%3
Basiretli İş Adamı Gibi Davranma Yükümlülüğü Gamze Çakı Çifci

Basiretli İş Adamı Gibi Davranma Yükümlülüğü


Basım Tarihi
2024-04
Sayfa Sayısı
318
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750292859
Boyut
16x24
Baskı
1Dr. Gamze ÇAKI ÇİFCİ

 

İÇİNDEKİLER
 
Önsöz 
 
5
Kısaltmalar Listesi 
 
13
GİRİŞ
 
 
§ 1. KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ VE SINIRLANDIRILMASI 
 
19
§ 2. İNCELEME PLÂNI 
 
25
Birinci Bölüm
 
 
BASİRETLİ İŞ ADAMI GİBİ DAVRANMA KAVRAMINA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR
 
 
§ 1. KAVRAM VE TANIM 
 
27
I. Basiret 
 
27
II. İş Adamı 
 
29
III. Basiretli İş Adamı Gibi Davranma 
 
31
A. Genel Olarak 
 
31
B. Öğretide Verilen Tanımlar 
 
32
C. Somut Olay Bazında Değerlendirme Zorunluluğu 
 
32
D. Basiretli İş Adamının Temel Muhtevası: Öngörülü, Tedbirli, Dikkatli ve Özenli Olma 
 
33
E. Uzman ve Tecrübe Kavramları ile İlişki 
 
35
F. Basiretli Davranmaya İlişkin Makul Sınırın Tespitinde Yararlanılabilecek Araçlar: Makul Beklenti Kavramı ve Güven Teorisi 
 
36
G. Basiretli İş Adamı Gibi Hareket Etmenin Aktif Bir Davranış Gerektirip Gerektirmediği Hakkında 
 
40
§ 2. KAVRAMIN ROMA HUKUKU BAĞLAMINDA TARİHSEL TEMELİ 
 
42
I. Hukukumuz Bakımından Roma Hukukunun Önemi 
 
42
II. Kavramın Tarihî Kökeni: Kusurun Belirlenmesi Bakımından Davranış Ölçüsü Olarak İyi Bir Aile Babası (Bonus Pater Familias) 
 
42
III. Değerlendirme 
 
47
§ 3. İLGİLİ DÜZENLEMELER 
 
49
I. Kavramın Pozitif Hukukumuzda Düzenlenişi 
 
49
A. 865 Sayılı Kanun Dönemi 
 
49
B. 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Dönemi 
 
51
C. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Dönemi 
 
51
1. Temel Düzenleme: Tacirlere İlişkin Türk Ticaret Kanunu m. 18/2 Hükmü 
 
51
2. Acenteye İlişkin Türk Ticaret Kanunu m. 110/2 Hükmü 
 
52
3. Kolektif Ortaklık Tasfiye Memurlarına İlişkin Türk Ticaret Kanunu m. 286 Hükmü 
 
