Ceza Muhakemesi Hukuku Feridun Yenisey

Ceza Muhakemesi Hukuku


Basım Tarihi
2018-09
Sayfa Sayısı
976
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750251122
Boyut
16x24
Baskı
6Prof. Dr. Feridun YENİSEY

Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU

 

Konu Başlıkları
- Temel İlkeler
- Soruşturma Kovuşturma Evreleri
- Koruma Tedbirleri
- Deliller
Kanun Yolları

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Altıncı Basıya Önsöz 5
Beşinci Basıya Önsöz 7
Dördüncü Basıya Önsöz 9
Üçüncü Baskıya Önsöz 11
Kısaltmalar 65
BİRİNCİ KİTAP:
GENEL HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM:
CEZA MUHAKEMESİNİN TEMEL İLKELERİ
§ 1. CEZA MUHAKEMESİNİN GAYESİ 67
I. Ceza Muhakemesinin Tarihçesi ve Gaye Açısından Geçirdiği Safhalar 67
1. Ceza Muhakemesinin Gayesi 67
2. Suçlunun Cezalandırılması Gayesi 68
3. Sanığın Korunması Gayesi 68
4. Maddi Gerçeğin Araştırılması Gayesi 69
5. Maddi Gerçeğin İnsan Haklarına Saygılı Bir Şekilde Araştırılması 70
II. Hem Maddi Gerçeğin Araştırılması, Hem de Toplum İle Sanığın Korunması 71
1. Ceza Muhakemesinin Gayesindeki Değişim 71
a. Reform Önerileri 71
b. Alternatif Çözüm Yolları 71
2. Temel Haklarla İlgili İlkeler ve Ölçülülük 72
a. Temel Hakların Korunması 72
aa. Toplumun Korunması 72
ab. Temel Haklar 72
b. Menfaatlerin Dengelenmesi 73
ba. Suçsuzluk Karinesi 73
bb. Humanizm 73
c. Ceza Muhakemesinin Temel İlkeleri 73
ca. Yapıya İlişkin İlkeler 73
cb. Soruşturma Evresine İlişkin İlkeler 75
cc. Kovuşturma Evresine İlişkin İlkeler 75
cd. Amaca İlişkin İlkeler 77
İKİNCİ BÖLÜM:
CEZA MUHAKEMESİNİN YAPISI
§ 3. CEZA MUHAKEMESİ NORMLARI 79
I. Normların Görevi 79
1. Hukuk Normları ve Hukuk Düzeni 79
2. Hukukî Değerlendirme (Tavsif) 80
3. Hukukî Değer Hükmünün Verilişi 80
4. Hukuk Normlarının Yansıttığı Değer 81
5. Muhakeme Hukuku Normları 82
6. Ceza Muhakemesi Hukuku Normu ve Suç Hukuku Normu Arasındaki Fark 82
II. Normların Kaynakları 83
1. Yazılı Hukuk: Mevzuat 83
a. Anayasa 84
b. Uluslararası Sözleşmeler 84
c. Kanun ve Ceza Muhakemesi Normlarının “Kanunîliği” 85
2. Norm Kaynağı İdarî İşlemler (Yönetmelik vs) 85
a. Norm Kaynağı İdarî İşlemler 85
b. KHK’lar 86
c. OHAL KHK’ları 86
d. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri 87
e. Bakanlar Kurulunun Tüzük ve Yönetmelikleri 87
f. Bakanlık Yönetmelikleri 87
g. Genelgeler 88
3. Yazılı Olmayan Hukuk 89
4. Hakimlerin Yarattığı Hukuk 89
5. Bilimsel Hukuk 90
III. Normların Uygulanabilirliği 91
1. Yürürlük 91
2. Geçerlik 92
3. Normun Anayasaya Aykırılığının Yaptırımı: Butlan 93
IV. Normların Zaman Bakımından Uygulanması 95
1. Zaman Bakımından Uygulanma 95
2. Muhakeme–Dışı Kanunların Zaman Bakımından Uygulanırlığı 95
3. Muhakeme Kanunlarının Zaman Bakımından Uygulanırlığı 96
4. Derhal Uygulanırlık Kuralının İstisnası 96
a. Kesinleşmiş Kararlar Bakımından Uygulanma 97
b. Şikayette Uygulanma 97
c. Görev Değişikliğinde Uygulama 97
d. Usul İşlemleri Bakımından Uygulanma 98
V. Yer Bakımından Uygulanırlık 98
1. Mülkilik prensibi 98
2. Mülkilik Prensibinin İstinasları 98
3. Mahkeme Kararlarının Karşılıklı Olarak Tanınması 99
4. Delillerin Eşdeğerliği Sorunu 99
5. Cezai Konularda Uluslararası Adli İşbirliği Kanunu 99
VI. Normun Yorumlanması 100
VII. Muhakeme Normlarına Aykırılığın Yaptırımı 101
§ 4. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ 102
I. Hukukî İşlem, Muhakeme İşlemi ve Ceza Muhakemesi İşlemi 102
II. Muhakeme İşlemleri 102
III. Hukukî Değer 103
IV. Hukukî İşlemin Subjektif ve Objektif Unsurları 103
V. İşlemin Dil Şartı 104
VI. İşlemin Süre Şartı ve Eski Hale Getirme 104
1. Süreler 104
a. İşlemin Yapılması Bakımından Süreler 104
b. Tayin Eden Bakımından Süreler 105
c. Sürelerin Uzaması 106
d. Süreye Uyma 107
2. Eski Hale Getirme 108
a. Eski Hale Getirme Kavramı 108
b. Yoklukta Yapılan Duruşmadan Sonra Eski Hale Getirme 109
c. Eski Hale Getirme Dilekçesi 110
d. Eski Hale Getirme İstemi Üzerine Verilen Karar 110
VII. İşlem Türleri 111
1. Sözlü ve Yazılı İşlemler 111
2. Hareketli İşlemler ve Fikri İşlemler 114
3. Açık İşlemler 114
4. Gizli İşlemler 115
5. Elektronik İşlemler 115
a. UYAP Sistemi 115
b. SEGBİS Sorgusu 117
6. Araştırma, Soruşturma ve Koruma İşlemlerine Ait Tutanaklar 117
a. Tutanak Kavramı 117
b. Savcı Tutanakları 118
c. Soruşturma Evresinin Gizliliği ve Tutanak 118
d. İfade ve Sorgu Tutanakları 118
e. Adli Kolluk İşlemlerinin Tutanakları 119
f. Adli Kolluğun Fezleke Düzenlemesi Sorunu 119
g. Duruşma Tutanağı 119
h. Sair Muhakeme İşlemlerine Ait Tutanaklar 120
VIII. İşlemlerin Taraflara Bildirilmesi 120
1. İşlemlerin Açıklanması 120
a. Doğrudan Bildirme 120
aa. Tefhim 120
ab. Tevdi 121
ac. Sair Doğrudan Doğruya Bildirmeler 121
b. Vasıtalı Bildirme–Tebliğ 121
c. Telefon, Elektronik Posta İle Yapılan Çağrı 123
d. Bildirimdeki Hukuka Aykırılıklar 124
2. Mahkeme Başkanının Yaptığı ve Cumhuriyet Başsavcılığınca Yapılan Tebligat 124
a. Mahkeme Başkanı Veya Hakim Tarafından Yapılan Tebligat 124
b. Cumhuriyet Başsavcılığınca Yapılan Tebligat 124
3. Muhakeme İşlemi İle İlgili Görüş Bildirme Hakkı 125
4. Dosya 126
IX. Muhakeme Hukuku Yaptırımlarının Çeşitleri 127
1. Hukuk Bakımından Yokluk 127
2. Hak Düşümü 129
3. Butlan 130
4. Kabul Edilmezlik 131
X. Aykırılıkların Giderilmesinin Çeşitleri 131
1. Geçer Sayma 132
2. Değiştirme 132
3. Aykırılık Kaldırmak Suretile İşlemin Muhafazası 132
4. Geri Alma 133
5. Bozma Veya İptal 133
6. Islâh 133
7. Yenileme 134
§ 5. CEZA MUHAKEMESİNİN KONUSU: YARGILANACAK UYUŞMAZLIK 134
I. Yargılanacak Uyuşmazlığın Nitelikleri 134
1. Yargılanacak Uyuşmazlığın Sınırlarının Belirtilmesi 134
2. Yargılama Yapılabilmesi İçin “Yeterli Şüphe” Bulunması 135
3. Yargılanacak Uyuşmazlığın Somut Olması 136
4. Yargılanacak Uyuşmazlığın Sorumluluğu Gerektirişi 136
II. Yargılanacak Uyuşmazlığın Belirtilmesinin Sonuçları 137
III. Uyuşmazlıklar Arasında Bağlantı 139
1. Bağlantı Kavramı 139
2. Dar Manada Bağlantı 139
3. Geniş Manada Bağlantı 139
4. Bağlantının Sonuçları 140
5. Diğer Kanunlardaki Bağlantı Kuralları 140
IV. Muhakemelerin Birleştirilmesi 140
1. Birleştirme Kavramı 140
2. Birleştirmenin Sonuçları 141
3. Birleştirme Mecburiyeti Veya İhtiyarı 142
4. Görülmekte Olan Davaların Birleştirilmesi 143
a. Genel Usulde 143
b. Çocukların Davalarında 144
5. Birleştirilen Davaların Ayrılması 144
V. Nispi Muhakeme 145
1. Nispi Muhakeme Kavramı 145
2. Nispi Muhakeme Yapma Mecburiyetine Örnekler 146
a. Yaş Tespiti 146
b. Hakarette İsnadın İspatı 146
c. Suç Tipinde Unsur 147
3. Hukuk Muhakemesindeki Durum 147
VI. Bekletici Mesele 148
§ 6. SÜJELER 149
I. Cumhuriyet Başsavcılığı ve Sulh Ceza Hakimliği 149
1. Cumhuriyet Başsavcılığı 149
2. Sulh Ceza Hakimliği 151
a. Sulh Ceza Hakimliğinin Kuruluş ve Görevleri 151
b. Sulh Ceza Hakimliğinin Soruşturma Evresindeki Görevleri 153
c. Soruşturmanın Sulh Ceza Hakimi Tarafından Yapılması 154
d. Soruşturma Evresinde Görev Alan Sulh Ceza Hakiminin Kovuşturmadan Yasaklanması 154
3. Uzlaştırma Bürosu 155
4. Bilirkişilik Bölge Kurulu 155
a. Adalet Bakanlığının Bilirkişilikle İlgili Görevleri 155
b. Bilirkişilik Bölge Kurullarının Yapısı 156
II. Adli Kolluk 156
1. Kolluk 156
2. Adli Kolluğun Yapısı 156
a. Adli Kolluk Personeli 156
b. Adli Kolluk Görevlileri 157
c. Adli Kolluk Sorumlusu 157
d. Adli Görevi Bulunmayan Üst 157
e. En Üst Dereceli Kolluk Amiri 158
3. Adli Kolluk Personelinin Görevlendirilmesi 158
4. Cumhuriyet Savcılarının Adli Kolluğa Emir Vermesinin Usulü 158
5. Adli Kolluk Personelinin Görev ve Yetkileri 159
6. Adli Kolluğun Eğitimi ve İhtisaslaşma 159
7. Denetleme ve Değerlendirme Raporu Düzenleme 160
a. Denetleme 160
b. Değerlendirme Raporu 160
8. Adli Kolluğun Olay Yerine Aldığı Tedbirler 160
III. Suçun Mağduru ve Suçtan Zarar Gören 161
1. Suçtan Zarar Gören ve Suçun Mağduru İle Şikayetçinin Süjeliği 161
2. Mağdur” ve “Suçtan Zarar Gören Ferdin” Tayini 161
3. Suçun Mağduru, Şikayetçi 162
4. Mağdur, Şikayetçi İle Katılan ve Vekilinin Soruşturma ve Kovuşturma Evrelerindeki Hakları 162
5. Mağdur İle Şikayetçinin Çağırılması ve Dinlenmesi 165
IV. Malen Sorumlu 165
V. Katılan 165
1. Katılma Hakkında Genel Açıklamalar 165
2. Kamu Davasına Katılmanın Koşulları 167
a. Suçun Mağduru, Suçtan Zarar Gören vs. Olmak 167
b. Zamanında Katılma Talep Etmek ve Katılan Sıfatı 168
c. Süresinde Katılma İstemi ve Kararı 171
3. Kamu Davasına Katılmada Savcının Durumu 172
4. Katılanın Diğer Ödev ve Yetkileri 172
5. Katılma Nedeni İle Durma Kararı Verilemez 173
6. Katılanın Müstakil Kanun Yolu Hakkı 173
7. Kamu Davasına Katılma Davasının Sona Ermesi 174
VI. Şüpheli ve Sanık 175
1. Bireysel Savunma Makamı: Bizzat Yapılan Bireysel Savunma 176
2. “Suç İşlediği Tahmin Edilen Kişi”, “Düzeni Bozan Kişi”, “Şüpheli”, “Sanık”, “Ceza Davalısı Sanık” Ayrımları 177
a. Hakkında İhbar Veya Şikayette Bulunulan Kişi 177
b. Suç İşlediği Tahmin Edilen Kişi 177
c. Düzeni Bozan Kişi 178
d. Şüpheli 178
e. Sanık 178
f. Ceza Davalısı 178
3. Şüpheli Veya Sanığın Temsilcileri 179
a. Kanunî Temsilci 179
b. Sanığın Eşi 179
c. Vekil 179
4. Şüpheli Veya Sanığın Belli Olması Şartı 180
5. Sanıklık Ehliyeti: Akıl Hastalığı 180
6. Ceza Muhakemesinin Aktif Süjesi Olan Sanığın Hakları 180
7. Tüzel Kişinin Sanık Statüsüne Girmesi 181
VII. Müdafi 181
1. Savunma Görevi ve Savunma Makamı Hakkında Genel Bilgiler 181
a. Savunmanın Önemi 181
b. Savunmanın “Kamusal Bir Görev”, Müdafiin “Bağımsız Bir Adalet Organı” Olması 183
c. Müdafiin Bağımsızlığı 184
2. Sanık İle Müdafii Arasındaki İlişki ve İlişkinin Sona Ermesi 186
3. Müdafi Olmak İçin Aranan Koşullar 188
a. Avukat Olmak 188
b. Avukatlık Yasağı Bulunmamak ve Görevden Yasaklanmış Olmamak 188
c. Belli Sıfatları Olmamak 190
d. Menfaatlerde Uygunluk Olmak 190
4. Müdafiin Ödevleri 191
a. Müdafi Kabul Ettiği Müdafaa Görevini Yapmak Mecburiyetindedir 191
b. Müdafi Kabul Ettiği Müdafaa Görevini Dürüstlükle Yapmak Mecburiyetindedir 192
c. Müdafiin Sır Saklamak Mecburiyeti 192
5. Avukatın “Müdafi” Olarak Görevlendirilmesi 193
a. Sanığın Veya Kanunî Temsilcisinin “Müdafi” Seçmesi 193
b. Zorunlu Müdafilik 193
c. İstem Üzerine Zorunlu Müdafii 195
6. Vekaletname Görevlendirme Belgesi İbrazı Sorunu 196
7. Müdafi Sayısı 199
8. Müdafiin Yaptığı Hukuki Yardım 200
a. Müdafiin Yaptığı Hukuki Yardımın Kapsamı 200
b. Müdafiin İşlem Yapılırken Hazır Bulunma Yetkisi 201
9. Müdafi ve Vekilin Soruşturma Dosyasını İncelemesi 202
10. Müdafiin Şüpheli İle Görüşme Hakkı 203
a. Terör ve Örgüt Suçlarında Müdafi İle Görüşmenin İstisnaları 205
b. Müdafiin Tutuklu Sanıkla Yazışması 205
c. Savunma Bağışıklığı 205
d. Müdafie Ayrıca Bildirme 206
e. Müdafiinin “Karşılıklı Sual Sorma”da Tanıklara ve Bilirkişilere Sual Sorma Yetkisi 206
f. Müdafiin Kanunyolu Davası Açma Yetkisi 206
11. Zorunlu Müdafi Veya Vekile Ödenen Ücret 207
12. Gizli Soruşturma Yöntemlerinde Müdafaa Sorunu 208
13. “Modern Müdafiin” Gelişmiş Yetkileri 209
IX. Bilirkişi ve Uzman 209
1. Bilirkişinin Hukuki Statüsü ve Vasıfları 209
2. Bilirkişi–Uzman Farkı 210
3. Bilirkişiye Başvurulabilen Haller 210
a. Hukuk Alanı Dışındaki Uzmanlık Alanları 210
b. Bilirkişiye Başvurma Yasağı 210
c. Bilirkişiye Başvurma Mecburiyeti 211
d. Yasal Mecburiyetler 211
4. Bilirkişilik Yapabilenler ve Görevlendirme Kararı 211
a. Bilirkişi Olarak Atanabilecekler 211
b. Görevlendirme Kararı 213
