İnfaz Hukuku El Kitabı Feridun Yetgin
İnfaz Hukuku El Kitabı
İnfaz Hukuku El Kitabı

Şemalı Pratikİnfaz Hukuku El Kitabı


Basım Tarihi
2018-04
Sayfa Sayısı
855
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053004370
Boyut
13,5x19,5
Baskı
2Feridun YETGİN

 

- 671 Sayılı KHK Kapsamında Koşullu Salıverme

- Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanmak Suretiyle İnfaz

- Adli Para Cezalarının İnfazı ve Kamuya Yararlı İşte Çalıştırma Tedbiri

- Tekerrür ve Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin Uygulanması

- Doğrudan Açık Ceza ve İnfaz Kurumuna Alınma Şartları

- Açık Ceza ve İnfaz Kurumuna Ayrılma Koşulları

- Ceza İlişkisinin Sona Ermesi Halleri

- Uygulamaya Yönelik Sade Açıklamalar ve Destekler Mahiyette Şemalar

- 671 Sayılı KHK Kapsamında, 647 ve 5275 Sayılı Yasaların Uygulamalarına İlişkin Örnek Müddetnameler

- HSK ile Adalet Bakanlığı’nın İlgili Genelge ve Görüş Yazıları

- Yüksek Mahkeme Kararları

- Cumhuriyet Savcısının ve Mahkemelerin İnfaz Aşamasında Verdikleri Kararlara Karşı Kanun Yolları

 