53
D. Kavramın Karşılaştırmalı Hukukta Düzenlenişi 
 
54
1. Alman Hukukunda 
 
54
2. İsviçre Hukukunda 
 
59
3. Anglo–Sakson Hukukunda 
 
60
4. Avrupa Birliği Hukukunda 
 
64
§ 4. BENZER KAVRAMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI 
 
67
I. Tedbirli Yönetici 
 
67
A. Genel Olarak 
 
67
B. Terim Değişikliği Hakkında 
 
73
II. Düzenli ve Görevinin Bilincinde Yönetici 
 
76
III. İş Adamı Kararı (İlkesi) 
 
78
IV. Basiretli Vekil 
 
79
§ 5. HUKUKÎ NİTELİĞİ 
 
82
I. Genel Olarak 
 
82
II. Özen Ölçüsü Niteliğinde Olduğu Görüşü 
 
82
A. Öğreti Görüşleri 
 
82
B. Genel Olarak Özen Kavramı 
 
83
C. Özen–Kusur İlişkisi Hakkında 
 
84
1. Genel Olarak 
 
84
2. Sübjektif Özen (İhmal) – Objektif Özen (İhmal) Teorisi 
 
86
III. Yükümlülük Niteliğinde Olduğu Görüşü 
 
88
A. Genel Öğreti Görüşleri 
 
88
B. Özen ile Bağlantılı Öğreti Görüşleri 
 
88
C. Borç İlişkisine Yönelik Edim Yükümlülükleri– Yan Yükümlülükler Ayrımı 
 
90
1. Edim Yükümlülükleri 
 
90
2. Yan Yükümlülükler 
 
92
D. Özen–Yükümlülük İlişkisi Hakkında 
 
94
IV. Külfet Niteliğinde Olduğu Görüşü 
 
96
V. Tamamlayıcı Hukuk Kuralı Niteliğinde Olduğu Görüşü 
 
97
VI. Değerlendirme ve Görüşümüz 
 
97
A. Kusurun (İhmalin) Tespitinde Objektif Özen Ölçüsü Niteliği 
 
97
B. Sözleşmesel İlişkilerde Özen Yükümlülüğü Niteliği 
 
99
C. Külfete Konu Davranış Kapsamında Kusurun (İhmalin) Tespiti Bakımından Özen Ölçütü Niteliği 
 
101
D. Emredici Hüküm Niteliği 
 
104
§ 6. İŞLEVİ 
 
107
İkinci Bölüm
 
 
BASİRETLİ İŞ ADAMI GİBİ DAVRANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN UYGULAMA KAPSAMI
 
 
§ 1. ZAMAN BAKIMINDAN 
 
109
I. Genel Olarak 
 
109
II. Gerçek Kişi Tacir 
 
110
III. Tüzel Kişi Tacir 
 
112
IV. Donatma İştiraki 
 
114
V. Hâkim Teşebbüs 
 
114
§ 2. FAALİYET BAKIMINDAN 
 
114
I. Gerçek Kişi Tacir 
 
114
II. Tüzel Kişi Tacir 
 
117
A. Ticaret Ortaklıkları 
 
117
B. Amacına Varmak İçin Ticarî İşletme İşleten Dernek ve Vakıflar 
 
119
C. Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Özel Hukuk Hükümlerine Göre Kurulan veya Ticarî Şekilde İşletilen Kuruluşlar 
 
119
III. Donatma İştiraki 
 
119
IV. Hâkim Teşebbüs 
 
120
Üçüncü Bölüm
 
 
TÜRK MEDENİ KANUNU VE TÜRK BORÇLAR KANUNU KAPSAMINDA BASİRETLİ İŞ ADAMI GİBİ DAVRANMA İLE İLİŞKİLİ HUKUKİ SONUÇLAR
 
 
§ 1. TÜRK MEDENİ KANUNU KAPSAMINDA İLİŞKİLİ HUKUKİ SONUÇLAR 
 
123
I. Dürüstlük Kuralına İlişkin 
 
123
II. İyiniyete İlişkin 
 
127
§ 2. TÜRK BORÇLAR KANUNU KAPSAMINDA İLİŞKİLİ HUKUKİ SONUÇLAR 
 
134
I. Sözleşmesel Sorumluluk Kapsamında 
 
134
A. Sözleşme Görüşmelerinde 
 
134
B. Sözleşmenin Kurulmasında 
 
138
1. Genel Olarak 
 
138
2. Sözleşme Öncesi İmkânsızlık Durumunda 
 
141
3. İrade Bozukluğu Halleri Durumunda 
 
143
a. Yanılma 
 
143
b. Aldatma 
 
147
c. Korkutma 
 
149
C. Sözleşmenin İçeriğinde 
 
153
1. Genel İşlem Koşulları 
 
153
2. Haksız Şart 
 
160
a. Ön Soru(n): Tacir Tüketici Kabul Edilebilir mi? 
 
160
b. Haksız Şartın Niteliği ve Uygulanma Esasları 
 
166
D. Aşırı Yararlanma Durumunda 
 
166
1. Genel Olarak 
 
166
2. Karşılıklı Edimler Arasındaki Açık Oransızlık (Objektif Şart) 
 
168
3. Orantısızlığın Bilerek Yararlanılmak Suretiyle Gerçekleştirilmesi (Sömüren Açısından Sübjektif Şart) 
 
171
4. Zarar Görenin Düşüncesizliği, Deneyimsizliği veya Zor Durumda Kalması (Sömürülen Açısından Sübjektif Şart) 
 
171
5. Bankaların Aşırı Yararlanma Kurumuna Başvurup Başvuramayacağı Hususu 
 
175
E. Sözleşmenin Yorumunda 
 
181
F. Sözleşmenin İfa Aşamasında 
 
184
1. Aşırı İfa Güçlüğü 
 
185
a. Ahde Vefa İlkesi ve Uyarlama Kurumunun Tanıtılması 
 
185
b. Uyarlama Kurumunun Uygulanma Şartları 
 
186
aa. Genel Olarak 
 
186
bb. Tacir Bakımından Farklı Yorumu Gerektiren Şartlar 
 
189
aaa. Değişikliğin Taraflarca Öngörülemeyecek Nitelikte Bulunması 
 
189
bbb. Değişikliğin Borçludan Kaynaklanmaması 
 
194
2. İfa İmkânsızlığı Durumunda 
 
196
a. Genel Olarak Sözleşme Sonrası İfa İmkânsızlığı 
 
196
b. Mücbir Sebep 
 
197
G. Sözleşme Sonrasında 
 
203
II. Haksız Fiil Sorumluluğu Kapsamında 
 
203
III. Sebepsiz Zenginleşme Kapsamında 
 
204
Dördüncü Bölüm
 
 
TÜRK TİCARET KANUNU VE İLGİLİ
 
 
BAZI KANUNLAR KAPSAMINDA BASİRETLİ İŞ ADAMI İLE İLİŞKİLİ HUKUKİ SONUÇLAR
 
 
§ 1. TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA İLİŞKİLİ HUKUKİ SONUÇLAR 
 