c. Bilirkişinin Reddi 214
d. Bilirkişilikten Çekinme, Bilirkişi Olarak Dinlenemeyenler 214
5. Bilirkişi İncelemesinin Yapılması 215
a. İnceleme Usulü 215
b. Delillerin Değerlendirilmesine Yardım 216
c. Bilirkişi Mütalaası Delil Değildir 217
d. Hakim Bilirkişi Mütalaası İle Bağlı Değildir 217
6. Bilirkişinin Görevi Kabul Etmesi, Yükümlülük ve Yetkileri 217
a. Bilirkişiliği Kabul 217
b. Bilirkişinin Yükümlülükleri 217
c. Bilirkişinin Yetkileri 219
d. Görevini Yapmayan Bilirkişi Hakkındaki İşlem 219
7. Raporun Bildirilmesi ve Değerlendirilmesi 220
a. Bilirkişi Raporu 220
b. Raporun Değerlendirilmesi 221
c. Duruşmada Bilirkişinin Açıklaması 222
8. Güvenlik Tedbiri Muhakemesinde Bilirkişilik 223
9. Sahte Para Üzerinde İncelemeler 223
10. Uzman Görüşü 224
§ 7. YARGILAMA MAKAMI 225
I. Yargılama Makamlarını İşgal Eden Sujeler Olarak Hakimler 225
1. Hakimin Bağımsızlığı 225
2. Hakimin Bağımsızlığının Yasama Organına Karşı Korunması 228
3. Hakim Bağımsızlığının Yürütme Organına Karşı Korunması 228
4. Hakimler ve Savcılar Kurulu 229
5. Hakim Bağımsızlığının Yargılama Organına Karşı Korunması 231
6. Hakim Bağımsızlığının Ortama Karşı Korunması 232
II. Hakimin Objektifliği 232
1. Tarafsızlık 233
2. Yargılama Yasağına Aykırılığın Yaptırımı 234
3. Hakimin Kişiliğinden Sıyrılması 234
4. İlk Derece Hakiminin, Kanun Yolu Muhakemesine Katılamaması 235
5. Soruşturma Evresinde Görev Yapan Hakimin Kovuşturmadan Yasaklanması 235
6. Önceki Yargılamada Görev Alan Hakimin Yargılamanın Yenilenmesinden Yasaklanması 235
7. Hakimin Reddi 236
a. Hakimin Reddi Sebepleri 236
b. Ret Davasının Açılması 236
c. Davanın Açılması Zamanı 236
d. Esas Davaya Bakma Hakkında Karar Verilmesi 237
e. Hakimin Oturumda Reddedilmesi 239
f. Hakimin Reddi İsteminin Geri Çevrilmesi 239
g. Hakimin Çekinmesi 240
h. Zabıt Katibinin Reddi ve Çekinmesi 240
III. Mahkemenin Görevi 240
1. Görev Yönünden Yetkinin Niteliği ve Çeşitleri 240
2. Kovuşturma Evresindeki Yargılama Makamlarının Görevleri 241
3. Sulh Ceza Mahkemeleri 2014–6545 sk İle Kaldırılmıştır 242
4. Asliye Ceza Mahkemelerinin Görevi 242
5. Ağır Ceza Mahkemelerinin Görevi 242
6. Terör İhtisas Ağır Ceza Mahkemelerinin Görevi 243
7. Kaldırılan Askeri Mahkemeler 243
8. Çocuk Mahkemelerinin Görevi 244
9. Bölge Adliye Mahkemesi, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi’nin İlk Derece Mahkemesi Sıfatı İle Baktığı Davalar 244
10. Naip Hakimlik 245
11. Görevsizlik Kararı 246
12. Görev Uyuşmazlığı 247
13. Görevsizlik Kararına Karşı Kanun Yolu 247
14. Üst Görevli Mahkemenin Görev Kazanması 248
15. Görevli Olmayan Mahkemece Yapılan İşlemlerin Yenilenmesi 248
IV. Mahkemelerin Yer Bakımından Yetkisi 249
1. Yetki 249
2. Yetkiyi Belirlemede Ana Kıstas 250
3. Basın Suçlarında İstisna 251
4. İnternet Yoluyla İşlenen Suçlarda İstisna 251
5. Çek Suçlarında İstisna 252
6. Çocuk Suçlarındaki İstisnalar 252
7. Milletvekili Suçlarındaki İstisna 252
8. Yedek Kıstaslar 252
a. Yakalanma Veya Tutuklanma Yeri 252
b. Şüpheli Veya Sanığın Yerleşim Yeri 253
c. Şüpheli Veya Sanığın Türkiye’de (En) Son Adresinin Bulunduğu Yer 253
d. İlk Usul İşleminin Yapıldığı Yer 253
9. Yabancı Memleketlerde İşlenen Suçlarda Yetki 253
10. Kovuşturmanın Aktarılması 253
11. Yabancı Ülkedeki Türk Diplomatlar 254
12. Nakil Vasıtalarında İşlenen Suçlar 254
13. Çevre Suçları 255
14. Bağlantılı Suçlarda Yetki 255
15. Yetkisizlik İddiasının Zamanı 255
16. Olumlu Veya Olumsuz Yetki Uyuşmazlığı 256
17. Kanun Yolu 257
18. Yer Yönünden Yetkisiz Hakimin İşlemleri 257
19. Davanın Nakli ve Duruşmanın Başka Yerde Yapılması 258
a. Davanın Nakli ve Duruşmanın Başka Yerde Yapılması Kavramları 258
b. Davanın Nakli Sebepleri: Hukuki ve Fiili Nedenler 259
c. Dava Nakli Kararını Veren Makam 259
d. Davanın Nakli Kararının Kesinliği 259
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
TEHLİKE TEDBİRLERİ VE KORUMA TEDBİRLERİ
§ 8. TEHLİKE TEDBİRLERİ 261
I. Tehlike Tedbirlerinin Hukuki Niteliği 261
1. Tehlike Tedbiri Kavramı 261
2. Koruma Tedbiri İle Önleme Tedbiri Arasındaki Farklar 261
II. İstihbarat Amaçlı Yetkiler 262
1. Milli İstihbarat Teşkilatının Görevleri 262
2. Milli İstihbarat Teşkilatının Yetkileri 263
a. İletişimin İstihbarat Amacı İle Denetlenmesi 263
b. 2014–6532 Sk İle Verilen Yeni İstihbarat Yetkileri 265
c. Tanıklık Yasağı 266
d. Bilgi Verme Yasağı 266
e. Silah Taşıma 266
f. Teçhizat Kullanımı 267
3. MİT Mensuplarının Korunması ve Yıllık İstihbarat Raporu 267
a. MİT Mensuplarının Sorumsuzluğu 267
b. Yalan Makinası Kullanma 267
c. MİT Mensuplarına Soruşturma İzni Verilmesi ve Yargılama (m 26) 267
d. MİT mensuplarının ve yakınlarının korunması 268
e. Görev Sırasında Verilen Zararın Tazmini 268
f. MİT Sırları İle İlgili Ceza Hükümleri 268
III. Ön Alan Araştırmaları 270
IV. Valinin Önleyici Yetkileri 272
V. Suç Önlemek Amacı İle İletişimin Denetlenmesi 274
1. Haberleşmenin Gizliliği 274
2. Suç Önleme Amaçlı İletişim Denetlemesine Tabi Suçlar 274
3. Önleme Amaçlı İletişimin Denetlenmesi Tedbirine Başvurulabilecek Aşama 276
4. Önleme Amaçlı İletişim Denetlenmesinde Nedenler 276
5. Suçu Önleme Bakımından Son Çare Olma Koşulu 276
6. Suç Önleme Denetlemesi Kararı 276
7. Önleme Amaçlı İletişimin Denetlenmesinde Süre 277
8. Önleme Amaçlı İletişimin Denetlenmesi Kararında Bulunması Gereken Hususlar 277
9. İletişimin Denetlemesi İşleminin Gerçekleştirilmesi 277
10. Tedbire Son Verilmesi 278
11. Elde Edilen Bilgilerin Kullanımı 278
12. Özel İş Yerlerindeki İletişim Denetleme 278
13. Ceza İnfaz Kurumunda İletişim Denetleme 278
14. Kayıp Çocuklara İlişkin Yetkiler 278
VI. Önleme Araması 279
1. Tehlikenin Önlenmesi 279
2. Hakim Kararı Veya Yazılı Emir 279
3. Önleme Araması Kararı İstemi: “Makul Sebep” Kavramı 280
4. Önleme Araması Kararı Veya Yazılı Emri 280
a. Önleme Araması Kararı 280
b. Mülki Amirin Yazılı Emri 280
5. Önleme Araması Kararına İtiraz Sorunu 281
6. Önleme Araması Kararının Kapsadığı Yerler 281
7. Önleme Araması Kararının Uygulanması 281
8. Önleme Araması Kararı Almadan Yapılabilen İşlemler 282
9. Arama Yönetmeliğinde Gösterilen İstisnalar 283
10. Yönetmelikle “Arama” Sayılmayan Denetlemeler 284
11. Kaçakçılığın Önlenmesi 285
12. İnfaz Kurumlarında Yapılan Önleme Kontrolleri 286
13. Okullarda Yapılan Önleme Kontrolleri 286
14. Memurlarla İlgili Özel Kontrol Durumları 287
15. Avukatın Üzerinde Yapılan Önleme Araması 287
16. Genel Arama–Taramalar 288
VII. Durdurma 288
1. Durdurma Kavramı 288
2. Durdurma ve Yakalama Farkı 289
3. Durdurmanın “Makul” Sebepleri 290
a. Suç Veya Kabahatin İşlenmesini Önleme 290
b. Yakalama Amaçlı Durdurma 291
c. Tehlikeyi Önleme Amaçlı Durdurma 291
d. Hakim Kararının Yerine Getirilmesi Amaçlı Durdurma 291
4. Durdurma Yetkisinin Kullanılması 291
VIII. Önleme Yakalaması ve Muhafaza Altına Alma 293
1. Toplum İçin Tehlike Teşkil Eden Hallerin Önlenmesi İçin Yakalama 293
2. Muhafaza Altına Alma, Sınır Dışı Etmek Üzere İdari Yakalama ve İdari Gözetim 293
a. Muhafaza Altına Alma 293
b. İdari Gözetim 294
3. Polis Hukukunun Öngördüğü Yakalama Yetkileri 295
a. Durdurma Sonrası Tutma 295
b. PVSK 13 İle Düzenlenen Yakalama Türleri 296
c. Can Güvenliğini Tehlikeye Düşüreni Yakalama Yetkisi 296
d. Kolluğun Uzaklaştırma Yetkisi 297
e. Aile İçindeki Şiddet Tehlikesini Önleme Yetkisi 297
f. Emre Uymayanı Yakalama Yetkisi 297
g. Özel Güvenlik Görevlisinin Yakalama Yetkisi 297
4. Önleme Yakalamasından Sonra Hakimden Karar Alma Sorunu 298
5. Muhafaza Altına Alınan Kişinin Durumu 298
§ 9. KORUMA TEDBİRLERİ 299
I. Koruma Tedbirlerinin Muhakeme Hukuku Bakımından Görevi ve Türleri 299
II. Koruma Tedbirlerinin Özellikleri 300
1. Vasıta Oluş 300
2. Geçici Oluş 300
3. Koruma Tedbirinin Ön Şartları 301
a. Gecikmede Tehlike 301
b. Haklı Görünüş 302
c. Ölçülülük 302
§ 10. ADLİ YAKALAMA 304
I. Yakalama Kavramı 304
II. Adli Yakalama 305
1. Suçüstünde Yakalama ve Kolluk Gözaltısı 305
a. Özel Kişilerin Suçüstü Yakalama Yetkisi 307
b. Kimlik Tespiti Amacı İle Tutma 308
2. Tutuklama Yakalaması 308
3. Tutuklama Yasağı Bulunan Hallerdeki Yakalama 309
4. “Müzekkereli Yakalama 310
a. Yakalama Emri Üzerine Yakalama 310
b. Yakalama Emri Türleri 311
c. Gıyabi Tutuklama Kararı Üzerine Yakalama 312
d. Kesinleşmiş Hapis Cezasının İnfazı İçin Yakalama: Elegeçirme 312
e. Bilişim Sistemlerindeki Aranan Kişi Verilerine Dayanan Yakalama 313
III. Yakalamanın İcrası 314
1. Yakalama İşleminin Gerçekleştirilmesi 314
a. Yakalamanın Yeri ve Zamanı 314
b. Yakalama Sırasında Kolluğun Zor Kullanma Yetkisi 314
c. Kişiye Yakalandığının Açıklanması 316
d. Yakalama Sebebinin Bildirilmesi 316
e. Yakalanan Kişiye Haklarının Bildirilmesi 317
f. Yakalama Tutanağı 319
2. Cumhuriyet Savcısına Bilgi Verme 319
3. Konsolosluğa, Kanunî Yakınlara Veya Belirlediği Kişiye Haber Verme 320
4. Yakalamanın “Şikayet Hakkı Olan İlgililere” Bildirilmesi 320
IV. Özellik Taşıyan Yakalanmalar 321
1. Diplomatlık Dokunulmazlığı 321
2. Milletvekili Dokunulmazlığı 321
3. Suça Sürüklenen Çocukların Yakalanması 321
4. Basın Yolu İle İşlenen Suçlar 322
5. Kamu Görevlilerinin Yakalanması 322
6. İade Yakalaması 322
7. Avukatların Yakalanması 322
8. Yakalama Dışında Hürriyet Kısıtlaması 323
V. Gözaltına Alma 323
1. Gözaltı Kararı 323
a. CMK 91/2 Uyarınca Verilen Gözaltı Kararı 323
b. CMK 91/4 Uyarınca Kolluk Amiri Tarafından Verilen Gözaltı Kararı 324
2. Gözaltı Süreleri 324
a. Bireysel Suçlardaki Gözaltı Süresi 325
c. CMK 91/4 Kolluk Gözaltı Süresi 326
d. Terörle Mücadele Kanunu Geçici Madde 19/1–c Gözaltı Süreleri 327
e. Yakalama Emri Üzerine Yakalanan Kişilerin Gözaltı Süresi 328
f. Gözaltı Süresinin Uzatılması 328
g. İade Yakalamasında Süre 329
3. Yakalamaya Karşı Sulh Ceza Hakimliğine CMK 91/5 Başvurusu 329
4. Gözaltı Birimine Getirme ve Yapılan İlk İşlemler 330
a. Gözaltı Birimi 330
b. Hakların Tekrar Bildirilmesi 330
c. Gözaltına Alma Kararı ve Nezarethaneye Kabul 330
d. Nezarethane Defterine Kayıt 331
e. Nezarethaneye Alınacak Kişinin Üstünün Aranması 331
f. Eşyanın Tutanağı ve Saklanması 332
5. Doktora Götürme 332
6. Müdafiin Nezarethaneye Gelmesi, Dosyayı İncelemesi ve Şüpheli İle Görüşmesi 332
a. Müdafiin Dosyayı İncelemesi 332
b. Müdafiin Şüpheli İle Görüşmesi 333
7. Gözaltına Alınan Sanığın İfadesinin Alınması 333
8. Gözaltı Durumunun Sona Ermesi 333
9. Gözaltı İşlemlerinin Denetimi 334
VI. Şüphelinin Sulh Ceza Hakimliğine Çıkarılması 334
1. Sorgu 334
2. Yakalama Emri Üzerine Yakalanan Kişi Hakkında Verilen Karar 335
a. Yetkili Hakimin Yüze Karşı Veya SEGBİS Üzerinden Verdiği Karar 335
b. Yakalama Emri Üzerine, Yetkili Hakimin Verdiği Karara İtiraz ve Tutukluluk Durumunun İncelenmesi Sorunu 336
§ 11. ADLİ KONTROL VE TUTUKLAMA 336
I. Adli Kontrol 336
1. Adli Kontrol Kararı Türleri 336
a. Tutuklama Kararı Yerine Adli Kontrol 336
b. Tutuklama Yasağı Olan Hallerde Uygulanan Adli Kontrol Tedbiri 337
c. Tutukluluk Sürelerinin Dolması Nedeniyle Uygulanan Adli Kontrol Tedbiri 337
d. Suça Sürüklenen Çocuklar Hakkında Uygulanan Adli Kontrol Tedbiri 338
2. Adli Kontrol Kararının Konusu Yükümlülükler 338
a. Yurt Dışına Çıkamamak 338
b. Hakim Tarafından Belirlenen Yerlere, Belirtilen Süreler İçinde Düzenli Olarak Başvurmak 340
c. Hakimin Belirttiği Merci Veya Kişilerin Çağrılarına ve Gerektiğinde Meslekî Uğraşlarına İlişkin Veya Eğitime Devam Konularındaki Kontrol Tedbirlerine Uymak 340
