle Ağırlaşan Hali: Suç Sonucunda Mağdurun Bitkisel Hayata Girmesi veya Ölümü (TCK m. 102/5) 
 
251
4. 6545 sayılı Kanun’la Yürürlükten Kalkmış Olan Suçun Neticesi Sebebiyle Ağırlaşan Hali: Suç Sonucunda Mağdurun Beden veya Ruh Sağlığının Bozulması (Mülga TCK m. 102/5) 
 
253
a. 6545 Sayılı Kanun Öncesinde Söz Konusu Ağırlaştırıcı Nedenin Uygulaması 
 
253
b. Hükme İlişkin Eleştiriler ve Hükmün 6545 sayılı Kanun’la Yürürlükten Kaldırılması 
 
261
B. Cezayı Hafifleten Neden: Haksız Tahrik 
 
267
C. Teşebbüs ve Gönüllü Vazgeçme 
 
271
1. Teşebbüs 
 
271
2. Gönüllü Vazgeçme 
 
280
D. İştirak 
 
287
E. İçtima 
 
289
1. Suçların İçtimaı Bakımından 
 
289
a. Zincirleme Suç 
 
289
b. Fikri İçtima 
 
297
2. Suçun Diğer Cinsel Özgürlüğe Karşı Suçlarla İlişkisi ve Suçun Sayısının Belirlenmesi 
 
300
3. Kasten Yaralama Suçuyla İçtimaı 
 
304
4. Cinsel Saldırı Suçunun Diğer Bazı Suçlarla İlişkisi 
 
307
VII. SUÇUN MUHAKEMESİ 
 
312
A. Şikâyet 
 
312
B. Uzlaştırma 
 
316
C. Yetkili Mahkeme 
 
316
D. İspat 
 
318
1. Genel olarak 
 
318
2. Yargıtay’ın Kullandığı Ölçütler 
 
320
3. Beden Muayenesi 
 
332
4. Ses ve Görüntü Kayıtlarının Delil Olarak Kullanılması 
 
334
5. Duyduğunu Aktaran Tanığın Beyanı ve Bu Beyanın Değeri 
 
338
E. Davaya Katılma 
 
339
F. Mağdurun Dinlenmesi 
 
342
G. Etkili Soruşturma Yükümlülüğü Işığında Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı 
 
343
VIII. MÜLGA TCK’DA YER ALAN ERTELEME VE ŞAHSİ CEZASIZLIK NEDENİ: FAİLİN MAĞDURLA EVLENMESİ 
 
346
IX. YAPTIRIM 
 
350
X. CEZANIN ARTIRILMASINA YÖNELİK TERCİH KARŞISINDA 6545 SAYILI KANUN’LA YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN ARDINDAN LEHE KANUNUN BELİRLENMESİ SORUNU 
 
355
XI. DAVA ZAMANAŞIMI 
 
358
XII. KOŞULLU SALIVERME 
 
358
Üçüncü Bölüm
 
 
ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
359
II. HUKUKİ KONU 
 
361
III. MADDİ KONU VE MAĞDUR 
 
364
IV. FAİL 
 
373
V. ÇOCUKLARA KARŞI GERÇEKLEŞTİRİLEN CİNSEL DAVRANIŞLARIN YETİŞKİNLERE YÖNELİK CİNSEL DAVRANIŞLARDAN BAĞIMSIZ BİR SUÇ TİPİ OLARAK DÜZENLENMESİ ÜZERİNE 
 
374
VI. SUÇUN UNSURLARI 
 
376
A. Maddi Unsur 
 
376
1. İradeyi Etkileyen Nedenlerin Varlığının Suçun Oluşumu Açısından Zorunlu Olup Olmadığı Sorunu 
 
376
2. Kanuni Düzenlemede Kullanılan Cinsel İstismar İfadesinin Anlamı ve 6545 Sayılı Kanun’la Yapılan Değişiklik 
 
380
3. Çocuklar Arasında Gerçekleşen Cinsel Davranışlar Bakımından Durum 
 
385
4. Cinsel İstismar Suçunun Basit Şekli (TCK m. 103/1, birinci cümle) 
 
394
5. Cinsel İstismar Suçunun Hafif Şekli (TCK m. 103/1, ikinci ve üçüncü cümleler) 
 
395
6. Nitelikli Cinsel İstismar (TCK m. 103/2) 
 