İÇİNDEKİLER
İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ VIII
ÖNSÖZ VIII
İÇİNDEKİLER IX
İNFAZ HUKUKU VE MAHİYETİ
ϭ. BÖLÜM
CEZA TÜRLERİ
ϭ. Hapis ϯ
Ϯ. Adli Para Cezası ϰ
Ϯ. BÖLÜM
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI KESİNLEŞMİŞ
CEZA İLAMLARININ İNFAZ İŞLEMLERİ
ϭ. CezalarıŶ İŶfazı İşleŵleri ile İŶfaza BaşlaŵadaŶ ÖŶĐe ǀe BaşladıktaŶ
SoŶra İŶĐeleŶŵesi GerekeŶ Hususlar ϱ
Ϯ. Hüküŵlü HaleŶ CezaeǀiŶde Hüküŵlü, HükŵeŶ Tutuklu ǀeLJa Tutuklu
İse YapılaĐak İşleŵler. ϭϮ
ϯ. Hüküŵlü HaleŶ CezaeǀiŶde Değil ise YapılaĐak İşleŵler ϭϰ
ϯ. BÖLÜM
İNFAZ İŞLEMLERİ
ϭ. Adli Para Cezası İlaŵlarıŶıŶ İŶfazı ϭϳ
a. Ödeŵe Eŵri DüzeŶleŶŵesi . ϮϬ
ď. Hapis ǀe KaŵuLJa Yararlı İşte Çalıştırŵa Yaptırıŵı . Ϯϴ
Đ. ÇoĐuklar HakkıŶda VerileŶ Adli Para CezalarıŶıŶ İŶfazı . ϯϰ
Ϯ. Adli Para CezasıŶıŶ Hapse Çeǀrilŵesi, Hapse Çeǀirŵe OraŶları ǀe
Yatar Süreleri . ϯϰ
a. Suç TarihiŶiŶ Ϭϭ/Ϭϲ/ϮϬϬϱ TarihiŶdeŶ ÖŶĐe Olŵası. ϯϱ
ď. Suç TarihiŶiŶ Ϭϭ/Ϭϲ/ϮϬϬϱ TarihiŶdeŶ SoŶra Olŵası ϯϳ
ϯ. Adli Para CezalarıŶıŶ İŶfazı SırasıŶda YapılaĐak İtirazlarda Yetkili
Mahkeŵe. ϯϵ
X İçindekiler
ϰ. Teďligat İşleŵleri . ϰϬ
a. YaďaŶĐı Deǀlette BuluŶaŶ Türk VataŶdaşlarıŶa Teďligat. ϰϰ
ď. YaďaŶĐı Deǀlette BuluŶaŶ YaďaŶĐı ULJruklu Kişilere Teďligat ϰϰ
ϱ. DoğrudaŶ VerileŶ Hapis CezasıŶıŶ İŶfazıŶdaŶ ÖŶĐe ǀeLJa İŶfazı
SırasıŶda Adli Para CezasıŶdaŶ Çeǀrilŵe Hapis CezasıŶıŶ Gelŵesi
HaliŶde İŶfaz Sırası. ϰϱ
 YARGITAY KARARLARI.ϰϴ
ϲ. Asker Kişiler HakkıŶda Adli Para ǀe Hapis CezalarıŶıŶ İŶfazı . ϱϯ
a. Adli Para CezalarıŶıŶ İŶfazı ϱϯ
ď. Hapis CezasıŶıŶ İŶfazı ϱϰ
ϳ. Kaçakçılık Suçları NedeŶiLJle HükŵedileŶ Adli Para CezalarıŶıŶ İŶfazı ϲϬ
 YARGITAY KARARLARI.ϲϮ
ϴ. Çek KaŶuŶu͛ ŶdaŶ KaLJŶaklaŶaŶ Adli Para CezalarıŶıŶ İŶfazı. ϲϰ
ϵ. BasıŶ KaŶuŶu͛ ŶdaŶ KaLJŶaklaŶaŶ Adli Para CezalarıŶıŶ İŶfazı ϲϳ
ϭϬ. İdari Para CezalarıŶıŶ İŶfazı . ϲϵ
 YARGITAY KARARLARI.ϲϵ
ϭϭ. Hapis CezalarıŶıŶ İŶfazı ϳϳ
a. Çağrı Kağıdı ;DaǀetŶaŵeͿ DüzeŶleŶŵesi. ϳϳ
ď. Yakalaŵa Eŵri Çıkarılŵası. ϳϵ
ϭϮ. Kısa Süreli Hapis CezalarıŶıŶ YeriŶe VerileŶ SeçeŶek YaptırıŵlarıŶ
İŶfazı ϴϮ
ϭϯ. DisipliŶ ǀe TazLJik Hapsi CezalarıŶıŶ İŶfazı ϴϱ
ϰ. BÖLÜM
GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI
ϭ. Belli Hakları KullaŶŵaktaŶ YoksuŶ Bırakŵa TedďirleriŶiŶ İŶfazı. ϵϯ
 YARGITAY KARARLARI.ϵϲ
Ϯ. Belirli Bir Meslek ǀeLJa SaŶatıŶ İĐrasıŶdaŶ YasaklaŶŵa, SürüĐü Belgesi
ǀeLJa Ruhsat BelgeleriŶi Geri AlıŶŵası YaptırıŵlarıŶıŶ İŶfazı. ϵϲ
 YARGITAY KARARLARI. ϭϬϭ
ϯ. Zoralıŵ KararlarıŶıŶ İŶfazı ϭϬϳ
 YARGITAY KARARLARI. ϭϭϭ
ϰ. ÇoĐuklara Özgü GüǀeŶlik Tedďirleri. ϭϭϮ
 YARGITAY KARARLARI. ϭϭϲ
ϱ. Akıl HastalarıŶa Özgü GüǀeŶlik TedďirleriŶiŶ İŶfazı . ϭϭϵ
 YARGITAY KARARLARI. ϭϮϮ
İçindekiler XI
ϲ. Suçta Tekerrür ǀe Tekerrür SeďeďiLJle Tedďir KararlarıŶıŶ İŶfazı ϭϯϭ
 YARGITAY KARARLARI.ϭϯϳ
a. İŶfaz Hakiŵliği ͚ŶĐe VerileŶ DisipliŶ Hapsi ǀe İŶfazı ϭϰϬ
 YARGITAY KARARLARI.ϭϰϭ
ϳ. SıŶır Dışı Edilŵe TedďiriŶiŶ İŶfazı. ϭϰϰ
 DANIŞTAY KARARLARI.ϭϰϱ
ϴ. Tüzel Kişiler HakkıŶda GüǀeŶlik TedďirleriŶiŶ İŶfazı ϭϱϭ
 YARGITAY KARARLARI.ϭϱϲ
ϵ. ULJuşturuĐu KullaŶŵaktaŶ DolaLJı VerileŶ Tedaǀi ǀe DeŶetiŵli
Serďestlik TedďirleriŶiŶ İŶfazı ile Hagď KararlarıŶıŶ AçıklaŶŵası
SeďeďiLJle İŶfaz. ϭϲϯ
 YARGITAY KARARLARI.ϭϲϴ
ϱ. BÖLÜM
ERTELEME KARARI VE AYNEN İNFAZ
XII İçindekiler
ď. Asker KişileriŶ Askere AlıŶdıktaŶ SoŶra İşledikleri Suç NedeŶiLJle
Hapis CezasıŶıŶ İŶfazı Ϯϭϴ
ϱ. Mahkeŵe Kararları ile İŶfazıŶ ErteleŶŵesi ǀeLJa Durdurulŵası. ϮϮϬ
