%1
Konkordato Mühletinin Sözleşmeler Bakımından Doğurduğu Sonuçlar Gökber

Konkordato Mühletinin Sözleşmeler Bakımından Doğurduğu Sonuçlar


Basım Tarihi
2024-06
Sayfa Sayısı
324
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786050518993
Boyut
16x24
Baskı
1Gökberk ÖZSÖKER

 

İÇİNDEKİLER

TEŞEKKÜR . VII

İÇİNDEKİLER . IX

KISALTMALAR CETVELİ . XVII

GİRİŞ  1

Çalışmanın Amacı . 1

Çalışmanın İnceleme Planı 2

BİRİNCİ BÖLÜM

KONKORDATODA MÜHLET TANINMASI

1. Konkordato Kurumu 3

Konkordato Kavramı . 3

Sözleşme Teorisi 4

Hüküm Teorisi 5

Kanuni İşlem Teorisi . 6

Cebri İcra Usulü Teorisi. 6

Mühlet Kavramı 7

Geçici Mühlet . 9

Hukuki Niteliği 9

Geçici Mühlet Başvurusu, Kararı, İlanı ve İtirazı . 13

Geçici Mühlet Olarak Tanınan Süre . 20

Kesin Mühlet 23

Hukuki Niteliği 23

Kesin Mühlet Kararı, İlan ve İtiraz . 24

Kesin Mühlet Olarak Tanınan Süre 29

III. Konkordato Mühleti Verilmesinin Amacı  32

2. Konkordato Mühletinin Sözleşmelere Etkisine İlişkin Ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler 39

Türk Hukukunda . 39

Mühlet Esnasında Sözleşmeler Bakımından Ortaya Çıkan Sonuçlar Hakkında Yabancı Hukuk Düzenlemeleri . 41

Amerikan Hukuku. 41

Alman Hukuku 43

İsviçre Hukuku 53

Konkordato Mühleti Verilmesi 54

Konkordato Mühletinde Borçlunun Tasarruf Yetkisi 59

Konkordatoda Borçluya Sürekli Borç İlişkisi Doğuran Sözleşmeler 62

Taşınmaz Rehninin Paraya Çevrilmesinin Ertelenmesi . 64

Alacak Haklarına Dair Düzenlemeler . 65

Konkordato Mühletinin Kaldırılması . 67

Mühlet İçinde İyileşme Gerçekleştiği Takdirde Konkordato Mühleti Hâkim Tarafından Kaldırılır . 67

Borçlunun Malvarlığının Korunması için İflâsına Karar Verilmesi . 67

İtalyan Hukuku . 68

3. Sözleşmelere Egemen İlkeler Açısından Konkordato Mühletinin Sözleşmelere Etkisi 70

Sözleşme Özgürlüğü Açısından . 70

Sözleşme Özgürlüğü Kavramı . 70

Sözleşme Özgürlüğünün Alt Ayırımları 71

Sözleşmeyi Yapıp Yapmama . 71

Karşı Tarafı Seçme 72

Şekil Özgürlüğü 73

İçeriği Belirleme . 73

Sözleşmeyi Değiştirme ve Ortadan Kaldırma . 74

Konkordato Mühletinin Sözleşme Özgürlüğüne Etkileri 74

Ahde Vefa İlkesi Açısından 77

Ahde Vefa Kavramı . 77

XI

Konkordato Mühletinin Sözleşmelere Etkisinin Ahde Vefa Açısından Değerlendirilmesi . 77

4. Konkordato Mühleti Verilmesinin Borçlunun Tasarruf Yetkisine Etkisi 78

Kural Olarak Borçlunun Tasarruf Yetkisini Koruması 81

Borçlunun İşlemlerine Komiserin Nezareti Altında Devam Etmesi . 84

III. Mahkemenin Bazı İşlemlerin Ancak Komiserin İzni ile Yapılmasına veya Borçlunun Yerine Komiserin İşletmenin Faaliyetine Devam Etmesine Karar Vermesi. 86