207
I. Genel Olarak 
 
207
II. Tacir Olmanın Hüküm ve Sonuçlarına İlişkin 
 
207
A. Genel Olarak 
 
207
B. Ücret ve Sözleşme Cezasının İndirilmesini Talep Edememe 
 
211
1. Genel Olarak 
 
211
2. Uygulama Kapsamı 
 
213
3. Ahlâk ve Adâba ve Kişilik Haklarına Aykırı Ücret ve Ceza Koşulunun İndirilmesi 
 
216
C. Fatura ve Teyit Mektubu İçeriğine İtiraza İlişkin Süre Sınırlaması 
 
221
D. Ticarî Örf ve Âdetin Uygulanması 
 
224
E. Ticarî Defter Tutulması, Saklanması ve Zayi Belgesi Alınması 
 
225
F. Yetki Sözleşmesi Düzenlenmesi 
 
230
III. Ticarî İşlere İlişkin 
 
232
A. Faizin Serbestçe Kararlaştırılması 
 
232
1. Genel Olarak 
 
232
2. Türk Ticaret Kanunu m. 8 ile Türk Borçlar Kanunu m. 88 ve m. 120 Düzenlemelerinin İlişkisi 
 
233
3. Türk Ticaret Kanunu m. 8/1’in Uygulama Alanına İlişkin Öneri 
 
236
4. Ticarî Borca Kefalet Durumunda 
 
238
B. Bileşik Faiz Uygulaması 
 
239
IV. Türk Ticaret Kanunu m. 1530 Düzenlemesi 
 
239
V. Taşıma Hukukuna İlişkin 
 
241
A. Genel Olarak 
 
241
B. Taşıyıcının Sorumluluğu Bakımından “En Yüksek Özen” İfadesi 
 
242
C. Taşıma Süresinin Tespit Edilmemesi Durumunda Makul Sürenin Tespiti 
 
248
D. Yükleme ve İstifleme Sebebiyle Sorumluluk 
 
249
VI. Sigorta Hukukuna İlişkin 
 
250
A. Genel Olarak 
 
250
B. Acente ve Brokerin Tacir Sıfatı 
 
250
C. Sigorta Sözleşmelerinde Her İki Tarafın Tacir Sıfatı Bakımından Sigortacının Aydınlatma Yükümlülüğü 
 
252
1. Sigortacı 
 
252
a. Kişi Bakımından Uygulama Kapsamı 
 
252
b. İçerik Bakımından Uygulama Kapsamı 
 
253
c. Yükümlülüğün Yerine Getirilmemesi Durumunda 
 
253
2. Sigorta Ettiren Bakımından 
 
255
D. Rizikonun Ağırlaşması 
 
260
§ 2. İLGİLİ BAZI KANUNLAR KAPSAMINDA İLİŞKİLİ HUKUKİ SONUÇLAR 
 
260
I. Sermaye Piyasası Kanunu 
 
260
A. Genel Olarak 
 
260
B. Kamuyu Aydınlatma Belgelerinden Doğan Genel Sorumluluk Düzenlemesi (Sermaye Piyasası Kanunu m. 32) 
 
263
C. İzahnameye İlişkin Özel Sorumluluk Düzenlemesi (Sermaye Piyasası Kanunu m. 10) 
 
265
II. Çek Kanunu 
 
267
A. Genel Olarak 
 
267
B. Çek Kanunu m. 2 Düzenlemesi 
 
268
III. Sınai Mülkiyet Kanunu 
 
275
A. Kötüniyete Sonuç Bağlanan Durumlarda 
 
275
B. Sessiz Kalma Yoluyla Hak Kaybı Durumunda 
 
279
C. Markanın Taklit Olduğunun Bilinmesi veya Bilinmesinin Gerekmesi Durumunda 
 
280
Sonuç 
 
283
Kaynakça 
 
289
Kavram Dizini 
 
315
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
413,22   
413,22   
2
206,61   
413,22   
3
137,74   
413,22   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
413,22   
413,22   
2
206,61   
413,22   
3
137,74   
413,22   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
413,22   
413,22   
2
206,61   
413,22   
3
137,74   
413,22   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
413,22   
413,22   
2
206,61   
413,22   
3
137,74   
413,22   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
413,22   
413,22   
2
206,61   
413,22   
3
137,74   
413,22   
Kapat