ϲ. Yasaŵa DokuŶulŵazlığı NedeŶiLJle İŶfazıŶ ErteleŶŵesi ϮϮϮ
 YARGITAY KARARLARI. ϮϮϯ
ϴ. BÖLÜM
HAPİS CEZASININ ÖZEL İNFAZ USULLERİ
ϭ. Hafta SoŶları ǀe GeĐeleri Ceza İŶfaz KuruŵuŶda İŶfaz Ϯϯϱ
Ϯ. KoŶutta İŶfaz . Ϯϯϲ
 YARGITAY KARARLARI. Ϯϰϯ
ϵ. BÖLÜM
ϲϮϴϰ SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI
ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR YASA UYARINCA VERİLEN KORUYUCU VE
ÖNLEYİCİ TEDBİRLER, İNFAZI İLE ZORLAMA HAPSİ
ϭ. Hukuki MahiLJeti. Ϯϱϳ
Ϯ. KoruLJuĐu Tedďir Kararları Ϯϱϵ
a. Mülki AŵirĐe AlıŶaďileĐekler. Ϯϱϵ
ď. Kolluk AŵiriŶĐe AlıŶaďileĐekler . Ϯϱϵ
Đ. HakiŵĐe AlıŶaďileĐekler ϮϲϬ
ϯ. ÖŶleLJiĐi Tedďir Kararları Ϯϲϭ
a. HakiŵĐe AlıŶaďileĐekler Ϯϲϭ
ď. Kolluk AŵiriŶĐe AlıŶaďileĐekler . ϮϲϮ
ϰ. Tedďir KararıŶıŶ Verilŵesi, Teďliği ǀe Gizlilik. Ϯϲϰ
ϱ. İtiraz. Ϯϲϲ
ϲ. Tedďir KararlarıŶıŶ Bildiriŵi ǀe ULJgulaŶŵası. Ϯϲϲ
ϳ. Zorlaŵa Hapsi Ϯϲϵ
 YARGITAY KARARLARI. Ϯϳϯ
ϭϬ. BÖLÜM
MAHSUP ;İNDİRİMͿ
ϭ. Hukuki MahiLJeti. Ϯϳϱ
Ϯ. Hapis CezalarıŶdaŶ Mahsup Ϯϳϲ
a. GeŶel Olarak Ϯϳϲ
İçindekiler XIII
ď. HüküŵlüŶüŶ Tutukluluk SüresiŶiŶ Muhteŵel Koşullu Salıǀerŵe
TarihiŶi Karşılaŵası Ϯϳϵ
Đ. HüküŵlüŶüŶ Tutukluluk SüresiŶiŶ Hak Ederek Salıǀerŵe TarihiŶi
Karşılaŵası. Ϯϳϵ
d. MahsuďuŶ ÖŶĐe Hapis CezasıŶdaŶ SoŶra Adli Para CezasıŶdaŶ
Yapılŵası . ϮϴϬ
e. Yargılaŵası Deǀaŵ EdeŶ SuçtaŶ TutukluluğuŶ Mahsuďu. Ϯϴϭ
f. Mahsup KararıŶıŶ KazaŶılŵış Hak OluşturŵaLJaĐağı Ϯϴϯ
g. Adli Para CezalarıŶıŶ Mahsuďa KoŶu OlaŵaLJaĐağı Ϯϴϯ
h. ZiŶĐirleŵe Suç KapsaŵıŶda KalaŶ KesiŶleşŵiş CezaŶıŶ Asıl
CezadaŶ Mahsup Edilŵesi. Ϯϴϰ
ı. ULJarlaŵa Kararı SoŶrası Artık İŶfaz Olarak AdlaŶdırılaŶ Fazla
YatılaŶ SüreŶiŶ Mahsuďu ;Düşŵe, Erteleŵe, Affa Uğraŵa,
Cezada İŶdiriŵ Yapılŵası, Suç OlŵaktaŶ Çıkŵası, Uzlaşŵa,
Hagď giďi hallerͿ. Ϯϴϰ
i. ϰϲϭϲ SaLJılı Yasa KapsaŵıŶda ErteleŶeŶ SuçtaŶ Tutuklu KalıŶaŶ
SüreŶiŶ Mahsuďu Ϯϴϲ
j. HükŵüŶ AçıklaŶŵasıŶıŶ Geri BırakılŵasıŶda Mahsup Ϯϴϳ
k. Erteli Cezadaki TutukluluğuŶ Mahsuďu . Ϯϴϴ
l. ŞikaLJetteŶ Vazgeçŵe HaliŶde CİK͛ da İŶfaz GöreŶ SüreleriŶ
Mahsuďu Ϯϴϵ
ŵ. ULJuşturuĐu Madde İhraç SuçuŶda Mahsup ϮϵϬ
Ŷ. HüküŵlüŶüŶ CezaŶıŶ İŶfazı KapsaŵıŶda Ceza İŶfaz KuruŵuŶda
ǀe DeŶetiŵli Serďestlik Tedďiri AltıŶda Geçirdiği SüreleriŶ
Mahsuďu ϮϵϬ
o. Sahte Kiŵlikli YatılaŶ SüreŶiŶ Mahsuďu Ϯϵϭ
ö. Yurt dışıŶda gerçekleşeŶ şahsi hürriLJeti sıŶırlaŵa doğuraŶ ďütüŶ
halleriŶ TürkiLJe͛ de ǀerileĐek ĐezadaŶ ŵahsuďu. Ϯϵϭ
ϯ. Adli Para CezalarıŶdaŶ Mahsup . Ϯϵϯ
a. Suç tarihiŶiŶ Ϭϭ/Ϭϲ/ϮϬϬϱ Tarihi ÖŶĐesi Olŵası HaliŶde Mahsup Ϯϵϰ
ď. Suç TarihiŶiŶ Ϭϭ/Ϭϲ/ϮϬϬϱ-Ϭϭ/Ϭϯ/ϮϬϬϴ Tarihleri Arası Olŵası
HaliŶde Mahsup Ϯϵϰ
Đ. Suç TarihiŶiŶ Ϭϭ/Ϭϯ/ϮϬϬϴ Tarihleri SoŶrası Olŵası HaliŶde
Mahsup Ϯϵϲ
d. HüküŵlüŶüŶ BaşkaŶ SuçtaŶ Tutuklu Kaldığı SüreŶiŶ Adli Para
CezasıŶdaŶ Mahsuďu. Ϯϵϲ
e. ULJarlaŵa Kararı SoŶrası Tahsil EdileŶ Adli Para CezasıŶıŶ İade
Edilŵeŵesi Ϯϵϵ
XIV İçindekiler
ϰ. ÇoĐuklarıŶ Kişi HürriLJetiŶdeŶ YoksuŶ KılıŶaŶ SüreleriŶiŶ Mahsuďu . Ϯϵϵ
 YARGITAY KARARLARI. ϯϬϮ
ϭϭ. BÖLÜM
TEKERRÜR
ϭ. Hukuki MahiLJeti. ϯϭϭ
Ϯ. TekerrürüŶ Şartları ϯϭϰ
a. Hapis ǀeLJa Adli Para CezasıŶı İçereŶ Ceza MahkuŵiLJeti Şartı ϯϭϲ
;ϭͿ ÖŶĐeki MahkuŵiLJetiŶ Suç Tarihi İle SoŶraki MahkuŵiLJetiŶ
Suç TarihiŶiŶ Ϭϭ/Ϭϲ/ϮϬϬϱ TarihiŶdeŶ ÖŶĐe Olŵası Hali ϯϭϲ
;ϮͿ ÖŶĐeki MahkuŵiLJetiŶ Suç TarihiŶiŶ Ϭϭ/Ϭϲ/ϮϬϬϱ TarihiŶdeŶ
ÖŶĐe SoŶraki SuçuŶ Suç TarihiŶiŶ Ϭϭ/Ϭϲ/ϮϬϬϱ TarihiŶdeŶ
SoŶra Olŵası Hali ϯϭϳ
ď. TCK ϱϴ/Ϯ-a ǀe ď Fıkraları ULJarıŶĐa ϯ ǀe ϱ LJıllık Süreler GeçŵedeŶ
YeŶi Bir SuçuŶ İşleŶŵiş Olŵası Şartı ϯϭϴ