395
7. Rızanın Etkisi 
 
399
8. Suçun Diğer Hukuka Uygunluk Nedenleriyle İlişkisi 
 
400
B. Manevi Unsur 
 
400
1. Kast 
 
400
2. Hatanın Etkisi 
 
401
VII. SUÇUN ORTAYA ÇIKIŞ BİÇİMLERİ 
 
410
A. Cezayı Ağırlaştıran Nedenler 
 
410
1. Fiilî ve Şahsî Ağırlaştırıcı Nedenler 
 
410
a. 103/3. Maddede Düzenlenen Nedenler 
 
410
aa. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (TCK m. 103/3–a) 
 
410
ab. Suçun İnsanların Toplu Olarak Bir Arada Yaşama Zorunluluğunda Bulunduğu Ortamların Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 103/3–b) 
 
411
ac. Suçun Üçüncü Derece Dâhil Kan veya Kayın Hısımlığı İlişkisi İçinde Bulunan Bir Kişiye Karşı ya da Üvey Baba, Üvey Ana, Üvey Kardeş veya Evlat Edinen Tarafından İşlenmesi (TCK m. 103/3–c) 
 
412
ad. Suçun Vasi, Eğitici, Öğretici, Bakıcı, Koruyucu Aile veya Sağlık Hizmeti Veren ya da Koruma, Bakım veya Gözetim Yükümlülüğü Bulunan Diğer Kişiler Tarafından İşlenmesi (103/3–d) 
 
415
ae. Suçun Kamu Görevinin veya Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi 
 
423
aea. Suçun 15 Yaşından Küçük veya 15 Yaşını Tamamlamış Olmakla Birlikte Fiilin Anlamını Kavrama Yeteneği Gelişmemiş Çocuklara Karşı Cebir veya Tehdit Kullanmak Suretiyle veya İşlenmesi 
 
424
aeb. Suçun 15 Yaşından Büyük ve Fiilin Anlamını Kavrayabilen Çocuklara Silah Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi 
 
427
2. Suçun Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Şekli: Suç Sonucunda Mağdurun Bitkisel Hayata Girmesi veya Ölümü (TCK m. 103/6) 
 
428
3. 6545 sayılı Kanun’la Yürürlükten Kalkmış Olan Suçun Neticesi Sebebiyle Ağırlaşan Hali: Suç Sonucunda Mağdurun Beden veya Ruh Sağlığının Bozulması (Mülga TCK m. 103/6) 
 
428
B. Hafifletici Neden: Haksız Tahrik 
 
431
C. Teşebbüs ve Gönüllü Vazgeçme 
 
431
D. İştirak 
 
432
E. İçtima 
 
437
1. Suçların İçtimaı Bakımından 
 
437
2. Kasten Yaralama Suçuyla İçtima (TCK M. 103/5) 
 
440
3. Diğer Bazı Suçlarla İlişkisi 
 
441
VIII. SUÇUN MUHAKEMESİ 
 
442
A. Yetkili Mahkeme 
 
442
B. Çocuğun Duruşmada Dinlenmesi ve Duruşmanın Kapalılığı 
 
443
1. Cinsel Saldırı ve Çocukların Cinsel İstismarı Suçlarının Nitelikli Şekillerinden Mağdur Olanların Beyanlarının Alınmasında İzlenecek Yöntem 
 
446
a. Yapılan Düzenleme 
 
446
b. Değerlendirme 
 
447
2. Özel Usulle Alınan Beyanı Tartışma Hakkı Ve Savunma Hakkının Dengelenmesi 
 
450
a. Yapılan Düzenleme 
 
450
b. Değerlendirme 
 
451
C. Davaya Katılma 
 
454
D. Şikâyet 
 
456
IX. YAPTIRIM 
 
460
X. DAVA ZAMANAŞIMI 
 
465
XI. KOŞULLU SALIVERME 
 
466
Dördüncü Bölüm
 
 
REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
467
II. SUÇUN HUKUKİ KONUSU VE KANUNUN SİSTEMATİĞİNDEKİ YERİ 
 
468
III. MADDİ KONU VE MAĞDUR 
 
472
IV. FAİL 
 
474
V. SUÇUN UNSURLARI 
 
476
A. Maddi Unsur 
 
476
B. Manevi Unsur 
 
483
VI. SUÇUN ORTAYA ÇIKIŞ BİÇİMLERİ 
 
485
A. Suçun Özgü Fail Tarafından İşlenebilen Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Hâlleri 
 
485
1. Suçun Mağdur ile Arasında Evlenme Yasağı Bulunan Kişi Tarafından İşlenmesi (TCK m. 104/2) 
 
485
2. Suçun, Evlat Edineceği Çocuğun Evlat Edinme Öncesi Bakımını Üstlenen veya Koruyucu Aile İlişkisi Çerçevesinde Koruma, Bakım ve Gözetim Yükümlülüğü Bulunan Kişi Tarafından İşlenmesi (TCK m. 104/3) 
 
