%3
100 Soruda Zorunlu Deprem Sigortası Faik Birişik

100 Soruda Zorunlu Deprem Sigortası


Basım Tarihi
2024-03
Sayfa Sayısı
166
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750291715
Boyut
16x24
Baskı
1280,00 TL 271,60 TL
(Bu ürünü aldığınızda 271 puan kazanacaksınız)
   271

 Av. Faik BİRİŞİK

 

İÇİNDEKİLER
 
Önsöz 
 
5
Kısaltmalar 
 
13
100 SORUDA ZORUNLU DEPREM SİGORTASI
 
 
1. Deprem nedir? 
 
15
2. Zorunlu deprem sigortası nedir? 
 
15
3. Ülkemizde zorunlu deprem sigortası ilk defa ne zaman gündeme gelmiştir? 
 
15
4. Ülkemizde zorunlu deprem sigortasının ihdasının sebepleri nelerdir? 
 
16
5. Neden ihtiyari değil zorunlu bir deprem sigortası? 
 
16
6. Zorunlu deprem sigortasına ilişkin yasal düzenlemeler nelerdir? 
 
16
7. Zorunlu deprem sigortasına tabi yapılar hangileridir? 
 
17
8. Zorunlu deprem sigortası kapsamı dışında kalan yapılar hangileridir? 
 
17
9. Zorunlu deprem sigortasının kapsamına giren zararlar hangileridir? 
 
18
10. Zorunlu deprem sigortasında teminat dışı kalan haller nelerdir? 
 
20
12. Taşınma maliyeti gibi dolaylı zararlar zorunlu deprem sigortası teminatı kapsamında mıdır? 
 
21
13. Zorunlu deprem sigortasına uyulmamasının yaptırımı nedir? 
 
21
14. Sigortalının sigortalanan yer için alması gereken tedbirler nelerdir? 
 
22
15. Hasarın projeye aykırı olarak ve taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek tadilat nedeniyle ortaya çıktığının tespiti durumunda ne olur? 
 
22
16. Binanın taşıyıcı sistemine sigortalı dışında bir başkasının zarar vermesi durumunda ne olur? 
 
22
17. Sigorta ettirenin meskenin brüt yüzölçümü, yapı tarzı, adresi, geçmiş depremlerde hasar durumu gibi bilgilerde gerçeğe uygun olmayan beyanı halinde hangi hükümler uygulanır? 
 
23
18. Rizikonun gerçekleşmesi halinde, sigorta ettirenin ya da sigortalının yükümlülükleri nelerdir? 
 
23
19. Sigorta ettirenin, sigorta süresi içinde sigortalı meskende mevzuata aykırı değişiklik yapmasının sigorta sözleşmesine etkisi var mıdır? 
 
24
20. Aynı bina/yer için birden fazla zorunlu deprem sigorta poliçesi düzenlenebilir mi? 
 
24
21. Sigorta kapsamı dışında kalan bir yere yanlışlıkla zorunlu deprem sigortası poliçesi düzenlenmesi halinde sigorta sözleşmesi iptal edilebilir mi? 
 
25
22. Zorunlu deprem sigortası bir meblağ sigortası mıdır? 
 
25
23. Zorunlu deprem sigortasında, sigorta konusu menfaat nedir? 
 
25
24. Zorunlu deprem sigortasında menfaat sahibi kimlerdir? 
 
26
25. Zorunlu deprem sigortasında riziko taşıma borçlusu kimdir? 
 
26
26. Zorunlu deprem sigortası yapma konusunda yetkili kurum hangisidir? 
 
27
27. Zorunlu deprem sigortası teminatı özel sigorta şirketleri tarafından da verilebilir mi? 
 
27
28. Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından verilebilecek teminatlar nelerdir? 
 
28
29. Doğal Afet Sigortaları Kurumu kamu tüzel kişiliğine haiz midir? 
 
28
30. Doğal Afet Sigortalar Kurumu kim tarafından yönetilir? 
 
28
31. Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulu kimlerden oluşur? 
 
28
33. DASK adına sigorta sözleşmesi yapma yetkisine sahip sigorta şirketlerinin DASK’a karşı sorumluluğu bulunmakta mıdır? 
 
29
34. Zorunlu deprem sigortasının süresi ne kadardır? 
 
29
35. Zorunlu deprem sigortasında menfaat sahibinin değişmesi durumunda ne olur? 
 
29
36. Zorunlu deprem sigortasının azami teminat tutarı ne kadardır? 
 
30
37. Zorunlu deprem sigortasında sigorta bedeli nasıl belirlenmektedir? 
 
30
38. Sigorta tazminatının hesaplanmasında esas alınacak değer neye göre belirlenmektedir? 
 
31
39. Zorunlu deprem sigortasında sigorta primin belirlenmesi usulü nasıldır? 
 
38
40. Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun sigorta prim alacaklarının tahsili usulü nasıldır? 
 
40
41. Zorunlu deprem sigortasında risk nedir? 
 
40
42. Zorunlu deprem sigortası rayiç değer esaslı mıdır? 
 
40
43. Zorunlu deprem sigortası, sigortalı yerde oluşan tüm zarardan sorumlu tutulur mu? 
 
41
44. Zorunlu deprem sigorta poliçe bedelini aşan zararlar için teminat sağlanabilir mi? 
 
42
45. İhtiyari deprem sigortası nasıl yapılabilir? 
 
42
46. İhtiyari deprem sigortasında sigortacının sorumluluğunun başlangıç noktası nedir? 
 
42
47. Deprem teminatı veren özel sigorta kuruluşunun, zorunlu deprem sigortası teminat limitini aşan zararlardan sorumlu olacağı konusunda sigorta ettireni bilgilendirmemesi nedeniyle sorumluluğu söz konusu olur mu? 
 
46
48. Zorunlu deprem sigortasının bulunmadığı durumlarda yapılan ihtiyari deprem sigortası zorunlu deprem sigorta teminat limitlerinde kalan zararları karşılar mı? 
 
48
49. İhtiyari deprem sigortasında müşterek sigorta ve muafiyet hükümleri uygulanır mı? 
 
49
50. İnşaat sahipleri veya müteahhitleri inşa ettikleri binayı deprem rizikosuna karşı nasıl teminat altına alabilirler? 
 
49
51. Zorunlu deprem sigortasına tabi olmayan bir yere yanlışlıkla sigorta poliçesi düzenlendiğinde oluşan hasar teminat kapsamında değerlendirilecek mi? 
 
50
52. Zorunlu deprem sigortasında tazminat hesaplaması hangi hükümlere göre yapılmalıdır? 
 
58
53. Uygulamada rizikonun depremden ileri gelip gelmediği nasıl belirlenmektedir? 
 
59
54. Zorunlu deprem sigortasında zarar hesabı poliçede belirtilen yüzölçümü üzerinden mi yoksa sigortalı yerin gerçek yüzölçümü üzerinden mi yapılmalıdır? 
 
63
55. Yeniden yapım ve onarım maliyet hesaplanmasında hangi tarih esas alınmalıdır? 
 
68
56. Sigorta şirketi tarafından, sigortalının, güncel tarife üzerinden sigorta bedelinden yararlanması için zeyilname düzenlemesi gerektiği konusunda ayrıca bilgilendirilmesi gerekir mi? 
 
73
57. Bireysel kredi kullanımlarında, kredi kullandıran kuruluşun zorunlu deprem sigortasının yaptırılması konusunda sorumluluğu bulunmakta mıdır? 
 
73
58. Bireysel kredi kullanımlarında, kredi kullandıran kuruluşun zorunlu ve ihtiyari deprem sigortasının yenilenmesi için bilgilendirme yükümlülüğü var mıdır? 
 
73
59. Hasarlı binanın sigortalanması sonrası meydana gelen deprem nedeniyle oluşan zararlardan DASK’ın sorumluğu bulunmakta mıdır? 
 
103
60. Dava açılmadan DASK tarafından yapılan ödemenin tazminat hesabında mahsubu nasıl yapılmalıdır? 
 
104
61. Konut niteliğinde yerler için DASK’ın sorumlu olduğu faiz türü nedir? 
 
104
62. Zorunlu deprem sigortasında hasar ihbarında istenilen belgeler nelerdir? 
 
106
63. Zorunlu deprem sigortasında hasar hangi sürede ihbar edilmelidir? 
 
107
64. Zorunlu deprem sigortasıyla ilgili tebliğler ve ihbarlar ne şekilde yapılmalıdır? 
 
107
65. Zorunlu deprem sigorta poliçesini DASK adına düzenleyen sigorta şirketinin sigorta sözleşmesinin sona ereceğini ve yeni bir sigorta yaptırma zorunluluğu bulunduğunu sözleşme sahiplerine bildirme yükümlülüğü var mıdır? 
 
107
66. Zorunlu deprem sigortasında hasar tespiti nasıl yapılmaktadır? 
 
108
67. Tasdikli projelerinin yapı ruhsatlarının bulunduğu ve bu projelerin onaylı olduğu durumlarda inşaatın proje hatasından kaynaklı zarar gördüğü ve bu nedenle sigorta teminat kapsamı dışında olduğu ileri sürülebilir mi? 
 
108
68. Az hasarlı bir konut için sigorta poliçesinin düzenlenmesi sırasında konutun az hasarlı olduğuna dair beyanda bulunulmaması gerçeğe aykırı beyan kapsamında değerlendirilir mi? 
 
111
69. Muafiyet tenzili poliçe üzerinde gösterilen sigorta bedeli üzerinden mi yoksa belirlenen zarar miktarı üzerinden mi yapılmalıdır? 
 
111
70. Zorunlu deprem sigortası sözleşmesinden önce sigortalı yerin hasarlanmış olduğu iddiasının ispatı kime düşer? 
 
112
71. Depremin meydana gelmesinden sonra yapılan zeyilname geçmişe etkili olur mu? 
 
120
72. Zorunlu deprem sigortası kapsamındaki uyuşmazlıklarda bozmadan sonra ıslah mümkün müdür? 
 
120
73. Zorunlu deprem sigorta poliçesi düzenlenirken sigortalanan yerin niteliğinin farklı beyan edilmesinin tazminata etkisi var mıdır? 
 
121
74. Depremin meydana gelmesinden sonra DASK’ın sigortalılara avans ödemesi mümkün müdür? 
 
122
75. Sigorta tazminatının ödenmesinde DASK’ın temerrüde düşme tarihi ve faiz başlangıcı neye göre belirlenmektedir? 
 
122
76. DASK’ın, zarar sorumlusu üçüncü kişilere rücu etmesi mümkün müdür? 
 
130
77. Tam hasar sonucu tazminatın ödenmesi ile sigorta teminatı sona erer mi? 
 
131
78. Binanın taşıyıcı sistemine etki eden hasarlarla ilgili olarak teminatın tekrar işlerlik kazanabilmesi için ne yapılması gerekir? 
 
131
79. Sigorta bedelinin eksildiği hallerde sigorta bedeli yükseltilebilir mi? 
 
131
80. Zorunlu deprem sigortasında menfaat değeri altında sigorta (eksik sigorta) hükümleri tazminat hesaplanmasında nasıl uygulanmalıdır? 
 
132
81. Yapının taşıyıcı kolonlarının zayıflığı sigorta ettiren yönünden kusur teşkil eder mi? 
 
135
82. Yapının deprem yönetmeliğine uygun hale getirilmesi için gerekli olan güçlendirme bedelleri nedeniyle DASK’ın sorumluluğu bulunmakta mıdır? 
 
136
83. Zorunlu deprem sigortasında enflasyona karşı koruma teminatı verilebilir mi? 
 
141
84. Eksper raporunda yapılan hasar tespiti mahkemece hükme esas alınabilir mi? 
 
141
85. Zorunlu deprem sigortasında aktif dava ehliyeti kime aittir? 
 
141
86. Doğal Afet Sigortaları Kurumu harçtan muaf mıdır? 
 
144
87. Doğal Afet Sigortalar Kurumu’nun malvarlığı haczedilebilir mi? 
 
145
88. Sigorta acentesinin sigortalı yerin yüzölçümünü düşük göstermesi durumunda doğrudan acenteye karşı dava açılabilir mi? 
 
145
89. Rehin hakkının tesis edildiği veya sigorta poliçesinde dain–i mürtehin kaydının bulunduğu durumlarda aktif dava ehliyeti kime aittir? 
 
146
90. Zorunlu deprem sigortası uyuşmazlıklarından kaynaklı zararlarda dava kime karşı açılmalıdır? 
 
149
91. Zorunlu deprem sigortasına aracılık eden sigorta şirketine karşı dava açılması durumunda iradi taraf değişliğiyle DASK’a davalı sıfatı yöneltilebilir mi? 
 
149
92. DASK’a karşı açılan davaların pasif husumet nedeniyle reddi halinde hükmedilecek aleyhe avukatlık ücreti neye göre tayin edilmelidir? 
 
150
93. DASK tarafından üstlenilen risklerde hasarın çok fazla olması durumunda ne olur? 
 
150
94. Devletin konut kredisi açma ve bina yaptırma yükümlülüğünün bulunması için zorunlu deprem sigortasının yapılmış olması şart mıdır? 
 
151
95. Zorunlu deprem sigortasında yetkili ve görevli mahkeme hangisidir? 
 
151
96. Zorunlu deprem sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili olarak Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru yapılabilir mi? 
 
152
97. Zorunlu deprem sigortasından kaynaklı uyuşmazlıklar için arabuluculuğa başvuru zorunlu mudur? 
 
152
98. Zorunlu deprem sigortasından kaynaklanan tazminat davalarının belirsiz alacak davası olarak açılması mümkün müdür? 
 
152
99. Tazminat alacaklısının belirsiz alacak şeklinde tazminat davası açmasının faydaları nelerdir? 
 
153
100. Zorunlu deprem sigortasında zamanaşımı süresi ne kadardır? 
 
153
Kaynakça 
 
161
Kavram Dizini 
 
163
 
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
271,60   
271,60   
2
135,80   
271,60   
3
90,53   
271,60   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
271,60   
271,60   
2
135,80   
271,60   
3
90,53   
271,60   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
271,60   
271,60   
2
135,80   
271,60   
3
90,53   
271,60   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
271,60   
271,60   
2
135,80   
271,60   
3
90,53   
271,60   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
271,60   
271,60   
2
135,80   
271,60   
3
90,53   
271,60   
Kapat