Đ. Kasıtlı SuçlardaŶ SoŶra Kasıtlı, Taksirli SuçlardaŶ SoŶra Taksirle
Suç İşleŶŵesi, SoŶradaŶ İşleŶiŶ SuçuŶ Sırf Askeri Suç Olŵaŵası,
KasteŶ öldürŵe, KasteŶ Yaralaŵa, Yağŵa, DolaŶdırıĐılık,
ULJuşturuĐu ǀeLJa ULJarıĐı Madde İŵal ǀe TiĐareti ile Parada ǀeLJa
KıLJŵetli Daŵgada SahteĐilik Suçları Hariç Olŵak Üzere; YaďaŶĐı
Ülke MahkeŵeleriŶdeŶ VerileŶ Hüküŵ Olŵaŵası Şartı . ϯϭϵ
d. ÖŶĐeki SuçtaŶ DolaLJı VerileŶ MahkuŵiLJet KararıŶda KişiŶiŶ
OŶsekiz YaşıŶdaŶ BüLJük Olŵası Şartı ϯϮϬ
e. Tekerrüre Esas AlıŶaŶ İlaŵıŶ KesiŶ Olŵaŵası Şartı. ϯϮϬ
f. Tekerrüre Esas OlaŶ Ceza MahkuŵiLJetiŶiŶ VarlığıŶı Koruŵası
Şartı . ϯϮϯ
ϯ. Tekerrür ULJgulaŶŵasıŶda Tereddüt Hali. ϯϯϳ
ϰ. Tekerrür ULJgulaŶŵasıŶda ULJarlaŵa Kararı. ϯϯϴ
ϱ. Tekerrüre Esas İlaŵıŶ Tespiti. ϯϯϵ
a. MahkuŵiLJet KararıŶdaki EŶ Ağır İlaŵıŶ Tekerrüre Esas AlıŶŵası . ϯϰϬ
ď. MahkuŵiLJet KararıŶda Hapis ǀe Adli Para CezasıŶıŶ SeçeŶek
Yaptırıŵ Olŵası HaliŶde Tekerrür ULJgulaŵası ϯϰϮ
Đ. MahkuŵiLJet KararıŶda Hapis ǀe Adli Para CezasıŶıŶ SeçeŶek
Yaptırıŵ Olŵası ile DoğrudaŶ Hapis CezasıŶıŶ Verilŵesi HaliŶde
Tekerrür ULJgulaŵası . ϯϰϮ
d. MahkuŵiLJet KararıŶda İkiŶĐi Kez Tekerrür HüküŵleriŶiŶ
ULJgulaŶŵası HaliŶde Tekerrür ULJgulaŵası. ϯϰϯ
İçindekiler XV
e. MahkuŵiLJet KararıŶda Adli Para CezaŶıŶ Olŵası HaliŶde
Tekerrür ULJgulaŵası . ϯϰϰ
f. Mahkeŵe KararıŶda TCK ϭϵϭ. MaddesiŶdeŶ MahkuŵiLJet Olŵası
HaliŶde Tekerrür ULJgulaŵası ϯϰϱ
g. Kısa Süreli Hapis Cezası YeriŶe HükŵedileŶ SeçeŶek Tedďir
HakkıŶda Tekerrür ULJgulaŵası ϯϰϵ
h. MahkuŵiLJet KararıŶda Akıl HastalarıŶa Özgü GüǀeŶlik
TedďiriŶiŶ Tekerrür ULJgulaŵası ϯϱϬ
ϲ. TekerrürüŶ Çeşitleri . ϯϱϰ
a. İkiŶĐi Tekerrür ϯϱϰ
 YARGITAY KARARLARI.ϯϱϴ
ď. İtiLJadi Suçlu . ϯϴϭ
 YARGITAY KARARLARI.ϯϴϯ
Đ. Suçu Meslek EdiŶeŶ Kişi ϯϴϰ
 YARGITAY KARARLARI.ϯϴϱ
ϭϮ. BÖLÜM
İNFAZ SIRASINDA VERİLECEK KARARLAR VE
UYARLAMA KARARLARI
ϭ. Hukuki MahiLJeti. ϯϴϳ
a. ULJarlaŵa YargılaŵasıŶıŶ Suç OrtaklarıŶa SiraLJeti ϯϵϬ
ď. ULJarlaŵa KararlarıŶda KazaŶılŵış Hak KoŶusu ϯϵϮ
Ϯ. ULJarlaŵa YargılaŵasıŶda İŶfazıŶ Durŵası ϯϵϰ
ϯ. ULJarlaŵa KararlarıŶa Karşı KaŶuŶ Yolları ϯϵϲ
ϰ. ULJarlaŵa Kararları ǀe ZaŵaŶaşıŵı ϯϵϳ
ϱ. ϱϮϳϭ SaLJılı CMK͛ da YapılaŶ DeğişiklikleriŶ ;Uzlaştırŵa, HAGB giďi…Ϳ
ULJarlaŵa YargılaŵasıŶa Etkisi ϯϵϴ
 YARGITAY KARARLARI.ϰϬϭ
ϭϯ. BÖLÜM
CUMHURİYET SAVCISI VE İDARE TARAFINDAN
İNFAZ AŞAMASINDA VERİLEN KARARLARA KARŞI İTİRAZ
ϭ. Hapis CezasıŶıŶ İŶfazıŶıŶ ϱϮϳϱ SaLJılı YasaŶıŶ ϭϲ. Maddesi ULJarıŶĐa
Hastalık NedeŶi ile İŶfazıŶ Geri Bırakılŵası TaleďiŶiŶ Reddi ile
Erteleŵe KararıŶıŶ KaldırılŵasıŶa Dair Kararlara Karşı Yasa Yolları. ϰϬϵ
XVI İçindekiler
Ϯ. Hapis CezasıŶıŶ İŶfazıŶıŶ ϱϮϳϱ SaLJılı YasaŶıŶ ϭϳ. Maddesi ULJarıŶĐa
HüküŵlüŶüŶ İsteŵiLJle İŶfaz ErteleŶŵesi TaleďiŶiŶ Reddi ile
Erteleŵe KararıŶıŶ KaldırılŵasıŶa Dair Kararlara Karşı Yasa Yolları,
Makaŵı ǀe Süresi. ϰϭϭ
ϯ. CuŵhuriLJet SaǀĐısı TarafıŶdaŶ HazırlaŶaŶ Süre BelgesiŶe
;MüddetŶaŵeLJeͿ Karşı Yasa Yolları . ϰϭϰ
 YARGITAY KARARLARI. ϰϭϱ
ϰ. ϱϮϳϱ SaLJılı YasaŶıŶ ϭϳ. Maddesi KapsaŵıŶda Erteleŵe Koşulu
Olarak AlıŶaŶ TeŵiŶatıŶ CuŵhuriLJet SaǀĐısıŶĐa HaziŶeLJe İrat
KaLJdedilŵesi KararıŶa Karşı Yasa Yolları, Makaŵı ǀe Süresi ϰϭϲ
ϱ. CuŵhuriLJet SaǀĐısıŶıŶ KararlarıŶa Karşı Yasa Yolu MüraĐaatı
SeďeďiLJle, DolaLJlı Olarak MahkeŵeleriŶ Kararları ile İŶfaza
Müteallik İşlerde DoğrudaŶ MahkeŵesiŶĐe VerileŶ Kararlara Karşı
Yasa Yolları, Makaŵı ǀe Süresi. ϰϭϴ
ϭϰ. BÖLÜM
VASİ ATANMASI
ϭ. Hukuki MahiLJeti. ϰϮϭ