Mahkemenin Bazı İşlemlerin Ancak Komiserin İzni ile Yapılmasına Karar Vermesi . 88

Mahkemenin Borçlunun Yerine Komiserin İşletmenin Faaliyetine Devam Etmesine Karar Vermesi 92

Borçlunun Mahkemenin İzni ile Gerçekleştirebileceği İşlemler 94

Borçlunun Malvarlığının Tedbir Yoluyla Korunması . 102

İKİNCİ BÖLÜM KONKORDATO MÜHLETİ VERİLMESİ İLE İLİŞKİLİ SÖZLEŞMESEL KOŞULLAR VE SÜREKLİ BORÇ İLİŞKİLERİNDE DURUM

5. Konkordato Mühletinin Sözleşmelerin İçerdiği Haklar ve Yükümlülükler Bakımından Sonuçları 107

Konkordato Alacağı Kavramı . 107

Borç İlişkisinden Doğan Asli Haklar Bakımından Mühletin Sonuçları . 113

İmtiyazlı Alacaklar 120

Rehinli Alacaklar . 121

Konusunun Para Olup Olmamasına Göre Alacaklar . 122

Konusu Para Olan Alacaklar 122

Konusu Para Olmayan Alacaklar . 123

Çekişmeli Olup Olmamasına Göre Alacaklar . 126

Çekişmesiz Alacaklar 126

Çekişmeli Alacaklar. 127

XII

Bağlı Olduğu Vadeye Göre Alacaklar . 131

Koşula Bağlı Olup Olmamasına Göre Alacaklar 132

Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Alacakları . 133

III. Borç İlişkisinden Doğan Yan Haklar Bakımından Mühletin Sonuçları . 134

Faiz 134

Gecikme Tazminatı . 138

İfaya Ekli Ceza Koşulu . 139

Borç İlişkisinden Doğan Tali Haklar Bakımından Mühletin Sonuçları . 140

Takas . 140

Takas Hakkının Kullanımının Sınırlanması . 141

Edim Yükümlülükleri Bakımından Mühletin Sonuçları . 144

Asli Edim Yükümlülükleri Bakımından . 145

Yan Edim Yükümlülükleri Bakımından . 147

Yan Yükümlülükler Bakımından Mühletin Sonuçları 148

6. Konkordato Mühletinin Sözleşmelerin Ayakta Kalması Bağlamında Sonuçları 148

Konkordato Mühletinde Sözleşmenin Ayakta Kalması . 148

Sözleşmenin Sona Ereceğine Dair Bir Koşul Bulunmaması . 150

Sözleşmenin Sona Ereceğine Dair Açık Bir Koşul Bulunması 151

Konkordato Talebinde Bulunulmasının Sözleşmeye Aykırılık Teşkil Edeceğine 154

Konkordato Talebinde Bulunulmasının Haklı Fesih Sebebi Sayılacağına 155

Konkordato Talebinde Bulunulmasının Borcu Muaccel Hale Getireceğine . 156

Borçlar Hukukundaki Yaptırımların Konkordato Mühleti Açısından Değerlendirilmesi 157

Yokluk 157

Geçersizlik 158

İptal . 160

İrade Bozukluğu Hallerinde İptal . 161

XIII

Muvazaa Halinde İptal 161

Konkordato Komiserinin Yapacağı Değerlendirme . 162 bb. Asliye Ticaret Mahkemesinin Yapacağı Değerlendirme . 163

