Köy Kanunu Fethi Aytaç

Köy Kanunu


Basım Tarihi
2009-05
Sayfa Sayısı
344
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1. Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750209857
Baskı
559,90 TL
(Bu ürünü aldığınızda 59 puan kazanacaksınız)
   59

Açıklamalı

KÖY KANUNU

(Köy İdaresi Hakkında Genel Bilgiler)Fathi AYTAÇ- Köy Ve Köy İdaresi Hakkında Genel Bilgi

- Köy İdaresinin Yöneticileri

- Köy İdaresine (Muhtar Ve İhtiyar Heyetine) Ait Başkaca Görevler

- Köy İdaresinin Personeli = Köy Adamları

- Köyün Geliri, Giderleri

- Köyün Bütçe İşlemleri

- Köy İdaresinin Malları

- Köyde İmar Uygulaması, Köy Yerleşim Planı, Arsa Sağlanması

- Köylerde Kamulaştırma İşleri

- Çeşitli İşler

- Köy Birlikleri (Köyler Arası Ortak İşler)

- Kırsal Kesimde Valiliklerin Denetleme Ve Düzenleme Yetkileri

- Yeni Bir Köy Kanunu'nun Hazırlanması Ve Yürürlüğe Konması Gereklidir

- İlgili MevzuatİÇİNDEKİLERBirinci Kısım

KÖY KANUNU İkinci Kısım

AÇIKLAMALAR Birinci Bölüm

KÖY VE KÖY İDARESİ HAKKINDA GENEL BİLGİKöy Nedir? 47

Köy İdaresi Nedir? 49

Köy İdaresinin Özet Tarihçesi 50

Köy Kurulması Nasıl Olur? 53

Köy Kurulması Kararına İtiraz Edilebilir veya Böyle Bir Karar Dava Konusu Olabilir Mi? 56

Köy Adları Nasıl Belirlenir ve Nasıl Değiştirilir? 59

Köy Sınırları Nasıl Belirlenir ve Nasıl Değiştirilir? 60

Köy Sınır Uyuşmazlıklarının Çözümü 64

Sınırın Toprak Üzerinde Uygulanması 70

Sınır Tespit ve Uyuşmazlıklarına İlişkin Kararlara Karşı Dava Açma Yolu 72

Köy İdaresi Nasıl Sona Erer? 74

Son Bulmanın Hukukî Sonuçları Nelerdir? 74

Köy Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi Durumunda Bu Varlığın Sahip Olduğu Mal, Mülk, Hak ve Alacakları Ne Olur? 78