Ϯ. Vasi Ataŵa İşleŵleri ϰϮϮ
ϯ. Vasi Ataŵası YapılaŵaLJaĐak Kararlar ile Yapılŵaŵası GerekeŶ
Haller . ϰϮϰ
a. Vasi Ataŵası YapılaŵaLJaĐak Kararlar ϰϮϰ
ď. Vasi Ataŵası Yapılŵaŵası GerekeŶ Haller ϰϮϱ
ϰ. Adli Para CezalarıŶıŶ VasiLJe Teďliği . ϰϮϲ
ϱ. Hüküŵlü VesaLJetiŶiŶ Kalkŵası ϰϮϳ
 YARGITAY KARARLARI. ϰϮϴ
ϭϱ. BÖLÜM
ADLİ KONTROL
ϭ. Hukuki MahiLJeti. ϰϯϭ
Ϯ. Adli KoŶtrol Tedďirleri ǀe KararlarıŶ YeriŶe Getirilŵesi ϰϯϯ
ϯ. Yurt dışıŶa Çıkış YasağıŶa İlişkiŶ Adli KoŶtrol Tedďir KararlarıŶıŶ
Takip ǀe İŶfazı ϰϯϴ
 YARGITAY KARARLARI. ϰϰϬ
İçindekiler XVII
ϭϲ. BÖLÜM
CEZALARIN İÇTİMASI ;TOPLANMASIͿ
ϭ. Hukuki Niteliği ϰϰϯ
Ϯ. ϳϲϱ SaLJılı TCK͛daki İçtiŵa Kuralları ϰϰϰ
ϯ. ϱϮϳϱ SaLJılı Ceza ǀe GüǀeŶlik TedďirleriŶiŶ İŶfaz HakkıŶdaki Yasada
İçtiŵa Kuralları. ϰϰϱ
ϰ. Suç TarihleriŶe Göre CezalarıŶ ToplaŶŵası . ϰϰϲ
a. Ϭϭ/Ϭϲ/ϮϬϬϱ TarihiŶdeŶ ÖŶĐe İşleŶeŶ Suçlarda CezalarıŶ
ToplaŶŵası ϰϰϳ
ď. Ϭϭ/Ϭϲ/ϮϬϬϱ TarihiŶdeŶ SoŶra İşleŶeŶ Suçlarda CezalarıŶ
ToplaŶŵası ϰϱϬ
Đ. Ϭϭ/Ϭϲ/ϮϬϬϱ TarihiŶdeŶ ÖŶĐe İşleŶeŶ SuçlardaŶ VerileŶ Cezalar
İle Ϭϭ/Ϭϲ/ϮϬϬϱ TarihiŶdeŶ SoŶra İşleŶeŶ SuçlardaŶ VerileŶ
CezalarıŶ ToplaŶŵası. ϰϱϯ
ϱ. Adli Para CezalarıŶıŶ ToplaŶŵası. ϰϲϮ
a. Ϭϭ/Ϭϲ/ϮϬϬϱ TarihiŶdeŶ ÖŶĐe İşleŶeŶ Suçlarda CezalarıŶ
ToplaŶŵası ϰϲϮ
ď. Ϭϭ/Ϭϲ/ϮϬϬϱ TarihiŶdeŶ SoŶra İşleŶeŶ Suçlarda CezalarıŶ
ToplaŶŵası ϰϲϮ
Đ. Adli Para CezalarıŶıŶ ToplaŶŵasıŶda Üst SıŶır ϰϲϰ
ϲ. ToplaŶŵa Yasağı OlaŶ Cezalar . ϰϲϳ
ϳ. CezalarıŶ ToplaŶŵasıŶa Karar VereĐek Mahkeŵe ϰϲϵ
 YARGITAY KARARLARI.ϰϳϭ
ϭϳ. BÖLÜM
SÜRE BELGESİNİN ;MÜDDETNAMENİNͿ DÜZENLENMESİ
ϭ. Hukuki MahiLJeti. ϰϳϳ
Ϯ. Hapis CezalarıŶda SüreleriŶ GüŶ, ALJ ǀe Yıl Olarak Hesaďı ǀe Ceza
İŶfaz KuruŵuŶda GeçirileĐek SüreŶiŶ Tespiti . ϰϳϴ
a. Hapis CezasıŶıŶ GÜN Olarak Tespiti ϰϴϬ
ď. Hapis CezasıŶıŶ AY Olarak Tespiti ϰϴϭ
Đ. Hapis CezasıŶıŶ YIL Olarak Tespiti . ϰϴϮ
d. Ϯϵ Şuďat ÇekeŶ Artık YıllarıŶ HesaplaŶŵası ϰϴϯ
ϯ. Koşullu Salıǀerŵe TarihiŶiŶ HesaplaŶŵası ϰϴϲ
a. Ϭϴ.Ϭϰ.ϭϵϵϭ TarihiŶe Kadar İşleŶeŶ SuçlardaŶ VerileŶ Cezalarda
Koşullu Salıǀerŵe TarihiŶiŶ HesaplaŶŵası ϰϴϳ
XVIII İçindekiler
ď. Ϭϴ.Ϭϰ.ϭϵϵϭ-Ϭϭ.Ϭϲ.ϮϬϬϱ Tarihleri ArasıŶda İşleŶeŶ SuçlardaŶ
VerileŶ Cezalarda Koşullu Salıǀerŵe ǀe Hak Ederek TahliLJe
TarihiŶiŶ HesaplaŶŵası . ϰϵϬ
aa. Adi Suçlar AçısıŶdaŶ Koşullu Salıǀerŵe ǀe Hak Ederek
TahliLJe TarihiŶiŶ HesaplaŶŵası. ϰϵϬ
ďď. ϯϳϭϯ SaLJılı Terörle MüĐadele YasasıŶa Göre Terör Suçları
AçısıŶdaŶ Koşullu Salıǀerŵe ǀe Hak Ederek TahliLJe TarihiŶiŶ
HesaplaŶŵası ϰϵϮ
ĐĐ. Firar EdeŶ, Firara KalkışaŶ, Cezaeǀi İdaresiŶe Karşı
ALJaklaŶaŶ HüküŵlüleriŶ Süre BelgeleriŶiŶ HesaplaŶŵası . ϱϬϬ
Đ. Ϭϭ.Ϭϲ.ϮϬϬϱ TarihiŶdeŶ SoŶra İşleŶeŶ SuçlardaŶ VerileŶ
Cezalarda ϱϮϳϱ SaLJılı YasaLJa göre Koşullu Salıǀerŵe ǀe Hak
Ederek TahliLJe TarihiŶiŶ HesaplaŶŵası . ϱϬϳ
aa. Norŵal HüküŵlüleriŶ Koşullu Salıǀerŵe ǀe Hak Ederek
TahliLJe TarihiŶiŶ HesaplaŶŵası. ϱϬϵ
ďď. ϱϮϳϱ SaLJılı YasaŶıŶ ϭϬϳ/ϰ. Fıkrası ULJarıŶĐa Suç İşleŵek İçiŶ
Örgüt Kurŵak ǀeLJa YöŶetŵek LJa da ÖrgütüŶ FaaliLJeti
ÇerçeǀesiŶde İşleŶeŶ SuçtaŶ DolaLJı Mahkuŵ OlaŶ
Hüküŵlüler ile Örgüt ÜLJeliği SuçuŶdaŶ Mahkuŵ OlaŶlarıŶ
Koşullu Salıǀerŵe ǀe Hak Ederek TahliLJe TarihiŶiŶ
HesaplaŶŵası ϱϭϵ
ĐĐ. ϱϮϳϱ SaLJılı YasaŶıŶ ϭϬϴ. Maddesi ULJarıŶĐa Mükerrir OlaŶ
HüküŵlüleriŶ Koşullu Salıǀerŵe ǀe Hak Ederek TahliLJe
TarihiŶiŶ HesaplaŶŵası . ϱϮϭ
dd. İkiŶĐe Defa Mükerrirler HakkıŶda Süre BelgesiŶiŶ
HesaplaŶŵası ϱϯϬ
ee. ϱϮϳϱ SaLJılı YasaŶıŶ ϭϬϳ/ϱ. Maddesi ULJarıŶĐa Suç TarihiŶde
ϭϴ YaşıŶdaŶ Küçük HüküŵlüleriŶ Koşullu Salıǀerŵe ǀe Hak