Eksiklik . 164

Hükümsüzlük Yaptırımı . 165

Kesin Hükümsüzlük 165

Kısmi Hükümsüzlük 166

III. İfa Güçsüzlüğü Nedeniyle Sözleşmenin Sona Erdirilmesinin Mümkün Olup Olmadığı Meselesi . 167

7. Konkordatonun Amacına Ulaşmasını Engelleyen Aşırı Külfetli Sürekli Borç İlişkilerinin Feshi 171

Feshin Hukuki Niteliği . 171

Feshin Koşulları 175

Sürekli Borç İlişkisinin Varlığı 176

Konkordatonun Amacına Ulaşmasının Engellenmesi . 179

Mali Durumda Olumsuzluğun Varlığı 179

Mali Durumun İyileşmesinin Neredeyse İmkansızlığı . 180

Aşırı Külfet . 182

Fesih Yetkisi . 183

Fesih Yetkisinin Kötüye Kullanılması . 185

Fesih Yetkisinin Kullanılma Zamanı ve Şekli . 187

Konkordato Komiserinin Uygun Görüşü ve Mahkemenin İzni . 190

Konkordato Komiserinin Uygun Görüşü 190

Mahkemenin İzni 194

III. Feshin Sonuçları . 196

Tazminat Alacağı 198

Fesihten Doğan Tazminattan Kaynaklı Konkordato Alacağı . 202

Konkordato Hukukundaki Olağanüstü Feshin Borçlar Hukukunda Feshe Dair Çeşitli Düzenlemelerle Karşılaştırılması . 205

XIV

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BAZI ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİNDE KONKORDATO MÜHLETİNİN SÖZLEŞMELER BAKIMINDAN DOĞURDUĞU SONUÇLAR

8. Sürekli Edimli Borçlar Hukuku Sözleşmeleri 209

Hizmet Sözleşmesi 209

Konkordato Mühletinin Sözleşmeye Aykırılık ve İş İlişkisinin Sona Ermesine Etkisi . 211

Hizmet Sözleşmelerinde Olağanüstü Fesih Yetkisinin Kullanılamaması . 213

Ticari İşletmenin Devri Halinde İşçi Alacaklarının Durumu . 216

Kira Sözleşmesi . 218

Konut ve Çatılı İş Yeri ile Ürün Kiraları . 222

Kira Bedeli Açısından Değerlendirme 223

Tahliye Talebi Açısından Değerlendirme . 224

Finansal Kiralama . 227

9. Teminat Borcu Doğuran Sözleşmeler 233 I. Rehin Sözleşmesi 234 A. Paraya Çevirme Yasağı . 234 B. Paraya Çevirme Yasağının İstisnası . 240

Rehnin Borçlu Tarafından Gösterilmesi . 241

Rehnin Üçüncü Kişi Tarafından Gösterilmesi . 242

Her Rehinli Alacaklı ile Ayrı Anlaşma Yapılması . 246 II. Kefalet Sözleşmesi 252 A. Alacaklının Kefile Karşı Sahip Olduğu Müracaat Hakkına Halel Gelip Gelmeyeceği Meselesi 254

Olumsuz Oy Veren Alacaklının Durumu 256

Olumlu Oy Veren Alacaklının Durumu 262

Tedbir Yolu ile Kefile Karşı Takibin Durdurulması Meselesi. 268 C. Kefilin Tartışma Def’ine Başvurup Başvuramayacağı Meselesi. 271

Kefil Hakkında Konkordato Mühleti Verilmesi . 273 III. Garanti Sözleşmesi . 275

XV

Saf Garanti Sözleşmesi . 275 B. Kefalet Benzeri Garanti Sözleşmesi . 275 1. Banka Teminat Mektubunun Paraya Çevrilmesi 275

Birlikte Borçluluk 279 3. Kontrgarantilerin Durumu 280

10. Müstakbel Alacağın Temlikinin Hükümsüzlüğü . 281

11. Ticaret Hukuku ile İlgili Özellik Arz Eden Bazı Borç İlişkilerinde Mühletin Sonuçları 287

Ticari İşletmenin Devrinde 287

Çekin Karşılığının Olup Olmamasına İlişkin Meseleler 289

III. Sigorta Sözleşmeleri . 291

Ciranta ve Avalistin Borcu . 293

SONUÇ . 297

KAYNAKÇA  303

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
420,75   
420,75   
2
210,38   
420,75   
3
140,25   
420,75   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
420,75   
420,75   
2
210,38   
420,75   
3
140,25   
420,75   
Worldcard ( YKB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
420,75   
420,75   
2
210,38   
420,75   
3
140,25   
420,75   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
420,75   
420,75   
2
210,38   
420,75   
3
140,25   
420,75   
Kapat