d. Taşıt Kullanma Yasağı ve Sürücü Belgesini Teslim Etme Yükümü 340
e. Tedavi Veya Muayene Olma Yükümü 340
f. Güvence Yatırma Yükümü 340
g. Mağdurun Haklarını Veya Nafaka Borcunu Önceden Ödetme 342
h. Silâh Bulunduramamak Veya Taşıyamamak 342
ı. Suç Mağdurunun Haklarını Güvence Altına Almak 342
i. Aile Yükümlülüklerini Yerine Getireceğine ve Adli Kararlar Gereğince Ödemeye Mahkûm Edildiği Nafakayı Düzenli Olarak Ödeyeceğine Dair Güvence Vermek 343
j. Konutunu Terk Etmemek 343
k. Belirli Bir Yerleşim Bölgesini Terk Etmemek 343
l. Belirlenen Yer Veya Bölgelere Gitmemek Ya Da Ancak Bazı Yerlere Gidebilmek 343
m. Belirlenen Kişi ve Kuruluşlarla İlişki Kurmamak 343
3. Adli Kontrol Kararının Verilmesi 343
4. Adli Kontrol Kararının Uygulanması 344
5. Adli Kontrol Tedbirini Kaldırma Kararı 344
II. Tutuklama 345
1. Tutuklama Hakkında Genel Bilgiler 345
2. Tutuklamanın Hukuki Niteliği 347
3. Tutuklamanın İhtiyarîliği 348
III. Tutuklama Kararı Verilmesinin Koşulları 348
1. “Kuvvetli Suç Şüphesinin Varlığını Gösteren Somut Deliller” Bulunması 349
2. Tutuklama Nedeni Bulunması 349
a. Tutuklama Nedenleri 349
b. Şüpheli Veya Sanığın Kaçması, Saklanması 349
c. Delil Karartma Kuvvetli Şüphesi 350
d. Tutuklama Nedeninin Var Sayılabileceği Suçlar 351
e. Tekrar Suç İşleme Tehlikesi Sorunu: “Önleme Tutuklaması” 351
3. Ölçülülük ve Adli Kontrol Uygulamasının Yetersiz Kalması 352
4. Tutuklama Yasağı Bulunmaması 353
a. Hapis Cezasının Üst Sınırı 353
b. Suça Sürüklenen Çocuklarda Tutuklama Yasağı 353
5. Sanığa Güvence Belgesi Verilmemiş Olması 353
6. Diğer Koşullar 353
a. Muhakeme Şartı Gerçekleşmelidir 353
b. Muhakeme Ehliyetinin Bulunması Koşulu 354
c. Dava Kamu Davası Olmalıdır 354
IV. Tutuklama Kararı Verilmesi İstemi ve Tutuklama Kararının Muhtevası 354
1. Tutuklama Kararı Verilmesi İstemi 354
2. Tutuklama Kararının Verilmesi 355
3. Tutuklama Oturumu Öncesinde Müdafin Savunma Hazırlaması 356
4. Tutuklama Oturumu 357
5. Tutuklama Kararının İçeriği 358
6. Tutuklama Kararının Gerekçesi 358
7. Tutuklananın Yakınlarına Haber Verme 360
8. Tutuklama Kararına İtiraz 361
9. Hukuka Aykırı Tutuklama Kararı Veren Hakimin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu 362
a. Hukuka Aykırı Tutuklama Kararı Veren Hakimin Hukuki Sorumluluğu 362
b. Hukuka Aykırı Tutuklama Kararı Veren Hakimin Cezai Sorumluluğu 363
10. Özel Tutuklama Halleri 364
a. Özel Tutuklama Kavramı 364
b. Mal Beyanında Bulunmama 364
c. Duruşmanın Düzeninin Bozulması 364
d. Disiplin ve Zorlama Hapsi 365
e. İade Tutuklaması 365
V. Tutukluluğun Azami Süresi 366
1. Tutukluluk Süreleri 366
a. Ağır Cezalık Olmayan Suçlardaki Üst Süre 366
b. Ağır Cezalık Suçlardaki Üst Süre 366
c. Terörle Suçlarındaki Süre Uzaması İstisnası 367
2. Tutukluluk Süresinin Hesaplanması 367
3. Tutukluluk Durumunun İncelenmesi ve Verilen Karar 369
a. İnceleme 369
b. Tutukluluk Durumunun Devamı Kararının Verilmesi 370
c. Tutuklu Şüphelinin Adli Kontrol Altına Alınması 371
VI. Tutuklunun Salıverilmesi 372
1. Cumhuriyet Savcısının Tutukluyu Kendiliğinden Serbest Bırakması 372
2. Tutuklunun Salıverilme İstemi 372
3. BAM Ve Yargıtay Tarafından Salıverilme 373
4. Sağlık Nedenlerinin Salıverme Sebebi Olup Olmadığı Sorunu 373
5. Salıverme Usulü 373
6. Tutuklama Kararı İle İlgili Geçici Düzenlemeler 374
7. Salıverilenin Yükümlülükleri 375
VI. Tutuklunun Tabi Olduğu Rejim 375
1. Taban Kurallar 375
2. İnfaz Kanunundaki Düzenleme 376
§ 12. ADLİ ARAMA 377
I. Adlî Arama 377
1. Aramanın İkincil Bir Tedbir Olması 377
2. Adlî Arama Kararı Verilmesinin Ön Şartı: Makul Şüphe 378
a. Aranan Kişi Veya Şeyin Bulunabileceği Hakkında Makul Şüphe Kavramı 378
c. Aranan Kişinin Orada Bulunduğunu Gösteren “Makul” Şüphe, Şüphelinin İşlediği Sanılan Suç Bakımından İse “Basit” Suç Şüphesi Söz Konusu Olur 378
d. İhbar, “Suç Delillerinin Elde Edilebileceği Hususunda Makul Şüphe” Sayılabilir 380
e. Kolluğun Suç Delillerinin Elde Edilebileceği Hususunda Makul Şüpheyi Takdir Etme Yetkisi 381
3. Şüpheli Veya Sanık İle İlgili Arama 381
4. Şüpheli Dışındaki Diğer Kişilerle İlgili Arama 382
5. Adli Aramanın Türleri 382
II. Diğer Kanunlardaki Arama ve Elkoyma Türleri 383
1. Orman Suçlarında Arama 383
2. Avukatın Bürosunda ve Konutunda Adli Arama 383
3. Vergi Hukukunda Arama ve Elkoyma 384
III. Arama Kararı Veya Emri 384
VI. Gece Yapılan Arama 388
V. Aramanın Yapılması 389
1. Aramada Hazır Bulunabilecekler 389
2. Aramada Belge İnceleme Yetkisinin Bulunmaması 390
3. Arama Sonunda Verilen Belge 390
§ 13. ELKOYMA VE MUHAFAZA ALTINA ALMA 391
I. Elkoyma 391
II. Muhafaza Altına Alma 392
III. Eşyayı Vermeyenler Hakkında Yapılan İşlem 393
IV. Devlet Sırrı İçeren Belgenin İncelenmesi 393
V. Elkonulamayacak Mektup ve Belgeler 393
VI. Elkoyma Kararı ve Emri 394
1. Elkoyma Kararı 394
2. Elkoyma Emri 395
3. Elkoyma Emrinin Onaylanması 395
VII. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma 395
1. Hak ve Alacaklara Elkoyma Kavramı 395
a. Kazanç Müsaderesinin Tedbiri Olarak Elkoyma 395
b. Elkonabilecek ve Kayyım Atanabilecek Olan Taşınmazlar, Hak ve Alacaklar 396
2. Hak ve Alacaklara Elkoyma Kararı Vermeden Önce Rapor Alma Yükümü 396
3. Hak ve Alacak Elkoymasına Konu Teşkil Edebilecek Olan Suçlar 396
4. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoymanın Şartları 397
5. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma Kararının Uygulanması 398
6. Elkoyma Kararının Gereklerine Aykırılığın Yaptırımı 398
7. Birleşmiş Milletler Kararı Üzerine Malvarlığının Dondurulması 398
VIII. Postada Elkoyma 400
1. Haberleşmenin Gizliliği 400
2. Postada Elkoyma Hakkındaki Düzenlemeler ve Elkoyma Yetkisi 400
3. Elkoyma Konusu Gönderiler 400
4. Eşyayı Tetkik Yetkisi 400
5. İlgilisine Haber Verme 401
6. Postada Elkoyma Tedbirinin Sona Ermesi 401
IX. Elkonulan Eşyanın İadesi 401
X. Elkonulan Eşyanın Muhafazası 402
§ 14. ŞİRKET YÖNETİMİ İÇİN KAYYIM TAYİNİ 403
I. Kayyım Tayininin Koşulları 403
II. Karar Verme Yetkisi 403
III. Kayyım Tayini Tedbirinin Uygulanabileceği Suçlar 403
IV. İtiraz 404
V. Kayyımın Ücreti 404
§ 15. BİLGİSAYARLARDA ARAMA 405
I. Bilgisayarda Arama Hakkında Genel Bilgiler 405
1. Bilgisayar Verisi 405
2. Ceza Muhakemesi Hukukunda Bilgisayarlarda Arama 406
3. Siber Suç (Sanal Ortamda İşlenen Suçlar) Sözleşmesindeki Düzenlemeler 408
4. Bilgisayarlardan Elektronik Delil Elde Etme Yöntemi 411
II. Şüphelinin Kullandığı Bilgisayar, Bilgisayar Programları ve Cep Telefonunda Arama Yapılması 412
1. Bilgisayarda Arama Yapmanın Koşulları 412
a. Somut Delillere Dayanan Kuvvetli Şüphe Sebepleri Bulunduğu İçin, Soruşturma Evresinin Başlamış Olması, Fakat Kovuşturmaya Geçilmemiş Olması Koşulu 412
b. En Son Çare Olma Koşulu 412
c. Hakim Kararı 412
2. Şüphelinin Kullandığı Bilgisayar ve Bilgisayar Programı İle Bilgisayar Kütüklerinde Arama Yapma Yöntemi 413
3. Bilgisayarın Hafızasındaki E–Mailler 414
4. Şüphelinin Cep Telefonunda Arama Yapılması 415
5. Özel Kişiler Tarafından Bilgisayarda İnceleme Yapılması Olasılığı 416
6. Karar Türleri 416
III. Bilgisayara Elkoyma ve Bilgisayarın Müsadere Edilmesi 416
IV. Bilgisayarda Yapılan Arama Sonunda Elde Edilen Verinin Delil Olma Özelliği 418
1. Sağlamlık Denetimi 418
2. Bilgisayar Verisinin Delil Olmasının 11 Koşulu 420
3. Türk Hukuku 421
§ 16. İNTERNETE ERİŞİMİN ENGELLEMESİ TEDBİRİ 421
I. Koruma Tedbiri Olarak Erişimin Engellenmesi Kararı 421
II. Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hallerde İçeriğinin Çıkarılması Veya Erişiminin Engellenmesi 422
III. İçeriğin Yayından Çıkarılması ve Erişimin Engellenmesi 423
IV. Özel Hayatın Gizliliği Nedeni İle İçeriğe Erişimin Engellenmesi 424
§ 17. İLETİŞİMİN DENETLENMESİ 424
I. İletişimin Adli Amaçla Denetlenmesi Kavramı 424
1. İletişimin Denetlenmesi Kararı Verilmesinin Koşulları 425
a. Ceza Soruşturmasının Başlaması Koşulu 425
b. Somut Delillere Dayanan Kuvvetli Şüphe Sebeplerinin Varlığı Koşulu 425
c. İletişim Denetlemenin İstisnai ve “Son Çare” Olarak Kullanılması Koşulu 427
d. Başka Kanunlarda Düzenlenen İletişimin Denetlenmesi Tedbirleri 427
2. “İletişim” ve “Denetleme” Kavramları 428
a. “Genel Yetki” İle Cumhuriyet Savcısının Yaptığı Araştırma, İletişimin Denetlenmesi Kapsamına Girmez 428
b. Telekomünikasyon Yolu İle İletişim Kavramı 430
c. İletişimin Dinlenmesi 430
d. İletişimin Kayda Alınması 430
e. “Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi” 431
f. İletişimin “Tespiti” 431
3. Mobil Telefonun Bulunduğu Yerin Tespiti 432
4. İletişimi Denetlenebilen ve Denetlenemeyen Kişiler 433
a. Soruşturma ve Kovuşturma Evrelerinde Denetleme 433
b. İletişimi Denetlenebilen Kişiler 433
c. İletişimi Denetlenemeyen Kişiler 434
ca. Kendisinden Şüphelenilmeyen Kişi 434
cb. Müdafiin İletişiminin Denetlenmemesi Kuralı 435
cc. Tanıklıktan Çekinme Yetkisine Sahip Kişiler 435
cd. Hakim Veya Cumhuriyet Savcısının İletişiminin Denetlenmesi Sorunu 437
5. Dinleme, Kayda Alma ve Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi Tedbirleri Uygulanabilen Katalog Suçlar 437
a. CMK 135/8 Listesinde Yer Alan Suçlar 437
b. Listede Yer Almayan Suçların Durumu 438
c. Listeden Çıkartılan, Sonra Tekrar Eklenen Suçların Durumu 439
6. “Kesintisiz” Denetleme Sorunu 440
7. İletişimin Denetlenmesi Kararının İçeriği, Denetlemenin Süresi ve Gizlilik 440
a. Hakim Kararının Veya Savcı Emrinin Muhtevası 440
b. Yetkili Yargılama Makamı 442
c. Gerekçe Gösterme Mecburiyeti 443
d. Sulh Ceza Hakiminin İletişimin Denetlenmesi Kararına İtiraz 443
e. Cumhuriyet Savcısının Emri İle Yapılan İletişim Denetleme 444
f. Kararın Dosyada Bulundurulması Mecburiyeti 445
g. Karar Alınmadan, Hat Sahibinin Rızası İle Yapılan İletişim Denetleme 445
h. Tedbirin Süresi 446
ı. Kararın Gizliliği 447
II. İletişimin Denetlenmesinden Elde Edilen Delillerin Niteliği 448
1. Denetlemeden Elde Edilen Delillerin Niteliği 448
2. Katalogda Yer Almayan Bir Suçta; Dinleme, Kayda Alma Sinyal Bilgisinin Değerlendirilmesi, Kanuna Aykırıdır; İletişimin Tespiti Yapılabilir. 450
3. Delilin Soruşturmaya Bağlılığı İlkesi 450
III. İletişimin Denetlenmesi Kararlarının Yerine Getirilmesi 451
1. İletişimin Denetlenmesi Yöntemi 451
a. İletişimin Denetlenmesinin Gerçekleştirilmesi 451
b. Denetlemenin Yapılacağı Yer 451
2. Telekomünikasyon Hizmetlerini Veren Kurumların Durumu 452
3. Kayıtların Metin Haline Getirilmesi 452
IV. İletişimin Denetlenmesi Tedbirine Son Verilmesi ve Kayıtların İmha Edilmesi 452
V. İletişimi Denetlenen Kişiye Bilgi Verilmesi. 453
VI. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi Sırasında Tesadüfen Elde Edilen Bilgiler 453
1. İletişimin Denetlenmesi Yöntemlerinden Tesadüfen Elde Edilen Delil, Sadece CMK 135/8 Kapsamındaki Suçlarda Kullanılabilir 453
2. Tesadüfen Elde Edilen Suç Şüphesinin, “Soruşturma Başlatmak İçin Kullanılması” Sorunu 454
§ 18. GİZLİ SORUŞTURMACI GÖREVLENDİRİLMESİ 455
I. Gizli Soruşturmacı Kavramı 455
1. Gizli Soruşturmacı 455
2. Gizli Soruşturmacının Statüsü 456
3. X Muhbir 456
II. Gizli Soruşturmacının Görevlendirilmesi 457
1. Somut Delile Dayanan Kuvvetli Şüphe Sebepleri Bulunması 457
2. Başka Surette Delil Elde Edilememesi 457
3. Hakim Kararı 457
4. Soruşturmacının Kimliğinin Değiştirilmesi 458
5. Gizli Soruşturmacının Araştırmakla Görevlendirilebileceği Suçlar 458
6. Kararın Verilmesi 459
7. Kararın Saklanması 459