Ederek TahliLJe TarihiŶiŶ HesaplaŶŵası. ϱϯϯ
d. ϰϰϮϮ SaLJılı Çıkar Aŵaçlı Suç ÖrgütleriLJle MüĐadele Yasası
KapsaŵıŶdaki Suçlar AçısıŶdaŶ Süre BelgesiŶiŶ DüzeŶleŶŵesi. ϱϰϯ
 YARGITAY KARARLARI. ϱϰϱ
e. ϰϲϭϲ SaLJılı YasaLJa göre Süre BelgesiŶiŶ DüzeŶleŶŵesi ile ϰϲϭϲ
SaLJılı Yasa ULJarıŶĐa Koşullu SalıǀerilŵedeŶ SoŶra Koşullu
SalıǀerŵeŶiŶ Geri AlıŶŵası ϱϰϵ
 YARGITAY KARARLARI. ϱϱϮ
f. Adli Para CezalarıŶdaŶ Çeǀrilŵe Hapis CezalarıŶıŶ İŶfazıŶda Süre
BelgesiŶiŶ DüzeŶleŶŵesi. ϱϱϰ
İçindekiler XIX
aa. Ϭϭ.Ϭϲ.ϮϬϬϱ Tarihi ÖŶĐesi İşleŶeŶ SuçlardaŶ ϱϮϯϳ saLJılı TCK
DışıŶda KalaŶ Diğer Ceza YasalarıŶa Göre HükŵedileŶ Adli Para
CezalarıŶda Süre BelgesiŶiŶ DüzeŶleŶŵesi. ϱϱϰ
ďď. Ϭϭ.Ϭϲ.ϮϬϬϱ TarihiŶdeŶ SoŶra İşleŶeŶ Suçlarda HükŵedileŶ Adli
Para CezalarıŶda Süre BelgesiŶiŶ DüzeŶleŶŵesi. ϱϱϲ
ϰ. Süre BelgesiŶe İtirazıŶ YapılaĐağı Mahkeŵe ϱϱϴ
 YARGITAY KARARLARI.ϱϱϴ
ϭϴ. BÖLÜM
KOŞULLU SALIVERME KARARI VE
KOŞULLU SALIVERME KARARININ GERİ ALINMASI
ϭ. Koşullu Salıǀerŵe KararıŶı VerŵeLJe Yetkili ǀe Göreǀli Mahkeŵe ϱϲϭ
Ϯ. Koşullu SalıǀerŵeŶiŶ Şartları . ϱϲϮ
a. Oďjektif Şart Olarak Yasalara Göre BelirleŶeŶ SüreleriŶ Ceza İŶfaz
Kuruŵu ǀeLJa DeŶetiŵli Serďestlik MüdürlüğüŶde Geçirilŵesi ϱϲϯ
ď. Suďjektif Şart Olarak Yasalara Göre BelirleŶeŶ SüreleriŶ Ceza İŶfaz
Kuruŵu ǀeLJa DeŶetiŵli Serďestlik MüdürlüğüŶde İLJi Halli
Geçirilŵesi. ϱϲϰ
Đ. DisipliŶ Cezası AlıŶŵaŵış ǀeLJa AlıŶŵış Olŵakla Beraďer DisipliŶ
CezasıŶıŶ Kaldırılŵış Olŵası ϱϲϲ
ϯ. Koşullu Salıǀerŵe Hüküŵleri ULJgulaŶaŵaLJaĐak Cezalar ϱϲϴ
ϰ. Koşullu Salıǀerŵe Kararı SoŶrası HüküŵlüŶüŶ Takiďi ϱϳϭ
ϱ. Koşullu Salıǀerŵe Kararı SoŶrası DeŶetiŵli Serďestlik TedďiriŶde
HüküŵlüŶüŶ Takiďi ϱϳϮ
ϲ. Koşullu Salıǀerŵe KararıŶıŶ Geri AlıŶŵası ǀe Kararı VereĐek
Mahkeŵe. ϱϳϯ
a. HüküŵlüŶüŶ DeŶetiŵ Süresi İçerisiŶde İşlediği Kasıtlı Suç
SeďeďiLJle Hapis CezasıŶa Mahkuŵ Olŵası . ϱϳϴ
ď. HüküŵlüŶüŶ YükleŶeŶ Yüküŵlülüklere ULJŵaŵakta Israr Etŵesi ϱϴϭ
 YARGITAY KARARLARI.ϱϴϱ
ϭϵ. BÖLÜM
DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ UYGULANMAK SURETİYLE
TAHLİYE VE CEZALARIN İNFAZI
ϭ. Hukuki MahiLJeti. ϱϵϵ
Ϯ. DeŶetiŵli Serďestlik Tedďiri ULJgulaŶŵak SuretiLJle CezaŶıŶ İŶfazıŶıŶ
Koşulları . ϲϬϬ
XX İçindekiler
a. Açık Ceza İŶfaz KuruŵuŶda CezasıŶıŶ SoŶ ϲ ALJıŶı KesiŶtisiz
Geçirŵe . ϲϬϮ
ď. Kapalı Ceza İŶfaz KuruŵuŶda BuluŶup ta Açık Ceza İŶfaz
KuruŵuŶa ALJrılŵa ŞartlarıŶı Taşıŵa ǀeLJa Açık Ceza İŶfaz
KuruŵuŶa ALJrılŵa. ϲϬϯ
Đ. ÇoĐuk HüküŵlüŶüŶ ÇoĐuk EğitiŵeǀiŶde Toplaŵ CezasıŶıŶ Beşte
BiriŶi TaŵaŵlaŶası ϲϭϬ
d. HüküŵlüŶüŶ Koşullu SalıǀerŵesiŶe ϭ Yıl ǀeLJa ϱϮϳϱ SaLJılı
YasaŶıŶ GeçiĐi ϲ. MaddesiŶe Göre Ϯ Yıl Kalŵası ϲϭϭ
e. Suç Tarihi Ϭϭ/Ϭϳ/ϮϬϭϲ ÖŶĐesi OlaŶ Suç ile Suç Tarihi Ϭϭ/Ϭϳ/ϮϬϭϲ
SoŶrası OlaŶ SuçuŶ LJa da ϲϳϭ saLJılı KHK͛ LJe Göre İstisŶa
KapsaŵıŶda OlaŶ Suç ile İstisŶa KapsaŵıŶda OlŵaLJaŶ SuçuŶ
Birlikte İŶfaz Usulü ǀe DeŶetiŵli Serďestlik TedďiriŶiŶ Süreleri. ϲϭϯ
f. İLJi Halli Olŵası . ϲϭϱ
g. KeŶdisiŶiŶ Talep Etŵiş Olŵası. ϲϭϲ
h. İŶfaz Hakiŵliği͛ ŶiŶ DeŶetiŵli Serďestlik TedďiriŶiŶ ULJgulaŶŵası
YöŶüŶde Kararı ϲϭϲ
ϯ. DeŶetiŵiŶ Deǀaŵ Ettiği Sırada HüküŵlüŶüŶ YeŶi GeleŶ İlaŵlarıŶıŶ
Olŵası HaliŶde DeŶetiŵiŶ Deǀaŵ Edip EtŵeLJeĐeği SoruŶu . ϲϭϳ
ϰ. Maruz Kaldıkları Ağır Bir Hastalık, EŶgellilik ǀeLJa KoĐaŵa NedeŶiLJle
HaLJatlarıŶı YalŶız İdaŵe EttireŵeLJeŶ Hüküŵlüler ile ÇoĐuklu KadıŶ
Hüküŵlüler İçiŶ DeŶetiŵli Serďestlik Tedďiri ϲϭϵ
ϱ. Adli Para CezalarıŶa Mahkuŵ OlaŶ Hüküŵlüler İçiŶ DeŶetiŵli