Olağanüstü Hal Uygulamasında Özel Durumlar 79

Köyde Belediye Nasıl Kurulur? 80

Köyün İlçe Merkezi Olması Halinde Belediye Kuruluşu 81

Köyde Belediye Kurulmasının Sonuçları Nelerdir? 81

Köy Hizmetleri (İşleri) Nelerdir? 82

Köy İdaresine Tanınan Hak ve Muafiyetler 84İkinci Bölüm

KÖY İDARESİNİN YÖNETİCİLERİKöy Muhtarı 85

Köy Muhtarının Önemi ve Niteliği 85

Köy Muhtarı Nasıl Seçilir? (Muhtar Seçimine İlişkin Esaslar) 86

Köy Muhtarını Kimler Seçer? 87

Kimler Köy Muhtarı Seçilebilir? 87

Köy Muhtarının Görevleri Nelerdir? 93

Köy Muhtarının Özlük Hakları 98

Muhtarlık Ödeneği 98

Köy Muhtarının Sosyal Güvenliği 100

Köy Muhtarına Tanınan Ek Malî İmkânlar ve Vergi İstisnası 101

Köy Muhtarının İzin Hakkı 102

Köy Muhtarının Yolluk Hakkı 103

Muhtarın Silâh Taşıma Hakkı 104

Muhtarın Köyü Temsil Etme Hakkı 104

Muhtarın İstifa Hakkı 106

Muhtarlar Mal Bildiriminde Bulunurlar mı? 106

Köy Muhtarının Sorumluluğu 107

Görevini Yapmayan Muhtara Uygulanacak İşlem 108

Görevleri ile İlgili Suç İşleyen Muhtar Hakkında Ne Gibi İşlem Uygulanır? 109

Muhtara Karşı Suç İşleyeceklere Uygulanacak Ceza 113

Muhtarın Çeşitli Makam ve Mercilerle İlişkileri 114

Muhtarın Mülkî Amirlerle İlgi ve İlişkileri 114

Köy Muhtarının Çeşitli Bakanlıklarla İlişkileri 119

Köy Muhtarı Seçimi İptal Edilirse Ne Gibi İşlem Yapılır? 121

Köy Muhtarı Seçildikten Sonra Muhtarlıkta Boşalma Olursa Ne Gibi İşlem Yapılır? 122

Muhtarlık Hangi Hallerde Sona Erer? 123

Muhtarlıktan Düşürülmeğe Karşı Hangi Yola Başvurulabilinir? 127

Bir Köy Muhtarı, Belediye Başkanlığına Adaylığını Koyabilmek İçin Köy Muhtarlığından İstifa Etmek Zorunda mıdır? 128

Muhtarlığın Devir Teslimi Nasıl Olur? 129

Köy Muhtarı ile İlgili Açıklamalarımızı Dikkate Değer Bazı Yargı Kararları ve Haberlerle Tamamlayalım 130

Köy İhtiyar Meclisi 131

Köy İhtiyar Meclisinin Niteliği 131

Köy İhtiyar Meclisinin Oluşması 132

Seçimde Hiç Katılma Olmazsa Ne İşlem Yapılır? 134

Köy İhtiyar Meclisinde Boşalma Olursa Ne Gibi İşlem Yapılır? 134

Köy İhtiyar Meclisinin Görevleri 135

Köy İhtiyar Meclisi Üyelerinin Sorumlulukları 136

Köy İhtiyar Meclisi Üyelerinin Suç İşlemesi 138

Köy İhtiyar Meclisi Üyelerine Karşı Suç İşlenmesi 138

Köy İhtiyar Meclisi Üyeliği Hangi Halde Sona Erer? 138

Köy Derneği 139

Köy Derneği Nedir? 139Üçüncü Bölüm

KÖY İDARESİNE (MUHTAR VE İHTİYAR HEYETİNE) AİT

BAŞKACA GÖREVLERKöyün Dirlik ve Düzeni (Emniyet ve Asayişi) ile İlgili Görevler 141