III. Gizli Soruşturmacının Topladığı Deliller 459
1. Koruma Tedbiri Uygulama Yasağı 459
2. Soruşturmacının Suç İşlememesi Kuralı 460
3. Delilin Soruşturmaya Bağlılığı İlkesi ve Tesadüfi Delil Yasağı 460
IV. Gizli Soruşturmacının Topladığı Delillerin Duruşmada İkame Edilmesi 460
§ 19. TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME 461
I. Teknik Araçlarla İzleme Kararı Verilmesinin Koşulları 461
1. Soruşturma Başlatılması Mecburiyeti 462
2. Somut Delile Dayanan Kuvvetli Şüphe Sebebi Bulunması Koşulu 462
3. Başka Suretle Delil Elde Edilememesi Koşulu 462
4. Katalog Suçlar 463
II. Teknik Araçlarla İzleme Kararının Verilmesi ve Uygulanması 464
1. Cumhuriyet Savcısının İstemi 464
2. Hakimin Kararının İçeriği 464
3. Süre 465
4. Teknik Araçlarla İzleme Kararının Uygulanması 466
5. Delilin Soruşturmaya Bağlılığı Kuralı ve Tesadüfi Delil Sorunu 466
III. Özel Kişiler Tarafından Yapılan Ses ve Görüntü Kayıtları 466
1. Karşılıklı Konuşmaların Gizlice Kayıt Edilmesi 466
2. Özel Kişilerin Yaptığı Video Kayıtları 467
3. Eşler Arasında Yapılan Gizli Band Kayıtları 468
4. Özel Kişinin Getirdiği Hukuka Aykırı Delile İlişkin Görüşümüz 468
5. Resmi Makamlar Tarafından Yapılan, Teknik Takip Dışındaki Gizli Kayıtlar 469
a. MOBESE Kameralarındakı Görüntüler 469
b. İfade Alma Kayıtları 469
c. Tutuklunun Bilgisi Olmadan Ses Veya Görüntüsünün Kaydedilmesi 470
6. İnsan Kulağı İle Yapılan Gizli Dinlemeden Veya Radyo İle Yapılan Konuşmaların Dinlenmesinden Elde Edilen Deliller 470
§ 20. KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT 471
I. Tazminat İstemi 471
1. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat 471
2. Tazminat İsteme Hakkını Bildirme Mecburiyeti 471
3. Süre Koşulu 472
4. Başvurulacak Mahkeme 472
5. İstem Dilekçesi 473
6. İstemin Kabul Açısından Reddi 473
7. Tazminat İsteyemeyenler 473
II. Tazminat Davasının Konusu 474
1. Kanunda Belirtilen Koşullar Dışında Yakalama ve Tutuklama 474
a. Yakalama 474
b. Tutuklama 475
c. Tutukluluğun Devamına Karar Verme 475
d. Gözaltı Süresi İçinde Hakim Önüne Çıkarılmama 477
e. Kanuni Hakları Hatırlatılmadan Veya Hatırlatılan Haklarından Yararlanma İsteği Yerine Getirilmeden Tutuklama 477
f. Tutuklanan Kişinin Makul Sürede Yargılama Mercii Huzuruna Çıkarılmaması ve Makul Sürede Hakkında Verilmemesi 477
g. Yakalandıktan Veya Tutuklandıktan Sonra Hakkında Kovuşturmaya Yer Olmadığı Veya Beraat Kararı Verilmesi 478
h. Mahkum Olan Kişinin Gözaltı Veya Tutukluluk Süresinin Hükümlülük Süresinden Fazla Olması Veya Sadece Adli Para Cezasını Gerektiren Suçtan Dolayı Yakalanan Veya Tutuklanan Kişi 478
ı. Yakalama Veya Tutuklama Nedeninin Veya Suçlamanın Bildirilmemesi 479
i. Yakalandığı Veya Tutuklandığının Yakınlarına Bildirilmemesi 479
2. Kanuna Aykırı Arama ve Elkoyma 479
III. Tazminat Muhakemesi 479
1. Dava Hakkı 479
2. İstemin Kabulü 480
3. İstemin Değerlendirilmesi 480
4. Mahkemenin Karar Verme Usulü 480
5. Maddi ve Manevi Tazminat, Avukatlık Ücreti 480
a. Maddi Tazminat 480
b. Manevi Tazminat 481
c. Avukatlık Ücreti 481
6. Kanunyolu: İstinaf 481
IV. Tazminatın Geri Alınması ve Rücu 481
1. Yargılamanın Yenilenmesi Durumunda Geri Alma 481
2. Kamu Görevlisine Rücu 482
3. Müfteriye Rücu 482
§ 21. DELİLLER 482
I. İspat Kavramı ve Deliller 482
1. İspat Kavramı 482
a. İspat Açısından Delillerin Rolü 482
b. İspatın Nispiliği 484
c. Şüpheden Sanığın Faydalanması 485
2. İspat Konusu 486
a. İspat Edilmesi Gereken Olay 486
b. İspatına İhtiyaç Olmayan Hususlar ve İstisnaları 487
3. Kimin Neyi İspat Edeceği Meselesi 488
a. Mahkemenin Delilleri Kendiliğinden Araştırması Kuralı 488
b. İspat Külfeti 488
4. Delillerin Özellikleri 489
a. Delil Gerçek Olayı Temsil Edici Olmalıdır 489
b. Mantık Kurallarına Uygun Olmalıdır 489
c. Konu İle İlgili Olmalıdır 490
d. Delil Hukuka Uygun Olmalıdır 490
e. Deliller Müşterek Olmalıdır 491
f. Bilimsel Deliller 491
5. Delillerin Sınıflandırılması 492
II. Beyan Delili: Tanıklık 494
1. Tanık Beyanı 494
2. Tanığın Gelme Yükümü 495
3. Tanığın Hakları 496
4. Tanığın Zorla Getirilmesi 496
5. Tanıklıktan Çekinme 497
a. Kendisi ve Yakınları Aleyhine Tanıklıktan Çekinme: “Nemo Tenetur” Kuralı 497
b. Akrabalık 498
c. Meslek Sebebiyle Tanıklıktan Çekinme 499
d. Devlet Sırrı İle İlgili Tanıklık 501
e. Tanıklıktan Çekinme Sebebinin Bildirilmesi 501
f. Tanıklıktan Sebepsiz Çekinme 502
6. Tanığa Yemin Verilmesi 503
a. Yemin Verilmeyen Tanıklar 503
b. Tanığa Yemin Verilmesi 504
7. Tanıkların Dinlenmesi 506
8. Yüzleştirme 508
9. Tanık Dinlemede Görüntü ve Ses Kaydı (SEGBİS) 508
10. Tanığın Tekrar Dinlemesi 509
11. Tanığa Verilecek Tazminat ve Giderler 510
12. Tanığın Korunması 510
III. Belirti Delilleri 517
1. Belirti Kavramı 517
2. Belirti Delilinin Duruşmada İkamesi 519
IV. Belge Delilleri 519
1. Delil Olabilen Belgeler: Vesika, Senet, Belge 519
2. Belgenin Sağlamlığı 520
3. Yazılı Belge 520
4. Şekil Tesbit Eden Belge 521
5. Ses ve Görüntü Tesbit Eden Belge 521
6. Bilişim Verisi Şeklindeki Belgeler 522
7. Belge Delillerinin Duruşmada İkamesi 522
V. Hukuka Uygun Bir Şekilde Elde Edilmiş Delille İspat 522
1. Kanuna Aykırı Elde Edilen Delili Yasaklamanın Amacı 522
2. Terminoloji “Kanuna Aykırılık”, “Hukuka Aykırılık” ve “Hukuka Uygunluk” 523
3. Kanuna Aykırı Olarak Elde Edilen Deliller Konusundaki Yerleşik Görüşler 524
a. “Hüküm Verirken Kullanılması Yasaklanan Deliller” Görüşü 525
aa. Konusu Bakımından Yasaklanmış Olan Deliller 525
ab. Özel Hayatın Korunması Amacı İle Yasaklanan Deliller 525
ac. Elde Edilmesinde Uygulanan Metod Dolasıyısle Yasaklanan Deliller 526
ad. “Korunan Hak ve Hukuki Menfaat” Görüşü 526
4. Yetki Sınırı Aşılarak Elde Edilen Delil 528
5. Adil Yargılama Hakkı ve Bunun Delil Elde Etme Yetkisi İle İlişkisi 528
6. Sanık Hakları Teorisi 529
7. İstisnai Hallerde Kullanılabilen Kanuna Aykırı Yöntemle Elde Edilen Deliller 530
8. Hukuka Uygun Olarak Elde Edilen Delilin, Başka Bir Davada Kullanılamaması Kuralı 531
9. Yabancı Ülkede Türk Kanunlarına Aykırı Yöntemlerle Elde Edilen Deliller Açısından İstisnalar 531
10. Delil Yasaklarının Uzak Etkileri Sorunu 532
11. Delilin Dosyadan Çıkartılması Sorunu 533
12. Kanaatimiz 534
VI. Hukuka Aykırı Bir Şekilde Elde Edilen Delillere Örnekler 535
1. Kanuna Aykırı Olarak Durdurma 535
2. Arama ve Elkoyma İşlemindeki Kanuna Aykırılıklar 536
3. Özel Kişiler Tarafından Elde Edilen Deliller 537
4. Yakalama İşlemlerindeki Hukuka Aykırılıklar 538
a. Yakalanan Kişinin Haklarını Öğrenme Hakkı’nın İhlali 538
b. Yakalanan Kişinin Susma Hakkının İhlali 538
c. Yakalanan Kişinin İsnadı Öğrenme Hakkının İhlali 538
d. Yakalanan Kişinin Hakim Önüne Çıkarılma ve Sorguya Çekilme Hakkının İhlali. 539
5. İfade Alma İlgili Kurallara Aykırılık 539
a. İfade Alma Veya Sorgu Sırasında Müdafiin Hazır Bulunmaması 539
b. Müdafiin Şüpheli İle Görüştürülmemesi 539
c. “Yasak Sorgu Yöntemlerinin Uygulanmamasını Talep Etme” Hakkı 539
d. “İfade Alma Sayılmayan” Konuşmaların Akibeti 540
e. Hakların Kullandırılmamasının Sonucu 540
İKİNCİ KİTAP:
CEZA MUHAKEMESİNİN YÜRÜYÜŞÜ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
İLK DERECE MUHAKEMESİ
§ 22. CEZA MUHAKEMESİNİN EVRELERİ 543
I. Ceza Muhakemesinin Evreleri ve Morfolojik Prensipler 543
1. Organiklik Prensibi 543
a. Derece 543
b. Evre 544
c. Aşama 545
d. Bölüm 545
e. Hadise 545
2. Gelişme Prensibi 545
3. Uygunluk Prensibi 545
4. CMK’nın Soruşturma ve Kovuşturma Evreleri 546
5. Bizim Kabul Ettiğimiz Muhakeme Şeması 546
a. Suça İlişkin Araştırma İşlemleri 546
b. Kısa Soruşturma 547
c. Ara Soruşturma (İddianamenin Kabul Veya İadesi Aşaması) 547
d. Kovuşturma Evresi 548
§ 23. SORUŞTURMA EVRESİ 549
I. Soruşturma Evresinin Organları 549
II. Soruşturma Evresinin Özellikleri 550
III. Suçun İşlendiğinden Bilgi Edinme 552
1. Suçun Öğrenilmesi ve Soruşturmaya Başlama 552
2. Araştırma Yaparak Kendiliğinden Öğrenme 552
3. Şikayet ve Benzeri Kurumlar 553
4. İhbar 553
5. Gizli Haber Verme 554
6. Suç Duyurucu Rapor 554
7. Şüpheli Ölümün İhbarı 554
8. Medya’nın Suç Haberi Toplaması ve Sanık Hakları 555
IV. Ceza Soruşturmasının Başlaması 556
1. Ceza Soruşturması 556
2. Soruşturmaya Yer Olmadığı Kararı (SYOK) 557
3. Asıl Ceza Davasında Şüphenin Kuvvet Dereceleri 559
a. Makul Sebep ve Makul Şüphe Kavramları 559
b. Soruşturma Evresinin Başlaması “Suç İşlendiği İzlenimi Veren Hal”: Başlangıç Şüphesi 559
c. Kovuşturma Evresine Geçilmesi: Yeterli Şüphe 560
4. Tali Ceza Davalarındaki Şüphenin Kuvvet Dereceleri 560
V. Araştırma Mecburiyeti 561
1. Araştırma Mecburiyeti Kavramı 561
2. Adli Görevlerin Başlaması 562
VI. Adli Araştırmalar ve Koruma Tedbirleri 562
§ 24. CEZA MUHAKEMESİ ŞARTLARI 563
I. Ceza Muhakemesi Şartı Kavramı 563
II. Ceza Muhakemesi Şart ve Engelleri 564
1. Şikayet Şartı 564
a. Şikayet Kavramı 564
b. Şikayetin Soruşturma Evresindeki Rolü 564
c. Şikayetin Gayesi 565
d. Şikayetin Belli Bir Formülü Yoktur 566
e. Fiil Şikayet Edilir 566
f. Yazılı Şekil Şartı 566
g. Failin Gösterilmesi Gerekmez; Şikayet Sirayet Eder 567
h. Şikayet Süresi 568
ı. Şikayet Hakkından Vazgeçme 569
i. Şikayetin Uzlaşma İle İlişkisi 571
j. Yabancı Devletin Şikayeti 571
2. Yazılı Başvuru Şartı 572
3. İstem (Talep) Şartı 574
4. Mütalaa Şartı 575
5. İzin Şartı 576
6. Kamu Yararı Şartı 577
7. Diplomatlık Dokunulmazlığının Kalkması Şartı 577
8. Yasama Dokunulmazlığı 578
9. Kamu Görevlisi Dokunulmazlığının Kalkması Şartı 580
a. Memur Dokunulmazlığı 580
b. Hakimlik Dokunulmazlığı 580
c. Savcılık Dokunulmazlığı 581
d. Avukatlık Dokunulmazlığı 581
e. Noterlik Dokunulmazlığı 581
f. Askerlik Dokunulmazlığının Kalkması Şartı 581
g. Seçim Dokunulmazlığının Kalkması Şartı 582
h. Karşılıklılık Şartı 582
10. Şüphelinin Hayatta Olması Şartı 583
11. Sanığın Çocuk Veya Akıl Hastası Olmaması Şartı 583
12. Kabahatüstü (Suçüstü) Yakalanma Şartı 584
13. Ceza Muhakemesi Şartı Olarak Görev 584
14. “İddianamenin” ve “İddianamenin Kabulü Kararının” Hukuken Geçerli Olması Şartı 584
15. Uzlaşma Veya Önödeme Teklif Edilmesi Şartı 584
a. Uzlaşma Teklif Edilmesi 584
b. Önödeme Usulünün Denenmesi 585
16. Asıl Ceza Davasının Süresinde Açılması Şartı 585
17. Dava Zaman Aşımının Dolmuş Olmaması Şartı 585
18. Bekletici Meselenin Çözülmesi Şartı 586
19. Sanığın Türkiye’de Bulunması Şartı 586
20. Gaipliğin Kalkması Şartı 586
21. Durma Sebebinin Kalkması Şartı 586
22. Aynı Davaya Bakılmakta Olmaması Şartı 586
23. Yargı Bulunmaması Şartı (Ne Bis in Idem) 587
24. Yeni Delil Veya Yeni Olay Meydana Çıkması Şartı 587
25. Ceza Muhakemesi Şartı Sayılmayan Haller 587
§ 25. SORUŞTURMA İŞLEMLERİ 588
I. Suçu Araştırma Yetkisi 588
1. Genel Yetki ve Özel Yetki 588
2. Doğrudan Araştırma ve Dolayısıyla Araştırma 588
3. Re’sen Delil Araştırma 589
II. İfade Alma Veya Sorgu İçin Çağrı, Zorla Getirme 589
1. İfadesi Alınacak Kişinin Davetiye İle Çağırılması 589
a. Davetler 589
b. Kolluğun Davet Etme Yetkisi 590
2. Zorla Getirme 591
a. Zorla Getirme Kişi Özgürlüğünü Kısıtlar 591
b. Şüphelinin Zorla Getirtilmesi 592
c. Sanığın Duruşma İçin Zorla Getirtilmesi 593
d. Tanığın Zorla Getirilmesi 593
e. Bilirkişinin Zorla Getirtilmesi 594
III. İfade Alma ve Sorgu. 594
1. “İfade Alma” ve “Sorgu” Kavramları 594
2. Yakaladıktan Sonra İfade Alma, Gözaltında Tutulan Şüphelinin Veya Serbest Olan Kişinin İfadesinin Alınması 595
a. Yakalama Sonrası İfade Alma 595