Serďestlik Tedďiri . ϲϮϭ
ϲ. DeŶetiŵli Serďestlik Tedďiri ULJgulaŶŵak SuretiLJle CezalarıŶ İŶfazı
YöŶüŶde KararlarıŶ YeriŶe Getirilŵesi ǀe HüküŵlüLJe YükleŶeĐek
Yüküŵlülükler ϲϮϰ
ϳ. DeŶetiŵli Serďestlik TedďiriŶe İlişkiŶ Karara ǀe Yüküŵlülüklere
ULJŵaŵada Israr ile HüküŵlüŶüŶ Ceza İŶfaz KuruŵuŶa Geri
DöŶŵek İsteŵesi SeďeďiLJle HüküŵlüŶüŶ Kapalı Ceza İŶfaz
KuruŵuŶa İadesi ϲϮϱ
a. HüküŵlüŶüŶ ϯ GüŶ ǀe ϯ GüŶdeŶ SoŶraki Ϯ GüŶ İçiŶde DeŶetiŵli
Serďestlik MüdürlüğüŶe MüraĐaat Etŵeŵesi ǀeLJa Ceza İŶfaz
KuruŵuŶa Geri DöŶŵek İsteŵesi ϲϮϱ
ď. HüküŵlüŶüŶ DeŶetiŵli Serďestlik MüdürlüğüŶĐe BelirleŶeŶ
Yüküŵlülüklere ULJŵaŵakta Israr Etŵesi ϲϮϴ
ϴ. DeŶetiŵli Serďestlik Tedďiri GöreŶ HüküŵlüŶüŶ Başka SuçtaŶ
TutuklaŶŵası ǀe YeŶi İlaŵlarıŶıŶ Gelŵesi HaliŶde İŶfaz ǀe Bu
SüreleriŶ Mahsuďu ϲϯϮ
İçindekiler XXI
ϵ. DeŶetiŵli Serďestlik Tedďiri GöreŶ HüküŵlüŶüŶ DeŶetiŵ EsŶasıŶda
OlağaŶ SüreŶiŶ ÜzeriŶde Rapor Alŵası ǀe BuŶuŶ DeŶetiŵ SüresiŶe Etkisi.ϲϯϰ
ϭϬ. DeŶetiŵli Serďestlik Tedďiri GöreŶ HüküŵlüŶüŶ; SalıǀerŵedeŶ
SoŶraki ϯ güŶ İçiŶde Müdürlüğe MüraĐaat Etŵeŵesi, ϭ Yıl İçiŶde Ϯ
İhlalde BuluŶŵası ǀeLJa KeŶdi İsteği İle Ceza İŶfaz KuruŵuŶa
DöŶŵek İsteŵesi SeďepleriLJle, Kapalı Ceza İŶfaz KuruŵuŶa İadesiŶe
Karar Verilŵesi HaliŶde DeŶetiŵde GeçeŶ SüreleriŶ Mahsuďu ϲϯϱ
ϭϭ. HüküŵlüŶüŶ KapalıLJa İadesiŶe Dair Karara Karşı Yasa Yolu ϲϯϳ
ϭϮ. Kapalı Ceza İŶfaz KuruŵuŶa İadesiŶe Karar VerileŶ HüküŵlüŶüŶ İki GüŶ
İçiŶde BuluŶduğu Yer CuŵhuriLJet SaǀĐılığıŶa MüraĐaatta
BuluŶŵaŵası . ϲϯϵ
ϭϯ. Koşullu Salıǀerŵe TarihiŶiŶ Gelŵesi SeďeďiLJle DeŶetiŵli Serďestlik
TedďiriŶiŶ ULJgulaŶŵasıŶıŶ SoŶ Bulŵası ϲϰϭ
 YARGITAY KARARLARI.ϲϰϯ
ϮϬ. BÜLÜM
YASA YARARINA BOZMA
ϭ. Hukuki MahiLJeti. ϲϱϯ
Ϯ. Yasa YararıŶa Bozŵa BaşǀurusuŶuŶ İŶfaza Etkisi ϲϱϱ
ϯ. Yasa YararıŶa Bozŵa TalepleriŶiŶ HazırlaŶŵasıŶda Dikkat EdileĐek
Hususlar . ϲϱϲ
ϰ. Yasa YararıŶa Bozŵa BaşǀurusuŶda Yetkili CuŵhuriLJet BaşsaǀĐılığı ϲϱϳ
Ϯϭ. BÖLÜM
CEZANIN DÜŞMESİ VE İNFAZIN SONA ERMESİ HALLERİ
ϭ. Hukuki MahiLJeti. ϲϱϵ
Ϯ. CezaŶıŶ YeriŶe Getirilŵesi SuretiLJle İŶfazıŶ SoŶa Erŵesi ϲϲϬ
ϯ. HüküŵlüŶüŶ Ölüŵü NedeŶiLJle İŶfazıŶ SoŶa Erŵesi ǀe Gaiplik
KararıŶıŶ İŶfazdaki Etkisi ϲϲϮ
ϰ. Af NedeŶiLJle İŶfazıŶ SoŶa Erŵesi ϲϲϰ
a. GeŶel Af. ϲϲϰ
ď. Özel Af . ϲϲϱ
Đ. CuŵhurďaşkaŶıŶıŶ Özel Af Yetkisi . ϲϲϲ
d. ŞikaLJetteŶ Vazgeçŵe NedeŶiLJle İŶfazıŶ SoŶa Erŵesi . ϲϲϳ
 YARGITAY KARARLARI.ϲϲϵ
XXII İçindekiler
ϮϮ. BÖLÜM
ZAMANAŞIMI
ϭ. Hukuki Niteliği ϲϳϯ
Ϯ. ZaŵaŶaşıŵı Türleri ϲϳϰ
a. Daǀa ZaŵaŶaşıŵı. ϲϳϰ
ď. Ceza ZaŵaŶaşıŵı . ϲϴϭ
Đ. TazLJik ǀe DisipliŶ HapisleriŶe İçiŶ ZaŵaŶaşıŵı Süreleri. ϲϵϭ
d. Kaďahatler YasasıŶda ZaŵaŶaşıŵı Süreleri . ϲϵϰ
 YARGITAY KARARLARI. ϲϵϲ
Ϯϯ. BÖLÜM
SUÇLULARIN İADESİ
ϭ. Hukuki MahiLJeti. ϳϬϵ
Ϯ. İadeŶiŶ Kaďul EdileŵeLJeĐeği ǀe Kaďul EdileŵeLJeďileĐeği Haller . ϳϭϭ
ϯ. İadeŶiŶ Kaďul EdileŵeLJeĐeği Haller. ϳϭϮ
a. Uluslararası Ceza DiǀaŶıŶa Taraf OlŵaŶıŶ Gerektirdiği
Yüküŵlülükler Hariç Olŵak Üzere İadesi Talep EdileŶ KişiŶiŶ
TürkiLJe Deǀlete VataŶdaşı Olŵası. ϳϭϮ
ď. SuçuŶ Yurt DışıŶda İşleŶŵesi ǀe TürkiLJe͛ ŶiŶ Yargılaŵa HakkıŶıŶ
Olŵası ϳϭϮ
Đ. İade TaleďiŶe KoŶu SuçuŶ Her İki Taraf DeǀletiŶ KaŶuŶlarıŶa
Göre Belirli Süre Hapis CezasıŶı Gerektirŵesi . ϳϭϯ
d. SuçuŶ SiLJasi, Askeri ǀeLJa DüşüŶĐe Suçu NiteliğiŶde Olŵası ϳϭϰ
e. İade Talep EdeŶ ÜlkeŶiŶ SuçluŶuŶ Irkı, DiŶi İŶaŶĐı, MilliLJeti ǀeLJa
SiLJasi DüşüŶĐesi SeďeďiLJle CezalaŶdırŵak İçiŶ İadesiŶiŶ
İsteŶdiğiŶe Dair Kuǀǀetli Şüphe SeďepleriŶiŶ BuluŶŵası ϳϭϱ