Köyün (Muhtarın) Nüfus ve Vatandaşlık İşleriyle İlgili Görevleri 142

Askerlik, Milli Savunma ve Sivil Savunma ile İlgili Görevler 144

Köyün Eğitim ve Öğretim ile İlgili Görevleri 146

Köyün Sağlık ve Sosyal Yardım ile İlgili Görevleri 148

Köyün Maliye ile İlgili Görevleri 152

Köyün Tarım ve Köy İşleri + Orman ve Çevre Bakanlığı ile İlgili Görevleri 153

Köyün Adliyeye İlişkin Görevleri 157

Köyün Seçim İşlemleriyle İlgili Görevleri 157

Köyün Bayındırlık ve İmarla İlgili Görevleri 158

Köyün Tapu Kadastro ile İlgili Görevleri 160

Köyün Tabîi Afetlerle İlgili Görevleri 161

Köyün İskan Konularında Görevleri 162

Köyün Haberleşme ve Tebligatla İlgili Görevleri 163Dördüncü Bölüm

KÖY İDARESİNİN PERSONELİ = KÖY ADAMLARIKöy Kâtibi 165

Köy İmamı 167

Köy İmam - Hatipleri ile İlgili Bilgiler 168

Köy İmamının Görevleri Nelerdir? 168

Köy Öğretmeni (=Başöğretmen, Okul Müdürü) 169

Köy Korucusu 170

Köy Korucusu Kimdir? 170

Köy Korucusunun Tayini ve İşe Başlaması 170

Köy Korucusunda Aranacak Nitelikler 171

Köy Korucusuna Yasak Olan İşler 171

Köy Korucusunun Silâh Kullanma Hakkı 171

Köy Korucularının Kıyafetleri 172

Köy Korucularının Suç İşlemesi 173

Köy Korucularının Cezalandırılması ve İşten Çıkarılmaları 173

Köy Korucularına İlişkin Çeşitli Hükümler 173

Gönüllü Korucular 174

Geçici Köy Korucuları 174

Çiftçi Malları Koruma Bekçileri 177

Diğer Görevliler 180Beşinci Bölüm

KÖYÜN GELİR - GİDERLERİKöyün Gelirleri 181

İmece 181

İmece Nedir? 181

İmece Nasıl Uygulanır? 183

İmece’nin Bütçede Gösterilmesi 183

Salma 184

Salma Nedir? 184

Salma Nasıl Salınır? 184

Salmaya İtiraz Nasıl Olur? 184

Salmayı Ödemeyenlere Ne İşlem Yapılır? 185

Salma ile İlgili Tamamlayıcı Hükümler 185

Salma Değerini Nasıl Kaybetti? 185

Hasılat 186

Resim ve Harçlar 187

Para Cezaları 189

Yardımlar, Bağışlar 191

İller Bankası’ndan Yapılan Yardımlar 191

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca Köy İdarelerine Sağlanan Yardımlar 192

Orman Bakanlığı’nın Köylere Yardımı 192

İl Özel İdarelerinin Köylere Yardımı 192

Hazine Arazilerinin Satışından Verilen Pay 193

Başka Kuruluşların Yardımları 193

Köy Vakıf ve Avarız Geliri 194

Borç Almalar 194

Türlü Gelirler 194

Köy Giderleri 195Altıncı Bölüm

KÖYÜN BÜTÇE İŞLEMLERİKöy Bütçesi 199

Bütçe Dönemi 199

Bütçenin Hazırlanması 199

Gelirlerin Tahmin ve Tespiti 199

Giderlerin Tahmin ve Tespiti 200

Bütçe Kararnamesi 200

Bütçenin Onaylanması 201

Köy Bütçelerinin Uygulanması 201

Kesin Hesap 203

Devir Hesapları 203

Ek ve Olağanüstü Ödenek 203

Köy Orta Mallarının Kayıtları 204

Köy Kâtiplerinin Hesap İşlerinde Ödevleri 204Yedinci Bölüm

KÖY İDARESİNİN MALLARIKöy Malları Kavramı 205

Köyün Özel Malları - Köyün Orta Malları 205

Köy Meraları 209

3091 Sayılı Kanuna Göre Meralara Tecavüz 214

Mera Tecavüzlerinde Yeni Ceza Kanununa Göre Verilecek Cezalar Nedir? 215Sekizinci Bölüm

KÖYDE İMAR UYGULAMASI - KÖY YERLEŞİM PLANI -

ARSA SAĞLANMASIKöyde İmar Planı Yapma Zorunluluğu ve Bu Konudaki Çalışmalar 217

Köy Kanununa Bazı Ek Maddeler Getiren 3367 Sayılı Kanun 222

Köy Yerleşme Alanlarının Tespiti Nasıl Olacaktır? 223

Köy Yerleşme Alanında Parselasyon Nasıl Yapılacaktır? 225

Parsellerin (Arsaların) İhtiyaç Sahiplerine Satılması Nasıl Olur? 226

Arsa Üzerinde İnşaat Yapma Zorunlu Mudur? 227

“Mücavir Alan” Nedir? 228

Mücavir Alan Tespiti Nasıl Yapılır? 229Dokuzuncu Bölüm

KÖYLERDE KAMULAŞTIRMA İŞLERİGenel Bilgi 235

Kamulaştırma Kanunu’na Göre Kamulaştırmanın Genel Esasları 237

Kamulaştırma Kararının Tebliği 243

Kamulaştırma İşlemlerine Karşı Dava Açma 243

Rızai Kamulaştırma 243

Trampa Yolu ile Kamulaştırma 244

Acele Kamulaştırma 244

Acele İşlerde El Koyma 244

Kamulaştırılan Taşınmaz Malın Tapu Tescili 245

Kamulaştırılan Taşınmaz Malın Boşaltılması 245

Mal Sahibinin Geri Alma Hakkı 246Onuncu Bölüm

ÇEŞİTLİ İŞLERAlım Satım İşleri 249

Köy Alacaklarının Tahsil İşleri 250

İhtiyar Meclisinin Davalara Bakma Yetkisi 253

Köye İlişkin Bazı Özellikler: Yabancı Uyrukluların Köyde Oturmaları ve Mülk Edinmelerinde Durum 254

Köy İdarelerine Yurtdışından Bağış Yolu ile Sağlanan Araçlar 255

Nüfusu 150’den Az Yerlerde Köy Kanunu’nun Uygulanması 256

Yeni Bir Gelişme: Nüfusu 2.000’den Aza Düşen Belediyelerin Köye Dönüştürülmesi 258

Köy Mühürü 259

Köy Kanunu’nun Saklanması ve Öğretilmesi 260Onbirinci Bölüm

KÖY BİRLİKLERİ (KÖYLER ARASI ORTAK İŞLER)Köy Birlikleri ile İlgili Yasal Hükümler 261Onikinci Bölüm

KIRSAL KESİMDE VALİLİKLERİN

DENETLEME VE DÜZENLEME YETKİLERİKırsal Alanda, İmar Konusunda Valiliklerin Görev ve Yetkileri 263

İşyerinin Açılmasında, İl Özel İdarelerinin Görev ve Yetkileri 264Onüçüncü Bölüm

YENİ BİR KÖY KANUNU’NUN HAZIRLANMASI VE

YÜRÜRLÜĞE KONULMASI GEREKLİDİRYeni Bir Köy Kanunu’nda Yer Alması Uygun Olabilecek Hususlar Neler Olabilir? 265Üçüncü Kısım

İLGİLİ MEVZUATMAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU 267

MUHTAR ÖDENEK VE SOSYAL GÜVENLİK YASASI 283

ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN 296

KÖY KORUCULARI YÖNETMELİĞİ 305

KÖY KORUCULARININ KIYAFET VE SİLÂHLARININ ŞEKLİ HAKKINDA TALİMATNAME 310

GEÇİCİ KÖY KORUCULARI YÖNETMELİĞİ 313

KÖY – DES UYGULAMALARI HAKKINDA 330

29 Mart 2009’da Yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde Köy Muhtarı Seçimi İle İlgili Olarak Basına Yansıyan İlginç Durum ve Olaylar 341Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
59,90   
59,90   
2
29,95   
59,90   
3
19,97   
59,90   
4
14,98   
59,90   
5
12,58   
62,90   
6
10,58   
63,49   
7
9,16   
64,09   
8
8,09   
64,69   
9
7,25   
65,29   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
59,90   
59,90   
2
29,95   
59,90   
3
19,97   
59,90   
4
14,98   
59,90   
5
11,98   
59,90   
6
9,98   
59,90   
7
9,16   
64,09   
8
8,09   
64,69   
9
7,25   
65,29   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
59,90   
59,90   
2
29,95   
59,90   
3
19,97   
59,90   
4
14,98   
59,90   
5
12,58   
62,90   
6
10,58   
63,49   
7
9,16   
64,09   
8
8,09   
64,69   
9
7,25   
65,29   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
59,90   
59,90   
2
29,95   
59,90   
3
19,97   
59,90   
4
14,98   
59,90   
5
11,98   
59,90   
6
9,98   
59,90   
7
9,16   
64,09   
8
8,09   
64,69   
9
7,25   
65,29   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
59,90   
59,90   
2
29,95   
59,90   
3
19,97   
59,90   
4
14,98   
59,90   
5
12,58   
62,90   
6
10,58   
63,49   
7
9,16   
64,09   
8
8,09   
64,69   
9
7,25   
65,29   
Kapat