b. Gözaltına Alınan Şüphelinin İfadesinin Alınması 596
c. Serbest Olan Kişinin İfadesinin Alınması 596
3. İfade Alma Sayılan ve Sayılmayan Sorular 596
4. Kimlik Tespiti 598
5. Suçlamanın Bildirilmesi 599
6. Müdafi Seçme ve Baro Tarafından Görevlendirilmesini İsteme, Hukuki Yardımdan Yararlanma Hakları ve Bunların Bildirilmesi 599
7. Hakların Bildirilmesi ve Hakları Kullanmaktan Vazgeçme Sorunu 600
a. Hakların Bildirilmesi 600
b. Hakları Kullanmaktan Vazgeçme Sorunu 601
8. Yakınlarına Haber Verme Mecburiyeti 602
9. Lehe Delil Toplanmasını İsteme Hakkı 602
10. Susma Hakkı 603
a. Susma Hakkı Pasif Haklardandır 603
b. Susma Hakkının Bilinip Bilinmemesi Sorunu 603
c. Susma Hakkı Bildirilmesinin İstisnası Yoktur 604
d. Bazı Tali Ceza Davalarında Susma Hakkı Bildirilmesi Gerekmez 604
e. Müdafiin İfade Alma Sırasındaki Konumu 604
11. İfadenin Sesli ve Görüntülü Olarak Kaydedilmesi Mecburiyeti (SEGBİS) 605
12. İfade Alma Veya Sorgu Oturumu 605
13. İfade Veya Sorgu Tutanağı 606
14. Şüphelinin Beyanının Özgür İradesine Dayanması 606
a. İfade Alma ve Sorguda Yasak Usuller 606
b. Kötü Davranma 607
c. İşkence 607
d. İlaç Verme 607
e. Yorma 607
f. Aldatma 607
g. Cebir Veya Tehditte Bulunma 607
h. Bazı Araçları Kullanma 607
ı. Kanuna Aykırı Yarar Vaat Etme 608
15. Yasak Usuller “Mutlak Delil Yasağı” Oluşturur 608
16. Kolluğun İkinci Kez İfade Alması Yasaktır 608
IV. Keşif 609
1. Keşif İlk Derece Mahkemesi Tarafından Yapılır 609
2. Soruşturma Evresindeki “Teftiş” İle “Keşif” Farklı İşlemlerdir 609
3. Keşif Kararı ve Keşfin Yapılması 609
4. Keşifte Hazır Bulunabilenler 611
V. Yer Gösterme 611
1. Oluşumu 611
2. Kendisini Suçlamama Hakkı 612
3. Yer Göstermenin Yapılması 612
4. Hükümlü ve Tutukluya Yer Gösterme İşlemi Yaptırılması 613
VI. Teşhis 613
1. Kavram 613
2. Aleyhe Delil Verme Yasağı ve Sıraya Dizme Usulü 613
3. Resimden Teşhis 614
4. Müdafiin Konumu 615
a. Teşhiste Hakların Bildirilmesi 615
b. Duruşmada Yüzleştirme ve Teşhis Hakkında 615
5. Teşhiste Yapılan Hukuka Aykırılık Örnekleri 616
VII. Gözlem Altına Alınma 618
VIII. Beden Muayenesi 619
1. Beden Muayenesi Tedbirinin Amacı 619
2. Şüphelinin Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması 622
a. İç Beden Muayenesi 622
b. Karar Verme Yetkisi, Karara İtiraz ve Yasaklanan Deliller 622
c. Hakim Kararı Alınmasına Rağmen İlgilinin Muayeneye Rıza Göstermemesi 623
d. Sağlık İçin Zararlı Olmama Koşulu 625
e. İşlemi Yapabilen Kişiler 625
f. Cezanın Ağırlığı Koşulu 626
g. Şüphelinin Dış Beden Muayenesi 627
2. Alkol Muayenesi 627
3. Mağdur ve Diğer Kişilerin İç ve Dış Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması 629
4. Çocuğun Soybağının Tespiti İçin Karar 630
5. Tanıklıktan Çekinme Sebepleri İle Muayeneden Veya Vücuttan Örnek Alınmasından Kaçınma 632
6. Kadının Muayenesi 633
7. Beden Muayenesi ve Aleyhe Delil Vermeye Zorlanamama Yasağı 633
IX. Moleküler Genetik İncelemeler ve DNA Veri Bankaları 634
1. Moleküler Genetik İncelemelerin Taşıdığı Özellikler 634
2. Moleküler Genetik İnceleme Yapılmasının Koşulları 635
3. Yargıtay Kararlarında Moleküler Genetik İncelemeler 640
4. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Görüşü 642
5. DNA Veri Bankaları 645
6. DNA Veri Bankaları Konusunda Uluslararası Düzenlemeler 647
a. Avrupa Konseyi 647
b. Prüm Sözleşmesi 647
c. Mukayeseli Hukuktaki Diğer Düzenlemeler 648
7. DNA Verileri ve Milli DNA Veri Bankası Kanunu Tasarısı 650
X. Fizik Kimliğin Tespiti 652
1. Kavram 652
2. Fizik Kimlik Bilgilerinin Yok Edilmesi 652
3. Teşhise Yarayan Kayıtlar 653
XI. Parmak izinin kayda alınması 653
1. Kavram 653
2. Parmak İzleri Kayıt Altına Alınabilen Kişiler 653
3. Sistemde Yer Alan Parmak İzi Kayıtlarının Kullanılması 655
4. Sisteme Kayıtlı Olan Parmak İzlerinin ve Fotoğrafların Silinmesi 655
5. Fotoğrafların Polis Hukukuna Göre Kayda Alınması 656
6. Polis Hukuku Amaçlı Kayıtlar İle Ceza Muhakemesi Amaçlı Kayıtlar Arasındaki Fark 656
XII. Ölünün Beden Muayenesi 657
1. Ölünün Kimliğini Belirleme 657
2. Otopsi 658
3. Yeni Doğanın Cesedinin Adli Muayenesi 658
4. Zehirlenme Şüphesi 659
§ 26. SORUŞTURMA EVRESİNİN SONA ERMESİ 659
I. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar 659
1. Soruşturmasının Sona Ermesi 659
2. Maddi Mesele Bakımından Verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar 659
3. Hukuki Mesele Bakımından Verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar 660
4. Takdirilik Sistemi Kapsamında Verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar 660
5. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Sonrasında Verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar 660
6. Uzlaşma Gerçekleşince Verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar 660
7. Önödemedeki KYOK 660
8. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararın Bildirilmesi 661
8. Kararın Kesin Hüküm Etkisi 661
II. “Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara” İtiraz 662
1. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz 662
2. Suçtan Zarar Görenin İtiraz Yetkisi 663
3. Şüphelinin İtiraz Etme Yetkisi Sorunu 663
4. Şüphelinin Hukuki Konumu 664
5. İtiraz Yöntemi 664
6. İncelemenin Yapılması 664
7. Verilebilen Kararlar 665
8. Takdirilik Sistemi 665
9. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararına İtirazın Sulh Ceza Hakimliğince İncelenmesi İle Sona Eren Muhakemenin Dirilmesi 666
10. Etkin Soruşturma Yapılmaması Üzerine Yeniden Soruşturma Açılması 666
11. Kamu Davası Açmak Üzere İddianame Düzenlenmesi 666
§ 27. KAMU DAVASININ AÇILMASI 666
I. Kamu Davası Kavramı ve Kamu Davası Açılmasındaki Sistemler 666
1. Kamu Davası 666
2. Kamu Davası Açmada Mecburilik ve Takdirilik Sistemleri 667
II. Kamu Davası Açmada Takdir Yetkisi 668
1. CMK 171/1 Kapsamında Savcının Takdir Yetkisi 668
2. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi 668
a. CMK 171/2 Kapsamındaki Takdir Yetkisi 668
b. Yeterli Şüphenin Varlığı Koşulu 668
c. Uzlaşmanın Önceliği 669
d. CMK 171/3. Fıkradaki Diğer Koşullar 669
e. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararına İtiraz 669
f. Deneme Süresinde Verilen Kararlar 670
III. Kamu Davasının Mecburiliği Sistemi 670
1. Kamu Davası Açma Mecburiyeti 670
2. Araştırma Mecburiyeti 670
3. Mecburilik Sisteminin Uygulanma Koşulu 671
4. Kamu Davasının Mecburiliği İlkesinin Yarar ve Zararları 672
5. Kamu Davasının Kendiliğindenliği ve Devamlılığı 672
IV. İddianamenin Düzenlenmesi ve Mahkemece İncelenmesi 672
1. Delillerin Yeterli Şüphe Oluşturması 672
2. Görevli ve Yetkili Mahkemeye Hitaben Düzenlenme 673
3. İddianamede Yer Alması Gereken Diğer Hususlar 673
4. Ara Soruşturma 673
V. İddianamenin İadesi 674
1. CMK 170. Maddeye Aykırı Olarak Düzenlenen İddianame Kavramı 674
2. Suçun Sübutuna Etki Edeceği Mutlak Sayılan Bir Delilin Toplanmamış Olması Kavramı 674
3. Önödeme Veya Uzlaşma Usulünün Uygulanmaması 674
a. Önödeme Uygulanmaması 674
b. Uzlaşma Teklif Edilmemesi 675
4. Yargıtay’ın İddianamenin İadesi İle İlgili Kararları 675
a. Tavsif Hatası 675
b. Sevk Maddesindeki Değişiklik İddianamenin İadesi Sebebi Değildir 676
c. Kimlik Bilgilerinin Eksik Olması İade Nedeni Olmaz 676
d. Sağlık Raporu Alınmaması 676
e. İfade Almadan İddianame Düzenlenmesi Mümkündür 677
f. Görevsizlik Veya Yetkisizlik Nedeni İle İade Kararı Verilemez 678
g. Eksik Soruşturma İade Nedeni Değildir 679
h. Etkin Pişmanlık İşlemlerinin Yapılmaması İade Nedenidir 679
5. Otomatik Kabul 680
6. İade Sonrası Savcılık İşlemleri 680
7. İddianamenin İadesi Yolunun Kapanması 680
8. İddianamenin İadesi Kararına Karşı Kanun Yolu 680
VI. İddianamenin Kabulü Kararı; Kamu Davasının "Açılmış Olması". 681
1. Kamu Davasının Açılmış Olması 681
2. Kovuşturma İşlemleri 681
3. Kovuşturma Evresinin Özellikleri 682
a. Sözlülük 682
b. Açıklık 682
c. Bağlılık 683
d. Yüze Karşılık 683
4. Kovuşturma Evresinin Aşamaları 683
§ 28. DURUŞMA HAZIRLIĞI 683
I. Duruşma Gününün Belirlenmesi 683
II. Duruşmada Hazır Bulunması Gereken Kişilerin Çağırılması 684
1. Çağrı Kavramı 684
2. Hazır Bulunması Gereken Kişilerin Çağırılması 684
3. Duruşma İçin Zorla Getirme 684
4. Tutuklu Sanığın Duruşmaya Çağrılması 685
5. Çağrıyı Yapma Yetkisi Mahkemeye Aittir 685
6. Mahkemenin Re'sen Tanık Veya Bilirkişi Çağırma Yetkisi Düzenlenmemiştir 685
III. İddianamenin Tebliği 686
1. Kabul Edilen İddianamenin Tebliği 686
2. Taslak İddianamenin Tebliği Sorunu 686
3. Savunma Hazırlama Süresi 687
a. Koruyucu Süre 687
b. Süreye Uymamanın Yaptırımı 687
c. Savunmayı Hazırlamak İçin Verilen Sürenin, "Yeterli" Olması Gerekir 687
IV. Sanığın Tanık veya Bilirkişi Davet Ettirmek, Savunma Delili Toplanmasını İstemesi 688
1. Duruşma Hazırlığında Savunma 688
2. Duruşma Hazırlığının Delil Toplama Bölümü 688
3. Tanığın Duruşmaya Çağrılması 689
4. Bilirkişi Veya Uzmanın Davet Edilmesini İstemek 689
5. Sanığın Delil Toplanması İstemi Hakkında Verilen Karar 690
6. Cumhuriyet Savcısına Bildirim 690
7. Savunma Tanıklarının İddia Makamına Bildirilmesi 690
8. İddia Tanıklarının Savunma Makamına Bildirilmesi 690
V. Duruşma Hazırlığında İstinabe ve Keşif 690
1. İstinabe 690
2. Naiple Veya İstinabe Yoluyla Tanık Veya Bilirkişi Dinlenmesi 692
a. Hastalık Veya Malüllük Nedeniyle Naiple Veya İstinabe Yoluyla Dinleme 692
b. Konutunun Yargı Çevresi Dışında Olması Nedeniyle Naiple Veya İstinabe Yoluyla Dinleme 692
c. Davayı Gören Mahkemenin Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Naiple Veya İstinabe Yoluyla Dinleyememesi 693
d. İstinabe Olunan Mahkemenin Büyükşehir Belediye Sınırı İçindeki İstinabeyi Yapma Mecburiyeti 693
e. Tutuklu Sanığın Durumu 693
3. Görüntülü ve Sesli İletişim Tekniği Kullanılarak Tanık Veya Bilirkişi Dinlenmesi (SEGBİS) 694
4. Tanık Veya Bilirkişilerin Dinleneceği Günün Bildirilmesi 694
5. Duruşma Hazırlığında Yapılan Keşif ve Muayene 695
§ 29. DURUŞMANIN YAPISI 695
I. Duruşmanın Açıklığı 695
1. Muhakeme Hukuku İşlemlerinin Açıklığı 696
a. Gizli Yapılan İşlemler 696
b. Kimlik Bilgilerinin Gizliliği 697
2. Açıklığın Kaldırıldığı Haller 697
a. Duruşmanın Kapalı Yapılmasının Kararı 697
b. Kapalılık Kararının Gerekçesi 698
c. Kapalı Duruşmada Hazır Bulunma İzni 698
d. Zorunlu Kapalılık 698
e. Ses ve Görüntü Alıcı Alet Kullanma Yasağı 699
f. Duruşmanın Açıklığı İlkesinin İhlalinin Yaptırımı 699
3. Basın Özgürlüğü ve Aleniyet 700
a. Basın Özgürlüğünün Sınırları 700
b. Açık Duruşmanın İçeriğinin Yayımlanmasının Yasaklanabilmesi 701
II. Duruşmaya Ara Vermeme Kuralı 702
1. Duruşmanın Kesiksizliği 702
2. Duruşmaya Ara Verilebilen İstisnai Haller 702
3. Ara Verilmesini İsteme Hakkının Sanığa Bildirilmesi Mecburiyeti 703
4. Ek Savunma İçin Süre Verilmesi 703
III. Duruşmanın Düzeninin Sağlanması 704
1. Duruşmada Düzeni Sağlama Görevi 704
2. Salondan Çıkarma Yetkisi ve Disiplin Hapsi 704
3. Sanığın Dışarı Çıkarılması ve Duruşmanın Yokluğunda Sürdürülmesi 705
4. Duruşma Sırasında İşlenen Suç 705
IV. Duruşmada Hazır Bulunan Süjeler 706
1. Hakim 706
a. Hakimin Değişmemesi Kuralı 706
b. Mahkeme Başkanının Diğer Görevleri 707
ba. Şekil Bakımından İdare İşlemleri 707
bb. Sanığın Sorgusunu Yapmak 707
bc. Delillerin Ortaya Konmasını Yönetmek 707
2. Cumhuriyet Savcısı 708
a. Duruşma Savcısı 708
b. Birden Çok Savcı Veya Müdafi 709
3. Zabıt Katibi 709
4. Tercüman 710
a. Muhakemenin Dili 710