f. İade Talep EdileŶ SuçluŶuŶ ELJleŵiŶiŶ Talep EdeŶ Ülke
KaŶuŶlarıŶa göre Ölüŵ Cezası ǀeLJa İŶsaŶ OŶuru ile
BağdaşŵaLJaŶ Başka Bir Ceza Gerektirŵesi ǀeLJa Bu CezalarıŶ
İŶfazıŶıŶ YapılŵaLJaĐağı HususuŶda TeŵiŶat Verilŵeŵesi. ϳϭϱ
g. İadeLJe KoŶu olaŶ SuçuŶ Talep EdeŶ ǀe Talep EdileŶ Deǀlet
YasalarıŶa Göre ZaŵaŶaşıŵıŶa ǀeLJa Affa Uğraŵış Olŵası ϳϭϲ
ϰ. İadeŶiŶ Kaďul EdileŵeLJeďileĐeği Haller. ϳϭϲ
a. İade İşleŵiŶiŶ SuçluŶuŶ Kişisel Duruŵu İtiďariLJle KeŶdisiŶi ǀeLJa
AilesiŶi OraŶtısız Şekilde Mağdur Etŵesi ǀeLJa ϭϴ YaşıŶı
Doldurŵaŵış Olŵası . ϳϭϲ
İçindekiler XXIII
ď. İade TaleďiŶe KoŶu Suçla İlgili Talep EdeŶ Ülkede Karar Verilŵiş
Olŵası ǀeLJa Adli Soruşturŵa Başlatılŵış Olŵası. ϳϭϲ
Đ. İade Talep EdeŶ Deǀlet ile İade Talep edileŶ Deǀlet ArasıŶda
SuçlularıŶ İadesiŶe Dair Bir AŶlaşŵa ǀeLJa Karşılılık PreŶsiďi
KapsaŵıŶda Fiili Bir ULJgulaŵa BuluŶŵası. ϳϭϳ
ϱ. İade Usulü ǀe İşleŵleri. ϳϭϳ
a. TürkiLJe͛ deŶ İade Talep Edilŵesi . ϳϭϳ
ď. TürkiLJe͛ ŶiŶ İade Talep Etŵesi. ϳϭϴ
ϲ. İadeŶiŶ SoŶuçları ǀe Hususilik Kuralı . ϳϭϵ
 YARGITAY KARARLARI.ϳϮϭ
Ϯϰ. BÖLÜM
HÜKÜMLÜLERİN NAKLİ VE GERİ VERİLMELERİ İLE
İLAMLARIN İNFAZI
ϭ. Hukuki MahiLJeti. ϳϯϭ
Ϯ. ϲϳϬϲ SaLJılı YasaŶıŶ TürkiLJe͛ LJe Hüküŵlü NakliŶde Aradığı Şartlar ϳϯϮ
ϯ. ϲϳϬϲ SaLJılı YasaŶıŶ TürkiLJe͛ deŶ Hüküŵlü NakliŶde Aradığı Şartlar. ϳϯϱ
Ϯϱ. BÖLÜM
YURTDIŞI TEBLİGAT İŞLEMLERİ VE
KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARTILMASI
ϭ. Hukuki MahiLJeti. ϳϯϳ
Ϯ. YaďaŶĐı Deǀlette YaďaŶĐı KişiLJe Teďligat İşleŵleri ϳϯϳ
ϯ. YaďaŶĐı Deǀlette Türk VataŶdaşıŶa Teďligat İşleŵleri ϳϯϴ
ϰ. Kırŵızı BülteŶ Çıkartılŵası İşleŵleri ϳϯϵ
 YARGITAY KARARLARI.ϳϰϭ
Ϯϲ. BÖLÜM
TUTUKLAMA KARARLARI VE İNFAZI
ϭ. Hukuki MahiLJeti. ϳϰϳ
Ϯ. Tutuklaŵa Kararı NedeŶleri. ϳϰϳ
ϯ. Tutuklaŵa KararıŶıŶ İŶfazı. ϳϰϴ
XXIV İçindekiler
Ϯϳ. BÖLÜM
HÜKÜMLÜLERİN KAPALI CEZA İNFAZ KURUMLARINA ALINMALARI İLE
AÇIK CEZA İNFAZ KURUMLARINA AYRILMA İŞLEMLERİ
ϭ. Hukuki MahiLJeti. ϳϱϭ
Ϯ. HüküŵlüŶüŶ DoğrudaŶ Açık Ceza İŶfaz KuruŵuŶa GöŶderilŵesi ǀe
Koşulları . ϳϱϯ
a. HüküŵlüŶüŶ CuŵhuriLJet SaǀĐılığıŶĐa Ek-ϭ Verilerek DoğrudaŶ
Açık Ceza İŶfaz KuruŵuŶa GöŶderilŵesi . ϳϱϵ
ϯ. HüküŵlüŶüŶ Kapalı Ceza İŶfaz KuruŵuŶdaŶ Açık Ceza İŶfaz
KuruŵuŶa GöŶderilŵesi ǀe Koşulları. ϳϲϮ
ϰ. CuŵhuriLJet BaşsaǀĐılığıŶĐa Kapalı KuruŵdaŶ Açık Kuruŵa ALJırŵa
Kararı AlıŶŵası. ϳϲϵ
ϱ. HüküŵlüŶüŶ Kapalı Kuruŵa İadesi ǀe YeŶideŶ Açık Ceza İŶfaz
KuruŵuŶa ALJrılŵa Koşulları ϳϳϭ
a. HaklarıŶda ϱϮϳϭ SaLJılı KaŶuŶuŶ ϭϬϬ͛ üŶĐü MaddesiŶe Göre
Tutuklaŵa Kararı VerileŶler. ϳϳϮ
ď. HüküŵlüŶüŶ Firar Etŵesi ϳϳϯ
Đ. HüküŵlüŶüŶ KıŶaŵadaŶ Başka DisipliŶ Cezası Alŵası ϳϳϲ
d. Yaş, Sağlık Duruŵu, BedeŶsel ǀeLJa ZihiŶsel YeteŶekleri
BakıŵıŶdaŶ Çalışŵa KoşullarıŶa ULJuŵ SağlaLJaŵaLJaĐağı SaptaŶaŶ
HüküŵlüŶüŶ Kapalı Ceza İŶfaz KuruŵuŶa GöŶderilŵesi ϳϳϳ
e. İŶfaz EdileŶ Cezası DışıŶda Başka Bir SuçtaŶ HaklarıŶda
MahkuŵiLJet Kararı VerileŶleriŶ Cezaları ToplaŶdıktaŶ SoŶra
Koşullu SalıǀerilŵeleriŶe Bu YöŶetŵeliğiŶ ϲ͛ ŶĐı MaddesiŶde
BelirtileŶ SürelerdeŶ Daha Fazla Kaldığı Tespit EdileŶler ile
Şartları Tutŵadığı Halde Açık Kuruŵa ALJrıldığı AŶlaşılaŶlar. ϳϳϳ
ϲ. AçıktaŶ Kapalı Ceza İŶfaz KuruŵuŶa GöŶderileŶ HüküŵlüŶüŶ
YeŶideŶ Açık Ceza İŶfaz KuruŵuŶa ALJrılŵası ϳϳϵ
 YARGITAY KARARLARI. ϳϴϭ
İLAMAT VE İNFAZ ŞABLONLARI . ϳϴϯ
ÖRNEK MÜZEKKERELER ϳϵϵ
HÜKÜMLÜ VE AVUKATLAR İÇİN DİLEKÇE ŞABLONLARI ϴϮϭ
YARARLANILAN KAYNAKLAR. ϴϱϯ

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat