Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulü Gökhan Taneri

Seri Muhakeme ve Basit Yargılama UsulüUsul-Şartlar-Suçlar ve Hüküm


Basım Tarihi
2021-08
Sayfa Sayısı
316
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750270086
Boyut
16x24
Baskı
2153,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 153 puan kazanacaksınız)
   153

Konu Başlıkları
- Seri Muhakemede Usul – Şartlar
Suçlar ve Hüküm

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 5
2. Baskıya Önsöz 7
GİRİŞ 15
BİRİNCİ BÖLÜM
GEREKÇELER
I. Genel Gerekçe 17
II. Özel Gerekçe 22
İKİNCİ BÖLÜM
MUKAYESELİ HUKUKTA BASİTLEŞTİRİLMİŞ YARGILAMA USULÜ
I. Genel Olarak 29
II. İtalya 30
III. Almanya 31
IV. Avusturya 32
V. İsviçre 33
VI. ABD 33
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SERİ MUHAKEME USULÜ (CMK M. 250)
I. Genel Olarak 35
II. Seri Yargılamanın Ön Şartı: Sanık hakkında Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararı Verilmemiş Olması (CMK m. 171/2) 37
A. Genel Olarak CMK m. 171 37
B. CMK m. 171/1 Fıkrasında Düzenlenen Takipsizlik Kararı Halleri 37
C. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararı 39
III. Seri Muhakeme Aşamaları 41
A. BİRİNCİ AŞAMA: TESPİT 42
B. İKİNCİ AŞAMA: TEKLİF 51
1. Şüpheliye Ulaşılmış Olması 51
2. Bilgilendirme 51
3. Müdafi Görevlendirmesi 52
4. Delil Olarak Kullanılmama 55
5. Teklifi Değerlendirme 55
C. ÜÇÜNCÜ AŞAMA: KABUL 56
D. DÖRDÜNCÜ AŞAMA: TEMEL CEZANIN TCK m. 61’e GÖRE BELİRLENMESİ 58
1. Genel Olarak 58
2. Cezanın Soyut Belirlemesi 59
3. Cezanın Somut Olarak Belirlenmesi 60
4. Ceza Türünün Belirlenmesi 61
5. Temel Cezanın Belirlenmesinde Dikkate Alınması Gereken Hususlar 62
a. Seçenek Yaptırımların Uygulanması 62
b. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 63
c. Zorunlu Seçenek Yaptırım 66
d. Tekerrür 66
e. Lehe/Aleyhe Kanun Değerlendirmesi 67
f. Kusur Yeteneğini Etkileyen Sebepler 68
fa. Yaş Küçüklüğü Akıl Hastalığı, Sağır ve Dilsizlik 68
fb. Geçici Nedenler 69
6. Kusurluluğu Etkileyen Sebepler 69
a. Hukuka Aykırı ve Bağlayıcı Emir 69
b. Zorunluluk Hali 70
c. Kaza ve Tesadüf 70
d. Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdit 70
e. Hata 70
7. Hukuka Uygunluk Sebepleri 71
a. Hukuka Uygun Emrin Yerine Getirilmesi 71
b. Kanun Hükmünü İcra 71
c. Meşru Savunma 72
d. Hakkın Kullanılması 72
e. İlgilinin Rızası 72
8. Sonuç Ceza Belirlemesi 72
9. Mükerrer Değerlendirme Yasağı 74
10. Cezanın Somutlaştırılmasında Diğer Ölçütler 75
a. Suçun İşleniş Biçimi 75
b. Suçun İşlenmesinde Kullanılan Araçlar 76
c. Suçun İşlendiği Yer ve Zaman 76
d. Suç Konusunun Önem ve Değeri 77
e. Meydana Gelen Zarar ve Tehlikenin Ağırlığı 78
f. Failin Kast Veya Taksire Dayalı Kusurunun Ağırlığı 80
g. Failin Güttüğü Amaç ve Saik 81
h. Olası Kast ve Bilinçli Taksir 82
11. Cezalandırma Birimleri 82
a. Genel Olarak 82
b. Adli Para Cezasının Hesaplanması 83
ba. Karar 84
bb. Gün Sayısını Belirleme 84
bc. Ekonomik ve Diğer Şahsi Hallerin Belirlenmesi 85
E. BEŞİNCİ AŞAMA: TALEP 86
F. ALTINCI AŞAMA: İADE 88
G. YEDİNCİ AŞAMA: TEFHİM 89
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DEĞERLENDİRME
I. Kararın Hüküm Niteliğinde Olup Olmadığı 93
II. Genel İtiraz Yolu ve Seri Muhakeme Kararına İtiraz 94
III. Derdest Dosyalara Etkisi 96
IV. Lehe/Aleyhe Değerlendirmesi 98
V. Ulaşılamama Nedeniyle Uygulanmama 99
VI. Her Aşamada Vazgeçilebilme 99
VII. İddianamenin İadesi Nedeni 100
BEŞİNCİ BÖLÜM
SERİ YARGILAMA USULÜNDE GÖREVLİ MAHKEME
SERİ YARGILAMA USULÜNDE GÖREVLİ MAHKEME 101
ALTINCI BÖLÜM
SERİ MUHAKEME USULÜ İLE İHLAL EDİLEN/İHLAL EDİLDİĞİ
İLERİ SÜRÜLEN CEZA MUHAKEMESİ İLKELERİ
I. Adil Yargılanma Hakkı 103
II. Maddi Gerçeğin Araştırılması İlkesi 104
III. Açıklık (Saydamlık) İlkesi 105
IV. Doğrudan Doğruyalık (Vasıtasızlık) ve Sözlülük İlkesi 106
V. Silahların Eşitliği İlkesi 107
VI. Kendi Aleyhine Delil Sunmama (Nemo tenetur ilkesi) 108
VII. Masumiyet Karinesi 110
VIII. Çelişmeli Muhakeme ve Meram Anlatma İlkeleri 112
IX. Kanuni Hâkim Güvencesi ve Anayasal Yargı Yetkisi 112
X. Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi (in dubio pro reo) 114
XI. Gerekçeli Karar Hakkı 114
XII. AİHS ve AİHM Uygulamaları 115
XIII. Anayasa Mahkemesi İptal Kararı 116
YEDİNCİ BÖLÜM
1412 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU DÖNEMİNDE
KABUL EDİLEN SERİ YARGILAMA USULLERİ
I. Ceza Kararnamesi 135
II. Ön Ödeme 136
III. Meşhut Suçların Yargılanma Usulü Hakkında Kanun 137
SEKİZİNCİ BÖLÜM
SERİ YARGILAMAYA KONU SUÇLARA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI
I. Genel Olarak 139
II. Hakkı Olmayan Yere Tecavüz (madde 154, ikinci ve üçüncü fıkra) 140
III. Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Düşürülmesi (TCK m. 170) 154
IV. Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma 156
V. Gürültüye Neden Olma (madde 183), 163
VI. Parada Sahtecilik 169
VII. Mühür Bozma 174
VIII. Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan 176
IX. Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama (madde 228, birinci fıkra) 179
X. Başkasına Ait Kimlik Veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması 182
XI. 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 13’üncü Maddesinin Birinci, Üçüncü ve Beşinci Fıkraları ile 15’inci Maddesinin Birinci, İkinci ve Üçüncü Fıkralarında Belirtilen Suçlar 187
XII. 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 93’üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Suç 232
XIII. 13/12/1968 tarihli ve 1072 sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanunun 2’nci Maddesinde Belirtilen Suç 244
XIV. 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun ek 2’nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (1) Numaralı Bendinde Belirtilen Suç 246
DOKUZUNCU BÖLÜM
BASİT YARGILAMA USULÜ
I. Genel Olarak 267
II. Basit Yargılamada Ön Koşul: Mahkemenin Takdiri 268
III. Uygulanacak Suçlar 269
IV. Hüküm 274
V. Basit Yargılama Usulüne İtiraz 274
VI. Yargıtay Kararlarında Basit Yargılama 275
VII. BAM Kararlarında Seri Muhakeme ve Basit Yargılama 278
VIII. Öğretide Bazı Çalışmalarda Basit Yargılama Usulü 285
A. Basit Muhakemenin İstisnailiği 285
B. Basit Muhakemenin Önemsiz Suçlar Açısından Uygulandığı 286
C. Basit Muhakemenin Uygulanmadığı Hallerin Karmaşıklığının/Basit Yargılama Usulüyle Uygulanmasıyla Çözülebilecek Kolaylıkta Olmadığının Normatif Kabulü 288
D. İddianame Mahkemeye Geldikten Sonra Belge Toplanması 288
E. Hüküm 289
F. Basit Yargılama Usulünde Belli Bir Şüphe Aşamasının Geçildiği 289
G. Basit Yargılama Usulünde İhlal Edilen Ceza Muhakemesi İlkeleri 290
H. Basit Yargılama Sırasında Dosya İçerisinde Manevi Unsura İlişkin Özelliklerin Tespit Edilemeyeceği 291
İ. Basit Muhakeme İle Çok Fazla Cezaya Hükmedilebilmesinin Adil Yargılanma Hakkının ve Muhakemenin Adalet Özelliğini Olumsuz Etkilediği 292
J. Basit Yargılama Usulünde Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Verilebilmesi 292
IX. Seri Muhakemede Temel Sorun: Yeterli Şüphenin Değerlendirilmesi 293
X. Yapay Zekâ Uygulamaları 293
ONUNCU BÖLÜM
MAHKEME KARARINA KARŞI KANUN YOLLARI
I. Genel Olarak 295
II. Olağan Kanun Yolları 295
A. İtiraz 295
B. İstinaf 297
C. Temyiz 299
III. Olağanüstü Kanun Yolları 300
A. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı İtirazı 300
B. Kanun Yararına Bozma 300
1. Davanın Esasını Çözmeyen Kararlar 301
2. Savunma Hakkına İlişkin İşlemler 301
3. Mahkûmiyet Dışındaki Hükümler 301
4. Sanık Lehine Uygulamalar 301
C. Yargılamanın Yenilenmesi 301
D. BAM Cumhuriyet Savcısının İtiraz Yetkisi 302
E. Bireysel Başvuru 303
F. Uluslararası Başvuru Yolu AİHM 308
Sonuç 311
Kaynakça 315

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
153,00   
153,00   
2
76,50   
153,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
153,00   
153,00   
2
76,50   
153,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
153,00   
153,00   
2
76,50   
153,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
153,00   
153,00   
2
76,50   
153,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
153,00   
153,00   
2
   
   
Kapat