b. Tercümanın Görevlendirilmesi 710
c. Engelli Sanıkların Tercümanı 710
d. Tercümana Ödenen Ücret 710
e. Sanığın İstemi Üzerine Görevlendirilen Yardımcı Tercüman 711
f. Tercüman Listeleri 711
5. Müdafi 711
a. Müdafiin Duruşmada Hazır Bulunma Yükümü 711
b. "Duruşmaya Gelmeyerek Savunma" Girişimleri 712
c. Sanık Hazır Bulunmasa Da, Müdafii Hazır Bulunmaya Yetkilidir 712
d. Sanığın Temsil Edilmesi 712
6. Sanık 713
a. Sanığın Duruşmada Hazır Bulunması ve İstisnaları 713
aa. Sanığın Duruşmada Hazır Bulunma Hakkı ve Mecburiyeti 713
ab. Sanık Hakkında Zorla Getirme Kararı Verilmesi 713
ac. Sorgu Yapmadan Davanın Gıyapta Bitirilebileceği Haller 714
ad. Sanığın Duruşmanın Devamı Süresince Hazır Bulunması İçin Alınan Tedbirler (CMK 194/1) 714
ae. Davanın Sanığın Yokluğunda Bitirilebileceği Haller 715
af. Yoklukta Duruşma 715
ag. Sanığın Duruşma Salonundan Çıkarılması Kararı 715
b. Duruşmada Hazır Bulunmaktan Bağışık Tutulma 715
ba. Sanığın Duruşmada Hazır Bulunması Temel İlkedir 715
bb. Müdafiin Yetkili Kılınmış Olması Gerekir 716
bc. Bağışık Tutulan Sanığın İstinabe Suretiyle Sorgusu 716
bd. Görüntülü ve Sesli İletişim Tekniği İle Sorgu 716
be. Tutuklu Sanıkların Durumu 717
bf. Yurt Dışında Bulunan Sanıkların Durumu 717
c. Sanık Hazır Bulunmaksızın Yapılan Duruşmalarda Eski Hale Getirme 717
d. Sanığı Duruşmaya Getirmek İçin Yakalama Emri Verilmesi 718
§ 30. DURUŞMANIN YÜRÜYÜŞÜ 719
I. Duruşmanın Açılması ve Başlatılması 719
1. Duruşmanın Başında Yapılan İşlemler 719
a. Duruşmanın Açılması ve Bir Başka Güne Bırakılması 719
b. Duruşmanın Başlaması ve Yapılan İşlemler 719
c. Duruşmanın Açılması ve Duruşmanın Başlaması Arasındaki Fark 719
2. Tanıkların, Bilirkişilerin ve Uzmanın Yoklaması 720
3. Duruşmaya Başlama Kararı 720
4. İddianamenin Kabulü Kararının Okunması 721
5. Sanığın Kimliğinin Tespiti 721
6. Sanığa suçlamanın anlatılması 721
a. Sanığa iddianın anlatılması 721
b. İddianame Yerine Geçen Belge 722
c. Yetkisizlik Kararının Okunması 723
7. Önödemenin Veya Uzlaşmanın Hatırlatılması 723
8. İlk Talî Davaların Açılması 724
II. Duruşmada Yapılan Sorgu 724
1. Sorgunun Önemi 724
2. Sorgu Yöntemi 725
III. Delillerin Ortaya Konulması ve Delil İkamesi İsteminin Reddi 726
1. Delil İkamesi İsteminin Reddi 726
2. Delilin Ortaya Konmasının Reddi Kararının Gerekçesinin Yazılması Mecburiyeti 727
3. Delilin Ortaya Konmasından Vazgeçilmesi 727
4. Delil Veya Olayın Geç Bildirilmesi Ret Sebebi Olmaz 728
5. Mazeretsiz Gelmeyen Sanığın Yokluğunda Ortaya Konulan Deliller 728
IV. Anlattırıcı Soru ve Çapraz Sorgu 729
V. Esas Hakkında Mütalaalar 729
1. Soruşturma Evresinde Tarafların Görüşlerinin Alınması 729
2. Kovuşturma Evresinde Verilen Kararlar Öncesinde Görüş Alma 730
3. Esas Hakkındaki Mütalaa 730
4. Tartışmada Söz Alma Sırası 730
5. Tartışmanın İçeriği 731
6. Cevap Verme Hakkı 731
VI. Sanığın Son Söz Hakkı 731
VII. Hüküm Vermek İçin Müzakere 732
1. Duruşmadan Sonuç Çıkarma Müzakeresi 732
2. Müzakerenin Yönetimi ve Oyların Toplanması 733
VIII. Kararlarda Oybirliği Veya Oy Çokluğu 734
1. Kararların Oylanması 734
2. Karşı Oy ve Gerekçesi 735
§ 31. HÜKÜM 735
I. Hüküm Kavramı 735
1. Hüküm Vermenin Kollektif Oluşu 735
2. Çelişme 736
3. Mütalaa Niteliğinde Hüküm 736
4. Karar Niteliğinde Hüküm 737
5. Kesin Hüküm 738
6. Hükmün Mecburiliği Meselesi 738
7. Karşı Görüş Bildirme İmkanının Verilmesi Mecburiyeti 739
II. Hükmün Unsurları 739
1. Maddi ve Hukuki Mesele 739
2. Hükmün “Sonuç” Kısmı 740
3. Gerekçeli Karar ve Kısa Karar 741
III. Gerekçe Kavramı; Hükmün Gerekçesi 742
1. Gerekçe Kavramı 742
a. Psikolojik Anlamdaki Hükmün Gerekçesi 742
b. Gerekçenin Yararları 742
c. Gerekçelerin Zararları 742
d. Yazılı Hukuk ve AİHM Kararlarındaki Durum 743
2. Gerekçede Bulunması Gereken Noktalar 743
3. Kararların Gerekçeli Olması 744
4. Hükmün Gerekçesi 745
a. Mahkumiyet Kararının Gerekçesinde Gösterilmesi Gereken Hususlar (CMK 230/1) 745
b. Beraat Kararının Gerekçesinde Gösterilmesi Gereken Hususlar 745
c. Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararının Gerekçesinde Gösterilmesi Gereken Hususlar 745
IV. Hükmün Konusu 746
1. Yargılanacak Uyuşmazlığın Belirtilmesi 746
2. Fiili Nitelendirmede Mahkemenin Serbest Olması 746
3. Tavsif Değişikliği 747
a. Tavsif Nedeni İle Ek Savunma Verilmesi 747
b. Bildirimlerin Hem Sanığa, Hem de Müdafie Yapılması 749
V. Hakimin Kararını Duruşmaya Getirilmiş ve Huzurunda Tartışılmış Delillere Dayandırma Mecburiyeti 750
1. Delillerin Doğrudan Doğruyalığı İlkesi 750
2. Sözlülük İlkesi 750
VI. Delillerin Hakimin Vicdani Kanaati İle Serbestçe Takdir Edilmesi 750
1. Vicdani Delil Sistemi 750
2. Delillerin Değerlendirilmesi (Takdiri) 751
a. Delillerin Sağlamlık Bakımından Değerlendirilmesi 751
b. Delillerin “Hukuka Uygunluk” Bakımından Değerlendirilmesi 751
3. Sübut Konusunda Hüküm Faaliyeti 752
4. Tecrübe Kaidesi İle İlgili Faaliyet 752
5. Karine 752
VII. Hüküm fıkrası 753
1. Hükmün "Türk Milleti Adına" Verilmesi 753
2. Hükmün Başında Yazılacak Noktalar 753
3. Hükmün Gerekçesinin En Geç Onbeş Gün İçinde Dava Dosyasına Konulması 754
4. Karar ve Hükümlerin Bunlara Katılan Hâkimler Tarafından İmzalanması 754
§ 32. HÜKÜM TÜRLERİ 754
I. Beraat Kararı 754
1. Yüklenen Fiilin Kanunda Suç Olarak Tanımlanmamış Olması 754
2. Yüklenen Suçun Sanık Tarafından İşlenmediğinin Sabit Olması 755
3. Yüklenen Suç Açısından Failin Kast Veya Taksirinin Bulunmaması 755
4. Yüklenen Suçun Sanık Tarafından İşlenmesine Rağmen, Olayda Bir Hukuka Uygunluk Nedeninin Bulunması 755
5. Yüklenen Suçun Sanık Tarafından İşlendiğinin Sabit Olmaması 755
6. Derhal Beraat Kararı Verilebilen Durumlar 757
II. Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı 757
1. Kusur Bulunmaması Nedeniyle Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı 757
a. Yaş Küçüklüğü, Akıl Hastalığı 758
b. Zorunluluk Hali, Meşru Savunmada Sınırın Aşılması, Hata 758
2. Etkin Pişmanlık, Şahsi Cezasızlık vb. Nedenlerle Verilen Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı 758
III. Mahkumiyet Hükmü 759
IV. Güvenlik Tedbiri Hükmü 759
V. Davanın Reddi Kararı 761
1. Yargının Otoritesi 761
2. Ne Bis in Idem 761
3. Kesin Hüküm 762
4. Maddi Mesele Bakımından Kesin Hüküm 762
5. Ceza Mahkemesince Verilen ve Kesinleşen Hükmün Hukuk Mahkemesi Hakimini Bağlayıp Bağlamayacağı Konusu 762
VI. Düşme Kararı 763
1. Davayı Düşüren Sebepler 763
2. Düşme Kararının Verileceği Zaman 764
VII. Görevsizlik Kararı 764
VIII. Durma Kararı 765
IX. Yargılama Giderleri 766
1. Muhakemenin Gerektirdiği Giderler 766
2. Yargılama Giderleri Konusunda Karar Verilmesi 766
3. Cezaya Mahkumiyette Yargılama Giderleri 767
a. Sanığın Mahkum Olması 767
b. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararına İtirazda Yargılama Giderleri 767
c. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Halinde 767
d. Hüküm Kesinleşmeden Sanığın Ölmesi Halinde Yargılama Giderleri 768
e. Aynı Sanığın Birleştirilen Davalarında Yargılama Gideri 768
f. İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Yargılama Gideri 768
4. Beraat Veya Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararında Yargılama Giderleri 768
5. Diğer Bazı Haller 768
6. Karşılıklı Hakaret Halinde Gider 769
7. Kanun Yolu Davasında Gider 769
8. Adli Tatil 770
X. Hükmün Açıklanması 771
1. Duruşmanın Sona Ermesi 771
a. Dar Manada Duruşmanın Sona Ermesi 771
b. Duruşmadan Sonuç Çıkarma Evresinin Başlaması 771
c. Duruşmadan Sonuç Çıkarma Evresi İle Birlikte Geniş Manada Duruşmanın Sona Ermesi ve Hükmün Verilmesi 771
2. Hükmün Açıklanması (Tefhimi) 771
§ 33. HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI 772
I. Sanığın Rızasının Ceza Muhakemesinde Rol Oynadığı Haller 772
1. Kamu Davasının Mecburiliği Prensibinin Rızaya Dayalı İstisnaları 772
2. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Hukuki Niteliği 772
II. HAGB Kararı 773
1. HAGB Kararı Verilemeyen Haller 773
a. HAGB’nin Uzlaştırma ile İlişkisi 773
b. Devrim Kanunları ve Çek Kanunu 774
c. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Gözönünde Tutulması 774
2. HAGB Kararı Verilmesinin Önkoşulları 775
a. Mahkumiyet Hükmü Kurulmuş ve Cezanın Belirlenmiş Olması Koşulu 775
b. Cezaya İlişkin Önkoşul 775
c. Sanığın Kabul Etmesi Koşulu 775
3. HAGB Kararı Verilmesinin Özel Koşulları 776
a. Sanığın Daha Önce “Kasıtlı” Bir Suçtan Mahkum Olmamış Bulunması 776
b. Mahkemece Sanığın Yeniden Suç İşlemeyeceği Konusunda Kanaata Varılması 776
c. Zararın Giderilmesi 776
d. Zararın Giderilememesi 777
4. HAGB Kararı Verilmesinin Sonuçları 777
a. Mahkumiyet Hükmünün Hüküm Doğurmaması 777
b. Denetimli Serbestlik Uygulama Mecburiyeti 777
c. Seçenek Yaptırımlara Çevirememe 778
d. Zamanaşımının Durması 778
e. HAGB Kararının Sisteme Kayıt Edilmesi 778
5. HAGB Kararına Karşı Kanun Yolu 778
a. İtiraz 778
b. İstinaf 779
c. Kanun Yararına Bozma 780
III. Denetimli Serbestlik Süresinde Veya Sürenin Sonunda Verilebilen Kararlar 781
1. Yükümlüklere Uyma Halinde Düşme Kararı Verilmesi 781
2. Yükümlülüklere Uymama Halinde Hükmün Açıklanması 781
3. Yeni Bir Mahkumiyet Hükmü Kurulması 781
IV. Çocuk Ceza Hukukundaki HAGB 781
V. Kesinleşmiş Hükümlerde HAGB 781
BEŞİNCİ BÖLÜM:
ÖZEL YARGILAMA USULLERİ
§ 34. GAİP VE KAÇAKLARIN YARGILANMASI 783
I. Gaiplerin Ceza Muhakemesindeki Durumu 783
1. Gaibin Tanımı 783
a. Bulunduğu Yer Bilinmeyen 783
b. Yurt Dışında Bulunup da Yetkili Mahkeme Önüne Getirilemeyen 783
c. Yetkili Mahkeme Önüne Getirilmesi Uygun Bulunmayan Kişi 783
2. Gaip Hakkında Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı Verilebilir 783
3. Gaip Hakkında Delil Toplama ve Koruma Tedbiri Uygulama 784
4. Naip Hakim ve İstinabe Olunan Mahkeme 784
5. Tutuklamama Güvencesi Belgesi 784
II. Kaçakların Yargılanması 785
1. Kaçak Tanımı 785
2. Kaçak Kararı Verilmesi 785
3. Kaçak Hakkında Yapılan Kovuşturma 786
4. Kaçak İçin Zorunlu Müdafi Görevlendirilmesi 786
5. Zorlama Amaçlı Elkoyma 786
a. Amaç 786
b. Ölçülülük 786
c. Kayyım Tayini 786
d. Zorlama Amaçlı Elkoyma Kararı Kapsamındaki Suçlar 787
e. El Koyma Kararının Uygulanması ve Kaldırılması 787
f. Kaçağın Bakmakla Yükümlü Olduğu Yakınlarına Yardım Kararı 787
g. Kanun Yolu 787
6. Kaçak Hakkında Yoklukta Tutuklama Kararı Verilebilmesi 788
§ 35. MÜSADERE MUHAKEMESİ 788
I. Suçta Kullanılan Veya Suçtan Meydana Gelen Eşyanın Müsaderesi 788
1. Kamu Davası Açılmaması, Esasla Birlikte Müsadere Kararı Verilmemesi 788
2. Müstakil Müsadere Davası Açabilenler 789
3. Müsadere Duruşması ve Karar 789
4. Müsadere Davasında Elkoyma 789
II. Suç Konusu Olmayan Eşyanın Müsaderesi 790
III. Kanun Yolu 790
1. Müstakil Müsadere Kararına Karşı İstinaf 790
2. Suç Konusu Olmayan Eşyanın Müsaderesine İtiraz 791
§ 36. TÜZEL KİŞİNİN CEZA MUHAKEMESİNDE TEMSİLİ 791
I. Tüzel Kişi Hakkında Yaptırım Uygulanması Sorunu 791
1. Ceza Sorumluluğunun Sübjektifliği 791
2. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması 791
3. Ceza Sorumluluğu Bulunan Tüzel Kişiler 792
4. Tüzel Kişi İle Uzlaşma 792
5. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 793
II. Tüzel Kişinin Faaliyeti Çerçevesinde İşlenen Suçların Muhakemesi 793
1. Tüzel Kişinin Organ Veya Temsilcisinin Duruşmaya Kabul Edilmesi 793
2. Tüzel Kişinin Kamu Davasına Katılması 793
§ 37. UZLAŞTIRMA 793
I. Uzlaştırma ve Uyuşmazlığın Saptırılması 793
1. Uyuşmazlıkların Alternatif Yöntemlerle Halledilmesi 793