490
B. Teşebbüs ve Gönüllü Vazgeçme 
 
491
C. İştirak 
 
492
D. İçtima 
 
493
VII. SUÇUN MUHAKEMESİ 
 
494
A. Şikâyet 
 
494
B. Uzlaştırma, Hükmün Açıklanmasının Ertelenmesi ve Madde İtibariyle Yetkili Mahkeme 
 
498
VIII. YAPTIRIM 
 
500
IX. DAVA ZAMANAŞIMI 
 
501
X. KOŞULLU SALIVERME 
 
501
Beşinci Bölüm
 
 
CİNSEL TACİZ
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
503
II. HUKUKİ KONU 
 
504
III. MAĞDUR 
 
505
IV. FAİL 
 
507
V. YABANCI ÜLKELERİN HUKUK SİSTEMLERİNDE CİNSEL TACİZ SUÇU 
 
507
A. İtalya 
 
508
B. İspanya 
 
510
C. Fransa 
 
511
D. Almanya 
 
513
E. Diğer Bazı Ülkeler 
 
514
VI. SUÇUN UNSURLARI 
 
514
A. Maddi Unsur 
 
514
1. Genel Esaslar 
 
514
2. Israrlı Takibin Bağımsız Bir Suç Hâline Getirilmesinin Cinsel Taciz Suçu Yönünden Doğuracağı Olumlu Sonuçlar 
 
534
B. Manevi Unsur 
 
538
VII. SUÇUN ORTAYA ÇIKIŞ BİÇİMLERİ 
 
541
A. Cezayı Ağırlaştıran Nedenler 
 
541
1. Fiilî ve Şahsî Ağırlaştırıcı Nedenler 
 
542
a. Suçun Çocuğa Karşı İşlenmesi (TCK m. 105/1) 
 
542
b. Suçun Kamu Görevinin veya Hizmet İlişkisinin ya da Aile İçi İlişkinin Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 105/2–a) 
 
542
c. Suçun Vasi, Eğitici, Öğretici, Bakıcı, Koruyucu Aile veya Sağlık Hizmeti Veren ya da Koruma, Bakım veya Gözetim Yükümlülüğü Bulunan Kişiler Tarafından İşlenmesi (TCK m. 105/2–b) 
 
546
d. Suçun Aynı İşyerinde Çalışmanın Sağladığı Kolaylıktan Yararlanılarak İşlenmesi (TCK m. 105/2–c) 
 
547
e. Suçun Posta veya Elektronik Haberleşme Araçlarının Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 105/2–d) 
 
547
f. Suçun Teşhir Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 105/2–e) 
 
549
2. Suçun Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Hali: Mağdurun Fiil Nedeniyle İşi Bırakmak, Okuldan veya Ailesinden Ayrılmak Zorunda Kalması (TCK m. 105/2 son cümle) 
 
550
B. Teşebbüs ve Gönüllü Vazgeçme 
 
552
C. İştirak 
 
553
D. İçtima 
 
553
1. Suçların İçtimaı Bakımından 
 
553
2. Diğer Suçlarla İlişkisi 
 
555
VIII. SUÇUN MUHAKEMESİ 
 
558
A. Şikâyet 
 
558
B. Uzlaştırma ve Yetkili Mahkeme 
 
561
C. İspat 
 
562
D. Basit Yargılama Usulü ve Lehe Kanun Uygulaması 
 
563
IX. YAPTIRIM 
 
564
X. DAVA ZAMANAŞIMI 
 
566
XI. KOŞULLU SALIVERME 
 
566
Sonuç 
 
567
Kaynakça 
 
573
Kavram Dizini 
 
593
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
360,00   
360,00   
2
180,00   
360,00   
3
120,00   
360,00   
4
90,00   
360,00   
5
72,00   
360,00   
6
60,00   
360,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
360,00   
360,00   
2
180,00   
360,00   
3
120,00   
360,00   
4
90,00   
360,00   
5
72,00   
360,00   
6
60,00   
360,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
360,00   
360,00   
2
180,00   
360,00   
3
120,00   
360,00   
4
90,00   
360,00   
5
72,00   
360,00   
6
60,00   
360,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
360,00   
360,00   
2
180,00   
360,00   
3
120,00   
360,00   
4
90,00   
360,00   
5
72,00   
360,00   
6
60,00   
360,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
360,00   
360,00   
2
180,00   
360,00   
3
120,00   
360,00   
4
90,00   
360,00   
5
72,00   
360,00   
6
60,00   
360,00   
Kapat