Uluslararası İnsancıl Hukuku Fatma Taşdemir

Uluslararası İnsancıl Hukuku


Basım Tarihi
2018-10
Sayfa Sayısı
317
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053006008
Boyut
16x24
Baskı
172,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 72 puan kazanacaksınız)
   72

Prof. Dr. Fatma TAŞDEMİR

Dr. Öğr. Gökhan ALBAYRAK

 

İÇİNDEKİLER (ÖZET) ve YAZARLAR LİSTESİ
ÖNSÖZ
İNSANCIL HUKUKUN TEMEL İLKELERİ VE BU İLKELERİN TARİHSEL GELİŞİM
SAFHALARI
;Dr.Öğr. Üyesi GökhaŶ AlďayrakͿ
SİLAHLI ÇATIŞMALARDA SİVİL KİŞİLERİN VE SİVİL NESNELERİN KORUNMASI
;Prof. Dr. HakaŶ TaşdeŵirͿ
JUS AD BELLUM & JUS IN BELLO İLİŞKİSİ
;Arş. Gör. CaŶer KalayĐıͿ
Ϯϭ. YÜZYILDA ULUSLARARASI NİTELİKTE OLMAYAN SİLAHLI ÇATIŞMALARIN
GRİ BÖLGESİ: STATÜ TARTIŞMALARI
;Prof. Dr. Fatŵa TaşdeŵirͿ
İNSANLIK SUÇLARININ YARGILANMASI SORUNU
;Prof. Dr. Mehŵet DalarͿ
İNSANCIL HUKUKTA HEDEF ALARAK ÖLDÜRME
;Doç. Dr. Saadat Rusteŵova DeŵirĐiͿ
İNSANCIL HUKUK AÇISINDAN SİBER SAVAŞ VE HACKER’LARIN
HEDEF ALINMASI
;Prof. Dr. Fatŵa Taşdeŵir& Dr. Öğr. Üyesi GökhaŶ AlďayrakͿ
CİN ŞİŞEYİ TERK ETTİ: GELECEĞİN KALAŞNİKOFLARI OTONOM SİLAH
SİSTEMLERİ VE ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUK
;Arş. Gör. Adeŵ ÖzerͿ
ULUSLARARASI NİTELİKTE OLMAYAN SİLAHLI ÇATIŞMALARDA GÜVENLİK
AMAÇLI GÖZALTI VE ͞SERDAR MOHAMMED VE DİĞERLERİ SAVUNMA
BAKANLIĞI’NA KARŞI͟ DAVASI
;ErdiŶç ÖzdeŵirͿ
SURİYE İÇ SAVAŞI’NDAKİ İNSANCIL HUKUK İHLALLERİ
;Prof. Dr. HakaŶ TaşdeŵirͿ
İÇİNDEKİLER (DETAYLI)
ÖNSÖZ 5
İÇİNDEKİLER (ÖZET) VE YAZARLAR LİSTESİ 7
İÇİNDEKİLER (DETAYLI) 9
▫ İNSANCIL HUKUKUN TEMEL İLKELERİ VE BU İLKELERİN TARİHSEL
GELİŞİM SAFHALARI .15
GİRİŞ ϭϱ
I. ÜÇ TEMEL İLKE ϭϲ
ϭ.ϭ. SiǀilleriŶ KoruŶŵası İlkesi ;ALJrıŵ İlkesiͿ ϭϲ
ϭ.Ϯ. Askeri Gereklilik İlkesi Ϯϭ
ϭ.ϯ. OraŶtılılık İlkesi ϮϮ
II. TEMEL İLKELERİN TARİHSEL GELİŞİM SAFHALARINA GİRİŞ . Ϯϱ
Ϯ.ϭ. Teŵel İlkeleriŶ ModerŶ DüşüŶĐeLJe TaşıŶŵası: de Vitoria ǀe
Grotius . Ϯϲ
Ϯ.Ϯ. HeŶrLJ DuŶaŶt, Uluslararası Kızılhaç Koŵitesi ǀe İlk CeŶeǀre
Sözleşŵesi . Ϯϵ
Ϯ.ϯ. Teŵel İlkeleriŶ Ulusal Hukuka YaŶsıŵasıŶda ÖŶeŵli Bir ÖrŶek:
Lieďer Yasası ϯϬ
Ϯ.ϰ. Teŵel İlkeleriŶ Uluslararasılaşŵası: CeŶeǀre Sözleşŵeleri . ϯϭ
SONUÇ. ϯϮ
KAYNAKÇA. ϯϯ
▫ SİLAHLI ÇATIŞMALARDA SİVİL KİŞİLERİN VE SİVİL NESNELERİN
KORUNMASI .37
GİRİŞ ϯϳ
I. SİLAHLI ÇATIŞMANIN ;HOSTILITIESͿ ETKİLERİNE KARŞI SİVİLLERİN
KORUNMASI
10 İçindekiler
▫ JUS AD BELLUM & JUS IN BELLO İLİŞKİSİ 61
GİRİŞ ϲϭ
I. JUS AD BELLUM VE JUS İN BELLO’NUN DÜŞÜNSEL KÖKENLERİ ϲϮ
II. JUS AD BELLUM VE JUS IN BELLO İLKELERİ . ϲϳ
III. JUS AD BELLUM VE JUS İN BELLO’NUN MODERN ULUSLARARASI
HUKUKTAKİ YERİ ϳϬ
ϯ.ϭ. Jus Ad Belluŵ’uŶ ModerŶ Uluslararası Hukuktaki Kapsaŵı. ϳϬ
ϯ.Ϯ. Jus iŶ Bello’ŶuŶ ModerŶ Uluslararası Hukuktaki Kapsaŵı . ϳϯ
ϯ.ϯ. Jus ad Belluŵ ǀe Jus iŶ Bello ArasıŶdaki Farklılıklar . ϳϳ
SONUÇ. ϳϵ
KAYNAKÇA. ϴϭ
▫ 21. YÜZYILDA ULUSLARARASI NİTELİKTE OLMAYAN SİLAHLI
ÇATIŞMALARIN GRİ BÖLGESİ: STATÜ TARTIŞMALARI . 83
GİRİŞ ϴϯ
I. SİVİL VE MUHARİP KAVRAMLARININ GELİŞİMİNİN TARİHSEL ARKA PLANI. ϴϱ
II. GÜNÜMÜZDE SİVİLLER VE MUHARİPLERİN STATÜ SORUNU ϵϬ
Ϯ.ϭ. Uluslararası Nitelikteki Silahlı Çatışŵalarda Siǀiller ǀe
MuharipleriŶ Statüsü. ϵϬ
Ϯ.Ϯ. Uluslararası Nitelikte-OlŵaLJaŶ Silahlı Çatışŵalarda Statü SoruŶu ϵϲ
Ϯ.Ϯ.ϭ. Uluslararası Nitelikte-OlŵaLJaŶ Silahlı ÇatışŵalarıŶ
Çerçeǀesi ϵϲ
Ϯ.Ϯ.Ϯ. Uluslararası Nitelikte-OlŵaLJaŶ Silahlı Çatışŵalarda Deǀlet
Silahlı GüçleriŶiŶ, Muhalif SaǀaşçılarıŶ ;FightersͿ ǀe
SiǀilleriŶ Statüsü. ϭϬϬ
Ϯ.Ϯ.Ϯ.ϭ. Deǀlet silahlı güçleriŶiŶ uluslararası hukuksal
statüsü. ϭϬϮ
Ϯ.Ϯ.Ϯ.Ϯ. Muhalif silahlı güçler ǀe diğer örgütlü silahlı
gruplar . ϭϬϯ
Ϯ.Ϯ.Ϯ.ϯ. Muhasaŵata doğrudaŶ katılaŶ ǀe katılŵaLJaŶ
kişiler . ϭϬϵ
Ϯ.Ϯ.ϯ. Muharip BağışıklığıŶıŶ Uluslararası Nitelikte-OlŵaLJaŶ
Silahlı Çatışŵalara GeŶişletilŵesi ÖŶerileri ϭϭϮ
III. ABD’NİN KÜRESEL TERÖRİZMLE MÜCADELESİ ϭϭϱ
ϯ.ϭ. El Kaide ǀe TaliďaŶ İle MüĐadelede Saǀaş Hukuku Paradigŵası ϭϭϱ
ϯ.Ϯ. ALJrıĐalıksız/Yasadışı Muharip Statüsü SoruŶu . ϭϭϲ
ϯ.ϯ. ÇatışŵaŶıŶ SıŶıflaŶdırılŵası SoruŶu ϭϭϳ
İçindekiler 11
ϯ.ϰ. Hedef Alŵa SoruŶu ϭϭϵ
SONUÇ. ϭϮϬ
KAYNAKÇA. ϭϮϰ
▫ İNSANLIK SUÇLARININ YARGILANMASI SORUNU 131
GİRİŞ ϭϯϭ
I. İNSANLIK SUÇLARININ MAHİYETİ VE TARİHSEL ARKAPLAN. ϭϯϮ
II. ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ’NİN NİTELİĞİ VE YARGI YETKİSİ ϭϰϭ
III. KÜRESEL GÜÇLER VE ULUSLARARASI CEZA YARGISI ϭϰϵ
IV. SURİYE’DEKİ EYLEMLERİN YARGILANMASI SORUNU. ϭϱϭ
V. MYANMAR’DAKİ EYLEMLERİN YARGILANMASI SORUNU ϭϱϰ
SONUÇ. ϭϱϱ
KAYNAKÇA. ϭϱϲ
▫ İNSANCIL HUKUKTA “HEDEF ALARAK ÖLDÜRME” . 161
GİRİŞ ϭϲϭ
I. TERÖRİZMLE MÜCADELE KAPSAMINDA ͞HEDEF ALARAK ÖLDÜRME͟
OPERASYONLARI . ϭϲϮ
II. İNSANCIL HUKUK ÇERÇEVESİNDE HEDEF ALARAK ÖLDÜRME . ϭϲϱ
III. BİR SAVAŞ ŞEKLİ OLARAK TERÖRİZM VE HEDEF ALARAK ÖLDÜRMENİN
HUKUKSAL GEREKÇELERİ. ϭϲϵ
IV. TERÖRİZMİN SAVAŞ TEŞKİL ETME, DEVLET DIŞI SİLAHLI AKTÖRLERİN
͞ÇATIŞAN TARAF͟ OLMA OLASILIĞI ϭϳϭ
SONUÇ. ϭϳϯ
KAYNAKÇA. ϭϳϲ
▫ İNSANCIL HUKUK AÇISINDAN SİBER SAVAŞ VE HACKER’LARIN
HEDEF ALINMASI . 179
GİRİŞ ϭϳϵ
I. SİBER UZAY VE SİBER SALDIRI ÖRNEKLERİ. ϭϴϬ
II. SİBER EYLEMLER VE TALLİNN EL KİTABI ϭϴϯ
III. SİBER UZAY VE JUS IN BELLO. ϭϴϰ
ϯ.ϭ. Silahlı ÇatışŵalarıŶ NiteleŶdirilŵesi ϭϴϱ
ϯ.Ϯ. Muhasaŵata DoğrudaŶ KatılaŶ Siǀiller ǀe HaĐker’larıŶ Hedef
AlıŶŵası . ϭϴϳ
12 İçindekiler
SONUÇ. ϭϵϰ
KAYNAKÇA. ϭϵϱ
▫ CİN ŞİŞEYİ TERK ETTİ: GELECEĞİN KALAŞNİKOFLARI OTONOM
SİLAH SİSTEMLERİ VE ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUK 199
GİRİŞ ϭϵϵ
I. YENİ SİLAHLAR VE YENİ TEKNOLOJİLER KARŞINDA ULUSLARARASI
İNSANCIL HUKUK. ϮϬϱ
II. OTONOM SİLAH SİSTEMLERİ: KAVRAMSAL TARTIŞMALAR, TANIM,
KATEGORİSAZYON VE KRİTİK. Ϯϭϭ
Ϯ.ϭ. OtoŶoŵ Silah Sisteŵleri: Kaǀraŵsal Tartışŵalar ǀe TaŶıŵ SoruŶu. Ϯϭϭ
Ϯ.Ϯ. OtoŶoŵ Silah SisteŵleriŶiŶ KategorisazLJoŶu ǀe Kritiği. Ϯϭϰ
III. ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUKUN İLKELERİ VE OTONOM SİLAH
SİSTEMLERİ ϮϮϭ
ϯ.ϭ. ALJrıŵ İlkesi ǀe OtoŶoŵ Silah Sisteŵleri ϮϮϱ
ϯ.Ϯ. OraŶtılılık ǀe OtoŶoŵ Silah Sisteŵleri . ϮϮϵ
ϯ.ϯ. Askeri Gereklilik İlkesi ǀe OtoŶoŵ Silah Sisteŵleri Ϯϯϰ
IV. HESAP VEREBİLİRLİK VE OTONOM SİLAH SİSTEMLERİ. Ϯϯϲ
SONUÇ: OTONOM SİLAH SİSTEMLERİNİN ͞İNSANLIKTAN ÇIKARILMASININ͟
TERSİNE ͞ANLAMLI İNSAN KONTROLÜ͟ Ϯϰϭ
KAYNAKÇA. ϮϰϮ
▫ ULUSLARARASI NİTELİKTE OLMAYAN SİLAHLI ÇATIŞMALARDA
GÜVENLİK AMAÇLI GÖZALTI VE “SERDAR MOHAMMED VE
DİĞERLERİ SAVUNMA BAKANLIĞI’NA KARŞI” DAVASI . 251
GİRİŞ Ϯϱϭ
I. GÜVENLİK AMAÇLI GÖZALTI Ϯϱϳ
ϭ.ϭ. ALJrıŵ İlkesi ǀe Silahlı Çatışŵalarda BireLJsel Statüler Ϯϱϳ
ϭ.Ϯ. GüǀeŶlik Aŵaçlı Gözaltı Kaǀraŵı . ϮϲϮ
II. SERDAR MOHAMMED VE DİĞERLERİ SAVUNMA BAKANLIĞI’NA KARŞI
DAVASI ;SERDAR MOHAMMED AND OTHERS V. MINISTRY OF DEFENCEͿ Ϯϲϱ
Ϯ.ϭ. Daǀa KoŶusu OlaLJlar Ϯϲϲ
Ϯ.Ϯ. Daǀa’ŶıŶ İŶgiliz Yargı SisteŵiŶde Görülŵesi Ϯϲϳ
SONUÇ. Ϯϳϳ
KAYNAKÇA. Ϯϳϴ
İçindekiler 13
▫ SURİYE İÇ SAVAŞI’NDAKİ İNSANCIL HUKUK İHLALLERİ 281
GİRİŞ Ϯϴϭ
I. SİVİLLER VE ÇATIŞMA DIŞI KALMIŞ SAVAŞANLARA YAPILAN MUAMELEYE
İLİŞKİN İHLALLER Ϯϴϯ
ϭ.ϭ. Katliaŵlar ǀe Yasadışı Öldürŵeler. Ϯϴϯ
ϭ.Ϯ. Zorla KaLJďolŵa ;KeLJfi Tutuklaŵalar ǀe Yasadışı GözaltılarͿ Ϯϴϴ
ϭ.ϯ. İşkeŶĐe . ϮϵϮ
ϭ.ϰ. CiŶsel Şiddet Ϯϵϲ
ϭ.ϱ. ÇoĐuklara YöŶelik İhlaller. Ϯϵϴ
II. ÇATIŞMANIN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN İHLALLER. ϯϬϭ
Ϯ.ϭ. Yasadışı Saldırılar . ϯϬϭ
Ϯ.Ϯ. Koruŵa AltıŶdaki Kişiler ǀe NesŶeler. ϯϬϮ
Ϯ.ϯ. YasaklaŶŵış SilahlarıŶ KullaŶıŵı ϯϬϲ
Ϯ.ϰ. Kuşatŵalar, İŶsaŶi YardıŵıŶ EŶgelleŶŵesi ǀe Zorla Yersizleşŵeler ϯϬϵ
SONUÇ. ϯϭϮ
KAYNAKÇA. ϯϭϱ

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
72,00   
72,00   
2
36,00   
72,00   
3
24,00   
72,00   
4
18,00   
72,00   
5
15,12   
75,60   
6
12,72   
76,32   
7
11,01   
77,04   
8
9,72   
77,76   
9
8,72   
78,48   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
72,00   
72,00   
2
36,00   
72,00   
3
24,00   
72,00   
4
18,00   
72,00   
5
14,40   
72,00   
6
12,00   
72,00   
7
11,01   
77,04   
8
9,72   
77,76   
9
8,72   
78,48   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
72,00   
72,00   
2
36,00   
72,00   
3
24,00   
72,00   
4
18,00   
72,00   
5
15,12   
75,60   
6
12,72   
76,32   
7
11,01   
77,04   
8
9,72   
77,76   
9
8,72   
78,48   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
72,00   
72,00   
2
36,00   
72,00   
3
24,00   
72,00   
4
18,00   
72,00   
5
14,40   
72,00   
6
12,00   
72,00   
7
11,01   
77,04   
8
9,72   
77,76   
9
8,72   
78,48   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
72,00   
72,00   
2
36,00   
72,00   
3
24,00   
72,00   
4
18,00   
72,00   
5
15,12   
75,60   
6
12,72   
76,32   
7
11,01   
77,04   
8
9,72   
77,76   
9
8,72   
78,48   
Kapat