2. CMK’daki Uzlaştırma ve HMK’daki Arabuluculuk 794
II. Ceza Muhakemesi Kanunun Uzlaştırma Sistemi 795
1. Uzlaştırma, Yaptırım Benzeri Olan Bir Kurumdur 795
2. Şikayet Şartının Gerçekleşmesi Koşulu 796
3. Suça İlişkin Araştırma Yapılması ve Yeterli Şüphe 796
4. Uzlaştırma Teklifinin Yapılması 796
5. Şüphelinin Uzlaştırmadaki Hakları 797
6. Birden Çok Fail Bulunması Halinde Uzlaştırma 798
7. Mağdurun Uzlaştırmadaki Hakları 798
III. Uzlaşmaya Tabi Olan Suçlar 798
1. Soruşturulması ve Kovuşturulması Şikayete Bağlı Suçlar, Uzlaşmaya Tabidir 798
2. TCK’da Yer Alan Uzlaştırmaya Tabi Suçlar 799
3. Çocuklar Bakımından Uzlaştırmaya Tabi Suçlar 802
4. Özel Kanunlarda Uzlaştırmaya Tabi Suçlar 804
IV. Uzlaştırmaya Tabi Olmayan Suçlar 805
1. Uzlaştırma Uygulanamayan Bağlantılı Suçlar 805
2. Uzlaştırma Uygulanamayan Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar 806
3. Uzlaştırma Uygulanamayan Önödemeye Tabi Suçlar 806
4. Uzlaştırma Uygulanamayan, Mağduru Kamu Tüzel Kişisi Olan Suçlar 806
V. Uzlaştırmacı Olabilenler: Avukat Veya Hukukçu, Cumhuriyet Savcısı 806
1. Uzlaştırmacının Tarafsızlığı 806
2. Uzlaştırma Bürosunca Görevlendirilen Uzlaştırmacı Avukat. 807
3. Hukuk Öğrenimi Görmüş Kişiler Arasından Uzlaştırmacı Görevlendirilmesi 808
VI. Uzlaştırma İşlemlerinin Yürüyüşü 808
3. Baro Tarafından Yapılması Gereken Hususlar 809
4. Uzlaştırmacıya Ödenen Ücret 809
5. Uzlaştırma İlkeleri 810
6. Süreler 810
7. Uzlaştırma Oturumu Öncesi Yapılan Hazırlık Evresi 810
VII. Uzlaştırma Müzakereleri Aşaması 811
1. Tanışma ve Uzlaştırmacının Giriş Konuşması 811
2. Bilgi Toplama Aşaması (Doğrudan Soru ve Çapraz Sorgu) 811
3. Halledilmesi Gereken Problemleri Sınırlama ve Daraltma Evresi 812
4. Ayrı Yerlerde Toplanma 812
5. Tarafların Tekliflerini Belirleme Evresi 812
6. Müzakere Aşaması 812
7. Uzlaştırma Sureti ve Edim 813
a. Uzlaştırma ve Edimin Belirlenmesi Aşamasında Dikkat Edilecek Hususlar 813
b. Edim 813
8. Raporun Düzenlenmesi Aşaması 813
9. Haricen Uzlaştırma 814
10. Edimin İfa Edilmesi ve Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi 814
11. Hukuk Davası Açmak İçin Zamanaşımı Sorunu 814
a. Uzlaşmama Durumunda Tazminat Davası Açma Sorunu 814
b. Uzlaşmaya Rağmen Edimin Yerine Getirilmemesi 814
c. Hukuk Davalarının Zamanaşımı 814
12. Mahkeme Tarafından Uzlaştırma 815
13. Çocuk Hukukundaki Uzlaştırma 816
ALTINCI BÖLÜM:
KANUN YOLLARI
§ 38. KANUN YOLLARINA BAŞVURMA HAKKI 817
I. Kanun Yolu Muhakemesinin Gayesi ve Görevi 817
1. Denetim Muhakemeleri ve Kanun Yolu Kavramı 817
2. Kanun Yolu Muhakemesinin Niteliği 818
3. Kanun Yoluna Başvurmak, Bir İnsan Hakkıdır 818
II. Kanun Yoluna Başvurabilenler 819
1. Şüpheli ve Sanığın Kanun Yolu Davası Açması 819
a. Serbest Olan Şüpheli Veya Sanığın Başvurusu 819
b. Tutuklunun Kanun Yoluna Başvurması 820
2. Avukatın Başvurma Hakkı 820
a. Müdafiin Kanun Yolu Başvurusu 820
b. Başvurunun Sanığın Açık Arzusuna Aykırı Olmaması Kuralı 821
c. Müdafiin Kanun Yoluna Başvurmaması 821
d. Müdafiin Kanun Yoluna Başvurma Yetkisinin Sona Ermesi 822
3. Yasal Temsilci ve Eşin Dava Hakkı 822
4. Medenî Bakımdan Sorumlunun ve Üçüncü Şahısların Kanun Yolu Davası 823
5. Cumhuriyet Savcısının Kanun Yoluna Başvurma Yetkisi 823
a. Kararı Veya Hükmü Veren Mahkemenin Yargı Çevresindeki Cumhuriyet Savcısı 823
b. Başka Mahkemenin Yargı Çevresindeki Cumhuriyet Savcısı 824
c. Cumhuriyet Savcısının Açtığı Kanun Yolu Davasının Lehe Veya Aleyhe Oluşu 824
6. Katılanın Kanun Yoluna Başvurma Yetkisi 824
a. İlk Derece Muhakemesinde Katılan Sıfatını Almış Bulunanlar 824
b. Katılan Sıfatını Alabilecek Surette Suçtan Zarar Görmüş Olanlar 825
7. Olağanüstü Kanun Yolu Davası Açabilenler 826
a. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtirazı Davası Açabilenler 826
b. BAM Cumhuriyet Başsavcısının İtirazı Davası Açabilenler 826
c. Kanun Yararına Bozma Davası Açabilenler 826
d. Yargılamanın Yenilenmesi Davası Açabilenler 826
III. Kanun Yolu Dâvasının Açılması 826
1. Kanun Yolu Muhakemesinde İddia Hakkı 826
2. Karardan Önce Kanun Yolu Davası Açılamaz 827
3. Kanun Yoluna Başvurma Hakkının Öğretilmesi 827
4. Başvuru Süresi 827
5. İstek Koşulu 827
a. Yazılı Başvuru 827
b. Sözle Başvuru 828
c. İsteğin Koşulsuz Olması Şartı 828
d. Otomatik Açılma 828
6. Vazgeçme, Geri alma 829
a. Vazgeçme ve Geri Alma Farkı 829
b. Müdafiin Vazgeçmesi Veya Geri Alması, Vekaletname İbrazı 829
c. Küçükler ve Müdafiin Vazgeçme Veya Geri Alması 829
d. Cumhuriyet Savcısının Vazgeçme Veya Geri Alması 830
7. Kanun Yoluna Başvuru Harcı 830
8. Başvurulacak Makam 830
9. Kanun Yolunun Belirlenmesinde Hata 830
10. Karardan Zarar Görmek Şartı 831
11. Davanın Kabulü Kararı 831
IV. Kanun Yolu Dâvasının Açılmasının Sonuçları 831
1. Kesinleşmenin Engellenmesi 832
a. Kesinleşmenin Engellenmesi ve Muhakemeye Devam Olunması 832
b. Ceza İnfazının Geri Bırakılması Veya Durması 832
c. Mahkûmiyet Dışındaki Kararların Yerine Getirilmesinin Mümkün Olması 833
2. Yargılamanın Üst Mahkemeye Devredilmesi 833
3. İncelemenin İstekle Bağlı Olması 833
4. Verilecek Kararın Kanun Yolu Dâvası Açmayanlara Tesir Etmemesi 833
5. Verilecek Kararın Kesin Olması 834
6. Aleyhe Değiştirmeme Mecburiyeti Doğması: Reformatio in Peius 834
a. Kavram 834
b. İtirazdaki Durum 835
c. İstinaf ve Yargılamanın Yenilenmesindeki Durum 835
d. Temyizdeki Durum 835
§ 39. İTİRAZ 836
I. İtiraz Yolunun Niteliği 836
1. İtirazın Olağan Kanun Yolu Oluşu 836
2. İtirazda Maddi Meselenin İncelenmesi 836
II. İtiraz Olunabilen ve İtiraz Olunamayan Kararlar 837
1. Kanunun İtirazı Kabul Ettiği Haller 837
a. Hâkimlik Makamı Kararları 837
b. İtiraz Olunabilen Mahkeme Kararları Kanunda Gösterilmiştir 837
c. Savcılık İşlemleri 837
2. İtiraz Olunamayan Kararlar 838
a. Mahkemenin Hüküm Şeklinde Verdiği Karar 838
b. Mahkemenin Ara Kararları 838
c. İtiraz Edilemeyen Hakimlik Kararları 838
d. Yargıtay Kararları 838
e. İtiraza Müsait Olmayan Kararlar 839
III. Tutuklama Kararına ve Yakalama Emrine İtiraz 839
1. Tutuklama Kararına İtiraz 839
a. Sulh Ceza Hakimliği Veya Mahkemece Verilen Tutuklama Kararı 839
b. Tutuklamama Kararına İtiraz Üzerine, Merci Tarafından Verilen Tutuklama Kararına İtiraz 839
c. Tutuklu Şüphelinin Salıverilme İstemi Hakkında Verilen Karara İtiraz 840
2. Yakalama Emrine İtiraz 840
a. Soruşturma Evresinde Sulh Hakimi Tarafından Düzenlenen Yakalama Emrine İtiraz 840
b. Kovuşturma Evresinde Mahkeme Tarafından Düzenlenen Yakalama Emrine İtiraz Sorunu 840
IV. İtiraz Yolunda Yargılama Makamı 841
1. İtiraz İçin Başvurulacak Makam 841
2. İtirazı İnceleyen Makam 841
a. Sulh Ceza Hâkimliği Kararlarına Yapılan İtirazlar 841
b. Sulh Ceza Hakimliğinin Tutuklamama Kararına Yapılan İtiraz Üzerine Verilen Tutuklama Kararına İtiraz 842
c. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi Tarafından Verilen Kararlara Yapılacak İtirazların İncelenmesi 842
d. Ağır Ceza Mahkemesi İle Ağır Ceza Mahkemesinin Başkanı Tarafından Verilen Kararlara İtirazı İnceleyen Makam 842
e. Naip Hâkim Kararlarına Yapılan İtirazların İnceleyen Makam 842
f. Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairelerinin Kararları İle Yargıtay Ceza Dairelerinin Esas Mahkeme Olarak Baktıkları Davalarda Verdikleri Kararlara Yapılan İtirazlar 842
g. Yapılan Değişikliğin Değerlendirilmesi 842
V. İtiraz Dâvasının Açılması ve Sonuçları 843
1. İddia Hakkı 843
2. İtiraz Süresi ve İtiraz Tali Davasının Açılması 843
3. Kararı Veren Makamın İtiraz Edilen Kendi Kararını Düzeltme Yetkisi 843
4. İtirazın Yerine Getirmeyi Engellememesi 844
5. İtiraz Tali Davasında Karşı Görüş Alınması 844
6. İtirazın İncelenmesi 844
7. İtiraz Üzerine Verilen Islah Kararı 845
8. İtiraz Üzerine Verilen Kararın Kesinliği; Kanun Yararına Bozma Yolu 845
§ 40. İSTİNAF 846
I. İstinaf Hakkında Genel Bilgiler 846
1. İstinafta Maddi ve Hukuki İnceleme Yapılması 846
2. İstinafın Leh ve Aleyhindeki Görüşler 847
3. CMK’nın Kabul Ettiği İstinaf Genişletilmiş Temyizdir 847
4. İstinafta Yargılama Makamı 847
5. İstinafta İddia Makamı 848
6. Bölge Adliye Mahkemesi Adalet Komisyonu 848
II. İstinaf Edilebilen ve Edilemeyen Hükümler 848
1. İstinaf Edilebilen Hükümler 848
a. İlk Derece Mahkemelerinin Hükümleri 848
b. Hükme Esas Teşkil Eden Ara Kararlar 849
c. Diğer Kanunlarda Temyiz Teriminin Kullanıldığı Haller 849
d. İstinaf Atlanarak Doğrudan Temyiz Davası Açılabilen Hal 849
2. İstinaf Edilemeyen Hüküm Veya Kararlar 849
a. 3000 TL Adli Para Cezasına Mahkumiyet Hükümleri 849
b. 500 Gün Adli Para Cezasına Kadar Beraat Hükümleri 850
c. Durma Kararı 850
d. Soruşturma Evresinde Verilen Kararlar 850
e. HAGB Kararının İstinaf ve Temyiz Edilmesi Sorunu 850
f. Kesin Olarak Verilen, İstinaf Edilemeyen Kararların İnsan Hakları Açısından Değerlendirilmesi 851
III. İstinaf Davasının Açılması 851
1. İstem Şartı 851
a. Davasız Yargılama Olmaz İlkesi 851
b. Otomatik İstinaf 851
2. Başvurulacak Mahkeme ve Süre Koşulu 852
a. İstinaf Süresi 852
b. Asliye Ceza Mahkemelerinde İstinaf Süresi 852
c. İstinafta Eski Hale Getirme 852
3. Karardan Zarar Görme Koşulu 853
4. İstinaf Nedeni ve Gerekçe Gösterme Mecburiyeti Yoktur 853
a. Sanık İle Katılanın Başvuru Nedenlerini Göstermek Mecburiyeti Yoktur 853
b. Cumhuriyet Savcısının İstinaf Nedenlerini Gerekçeleri İle Birlikte Gösterme Mecburiyeti 855
c. İstinaf Nedenleri ile Gerekçelerinin Sonradan Bildirilmesi 855
5. İstinaf Davası Açabilenler 856
IV. İstinaf Davası Açılmasının Sonuçları 857
1. Hükmün Kesinleşmesinin Önlenmesi ve Esas Hakkındaki İncelemenin Üst Mahkeme Tarafından Yapılması 857
2. İlk Derece Mahkemesinin Hükmünün Gerekçesinin Açıklanması 857
3. İstinaf İsteminin İlk Derece Mahkemesi Tarafından İncelenmesi 858
a. Kabul Edilebilirlik İncelemesi 858
b. İstinaf İsteminin İlk Derece Mahkemesi Tarafından Reddedilmesine Karşı, Bölge Adliye Mahkemesinin Karar Vermesini İsteme 858
c. İstinaf İsteminin Kabul Edilmesi Halinde İstinaf Dilekçesinin Tebliği 859
d. Dosyanın Bölge Adliye Mahkemesine Gönderilmesi 859
e. Koruma Tedbirlerinin Uygulanması Sorunu 859
4. Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısının Görevleri 860
5. BAM Tarafından Yapılan Ön İnceleme 860
a. Yer İtibarı İle Yetki Sorunu 861
b. BAM Tarafından Yapılan Kabul İncelemesi 861
c. Ön İncelemede Verilen Kararlara Karşı İtiraz 861
6. Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesinin Dosya üzerinden Yaptığı Esas İncelemesi ve Kovuşturma 861
a. Dosya Üzerinden Verilen “İstinaf Başvurusunun Esastan Reddi Kararı” 862
b. Dosya Üzerinden Verilen “Hukuka Aykırılık Giderilerek İstinaf Başvurusunun Esastan Reddi Kararı” 862
c. İlk Derece Mahkemesinin Kararının Bozulması Kararı 863
d. Davanın Yeniden Görülmesi Kararı 863
7. Duruşma Hazırlığı 864
a. Görev Sorunu 865
b. Delil İkamesinin Kapsamı Konusunda Geçici Bir Karar Verilmesi ve Duruşmada Ortaya Konacak Olan Delillerin Getirtilmesi 865
c. Raportör Üyenin İnceleme Raporu Hazırlamakla Görevlendirilmesi 866
d. Yeni Olay ve Yeni Delil Araştırılması 867
e. Tanık ve Bilirkişilerin Çağırılması 867
f. Sanığın Çağırılması 867
g. Müdafiin Çağırılması 868
h. Duruşma Hazırlığında SEGBİS Yöntemiyle Tanık veya Bilirkişi Dinlenmesi 868
ı. Duruşma Gününün Saptanması 869
V. İstinaf Duruşması 870
1. İstinaf Duruşmasının Özellikleri 870
a. İstinafın İkinci Derece Olmasına Bağlı Özellikler 870
b. İstinaf Duruşması 870
2. İnceleme Raporu 871
a. İnceleme Raporu Hazırlamakla Görevlendirilen Üye 871
b. İnceleme Raporunun İçeriği ve Raporun Sunulması 871
c. İnceleme Raporunun Hukuki Niteliği 873
3. İlk Derece Mahkemesinin Gerekçeli Hükmünün Anlatılması 873
a. İlk Derece Mahkemesince Verilen Hükmün Anlatılması 873
b. Daha Önce Kesinleşmiş Olan Kararlar ile Yapılan Tespitlerin Bağlayıcılığı 874
4. Sanığın Sorgusu 875
5. İlk Derece Mahkemesinde İkame Edilen Delillerin Tutanaklarının Okunması 875
a. İstinaf Duruşmasında Belge Okuma İstisnalarının Genişletilmesinin Nedeni 875
b. İstinafta Maddi Gerçeğin Araştırılması Koşulu 876
c. İlk Derecede Düzenlenen Tanık Dinleme Tutanağı, Bilirkişi Raporu ve Yapılan Keşfin Tutanağının Okunması 877
d. İlk Muhakemede Yapılan Ses ve Görüntü Kayıtlarının Yazıya Dökülmüş Şeklinin İstinaf Duruşmasında Okunması 877
6. İstinaf Duruşmasında Delillerin Ortaya Konulması 877
7. İstinaf Duruşmasında Esas Hakkında Mütalaa 878
8. İstinaf Duruşmasının Tutanağı 878
VI. Bölge Adliye Mahkemesinin Esas Hakkında Verdiği Kararlar ve Yeni Hüküm 878
1. Bölge Adliye Mahkemesinin Esas Hakkında Verdiği Kararlar 878
2. Bölge Adliye Mahkemesinin Duruşma Yaparak Verdiği Yeni Hüküm 878
3. Aleyhe Değiştirme Yasağı 879
4. Direnme Yasağı 879
5. Bölge Adliye Mahkemesinin Yeni Hükmüne Karşı Kanun Yolu 880
a. İstinaf Duruşmasında Kullanılabilen Hukuki Çare 880
b. Bölge Adliye Mahkemesinin Hükmüne Karşı Olağan Kanun Yolu 880
c. Olağanüstü Kanun Yolu 880
§ 41. TEMYİZ 881
I. Temyiz Kanun Yolu Hakkında Genel Açıklamalar 881
1. Temyiz Kanun Yolunun Gayesi ve Görevi 881
2. Yargıtay 882
3. İçtihat Yaratma ve İçtihatları Birleştirme 882
4. Mukayeseli Hukuktaki Gelişmeler 883
II. Temyiz Nedeni 884
1. Temyiz Nedeninin Çeşitli Görünümleri 884
a. Temyiz Nedeni, Temyiz Sebebi ve Bozma Nedeni 884
b. Ultra Petita Kuralı 884
2. Temyiz Nedeni Olarak "Hukuka Aykırılık" 884
a. Terminoloji 884
b. Hukuki Meselenin İncelenmesi 885
c. Maddi Ceza Hukukuna Aykırılık, Muhakeme Hukukuna Aykırılık 885
3. Temyiz Nedeni Olan Hukuka Aykırılığın Kapsamı 886
4. Hukuka Uygun Bir Şekilde Elde Edilmiş Delil 888
a. Delilin Kanuna Aykırı Olarak Veya Hukuka Aykırı Yöntemle Elde Edilmesi 888
b. Temyiz Nedeni Olan Hukuka Aykırılık 888
c. Suç Unsuru Olan Hukuka Aykırılık 889
5. Hukuka Kesin Aykırılık Halleri 889
6. Temyiz Nedeni Olan Hukuka Aykırılık Türleri 889
a. Yazılı Hukuka Aykırılık 889
b. Yazılı Olmayan Hukuka Aykırılıklar 890
c. İçtihadî Hukuka Aykırılıklar 890
d. İlmî Hukuka Aykırılıklar 890
e. Maruf ve Meşhur Olan Şahsî Bilgide Hatalar 890
f. Tecrübe Kaidesine Aykırılıklar 890
7. Bozma Sebebi Sayılmayan Temyiz Nedenleri 890
III. Temyiz Edilebilen Hüküm ve Kararlar 891
1. Bölge Adliye Mahkemesi Hükmü 891
2. Bölge Adliye Mahkemesinin Hükmüne Esas Teşkil Eden Ara Kararlar 891
3. Tali Ceza Muhakemesinde Verilen Kararların Temyiz Edilmesi Sorunu 892
4. Suçlunun İadesi Kararı 892
IV. Temyiz Edilemeyen Hükümler 892
1. İlk Derece Mahkemesinin CMK 223 Uyarınca Verdiği Hüküm 892
2. İstinaf İncelemesi Sırasında Verilen "İlk Derece Mahkemesinin Kararının Kaldırılması Kararı" 893
3. Temyiz Edilemeyen BAM Hükümleri 893
a. Bozma Kararı 893
b. İstinaf Başvurusunun Esastan Reddi Kararı 893
c. Cezayı Artırmayan BAM Kararları 894
d. İki Yıl Hapis Cezasını Gerektiren Suçlar ve Bunlara Bağlı Adli Para Cezalarına Dair BAM Kararları 894
e. Seçenek Yaptırımlara İlişkin BAM Kararları 894
f. Adlî Para Cezasını Gerektiren Suçlarda Verilen Hükümlere İlişkin BAM Kararları 894
g. Sadece Müsadereye İlişkin Olan Kararın İstinaf Başvurusunun Reddine Dair BAM Kararı 895
h. İstinaf Edilen Beraat Kararı Hakkında BAM Tarafından da Beraat Kararı Verilmesi ve İstinaf Başvurusunun Esastan Reddi Kararı 895
ı. Davanın Düşmesine, Ceza Verilmesine Yer Olmadığına, Güvenlik Tedbirine İlişkin İlk Derece Mahkemesi Kararları İle İlgili Olarak Bölge Adliye Mahkemesince Verilen Bu Tür Kararlar Veya İstinaf Başvurusunun Reddine Dair Kararlar 895
i. Yukarıdaki Bentlerde Yer Alan Sınırlar İçinde Kalmak Koşuluyla Aynı Hükümde, Cezalardan ve Kararlardan Birden Fazlasını İçeren Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 896
V. Temyiz Davasının Açılması ve BAM Tarafından Yapılan Kabul İncelemesi 896
1. Temyiz İstemi ve Süresi 896
a. Temyiz İstemi 896
b. Temyiz Süresi 897
c. Temyizde Eski Hale Getirme 898
2. Hükmün Kesinleşmesinin Engellenmesi 898
3. Temyiz Sebebinin Gösterilmesi Mecburiyeti 898
a. Temyiz Sebebi 898
b. Hukuki Meselenin Denetlenmesi 899
c. Temyizde Gerekçe Gösterme 900
4. Temyiz İsteminin BAM Tarafından Kabul Açısından İncelenmesi 901
a. Temyiz Süresinin Geçmesi 901
b. Temyiz Edilemeyecek Hüküm Olması 901
c. Temyiz Edenin Buna Hakkı Olmaması 901
d. Temyiz Gerekçesinin Gösterilmemesi 901
5. Kabul Açısından Ret Kararına Karşı Kanun Yolu 902
VI. BAM Tarafından Kabul Edilen Temyiz Davası Üzerine Yargıtay’da Yapılan İşlemler 902
1. Temyiz İstemini Kabule Şayan Bulan BAM Kararı 902
2. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Tebliğnamesi 903
3. Temyiz Davasının Kabule Şayan Olup Olmadığı Konusunda Yargıtay Kararı 904
4. Yargıtaydaki İnceleme 905
a. Dosya Üzerinden İnceleme 905
b. Duruşmalı İnceleme 905
c. Duruşmada Usul 905
5. Temyiz Muhakemesindeki İncelemenin Kapsamı 906
a. İstem Dışı İnceleme Yapılamaması 906
b. Maddi Ceza Hukukundaki Aykırılığa Dayanan Temyiz İsteminde İncelenecek Hususlar 908
c. Muhakeme Hukukundaki Aykırılığa Dayanan Temyiz İsteminde İncelenecek Hususlar 908
VII. Temyiz İncelemesinin Sonunda Verilen Kararlar 908
1. Temyiz İsteminin Esastan Reddi Kararı (Onama) 908
2. Bozma Kararı 909
a. Yargıtay Tarafından Verilen Hükmün Bozulması 909
b. Bozma Sebebi Olan ve Olmayan Hukuka Aykırılıkların İlamda Gösterilmesi 910
ba. Bozma Sebebi Olan Hukuka Aykırılıklar 910
bb. Hükme Tesirsiz Hukuka Aykırılıklar 910
bc. Cezanın Artırılamayacağı Hallerde Sadece Cezayı Artırmaya Yol Açacak Aykırılıklar (Aleyhe Değiştirme Yasağı) 911
bd. Sadece Sanık Yararına Konulmuş Olan Normlara, Sanık Aleyhine Bozma Sonucu Doğurabilecek Aykırılıklar 911
be. Ayrı Bir Talî Dâva Açılması İle Giderilecek Aykırılıklar 912
c. Hükme Esas Teşkil Eden İşlemlerin Bozulması 912
d. Hükmün Bozulmasının Diğer Sanıklara Etkisi 912
3. Düşme Kararı 913
4. Yargıtayın İstisna Olarak Esas Hakkında Karar Vermesi: Islah Kararı 914
a. Genel Bilgiler 914
b. Beraat, Düşme, Sabit Cezaya Hükmetme Halleri 915
c. Cezanın En Alt Derecesinin Uygulanması Durumunda 915
d. Kanunun Madde Numarasının Yanlış Yazılması 915
e. Sonradan Yürürlüğe Giren Kanun 915
f. Yaş Küçüklüğü 915
g. Cezada Artırım Veya İndirim Hatası 916
h. TCK 61’deki Sırada Hata 916
ı. Yargılama Gideri 916
5. Yargıtay Hükmünün Gönderileceği Makam 916
a. Onama ve Islah Hükümleri 916
b. Bozma Kararı 916
6. Yargıtay Hükmünün Açıklanması 917
VIII. Bozmadan Sonraki Derece 917
1. Bozma Kararına Direnme 917
a. Yargıtayın Bozma Kararına Karşı Direnme Hakkı 917
b. Uyma Veya Direnme Kararı Verme Duruşması 918
c. Direnme Kararını Temyiz Etme Yetkisi 919
2. Bozmaya Uyma 920
a. Bozmaya Uymadan Sonraki Muhakemenin Özellikleri 920
b. Serbestlik Kuralı 920
c. Serbestlik Kuralının İstisnaları 922
ca. Sadece Sanık Lehindeki Kanun Yolu Dâvası Üzerine Daha Ağır Ceza Verilmemesi 922
cb. Sanık Lehine Bozmadan Sonra Sonucun Ağırlatılamaması 922
cc. Sanık Aleyhine Temyiz Edilişte de Aleyhte Temyizin Çizdiği Tavanın Aşılamaması 922
cd. Cezanın Artırılamayacağı Hallerde Sadece Cezayı Artırmaya Yol Açacak Aykırılıklar 922
3. Uymadan Sonra Verilen Hükme Karşı Kanun Yolu 923
§ 42. KESİN HÜKMÜ ORTADAN KALDIRAN OLAĞANÜSTÜ YOLLAR 923
I. Kesin Hükmün Ortadan Kaldırılması 923
II. Muhakemenin Dirilmesi Yolu 925
§ 43. BAM VE YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISININ İTİRAZ YETKİSİ VE KARAR DÜZELTME 925
I. BAM Cumhuriyet Başsavcılığının İtiraz Yetkisi 925
II. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi 926
1. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Konumu 926
2. Yargıtay Başsavcısının İtirazı Olağan Üstü Kanun Yoludur 926
3. Başsavcının İtirazı Davası Açılabilen Haller 927
4. Başsavcılığın İtirazı Davasının Açılması 928
a. Başsavcılığın İtiraznamesi 928
b. Süre 928
c. Yerine Getirmenin Geri Bırakılması 928
d. Başsavcının İtirazı Davasının Görülmesi 929
5. Verilen Kararlar 929
II. Karar Düzeltme 929
1. CMK 308/2’deki Karar Düzeltme 929
2. 5560 sK m. 8’deki Karar Düzeltme 929
§ 44. KANUN YARARINA BOZMA 930
I. Kanun Yararına Bozma Kavramı 930
1. İçtihat Birliğinin Sağlanması Sorunu 930
2. Kabahatlerde Kanun Yararına Bozma Uygulanması Sorunu 930
3. Kanun Yararına Bozma Yolunun Hukuki Niteliği 931
II. Kanun Yararına Bozma Yoluna Başvuru Koşulları 931
1. Yargılama Makamı Kararı İstinaf Veya Temyiz İncelemesinden Geçmeden Kesinleşmelidir 931
2. Bu Yol Sanık Aleyhine Sonuç Vermemelidir 932
III. Kanun Yararına Bozma Davasının Açılması 933
IV. Kanun Yararına Bozma Muhakemesi 933
V. Kesinleşen Kararın Bozulması 933
1. Davanın Esasını Çözmeyen Karar 934
2. Mahkumiyet Hükmünün Davanın Esasını Çözmeyen Yönüne İlişkin Bozma Kararı 934
3. Davanın Esasını Çözen ve Mahkumiyet Kararı Olmayan Hüküm 934
4. Hükümlünün Cezasının Kaldırılmasını Gerektiren Bozma Nedeni 934
a. Genel Olarak 934
b. Uyuşmazlığın Esasını Çözen Kararlar Açısından 935
c. Uyuşmazlığın Esasını Çözmeyen Kararlar Açısından 936
d. Bozmanın Aleyhe Sonuç Doğurmaması Meselesi 936
VI. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının Başvurması 937
§ 45. YARGILAMANIN YENİLENMESİ 937
I. Yargılamanın Yenilenmesi Sebepleri 937
1. Yargılamanın Hükümlü Lehine Yenilenmesi Sebepleri 937
a. Sahte Belge 937
b. Yalancı Tanık 938
c. Suçlu Hakim 938
d. Hukuk Mahkemesinin Hükmü 938
e. Yeni Delil Veya Yeni Olay 938
ea. Yeni Delil Veya Olayın Meydana Çıkması 938
eb. İçtihat Değişikliği 940
ec. Hukuk Normlarındaki Değişiklik 940
ed. Yeni Delil Olarak Bilirkişi Raporu 940
f. Anayasa Mahkemesinin Hak İhlali Tesbit Eden Kararı 941
g. AİHM’nin Etkin Soruşturma Yapılmadığını Tesbit Eden Kararı 941
h. AİHM’nin Sözleşmeye Aykırılık Tesbit Eden Kararı 941
2. Hükümlü Aleyhine Yenileme Sebepleri 943
a. Hükümlü Aleyhine Yargılamanın Yenilenmesini Kabul Etmeyen Sistemler 943
b. Sahte Belge 944
c. Suçlu Hakim 944
d. Beraat Sonrası Hakim Önünde İkrar 944
II. Yargılamanın Yenilenmesi Dâvasının Açılması 945
1. İstem Şartı 945
2. Süre 946
3. Yargılamanın Yenilenmesi Davası Açabilenler 946
4. Delil Gösterme Yükümü 946
5. İnfazın Devam Etmesi 946
6. İstemin Kabul Veya Reddi 947
7. Başvurulacak Makam 947
8. Önceki Yargılamada Görev Alan Hakimin Aynı İşte Görev Alamaması 948
III. Yargılamanın Yenilenmesi Yolunun Aşamaları 948
1. Dâvanın Kabule Şayan Olup Olmadığının Araştırılması Safhası 948
2. Yenilemenin Kabule Değer Görülmesi ve Delillerin Toplanması Aşaması 949
a. Delil Toplanması 949
b. Görüş ve Düşünce İstenmesi 949
c. Yargılamanın Yenilenmesi Kararı 950
d. Yargılamanın Yenilenmemesi Kararı 950
3. Kovuşturma Safhası 951
a. Serbestlik Kuralı 951
b. Duruşma Yapılması 951
c. Duruşma Yapmadan Karar Verilmesi 951
d. İnceleme Sonunda Verilen Kararlar 951
e. Cezanın Ağırlaştırılması Yasağı 952
f. Yeni Hükmün İlanı ve Tazminat 952
4. Kanun Yolu İstinaf 953
Kanun Madde Numarası Dizini 955
Kavram Dizini 971

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat